formularz raportu rocznego - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
StockWatch.pl
AD.bx ad0b

Komunikaty spółek

FORMULARZ RAPORTU ROCZNEGO

FORMULARZ RAPORTU ROCZNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny R 2017
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlabanków
(rodzaj emitenta)
za rok obrotowy 2017 obejmujący okresod 2017-01-01 do 2017-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
data przekazania: 2018-03-12
POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA
(pełna nazwa emitenta)
PKOBP (PKO BP SA)Banki (ban)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
02-515WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
PUŁAWSKA15
(ulica)(numer)
521-91-82521-91-83
(telefon)(fax)
www.pkobp.pl
(e-mail)(www)
525-000-77-38016298263
(NIP)(REGON)
KPMG Audyt Sp. z o.o. s.k
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw mln.w tys. EUR
2017201620172016
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWEmln złmln złmln EURmln EUR
Wynik z tytułu odsetek 7 901 7 368 1 861 1 684
Wynik z tytułu prowizji i opłat 2 687 2 447 633 559
Wynik z działalności operacyjnej 3 785 3 721 892 850
Zysk brutto 3 785 3 721 892 850
Zysk netto 2 774 2 888 654 660
Zysk na jedną akcję - podstawowy z zysku za okres (w PLN/EUR) 2,22 2,31 0,52 0,53
Zysk na jedną akcję - rozwodniony z zysku za okres (w PLN/EUR) 2,22 2,31 0,52 0,53
Dochody całkowite netto 3 397 2 372 800 542
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 22 871 10 500 5 388 2 400
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (6 502) (8 310) (1 532) (1 899)
Przepływy pieniężne z działalności finansowej (11 396) (1 812) (2 685) (414)
Przepływy pieniężne netto 4 973 378 1 172 86
Aktywa razem 277 784 272 957 66 600 61 699
Kapitał własny ogółem 35 987 32 590 8 628 7 367
Kapitał zakładowy 1 250 1 250 300 283
Liczba akcji (w mln) 1 250 1 250 1 250 1 250
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 28,79 26,07 6,90 5,89
Rozwodniona liczba akcji (w mln) 1 250 1 250 1 250 1 250
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 28,79 26,07 6,90 5,89
Łączny współczynnik kapitałowy19,59%17,19%19,59%17,19%
Kapitał Tier 1 32 597 28 673 7 815 6 481
Kapitał Tier 2 1 700 2 456 408 555

Wybrane pozycje sprawozdania finansowego przeliczono na EUR według następujących kursów
31.12.2017
31.12.2016
średnia kursów NBP na ostatni dzień każdego miesiąca okresu
             4,2447
              4,3757
kurs średni NBP na ostatni dzień danego okresu
             4,1709
              4,4240

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Pismo Prezesa Zarządu PKO Banku Polskiego SA.pdfPismo Prezesa PKO Banku Polskiego SA
Sprawozdanie finansowe PKO Banku Polskiego SA.pdfSprawozdanie finansowe PKO Banku Polskiego SA
Sprawozdanie Zarządu z działalności.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności
Sprawozdanie nt informacji niefinansowych.pdfSprawozdanie nt informacji niefinansowych
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania raportu Banku.pdfSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania raporu Banku
Pismo Prezesa Zarządu PKO Banku Polskiego SA - wersja angielska.pdfPismo Prezesa PKO Banku Polskiego SA - wersja angielska
Sprawozdanie finansowe PKO Banku Polskiego SA - wersja angielska.pdfSprawozdanie finansowe PKO Banku Polskiego SA - wersja angielska
Sprawozdanie_Zarzadu z działalności - wersja angielska.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności - wersja angielska
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania raportu Banku - wersja angielska.pdfSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania raporu Banku - wersja angielska
Sprawozdanie nt informacji niefinansowych - wersja angielska.pdfSprawozdanie nt informacji niefinansowych - wersja angielska
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-02-27Zbigniew JagiełłoPrzezs Zarządu
2018-02-27Rafał AntczakWiceprezes Zarządu
2018-02-27Rafał KozłowskiWiceprezes Zarządu
2018-02-27Maks KraczkowskiWiceprezes Zarządu
2018-02-27Mieczysław KrólWiceprezes Zarządu
2018-02-27Adam MarciniakWiceprezes Zarządu
2018-02-27Piotr MazurWiceprezes Zarządu
2018-02-27Jakub PapierskiWiceprezes Zarządu
2018-02-27Jan Emeryk RościszewskiWiceprezes Zarządu
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-02-27Danuta SzymańskaDyrektor Departamentu


Nazwa jednostki:POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA
Nazwa skrócona jednoskti:PKOBP (PKO BP SA)
Adres:PUŁAWSKA 15, 02-515 WARSZAWA
Telefon:521-91-82
Fax:521-91-83
www:www.pkobp.pl
NIP:525-000-77-38
REGON:016298263

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Relacje inwestorskie
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
PKO BP SA
PKOBP
2019-08-26 rejestracja zmiany statutu
2019-08-19 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał
2019-08-13 SA-PSr
2019-05-15 formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
2019-05-08 WZ - wykaz akcjonariuszy
2019-05-06 WZ - podjęte uchwały: wypłata dywidendy 1,33 zł/akcja, zmiana w RN
2019-05-06 zmiany w RN
2019-05-06 wypłata dywidendy 1,33 zł/akcja

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d