pixelg
SA-P - 2020-09-28 - ATM SA (atm)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA-P - komunikat spółki ATM SA (atm) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ RAPORTU PÓŁROCZNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZRO FINANSOWEGO
Raport półroczny P 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego2020 obejmujące okresod 2020-01-01 do 2020-06-30
zawierający sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2020-09-28
ATM SA
(pełna nazwa emitenta)
ATMInformatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
04-186Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Grochowska21a
(ulica)(numer)
22 51 56 10022 51 56 600
(telefon)(fax)
inwestor@atm.com.platm.com.pl
(e-mail)(www)
1130059989012677986
(NIP)(REGON)
Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2020półrocze / 2019półrocze / 2020półrocze / 2019
Przychody ze sprzedaży ogółem 82 39271 46518 55116 666
Zysk ze sprzedaży58 01352 39713 06212 219
Zysk na działalności operacyjnej20 0089 9504 5052 320
Zysk przed opodatkowaniem9 6415712 171133
Zysk (strata) netto8 175(647)1 841(151)
Dochód całkowity7 846441 76710
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej32 42431 3757 3017 317
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(43 697)(17 673)(9 839)(4 122)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej8 289(16 160)1 866(3 769)
Zwiększenie (zmniejszenie) stanu środków pieniężnych(2 983)(2 457)(672)(573)
stan na 30.06.2020**stan na 31.12.2019stan na 30.06.2020**stan na 31.12.2019
Aktywa trwałe575 011547 710128 753128 616
Aktywa obrotowe50 42740 14511 2919 427
Aktywa razem625 438587 856140 044138 043
Zobowiązania długoterminowe365 081345 70981 74781 181
Zobowiązania krótkoterminowe83 17872 81318 62517 098
Kapitał własny177 179169 33339 67339 764
Kapitał zakładowy *34 72334 7237 7758 154
Liczba akcji36 343 34436 343 34436 343 34436 343 344
Wartość księgowa na akcję (w PLN/EUR)4,854,661,091,09

*) Kapitał akcyjny został przeszacowany zgodnie z MSR 29.**) Sprawozdanie finansowe ATM za I poł. 2020 r. (wraz z okresami porównawczymi) nie podlegało badaniu biegłego rewidenta, natomiast podlegało przeglądowi biegłego rewidenta.

Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
Raport_Półroczny_ATM_S.A._-_2020.H1.pdf
20 HY ATM Raport z przeglądu (PL).T.pdf
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-09-28Daniel SzcześniewskiPrezes Zarządu
2020-09-28Adam PonichteraCzłonek Zarządu


Nazwa jednostki:ATM SA
Nazwa skrócona jednoskti:ATM
Adres:Grochowska 21a, 04-186 Warszawa
Telefon:22 51 56 100
Fax:22 51 56 600
Email:inwestor@atm.com.pl
www:atm.com.pl
NIP:1130059989
REGON:012677986

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy