pixelg
SA - QSr1 - 2020-05-13 - ORION INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA (orion)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - QSr1 - komunikat spółki ORION INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA (orion) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2020
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 1 kwartał roku obrotowego2020 obejmujący okresod 2020-01-01 do 2020-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR
w walucie
data przekazania: 2020-05-13
ORION INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ORION INVESTMENT S.A.Developerska (dev)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
30-701Kraków
(kod pocztowy)(miejscowość)
Przemysłowa13
(ulica)(numer)
+48 12 357 77 78
(telefon)(fax)
orion@orioninvestment.euwww.orioninvestment.pl
(e-mail)(www)
644-33-67-754240787244
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-311 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-311 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31
SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
Przychody ze sprzedaży 5 382,58 6 421,33 1 224,35 1 494,09
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 036,59 2 617,06 235,79 608,92
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 1 155,22 2 513,82 262,77 584,91
Zysk (strata) netto 1 345,05 2 061,30 305,95 479,61
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 1 345,05 2 061,30 305,95 479,61
Zysk na akcję PLN/EUR 0,12 0,19 0,03 0,04
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 2 810,67 -6,80 639,33 -1,58
Aktywa * 81 212,73 94 863,67 17 839,93 22 276,31
Zobowiązania długoterminowe * 14 314,07 24 613,03 3 144,36 5 779,74
Zobowiązania krótkoterminowe * 19 676,94 32 230,47 4 322,42 7 568,50
Kapitał własny * 47 221,71 38 020,18 10 373,16 8 928,07
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej * 47 221,71 38 020,18 10 373,16 8 928,07
SKRÓCONE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE
Przychody ze sprzedaży 1 718,73 4 282,89 390,95 996,52
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-1 215,90 112,50 -276,57 26,18
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 202,10 2 353,13 45,97 547,52
Zysk (strata) netto 138,21 1 425,00 31,44 331,56
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 138,21 1 425,00 31,44 331,56
Zysk na akcję PLN/EUR_ 0,01 0,13 0,00 0,03
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów-2 504,24 -3 222,92 -569,63 -749,89
Aktywa * 86 495,13 83 231,69 19 000,31 19 544,84
Zobowiązania długoterminowe * 24 222,07 16 288,41 5 320,84 3 824,92
Zobowiązania krótkoterminowe * 10 213,65 21 731,85 2 243,62 5 103,17
Kapitał własny * 52 059,41 45 211,44 11 435,85 10 616,75

'Dla pozycji I - VII oraz XIII - XIX:- średni kurs PLN / EUR w okresie 01.01.2020 - 31.03.2020 wynosił 4,3963 - średni kurs PLN / EUR w okresie 01.01.2019 - 31.03.2019 wynosił 4,2978. Dla pozycji VIII - XII oraz XX - XXIII:- średni kurs PLN / EUR na koniec okresu 01.01.2020 - 31.03.2020 wynosił 4,5523.;- średni kurs PLN / EUR na koniec okresu na dzień 31.03.2019 wynosił 4,2585.

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Grupa Kapitalowa Orion IQ2020 skonsolidowany.pdfGrupa Kapitalowa Orion IQ2020 skonsolidowany
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-05-13Marcin GrędaWiceprezes ZarząduMarcin Gręda


Nazwa jednostki:ORION INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:ORION INVESTMENT S.A.
Adres:Przemysłowa 13, 30-701 Kraków
Telefon:+48 12 357 77 78
Email:orion@orioninvestment.eu
www:www.orioninvestment.pl
NIP:644-33-67-754
REGON:240787244

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Orion Investment SA
ORION
2020-06-03 uchwała GPW w sprawie wycofania z obrotu giełdowego
2020-05-20 zezwolenie KNF na zniesienie dematerializacji akcji
2020-05-13 SA - QSr1
2020-04-10 kupno akcji przez Waldemara Gębusia
2020-04-10 kupno akcji przez Tadeusza Marszalika
2020-04-09 sprzedaż akcji przez podmiot powiązany
2020-04-09 sprzedaż akcji przez podmiot powiązany
2020-04-08 kupno akcji przez prezesa zarządu

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy