pixelg
Obowiązek ogłoszenia wezwania na sprzedaż akcji po przekroczeniu progu 66% - Warsztat - Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

Obowiązek ogłoszenia wezwania na sprzedaż akcji po przekroczeniu progu 66%

cheron
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2009-09-19
Wpisów: 81
Wysłane: 2 kwietnia 2019 15:51:53
Witajcie,
Sytuacja jest taka: podmiot dokupuje akcje spółki notowanej na GPW i po tym przekracza 66% udziału w kapitale.

Mamy z Ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych:

Cytat:
Art. 74.
1. Przekroczenie 66% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej
może nastąpić, z zastrzeżeniem ust. 2, wyłącznie w wyniku ogłoszenia wezwania
do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji tej spółki.
2. W przypadku gdy przekroczenie progu, o którym mowa w ust. 1, nastąpiło
w wyniku pośredniego nabycia akcji, objęcia akcji nowej emisji, nabycia akcji w wyniku oferty publicznej lub w ramach wnoszenia ich do spółki jako wkładu
niepieniężnego, połączenia lub podziału spółki, w wyniku zmiany statutu spółki,
wygaśnięcia uprzywilejowania akcji lub zajścia innego niż czynność prawna
zdarzenia prawnego, akcjonariusz lub podmiot, który pośrednio nabył akcje, jest
obowiązany, w terminie trzech miesięcy od przekroczenia 66% ogólnej liczby
głosów, do ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę
wszystkich pozostałych akcji tej spółki, chyba że w tym terminie udział
akcjonariusza lub podmiotu, który pośrednio nabył akcje, w ogólnej liczbie głosów
ulegnie zmniejszeniu do nie więcej niż 66% ogólnej liczby głosów, odpowiednio
w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego, zmiany statutu spółki lub
wygaśnięcia uprzywilejowania jego akcji.

Art. 79.
1. Cena akcji proponowana w wezwaniach, o których mowa w art. 73
i art. 74:
1) w przypadku gdy którekolwiek z akcji spółki są przedmiotem obrotu na rynku
regulowanym, nie może być niższa od:
a) średniej ceny rynkowej z okresu 6 miesięcy poprzedzających ogłoszenie
wezwania, w czasie których dokonywany był obrót tymi akcjami na
rynku głównym, albo
b) średniej ceny rynkowej z krótszego okresu – jeżeli obrót akcjami spółki
był dokonywany na rynku głównym przez okres krótszy niż określony
w lit. a;
2) w przypadku gdy nie jest możliwe ustalenie ceny zgodnie z pkt 1 albo
w przypadku spółki, w stosunku do której otwarte zostało postępowanie
restrukturyzacyjne lub upadłościowe – nie może być niższa od ich wartości
godziwej.
2. Cena akcji proponowana w wezwaniach, o których mowa w art. 73 i art. 74,
nie może być również niższa od:
1) najwyższej ceny, jaką za akcje będące przedmiotem wezwania podmiot
obowiązany do jego ogłoszenia, podmioty od niego zależne lub wobec niego
dominujące, lub podmioty będące stronami zawartego z nim porozumienia,
o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5, zapłaciły w okresie 12 miesięcy przed
ogłoszeniem wezwania
, albo
2) najwyższej wartości rzeczy lub praw, które podmiot obowiązany do
ogłoszenia wezwania lub podmioty, o których mowa w pkt 1, wydały
w zamian za akcje będące przedmiotem wezwania, w okresie 12 miesięcy
przed ogłoszeniem wezwania.
3. Cena akcji proponowana w wezwaniu, o którym mowa w art. 74, nie może
być również niższa od średniej ceny rynkowej z okresu 3 miesięcy obrotu tymi akcjami na rynku regulowanym poprzedzających ogłoszenie wezwania.


Poprawcie mnie jeśli się mylę:
Podmiot chcący przekroczyć (przekroczył?) 66% w kapitale musi przeprowadzić w ciągu 3 miesięcy od przekroczenia progu wezwania na pozostałe akcje po cenie nie mniejszej niż najwyższa z 3 opcji:
1. średnia cena rynkowa z 6 miesięcy
2. najwyższej ceny jaką zapłacił za akcje w przeciągu ostatnich 12 miesięcy
3. średnia cena rynkowa z 3 miesięcy

Z góry dziękuję za podpowiedzi :)
Edytowany: 2 kwietnia 2019 15:52

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 1,827 sek.

AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d