pixelg
korekta RB nr 43/2020 - 2020-10-17 - ATM SA (atm)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

korekta RB nr 43/2020 - komunikat spółki ATM SA (atm) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr43/2020K

Data sporządzenia: 2020-10-17
Skrócona nazwa emitenta
ATM
Temat
Korekta Raportu Bieżącego nr 43/2020 ATM S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd ATM S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje niniejszym korektę Raportu Bieżącego nr 43/2020 z dnia 17 października 2020 r. Korekta dotyczy doprecyzowania informacji zawartych w oryginalnym raporcie.

Treść raportu przed korektą:

Działając na podstawie Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR, zarząd ATM S.A. ( Emitent ) informuje, że w dniu 17 października 2020 r. otrzymał wspólne zawiadomienie od MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., działającego w imieniu MCI.Privateventures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty - Subfundusz MCI.Euroventures 1.0 ( MCI ), AMC Capital IV Albatros S.A R.L ( AMC ) oraz Terve Bidco S. r.l. ( Kupujący ) o zawarciu przez MCI, AMC oraz Kupującego umowy przedwstępnej przewidującej między innymi: (i) sprzedaż przez MCI 606.438 akcji w kapitale zakładowym Emitenta na rzecz Kupującego; (ii) sprzedaż przez MCI 596.278 udziałów w kapitale zakładowym spółki AAW III sp. z o.o., będącej akcjonariuszem większościowym Emitenta, posiadającym 98,33% akcji w kapitale zakładowym Emitenta ( AAW ), na rzecz Kupującego; oraz (iii) sprzedaż przez AMC 199.821 udziałów w kapitale zakładowym AAW na rzecz Kupującego ( Transakcja ). Zgodnie z zawiadomieniem zamknięcie Transakcji jest uzależnione od, między innymi, uzyskania decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyrażającej zgodę na dokonanie koncentracji.
W wyniku zawarcia umów przyrzeczonych w wykonaniu Umowy Przedwstępnej (po spełnieniu się warunków zawieszających Transakcji), Kupujący nabędzie 100 % udziałów w kapitale zakładowym AAW oraz bezpośrednio 606.438 akcji w kapitale zakładowym Emitenta (tj. 1,67% wszystkich akcji Emitenta na datę niniejszego raportu bieżącego) oraz pośrednio (przez AAW) 98.33% akcji Emitenta.

Treść raportu po korekcie:

Działając na podstawie Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR, Zarząd ATM S.A. ( Emitent ) informuje, że w dniu 17 października 2020 r. otrzymał wspólne zawiadomienie od MCI.PrivateVentures FIZ - subfunduszu MCI.EuroVentures 1.0 ( MCI ), AMC Capital IV Albatros S.A. R.L. ( AMC ) oraz Terve Bidco S. r.l. ( Kupujący ), z którego wynika, że MCI oraz AMC, którzy są wspólnikami spółki AAW III sp. z o. o. ( Akcjonariusz Większościowy ), która posiada 35.736.906 akcji na okaziciela Emitenta stanowiących 98,33% kapitału zakładowego Emitenta oraz Kupujący zawarli przedwstępną umowę sprzedaży dotyczącą nabycia 100% udziałów Akcjonariusza Większościowego oraz nabycia 606.438 akcji na okaziciela w Emitencie stanowiących 1,67% kapitału zakładowego Emitenta przez Kupującego ( Transakcja ).
Zgodnie z zawiadomieniem, zamknięcie Transakcji jest uzależnione od, między innymi, uzyskania decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyrażającej zgodę na dokonanie koncentracji stanowiącej Transakcję oraz uzyskania oświadczeń wybranych klientów Emitenta potwierdzających, że Transakcja nie doprowadzi do rozwiązania istniejących umów z takimi klientami.
W zawiadomieniu wskazano również, że o ile znajdzie to zastosowanie, po zamknięciu Transakcji, strony dokonają stosownego zawiadomienia zgodnie z przepisami art. 69 i kolejnych ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz wykonają pozostałe obowiązki informacyjne zgodnie z wymogami odpowiednich przepisów prawa.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-10-17Daniel SzcześniewskiPrezes Zarządu
2020-10-17Adam PonichteraCzłonek Zarządu


Nazwa jednostki:ATM SA
Nazwa skrócona jednoskti:ATM
Adres:Grochowska 21a, 04-186 Warszawa
Telefon:22 51 56 100
Fax:22 51 56 600
Email:inwestor@atm.com.pl
www:atm.com.pl
NIP:1130059989
REGON:012677986

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy