pixelg
SA - PSr - 2020-09-07 - MERCATOR MEDICAL SPÓŁKA AKCYJNA (mercator)
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - PSr - komunikat spółki MERCATOR MEDICAL SPÓŁKA AKCYJNA (mercator) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU PÓŁROCZNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego2020 obejmujące okresod 2020-01-01 do 2020-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR
w walucie
data przekazania: 2020-09-07
MERCATOR MEDICAL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MERCATOR MEDICAL S.A.Sprzęt i materiały medyczne
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
31-327Kraków
(kod pocztowy)(miejscowość)
H.Modrzejewskiej30
(ulica)(numer)
(12) 665 54 00(12) 664 54 15
(telefon)(fax)
ri@mercatormedical.euwww.mercatormedical.eu
(e-mail)(www)
677-10-36-424350967107
(NIP)(REGON)
BDO
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2020półrocze /2019półrocze / 2020półrocze /2019
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów577 947257 515130 13060 055
Zysk na działalności operacyjnej (EBIT)260 75630858 71272
EBITDA*269 8578 59060 7612 003
Zysk / strata brutto 253 995-1 13157 189-264
Zysk / strata netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej230 090-1 97651 807-461
Średnia ważona liczba wyemitowanych akcji w sztukach10 575 99810 589 10010 575 99810 589 100
Liczba rozwadniających potecjalnych akcji zwykłych45 872045 8720
Zysk / strata na jedną akcję21,76-0,194,90-0,04
Rozwodniony zysk / strata na jedną akcję21,66-0,194,88-0,04
Rzeczowe aktywa trwałe186 329183 67541 72243 197
Zapasy102 87283 14423 03419 554
Należności151 12477 37433 83918 197
Środki pieniężne153 78813 31434 4353 131
Aktywa razem603 793366 563135 19886 210
Kapitał własny352 761130 41978 98830 672
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania251 032236 14456 21055 537
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej194 61131 75043 8187 404
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-6 090-9 029-1 371-2 106
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-49 516-25 613-11 149-5 973
Zwiększenie (zmniejszenie) netto środków pieniężnych139 005-2 89231 298-674

(*) wynik na działalności operacyjnej (EBIT) skorygowany o amortyzacji

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
Grupa Mercator Medical_skonsolidowane sprawozdanie finansowe_półrocze 2020.pdfSkonsolidowane skrócone sprawozdanie finansowe
Mercator Medical_jednostkowe sprawozdanie finansowe_półrocze 2020.pdfJednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe
Raport półroczny Grupa Mercator Medical 2020.pdfSprawozdanie z działalności
Raport z przeglądu SSF_Mercator_30062020-sig-sig.pdfRaport audytora z przeglądu skonsolidowanego SF
Raport z przeglądu JSF_Mercator_30062020-sig-sig.pdfRaport audytora z przeglądu jednostkowego SF
Oświadczenie Zarządu MM_1H2020.pdfOświadczenia Zarządu Grupy
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-09-07Wiesław ŻyznowskiPrezes Zarządu
2020-09-07Dariusz KrezymonCzłonek Zarządu
2020-09-07Monika ŻyznowskaCzłonek Zarządu
2020-09-07Witold KruszewskiCzłonek Zarządu


Nazwa jednostki:MERCATOR MEDICAL SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:MERCATOR MEDICAL S.A.
Adres:H.Modrzejewskiej 30, 31-327 Kraków
Telefon:(12) 665 54 00
Fax:(12) 664 54 15
Email:ri@mercatormedical.eu
www:www.mercatormedical.eu
NIP:677-10-36-424
REGON:350967107

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Mercator Medical SA
MERCATOR
2021-05-31 zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji
2021-05-17 objęcie warrantów subskrypcyjnych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
2021-05-17 formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
2021-05-17 Korekta omyłki w skonsolidowanym raporcie kwartalnym
2021-05-12 SA - QSr1
2021-05-10 zmiana terminu publikacji SA-QSr1
2021-04-26 WZ - wykaz akcjonariuszy
2021-04-20 wyniki Q1.2021

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcjiWspółpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy