pixelg
SA - PSr - 2020-09-10 - SELVITA SPÓŁKA AKCYJNA (selvita)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - PSr - komunikat spółki SELVITA SPÓŁKA AKCYJNA (selvita) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU PÓŁROCZNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego2020 obejmujące okresod 2020-01-01 do 2020-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługUstawy o rachunkowości (Dz.U.1994.121.591)
w walucie
data przekazania: 2020-09-10
SELVITA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
SELVITA S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
30-348Kraków
(kod pocztowy)(miejscowość)
Bobrzyńskiego14
(ulica)(numer)
+48 12 297 47 00+48 12 297 47 01
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
6762564595383040072
(NIP)(REGON)
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2020półrocze / 2019półrocze / 2020półrocze / 2019
DANE DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
POZYCJE SKONSOLIDOWANEGO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ORAZ SKONSOLIDOWANEGO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Przychody ze sprzedaży65 149-14 669-
Przychody z dotacji2 284-514-
Przychody z tytułu sprzedaży projektów R&D----
Pozostałe przychody operacyjne240-54-
Suma przychodów z działalnosci operacyjnej67 673-15 237-
Koszty operacyjne-57 706-188-12 993-44
Amortyzacja-5 860--1 319-
Zysk (strata) z działalności operacyjnej/EBIT9 967-1882 244-44
Zysk (strata) brutto9 472-1832 133-43
Zysk (strata) netto9 413-1832 119-43
EBITDA15 827-1883 564-44
Przepływy pieniężne netto z działaności operacyjnej8 697-111 958-3
Przepływy pieniężne netto z działaności inwestycyjnej-3 194--719-
Przepływy pieniężne netto z działaności finansowej85 0252 98919 144697
Przepływy pieniężne netto, razem90 5282 97820 383694
Liczba akcji (w szt.)16 057 284125 00016 057 284125 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR)0,55-1,460,12-0,34
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR)0,55-1,460,12-0,34
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)8,6322,441,935,27
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję ( w PLN/EUR)8,6322,441,935,27
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR)----
POZYCJE SKONSOLIDOWANEGO BILANSU
Aktywa razem203 4822 98245 562701
Należności krótkoterminowe36 519-8 177-
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne104 1962 98223 331701
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania60 92417713 64242
Zobowiązania długoterminowe26 633-5 964-
Zobowiązania krótkoterminowe34 2911777 67842
Kapitał własny142 558-18331 921-43
Kapitał zakładowy14 6841003 28824
DANE DOTYCZĄCE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
POZYCJE RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ORAZ RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Przychody ze sprzedaży38 114-8 582-
Przychody z dotacji359-81-
Pozostałe przychody operacyjne99-22-
Suma przychodów z działalnosci operacyjnej38 572-8 685-
Koszty operacyjne-39 483-188-8 890-44
Amortyzacja-1 548--349-
Zysk (strata) z działalności operacyjnej/EBIT-942-188-212-44
Zysk (strata) brutto-670-183-151-43
Zysk (strata) netto-589-183-133-43
EBITDA606-188136-44
Przepływy pieniężne netto z działaności operacyjnej-1 952-11-440-3
Przepływy pieniężne netto z działaności inwestycyjnej-1 6274-3661
Przepływy pieniężne netto z działaności finansowej88 1122 98919 839697
Przepływy pieniężne netto, razem84 5332 98219 034695
Liczba akcji (w szt.)16 057 284125 00016 057 284125 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR)-0,04-1,46-0,01-0,34
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR)-0,04-1,46-0,01-0,34
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)6,3722,441,435,27
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję ( w PLN/EUR)6,3722,441,435,27
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR)----
POZYCJE BILANSU
Aktywa razem129 8792 98229 082701
Należności krótkoterminowe22 453-5 028-
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne87 9982 98219 704701
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania27 6323 1656 187744
Zobowiązania długoterminowe1 939-434-
Zobowiązania krótkoterminowe20 2423 1654 532744
Kapitał własny102 247-18322 895-43
Kapitał zakładowy14 6841003 28824

Kurs euro użyty do przeliczenia wybranych danych finansowych.Średni kurs NBP:za okres 01.01.2020 – 30.06.2020 r.: 4,4413 PLN;za okres 22.03.2019 – 30.06.2019 r.: 4,2880 PLN;na dzień 30 czerwca 2020 r.: 4,4660 PLN;na dzień 30 czerwca 2019 r.: 4,2520 PLN.

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
Skonsolid_Sprawozdania_MSSF_wg_UE_30 06 2020.pdfSkonsolidowane SF_MSSF_GK Selvita_H12020
SF_PAS_POL_SLV__2020 H1.pdfJednostkowe SF_PSR_Selvita SA_H12020
Raport H1 2020 GK Selvita.pdfRaport H12020_Sprawozdanie Zarządu_GK Selvita
Selvita PAR_SF_raport z badania_EY.pdfRaport z przeglądu jednostkowego SF Selvita SA_H12020
Selvita IFRS SSF raport z badania_EY.pdfRaport z przeglądu skonsolidowanego SF GK Selvita_H12020PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2020-09-10Bogusław SieczkowskiPrezes Zarządu


2020-09-10Miłosz Gruca Wiceprezes Zarządu


2020-09-10Mirosława ZydrońCzłonek Zarządu


2020-09-10Edyta JaworskaCzłonek Zarządu


2020-09-10Dawid RadziszewskiCzłonek Zarządu


2020-09-10Dariusz KurdasCzłonek Zarządu

Nazwa jednostki:SELVITA SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:SELVITA S.A.
Adres:Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków
Telefon:+48 12 297 47 00
Fax:+48 12 297 47 01
NIP:6762564595
REGON:383040072

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy