pixelg
SA - QSr1 - 2020-05-28 - ERGIS SPÓŁKA AKCYJNA (ergis)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - QSr1 - komunikat spółki ERGIS SPÓŁKA AKCYJNA (ergis) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO

skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2020kwartał / rok


(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

(rodzaj emitenta)


za 1 kwartał roku obrotowego
2020 obejmujący okres


zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucieoraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF

w walucie
data przekazania:ERGIS SPÓŁKA AKCYJNA(pełna nazwa emitenta)ERGIS S.A.
Przemysł inne (pin)(skrócona nazwa emitenta)
(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)00-349
Warszawa(kod pocztowy)
(miejscowość)Tamka
16(ulica)
(numer)022 828 04 10
022 828 04 14(telefon)

(fax)sekretariat@ergis.eu
www.ergis.eu(e-mail)

(www)5730003999
150175921(NIP)

(REGON)WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR

1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-311 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-311 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31

Przychody ze sprzedaży204 758201 89946 57546 977

Zysk (strata) na działalności operacyjnej9 5976 7162 1831 563

Zysk (strata) brutto8 1515 4381 8541 265

Zysk (strata) netto za okres6 3133 9581 436921

Całkowite dochody ogółem za okres6 7573 9581 537921

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-12 1803 793-2 771883

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-2 101-15 824-478-3 682

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej4598 3381041 940

Przepływy pieniężne netto razem-13 822-3 693-3 144-859

Aktywa razem464 942475 346102 133111 623

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania238 684255 84752 43260 079

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania długoterminowe101 12387 89922 21420 641

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe137 561167 94830 21839 438

Kapitał własny226 258219 49949 70251 544

Kapitał podstawowy22 67422 6744 9815 324

Liczba akcji na koniec okresu (w szt.)37 789 94137 789 94137 789 94137 789 941

Średnioważona liczba akcji (w szt.)37 789 94137 789 94137 789 94137 789 941

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,170,100,040,02

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,170,100,040,02

XX. Całkowite dochody ogółem na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,180,100,040,02

XXI. Rozwodnione całkowite dochody ogółem na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,180,100,040,02

XXII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)5,995,811,321,36

XXIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)5,995,811,321,36

XXIV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)0,000,100,000,02

Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej ERGIS przeliczone wg następujących zasad:1. Pozycje aktywów i pasywów wg średniego kursu ustalonego przez NBP odpowiednio na 31.03.2020 - 4,5523 oraz 31.12.2019 - 4,2585.2. Pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ustalonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca roku za który sporządzane jest sprawozdanie oraz okresu poprzedniego. Średnie kursy w okresie 01.01-31.03.2020 - 4,3936 oraz w okresie 01.01.-31.03.2019 - 4,2978.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Sprawozdanie GK Ergis za I kwartał 2020.pdfŚródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ERGIS za I kwartał 2020 roku
Sprawozdanie Ergis za I kwartał 2020.pdfŚródroczne skrócone sprawozdanie finansowe ERGIS S.A. za I kwartał 2020 roku
Informacja dodatkowa do raportu za I kw_2020.pdfInformacja dodatkowa do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ERGIS za I kwartał 2020 rokuPODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2020-05-28Tadeusz NowickiPrezes Zarządu


2020-05-28Marek KapłuchaWiceprezes Zarządu

Nazwa jednostki:ERGIS SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:ERGIS S.A.
Adres:Tamka 16, 00-349 Warszawa
Telefon:022 828 04 10
Fax:022 828 04 14
Email:sekretariat@ergis.eu
www:www.ergis.eu
NIP:5730003999
REGON:150175921

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy