pixelg
Read-Gene SA [READGENE] - Notowania i wskaźniki finansowe
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b

Read-Gene SA - Notowania i wskaźniki finansowe

RDG 2,52 (-5,97%)

Read-Gene jest firmą własności intelektualnej, założoną we wrześniu 2005 roku w celu światowej promocji rozwoju testów genetycznych raka, suplementów, leków oraz protokołów zapobiegania, obserwacji i leczenia najbardziej powszechnych form raka, tj. raka piersi, jajnika, jelita grubego i prostaty. Te testy, suplementy, leki i metody oparte są na pionierskich, prowadzonych na dużą skalę badaniach w genetyce nowotworowej, prowadzonych przez założycieli firmy w Polsce od ponad dziesięciu lat. Celem strategicznym firmy jest dalsze zwiększanie nakładów na badania w celu osiągnięcia zysków z ewentualnych przełomowych odkryć.

 • Najnowsze sprawozdanie finansowe:
  SA-R i SA-RS Zobacz »
 • Kolejne sprawozdanie:
  skonsolidowany - - publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za drugi kwartał
  skonsolidowany - - publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za trzeci kwartał
 • Analiza raportów spółki:
  Zobacz »
Wykres readgene od TradingView
Wykresy w StockWatch.pl są korygowane o operacje takie jak dywidendy, scalenia i podziały akcji
AD.bx ad3a
PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +150,26% +30 051,66 zł 50 051,66 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
Tomasz Nawrocki: Stopniowo do przodu na paliwie z NCBiR OMÓWIENIE SYTUACJI FINANSOWEJ ORAZ WYNIKÓW READ-GENE S.A. (RDG) NA PODSTAWIE R Stopniowo do przodu na paliwie z NCBiR[b]OMÓWIENIE SYTUACJI FINANSOWEJ ORAZ WYNIKÓW READ-GENE S.A. (RDG) NA PODSTAWIE RAPORTU OKRESOWEGO ZA 4KW ROKU 2016 ROKU[/b][delay=150] Na wstępie, przed odniesieniem się do sytuacji rozpatrywanej Spółki widzianej z perspektywy jej sprawozdania finansowego za 4kw 2016r., należy zauważyć, że jakość publikowanych przez nią danych finansowych, a także ich zakres, pozostawia trochę do życzenia. Niektóre wielkości wynikowe w rachunku zysków i strat (m.in. wynik operacyjny, brutto i netto) podane w ujęciu narastającym za okres 12m dość znacząco odbiegają od sumy tych wielkości liczonej po kolejnych kwartałach (z jednej strony to często norma jeśli chodzi o sprawozdawczość spółek na rynku kapitałowym, ale różnice w ujęciu względnym o kilkadziesiąt procent nie świadczą zbyt dobrze o wiarygodności publikowanych przez Emitenta sprawozdań). Kolejna kwestia to zakres prezentowanych elementów sprawozdania, gdzie w raportach kwartalnych Spółka generalnie ogranicza się do najgłówniejszych z głównych pozycji i w rezultacie sporo kwestii pozostaje w sferze domysłów. Stąd też na prawdziwą weryfikację sytuacji, jaka rysuje się po opublikowanym ostatnio raporcie za 4kw 2016r., przyjdzie niestety poczekać do publikacji raportu rocznego.[b]Zmiany w zakresie rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych[/b]W okresie październik-grudzień 2016r Read-Gene S.A. odnotowała r/r wyraźnie lepsze wyniki na poszczególnych poziomach [b]rachunku zysków i strat[/b]. Przychody ze sprzedaży okazały się wyższe o 26%, a w przypadku dalszych poziomów wynikowych zaraportowano zyski wobec strat przed rokiem. Dodatkowo warto zauważyć, że w odróżnieniu od wcześniejszych okresów sprawozdawczych wynik operacyjny nie był mocno zniekształcony działalnością pozostałą (głównie rozliczanymi w tym miejscu dotacjami otrzymanymi na realizację projektów NCBiR). W skali 12m 2016r Emitent może pochwalić się wzrostem przychodów o 87% oraz, podobnie jak to miało miejsce w przypadku okresu 4kw, zyskami wobec strat na kolejnych poziomach wynikowych. Od strony wartościowej przedstawioną wyżej sytuację zobrazowano na rysunkach poniżej (jednostka – tys. zł oraz %). [img]https://repo.stockwatch.pl/wp-content/uploads/2017/03/RDGt-4kw16-1.png[/img] [img]https://repo.stockwatch.pl/wp-content/uploads/2017/03/RDGt-4kw16-2.png[/img]Patrząc się na tendencje wynikowe RDG w szerszej perspektywie czasowej (wykresy poniżej; ujęcie narastające za 12m; jednostka – tys. zł oraz %) odnotować można z jednej strony systematyczną poprawę, choć dopiero w rozpatrywanym okresie sprawozdawczym rosnącym stopniowo przychodom towarzyszyło wykazanie dodatnich wyników finansowych na poszczególnych poziomach rachunku zysków i strat, co znalazło również odpowiednie przełożenie na poszczególne wskaźniki rentowności.[img]https://repo.stockwatch.pl/wp-content/uploads/2017/03/RDGt-4kw16-3.png[/img] [img]https://repo.stockwatch.pl/wp-content/uploads/2017/03/RDGt-4kw16-4.png[/img]Biorąc pod uwagę, że raport kwartalny jest standardowo w przypadku analizowanego Emitenta dość ubogi w informację opisową, jak w sumie również finansową, więcej światła na jego obecną i przyszłą sytuację powinien rzucić dopiero raport roczny, poprzedzony jeszcze pewno raportem za 1kw 2017r. Na razie można wstępnie stwierdzić, że po okresie ponoszenia ciągłych i relatywnie znacznych kosztów (zwłaszcza związanych z działalnością innowacyjną) Spółce udało się wypracować dodatnie wyniki finansowe za 12m. Może pod względem wartości poszczególne wielkości wynikowe nie powalają, lecz sam fakt, że Spółka otrzymała finansowanie z NCBiR na realizowane badania, a obecnie poza ich kontynuacją powoli przechodzi w fazę komercjalizacji, niewątpliwie należy postrzegać pozytywnie.[b]Rachunek przepływów pieniężnych[/b]Podobnie do rachunku zysków i strat, również w obszarze przepływów pieniężnych rozpatrywany okres sprawozdawczy okazał się bardzo udany dla Spółki. Na poziomie salda ogólnego zaraportowano przyrost gotówki o 3,1 wobec 0,3 mln zł przed rokiem, z czego zdecydowana większość wynikała z obszaru operacyjnego. Trzeba tu jednakże odnotować, że w dużym stopniu taki wynik był efektem korekt, ale o szczegółach dowiemy się dopiero po publikacji raportu rocznego. Działalność inwestycyjna praktycznie nie generowała żadnych wpływów i wydatków, a w obszarze finansowym zaraportowano niecałe 100 tys. zł wydatków (prawdopodobnie związanych z płatnościami odsetkowymi lub spłatami rat kapitałowych od kredytów/pożyczek). W ujęciu narastającym za 12m (wykres poniżej, jednostka – tys. zł) mamy bliźniaczy obraz sytuacji – wzrost kw/kw salda ogólnego, bazującego głównie na przepływach operacyjnych, w tym zwłaszcza korektach wyniku finansowego netto. Dopiero po publikacji raportu rocznego będzie można stwierdzić, w jakim stopniu korekty dotyczyły amortyzacji, a w jakim zmian zapotrzebowania na kapitał obrotowy. [img]https://repo.stockwatch.pl/wp-content/uploads/2017/03/RDGt-4kw16-5.png[/img] [img]https://repo.stockwatch.pl/wp-content/uploads/2017/03/RDGt-4kw16-6.png[/img][b]Ocena sytuacji finansowej[/b]Z punktu widzenia bilansu Grupy w rozpatrywanym okresie sprawozdawczym nastąpił wzrost sumy bilansowej o 19%, co po stronie aktywów wiązało się to ze wzrostem wartości aktywów trwałych o 1% i obrotowych o 113% (głównie środków pieniężnych i należności handlowych, a po stronie pasywów ze wzrostem kapitału własnego o 18% i zobowiązań ogółem i 19% (zobowiązania krótkoterminowe wzrosły o 6%, a długoterminowe o 22%; dług oprocentowany przyjęto na poziomie z raportu rocznego za 2015r). W odniesieniu do zobowiązań należy odnotować, że w ramach przedstawionego podziału główną pozycją zobowiązań są rozliczenia międzyokresowe, które dotyczą realizowanych projektów badawczo-rozwojowych finansowanych ze środków PARP i NCBiR; o faktycznym ich rozdziale między krótko i długoterminowe dowiemy się jednak dopiero z raportu rocznego; póki co natomiast całą ich wartość przypisano do części długoterminowej zadłużenia). Zmiany wartości głównych pozycji aktywów i pasywów na przestrzeni ostatnich lat wraz z ich strukturą przedstawiono na wykresach poniżej [aktywa po lewej, a pasywa po prawej; jednostka – tys. zł][img]https://repo.stockwatch.pl/wp-content/uploads/2017/03/RDGt-4kw16-7.png[/img] [img]https://repo.stockwatch.pl/wp-content/uploads/2017/03/RDGt-4kw16-8.png[/img]Biorąc pod uwagę analizę sprawozdania finansowego Read-Gene za okres październik-grudzień 2016r można stwierdzić wyraźną poprawę dotychczasowego stanu rzeczy, choć pozwoliło to jedynie na przeskok serwisowego ratingu bazującego na modelu Altmana z CCC do B – a więc ze strefy zagrożonej do niepewnej. Pod względem podstawowych mierników równowagi kapitałowo-majątkowej sytuacja Grupy prezentuje się dobrze (pełne pokrycie aktywów trwałych kapitałem stałym i zobowiązań bieżących aktywami obrotowymi), lecz jednocześnie trzeba zauważyć, że wszystko opiera się na długoterminowym finansowaniu środkami z PARP i NCBiR (rozliczenia międzyokresowe po stronie pasywów), o których rozdziale między krótko i długoterminowe dowiemy się dopiero z raportu rocznego. Póki co bieżące dane wskazują na dobrą sytuację w obszarze kapitału obrotowego i poszczególnych wskaźników płynności finansowej (pełne pokrycia zobowiązań krótkoterminowych). Trochę gorzej prezentuje się sytuacja w obszarze zadłużenia, którego poziom jest relatywnie wysoki (zadłużenie aktywów to blisko 80%), przy czym w większości ma charakter nieoprocentowany i dotyczy wspomnianych wyżej rozliczeń międzyokresowych (dodatkowo dług netto jest ujemny, czyli środków pieniężnych jest więcej niż zobowiązań oprocentowanych). Szczegóły dotyczące poszczególnych wskaźników znajdują się pod linkiem: http://www.stockwatch.pl/gpw/readgene,wykres-swiece,wyniki.aspx [b]Ocena sytuacji rynkowej[/b]Z punktu widzenia serwisowych automatów wyceny akcje Read-Gene S.A. notowane na GPW przy obecnych poziomach cenowych należy uznać za przewartościowane – w mniejszym lub większym stopniu jest to wskazanie wszystkich aktywowanych w serwisie modeli wyceny. Jednocześnie w przypadku tego typu podmiotów (ukierunkowanych na działalność badawczo-rozwojową) wycena rynkowa rządzi się swoimi prawami i najczęściej znacznie wyprzedza to co widzimy w wynikach.[/delay] Link do wskaźników http://www.stockwatch.pl/gpw/readgene,wykres-swiece,wskazniki.aspx oraz... wycen http://www.stockwatch.pl/gpw/readgene,wykres-swiece,wycena.aspx [url=http://www.stockwatch.pl/raporty/][b]>> …więcej analiz najnowszych raportów finansowych innych spółek jest tutaj[/b][/url][color=red]Przy okazji, na potrzeby badań naukowych, chciałbym prosić o wypełnienie prostej (mam przy najmniej taką nadzieję) ankiety dotyczącej kryteriów oceny reputacji spółek notowanych na giełdzie – link http://goo.gl/forms/oMFdtU8FmRpYy4zH2. Zróżnicowanie ocen poszczególnych kryteriów mile widziane:). Z góry dziękuję![/color]
Notowania
Dana Dziś MA(5) MA(20)
Kurs 2,52 2,63 2,67
Zmiana -5,97% -3,32% +0,31%
Open-Close -4,55% -0,94% +1,36%
High-Low 4,55% 7,62% 7,58%
Zmiana ceny [pln] -0,16 -0,10 0,00
Transakcja [szt.] 7 18,2 23,9
Średnia transakcja [pln] 1400,761,40t 610,64791208791208791208791209610,65 999,890962343096234309623431999,89
Wolumen [szt.] 37713,77t 4222,84,22t 8525,78,53t
Obrót [pln] 9805,329,81t 11113,79211,1t 23897,39423,9t
Obrót pozytywny 4,58% 19,57% 33,73%
Obrót negatywny 93,35% 53,42% 29,28%
Obrót neutralny 2,07% 27,00% 36,99%
Wolumen ws. % Free Float 0,16 0,18 0,36
Wolumen ws. % akcji w obrocie 0,03 0,04 0,07
Informacje ogólne
Na giełdzie od 139 miesięcy
Liczba akcji 11 790 010
Free float 19,85%
Kapitalizacja 31,13 mln zł
Wartość księgowa 4,26 mln zł
Zysk operacyjny 12m 0,8 mln zł
Przychody 12m 6,79 mln zł
Zysk netto 12m 0,78 mln zł
Główny akcjonariusz
Gen-Pat-Med sp. z o.o. 67,06%
Chart
UDZIAŁ W INDEKSACH
NCIndex 0,09%
Wskaźniki finansowe
Aktualne C/WK 7,42
Kroczące C/ZO 39,50
Kroczące C/P 4,65
Kroczące C/Z 40,35

Zmiana 12m 204,55%
Śr. płynność dzienna 0,21%
Zakres wahań kursu 142,78%
Beta kursu 0,49

Tempo wzrostu przychodów W abonamencie
Zwrot z kapitału własnego (ROE) W abonamencie
Zwrot z aktywów skorygowany (ROA) W abonamencie
Wskaźnik ogólnego zadłużenia W abonamencie
Dług netto / EBITDA W abonamencie

Wskaźnik Altmana (Z"-score) 3,94
Średnioważony koszt kapitału (sWACC) W abonamencie
Zysk ekonomiczny (sEVA) W abonamencie
Stopa dywidendy [b.d.]
Kurs z dnia: 03-08-2020
Dane finansowe z dnia: 02-06-2020


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy