pixelg
Izolacja Jarocin SA [IZOLACJA] - Notowania i wskaźniki finansowe
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b

Izolacja Jarocin SA - Notowania i wskaźniki finansowe

IZO 1,47 (+0,00%)

Izolacja Jarocin SA koncentruje się na produkcji i sprzedaży wyrobów hydroizolacyjnych i uszczelniających, przede wszystkim pap oraz mas asfaltowych. Podstawowym odbiorcą produktów spółki jest krajowe budownictwo mieszkaniowe, przemysłowe i ogólne. Część produktów spółki jest wykorzystywana także w drogownictwie oraz innych działach gospodarki. Firma jest również dostawcą do sieci handlowych Castorama, Leroy Merlin i Bricomarche.

  • Najnowsze sprawozdanie finansowe:
    SA - P Zobacz »
  • Kolejne sprawozdanie:
    jednostkowy - - publikacja jednostkowego raportu kwartalnego za trzeci kwartał
  • Analiza raportów spółki:
    Zobacz »
Wykres IZOLACJA od TradingView
Wykresy w StockWatch.pl są korygowane o operacje takie jak dywidendy, scalenia i podziały akcji
AD.bx ad3a
PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +139,77% +27 953,25 zł 47 953,25 zł
Ostatnio zaktualizowane dane
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
Tomasz Nawrocki: Omówienie sprawozdania finansowego za 2 kwartał 2011 roku Spółki Izolacja Jarocin (Izolacja) Zmiany z zakresie rachun Omówienie sprawozdania finansowego za 2 kwartał 2011 roku Spółki Izolacja Jarocin (Izolacja)[b]Zmiany z zakresie rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych[/b]W okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 roku Izolacja Jarocin odnotowała r/r w ujęciu kwartalnym wzrost przychodów o 11% (z 9,5 do 10,5 mln zł) oraz wzrost zysku brutto na sprzedaży o 6% (z 1,7 do 1,8 mln zł), [delay=60] co wskazuje na niewielką poprawę w obszarze podstawowej działalności Spółki. Jednocześnie należy jednak zauważyć, że ze względu na szybsze tempo wzrostu przychodów aniżeli zysku brutto na sprzedaży zmniejszeniu r/r uległa marża na działalności podstawowej (spadek z 17,8% do 17%). W strukturze sprzedaży Spółki podstawowe znaczenie mają papy (ponad 80%) oraz masy asfaltowe (ponad 10%). W obu segmentach Spółka zanotowała w 1 półroczu 2011 roku wzrost względem porównywalnego okresu roku ubiegłego o odpowiednio 25% i 7% (niestety nie można określić jakie były zmiany kwartalne, gdyż komentarz do raportu za 1kw2011 był znacznie bardziej ubogi w informacje o sprzedaży). Idąc w głąb rachunku zysków i strat należy odnotować po raz kolejny wzrost kosztów sprzedaży i ogólnego zarządu – odpowiednio o 22% i 21%. Ponieważ tempo zmian tych kosztów znacznie przekroczyło tempo wzrostu przychodów ze sprzedaży bardzo negatywnie odbiło się to na kolejnym poziomie wyniku – wyniku netto na sprzedaży –, który to uległ zmniejszeniu w ujęciu kwartalnym r/r o 18% (z 0,67 do 0,55 mln zł). Również pozostała działalność operacyjna oraz działalności finansowa niekorzystnie wpłynęły na wyniki spółki. Koszty netto pozostałej działalności operacyjnej wzrosły r/r z 16 do 49 tys. zł), w związku z czym na poziomie operacyjnym spadek zysku wyniósł 24% (z 0,65 do 0,5 mln zł). Z kolei koszty netto działalności finansowej wzrosły co prawda symbolicznie z 96 do 99 tys. zł ale wartościowo istotnie wpłynęły na uszczuplenie r/r zysku brutto z 0,55 do 0,4 mln zł (spadek o 28%). Ostatecznie, po uwzględnieniu obciążeń podatkowych, wynik finansowy Izolacji na poziomie netto spadł w ujęciu kwartalnym r/r o 35% (z ok. 0,59 do 0,38 mln zł).Tak więc, wyniki Izolacji Jarocin w okresie 2kw 2011 roku, pomimo wzrostu przychodów i zysku brutto na sprzedaży, należy uznać raczej za negatywne. Spółka odnotowała istotny wzrost kosztów zarówno na podstawowej działalności jak i w obszarze sprzedażowo-administracyjnym, co niezbyt dobrze wróży na przyszłość. Jednocześnie zarówno w ujęciu kwartalnym r/r jak i rocznym kw/kw, pogorszeniu uległy również wszystkie wskaźniki rentowności. Niezbyt korzystnie wygląda również sytuacja Izolacji w zakresie sprawozdania z przepływów pieniężnych. W bieżącym roku (tak w 1kw jak i 2kw), mimo wzrostu przychodów i zysku brutto na sprzedaży, Spółka miała problem z wypracowaniem gotówki na działalności operacyjnej. Przyczyn takiego stanu rzeczy należy upatrywać we wzroście zapasów i należności, który z jednej strony można usprawiedliwiać wzrostem sprzedaży, ale z drugiej rodzi on ryzyko problemów finansowych w sytuacji pogorszenia koniunktury, a ta zgodnie z oceną zarządu najlepsza nie jest i raczej nie ma widoków żeby w najbliższej przyszłości miało się coś zmienić. Jeśli chodzi o przepływy inwestycyjne to w okresie analizowanego kwartału były one na niewielkim, wręcz śladowym, minusie (-55 tys. zł). Dodatkowo wydatki netto (wydatki – wpływy) na rzeczowy majątek trwały i wartości niematerialne i prawne były blisko 2/3 niższe aniżeli amortyzacja, co oznacza, że w 2kw 2011 r Spółka zaprzestała odtwarzania na bieżąco swojego potencjału wytwórczego. Z kolei w zakresie działalności finansowej Izolacja w analizowanym okresie uzyskała dodatkowe środki z zewnątrz (kredyty i pożyczki), co przełożyło się na dodatnie przepływy (+360mln zł). Ogólnie rzecz biorąc zarówno w 1kw jak i 2kw br Izolacja uzyskała per saldo niewielki dopływ gotówki, przy czym wynikał on wyłącznie ze wzrostu zadłużenia, gdyż zarówno działalność operacyjna jak i inwestycyjna gotówkę pochłaniały.[b]Ocena sytuacji finansowej[/b]Biorąc pod uwagę analizę sprawozdania finansowego za 2 kw. 2011 roku sytuacja finansowa Izolacji przedstawia się jeszcze raczej bezpiecznie, choć kilka zagrożeń jest: -suma bilansowa w stosunku do końca marca 2011 r. uległa zwiększeniu o 18% (z 15,9 do 18,7 mln zł); po stronie aktywów wpłynęły na to wyłącznie zmiany w zakresie majątku obrotowego (wzrost zapasów o 14% i należności o 36%); po stronie pasywów decydujący wpływ miał natomiast wzrost zadłużenia (zarówno handlowego jak i kredytowego) o ok. 26%, oraz w mniejszym stopniu kapitału własnego (wzrost o 6%);-w aktywach dominuje majątek obrotowy (75-25), w tym głównie należności handlowe i zapasy (odpowiednio ok. 58% i 41% aktywów obrotowych); w odniesieniu do aktywów trwałych w blisko 100% o ich wartości decyduje rzeczowy majątek trwały;-w pasywach kapitał obcy przeważa nad własnym (63-37), przy dość sporym udziale zobowiązań bankowych (ok. 40% zobowiązań ogółem), które ujemnie wpływają na wyniki spółki (koszty odsetek); w strukturze zobowiązań niewielką przewagę mają zobowiązania krótkoterminowe (56-44), które w 71% mają charakter oprocentowany; -majątek obrotowy spółki na koniec czerwca 2011 roku wystarczał na pełną spłatę zobowiązań bieżących – bieżący likwidacyjny wskaźnik płynności wyniósł 2,11, a pomniejszony o zapasy wskaźnik szybki ukształtował się na poziomie 1,24;-wskaźnik płynności dochodowej (cash flow operacyjny/zobowiązania krótkoterminowe) nie powala na kolana i od dłuższego czasu przyjmuje niewielkie wartości dodatnie; obecna wartość wskaźnika na poziomie 0,15 oznacza, że roczne przepływy operacyjne generowane przez Spółkę pozwalają na spłatę 15% zadłużenia krótkoterminowego; -struktura finansowania majątku trwałego jest bezpieczna (kapitały stałe z pewną nadwyżką finansują aktywa trwałe); -kapitał obrotowy netto w kolejnym z rzędu kwartale uległ zwiększeniu, przy czym nadal jego poziom wskazuje na niedobór Spółki w tym zakresie (cykl obrotu kapitału obrotowego netto wynosi 58 dni przy cyklu konwersji gotówki, wyznaczającym okres zapotrzebowania na kapitał obrotowy, na poziomie ok. 87 dni); sytuacja ta wynika ze struktury kapitału obrotowego ogółem, gdzie jego składowa finansowa jest ujemna (zobowiązania oprocentowane przeważają o blisko 4,6 mln zł nad środkami pieniężnymi w kasie);-niezbyt korzystnie wyglądają w Spółce tendencje w zakresie cyklu konwersji gotówki, który z kwartału na kwartał rośnie (obecnie wynosi już 87 dni); jest to efektem wydłużania się cyklu operacyjnego (głównie za sprawą wolniejszej rotacji zapasów) oraz skracania okresu spłaty zobowiązań; sytuacja taka wskazuje na problemy Spółki w zakresie sprawności zarządzania operacyjnym majątkiem obrotowym i zobowiązaniami handlowymi.Reasumując można powiedzieć, że od strony płynności Izolacja prezentuje się cały czas dość bezpiecznie, choć jednocześnie zauważalne jest pogarszanie się poszczególnych wskaźników i niezbyt korzystne tendencje w zakresie kapitału obrotowego. Wyrazem tego jest spadek ratingu Spółki w serwisie do AA z AA-. Dodatkowo niepokoić może również znaczne zadłużenie, zwłaszcza że ok. 40% dotyczy zobowiązań generujących koszty finansowe. Link do wskaźników finansowych http://www.stockwatch.pl/gpw/izolacja,wykres-swiece,wyniki.aspx [b]Ocena sytuacji rynkowej[/b]Na dzień dzisiejszy wskaźniki rynkowe oraz stosowane w serwisie automatyczne metody wyceny wskazują na optymalną wycenę akcji Izolacji na GPW w Warszawie. Najkorzystniej Spółka prezentuje się pod względem wskaźników rynkowych i wycen porównawczych, gdzie można dopatrzyć się nawet pewnego potencjału wzrostowego. Dużo słabiej natomiast wygląda to pod względem metod majątkowych i dochodowych. [/delay] Link do wskaźników http://www.stockwatch.pl/gpw/izolacja,wykres-swiece,wskazniki.aspx oraz...wycen http://www.stockwatch.pl/gpw/izolacja,wykres-swiece,wycena.aspx
Notowania
Dana Dziś MA(5) MA(20)
Kurs 1,47 1,47 1,46
Zmiana   0,00%   0,00% +0,11%
Open-Close   0,00% +1,78% +0,43%
High-Low 0,00% 2,99% 1,92%
Zmiana ceny [pln] 0,00 0,00 0,00
Transakcja [szt.] 6 10,8 6,55
Średnia transakcja [pln] 2,942,94 395,32407407407407407407407407395,32 258,1270229007633587786259542258,13
Wolumen [szt.] 1212 3104,23,10t 1208,151,21t
Obrót [pln] 17,6417,64 4269,504,27t 1690,7321,69t
Obrót pozytywny 0,00% 6,57% 12,46%
Obrót negatywny 0,00% 83,33% 62,94%
Obrót neutralny 100% 10,10% 24,60%
Wolumen ws. % Free Float <0,01 0,21 0,08
Wolumen ws. % akcji w obrocie <0,01 0,08 0,03
Informacje ogólne
Na giełdzie od 158 miesięcy
Liczba akcji 3 800 000
Free float 38,92%
Kapitalizacja 5,59 mln zł
Wartość księgowa 12,51 mln zł
Zysk operacyjny 12m 1,38 mln zł
Przychody 12m 26,76 mln zł
Zysk netto 12m 1,04 mln zł
Główny akcjonariusz
Tomasz Ignatowicz 30,43%
Chart
Wskaźniki finansowe
Aktualne C/WK 0,45
Kroczące C/ZO 4,04
Kroczące C/P 0,21
Kroczące C/Z 5,39

Zmiana 12m -2,00%
Śr. płynność dzienna 0,03%
Zakres wahań kursu 22,38%
Beta kursu 0,19

Tempo wzrostu przychodów W abonamencie
Zwrot z kapitału własnego (ROE) W abonamencie
Zwrot z aktywów skorygowany (ROA) W abonamencie
Wskaźnik ogólnego zadłużenia W abonamencie
Dług netto / EBITDA W abonamencie

Wskaźnik Altmana (Z"-score) 8,79
Średnioważony koszt kapitału (sWACC) W abonamencie
Zysk ekonomiczny (sEVA) W abonamencie
Stopa dywidendy [b.d.]
Kurs z dnia: 22-10-2020
Dane finansowe z dnia: 02-10-2020


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy