pixelg
New World Resources Plc [NEWWORLDR] - Notowania i wskaźniki finansowe
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b

New World Resources Plc - Notowania i wskaźniki finansowe

NWR 0,02 (+0,00%)

NWR jest zarejestrowaną w Wielkiej Brytanii spółką akcyjną, wchodzącą w skład indeksów FTSE 250 i FTSE 350 Mining Index. Akcje NWR dopuszczone są również do notowań na giełdach w Pradze i Warszawie. Spółka jest jednym z wiodących producentów węgla kamiennego i koksu w Europie Środkowej. Spółka produkuje węgiel koksujący i energetyczny na potrzeby sektora hutniczego i energetycznego. NWR wydobywa obecnie węgiel w Republice Czeskiej oraz realizuje szereg projektów rozwojowych zarówno w tym kraju, jak i w Polsce, które stanowią część strategii rozwoju w regionie. Strategia spółki zakłada przeobrażenie z regionalnego producenta węgla w lidera w wydobyciu i sprzedaży węgla koksującego w Europie.

  • Analiza raportów spółki:
    Zobacz »
Wykres newworldr od TradingView
Wykresy w StockWatch.pl są korygowane o operacje takie jak dywidendy, scalenia i podziały akcji
Analiza wskaźnikowa na tle sektora
Analiza wskaźnikowa na tle szerokiego rynku
AD.bx ad3a
PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +153,98% +30 796,18 zł 50 796,18 zł
Ostatnio zaktualizowane dane
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
Deogracias: Omówienie wyników oraz sytuacji finansowej i rynkowej Grupy Kapitałowej NEW WOLRD RESOURCES plc (dalej NWR) za okres od [b]Omówienie wyników oraz sytuacji finansowej i rynkowej Grupy Kapitałowej NEW WOLRD RESOURCES plc (dalej NWR) za okres od 1 stycznia do 31 marca 2014 roku[/b]Notowania czeskiego producenta węgla nie mają ostatnio dobrej passy. Od początku roku akcje NWR straciły na wartości ponad 80%. Grupa popadła w poważne tarapaty finansowe, co sprowadziło kurs akcji do parteru. W ramach analizy najnowszego sprawozdania finansowego staram się zweryfikować, na ile NWR ma szanse na wyjście na prostą i odrobienie poniesionych strat.[delay=60][b]Analiza sprawozdania finansowego[/b][img]http://repo.stockwatch.pl/wp-content/uploads/2014/07/NWR_20140715_zyski.gif[/img] Sprzedaż NWR w ujęciu wartościowym od kilkunastu kwartałów systematycznie spada. W ślad za nią spadają zyski. Główną przyczyną jest spadek cen węgla energetycznego oraz dodatkowo sprzedaż koksowni OKK i zamknięcie segmentu produkcji koksu. Wolumen produkcji mierzony ilością wydobywanego węgla zmniejsza się, ale w niewielkim stopniu.Aktualnie miks produktowy NWR składa się z węgla energetycznego (około 25% przychodów i około 35% produkcji w ujęciu ilościowym) oraz węgla koksującego (około 75% przychodów i około 65% masy wydobytego węgla). Rentowność sprzedaży brutto jest od półtora roku w okolicach zera. Dodając w miarę stały poziom kosztów sprowadza to wyniki operacyjne do poziomu trwałej straty. Przyczyną są głównie malejące ceny sprzedawanego węgla.[img]http://repo.stockwatch.pl/wp-content/uploads/2014/07/NWR_20140715_qoq.gif[/img]Porównanie 1 kwartału 2014 do analogicznego okresu roku ubiegłego pokazuje pogorszenie wyników na każdym poziomie z wyjątkiem zysku na sprzedaży. Wydaje się, że jednak mamy tu do czynienia z jednookresową anomalią. Wracając do wykresu kwartalnej sprzedaży i zysków - widać ogromne straty w 4 oraz 2 kwartale ubiegłego roku. Są one związane z przeszacowaniem wartości zasobów 4 kopalni w Czechach. Łącznie strata w 2013 przekroczyła 900 mln EUR. Ma ona charakter księgowy, a nie kasowy – nie pociągnęła za sobą odpływu gotówki w takiej skali.[img]http://repo.stockwatch.pl/wp-content/uploads/2014/07/NWR_20140715_cykle.gif[/img]Efektywność operacyjna NWR wygląda przyzwoicie i w ostatnich kwartałach się poprawia – cykl konwersji gotówki z okresu na okres sukcesywnie maleje. [img]http://repo.stockwatch.pl/wp-content/uploads/2014/07/NWR_20140715_cf.gif[/img]Analiza przepływów finansowych pokazuje zdecydowanie negatywne tendencje. Przepływy operacyjne są ujemne. Saldo gotówki sukcesywnie maleje, ale trzeba przyznać, że jest stosunkowo wysokie (około 159 mln EUR) i teoretycznie jeszcze przez kilka kwartałów NWR nie powinien mieć problemów z płynnością. [img]http://repo.stockwatch.pl/wp-content/uploads/2014/07/NWR_20140715_bilans.gif[/img]Analiza bilansu pokazuje, że NWR zawsze odważnie korzystał z finansowania kapitałem obcym. Wydarzenia 2013 roku doprowadziły jednak do dramatycznego spadku sumy bilansowej.Główmy wpływ na to miała gigantyczna strata w 2013 roku. Aktywa trwałe spółki zmalały z 1652 mln EUR na koniec 2012 do 608 mln EUR na koniec 2013. Patrząc na prawą stronę bilansu (pasywa) widać, że zobowiązania spółki przekraczają całkowity majątek spółki, a kapitał własny NWR osiągnął wartości ujemne (-307 mln EUR na koniec 1 kwartału 2014).Podsumowując całą analizę sprawozdania finansowego trudno znaleźć jakiekolwiek pozytywy – ogromne zadłużenie w stosunku do majątku oraz trwałe nierentowność podstawowego biznesu powodują, że spółka w takiej postaci stacza się po równi pochyłej. Siła finansowa, mierzona wskaźnikiem Altmana, od kilku kwartałów jest na najniższym możliwym poziomie D – wskazującym na duże prawdopodobieństwo bankructwa.[b]Omówienie działalności i podsumowanie[/b]Głównym czynnikiem wpływającym na wyniki NWR jest cena węgla. Wpływ ten ma charakter dwojaki:- operacyjne – co widać w ujemnym w ostatnich kwartałach zysku brutto- na szacowaną wartość rezerw węgla posiadanych przez spółkę. Spadek cen węgla spowodował obniżenie wartości szacowanych przez spółkę rezerw węgla z 221 mln ton do 64 mln t z uwagi na ekonomiczną nieopłacalność ich wydobycia. Szacowane zasoby mineralne są księgowane jako majątek trwały spółki.Spadek szacowanych rezerw węgla nie oznacza błędów w pomiarach geologicznych. Wskazywane wcześniej zasoby węgla dalej istnieją, ale koszty wydobycia NWR są zbyt wysokie i dla dużej części dotychczas wycenianych zasobów wyższe niż ceny rynkowe węgla.Te przeszacowania były głównym powodem ogromnej straty netto w 2013 w wysokości 914 mln EUR.Dodatkowo trzeba zwrócić uwagę, że według zaktualizowanych prognoz do 2023 roku produkcja 4 kopalń w Czechach zmniejszy się do 20-25% aktualnej produkcji. Ewentualna przyszłość spółki leży w dwóch nowych projektach zlokalizowanych w Polsce – Dębieńsko i Morcinek. Wymagają one jednak ogromnych nakładów inwestycyjnych (860 i 420 mln EUR). W aktualnej sytuacji spółki takie inwestycje nie są możliwe. Szacunki dla obydwu inwestycji mówią o spodziewanej niższym niż w istniejących kopalniach koszcie wydobycia pozwalającej na osiągnięcie rentowności obydwu projektów.NWR poczynił w ostatnim okresie działania które mają poprawić jego pozycję rynkową:- koncentracja produkcji na węglu koksującym. Tego rodzaju węgla występuje w Europie strukturalny niedobór, co powinno pozwolić na wyższe marże, niż w przypadku węgla energetycznego.- 100 mln EUR oszczędności w kosztach operacyjnych w 2013 (wg prezentacji zarządu)- sprzedaż w 2013 sprzedaż koksownię OKK, co zasiliło kasę spółki kwotą 95 mln EUR Podsumowując powyższe – NWR znajduje się dużych tarapatach. Bieżąca działalność jest nierentowna przy aktualnych cenach węgla, działalność istniejących kopalń będzie wkrótce wygaszana, do spółki niedługo zaczną się dobijać wierzyciele, a wyjście na prostą wymagałaby ogromnych inwestycji.Kluczowy dla przyszłości spółki jest plan restrukturyzacji zadłużenia, który spółka ogłosiła w czerwcu. Jego podsumowanie można znaleźć na poniższym rysunku.[img]http://repo.stockwatch.pl/wp-content/uploads/2014/07/NWR_20140715_restrukturyzacja.gif[/img]Plan restrukturyzacji ma zmniejszyć stopień dźwigni finansowej oraz zwiększyć płynność spółki o 65 mln EUR. Plan sprowadza się do kilku elementów:- zamiana obligacji o nominale 875 mln EUR na obligacje zabezpieczone o nominale 300 mln EUR oraz obligacje zamienne na akcje o wartości 150 mln EUR, z możliwością zawieszenia spłaty odsetek- pozyskanie 150 mln dodatkowego kapitału (z czego 75 mln deklaruje większościowy udziałowiec, 50 dłużnicy i trwają poszukiwania inwestora gotowego wyłożyć 25 mln EUR)- 35 mln EUR dodatkowego kredytu- spłata 90 mln EUR zobowiązań Plan musi jeszcze zostać zaakceptowany przez większość wierzycieli. Alternatywnie do powyższego planu spółka rozważa wyprzedaż aktywów – OKD (działające kopalnie w Czechach) i NWR Karbonia (2 projekty wydobywcze w Polsce).Trudno oszacować właściwy poziom wyceny. Walor stał się wysoce spekulacyjny. Ogłoszenie na początku lipca potencjalnej wyprzedaży aktywów spowodowało spadek wartości akcji z poziomu 1,40 PLN do 0,55-0,60 groszy. Aktualnie wartość rynkowa spółki jest niższa (około150 mln zł) niż raportowany przez nią na koniec 2014Q1 stan gotówki (159 mln EUR). Wynikałoby z tego, że pozostała wartość majątku ma ujemną wycenę. Trudno to traktować jednak jako okazję inwestycyjną – posiadacze akcji zwykłych stoją na samym końcu w „porządku dziobania”.Nie podejmuję się określić jaki byłby rozsądny poziom kursu akcji. Należy oczekiwać raczej dużych wahań w zależności od informacji dotyczących postępów w realizacji planu restrukturyzacji. Kursowi spółki raczej nie posłuży również ewentualna presja ze strony posiadaczy nowych obligacji zamiennych na akcje. Będą oni mieli prawo zamiany posiadanych papierów na akcje w każdym momencie i w przypadku poprawy wyników operacyjnych zapewne to uczynią, ciągnąc wskaźniki spółki w dół.Update 2014-07-15: Dziś spółka opublikowała komunikat o zawarciu układu z wierzycielami i zaktualizowała warunki porozumienia. Kurs akcji NWR wzrósł w odpowiedzi o kilkanaście procent. Planowane rozwodnienie kapitału to 96% (tzn. aktualni akcjonariusze będą mieli 4% w kapitale spółki), zakładając wykonanie wszystkich praw przez wierzycieli i nowych inwestorów.[/delay][url=http://www.stockwatch.pl/gpw/newworldr,wykres-swiece,wskazniki.aspx][b]>> Wyceny automatyczne są tutaj[/b][/url][url=http://www.stockwatch.pl/raporty/][b]>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj[/b][/url]
Notowania
Dana Dziś MA(5) MA(20)
Kurs 0,02 0,03 0,03
Zmiana   0,00% -6,67% +0,42%
Open-Close   0,00% -6,67% +2,50%
High-Low 0,00% 6,67% 11,67%
Zmiana ceny [pln] 0,00 0,00 0,00
Transakcja [szt.] 102 41,6 33,75
Średnia transakcja [pln] 1030,03098039215686274509803921,03t 865,6876442307692307692307692865,69 987,2081333333333333333333333987,21
Wolumen [szt.] 52531585,25m 1716357,61,72m 1152686,651,15m
Obrót [pln] 105063,16105t 36012,60636,0t 33318,274533,3t
Obrót pozytywny 0,00% 0,00% 0,00%
Obrót negatywny 0,00% 0,00% 0,00%
Obrót neutralny 0,00% 0,00% 0,00%
Wolumen ws. % Free Float 0,42 0,14 0,09
Wolumen ws. % akcji w obrocie 0,08 0,03 0,02
Informacje ogólne
Na giełdzie od 154 miesięcy
Liczba akcji 6 662 094 488
Free float 100%
Kapitalizacja 133,24 mln zł
Wartość księgowa -748,59 mln zł
Zysk operacyjny 12m -1,00 mld zł
Przychody 12m 2,59 mld zł
Zysk netto 12m 383,81 mln zł
Wskaźniki finansowe
Aktualne C/WK -0,18
Kroczące C/ZO -0,13
Kroczące C/P 0,05
Kroczące C/Z 0,35

Zmiana 12m -60,00%
Śr. płynność dzienna 0,01%
Zakres wahań kursu 0,00%
Beta kursu 1,00

Tempo wzrostu przychodów W abonamencie
Zwrot z kapitału własnego (ROE) [b.d.]
Zwrot z aktywów skorygowany (ROA) [b.d.]
Wskaźnik ogólnego zadłużenia W abonamencie
Dług netto / EBITDA W abonamencie

Wskaźnik Altmana (Z"-score) -2,72
Średnioważony koszt kapitału (sWACC) W abonamencie
Zysk ekonomiczny (sEVA) W abonamencie
Stopa dywidendy za okres 2011-01-01 do 2011-12-31 W abonamencie
Kurs z dnia: 18-01-2021
Dane finansowe z dnia: 05-02-2018


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy