pixelg
Kernel Holding SA [KERNEL] - Notowania i wskaźniki finansowe
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b

Kernel Holding SA - Notowania i wskaźniki finansowe

KER 39,70 (-1,49%)

Grupa ukraińskich firm rolno-spożywczych zarejestrowana w Luksemburgu. Spółka jest jednym z największych na Ukrainie producentów i eksporterów oleju słonecznikowego, który jest sprzedawany głównie pod markami handlowymi spółki wielkim sieciom detalicznym bezpośrednio lub przez dystrybutorów regionalnych. Spółka jest również wiodącym eksporterem zboża na Ukrainie i znaczącym producentem cukru. Świadczy również usługi przeładunku zboża, oleju i śruty - spółka nabyła Transbalkterminal, który jest drugim co do wielkości terminalem zbożowym na Ukrainie. Poza tym Kernel oferuje producentom rolnym usługi w zakresie przechowywania zboża i roślin oleistych w elewator?ch zlokalizowanych w regionach skupiających moce przetwórcze i produkcję rolniczą.

 • Analiza raportów spółki:
  Dzwoń, dzwoń, dzwoń dzwoneczku, mój stepowy skowroneczku – omówienie sprawozdania po IV kw. 2018 r. Zobacz »

WIADOMOŚCI O SPÓŁCE kernel
 • 9 ciekawych spółek przemysłowych wg BM mBanku
  9 ciekawych spółek przemysłowych wg BM mBanku

  Sektor przemysłowy wciąż wraca do poziomów sprzed wybuchu epidemii COVID-19. Odbiciu sprzyjają m.in. środki w ramach tarcz antykryzysowych. BM mBanku w cyklicznym raporcie wskazało garść spółek, które lepiej niż reszta radzą sobie w trudnych warunkach.

 • Prognozy wyników za I kwartał wg BM mBanku
  Prognozy wyników za I kwartał wg BM mBanku

  To będzie wyjątkowo trudny i nierówny sezon wynikowy, a motywem przewodnim będą pierwsze efekty pandemii koronawirusa. BM mBanku w cyklicznym opracowaniu sprawdził, jak poszczególne branże poradziły sobie w czasie kryzysu oraz wykazał garść spółek, które mogą sprawić pozytywną niespodziankę.

Wykres KERNEL od TradingView
Wykresy w StockWatch.pl są korygowane o operacje takie jak dywidendy, scalenia i podziały akcji
AD.bx ad3a
PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +138,56% +27 712,27 zł 47 712,27 zł
Ostatnio zaktualizowane dane
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
Kanner: Dzwoń, dzwoń, dzwoń dzwoneczku, mój stepowy skowroneczku – omówienie sprawozdania Kernel Holding po IV kw. 2018 r. O [b]Dzwoń, dzwoń, dzwoń dzwoneczku, mój stepowy skowroneczku – omówienie sprawozdania Kernel Holding po IV kw. 2018 r. [/b][delay=365][u]Opis działalności[/u]Kernel Holding SA to ukraińska spółka holdingowa z siedzibą w Luksemburgu. Majątek spółki stanowią udziały w przedsiębiorstwach w większości utworzonych i prowadzących działalność w sektorze spożywczym na Ukrainie. Kernel jest znaczącym w skali świata producentem i eksporterem oleju słonecznikowego, który stanowi największe źródło przychodów Grupy kapitałowej. Dodatkowo, spółka prowadzi działalność w zakresie handlu produktami rolnymi wytwarzanymi na Ukrainie, obsługi zbożowych terminali eksportowych u wybrzeży Morza Czarnego, przechowywania zboża w posiadanych przez Spółkę silosach oraz uprawy własnych pól uprawnych. W całym 2018 roku spółka sprzedała ponad 6,5 miliona ton produktów rolnych na świecie. Suma przychodów osiągniętych przez Grupę Kernel Holding w 2018 roku to 2,4 miliarda dolarów. [u]Zasady rachunkowości[/u]Kernel Holding przygotowuje sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowym Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). Spółka prezentuje kwartalne, półroczne oraz roczne raporty finansowe. Oprócz sprawozdań finansowych za dany okres, Kernel publikuje także prezentacje inwestorskie oraz krótkie, operacyjne raporty kwartalne obrazujące skalę działalności oraz wolumen produkcji i sprzedaży. Spółka ma przesunięty rok obrotowy względem roku kalendarzowego tj. zamyka rok 30 czerwca. Mimo większości działalności operacyjnej prowadzonej na Ukrainie walutą sprawozdawczą Kernela jest dolar amerykański. Wynika to z faktu, że zakupy i sprzedaż produktów rolnych prowadzona przez spółkę jest rozliczana w USD oraz że jest notowana na giełdzie za granicą (w Warszawie) - prezentacja danych w hrywnach nie byłaby wygodna dla inwestorów. Warto jednak pamiętać, że walutą funkcjonalną jest jednak ukraińska hrywna. Spora część kosztów spółki jest ponoszona w tej walucie w związku z czym kurs USD/UAH wpływa na prezentowane wyniki. Dodatkowo, jako że Kernel Holding jest notowany na giełdzie warszawskiej, jego wycena odbywa się w polskich złotych, więc zmiany kursu USD/PLN również są istotne z punktu widzenia inwestora z GPW.Najnowsze dostępne dane finansowe to półroczne sprawozdanie finansowe oraz prezentacja inwestorska za okres 6 miesięcy kończący się 31 grudnia 2018 roku (1H19), które były dla mnie głównymi źródłami informacji finansowych przy przygotowywaniu tej analizy. Niezależnym audytorem spółki jest luksemburski oddział firmy Deloitte. Półroczne sprawozdania finansowe podlegają jedynie przeglądowi audytorskiemu w wyniku, którego audytor może stwierdzić, że nic co mogłoby sugerować, że prezentowane dane finansowe nie zostały przygotowane zgodnie z MSR, nie zwróciło jego uwagi. Jest to tzw. negatywne zapewnienie, które ma niższą rangę niż opinia audytora z pełnego badania. Deloitte wydał takie negatywne zapewnienie po przeprowadzeniu przeglądu sprawozdania finansowego za 6 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2018. Jedynie roczne sprawozdania finansowe są w pełni audytowane. Na temat Sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 30 czerwca 2018 roku (FY18) audytor wydał opinię bez zastrzeżeń wskazując kilka kluczowych obszarów z punktu widzenia przeprowadzonego przez siebie badania oraz sprawozdawczości finansowej Kernela.Jednym z tych obszarów jest stosowanie przez spółkę MSR41 Rolnictwo, który opisuje w jaki sposób przedsiębiorstwo z branży rolniczej może rozpoznawać wartość aktywów biologicznych takich jak uprawy roślin. Zgodnie z MSR41, Kernel wycenia wartość upraw (aktywów biologicznych) na dzień bilansowy według wartości godziwej będącej aktualną, możliwą do uzyskania ceną sprzedaży pomniejszoną o szacowane koszty niezbędne do poniesienia w celu przeprowadzenia sprzedaży zgodnie z MSSF 13 Wycena wartości godziwej. Zmiany wartości godziwej upraw są przez Spółkę pokazywane bezpośrednio w rachunku zysków i strat w okresie, w którym wystąpiły. W praktyce wygląda to tak, że w pierwszym okresie spółka robi zasiew i na bilansie rozpoznaje koszty ziarna oraz pracy maszyn i ludzi – w ten sposób powstaje aktywo biologiczne, którym rośliny pozostają do momentu zbiorów. Następnie, w wyniku naturalnego wzrostu, rośliny się rozwijają, co powoduje wzrost ich wartości (wycenianej według wartości sprzedaży pomniejszonej o koszty konieczne do poniesienia w celu jej przeprowadzenia) i właśnie ta zmiana wartości jest rozpoznawana jako przychody w rachunku zysków i strat. Trzeba jednak pamiętać, że są to przychody niegotówkowe, bo rośliny są nadal na polach. W momencie zbiorów aktywa biologiczne przekształcają się w zapasy o automatycznie wyższej wartości niż aktywa biologiczne, ponieważ koszty zbiorów zostały już poniesione. Następnie, spółka sprzedaje zbiory i dopiero teraz może spodziewać się otrzymania gotówki. Jeśli wycena przeprowadzona na moment zbiorów byłaby idealna – tzn. idealnie odzwierciadlałaby przyszłą cenę sprzedaży i koszty niezbędne do jej przeprowadzania, to sama sprzedaż nie miałaby już żadnego wpływu na wynik, bo marża byłaby zerowa. Zwykle ostateczna cena sprzedaży odbiega nieco od tej przyjętej do wyceny z powodu przesunięcia tych zdarzeń w czasie. Koszty związane z uprawą aktywów biologicznych są wykazywane w rachunku zysków i strat w okresie, w którym wystąpiły. Oznacza to, że koszty bieżącego nawożenia czy plewienia są od razu pokazywane w wynikach. Zasada ta, jak wyżej wspomniałem, nie dotyczy kosztów zakupu pierwotnych aktywów biologicznych takich jak nasiona czy młode zwierzęta jednak sytuacja ta ma w Kernel miejsce w niewielkim zakresie. Innymi obszarami szczególnie istotnymi dla audytorów były: (i) Wartość firmy w wysokości 104 mln USD na 30 czerwca 2018, która stanowiła 5 proc. sumy aktywów. Wartość firmy powstała z transakcji nabycia innych przedsiębiorstw, które Kernel przeprowadził w przeszłości i które przeprowadza stale w celu powiększania skali swojej działalności. Zgodnie z MSSF, wartość firmy jest poddawana testowi na utratę wartości na dzień bilansowy; (ii) transakcja nabycia spółki Agroinvest Ukraine, na której Kernel rozpoznał zysk na okazyjnym nabyciu w wysokości 2,3 mln USD wynikający z nadwyżki wartości godziwej przejętych aktywów nad ceną nabycia; (iii) dość ogólna kwestia wysokiego wolumenu sprzedaży Grupy oraz wiążące się z nim potencjalne ryzyko błędnego rozpoznania przychodów. Audytor w swoim raporcie potwierdza jednak, że wszystkie znaczące obszary z punktu widzenia badania biegłego rewidenta zostały zweryfikowane i nie zawierają materialnych nieprawidłowości. Przy czytaniu raportu audytora trzeba mieć w świadomości, że Luksemburski Deloitte jest audytorem odpowiedzialnym za badanie sprawozdania skonsolidowanego spółki holdingowej i jako taki bazuje w swojej pracy na pracy wykonanej przez audytorów badających sprawozdania poszczególnych spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej. Spółka nie podaje informacji kto jest jej lokalnym audytorem.Od 1Q19 spółka zdecydowała się uprościć raportowanie działalności po segmentach działalności redukując liczbę segmentów z sześciu do trzech. Tym samym, sprzedaż hurtowa oleju słonecznikowego oraz sprzedaż oleju butelkowanego zostały potraktowane jako jeden segment działalność Przetwórstwa oleju słonecznikowego z uwagi na ich zależność od tych samych czynników fundamentalnych. Do drugiego segmentu tj. Infrastruktury i handlu, spółka zalicza handel zbożem, działalność terminali eksportowych oraz przechowywania zboża w silosach. Zastanawiające jest, dlaczego handel zbożem został zakwalifikowany do tego samego segmentu co konkretne usługi świadczone poprzez posiadaną przez Kernela infrastrukturę taką jak terminale czy silosy zbożowe. Kernel motywuje wprowadzone zmiany chęcią poprawy przejrzystości swoich raportów, ale mam wrażenie, że w przypadku tego drugiego segmentu przejrzystość się akurat zmniejszy. Trzeci segment działalności stanowią pola uprawne, na których Kernel uprawia słonecznik. W dokumentach finansowych które spółka zaprezentowała bądź zaprezentuje w swoim roku obrotowym FY19, prezentowane będą zarówno stare jak i nowe segmenty operacyjne.[u]Wyniki finansowe[/u]Suma przychodów Kernel Holding w 1H19 wyniosła rekordowe 2,3 mld USD i była ponad dwukrotnie wyższa niż przychody osiągnięte w analogicznym okresie roku poprzedniego. Głównym czynnikiem wpływającym na tak znaczący wzrost był o wiele większy wolumen sprzedaży wygenerowanej przez segment Infrastruktury i handlu (ponad czterokrotny wzrost przychodów tego segmentu w stosunku do 1H18). W 1H19 Kernel Holding stał się największym Ukraińskim eksportem zbóż eksportując łącznie 5,1 mln ton zbóż w rok kalendarzowym 2018. Niestety EBITDA tego segmentu wzrosła o wiele mniej niż przychody, bo jedynie o 18 proc., co było efektem spadku marży EBITDA z 16 proc. do 5 proc. Jako przyczynę tego spadku spółka wskazuje na spadek marży EBITDA na usługach przechowywania zboża w silosach, która rzeczywiście spadła z 67 proc. do 56 proc. z powodu zmniejszonego popytu na usługi suszenia nasion ze względu na niższe opady w okresie zbiorów. Jednak skala przychodów z działalności silosowej (52 mln USD w 1H19) w porównaniu z przychodami z handlem zbożem (1.692 mln USD w 1H19) jest niewielka. Rzeczywistą przyczyną spadku marży EBITDA segmentu Infrastruktury i handlu jest spadek marży na handlu zbożem z 2,7 proc. do 1,9 proc. Kernel pod względem przychodów staje się coraz bardziej spółką handlową, ale wpływ zmiany struktury sprzedaży na nominalny wynik EBITDA jest stosunkowo niewielki. Segment Przetwórstwa oleju słonecznikowego zanotował przychody wyższe o 9 proc. w 1H19 w stosunku do 1H18 ze względu na rekordową ilość przetworzonego słonecznika w 2Q19 (941 tys. ton.). Spółka podała informację, że w 2Q19 jej zakłady przetwórstwa oleju słonecznikowego osiągnęły maksimum swoich mocy przetwórczych. Wzrostowi przychodów towarzyszył delikatny wzrost marży EBITDA z 6 proc. do 8 proc. wynikający z wyższej efektywności produkcji, co przełożyło się na lepszą marżę EBITDA z tony oleju.[img]https://repo.stockwatch.pl/wp-content/uploads/2019/03/Przychody-i-marza-EBITDA.png[/img]Przychody generowane z własnych pól uprawnych spółki wzrosły w 1H19 o 22 proc. (całkowite zbiory wyższe o 31 proc.) w stosunku do roku poprzedniego mimo spadku areału pól uprawnych o 9 proc. z powodu sprzedaży części gruntów o niskiej wydajności. Marża EBITDA tego segmentu wzrosła bardzo znacząco w 1H19 do 35 proc. z 13 proc. w 1H18. Wynikało to z rekordowych uzysków z hektara dla najistotniejszych dla spółki zbóż tj. kukurydzy, słonecznika, pszenicy i soi. Jesienne zbiory plonów były dla Kernela bardzo udane ze względu na sprzyjające warunki pogodowe oraz ciągły wzrost wydajności upraw. Na moment publikacji raportu za 1H19, spółka ocenia, że zbiory plonów w 2019 roku również będą udane. Oczywiście to jest tylko szacunek Spółki na podstawie obecnie panujących warunków. Szacowana EBITDA z segmentu pól uprawnych za cały FY19 to obecnie 170 mln USD, czyli 48 proc. więcej niż wynik osiągnięty w 2018 roku. W sumie marża EBITDA spółki wyniosła w 1H19 10 proc. (230 mln USD) w stosunku do 11 proc. w 1H18 (123 mln USD). Znaczący spadek marży procentowej na handlu zbożem został szczęśliwie dla spółki zrekompensowany przez jej znaczący wzrost na segmencie pól uprawnych wynikający z rekordowo dobrych jesiennych zbiorów na Ukrainie. Jeśli zbiory nie byłby tak dobre, to marżowość EBITDA w skali całego przedsiębiorstwa ucierpiałaby o wiele bardziej. Efekt netto wyceny zmiany aktywów biologicznych (upraw roślin) wynikający ze stosowania przez Spółkę MSR 41 wyniósł w 1H19 35,6 mln USD w stosunku do 3,8 mln USD w 1H18. Wzrost w stosunku do poprzedniego roku wynikał z rosnącej produktywności z hektara będącej efektem lepszych warunków pogodowych oraz rosnącej wydajności produkcji. Zmiana wyceny wartości aktywów biologicznych stanowiła w 1H19 jedynie 2 proc. wszystkich przychodów spółki. Uwzględniając pozostałe przychody i koszty operacyjne oraz koszty ogólnego zarządu, wynik operacyjny spółki (EBIT) wzrósł z 81 mln USD w 1H18 do 193 mln USD w 1H19, czyli o 140 proc. Rentowność EBIT wzrosła z 7,5 proc. do 8,6 proc. Przyczyn tego wzrostu można upatrywać w rekordowej rentowności segmentu pól uprawnych, który był w stanie nadrobić pogarszającą się marżę segmentu Infrastruktury i handlu. Widoczna jest w tym miejscu ekspozycja spółki na ryzyko związane z pogodą, a w konsekwencji jakością i wielkością zbiorów. Dotyczy to zarówno upraw własnych jak i ogólnie upraw rolnych na Ukrainie, które spółka skupuje od lokalnych rolników i eksportuje. Kernel miał w 1H19 to szczęście, że plony były rekordowe dobre co wpłynęło pozytywnie na marże zyskowności prezentowane w rachunku zysków i strat. Zysk netto w 1H19 wyniósł 167 mln USD o był wyższy o 85 proc. od zysku osiągniętego w 1H18 (90 mln USD). Jako że produkcja i sprzedaż oleju słonecznikowego jest dla Kernel Holding znaczącym źródłem przychodów, jego ceny są bardzo istotne z punktu widzenia marżowości spółki. Cena oleju słonecznikowego jest od kilku lat w trendzie spadkowym – wynosiła ok. 950 USD za tonę na początku 2014 roku, ale dzisiaj jest to jedynie niecałe 700 USD. [img]https://repo.stockwatch.pl/wp-content/uploads/2019/03/Cena-oleju-slonecznikowego.png[/img]Portale branżowe wskazują, że główną przyczyną spadku cen oleju słonecznikowego na świecie jest spadek cen oleju sojowego, który może być jego substytutem. Rekordowe zbiory soi w USA połączone z rezygnacją Chin z importu amerykańskiego oleju sojowego spowodowały jego nadpodaż i tym samym spadek cen. Cena oleju sojowego wynosiła w marcu 2019 roku ok. 654 USD, czyli nadal mniej niż bieżąca cena oleju słonecznikowego. Dodatkowo, w 2018 roku kolejnym czynnikiem wpływającym na spadki cen oleju słonecznikowego była jego duża podaż w związku z udanymi zbiorami. W wrześniu 2017 roku średni zbiór słonecznika z hektara na Ukrainie wynosił 1,85 tony, a we wrześniu 2018 roku było to już 2,13 tony. Rosnąca konkurencja na rynku produkcji oleju słonecznikowego ze strony Rosji, Rumunii czy Bułgarii także może być zagrożeniem dla Kernela. Pod tym względem rosnące przychody, a tym samym udział handlu innymi zbożami w strukturze przychodów spółki są pozytywną informacją, ponieważ zmniejszają uzależnienie wysokości wyników finansowych od cen oleju słonecznikowego. W 1H18 przychody segmentu Przetwórstwa oleju słonecznikowego stanowiły 63 proc. przychodów całej Grupy, natomiast w 1H19 ten udział spadł do 33 proc. Pod względem przepływów pieniężnych Kernel w 1H19 nie zachwycił, ale ta połowa roku zawsze jest gorsza, ponieważ zwykle to na 31 grudnia spółka posiada największe saldo zapasów w ciągu roku. W 1H19 przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej były ujemne i wynosiły -143 mln USD (-119 mln USD w 1H18). W ujęciu rocznym wygląda to lepiej, ponieważ przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej wyniosły w FY18 82 mln USD, a w FY17 77 mln USD. W FY18 zarówno dodatnie przepływy operacyjne jak i dodatnie przepływy finansowe (77 mln USD) zostały prawie w pełni zainwestowane przez spółkę, co spowodowało, że zmiana salda gotówki netto wynosiła jedynie +3 mln USD w ujęciu rocznym. W FY17 było to 27 mln USD. Spółka nadal planuje dużo inwestować w najbliższych latach więc nie należy raczej oczekiwać znaczących wzrostów ilości posiadanej przez Kernel gotówki.[u]Bilans[/u]Suma bilansowa Kernel Holding wynosiła prawie 2,6 mln USD na 31 grudnia 2018. Ze względu na naturę działalności spółki, najistotniejszymi pozycjami aktywów są niezmiennie nieruchomości, maszyny, WNIP (zbiorczo) oraz zapasy, które to pozycje stanowiły odpowiednio 29 proc. i 34 proc. wszystkich aktywów na ostatnią datę bilansową. Warto zwrócić uwagę, że na 31 grudnia większość zapasów w spółce jest wyceniana po niższej wartości z kosztu zakupu/wytworzenia lub wartości sprzedaży. Udział aktywów biologicznych (wycenianych według wartości godziwej pomniejszonej o koszty konieczne do poniesienia przy sprzedaży) jest zależny od daty bilansowej. Na 30 czerwca 2018 wartość tych aktywów wynosiła 289 mln USD, ale na 31 grudnia 2018 było to już jedynie 30 mln USD. Zmiany wynikają z faktu, że aktywami biologicznymi są rosnące uprawy roślin, które w czerwcu są jeszcze na polach. W momencie zbiorów, uprawy stają się zapasami w rozumieniu MSR 2 Zapasy, które są początkowo rozpoznawane na bilansie według wartości sprzedaży pomniejszonej o koszty niezbędne do poniesienia w celu sprzedaży na moment zbiorów – ta wartość jest przyjmowana jako ich koszt. O ile wartość aktywów biologicznych może rosnąć lub maleć, co może wpływać pozytywnie lub negatywnie na wyniki, o tyle wartość zapasów zawsze wyceniana jest jako wartość niższa z kosztu lub wartości sprzedaży pomniejszonej o koszty sprzedaży – może więc jedynie pozostać na niezmienionym poziomie lub zmaleć. [img]https://repo.stockwatch.pl/wp-content/uploads/2019/03/Aktywa.png[/img]Na 31 grudnia 2018 kapitał własny Spółki stanowił 49 proc. sumy bilansowej, a największym jego składnikiem były zyski zatrzymane w wysokości 1,5 mld USD. W skład kapitału własnego wchodzi ujemna rezerwa z tytułu różnic kursowych w wysokości -785 mln USD powstała w związku z przeliczeniem bilansów spółek konsolidowanych w sprawozdaniu Kernel Holding z ukraińskich hrywien na USD. W wyniku osłabienia się hrywny względem dolara na przestrzeni ostatnich lat, konieczne było rozpoznanie ujemnej rezerwy z tytułu różnic kursowych w celu uzgodnienia aktywów z pasywami. Na 31 grudnia 2018 Kernel posiadał 494 mln USD zobowiązań z tytułu pożyczek krótkoterminowych oraz 496 mln USD z tytułu wyemitowanych obligacji. Stosunek tych dwóch pozycji do sumy aktywów daje nam wskaźnik dług/aktywa w wysokości 39 proc., co nie jest zbyt wysoką wartością jak na spółkę z branży spożywczej. W grudniu 2018 roku spółka pozyskała dodatkowe finansowanie w wysokości 250 mln USD od Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EIB). Kernel planuje przeznaczyć pozyskane środki na kilka projektów infrastrukturalnych: nowy zakład przetwórstwa oleju słonecznikowego zlokalizowany na zachodzie Ukrainy, budowę elektrowni wykorzystującej biomasę, rozbudowę silosów zbożowych oraz budowę zbożowego terminala eksportowego w Czarnomorsku. Finansowanie będzie zaciągane przez Spółkę w transzach w zależności od postępów w pracach nad tymi projektami. Pożyczka została przyznana na okres 10 lat, a spłaty rozpoczną się pod koniec 2020 roku. Dodatkowo, spółka wydłużyła okres ważności linii kredytowej na zakup zboża w wysokości 100 mln USD do 30 czerwca 2021. Do końca 2021 roku Kernel Holding planuje wydać ok. 540 mln USD na inwestycje infrastrukturalne (Capex). [img]https://repo.stockwatch.pl/wp-content/uploads/2019/03/Pasywa.png[/img]Na 31 grudnia 2018 roku obliczany przez Spółkę dług netto wynosił 875 mln USD w stosunku do 698 mln USD rok wcześniej. Liczba ta może wydawać się znacząca, ale po zestawieniu jej z zapasami gotowymi do sprzedaży wynoszącymi 727 mln USD na 31 grudnia 2018 (691 mln USD na 31 grudnia 2017) widzimy, że poziom zadłużenia Spółki jest dość niski, zwłaszcza w zestawieniu z kapitałem własnym w wysokości 1.254 mln USD na 31 grudnia 2018. Wskaźnik dług netto do EBITDA wynosił na ostatnią datę bilansową 2,7 w stosunku do 2,9 rok wcześniej.[u]Kursy walutowe[/u]Jak już wspomniałem wcześniej, na wyniki Kernel Holding trzeba patrzeć przez pryzmat kursów walutowych USD/PLN oraz USD/UAH, a te zmieniały się od czasów debiutu Spółki na GPW dość znacząco, zwłaszcza USD/UAH. [img]https://repo.stockwatch.pl/wp-content/uploads/2019/03/USD.png[/img]Kiedy Kernel debiutował na GPW dolar amerykański kosztował 2,48 PLN lub 5,02 UAH. Dzisiaj dolar kosztuje 3,83 PLN lub 26,38 UAH. Oczywiście żeby w pełni zobrazować efekt zmian kursów na przestrzeni ostatnich 12 lat konieczne byłoby uwzględnienie inflacji w USA, Polsce i na Ukrainie. O ile w USA i w Polsce inflacja była w tym czasie utrzymywana na dość niskim poziomie z przejściowymi okresami deflacji, to na Ukrainie zmienność inflacji była w tym okresie o wiele większa. W ostatnich latach utrzymuje się powyżej 10 proc. ale w roku 2015 zbliżyła się do 50 proc., w 2013 była natomiast ujemna i wynosiła -0,26 proc. Koniecznie trzeba też pamiętać, że niecała działalność Kernel Holding jest narażona na ryzyko zmian kursów walutowych. Spółka sprzedaje zboża i olej słonecznikowy według cen w USD, ale także skupuje część tych produktów rolnych w tej walucie. Dodatkowo, dług spółki jest w większości denominowany w USD także częściowo działalność jest zabezpieczona przez ryzykiem walutowym w sposób naturalny. Niemniej jednak, wahania kursów walutowych miały i będą mieć wpływ na wyniki i tym samym notowania Kernala na GPW.[u]Bieżące wydarzenia i sytuacja giełdowa[/u]Już po dacie bilansowej najnowszego raportu, w lutym 2019 roku, Kernel otrzymał dodatkowe finansowanie w wysokości 56 mln USD, które przeznaczone zostanie na projekt budowy elektrowni wytwarzającej prąd z biomasy. Spłata tego finansowania przypada na 2027 rok. Również w lutym 2019 roku, Kernel zakupił 100 proc. udziałów w Spółce RTK-Ukraine za 49 mln USD zapłaconych gotówką oraz potencjalne dodatkowe 15 mln USD płatne w przyszłości w zależności od wyników finansowych zakupionego przedsiębiorstwa. Spółka RTK posiada flotę prawie trzech tysięcy wagonów kolejowych do transportu zboża. Kernel chce się w ten sposób częściowo zabezpieczyć przed zmianami cen kosztów logistycznych. Szacowany wpływ na roczną EBITDA wynikający z zakupu to +20 mln USD. 10 grudnia 2018 Walne zgromadzenie akcjonariuszy Kernel Holding zdecydowało o wypłacie dywidendy w wysokości 0,25 USD na akcję za rok obrotowy zakończony 30 czerwca 2018. Za okres 6 miesięcy zakończony 31 grudnia 2018 Kernel pokazał zysk netto należny akcjonariuszom jednostki dominującej na poziomie 164 mln USD. Rok temu było to 89 mln USD w analogicznym okresie. W I kwartale roku kalendarzowego 2018 (III kwartał roku obrotowego Kernela) spółka zanotowała stratę w wysokości -39 mln USD, czyli 75 proc. ostatecznego wyniku rocznego. Było to głównie spowodowane bardzo słabymi wynikami segmentu Przetwórstwa oleju słonecznikowego, który zanotował spadek przychodów oraz marży EBITDA z tony oleju (do 54 USD). Rok temu to właśnie segment Infrastruktury i handlu ratował wyniki Spółki w 3Q18, głównie dzięki działalności nowo powstałej na tamten czas spółki Avere, która zajmuje się handlem zbożem. W tym toku segment Przetwórstwa oleju słonecznikowego osiągnął w 2Q19 marżę EBITDA na tonę na poziomie 104 USD. Dodatkowo z powodu znaczącego wzrostu przychodów Avere zwiększa swoją nominalną EBITDA mimo spadającej marży. Na dzień ogłoszenia dywidendy za FY18 stanowiła ona ok. 1,8 proc. bieżącej ceny akcji (52,80 PLN). Teoretycznie można by się spodziewać, że przy ostatnich wynikach i ich relatywnej wysokości względem poprzedniego roku oraz biorąc pod uwagę aktualną cenę akcji, udział dywidendy za FY19 w dzisiejszej cenie akcji będzie wyższy niż te 1,8 proc. Aczkolwiek w przypadku Kernela takie rozumowanie może nie zadziałać, ponieważ spółka przez pięć lat z rzędu (od dywidendy za FY14) wypłacała identyczną nominalną dywidendę w wysokości 0,25 USD na akcję. Jeśli ta polityka miałaby się utrzymać, to wskaźnik payout ratio za zysk z FY19 może być bardzo niski. Dla osób kierujących się dywidendą przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych może to być bardzo istotny czynnik. Jeśli ogłoszenie dywidendy za FY18 wystąpi to możemy spodziewać się go najprawdopodobniej w okolicy połowy grudnia 2019 roku. Do tego czasu wiele ryzyk, na które narażona jest spółka może się zmaterializować. Potencjalnie jest ich dość dużo, bo możemy tutaj wymienić warunki pogodowe wpływające na jakość i wielkość zbiorów, wciąż niestabilną sytuację polityczną na Ukrainie i wiążące się z nią ryzyka operacyjne prowadzenia działalności w tym kraju, ryzyko zmian kursów USD/UAH i USD/PLN, ryzyko zmian cen energii elektrycznej i gazu ziemnego importowanego z Rosji czy ogólne kształtowanie się cen oleju słonecznikowego i zbóż na rynkach światowych. Odpływ pracowników do krajów zachodnich w tym Polski także jest dla przedsiębiorstw na Ukrainie istotnym czynnikiem wpływającym na warunki prowadzenia biznesu.Ostatnią rekomendacją jaką udało mi się znaleźć była ta wydana przez Dom Maklerski mBanku z 5 listopada 2018: kupuj z ceną docelową 60,85 PLN przy cenie bieżącej 53,60 PLN. Na pytanie czy ta wycena ma szansę się ziścić każdy musi odpowiedzieć sobie sam biorąc pod uwagę wszystkie szanse i ryzyka przed jakimi stoi Kernel Holding. A jest ich zdecydowanie dużo, bo i sytuacja Spółki jest skomplikowana.[/delay][url=http://www.stockwatch.pl/gpw/Kernel,wykres-swiece,wskazniki.aspx][b]>> Wyceny automatyczne są tutaj[/b][/url][url=http://www.stockwatch.pl/raporty/][b]>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj[/b][/url]
Notowania
Dana Dziś MA(5) MA(20)
Kurs 39,30 39,97 39,75
Zmiana -2,48% +0,28% -0,09%
Open-Close -2,60% -0,08% -0,68%
High-Low 3,97% 3,55% 2,52%
Zmiana ceny [pln] -1,00 0,10 -0,04
Transakcja [szt.] 87 188,6 222
Średnia transakcja [pln] 9716,0028735632183908045977019,72t 9248,1709968186638388123011669,25t 9736,4734954954954954954954959,74t
Wolumen [szt.] 2137421,4t 44509,244,5t 54574,2554,6t
Obrót [pln] 845292,25845t 1744205,051,74m 2161497,1162,16m
Obrót pozytywny 21,18% 13,87% 25,23%
Obrót negatywny 72,53% 76,55% 62,22%
Obrót neutralny 6,29% 9,59% 12,55%
Wolumen ws. % Free Float 0,05 0,10 0,12
Wolumen ws. % akcji w obrocie 0,03 0,05 0,07
Informacje ogólne
Na giełdzie od 157 miesięcy
Liczba akcji 81 941 230
Free float 54,27%
Kapitalizacja 3,28 mld zł
Wartość księgowa 5,95 mld zł
Zysk operacyjny 12m 1,34 mld zł
Przychody 12m 16,35 mld zł
Zysk netto 12m -59,65 mln zł
Główny akcjonariusz
Namsen Ltd. 40,15%
Chart
UDZIAŁ W INDEKSACH
MWIG40 3,33%
WIG 0,71%
WIG-SPOZYW 59,98%
WIG-UKRAIN 40,30%
WIG-CEE 11,66%
WIG30 0,95%
WIG-ESG 0,72%
Wskaźniki finansowe
Aktualne C/WK 0,56
Kroczące C/ZO 2,46
Kroczące C/P 0,20
Kroczące C/Z -55,36

Zmiana 12m -6,82%
Śr. płynność dzienna 0,13%
Zakres wahań kursu 14,78%
Beta kursu 0,77

Tempo wzrostu przychodów W abonamencie
Zwrot z kapitału własnego (ROE) W abonamencie
Zwrot z aktywów skorygowany (ROA) W abonamencie
Wskaźnik ogólnego zadłużenia W abonamencie
Dług netto / EBITDA W abonamencie

Wskaźnik Altmana (Z"-score) 7,10
Średnioważony koszt kapitału (sWACC) W abonamencie
Zysk ekonomiczny (sEVA) W abonamencie
Stopa dywidendy za okres 2019-01-01 do 2019-12-31 W abonamencie
Kurs z dnia: 23-10-2020
Dane finansowe z dnia: 05-10-2020


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy