pixelg
Akcje Aplisens SA [APLISENS] na giełdzie - Notowania i wskaźniki finansowe

Aplisens SA - Notowania i wskaźniki finansowe

APN 11,10 (-0,89%)

Grupa Aplisens jest dostawcą rozwiązań w zakresie przemysłowej aparatury kontrolno-pomiarowej. Produkuje szeroką gamę urządzeń do pomiaru ciśnienia, różnicy ciśnień, poziomu oraz temperatury wykorzystywanych w wielu gałęziach przemysłu. Dodatkowo firma świadczy usługi doradcze związane z aplikacjami produkowanej aparatury, serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny.

 • Najnowsze sprawozdanie finansowe:
  SA - RS Zobacz »
 • Kolejne sprawozdanie:
  jednostkowy - - publikacja rozszerzonego raportu kwartalnego za pierwszy kwartał
  jednostkowy - - publikacja rozszerzonego raportu półrocznego
  jednostkowy - - publikacja rozszerzonego raportu kwartalnego za trzeci kwartał
 • Analiza raportów spółki:
  Koronawirusowy falstart nowej strategii – omówienie sytuacji finansowej i wyników po 4 kw. 2019 r. Zobacz »
WIADOMOŚCI O SPÓŁCE aplisens
Wykres APLISENS od TradingView
Wykresy w StockWatch.pl są korygowane o operacje takie jak dywidendy, scalenia i podziały akcji
PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +168,81% +33 762,83 zł 53 762,83 zł
Ostatnio zaktualizowane dane
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Tomasz Nawrocki: Koronawirusowy falstart nowej strategii – omówienie sytuacji finansowej i wyników po IV kw. 2019 r. Zmiany w zakresie [b]Koronawirusowy falstart nowej strategii – omówienie sytuacji finansowej i wyników po IV kw. 2019 r.[/b][delay=365][b]Zmiany w zakresie rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych[/b]W czwartym kwartale 2019 r. GK Aplisens kontynuowała dotychczasowe tendencje w ramach [b]rachunku zysków i strat[/b] tj. wzrost r/r przychodów ze sprzedaży, przy jednoczesnych problemach z jego przełożeniem na zmiany na poszczególnych poziomach wynikowych. W obszarze działalności podstawowej przychody Grupy wzrosły o 6,6 proc., wynik brutto na sprzedaży spadł o 4,6 proc. (efekt blisko 2x większego, aniżeli w przypadku przychodów, wzrostu kosztów własnych – +11,6 proc., co przełożyło się na spadek r/r marży brutto z 30,75 do 27,52 proc.), a wynik netto na sprzedaży wzrósł o 3,3 proc. (łączne koszty sprzedaży i ogólnego zarządu zmniejszyły się r/r o 8,7 proc., w tym zwłaszcza za sprawą tych drugich). Jeśli chodzi o dalsze poziomy wynikowe, to w efekcie negatywnych zmian w zakresie wyniku pozostałej działalności operacyjnej (282 tys. zł kosztów netto wobec 39 tys. zł przychodów netto przed rokiem) oraz finansowej (197 tys. zł kosztów netto wobec 59 tys. zł przychodów netto przed rokiem) na poziomie wyniku operacyjnego mamy spadek zysku o 7,7 proc., który pogłębia się do 15,2 proc. w przypadku wyniku brutto. Ostatecznie, po uwzględnieniu obciążeń podatkowych, na poziomie wyniku netto spadek zysku Grupy wyniósł r/r 7,3 proc.W skali całego 2019 roku przychody ze sprzedaży Grupy Aplisens wzrosły o 12,1 proc., zysk brutto na sprzedaży o 3,1 proc., zysk netto na sprzedaży o 1 proc., zysk operacyjny zmniejszył się o 0,1 proc., zysk brutto o 0,6 proc., a zysk netto poprawił się o 0,5 proc.W odniesieniu do wyników rocznych Grupy, w tym zwłaszcza dla rynku krajowego, należy odnotować, że są one trochę „podkręcone” względem okresu porównawczego konsolidacją wyników spółki CZAH-POMIAR, którą rozpoczęto w trakcie III kw. 2018 r.Od strony wartościowej zmiany sytuacji wynikowej Grupy we wskazanych okresach sprawozdawczych przedstawiono na wykresach poniżej (jednostka – tys. zł oraz %).[img]https://repo.stockwatch.pl/wp-content/uploads/2020/04/aps-4kw2019-1.png[/img] [img]https://repo.stockwatch.pl/wp-content/uploads/2020/04/aps-4kw2019-2.png[/img] Biorąc pod uwagę rachunek segmentowy (wykresy poniżej, jednostka – tys. zł oraz %) można stwierdzić, że w rozpatrywanych okresach sprawozdawczych „hamulcowym” dla wyników Grupy był podstawowy segment dot. aparatury pomiarowej (wzrost przychodów przy niższej marży przełożył się na osiągnięcie jedynie porównywalnych r/r poziomów wyniku brutto na sprzedaży). Lepiej pod tym względem prezentował się segment osprzętu pomocniczego, lecz jego wpływ na ogólne wyniki Grupy jest niewielki.[img]https://repo.stockwatch.pl/wp-content/uploads/2020/04/aps-4kw2019-3.png[/img]Z kolei biorąc pod uwagę geograficzną strukturę sprzedaży Grupy można stwierdzić, że w 2019 r. umocniła ona swoją pozycję na wszystkich wyodrębnianych rynkach (Polska +15 proc., kraje WNP +13 proc., UE +8 proc., pozostałe +4 proc.). Jednocześnie jednak w samym IV kw 2019 r. wzrost odnotowano jedynie w przypadku krajów WNP (+21 proc.) oraz UE (+4 proc.); na rynku krajowym przychody Grupy zmniejszyły się r/r o 2 proc., a na rynkach pozostałych o 10 proc.[img]https://repo.stockwatch.pl/wp-content/uploads/2020/04/aps-4kw2019-3-1.png[/img]Z punktu widzenia tendencji wynikowych GK Aplisens w szerszej perspektywie czasowej (wykresy poniżej, ujęcie narastające za 12m, jednostki kolejno – tys. zł oraz %) mamy systematyczny wzrost przychodów, którym jednak nie towarzyszy porównywalna poprawa wyników finansowych (względna stabilizacja z występującym okresowo nieznacznym pogorszeniem). Odbija się to tym samym na podstawowych wskaźnikach rentowności, które po okresie nieznacznej poprawy (2017-2018) ponownie poddały się tendencji spadkowej. [img]https://repo.stockwatch.pl/wp-content/uploads/2020/04/aps-4kw2019-4.png[/img][img]https://repo.stockwatch.pl/wp-content/uploads/2020/04/aps-4kw2019-5.png[/img]Zarząd Grupy zazwyczaj dość ogólnikowo tłumaczył rozbieżność w zmianach przychodów i rentowności zwiększonymi kosztami realizacji nowych inwestycji produkcyjnych. Z bardziej szczegółowego zestawienia kosztów działalności Grupy (wykres poniżej, jednostka – tys. zł oraz %) widać, że spadkowej tendencji w zakresie marży brutto towarzyszy wzrostowa tendencja dot. zużycia materiałów i energii oraz wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników, w tym również w przeliczeniu na 1 pracownika. Za relatywnie niższą rentownością może stać również działalność badawczo-rozwojowa Grupy, na którą łoży ona dość regularnie, a biorąc pod uwagę zmiany w obszarze wartości niematerialnych, raczej są to koszty uwzględniane na bieżąco w rachunku wyników. Tego typu sytuacja świadczyłaby o relatywnie dość niskiej efektywności tej działalności (no chyba, że na jej pełne efekty trzeba jeszcze poczekać). [img]https://repo.stockwatch.pl/wp-content/uploads/2020/04/aps-4kw2019-6.png[/img]W nowej strategii Grupy Zarząd założył w celach finansowych m.in. poprawę rentowności kapitału własnego i marży EBITDA (wzrost EBITDA do 2022 o 28 proc., przy wzroście przychodów o 20 proc.) oraz ograniczenie wydatków inwestycyjnych w najbliższych latach (24 względem 38 mln zł w poprzedniej strategii). Niewątpliwie jednak obecna sytuacja związana z pandemią koronawirusa może zrewidować te założenia.Jeśli chodzi o [b]sprawozdanie z przepływów pieniężnych[/b] Grupy Aplisens za IV kw, to w ujęciu r/r widać tu spore pogorszenie na poziomie salda ogólnego – odpływ środków rzędu 7,5 mln zł wobec dopływu przed rokiem 2,2 mln zł (wykres poniżej po lewej – jednostka tys. zł). W głównej mierze zdecydował o tym obszar finansowy, gdzie odnotowano 11,1 mln zł odpływu środków wobec 0,4 mln zł przed rokiem (różnica ta wynika głównie ze zwiększonego skupu akcji własnych) i w nieco mniejszym zakresie obszar inwestycyjny, gdzie wydatki netto wyniosły 4,3 wobec 3,2 mln zł przed rokiem. Jednocześnie zmiany r/r w zakresie przepływów operacyjnych i inwestycyjnych wpłynęły in plus na poziom salda ogólnego. W ramach przepływów operacyjnych Grupa wygenerowała 7,9 mln zł gotówki wobec 5,8 mln zł przed rokiem, przy czym wzrost ten osiągnięto głównie za sprawą korekt dot. zmian w zakresie składników kapitału obrotowego (sama nadwyżka finansowa netto wyniosła 4,5 mln zł wobec 4,7 mln zł przed rokiem). Tym samym w ujęciu narastającym za 12m (wykres poniżej po prawej – jednostka tys. zł) Grupa Aplisens ponownie (tym razem nieznacznie) zeszła z wynikiem salda ogólnego w obszar wartości ujemnych, nie zmieniając przy tym za bardzo układu w zakresie struktury przepływów. Mimo pewnego wzrostu udziału korekt przepływy operacyjne nadal w decydującym stopniu opierają się na nadwyżce finansowej netto, pokrywającej się mniej więcej z raportowanym wynikiem EBITDA, co pozwala niemal w pełni pokryć inwestycyjne i finansowe wydatki netto. Ostatni wzrost wydatków finansowych związanych głównie z realizowanym skupem akcji własnych należy traktować raczej przejściowo, choć Zarząd Grupy nie wykluczył ponowienia tej operacji w przyszłości. [img]https://repo.stockwatch.pl/wp-content/uploads/2020/04/aps-4kw2019-7.png[/img][img]https://repo.stockwatch.pl/wp-content/uploads/2020/04/aps-4kw2019-8.png[/img][b]Ocena sytuacji finansowej[/b]W sprawozdaniu z sytuacji finansowej Grupy Aplisens względem poprzedniego okresu sprawozdawczego suma bilansowa uległa zmniejszeniu o 6 proc. Po stronie aktywów odpowiadał temu spadek wartości składników trwałych o 1 proc. i obrotowych o 14 proc. (głównie za sprawą zmniejszenia stanu zapasów i gotówki), a w przypadku pasywów spadek kapitału własnego o 5 proc. i zobowiązań ogółem o 23 proc. (zadłużenie krótkoterminowe zmniejszyło się o 25 proc., a długoterminowe wzrosło o 1 proc.; zadłużenie oprocentowane uległo przy tym zmniejszeniu o 24 proc. i na koniec okresu stanowiło mniej niż 1 proc. zadłużenia ogółem). Mimo iż zmiany te miały lekko negatywne przełożenie na strukturę kapitałowo-majątkową Grupy (wykresy poniżej, jednostka – tys. zł) nie zaburzyły jej ogólnie pozytywnego obrazu, który utrzymuje się już od dłuższego czasu – znaczna nadwyżka pokrycia aktywów trwałych kapitałami stałymi (1,55), w tym w także własnymi (1,54), przy jednoczesnej nadwyżce w zakresie kapitału obrotowego względem bieżących potrzeb (dodatnie saldo płynności, czyli więcej gotówki niż krótkoterminowych zobowiązań oprocentowanych).[img]https://repo.stockwatch.pl/wp-content/uploads/2020/04/aps-4kw2019-9.png[/img][img]https://repo.stockwatch.pl/wp-content/uploads/2020/04/aps-4kw2019-10.png[/img]Pod względem wskaźnikowym, jeśli nie liczyć rentowności, sytuacja Grupy Aplisens również prezentuje się korzystnie. W obszarze płynności mamy spore bezpieczeństwo (i jednocześnie niegospodarność) wyrażone dużymi nadwyżkami w ramach poszczególnych wskaźników. Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych aktywami obrotowymi przekracza 6x, a po wyłączeniu zapasów ponad 3x. Także w ujęciu dochodowym płynności (pokrycie zobowiązań krótkoterminowych przepływami operacyjnymi) mamy wartości grubo ponad 2x, co często się nie zdarza. O dobrej sytuacji w zakresie kapitału obrotowego było już wcześniej. Tak dobra sytuacja płynnościowa to w dużym stopniu efekt niskiego zadłużenia Grupy, które w relacji do aktywów ogółem nie przekracza 10 proc. i ma wymiar głównie handlowo-podatkowy. Nie może zatem dziwić, że wskaźniki dot. obsługi zadłużenia również prezentują się bardzo korzystnie i bezpiecznie. Potwierdzeniem tego stanu rzeczy jest również serwisowy rating wskazujący od dłuższego czasu, w tym również na koniec rozpatrywanego okresu, na najwyższy możliwy poziom AAA.Link do wskaźników finansowych: https://www.stockwatch.pl/gpw/aplisens,notowania,wyniki.aspx#analiza Oczywiście w obecnych uwarunkowaniach związanych z pandemią koronawirusa wszystkie przedstawione informacje odnośnie sytuacji wynikowo-finansowej Grupy Aplisens, mimo iż dotyczą nie tak odległej przeszłości, mają dziś wymiar już raczej historyczny i ciężko przewidywać co znajdziemy w sprawozdaniu za I kw. 2020 r. Jak na razie Grupa Aplisens nie jest zbyt wylewna w informowaniu o wpływie koronawirusa na jej wyniki i sytuację finansową. W raporcie rocznym mamy tylko dość krótki i ogólny komentarz zarządu, że Grupa „posiada silny fundament w postaci nowoczesnych zakładów produkcyjnych, zaplecza badawczo-rozwojowego, braku uzależnienia dostaw komponentów od pojedynczych lokalizacji i dostawców oraz znaczącego kapitału własnego”, co czyni ją przygotowaną do działania w nowej sytuacji. Z jednej strony trudno się z tym nie zgodzić, lecz z drugiej tak naprawdę nie wiemy jeszcze z czym się mierzymy tzn. wiadomo, że w najbliższych okresach sprawozdawczych należy oczekiwać słabszych wyników i pogorszenia sytuacji finansowej, lecz trudno na dzień dzisiejszy przewidywać skalę tego zjawiska oraz jak długo ono potrwa. Na pewno pod względem finansowym Grupa Aplisens jest w o tyle dobrej sytuacji, że ma sporą poduszkę płynnościową, która przy najmniej w początkowej fazie zneutralizuje negatywne skutki kryzysu wywołanego COVID-19.[b]Ocena sytuacji rynkowej[/b]Na moment prezentowanego omówienia serwisowe automaty wskazują w większości na pewne niedowartościowanie akcji Aplisensa na GPW w Warszawie – dotyczy to zarówno metod majątkowych, dochodowych, jak i mnożnikowych. Jednocześnie jednak biorąc pod uwagę zaistniałą sytuację dot. pandemii koronawirusa trzeba oczywiście mieć na uwadze, że wskazania te są obarczone sporą niepewnością z uwagi na niewiadomy negatywny wpływ wspomnianej pandemii na wyniki i sytuację finansową Grupy. Bardziej konkretne wnioski będzie można stawiać dopiero po wynikach za I kw., czy nawet dopiero II kw., bieżącego roku, kiedy więcej będzie wiadomo z czym się mierzymy.[/delay] Link do wskaźników https://www.stockwatch.pl/gpw/aplisens,notowania,wskazniki.aspx oraz wycen https://www.stockwatch.pl/gpw/aplisens,notowania,wycena.aspx#analiza [url=http://www.stockwatch.pl/raporty/][b]>> …więcej analiz najnowszych raportów finansowych innych spółek jest tutaj[/b][/url][color=red]Przy okazji, na potrzeby badań naukowych, chciałbym prosić o wypełnienie prostej (mam przy najmniej taką nadzieję) ankiety dotyczącej kryteriów oceny reputacji spółek notowanych na giełdzie – link http://goo.gl/forms/oMFdtU8FmRpYy4zH2. Zróżnicowanie ocen poszczególnych kryteriów mile widziane:). Z góry dziękuję![/color]
Notowania
Dana Dziś MA(5) MA(20)
Kurs 11,10 11,12 11,13
Zmiana -0,89% -0,17% +0,06%
Open-Close -1,77% -0,71% -0,17%
High-Low 2,63% 1,95% 2,00%
Zmiana ceny [pln] -0,10 -0,02 0,00
Transakcja [szt.] 11 17,2 13,3
Średnia transakcja [pln] 586,35454545454545454545454545586,35 1092,1069767441860465116279071,09t 1015,92067669172932330827067671,02t
Wolumen [szt.] 579579 1686,41,69t 1218,151,22t
Obrót [pln] 6449,906,45t 18784,2418,8t 13511,74513,5t
Obrót pozytywny 13,51% 37,14% 29,19%
Obrót negatywny 55,17% 40,39% 38,08%
Obrót neutralny 31,32% 22,47% 32,73%
Wolumen ws. % Free Float 0,02 0,06 0,04
Wolumen ws. % akcji w obrocie <0,01 0,01 0,01
Informacje ogólne
Na giełdzie od 145 miesięcy
Liczba akcji 11 905 531
Free float 24,98%
Kapitalizacja 132,15 mln zł
Wartość księgowa 173,26 mln zł
Zysk operacyjny 12m 17,39 mln zł
Przychody 12m 107,99 mln zł
Zysk netto 12m 14,89 mln zł
Główny akcjonariusz
Adam Żurawski 20,85%
Chart
UDZIAŁ W INDEKSACH
WIG 0,01%
WIG-POLAND 0,02%
Wskaźniki finansowe
Aktualne C/WK 0,77
Kroczące C/ZO 7,67
Kroczące C/P 1,23
Kroczące C/Z 8,96

Zmiana 12m 12,56%
Śr. płynność dzienna 0,01%
Zakres wahań kursu 16,31%
Beta kursu 0,34

Tempo wzrostu przychodów W abonamencie
Zwrot z kapitału własnego (ROE) W abonamencie
Zwrot z aktywów skorygowany (ROA) W abonamencie
Wskaźnik ogólnego zadłużenia W abonamencie
Dług netto / EBITDA W abonamencie

Wskaźnik Altmana (Z"-score) 28,48
Średnioważony koszt kapitału (sWACC) W abonamencie
Zysk ekonomiczny (sEVA) W abonamencie
Stopa dywidendy za okres 2020-01-01 do 2020-12-31 W abonamencie
Kurs z dnia: 06-05-2021
Dane finansowe z dnia: 23-04-2021


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy