pixelg
AC SA [ACAUTOGAZ] - Notowania i wskaźniki finansowe
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b

AC SA - Notowania i wskaźniki finansowe

ACG 40,70 (+0,74%)

Spółka jest wiodącym w Polsce i znanym na świecie producentem oraz dostawcą modułów elektronicznych i mechanicznych samochodowych instalacji gazowych do silników spalinowych oraz elementów elektroniki i wiązek elektrycznych na potrzeby przemysłu samochodowego. Wiodącym produktem firmy są sterowniki LPG/CNG sprzedawane pod marką STAG. AC SA jest także dystrybutorem części i akcesoriów związanych z elektroniką samochodową.

 • Najnowsze sprawozdanie finansowe:
  SA-P Zobacz »
 • Kolejne sprawozdanie:
  jednostkowy - - publikacja jednostkowego raportu kwartalnego za trzeci kwartał
 • Dywidendy:
  wypłata dywidendy
 • Analiza raportów spółki:
  Zobacz »

WIADOMOŚCI O SPÓŁCE acautogaz
 • Wall Street może jeszcze uratować sesję na GPW, Biomed rośnie przed wynikami
  Wall Street może jeszcze uratować sesję na GPW, Biomed rośnie przed wynikami

  Początek sesji dał nadzieję na wzrosty w poniedziałek, ale im dalej w las tym... indeksy coraz niżej. I to nie tylko te warszawskie. Osuwa się w zasadzie cała Europa. Jest jednak jeszcze szansa na uratowanie sytuacji i zielone zamknięcie na giełdach. O ile pomoże Wall Street.

 • 20 najciekawszych dywidend do zgarnięcia jeszcze w tym sezonie
  20 najciekawszych dywidend do zgarnięcia jeszcze w tym sezonie

  Tak słabego sezonu dywidendowego nie pamiętają nawet najstarsi inwestorzy. Tegoroczne kalendarium wypłat jest krótkie, stawki skromne, a stopy dywidend tylko gdzieniegdzie przekraczają 5 proc. StockWatch.pl sprawdził, gdzie jeszcze w tym sezonie można załapać się na przyzwoite dywidendy.

Wykres ACAUTOGAZ od TradingView
Wykresy w StockWatch.pl są korygowane o operacje takie jak dywidendy, scalenia i podziały akcji
AD.bx ad3a
PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +138,42% +27 684,30 zł 47 684,30 zł
Ostatnio zaktualizowane dane
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
Tomasz Nawrocki: INSTALACJA V GENERACJI ZYSKÓW - OMÓWIENIE SYTUACJI FINANSOWEJ I WYNIKÓW SPÓŁKI AC AUTOGAZ S.A. (ACG) NA PODSTAWIE RAPORT [b]INSTALACJA V GENERACJI ZYSKÓW - OMÓWIENIE SYTUACJI FINANSOWEJ I WYNIKÓW SPÓŁKI AC AUTOGAZ S.A. (ACG) NA PODSTAWIE RAPORTU OKRESOWEGO ZA 1KW 2017 ROKU[/b][delay=150][b]Zmiany w zakresie rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych[/b]Po słabszej końcówce ubiegłego roku w pierwszym kwartale 2017r Spółka AC Autogaz powróciła to wcześniejszej tendencji wzrostowej notując r/r poprawę wyników na wszystkich poziomach [b]rachunku zysków i strat[/b]. Przychody ze sprzedaży wzrosły o 16%, zysk brutto i netto na sprzedaży o 18% (marża brutto wyniosła 34,94 wobec 34,47% przed rokiem; łączne koszty sprzedaży i ogólnego zarządów wzrosły o 18%), zysk operacyjny o 17% (zbliżony poziom przychodów netto na działalności pozostałej rzędu 0,5 mln zł; głównie z tytułu otrzymanych dotacji), zysk brutto o 12% (efekt wykazania 0,3 mln zł finansowych kosztów netto wobec 0,1 mln zł przychodów netto przed rokiem), a po uwzględnieniu obciążeń podatkowych zysk netto o 15%.Od strony wartościowej zmiany sytuacji wynikowej Grupy we wskazanym okresie przedstawiono na wykresie poniżej (jednostka – tys. zł oraz %).[img]https://repo.stockwatch.pl/wp-content/uploads/2017/05/acg-1kw17-1.png[/img] Z asortymentowej struktury sprzedaży dowiadujemy się, że w rozpatrywanym okresie motorem wzrostu przychodów były sekwencje systemu wtrysku gazu (wzrost o blisko 16%), które zarazem mają największy udział w łącznych przychodach – ok. 75%. Nieco mniejsze, aczkolwiek również pozytywne przełożenie na wzrost przychodów miały zestawy do haków holowniczych, pozostałe wyroby, usługi oraz towary i materiały. Jedynym asortymentem, w ramach którego odnotowano niższą sprzedaż w ujęciu wartościowym były podciśnieniowe systemy LPG (spadek o blisko 16%).Biorąc pod uwagę geograficzną strukturę przychodów ACG można stwierdzić, że pod względem skali poprawy r/r sprzedaż na rynek krajowy wygrała (+34%) z eksportem (+6%), przy czym ten drugi nadal przeważa jeśli chodzi o udział w łącznych przychodach 59-41. Z rynków zagranicznych wzrost przychodów odnotowano w Amerykach (w szczególności w Ameryce Łacińskiej), Azji i Oceanii oraz UE; na rynkach europejskich spoza UE wystąpił spadek przychodów.Należy zauważyć, że mimo nadal relatywnie niskich cen ropy naftowej, na większości rynków sprzedażowych Spółki utrzymała się atrakcyjna relacja cenowa autogazu do paliw konwencjonalnych (w Polsce różnica między LPG i benzyną Pb95 to ok 2,5 zł na 1 litrze), co sprzyjało popytowi na podstawowe wyroby ACG. Dodatkowo na działalność Spółki korzystny wpływ wywiera również coraz mocniej akcentowany ekologiczny aspekt napędzania samochodów gazem LPG lub CNG. In minus z kolei oddziaływał rynek walutowy w szczególności EURPLN, gdzie Spółka ma długą pozycję (więcej przychodów niż kosztów w EUR) i „cierpi” gdy złotówka się umacnia (o ile w 1kw 2017r. r/r różnica ta nie była jeszcze szczególnie duża to w kwietniu i maju już tak, co może odbić się na wynikach za 2kw). W kontekście rynku krajowego warto również odnotować, że w ostatnim czasie wg SAMAR kontynuowany był systematyczny trend wzrostowy w zakresie rejestracji osobowych samochodów pochodzących z importu, przy czym do rekordów z przełomu 2008/2009 jeszcze trochę brakuje (link: http://www.samar.pl/strefa-biznesu/kwiecien-2017-4-000-aut-dziennie?locale=pl_PL).Patrząc na tendencje wynikowe i efektywnościowe ACG z szerszej perspektywy czasowej [wykresy poniżej, ujęcie narastające za 12m, jednostki kolejno – tys. zł oraz %] można stwierdzić, że po pewnym wyhamowaniu w 4kw 2016r Spółka stara się wrócić na ścieżkę wzrostu wyników, lecz z drugiej, w przypadku szeregu wskaźników rentowności odwołujących się do przychodów, widać bardziej stabilizację; jednocześnie rentowność kapitału własnego i aktywów systematycznie pnie się w górę.[img]https://repo.stockwatch.pl/wp-content/uploads/2017/05/acg-1kw17-2.png[/img] [img]https://repo.stockwatch.pl/wp-content/uploads/2017/05/acg-1kw17-3.png[/img]Jeśli chodzi o [b]sprawozdanie z przepływów pieniężnych[/b] ACG, to w ujęciu r/r odnotowano tu wyraźną poprawę wyniku na poziomie salda ogólnego, gdzie wykazano 3,9 mln zł dopływu gotówki wobec odpływu przed rokiem podobnej wartości (wykres poniżej po lewej – jednostka tys. zł). W głównej mierze za poprawę tę odpowiadały mniejsze inwestycyjne wydatki netto (-1 wobec -9,6 mln zł), przy dodatkowym wsparciu ze strony działalności operacyjnej (6,2 wobec 5,4 mln zł; sama nadwyżka finansowa netto również uległa poprawie r/r i wyniosła 10,8 wobec 9,5 mln zł przed rokiem). Z kolei in minus na przepływy ogółem wpłynął obszar finansowy gdzie wykazano 1,4 mln zł odpływu środków (głównie w związku ze spłatą kredytu) wobec 0,3 mln zł dopływu przed rokiem. Tym samym w ujęciu narastającym za 12m (wykres poniżej po prawej – jednostka tys. zł) ACG poprawiło swoją sytuację w zakresie salda ogólnego i operacyjnego, przy czym w tym pierwszym przypadku nadal pozostaje ono „pod kreską”. Przy zbilansowanym w skali 12m zapotrzebowaniu na kapitał obrotowy netto nadwyżka finansowa nie jest wystarczająca, aby w pełni pokryć inwestycyjne i finansowe, w tym głównie dywidendę, wydatki netto. Należy również odnotować, że w ramach przepływów inwestycyjnych spore kwoty (nierzadko przekraczające faktyczne inwestycje rzeczowe) dotyczą transakcji lokacyjnych.[img]https://repo.stockwatch.pl/wp-content/uploads/2017/05/acg-1kw17-4.png[/img] [img]https://repo.stockwatch.pl/wp-content/uploads/2017/05/acg-1kw17-5.png[/img][b]Ocena sytuacji finansowej[/b]Od strony wskaźnikowej sytuacja ACG uległa wyraźnej poprawie, choć i bez tego już wcześniej prezentowała się bezpiecznie zarówno w odniesieniu do płynności jak i poziomu zadłużenia oraz zdolności jego obsługi. Potwierdzeniem korzystnej sytuacji finansowej Spółki jest również serwisowy rating wskazujący na koniec rozpatrywanego okresu na poziom AAA. Link do wskaźników finansowych: https://www.stockwatch.pl/gpw/acautogaz,wykres-swiece,wyniki.aspx Względem poprzedniego okresu sprawozdawczego suma bilansowa Spółki uległa zwiększeniu o 5%, czemu po stronie aktywów odpowiadał wzrost wartości składników trwałych o mniej niż 1% i obrotowych o 11% (głównie w odniesieniu do należności i środków pieniężnych), a w przypadku pasywów wzrost kapitałów własnych o 10% i spadek zobowiązań ogółem o 5% (zadłużenie krótkoterminowe zmniejszyło się o 1%, a długoterminowe o 19%; zadłużenie oprocentowane spadło o 32% i na koniec okresu stanowiło 12% zadłużenia ogółem).Pod względem struktury kapitałowo-majątkowej sytuacja ACG uległa pewnej poprawie wskazując na zwiększenie nadwyżki w pokryciu aktywów trwałych kapitałami stałymi, w tym w pełni własnymi (wykresy poniżej – aktywa po lewej, pasywa po prawej, jednostka – tys. zł). Wyraźną poprawę odnotowano również w zakresie struktury kapitału obrotowego netto, gdzie również mamy do czynienia z jego nadwyżką względem bieżących potrzeb.[img]https://repo.stockwatch.pl/wp-content/uploads/2017/05/acg-1kw17-6.png[/img] [img]https://repo.stockwatch.pl/wp-content/uploads/2017/05/acg-1kw17-7.png[/img][b]Ocena sytuacji rynkowej[/b]Na dzień omówienia serwisowe automaty wskazują na pewne przewartościowanie akcji AC Autogaz na GPW. Wyceny majątkowe i dochodowe dość mocno odbiegają w dół od ceny rynkowej Spółki, a wyceny mnożnikowe wprost przeciwnie. Najwyraźniej rynek wierzy, że słabsze wyniki w poprzednim okresie sprawozdawczym były tylko krótkotrwałą niedyspozycją i obecna ich poprawa będzie kontynuowana (sytuacja na rynku paliw daje w każdym razie ku temu podstawy).[/delay] Link do wskaźników https://www.stockwatch.pl/gpw/acautogaz,wykres-swiece,wskazniki.aspx oraz wycen https://www.stockwatch.pl/gpw/acautogaz,wykres-swiece,wycena.aspx [url=http://www.stockwatch.pl/raporty/][b]>> …więcej analiz najnowszych raportów finansowych innych spółek jest tutaj[/b][/url][color=red]Przy okazji, na potrzeby badań naukowych, chciałbym prosić o wypełnienie prostej (mam przy najmniej taką nadzieję) ankiety dotyczącej kryteriów oceny reputacji spółek notowanych na giełdzie – link http://goo.gl/forms/oMFdtU8FmRpYy4zH2. Zróżnicowanie ocen poszczególnych kryteriów mile widziane:). Z góry dziękuję![/color]
Notowania
Dana Dziś MA(5) MA(20)
Kurs 40,70 40,62 40,90
Zmiana +0,74% -0,66% +0,07%
Open-Close +0,74% -0,05% +0,52%
High-Low 0,74% 1,31% 1,80%
Zmiana ceny [pln] 0,30 -0,29 0,02
Transakcja [szt.] 10 17,2 16,1
Średnia transakcja [pln] 441,83441,83 3762,69058139534883720930232563,76t 3065,52760869565217391304347833,07t
Wolumen [szt.] 109109 1605,21,61t 1175,61,18t
Obrót [pln] 4418,304,42t 64718,27864,7t 49354,994549,4t
Obrót pozytywny 7,37% 33,46% 31,14%
Obrót negatywny 54,86% 54,70% 38,20%
Obrót neutralny 37,77% 11,84% 30,66%
Wolumen ws. % Free Float <0,01 0,02 0,02
Wolumen ws. % akcji w obrocie <0,01 0,02 0,01
Informacje ogólne
Na giełdzie od 110 miesięcy
Liczba akcji 9 878 783
Free float 65,31%
Kapitalizacja 402,07 mln zł
Wartość księgowa 133,71 mln zł
Zysk operacyjny 12m 40,87 mln zł
Przychody 12m 196,36 mln zł
Zysk netto 12m 34,50 mln zł
Główny akcjonariusz
PKO BP Bankowy OFE (wraz z PKO DFE) 9,05%
Chart
UDZIAŁ W INDEKSACH
WIG 0,13%
WIG-DIV 0,49%
WIG-POLAND 0,10%
SWIG80 1,75%
WIG-MOTO 9,59%
Wskaźniki finansowe
Aktualne C/WK 2,98
Kroczące C/ZO 9,77
Kroczące C/P 2,03
Kroczące C/Z 11,57

Zmiana 12m -8,18%
Śr. płynność dzienna 0,02%
Zakres wahań kursu 26,10%
Beta kursu 0,38

Tempo wzrostu przychodów W abonamencie
Zwrot z kapitału własnego (ROE) W abonamencie
Zwrot z aktywów skorygowany (ROA) W abonamencie
Wskaźnik ogólnego zadłużenia W abonamencie
Dług netto / EBITDA W abonamencie

Wskaźnik Altmana (Z"-score) 8,93
Średnioważony koszt kapitału (sWACC) W abonamencie
Zysk ekonomiczny (sEVA) W abonamencie
Stopa dywidendy za okres 2019-01-01 do 2019-12-31 W abonamencie
Kurs z dnia: 17-09-2020
Dane finansowe z dnia: 10-08-2020


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy