pixelg
Sadovaya Group SA [SADOVAYA] - Notowania i skaner notowań
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b

Sadovaya Group SA - Notowania i skaner notowań

SGR 0,12 (+0,00%)

Zarejestrowana w Luksemburgu ukraińska spółka surowcowa. Jej działalność skupiona jest na branży węglowej. Sadovaya zajmuje się wydobywaniem, wzbogaceniem i przetwarzaniem węgla z późniejszą realizacją wytworzonej produkcji węglowej. Wszystkie moce produkcyjne spółki znajdują się w industrialnym regionie Ukrainy - Dondasie, jednym z największych zagłębi węglowych na terytorium byłego Związku Radzieckiego. Strategia spółki zakłada stałe poszerzanie biznesu, umacnianie pozycji na ukraińskim rynku węgla oraz wykorzystywanie potencjału eksportowego.

  • Najnowsze sprawozdanie finansowe:
    formularz raportu rocznego dla emitentów prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową Zobacz »
  • Analiza raportów spółki:
    Zobacz »
Wykres SADOVAYA od TradingView
Wykresy w StockWatch.pl są korygowane o operacje takie jak dywidendy, scalenia i podziały akcji
Data Czas Kurs Zmiana Sygnał
2018-04-30
11:00 0,12 -7,69% Wolumen na akcjach spółki jest większy od średniej z ostatnich 5 i 20 sesji
11:00 0,12 -7,69% Liczba transakcji na akcjach spółki jest większa od średniej z ostatnich 5 i 20 sesji
11:00 0,12 -7,69% Kurs akcji osiągnął nowe minimum z 1 sesji
2018-04-27
15:00 0,13 +8,33% Liczba transakcji na akcjach spółki jest większa od średniej z ostatnich 20 sesji
11:25 0,13 +8,33% Wolumen na akcjach spółki jest trzykrotnie większy niż średnia z ostatnich 20 sesji
11:25 0,13 +8,33% Liczba transakcji na akcjach spółki jest większa od średniej z ostatnich 5 sesji
11:00 0,13 +8,33% Kurs akcji osiągnął nowe maksimum z 1 sesji
11:00 0,13 +8,33% Wolumen na akcjach spółki jest większy od średniej z ostatnich 5 i 20 sesji
11:00 0,13 +8,33% Wzrost kursu akcji jest większy niż trzykrotność średniej zmienności spółki z 20 sesji
2018-04-26
15:01 0,12 -20,00% Wolumen na akcjach spółki jest trzykrotnie większy niż średnia z ostatnich 20 sesji
15:01 0,12 -20,00% Zmienność kursu jest większa niż średnia z ostatnich 5 i 20 sesji
11:00 0,11 -26,67% Kurs spółki osiągnął historyczne minimum
11:00 0,11 -26,67% Wolumen na akcjach spółki jest trzykrotnie większy niż średnia z ostatnich 5 sesji
11:00 0,11 -26,67% Wolumen na akcjach spółki jest większy od średniej z ostatnich 5 i 20 sesji
11:00 0,11 -26,67% Liczba transakcji na akcjach spółki jest większa od średniej z ostatnich 5 i 20 sesji
 
1/186 
     
AD.bx ad3a
PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +134,10% +26 819,18 zł 46 819,18 zł
Ostatnio zaktualizowane dane
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
Szczepan Łangowski: Omówienie sprawozdania finansowego GK Sadovaya za 2013 Akcjonariusze GK Sadovaya w ostatnim roku musieli mieć nerwy j [center][b]Omówienie sprawozdania finansowego GK Sadovaya za 2013[/b][/center]Akcjonariusze GK Sadovaya w ostatnim roku musieli mieć nerwy jak ze stali. Notowania akcji ukraińskiego producenta węgla były zwieszone od maja ze względu na brak publikacji raportu za rok 2013. Brak możliwości sprzedaży walorów był szczególnie dotkliwy biorąc pod uwagę pogarszają się z dnia na dzień sytuację na wschodzie Ukrainy, gdzie znajduje się cały majątek produkcyjny GK Sadovaya. Ostatecznie grupa opublikowała raport za 2013 pod koniec lutego br., odwieszenie notowań skończyło się załamaniem kursu i spadkiem kapitalizacji poniżej 20 MPLN. [delay=60]Na początek zwracam uwagę, iż opublikowane sprawozdanie nie jest do końca pełne gdyż nie zawiera opinii audytora. Niezależna ocena księgowań i wycen byłaby szczególnie istotna biorąc pod uwagę sytuację w jakiej znalazła się Sadovaya. Dodatkowo sprawozdanie zostało przygotowane przy założeniu dalszej kontynuacji działalności, choć sam zarząd stawia pewne warunki których spełnienie jest wymagane aby Sadovaya prowadziła w dalszym ciągu działalność operacyjną. Po pierwsze grupa planuje sprzedaż aktywów nie związanych ściśle z działalnością podstawową a pozyskane środki zostaną przeznaczone na zwiększenie efektywności działania, szczególnie linii do odzysku i wzbogacania węgla oraz odpadów powęglowych. W opinii zarządu dalsze funkcjonowanie spółki zależy również od utrzymania relacji i sprzedaży z głównymi odbiorcami.W mojej ocenie najpilniejszym zadaniem jest rozwiązanie problemu spłaty kredytu udzielonego przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju. W ostatnim roku spółka nie wywiązywała się z podpisanej umowy, z tego powodu kredyt został postawiony w stan wymagalności. W kwietniu 2014 podpisany został nowy dokument restrukturyzacyjny dotyczący podstawowych działań która powinna podjąć Sadovaya w ciągu następnych 24 miesięcy, m.in. poprawę działania linii do odzysku i wzbogacania węgla oraz odpadów powęglowych, przygotowanie i przedstawienie EBOiR planów wydatków inwestycyjnych oraz ustanowienie dodatkowych zabezpieczeń.Aby zobrazować sytuację w jakiej znalazła się GK Sadovaya wrzucam mapę pokazującą miejsce gdzie znajdują się główne aktywa spółki.[img]http://repo.stockwatch.pl/wp-content/uploads/2015/02/Mapa11.png[/img] Powyższy obraz nie wymaga chyba większego komentarza. Cały majątek GK Sadovaya znalazł się w środku całej zawieruchy, która miała miejsce na Ukrainie. Trudno się dziwić, iż grupa właściwie zaprzestała prowadzenia działalności. Oczywiście wiązało się to również z niemożnością przygotowania wiarygodnego raportu za 2013. Teraz kilka słów na temat wyników. Rachunek zysków i strat potwierdza, iż grupa w 2013 właściwie stanęła. W skali roku Sadovaya wygenerowała raptem 2 MUSD obrotów, kiedy w 2011 był to poziom w okolicach 90 MUSD. Tak drastyczny spadek przychodów musiał odbić się również na rentowności. Grupa wygenerowała stratę na wszystkich poziomach RZiS. Szczerze powiem wynik i tak nie wygląda źle, myślałem że strata na działalności podstawowej będzie zdecydowanie wyższa. Grupa ograniczyła znacznie bazę kosztową, zredukowane zostało zatrudnienie przez co znacznie spadły wydatki z tytułu wynagrodzeń. Wydaje się nawet, iż spółka zaprzestała płacić/księgować pensje pracownikom bezpośrednio związanym z wydobyciem węgla oraz administracji - koszty z tego tytułu stanowią ułamek pozycji z poprzednich lat.Na wynik na poziomie operacyjnym duży wpływa mają odpisy aktualizujące zapasy (6 MUSD) oraz należności (9,3 MUSD). Co prawda pozycje nie mają charakteru gotówkowego, ale urealniają wartość pozycji bilansowych po stronie aktywów. Nie chcą za to spadać koszty finansowe, tutaj głównym obciążeniem są oczywiście odsetki od sporego zadłużenia. Wypływy gotówkowe z tego tytułu w 2013 wyniosły ponad 3,4 MUSD. Przy zadłużeniu chciałbym wskazać jeszcze jedno zagrożenie, które może mieć istotny wpływ na działalność operacyjną GK Sadovaya. Dwa największe kredyty zaciągnięte są w USD, a przychody grupa generuje głównie w UAH. W poprzednich latach kurs wymiany USD/UAH był właściwie stały w okolicach 8. Aktualnie wzrósł do 27, co powoduje iż w kolejnych kwartałach znacznie rosną koszty obsługi zadłużenia.W bilansie największym znakiem zapytania jest dla mnie wartość majątku trwałego. Co prawda spółka informuje, iż wszystkie jednostki produkcyjne są zdolne do prowadzenia działalności operacyjnej. Jednakże trzeba ciągle mieć na uwadze, iż główne aktywa GK Sadovaya były na terenie prowadzonych działań wojennych. W 2013 wartość aktywów trwałych bazuje na projekcji finansowej, która opera się na stopie dyskontowej 28%, w poprzednich latach było 24%. Tutaj na pewno przydałaby się opinia audytora i bezstronna weryfikacja przyjętych założeń. Po raz pierwszy od dawna GK Sadovaya wykazała również ujemny kapitał obrotowy, co jest w dużej mierze wynikiem przeprowadzonych odpisów aktualizujących wartość należności oraz zapasów. Po prostu spółka zweryfikowała powyższe pozycje i okazało się, iż znaczna część zaksięgowanych należności jest już nie do odzyskania. Podobna sytuacja miała miejsce w przypadku zapasów, tutaj na pewno negatywny wpływ miał spadek cen węgla, dodatkowo istotną kwestią były zapewne niedobory i ubytki węgla. W kasie GK Sadovaya pusto, na rachunkach niecałe 10 000 USD. Spółka właściwie nie prowadzi działalności operacyjnej więc nie generuje gotówki, a zobowiązania i kredyty trzeba płacić. Pozostaje jeszcze kwestia pokrycia dziury w kapitale obrotowym w przypadku rozpoczęcia wydobycia oraz ewentualnych wypływów środków pieniężnych na odbudowę majątku lub infrastruktury potrzebnej do dalszego prowadzenia działalności operacyjnej, tutaj niestety trudno doszukiwać się źródła z którego Sadovaya mogłaby pokryć te wydatki.Podsumowując, sytuacja w jakieś znalazła się GK Sadovaya jest beznadziejna. Raport za 2013 pokazuje dość dramatyczny obraz core businessu. Grupa zaprzestała prowadzenia działalności ze względu na sytuacje na wschodzie Ukrainy. Trzeba dodać, iż opublikowane sprawozdanie dotyczy 2013 czyli okresu już dość odległego. Ciągle wielkim znakiem zapytania są ostatnie miesiące i nowe realia w jakich znalazła się Sadovaya. Aktualnie grupa prowadzi działalność na ternie opanowanych przez prorosyjskich separatystów. Trudno prognozować jak będzie wyglądało teraz otoczenie biznesowe/podatkowe/prawne itp. , szczególnie iż będzie miało to ogromny wpływ na wyniki. Aktualnie inwestycja w akcje GK Sadovaya to dla mnie czysta spekulacja. Tutaj trudno doszukiwać się jakiś fundamentalnych podstaw. Poniżej link do wycen, które jednak bazują na odległych danych za 2013. Dodatkowo przedstawione dane nie są audytowane, więc istnieje ryzyko iż mogą nie do końca obrazować sytuację w jakiej znajduje się GK Sadovaya, szczególnie w zakresie wykazanego majątku. [/delay]http://www.stockwatch.pl/gpw/sadovaya,komunikaty,wycena.aspx
Notowania
Dana Dziś MA(5) MA(20)
Kurs 0,12 0,13 0,21
Zmiana   0,00% -5,12% -3,67%
Open-Close   0,00% +1,82% +0,12%
High-Low 0,00% 1,67% 1,49%
Zmiana ceny [pln] 0,00 -0,01 -0,01
Transakcja [szt.] 4 8 7,8
Średnia transakcja [pln] 360,00360 409,00975409,01 324,70333333333333333333333333324,70
Wolumen [szt.] 1200012,0t 26757,826,8t 14071,0514,1t
Obrót [pln] 1440,001,44t 3272,0783,27t 2532,6862,53t
Obrót pozytywny 0,00% 0,00% 0,00%
Obrót negatywny 0,00% 0,00% 0,00%
Obrót neutralny 0,00% 0,00% 0,00%
Wolumen ws. % Free Float 0,11 0,25 0,13
Wolumen ws. % akcji w obrocie 0,03 0,06 0,03
Informacje ogólne
Na giełdzie od 118 miesięcy
Liczba akcji 43 085 693
Free float 25,00%
Kapitalizacja 5,17 mln zł
Wartość księgowa -105,51 mln zł
Zysk operacyjny 12m -58,05 mln zł
Przychody 12m 9,03 mln zł
Zysk netto 12m -176,18 mln zł
Główny akcjonariusz
Connectico LLC 75,00%
Chart
Wskaźniki finansowe
Aktualne C/WK -0,05
Rating
XXX
zawieszony
Kroczące C/ZO -0,13
Kroczące C/P 0,57
Kroczące C/Z -0,03

Zmiana 12m -62,50%
Śr. płynność dzienna 0,03%
Zakres wahań kursu 0,00%
Beta kursu 1,00

Tempo wzrostu przychodów W abonamencie
Zwrot z kapitału własnego (ROE) W abonamencie
Zwrot z aktywów skorygowany (ROA) W abonamencie
Wskaźnik ogólnego zadłużenia W abonamencie
Dług netto / EBITDA W abonamencie

Wskaźnik Altmana (Z"-score) -12,85
Średnioważony koszt kapitału (sWACC) W abonamencie
Zysk ekonomiczny (sEVA) W abonamencie
Stopa dywidendy [b.d.]
Kurs z dnia: 29-09-2020
Dane finansowe z dnia: 06-06-2016


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy