Chemoservis-Dwory [Catalyst] - Notowane instrumenty - forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
StockWatch.pl
X
AD.bx ad0c
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

Obserwuj ten wątek | RSS
Chemoservis-Dwory [Catalyst] Opcje
Stopień: Krasomówca
Grupa: Analityk , Engineer, StockWatcher, Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2010-04-22
Wpisów: 661
Wysłane: 5 kwietnia 2016 09:23:43
CHS0318: Analiza wypłacalności GK Chemoservis-Dwory S.A. (CHS) na podstawie danych finansowych z raportu okresowego za 4kw 2015 roku

Na dzień analizy w obrocie na rynku Chemoservis-Dwory ma jedną serię obligacji o łącznej wartości nominalnej 15 mln zł.

Bilans
W relacji do stanu na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego suma bilansowa CHS zmniejszyła się o 8%. Po stronie aktywów odpowiadało to utrzymaniu dotychczasowej wartości przez składniki trwałe oraz spadkowi wartości składników obrotowych o 13% (zwłaszcza zapasów i należności). Z kolei po stronie pasywów kapitał własny zmniejszył się o symboliczne 1%, a zobowiązania ogółem o 13% (dług krótkoterminowy spadł o 15%, a długoterminowy o 6%; stan zobowiązań oprocentowanych zmniejszył się z kolei o 8%).

Powyższe zmiany wielkości bilansowych nie wpłynęły istotnie na strukturę kapitałowo-majątkową Emitenta, która generalnie prezentuje się względnie korzystnie. Zachowana jest bezpieczna nadwyżka kapitału stałego, w tym w pełni własnego, nad aktywami trwałymi, przy czym w obszarze kapitału obrotowego netto występuje pewien niedobór względem bieżących potrzeb, który jest pokrywany krótkoterminowymi zobowiązaniami oprocentowanymi.

Rachunek zysków i strat
Zarówno 4kw jak i cały 2015 rok nie były dla CHS pozytywnymi okresami sprawozdawczymi. W ujęciu kwartalnym Grupa odnotowała r/r zbliżone przychody, ale na kolejnych poziomach wynikowych rachunku zysku i strat wykazała coraz większy regres, w tym od poziomu wyniku netto na sprzedaży straty wobec zysków – zysk brutto na sprzedaży zmniejszył się o 32%, netto na sprzedaży o 102%, operacyjny o 108%, brutto o 139%, a netto o 161%.

W skali całego 2015 roku przychody wzrosły r/r o 7%, a zysk brutto na sprzedaży o 2%, z kolei zysk netto na sprzedaży zmniejszył się o 32%, operacyjny o 22%, brutto o 44% i netto o 58%.

Słabsze wyniki finansowe Zarząd CHS tłumaczy trudną sytuacją na rynku, który charakteryzuje się wysoką konkurencyjnością i niewielkim wzrostem ilości zadań inwestycyjnych realizowanych przez podmioty gosp. i w rezultacie pozyskiwane zlecenia często cechują się niską rentownością. Receptą na rozwiązanie tego problemu i poprawę wyników Grupy w kolejnych okresach sprawozdawczych mają być działania na rzecz poprawy efektywności oraz dywersyfikacja źródeł przychodów.

Rachunek przepływów pieniężnych
W rozpatrywanym okresie sprawozdawczym Grupa zanotowała pogorszenie na poziomie ogólnego salda przepływów (0,6 wobec 3,1 mln zł przed rokiem), co było głównie efektem znaczących inwestycyjnych i finansowych wydatków netto. Mimo pogorszenia r/r w zakresie nadwyżki finansowej netto (-0,2 wobec 3,4 mln zł) z działalności operacyjnej uzyskano blisko 10,6 mln zł gotówki wobec 6,4 mln zł przed rokiem (ograniczenie zapotrzebowania na kapitał obrotowy netto). Jednocześnie na działalności inwestycyjnej wykazano 5,7 mln zł wydatków netto (przed rokiem 1,4), a na działalności finansowej 4,3 mln zł wydatków (przed rokiem 1,8 mln zł).

Powyższe zmiany przełożyły się na dalsze pogorszenie sytuacji CHS w ujęciu narastającym za 12m, czego efektem jest zmniejszenie gotówki generowanej na poziomie salda ogólnego z 3,6 do 1 mln zł. Podobnie jak w przypadku ujęcia kwartalnego o wyniku takim w głównej mierze zdecydowały obszary inwestycyjny (znacząco wyższe wydatki netto) i finansowy (mniejsze wpływy netto), które przeważyły nad pozytywnymi zmianami w obszarze operacyjnym (gotówka wobec odpływu).

Analiza wypłacalności
Zaktualizowane na koniec rozpatrywanego okresu sprawozdawczego podstawowe wielkości finansowe oraz wynikające z nich wskaźniki dotyczące oceny płynności i zadłużenia analizowanego Emitenta zamieszczono w tabeli poniżej.


Opracowanie własne na podstawie danych Stockwatch oraz raportów okresowych Emitenta

W obszarze płynności finansowej sytuację Emitenta generalnie można uznać za umiarkowaną. Z perspektywy ujęcia statycznego widać nadwyżkowe pokrycie zobowiązań krótkoterminowych zarówno pełnym majątkiem obrotowym (wskaźnik bieżący) jak i z pominięciem zapasów (wskaźnik szybki), a także pewien poziom pokrycia środkami pieniężnymi (wskaźnik gotówkowy). CHS słabo z kolei prezentuje się w zakresie ujęcia dochodowego (pokrycie zobowiązań bieżących przepływami operacyjnymi sięga ledwie 2%) oraz strukturalnego (wspomniany już wcześniej niedobór kapitału obrotowego netto względem bieżących potrzeb – ujemne saldo płynności oraz dłuższy cykl konwersji gotówki względem cyklu kapitału obrotowego netto).

W obszarze poziomu zadłużenia sytuacja CHS na moment analizy prezentuje się raczej bezpiecznie – aktywa finansowane są zobowiązaniami ogółem w ok 53% (limit w dokumencie informacyjnym obligacji wynosi 65%), a w relacji do kapitału własnego zadłużenie wynosi ok 113% jego wartości. Jednocześnie można tu wskazać na pewne mankamenty, z których najbardziej istotnym jest czasowa struktura zadłużenia, gdzie występuje zdecydowana przewaga składników krótkoterminowych nad długoterminowymi (73-27).

Pewnych niedociągnięć można się również dopatrzeć w obszarze oceny zdolności do obsługi zadłużenia CHS. Głównie niedociągnięcia te dotyczą braku pełnego pokrycia różnymi kategoriami wynikowymi łącznych spłat rat kapitałowych i odsetek. Jednocześnie jednak należy odnotować, że relacje długu netto do EBIT i EBITDA (okres spłaty zadłużenia oprocentowanego) utrzymują się w okolicy poziomu granicznego, za który przyjmuje się 4-5 lat, spełniając zarazem drugi z warunków wskaźnikowych wymienionych w dokumencie informacyjnym obligacji (dług netto/EBITDA < 3,75), a pokrycie samych odsetek wynikami EBIT i EBITDA jest pełne z zakładaną sporą nadwyżką. Warto również zauważyć, że poszczególne kategorie wynikowe nie są mocno zniekształcone zdarzeniami jednorazowymi i generalnie opierają się na rezultatach działalności podstawowej, co należy zapisać na plus.

Bazujący na modelu Altmana (Z”-score) rating StockWatch.pl dla GK Chemoservis-Dwory w analizowanym okresie poprawił się do poziomu BBB- (granica między strefą bezpieczną i niepewną), co można generalnie uznać za zbieżne z wnioskami z przeprowadzonej analizy wypłacalności.

Link do kalkulatora rentowności obligacji Chemoservis-Dwory S.A. notowanych na rynku Catalyst: http://www.stockwatch.pl/obligacje/emitent/chemos

>> …więcej analiz wypłacalności innych Emitentów jest tutaj
Powyższa treść przez 150 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Użytkownicy przeglądający ten wątek
Gość

Skocz do forum

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,076 sek.

Wiadomości z ostatniej chwili

    Więcej w serwisie wiadomosci.stockwatch.pl