pixelg
zawarcie przez spółkę zależną Contrast sp. z o. o. dwóch umów z Park Wiatrowy Gaworzyce sp. z o. o. na realizację prac związanych z Budową Farmy Wiatrowej Żukowice - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b

zawarcie przez spółkę zależną Contrast sp. z o. o. dwóch umów z Park Wiatrowy Gaworzyce sp. z o. o. na realizację prac związanych z Budową Farmy Wiatrowej Żukowice

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr35/2019

Data sporządzenia: 2019-05-28
Skrócona nazwa emitenta
ATREM S.A.
Temat
Otrzymanie informacji o zawarciu przez spółkę zależną od Emitenta: Contrast sp. z o. o. dwóch umów ze spółką Park Wiatrowy Gaworzyce sp. z o. o. na realizację prac związanych z Budową Farmy Wiatrowej Żukowice.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Atrem S.A. informuje, iż w dniu 28 maja 2019 r. powziął informację o zawarciu przez spółkę zależną od Emitenta: Contrast sp. z o. o. (Wykonawca) dwóch umów ze spółką Park Wiatrowy Gaworzyce sp. z o. o. (Zamawiający) na realizację prac związanych z Budową Farmy Wiatrowej Żukowice, o łącznej wartości 21.028.210,00 zł netto.

Największą umową jest umowa na wykonanie prac energetycznych dot. sieci WN/SN i światłowodowej na potrzeby budowy Farmy Wiatrowej Żukowice. Wartość wynagrodzenia Contrast sp. z o. o. za realizację ww. umowy (dalej Umowa) wynosi 13.250.000,00 zł netto (trzynaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
Termin zakończenia realizacji przedmiotu Umowy ustalono do dnia 30 maja 2020 r.

Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty na okres 3 (trzech) lat, licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem iż na urządzenia i materiały dostarczone w ramach umowy obowiązuje gwarancja fabryczna. Uprawnienia z tytułu rękojmi wygasają po upływie 2 (dwóch) lat od dnia odbioru końcowego.

Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych w następujących sytuacjach:
1. w wysokości 10% netto wynagrodzenia umownego w razie odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;
2. niedotrzymanie terminów wykonania prac, w zakresie:
- odbiorów instalacji farmy wiatrowej:
-realizacja kabli SN oraz FO
- realizacja kabli WN
w wysokości 5.000,00 zł za każdy dzień.
3. niedotrzymanie terminów, w zakresie:
- podłączenia kabli SN i FO do turbin wiatrowych;
- podłączenia kabli nn do turbin;
- podłączenia uziemienia turbin;
- dostarczenia map powykonawczych zaakceptowanych przez urząd;
w wysokości 10.000,00 zł za każdy dzień.
4. niedotrzymania terminów odbioru instalacji farmy wiatrowej, w zakresie:
- realizacji kabli SN, WN i FO
- podłączenia kabli SN do turbin;
- podłączenia uziemienia turbin w wysokości 10.000,00 zł za każdy dzień.
5. niedotrzymania terminów wyznaczonych dla certyfikatu końcowego, zakończenia prac dla Lot 3.2 w wysokości 10.000,00 zł za każdy dzień.
6. Zawarcia umowy z podwykonawcą bez zgody Zamawiającego w wysokości 10.000,00 zł za każdy dzień.


W przypadku, gdy wysokość kar umownych nie pokryje szkody poniesionej przez Zamawiającego, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, z zastrzeżeniem jednak ograniczenia odpowiedzialności.
Łączna wysokość kar umownych z niniejszej umowy jest ograniczona do 30% wynagrodzenia umownego.

Wykonawca ustanowił zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2019-05-28Andrzej GoławskiPrezes Zarządu

Nazwa jednostki:ATREM SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:ATREM S.A.
Adres:Czołgowa 4, 62-002 Złotniki
Telefon:+48 61 640 65 00
Fax:+48 61 640 65 25
Email:atrem@atrem.pl
www:www.atrem.pl
NIP:777 24 28 084
REGON:639688384

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Agencja relacji inwestorskich Capital PR