pixelg
Unibep SA [UNIBEP] - Notowania i wskaźniki finansowe
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b

Unibep SA - Notowania i wskaźniki finansowe

UNI 9,30 (+0,00%)

Unibep działa w różnych segmentach branży budowlanej. Jest generalnym wykonawcą w Polsce i za granicą (działa na rynkach: białoruskim i ukraińskim), posiada największą w Polsce fabrykę domów modułowych (sprzedaje je głównie do krajów skandynawskich), działa w drogownictwie (buduje drogi głównie na terenie woj. podlaskiego), a poprzez swoją spółkę Budrex realizuje i remontuje mosty na terenie całego kraju oraz prowadzi także działalność deweloperską w Warszawie, Poznaniu, Radomiu i Bielsku Podlaskim.

  • Najnowsze sprawozdanie finansowe:
    SA - QSr3 Zobacz »
  • Analiza raportów spółki:
    Rekordowe przychody pod znakiem segmentu deweloperskiego – omówienie raportu za I kw. 2018 r. Zobacz »

WIADOMOŚCI O SPÓŁCE unibep
Wykres UNIBEP od TradingView
Wykresy w StockWatch.pl są korygowane o operacje takie jak dywidendy, scalenia i podziały akcji
Analiza wskaźnikowa na tle sektora
Analiza wskaźnikowa na tle szerokiego rynku
Uwaga! Od ostatniego sprawozdania finansowego spółki zmieniła się liczba akcji, co mogło być wynikiem emisji, z której wpływy nie zostały jeszcze ujawnione w kapitale własnym spółki. W związku z tym wartość wskaźnika C/WK nie oddaje aktualnego stanu rzeczywistego, gdyż odnosi się do nieaktualnej wartości księgowej. Teoretyczna wartość C/WK według stanu sprzed zmiany liczby akcji wynosi 1,02.
AD.bx ad3a
PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +158,50% +31 699,53 zł 51 699,53 zł
Ostatnio zaktualizowane dane
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
Fisher77: Rekordowe przychody pod znakiem segmentu deweloperskiego – omówienie raportu kwartalnego GK Unibep SA za I kwartał 2018 [b]Rekordowe przychody pod znakiem segmentu deweloperskiego – omówienie raportu kwartalnego GK Unibep SA za I kwartał 2018 r.[/b][delay=120]W I kwartale 2018 r. grupa Unibep znacząco zwiększyła przychody, które osiągnęły poziom 371.6 mln zł (265.1 mln zł w 1 kw. 2017 - wzrost o 40,2 proc. r/r), co również wpłynęło na wzrost wyniku EBIT (23.8 mln zł w 1 kw. 2018 vs. 4.9 mln zł w 1 kw. 2017) oraz zysku netto (18.9 mln zł w 1 kw. 2018 vs. 5.3 mln zł w 1 kw. 2017). [center][img]https://repo.stockwatch.pl/wp-content/uploads/2018/07/tabela1.png[/img][/center][img]https://repo.stockwatch.pl/wp-content/uploads/2018/07/wykres1.png[/img][b]Rachunek zysków i strat[/b]Rekordowe obroty mają swoje źródło w segmencie deweloperskim, który odpowiadał za prawie 22 proc. wszystkich przychodów wypracowanych w 1 kw. 2018 r (3,5 proc. w 1 kw. 2017 r.). Sprzedaż w tej dywizji wyniosła 80 mln zł w porównaniu do 9.38 mln zł przed rokiem. Jest to konsekwencja skumulowania się w raportowanym okresie przekazań lokali mieszkalnych i usługowych (projekty: GAMA, II etap osiedla 360º, Awangarda oraz Zielony Sołacz w Poznaniu) – grupa rozpoznaje przychody ze sprzedaży z chwilą tzw. przeniesienia kontroli nad lokalem tzn. przekazaniem kluczy i podpisaniem przez obie strony protokołu odbioru lokalu. Procesy przekazań lokali rozpoczęły się już w IV kwartale 2017 r. co widać na poniższym wykresie – przychody, a wraz za nim zysk brutto w tym segmencie wystrzeliły do najwyższych poziomów od lat.[img]https://repo.stockwatch.pl/wp-content/uploads/2018/07/wykres2.png[/img]W 2018 r. mają rozpocząć się prace budowlane w Warszawie (Marywilska Osiedle Kameralne, Coopera etap 1), Radomiu (Idea MDM, Nowy Wacyn Etap 1) oraz w Poznaniu (Bukowska, Nowych Kosmonautów Etap 1) – łączna, szacowana liczba lokali mieszkalnych w tych projektach, to 1049 mieszkań. Marywilska Osiedle Kameralne oraz osiedle Nowych Kosmonautów zostały już wprowadzone do sprzedaży. W realizacji są ponadto projekty Zielony Sołacz Tarasy oraz URSA Park w ramach których ma powstać 459 lokali. Pierwsze przekazania I etapu URSA Park mają się rozpocząć w IV kwartale 2018 r. W 2018 r. Grupa poszerzyła bank ziemi o min. nieruchomości w Warszawie (nieruchomość w dzielnicy Bielany na której planuje budowę ok. 150 mieszkań) oraz w Poznaniu (nieruchomość w dzielnicy Stare Miasto na której zaplanowano budowę ok. 340 mieszkań). W lutym b.r. został zawarty pakiet umów określających zasady realizacji projektu deweloperskiego realizowanego z WIEPOFAMA w Poznaniu z potencjałem 2 000 mieszkań.Największy udział w przychodach Grupy miał segment budowlano-kubaturowy, który jednak odnotował niewielki spadek przychodów r/r, tj. 214.3 mln zł vs. 233.4 mln zł w 1 kw. 2017 r. Zmniejszeniu uległa również wypracowana w tym segmencie marża zysku brutto ze sprzedaży - 4,29 proc. w 1 kw. 2018 r. w relacji do 7,31 proc. w 1 kw. 2017 r., co spółka tłumaczy min. wzrostem kosztów materiałów budowlanych. Spółka wygrywa i realizuje kontrakty z różnymi marżami i miks wykonywanych robót wpływa na finalną marżę segmentu. Jednak największe fluktuacje wynikają z zasad księgowania kontraktów długoterminowych. Dotychczas grupa rozpoznawała przychody według MSR 18, natomiast obecnie według MSSF 15. Nomenklatura w standardzie nieco się zmieniła, ale sposób księgowania i rozpoznawania przychodów już niekoniecznie – zmiana standardu nie miała wpływu na wyniki. Jeśli kontrakt jest krótki i zostaje zrealizowany w ciągu np. kwartału to wszystko jest jasne – spółka poniosła koszty zafakturowała sprzedaż i rozpoznała przychód. W przypadku kontraktów długoterminowych koszty realizacji są szacowane, natomiast kwota umowy jest najczęściej stała. Przychody są pokazywane w relacji do stopnia zawansowania wykonania, przy czym obmiar zaawansowania mierzy się poziomem poniesionych kosztów. Przykładowo, spółka zawarła umowę o roboty budowlane z wynagrodzeniem 1 mln zł i kosztami całkowitymi budowy na poziomie 750 tys. zł. Od dnia zawarcia umowy do dnia bilansowego poniesiono koszty w wysokości 375 tys. zł, co daje 50% stanu zaawansowania, więc spółka powinna wykazać 500 tys. zł przychodów na dzień bilansowy. Problemy zaczynają się gdy faktyczny budżet zaczyna się rozjeżdżać z prognozowanym. Wtedy spółka powinna dokonać weryfikacji budżetu, co ma często mocny wpływ na marżę w kwartale jego rewaluacji. Jeśli w kolejnym kwartale z powyższego przykładu okazałoby się, że koszty jednak wyniosą milion (zmiana prognozy), a nie planowane 750 tys. to zmiany marży okażą się radykalne. Przy założeniu, że spółka poniosła 750 tys. kosztów mamy do pokazania łączne przychody na kontrakcie w kwocie 750 tys zł. Skoro wcześniej już pokazano 500, to do raportowania będzie już tylko 250, natomiast kosztów będzie 375 tys. Choć cały kontrakt spina się na zero, to w kwartale rewaluacji marża wyjdzie ujemna na 125 tys. czyli - 50 proc. Oczywiście realne zmiany budżetów są mniej radykalne, ale przykład pokazuje jak może fluktuować rentowność. Tym niemniej trzeba dodać, że spółka jest tym lepsza (tym lepiej planuje kontrakty) im zmienność rentowności jest niższa. Unibep podaje, że planowana marża na bieżących projektach długoterminowych ma wysokość 3,4 proc. Jak widać na poniższym wykresie przychody oraz marża segmentu budowlano-kubaturowego od trzech kwartałów systematycznie spadają. Do wspomnianego wyżej aspektu rewaluacji kontraktów trzeba dodać sezonowość w budownictwie i na wyniki I kwartału segmentu nie patrzeć w kontekście całego roku - dopiero kolejne kwartały powiedzą coś więcej.[img]https://repo.stockwatch.pl/wp-content/uploads/2018/07/wykres3.png[/img]Grupa wyróżnia również w swojej działalności przychody z segmentu budowy dróg i mostów (gdzie także działają kontrakty długoterminowe) oraz przychody z budownictwa modułowego. Pierwszy z tych segmentów odnotował wzrost przychodów o 80,14 proc. r/r z 15.83 mln zł (1 kwartał 2017 r.) do 28.51 mln zł (1 kwartał 2018 r.) jednocześnie osiągając ujemną marżę zysku brutto ze sprzedaży na poziomie (- 14,37 proc.). Spółka jako przyczynę niskiej rentowności segmentu wskazuje podobnie jak przy segmencie budowlano-kubaturowym wzrost kosztów materiałów budowlanych oraz usług podwykonawców Istotny jest również wpływ sezonowości. Segment drogowo-mostowy generuje od początku zeszłego roku ujemną marżę zysku brutto ze sprzedaży osiągając jednocześnie rekordowe przychody. W przeszłości rentowność w tym obszarze również nie zachwycała. W raporcie rocznym za 2017 rok zarząd spółki wskazywał, że słabe wyniki budownictwa infrastrukturalnego w tym okresie są efektem podpisanych w latach 2015 i 2016 kontraktów, które nie przewidywały niekorzystnych zmian na rynku budownictwa z którymi boryka się obecnie branża. [img]https://repo.stockwatch.pl/wp-content/uploads/2018/07/wykres4.png[/img]Jeśli chodzi o budownictwo modułowe, to działalność w tym obszarze jest skupiona głównie w krajach skandynawskich przez co jej rentowność narażona jest na ryzyko walutowe. Przychody z segmentu budownictwa modułowego skoczyły w I kwartale 2018 r. do 50.43 mln zł z 27.15 mln zł w I kwartale 2017 r., jednakże osiągnięta marża zysku brutto ze sprzedaży na poziomie 3,07 proc. okazała się niższa niż w 1 kwartale 2017 r., kiedy to osiągnięto 8,29 proc – jest to pochodna wzrostu kursu złotówki do walut skandynawskich. Przychody segmentu są od dłuższego czasu w trendzie wzrostowym osiągając dodatnią marże zysku brutto ze sprzedaży. W II kwartale 2018 r. zakończyła się rozbudowa Fabryki Domów Modułowych w Bielsku Podlaskim, dzięki której spółka ma zwiększyć moce produkcyjne, efektywność i jakość produktów segmentu.[img]https://repo.stockwatch.pl/wp-content/uploads/2018/07/wykres5.png[/img]Sprzedaż grupy jest zlokalizowana w przeważającej części w kraju. W I kwartale 2018 r. jedynie ok. 19 proc. przychodów ze sprzedaży pochodziła z zagranicy (kraje skandynawskie oraz WNP). Zarząd spółki ocenia jako perspektywiczny rynek białoruski oraz patrzy z zainteresowaniem na rynek ukraiński. Od dwóch kwartałów grupa na poziomie skonsolidowanym notuje skokowy wzrost marży brutto ze sprzedaży, co można wiązać z min. wspomnianym wyżej procesem oddawania do użytku lokali i zwiększeniem udziału przychodów segmentu deweloperskiego, który jest najbardziej rentownym segmentem działalności. .[img]https://repo.stockwatch.pl/wp-content/uploads/2018/07/wykres6.png[/img]Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu symbolicznie zmalały r/r, jednocześnie odnotowano znaczący wzrost w pozycji: „pozostałe przychody operacyjne”, gdzie osiągnięto 9.93 mln zł w porównaniu do 0.92 mln zł w 1 kwartale 2017 r. – brak jest w sprawozdaniu finansowym odpowiedniej noty, która wskazywałaby skąd wziął się taki wzrost na pozycji. Spółka dokonała również odpisu wartości należności w kwocie 8.29 mln zł, co obciążyło wynik z działalność operacyjnej. Możliwe, że odpisy mają związek z nowym modelem szacowania utraty wartości należności zgodnie z MSSF 9 który wprowadza nowości w zakresie sposobu określania utraty wartości aktywów finansowych. Obecnie model utraty wartości bazuje na kalkulacji strat oczekiwanych w odróżnieniu od modelu wynikającego z MSR 39, który bazował na koncepcji strat poniesionych – chodzi o to aby przyśpieszyć ujęcie strat w czasie.Jak stwierdza zarząd spółki: „Wdrożenie MSSF 9 nie wpłynęło znacząco zarówno na kwoty odpisów na dzień 31.03.2018 jak i 01.01.2018 r.”, ale nie wiemy jaki jest przyjęty próg istotności. Wróćmy do rachunku wyników. Przychody oraz koszty finansowe spadły odpowiednio o 52,3 proc. (1.64 mln zł vs 3.46 mln zł) i 87.5 proc. r/r (839 tys. zł vs 6.70 mln zł). Należy zwrócić uwagę, że od tego roku Unibep dokonuje innej prezentacji wyniku z realizacji instrumentu zabezpieczającego, do których stosuje rachunkowość zabezpieczeń. Dotychczas był on odnoszony w przychody lub koszty finansowe, zaś obecnie jest prezentowany w tej samej pozycji co wpływ pozycji zabezpieczanej. W konsekwencji zwiększa/zmniejsza się zysk brutto na sprzedaży, a nie wynik z działalności finansowej. Spadek w pozycji jednostek wycenianych metodą praw własności (540.5 tys. zł vs 2.96 mln zł) należy wiązać z okresowo mniejszą ilością przezywanych lokali w projektach deweloperskich prowadzonych w formule joint-venture. Spółka spodziewa się jednak istotnego wzrostu sprzedaży w ostatnim kwartale bieżącego roku za sprawą zakończenia inwestycji w projekcie „URSA Park”, która jest prowadzona w jednostce wycenianej metodą praw własności. W kwietniu 2018 r. Rada nadzorcza spółki wydała zarządowi rekomendację w sprawie rozpoczęcia procesu analizy perspektyw działalności dla poszczególnych segmentów działalności. – to może być ciekawy dokument, który określi kierunki rozwoju spółki na najbliższe lata. [b]Portfel zamówień[/b]Na koniec I kwartału 2018 r. portfel zamówień do realizacji na bieżący rok w części budowlano-infrastrukturalnej wynosi 1.456 mld zł, co oznacza spadek r/r o 2,7 proc. Spółka w I kwartale 2018 r. podpisała kontrakty na 344.92 mln zł, co oznacza wzrost o 4,03 proc. r/r. Należy jednak zauważyć, że obecną wartość porównujemy do niskiej bazy I kwartału 2017 r. Historycznie, najwięcej umów zawieranych jest w III i IV kwartale roku, więc z ostatecznymi wnioskami co do portfela nowych kontraktów musimy zaczekać do końca roku. [img]https://repo.stockwatch.pl/wp-content/uploads/2018/07/wykres7.png[/img][b]Analiza bilansu i zadłużenia[/b]Największy udział w aktywach grupy mają aktywa obrotowe - w 1 kwartale 2018 r. stanowiły one ponad 75 proc. sumy bilansowej aktywów. Są to głównie zapasy oraz należności krótkoterminowe. W ostatnich kwartałach można zauważyć dwie tendencje:1.Zmniejsza się suma bilansowa. W I kwartale 2018 r. po stronie aktywów spadek jest najbardziej widoczny w pozycjach dotyczących zapasów i środków pieniężnych. Spadek zapasów należy łączyć z ukończeniem realizowanych projektów deweloperskich, co również może mieć przełożenie na wynik tego segmentu w najbliższych kwartałach;2.Zwiększa się udział i poziom aktywów trwałych. Taki stan rzeczy wynika min. ze wzrostu wartości pozycji: środki trwałe oraz inwestycje w jednostkach wycenianych metodą praw własności (w I kwartale 2018 r. za sprawą wniesienia nowych wkładów do tych jednostek). [img]https://repo.stockwatch.pl/wp-content/uploads/2018/07/wykres8.png[/img][img]https://repo.stockwatch.pl/wp-content/uploads/2018/07/wykres9.png[/img][img]https://repo.stockwatch.pl/wp-content/uploads/2018/07/wykres10.png[/img]Największy udział w pasywach Grupy Kapitałowej mają zobowiązania krótkoterminowe, w 1 kwartale 2018 r. stanowiły one prawie 58 proc. sumy bilansowej. Są to głównie zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz rezerwy na koszty podwykonawców. W I kwartale 2018 r. kapitały własne odpowiadały za prawie 29 proc. sumy pasywów emitenta, a najmniejszy udział miały zobowiązania finansowe – 13 proc. Zobowiązania finansowe, to w dużej mierze obligacje oraz kredyty w rachunku bieżącym. W czerwcu b.r. Unibep wykupił obligacje serii C o wartości 30 mln zł, jednocześnie zrolował dług poprzez emisję obligacji serii E o tej samej wartości w ramach programu emisji obligacji uchwalonego w kwietniu tego roku. W ramach ww. programu emisji spółka może wyemitować obligacje o wartości do 80 mln zł do końca 2019 r. W ostatnim okresie w pozycji pasywów można zauważyć dwie tendencje:1.Po stronie pasywów w I kwartale 2018 r. najbardziej widoczny jest spadek zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz przychodów przyszłych okresów, których spadek można wiązać z uznaniem przychodów z zaliczek deweloperskich;2.Zwiększa się udział kapitałów własnych.[img]https://repo.stockwatch.pl/wp-content/uploads/2018/07/wykres11.png[/img][img]https://repo.stockwatch.pl/wp-content/uploads/2018/07/wykres12.png[/img][img]https://repo.stockwatch.pl/wp-content/uploads/2018/07/wykres13.png[/img][img]https://repo.stockwatch.pl/wp-content/uploads/2018/07/wykres14.png[/img]Wskaźnik bieżącej płynności (aktywa obrotowe/zobowiązania krótkoterminowe) uległ w ostatnim okresie obniżeniu, jednak znajduje się na poziomie powyżej 1,0 uważanym za krytyczny poziom wskazujący na potencjalne trudności w wywiązywaniu się z zobowiązań krótkoterminowych. O tych jednak nie może być raczej mowy, w związku z mocną pozycją gotówkową spółki. [img]https://repo.stockwatch.pl/wp-content/uploads/2018/07/wykres15.png[/img]W ciągu ostatnich 5 lat wskaźnik długu netto (zobowiązania finansowe - środki pieniężne i ich ekwiwalenty) przyjmował wartość ujemną. W I kwartale 2018 r. za sprawą znaczącego wypływu środków pieniężnych i ekwiwalentów obserwujemy zmianę tendencji. [img]https://repo.stockwatch.pl/wp-content/uploads/2018/07/wykres16.png[/img]*wynik ujemny oznacza, że Spółka miała więcej środków pieniężnych i ekwiwalentów niż zobowiązań finansowych.Zadłużenie ogólne (zobowiązania/aktywa) po osiągnięciu szczytu na koniec 2016 r. sukcesywnie spada.[img]https://repo.stockwatch.pl/wp-content/uploads/2018/07/wykres17.png[/img]Rokrocznie, w IV kwartale roku obrotowego następuje silny przypływ gotówki, a w I kwartale zmniejszenie stanu środków pieniężnych. Nie inaczej było w tym roku. [img]https://repo.stockwatch.pl/wp-content/uploads/2018/07/wykres18.png[/img]Niektórych może dziwić różny poziom gotówki wykazywanych w bilansie (61 mln zł) i w rachunku przepływów pieniężnych (15.3 mln zł), ale wynika to głównie z kwoty kredytów w rachunkach bieżących, o które saldo w rachunku przepływów jest pomniejszane.Na wykresie przepływów pieniężnych w ujęciu TTM (travelling twelve months) widać, że spółka generowała gotówkę na podstawowej działalności, natomiast po 1 kw. tego roku roczne przepływy są ujemne.[img]https://repo.stockwatch.pl/wp-content/uploads/2018/07/wykres19.png[/img]Przed spółką wiele wyzwań. Zarząd musi sobie poradzić z wysoką presją kosztową utrzymując jednocześnie na sensownym poziomie rentowność biznesu, co może prowadzić do zwiększenia cen wykonania nowych kontraktów i zmniejszenia konkurencyjności oferty spółki na rynku. Kluczową kwestią może być sporządzenie strategii biznesowej do której zarząd został zobowiązany w tym roku przez radę nadzorczą spółki. Być może Unibep zrezygnuje z jednego z segmentów działalności, koncentrując się jedynie na najbardziej rentownych obszarach biznesu. [/delay]
Notowania
Dana Dziś MA(5) MA(20)
Kurs 9,30 9,23 8,80
Zmiana +0,00% +0,01% +1,22%
Open-Close -0,43% -0,50% +0,75%
High-Low 1,28% 1,62% 3,31%
Zmiana ceny [pln] 0,00 0,00 0,10
Transakcja [szt.] 12 15 30,7
Średnia transakcja [pln] 940,2366666666666666666666667940,24 1354,53866666666666666666666671,35t 1820,37267100977198697068403911,82t
Wolumen [szt.] 12181,22t 21922,19t 6343,156,34t
Obrót [pln] 11282,8411,3t 20318,0820,3t 55885,44155,9t
Obrót pozytywny 35,29% 31,60% 33,72%
Obrót negatywny 56,87% 44,03% 32,93%
Obrót neutralny 7,85% 24,37% 33,34%
Wolumen ws. % Free Float 0,02 0,03 0,09
Wolumen ws. % akcji w obrocie <0,01 <0,01 0,02
Informacje ogólne
Na giełdzie od 155 miesięcy
Liczba akcji 35 070 634
Free float 19,26%
Kapitalizacja 326,16 mln zł
Wartość księgowa 287,09 mln zł
Zysk operacyjny 12m 59,54 mln zł
Przychody 12m 1,64 mld zł
Zysk netto 12m 40,25 mln zł
Główny akcjonariusz
Zofia Mikołuszko 25,09%
Chart
UDZIAŁ W INDEKSACH
WIG 0,04%
WIG-BUDOW 1,44%
WIG-DIV 0,30%
WIG-POLAND 0,06%
Wskaźniki finansowe
Aktualne C/WK 1,14
Kroczące C/ZO 5,48
Kroczące C/P 0,20
Kroczące C/Z 8,10

Zmiana 12m 1,53%
Śr. płynność dzienna 0,03%
Zakres wahań kursu 33,28%
Beta kursu 0,63

Tempo wzrostu przychodów W abonamencie
Zwrot z kapitału własnego (ROE) W abonamencie
Zwrot z aktywów skorygowany (ROA) W abonamencie
Wskaźnik ogólnego zadłużenia W abonamencie
Dług netto / EBITDA W abonamencie

Wskaźnik Altmana (Z"-score) 5,07
Średnioważony koszt kapitału (sWACC) W abonamencie
Zysk ekonomiczny (sEVA) W abonamencie
Stopa dywidendy za okres 2019-01-01 do 2019-12-31 W abonamencie
Kurs z dnia: 25-01-2021
Dane finansowe z dnia: 01-12-2020


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy