pixelg
Akcje Miraculum SA [MIRACULUM] na giełdzie - Notowania i wskaźniki finansowe

Miraculum SA - Notowania i wskaźniki finansowe

MIR 1,40 (+0,00%)

Dawniej Kolastyna. Spółka działa w branży kosmetycznej. Działalność koncentruje się na opracowywaniu i sprzedaży kosmetyków pielęgnacji skóry, depilacji, a także wyrobów perfumeryjnych i kosmetyków do makijażu. W portfolio Spółki znajdują się następujące marki: Miraculum, Tanita, Pani Walewska, Chopin, Brutal, Wars, Lider, Być może, Gracja, Mirasol, Paloma, Joko oraz Virtual. Firma działa na rynku sprzedaży detalicznej. Oznacza to, że produkty oferowane przez spółkę trafiają do ostatecznych odbiorców (klientów sklepów detalicznych) poprzez kanał tradycyjny (hurtowy) lub nowoczesny (sieci handlowe). Produkty Spółki obecne są na rynku krajowym jak i na rynkach międzynarodowych. Główne rynki eksportowe to Rosja, Ukraina, Białoruś, Litwa.

 • Najnowsze sprawozdanie finansowe:
  SA-Q1 Zobacz »
 • Kolejne sprawozdanie:
  jednostkowy - - publikacja jednostkowego raportu półrocznego
  jednostkowy - - publikacja jednostkowego raportu kwartalnego za trzeci kwartał
 • Analiza raportów spółki:
  Zobacz »
Wykres MIRACULUM od TradingView
Wykresy w StockWatch.pl są korygowane o operacje takie jak dywidendy, scalenia i podziały akcji
Analiza wskaźnikowa na tle sektora
Analiza wskaźnikowa na tle szerokiego rynku
Uwaga! Od ostatniego sprawozdania finansowego spółki zmieniła się liczba akcji, co mogło być wynikiem emisji, z której wpływy nie zostały jeszcze ujawnione w kapitale własnym spółki. W związku z tym wartość wskaźnika C/WK nie oddaje aktualnego stanu rzeczywistego, gdyż odnosi się do nieaktualnej wartości księgowej. Teoretyczna wartość C/WK według stanu sprzed zmiany liczby akcji wynosi 2,41.
Spółka Cena emisyjna Wart. oferty Koniec zapisów
Shoper SA 47,00 zł 363,39 mln zł 2021-06-28
PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +168,25% +33 649,63 zł 53 649,63 zł
Ostatnio zaktualizowane dane
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Tomasz Nawrocki: OMÓWIENIE SYTUACJI FINANSOWEJ I WYNIKÓW MIRACULUM S.A. (MIR) NA PODSTAWIE RAPORTU OKRESOWEGO ZA 3KW 2016 ROKU Zmiany [b]OMÓWIENIE SYTUACJI FINANSOWEJ I WYNIKÓW MIRACULUM S.A. (MIR) NA PODSTAWIE RAPORTU OKRESOWEGO ZA 3KW 2016 ROKU[/b][delay=150][b]Zmiany w zakresie rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych[/b]W odróżnieniu od wcześniejszych okresów sprawozdawczych w 3kw bieżącego roku Miraculum S.A. zaraportowało poprawę wyników finansowych na wszystkich poziomach [b]rachunku zysków i strat[/b], przy czym jednocześnie in minus należy odnotować tu pogorszenie w zakresie efektywności core businessu. Przychody ze sprzedaży wzrosły o 24%, zysk brutto na sprzedaży o 17% (marża brutto wyniosła 46,5% wobec 49,3% przed rokiem), zysk netto na sprzedaży o 61% (łączne koszty sprzedaży i ogólnego zarządu wzrosły o 10%), zysk operacyjny o 59% (większe koszty netto na działalności pozostałej, przy czym i tak na niewielkim poziomie: 46 wobec 23 tys. zł), a w przypadku końcowych poziomów wynikowych wykazano zyski wobec strat przed rokiem (duża w tym zasługa wyraźnie niższych kosztów finansowych netto: 0,62 wobec 1,04 mln zł).Tym samym w ujęciu narastającym za dziewięć miesięcy przychody ze sprzedaży wzrosły r/r o 25%, zysk brutto na sprzedaży o 36%, na poziomie wyniku netto na sprzedaży wykazano zysk wobec straty, na poziomie operacyjny zysk niższy o 69% (dużo niższe przychody netto z działalności pozostałej: 0,06 wobec 2,74 mln zł), a na poziomie brutto i netto zdecydowanie wyższe straty aniżeli przed rokiem. Od strony wartościowej zmiany sytuacji wynikowej Spółki we wskazanych okresach przedstawiono na wykresach poniżej (jednostka – tys. zł oraz %).[img]http://repo.stockwatch.pl/wp-content/uploads/2016/11/mir-3kw2016-1.png[/img] [img]http://repo.stockwatch.pl/wp-content/uploads/2016/11/mir-3kw2016-2.png[/img] Na wyniki core businessu w 3kw, w tym zwłaszcza niższą efektywność, decydujący wpływ miały segmenty „kosmetyków do i po goleniu” oraz „inne i pozostałe”, gdzie wyższa r/r sprzedaż była zrealizowana przy niższych marżach brutto (wykres poniżej, jednostka – tys. zł oraz %). W pełni pozytywne zmiany (wzrost przychodów, zysku brutto na sprzedaży oraz marż) wystąpiły z kolei w ramach segmentów perfumeryjnego, pielęgnacji ciała oraz twarzy. Natomiast mimo wyższej marży słabiej zaprezentował się w rozpatrywanym okresie segment kosmetyków do makijażu (spadek przychodów i zysku brutto na sprzedaży). Dla odmiany w ujęciu narastającym za 9m (wykres poniżej) widać zdecydowaną poprawę przychodów, zysków brutto na sprzedaży oraz marż we wszystkich wyróżnianych segmentach z wyjątkiem największego – kosmetyków do i po goleniu (spadek wszystkich trzech kategorii).[img]http://repo.stockwatch.pl/wp-content/uploads/2016/11/mir-3kw2016-3.png[/img] [img]http://repo.stockwatch.pl/wp-content/uploads/2016/11/mir-3kw2016-4.png[/img] Patrząc na tendencje wynikowe i efektywnościowe MIR z szerszej perspektywy czasowej(wykresy poniżej, ujęcie narastające za 12m, jednostki kolejno – tys. zł oraz %) z jednej strony widać ostatnio systematyczny wzrost wielkości wynikowych w obszarze core businessu przy względnej stabilizacji marży brutto (rentowność sprzedaży na wykresie) na niższym poziomie aniżeli we wcześniejszych okresach, co jednakże niespecjalnie przekłada się na wyraźniejszą poprawę na dalszych poziomach wynikowych oraz odpowiadających im wskaźnikach rentowności. [img]http://repo.stockwatch.pl/wp-content/uploads/2016/11/mir-3kw2016-5.png[/img] [img]http://repo.stockwatch.pl/wp-content/uploads/2016/11/mir-3kw2016-6.png[/img]Ostatnie okresy sprawozdawcze pokazują systematyczną poprawę w obszarze core businessu, co pewno po części ma związek z rozszerzaniem asortymentu sprzedaży (w tym zwłaszcza nowe produkty pod marką Paloma). Jednakże aby Spółka wyrwała się z trwających od dłuższego czasu problemów finansowych i wynikowych zarazem jej sprzedaż musiałaby ulec radykalnej poprawie (2x, 3x), przy utrzymaniu marż na co najmniej obecnym poziomie oraz relatywnie niższej dynamice wzrostu kosztów sprzedaży i ogólnego zarządu. W kontekście przyszłych wyników finansowych warto również odnotować, że w omawianym raporcie Spółka poinformowała również o rozmach z podmiotem zagranicznym na temat udzielenia mu licencji na produkcję i sprzedaż wyrobów pod określoną marką własną. Póki co jednakże szczegóły transakcji są objęte tajemnicą handlową, a przewidywany termin zakończenia rozmów to koniec 2016 roku.Jeśli chodzi o [b]sprawozdanie z przepływów pieniężnych[/b] MIR, to w ujęciu r/r odnotowano tu pogorszenie sytuacji na poziomie salda ogólnego, gdzie wykazano 45 wobec 377 tys. zł przed rokiem dopływu gotówki (wykres poniżej po lewej – jednostka tys. zł). Jednocześnie jednak należy odnotować, że za powyższą zmianą w głównej mierze stoją zdecydowanie mniejsze finansowe wpływy netto (0,1 wobec 2,1 mln zł). W obszarze operacyjnym bieżący okres sprawozdawczy wyszedł generalnie na zero, podczas gdy przed rokiem odnotowano odpływ środków rzędu 1,6 mln zł (korekty wyniku netto były podobnie jak przed rokiem na minus, przy czym wyraźnie mniejszy, a nadwyżka finansowa netto była dodatnia wobec ujemnego wyniku przed rokiem). Z kolei w ramach działalności inwestycyjnej wykazano podobnie jak przed rokiem niewielkie (ok 43 tys. zł) wydatki netto. Tym samym w ujęciu narastającym za 12m (wykres poniżej po prawej – jednostka tys. zł) MIR odnotował dalszy spadek w zakresie salda ogólnego, przy czym jak zauważono wyżej głównie miał on związek ze zmniejszeniem finansowych wpływów netto (mogła na tym zaważyć nieudana emisja obligacji). Mimo pewnej poprawy w rozpatrywanym okresie sprawozdawczym Spółka od pewnego czasu słabo prezentuje się pod względem generowanej nadwyżki finansowej netto i gdyby nie inwestycyjne i finansowe wpływy netto sytuacja mogłaby być dużo gorsza.[img]http://repo.stockwatch.pl/wp-content/uploads/2016/11/mir-3kw2016-7.png[/img] [img]http://repo.stockwatch.pl/wp-content/uploads/2016/11/mir-3kw2016-8.png[/img][b]Ocena sytuacji finansowej[/b]Od strony wskaźnikowej i bilansowej sytuacja MIR utrzymuje się od dłuższego czasu na kiepskim poziomie – zaburzona równowaga kapitałowo-majątkowo (brak pełnego pokrycia aktywów trwałych kapitałami stałymi), wysokie zadłużenie aktywów (ok 72%), przy dość wysokim udziale składników oprocentowanych (ok 49% zobowiązań ogółem), słabe przepływy pieniężne oraz systematycznie wydłużający się cykl rotacji zobowiązań handlowych świadczący raczej o problemach z ich regulowaniem niż mocnej pozycji negocjacyjnej z dostawcami. Potwierdzeniem powyższej oceny jest serwisowy rating wskazujący od pewnego czasu na poziom CCC. Link do wskaźników finansowych: http://www.stockwatch.pl/gpw/miraculum,wykres-swiece,wyniki.aspx Względem poprzedniego okresu sprawozdawczego suma bilansowa Spółki uległa zwiększeniu o 5%, czemu po stronie aktywów odpowiadała stabilizacja wartości składników trwałych (głównie stanowią je wartości niematerialne dot. znaków towarowych posiadanych marek) oraz wzrost wartości składników obrotowych o 18% (głównie za sprawą należności i zapasów), a w przypadku pasywów wzrost kapitałów własnych o 1% wartości zobowiązań ogółem o 7% (zadłużenie krótkoterminowe wzrosło o 36%, a długoterminowe spadło o 11%; zadłużenie oprocentowane wzrosło o 3% i stanowiło na koniec okresu 49% zadłużenia ogółem).Pod względem struktury kapitałowo-majątkowej sytuacja MIR uległa pogorszeniu wskazując na brak pełnego pokrycia aktywów trwałych kapitałem stałym (wykresy poniżej – aktywa po lewej, pasywa po prawej, jednostka – tys. zł). Tym samym dalszemu pogorszeniu uległa struktura kapitału obrotowego netto, gdzie przy jego ujemnych wartościach ogólnych mamy kolejny wzrost zapotrzebowania, co przekłada się zarazem na konieczność uzupełnień w postaci krótkoterminowych zobowiązań oprocentowanych.[img]http://repo.stockwatch.pl/wp-content/uploads/2016/11/mir-3kw2016-9.png[/img] [img]http://repo.stockwatch.pl/wp-content/uploads/2016/11/mir-3kw2016-10.png[/img][b]Ocena sytuacji rynkowej[/b]Na moment prezentowanego omówienia większość serwisowych automatów nie została aktywowana z uwagi na ujemne wartości. Z tych aktywowanych mamy wskazanie w ramach metod majątkowych na poziomie rynkowym oraz w ramach metod mnożnikowych na pewne niedowartościowanie akcji Spółki na GPW. Z uwagi na ujemne wyniki finansowe Spółki obecne zmiany jej rynkowej wartości to w głównej mierze kwestia oczekiwań inwestorów co do powodzenia realizowanych ostatnio działań restrukturyzacyjnych i dość pozytywnie brzmiących zapowiedzi Zarządu. Jednocześnie aby można tu było mówić o jakiś fundamentalnych podstawach do optymizmu Spółka przede wszystkim musiałaby radykalnie poprawić swoją sytuację finansową oraz generowane wyniki.[/delay] Link do wskaźników http://www.stockwatch.pl/gpw/miraculum,wykres-swiece,wskazniki.aspx oraz wycen http://www.stockwatch.pl/gpw/miraculum,wykres-swiece,wycena.aspx [url=http://www.stockwatch.pl/raporty/][b]>> …więcej analiz najnowszych raportów finansowych innych spółek jest tutaj[/b][/url][color=red]Przy okazji, na potrzeby badań naukowych, chciałbym prosić o wypełnienie prostej (mam przy najmniej taką nadzieję) ankiety dotyczącej kryteriów oceny reputacji spółek notowanych na giełdzie – link http://goo.gl/forms/oMFdtU8FmRpYy4zH2. Zróżnicowanie ocen poszczególnych kryteriów mile widziane:). Z góry dziękuję![/color]
Notowania
Dana Dziś MA(5) MA(20)
Kurs 1,40 1,38 1,33
Zmiana +0,00% +0,51% +0,49%
Open-Close -0,71% -0,50% +0,34%
High-Low 1,42% 2,07% 3,08%
Zmiana ceny [pln] 0,00 0,01 0,01
Transakcja [szt.] 17 25,4 19,75
Średnia transakcja [pln] 3965,90882352941176470588235293,97t 2309,20259842519685039370078742,31t 1847,69212658227848101265822781,85t
Wolumen [szt.] 4810548,1t 42288,442,3t 27324,827,3t
Obrót [pln] 67420,4567,4t 58653,74658,7t 36491,919536,5t
Obrót pozytywny 14,95% 48,22% 35,14%
Obrót negatywny 16,09% 26,00% 39,47%
Obrót neutralny 68,95% 25,78% 25,39%
Wolumen ws. % Free Float 0,24 0,21 0,13
Wolumen ws. % akcji w obrocie 0,13 0,11 0,07
Informacje ogólne
Na giełdzie od 174 miesięcy
Liczba akcji 37 500 000
Free float 54,57%
Kapitalizacja 52,5 mln zł
Wartość księgowa 20,38 mln zł
Zysk operacyjny 12m -2,74 mln zł
Przychody 12m 25,12 mln zł
Zysk netto 12m -3,39 mln zł
Główny akcjonariusz
Marek Kamola 30,00%
Chart
UDZIAŁ W INDEKSACH
WIG 0,01%
WIG-ODZIEZ 0,14%
Wskaźniki finansowe
Aktualne C/WK 2,58
Kroczące C/ZO -19,13
Kroczące C/P 2,09
Kroczące C/Z -15,49

Zmiana 12m 9,38%
Śr. płynność dzienna 0,11%
Zakres wahań kursu 30,28%
Beta kursu 0,65

Tempo wzrostu przychodów W abonamencie
Zwrot z kapitału własnego (ROE) W abonamencie
Zwrot z aktywów skorygowany (ROA) W abonamencie
Wskaźnik ogólnego zadłużenia W abonamencie
Dług netto / EBITDA W abonamencie

Wskaźnik Altmana (Z"-score) 1,72
Średnioważony koszt kapitału (sWACC) W abonamencie
Zysk ekonomiczny (sEVA) W abonamencie
Stopa dywidendy [b.d.]
Kurs z dnia: 22-06-2021
Dane finansowe z dnia: 15-05-2021


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy