pixelg
Akcje Fasing SA [FASING] na giełdzie - Notowania i wskaźniki finansowe

Fasing SA - Notowania i wskaźniki finansowe

FSG 13,30 (+3,91%)

Jedna z największych na świecie firm produkujących łańcuchy ogniwowe i akcesoria do przenośników zgrzebłowych, wykorzystywanych w górnictwie, rybołówstwie, energetyce, przemyśle cukrowniczym, cementowym oraz drzewnym. Świadczy również usługi z zakresu mechaniki i automatyki, w tym serwis i remont urządzeń. Spółka działa globalnie we wszystkich głównych segmentach rynku światowego. W skład grupy kapitałowej wchodzi m.in. niemiecka firma Kettenwerk Becker-Prunte (produkcja łańcuchów o dużych średnicach), notowany na GPW Moj (oferuje sprzęgła przemysłowe i aparaturę górniczą) oraz chiński podmiot Shandong Liangda (produkcja wyrobów grupy i sprzedaż na rynku chińskim).

 • Najnowsze sprawozdanie finansowe:
  SA - RS Zobacz »
 • Kolejne sprawozdanie:
  jednostkowy - - publikacja rozszerzonego raportu kwartalnego za pierwszy kwartał
  jednostkowy - - publikacja rozszerzonego raportu półrocznego
  jednostkowy - - publikacja rozszerzonego raportu kwartalnego za trzeci kwartał
 • Analiza raportów spółki:
  Przeciąganie łańcucha - omówienie wyników i sytuacji finansowej po 1 kw. 2019 r. Zobacz »
Wykres FASING od TradingView
Wykresy w StockWatch.pl są korygowane o operacje takie jak dywidendy, scalenia i podziały akcji
PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +173,47% +34 694,69 zł 54 694,69 zł
Ostatnio zaktualizowane dane
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Tomasz Nawrocki: Przeciąganie łańcucha - omówienie wyników i sytuacji finansowej po 1 kw. 2019 r. Zmiany z zakresie rachunku zysków i [b]Przeciąganie łańcucha - omówienie wyników i sytuacji finansowej po 1 kw. 2019 r. [/b][delay=365][b]Zmiany z zakresie rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych[/b]Po słabszym zakończeniu 2018 roku w pierwszym okresie sprawozdawczym 2019 roku Grupa Fasing powróciła do poprawy r/r wyników na wszystkich poziomach [b]rachunku zysków i strat[/b], lecz jednocześnie nie można tego samego powiedzieć o efektywności działania. W obszarze core businessu odnotowano r/r wzrost przychodów o 20 proc., przy ledwie 1-procentowej poprawie na poziomie zysku brutto na sprzedaży (koszty własne wzrosły r/r o 35 proc., marża brutto wyniosła 37,5 wobec 44,6 proc. przed rokiem) i 6-procentowej na poziomie zysku netto na sprzedaży (nieco większa poprawa to efekt ograniczenia kosztów sprzedaży). Po uwzględnieniu działalności pozostałej (263 tys. zł kosztów netto wobec 266 tys. zł przychodów netto przed rokiem) i finansowej (47 tys. zł przychodów netto wobec 622 tys. zł kosztów netto przed rokiem) na poziomie wyniku operacyjnego odnotowano symboliczny wzrost zysku o 1 proc., a w przypadku wyniku brutto o 7 proc. Ostatecznie, po uwzględnieniu rozliczeń podatkowych, na poziomie wyniku netto Grupa zaraportowała zysk, który w ujęciu r/r okazał się wyższy o 13 proc., w tym dla akcjonariuszy o 11 proc. Od strony wartościowej sytuację tę zobrazowano na wykresie poniżej [jednostka – tys. zł].[img]https://repo.stockwatch.pl/wp-content/uploads/2019/07/fsg-1kw2019-1.png[/img] Z perspektywy rachunku segmentowego można stwierdzić, że w rozpatrywanym okresie sprawozdawczym pozytywne zmiany wynikowe Grupy to głównie zasługa działalności handlowej skierowanej do sektorów nie górniczych (wzrost przychodów, wyników i marż). Słabiej pod tym względem prezentowały się wyniki działalności produkcyjnej, która zarówno w obszarze górnictwa jak i innych podmiotów odnotowała niewielkie pogorszenie (wykres poniżej, jednostka – tys. zł oraz %).[img]https://repo.stockwatch.pl/wp-content/uploads/2019/07/fsg-1kw2019-2.png[/img] Jednocześnie z geograficznego punktu widzenia pozytywne zmiany w zakresie wyników działalności handlowej dotyczą głównie Polski, natomiast w przypadku działalności produkcyjnej rynek krajowy ciągnie wyniki Grupy w dół, podczas gdy zagranica oddziałuje w przeciwnym kierunku (wykres poniżej, jednostka – tys. zł oraz %).[img]https://repo.stockwatch.pl/wp-content/uploads/2019/07/fsg-1kw2019-3.png[/img] Biorąc natomiast pod uwagę wyniki poszczególnych spółek wchodzących w skład Grupy Fasing można dostrzec, że najbardziej in plus na wyniki rozpatrywanego okresu oddziaływała spółka zależna Fasing Sino-Pol sprzedająca maszyny i urządzenia na rynku chińskim, Fasing Rosja oraz w mniejszym już zakresie MOJ. Sam Fasing w ujęciu jednostkowym odnotował w rozpatrywanym okresie spadek przychodów i zysku netto przy względnie stabilnej rentowności (wykres poniżej, jednostka – tys. zł oraz %).[img]https://repo.stockwatch.pl/wp-content/uploads/2019/07/fsg-1kw2019-4.png[/img] Z punktu widzenia tendencji wynikowych i efektywnościowych Grupy Fasing w ujęciu narastającym za 12m i szerszej perspektywie czasowej [wykresy poniżej; jednostki kolejno – tys. zł oraz %] widać ostatnio pewne uspokojenie po okresie systematycznej poprawy. Wielkości wynikowe z lepszym bądź nieco gorszym skutkiem bronią dotychczasowych poziomów, podobnie podstawowe wskaźniki rentowności (tu jednak trochę we znaki dała się kiepska końcówka ubiegłego roku). [img]https://repo.stockwatch.pl/wp-content/uploads/2019/07/fsg-1kw2019-5.png[/img] [img]https://repo.stockwatch.pl/wp-content/uploads/2019/07/fsg-1kw2019-6.png[/img]Tradycyjnie komentarz Zarządu niewiele wnosi w kwestiach perspektyw wynikowych Grupy na kolejne okresy. Widać, że z podmiotu ściśle powiązanego z sektorem górniczym Fasing bardziej otworzył się na inne sektory gospodarki, a także geograficznie na inne rynki. W ramach [b]sprawozdania z przepływów pieniężnych[/b] GK Fasing w analizowanym okresie (wykres poniżej po lewej, jednostka – tys. zł) odnotowała r/r mniejszy odpływ środków na poziomie salda ogólnego (-1,6 wobec -4,6 mln zł), na co po części złożyły się zdecydowanie większe przepływy operacyjne (4,7 wobec 0,8 mln zł przed rokiem – efekt większej nadwyżki finansowej netto i mniejszego zapotrzebowania na kapitał obrotowy) oraz niższe wydatki inwestycyjne netto (-1,1 wobec -3,1 mln zł). W odwrotnym kierunku wystąpiły zmiany w obszarze finansowym, gdzie wydatki netto wzrosły blisko 2x (-5,2 wobec 2,3 mln zł).W rezultacie w ujęciu narastającym za 12m (wykres poniżej po prawej, jednostka – tys. zł) Grupa odnotowała pewną poprawę na poziomie ogólnego salda gotówkowego, przechodząc zarazem w obszar wartości dodatnich, przy jednoczesnych niewielkich zmianach w zakresie dotychczasowej struktury przepływów – nadwyżka finansowa netto podgryzana dość mocno zapotrzebowaniem na kapitał obrotowy, przy relatywnie niewielkich ostatnio inwestycyjnych i finansowych wydatkach netto. Na uwagę zasługuje utrzymująca się dość znaczna rozbieżność między raportowanym wynikiem EBITDA a przepływami operacyjnymi (efekt wspomnianych zmian w zakresie składników kapitału obrotowego).[img]https://repo.stockwatch.pl/wp-content/uploads/2019/07/fsg-1kw2019-7.png[/img] [img]https://repo.stockwatch.pl/wp-content/uploads/2019/07/fsg-1kw2019-8.png[/img][b]Ocena sytuacji finansowej[/b]W relacji do końca poprzedniego okresu sprawozdawczego suma bilansowa Grupy Fasing wzrosła o 2 proc., co w przypadku aktywów wiązało się to ze spadkiem wartości składników trwałych o 2 proc. oraz wzrostem wartości składników obrotowych o 4 proc. (głównie należności), a w odniesieniu do pasywów wzrostem kapitału własnego o 7 proc. oraz spadkiem ogólnego zadłużenia o 4 proc. (zobowiązania krótkoterminowe zmalały o 2 proc., a długoterminowe o 11 proc.; jednocześnie szacunkowy dług oprocentowany zmniejszył się o 5 proc. i stanowił na koniec okresu 43 proc. zadłużenia ogółem). Przedstawione zmiany głównych pozycji bilansowych nie wpłynęły istotnie na dotychczasowy obraz struktury kapitałowo-majątkowej Grupy Fasing, który nadal generalnie prezentuje się dość korzystnie – aktywa trwałe są nadwyżkowo pokryte stałymi składnikami pasywów, w tym w pełni kapitałem własnym. Pewnym mankamentem pozostaje struktura kapitału obrotowego netto, gdzie mamy sporą przewagę zapotrzebowania nad bieżącym stanem i tym samym konieczność uzupełnień w postaci krótkoterminowych zobowiązań oprocentowanych. Szczegółowo strukturę aktywów i pasywów przedstawiono na wykresach poniżej (jednostka – tys. zł; w przypadku zobowiązań oprocentowanych wartości szacunkowe).[img]https://repo.stockwatch.pl/wp-content/uploads/2019/07/fsg-1kw2019-9.png[/img] [img]https://repo.stockwatch.pl/wp-content/uploads/2019/07/fsg-1kw2019-10.png[/img]Z punktu widzenia wskaźników płynności i zadłużenia sytuację Grupy również cechowała stabilizacja, a nawet nieznaczna poprawa. Poszczególne wskaźniki przyjmowały wartości bezpieczne bądź umiarkowanie bezpieczne, pozostając jednocześnie z dala od wartości granicznych. Potwierdzeniem takiego stanu rzeczy jest odczyt serwisowego ratingu bazującego na modelu Altmana, który awansował do poziomu A, a więc sytuacji dość bezpiecznej.Szczegóły dot. wskaźników finansowych można znaleźć pod linkiem: http://www.stockwatch.pl/gpw/fasing,wykres-swiece,wyniki.aspx [b]Ocena sytuacji rynkowej[/b]Stosowane w serwisie automaty wskazują na dzień analizy w dalszym ciągu na znaczne niedowartościowanie akcji GK Fasing na GPW. Wycena księgowa jest na poziomie 54 zł, wycena rentą wieczystą po anualizowanym wyniku netto i przy koszcie kapitału rzędu 10 proc. to 75 zł, a wyceny mnożnikowe plasują się w przedziale 47-83 zł.[/delay]Link do wskaźników http://www.stockwatch.pl/gpw/fasing,wykres-swiece,wskazniki.aspx oraz wycen http://www.stockwatch.pl/gpw/fasing,wykres-swiece,wycena.aspx [url=http://www.stockwatch.pl/raporty/][b]>> …więcej analiz najnowszych raportów finansowych innych spółek jest tutaj[/b][/url][color=green]Przy okazji, na potrzeby badań naukowych, chciałbym prosić o wypełnienie prostej (mam przy najmniej taką nadzieję) ankiety dotyczącej kryteriów oceny reputacji spółek notowanych na giełdzie – link [url]http://goo.gl/forms/oMFdtU8FmRpYy4zH2[/url]. Zróżnicowanie ocen poszczególnych kryteriów mile widziane:). Z góry dziękuję![/color]
Notowania
Dana Dziś MA(5) MA(20)
Kurs 13,30 12,61 11,73
Zmiana +3,91% +3,21% +0,66%
Open-Close +3,10% +3,76% +1,12%
High-Low 3,37% 5,71% 2,44%
Zmiana ceny [pln] 0,50 0,38 0,08
Transakcja [szt.] 20 28 9,8
Średnia transakcja [pln] 2513,62752,51t 3033,95714285714285714285714293,03t 2879,60306122448979591836734692,88t
Wolumen [szt.] 38113,81t 6732,86,73t 2294,952,29t
Obrót [pln] 50272,5550,3t 84950,8085,0t 28220,1128,2t
Wolumen ws. % Free Float 0,31 0,54 0,19
Wolumen ws. % akcji w obrocie 0,12 0,22 0,07
Informacje ogólne
Na giełdzie od 251 miesięcy
Liczba akcji 3 107 249
Free float 39,88%
Kapitalizacja 41,33 mln zł
Wartość księgowa 176,02 mln zł
Zysk operacyjny 12m 15,78 mln zł
Przychody 12m 153,15 mln zł
Zysk netto 12m 9,78 mln zł
Główny akcjonariusz
Karbon 2 sp. z o.o. 60,12%
Chart
UDZIAŁ W INDEKSACH
WIG-POLAND 0,01%
Wskaźniki finansowe
Aktualne C/WK 0,23
Kroczące C/ZO 2,62
Kroczące C/P 0,27
Kroczące C/Z 4,23

Zmiana 12m 18,75%
Śr. płynność dzienna 0,13%
Zakres wahań kursu 30,42%
Beta kursu 0,47

Tempo wzrostu przychodów W abonamencie
Zwrot z kapitału własnego (ROE) W abonamencie
Zwrot z aktywów skorygowany (ROA) W abonamencie
Wskaźnik ogólnego zadłużenia W abonamencie
Dług netto / EBITDA W abonamencie

Wskaźnik Altmana (Z"-score) 7,48
Średnioważony koszt kapitału (sWACC) W abonamencie
Zysk ekonomiczny (sEVA) W abonamencie
Stopa dywidendy za okres 2018-01-01 do 2018-12-31 W abonamencie
Kurs z dnia: 10-05-2021
Dane finansowe z dnia: 01-05-2021


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy