pixelg
Czat inwestorski: Paweł Łapiński, wiceprezes zarządu Grupy Azoty i Włodzimierz Zasadzki, wiceprezes zarządu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b

Paweł Łapiński, wiceprezes zarządu Grupy Azoty i Włodzimierz Zasadzki, wiceprezes zarządu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police

Dyskusja odbyła się dnia: 14.11.2019, godziny 09:00
Grupa Azoty: Projekt Polimery Police to kluczowy element naszych wieloletnich planów rozwojowych Logo Grupy Azoty
GRUPAAZOTY

W czwartek 14 listopada o godz. 9:00 odbędzie się czat z Pawłem Łapińskim, wiceprezesem Grupy Azoty S.A. oraz Włodzimierzem Zasadzkim, wiceprezesem Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

Tematami spotkania będzie sytuacja fundamentalna i wyniki spółek z Grupy Azoty po III kwartałach 2019 roku oraz trwająca Oferta Publiczna z Prawem Poboru w Grupie Azoty Police. Środki z emisji będą współfinansować Projekt Polimery Police. Przedsięwzięcie stanowi strategiczną inwestycję Grupy oraz jest jednym z największych petrochemicznych projektów inwestycyjnych przeprowadzanych w ostatnich latach w Polsce.

Grupa Azoty jest jedną z rozpoznawalnych europejskich grup z branży chemicznej, obecną w sektorze nawozów mineralnych, tworzyw konstrukcyjnych, a także produktów OXO i melaminy. Grupa Azoty zgromadziła komplementarne spółki o różnych tradycjach i specjalizacjach, aby wykorzystać ich potencjał do realizacji wspólnej strategii. W ten sposób powstała największa w Polsce i jedna ze znaczących w Unii Europejskiej Grup chemicznych. W 2018 roku Grupa Azoty nabyła 100% udziałów w spółce Goat TopCo GmbH (obecnie COMPO EXPERT Holding GmbH) w Niemczech. Grupa COMPO EXPERT jest producentem nawozów specjalistycznych o wysokiej wartości dodanej, o zasięgu globalnym sprzedającym swoje produkty do blisko 100 krajów.

Zapis dyskusji
 • moderator: Witam na czacie inwestorskim z Pawłem Łapińskim, wiceprezesem Grupy Azoty oraz Włodzimierzem Zasadzkim, wiceprezesem ZCh Police. Dziś porozmawiamy na temat sytuacji fundamentalnej, wynikach spółek z Grupy Azoty po III kw. oraz trwającej ofercie publicznej akcji z PP.
 • moderator: Przypominam zasady organizacyjne czata: pytania są przesyłane najpierw do moderatora. Publikowane są pytania wybrane przez Gości czata wraz z odpowiedziami. U dołu ekranu kolejkowane są u każdego użytkownika jego pytania. Moderator może odrzucić pytanie niezgodne z regulaminem.
 • moderator: Informacja dla dziennikarzy relacjonujących przebieg czata: wykorzystanie cytatów z dzisiejszej rozmowy w Państwa materiałach redakcyjnych wymaga podania źródła. W razie pytań czy wątpliwości prosimy o kontakt: biuro@stockwatch.pl
 • moderator: Już można zadawać pytania, na które nasi Goście zaczną odpowiadać o 9:00. W razie problemów z wyświetlaniem odpowiedzi prosimy o odświeżenie strony.
 • Grupa Azoty: Dzień dobry. Witamy serdecznie wszystkich użytkowników, zapraszamy do zadawania pytań. W obszarze wyników finansowych, wydarzeń oraz sytuacji rynkowej spółek z Grupy Azoty do Państwa dyspozycji pozostaje Paweł Łapiński, wiceprezes Grupy Azoty SA. Na pytania dotyczące emisji akcji w Grupie Azoty Police odpowie Włodzimierz Zasadzki, wiceprezes Grupy Azoty Police. Zachęcamy do udziału w dyskusji.
 • Inwestor: Jakie są oczekiwania Grupy Azoty S.A. odnośnie cen gazu w 2020 roku?
  Paweł Łapiński: Przewidywania ośrodków monitorujących sytuację na rynku ceny gazu na 2020 rok, na których opieramy się w naszych prognozach, wskazują, że możemy spodziewać się średnio wartości odpowiadających poziomom obowiązującym w 2019 r.
 • Inwestor: Kiedy zostanie zamknięta i zaprezentowana ostateczna struktura finansowania projektu w Policach?
  Włodzimierz Zasadzki: Proces pozyskania finansowania zbliża się do końca, a spółka ocenia go pozytywnie. Zgodnie z prospektem, finalizacja rozmów i podpisanie stosownych umów w zakresie finansowania Projektu Polimery Police planowane jest do końca stycznia 2020 roku.
 • Gość: Czy spółka Polyolefins już rozmawia nt. kontraktacji dostaw surowców i odbiorów PP?
  Paweł Łapiński: Tak, spółka prowadzi intensywne rozmowy zarówno z dostawcami surowców jak i potencjalnymi odbiorcami i dystrybutorami polipropylenu. Obecnie prowadzone są rozmowy handlowe z dostawcami kluczowych surowców (propanu oraz etylenu) oraz odbiorcami i dystrybutorami polipropylenu. Potencjalni partnerzy Grupy Azoty Polyolefins SA w zakresie dostaw surowców to wiodące podmioty z rynku europejskiego, azjatyckiego i amerykańskiego. W efekcie prowadzonych rozmów, podpisane zostały listy intencyjne, wstępnie zapewniające, z jednej strony bezpieczeństwo dostaw propanu i etylenu, z drugiej zaś zainteresowanie zakupem polipropylenu, na łączną wielkość znacznie przekraczającą możliwości produkcyjne kompleksu Polimery Police. Zgodnie z praktyką rynkową, finalne umowy z dostawcami surowców będą zawierane w okresie przez oddaniem instalacji do użytkowania, tj., zgodnie z aktualnym harmonogramem projektowym, w 2021 roku. W kontekście sprzedaży produktu finalnego, tj. polipropylenu - Grupa Azoty Polyolefins SA pozyskała listy intencyjne na ilości znacznie przekraczające roczne zdolności produkcyjne. Zgodnie z powszechnie stosowaną praktyką rynkową oraz aktualnym harmonogramem projektowym, finalne umowy na dostawy surowców i sprzedaż produktu będą ostatecznie negocjowane i podpisywane na rok przed komercyjnym rozpoczęciem działalności Projektu Polimery Police, datowanym na drugą połowę 2022 roku.
 • Marek: Z jakimi korzyściami i ryzykami dla akcjonariuszy wiążą się Polimery Police?
  Włodzimierz Zasadzki: Szanowni Państwo, Projekt Polimery Police stanowi kluczowy element naszych wieloletnich planów rozwojowych. Oznacza on m.in. poszerzenie działalności o perspektywiczny, rosnący i atrakcyjny marżowo rynek tworzyw sztucznych, zwłaszcza polipropylenu. Ponadto dzięki Polimerom Police istotnie wzmocnimy nasze zaangażowanie w rozwój obszarów niezwiązanych z produkcją nawozową. Pozwoli to na dywersyfikację przychodów i ograniczy wpływ sezonowych wahań popytu (w segmencie nawozowym) na wyniki finansowe.
  Inwestycja będzie mieć także strategiczne znaczenie dla polskiej gospodarki – pozwoli istotnie zredukować ujemny bilans handlowy w segmencie tworzyw sztucznych i wzmocni niezależność energetyczno-surowcową kraju.
  Oczywiście każdy projekt o tak znaczącej skali wiąże się z pewnymi ryzykami, do których naturalnie należą czynniki dot. terminów realizacji, bądź wysokości nakładów. Jednakże planując realizację projektu, podjęliśmy działania zmierzające do identyfikacji możliwych ryzyk związanych z jego wdrożeniem, a tym samym do wypracowania środków zaradczych zmierzających do ich mitygacji. Liczymy, że w miarę realizacji kolejnych etapów projektu zidentyfikowane ryzyka będą maleć.
 • Marek: Dzień dobry! Jakie są cele emisyjne SPO?
  Włodzimierz Zasadzki: Zgodnie z prospektem emisyjnym, zamiarem spółki jest uzyskanie wpływów z oferty w kwocie brutto około 1.122 mln zł brutto i 1.109 mln zł netto, w przypadku przydzielenia wszystkich akcji oferowanych. Kwota 934,5 mln zł zostanie przekazana do Grupy Azoty Polyolefins na realizację Projektu Polimery Police (w szczególności na wynagrodzenie wykonawcy EPC, tj. koncernu Hyundai Engineering Co., Ltd.), 65,5 mln zł będzie stanowić zwrot wydatków poniesionych przez Grupę Azoty Police w lipcu 2019 r. na sfinansowanie potrzeb GA Polyolefins, a 95,4 mln zł zostanie wykorzystane na inwestycje dostosowawcze. Nadwyżka wpływów ponad sumę kwot przeznaczonych na cele emisji wskazane powyżej będzie w całości przekazana do GA Polyolefins.
 • Gość: Kiedy w praktyce rozpocznie się budowa projektu Polimery?
  Paweł Łapiński: Prace budowlane rozpoczną się w pierwszym kwartale 2020 r. Pierwszy pakiet dokumentacji do pozwolenia na budowę dla obszaru Terminala – Przeładunkowego został już złożony, a kolejne pakiety dokumentacji dla pozostałych podprojektów zostaną złożone do odpowiednich urzędów w terminie kolejnych 2-3 miesięcy.
 • Beata: W przepływach pieniężnych z działalności finansowej jest pozycja pozostałe wydatki finansowe, czego ona dotyczy? Pytam,gdyż w tym roku w okresie I-IX 2019 wynosiła -527 milionów, a rok wcześniej w tym samym okresie za 9 miesięcy było tylko -2 miliony. Dziękuję za wyjaśnienie.
  Paweł Łapiński: W pozycji tej ujęte zostały spłaty faktoringu oraz dyskonto wierzytelności.
 • Mario: Panie Prezesie, czy jest szansa na wypłacanie w przyszłym roku solidnej dywidendy przez spółkę córkę Azoty Puławy po tak dobrych wynikach 2019? Pozdrawiam
  Paweł Łapiński: Zgodnie ze Strategią Grupy Azoty przyjęliśmy politykę dywidendową, przewidującą dzielenie się z akcjonariuszami zyskiem do 60 proc. zysku netto, to generalna zasada w Grupie Azoty. Oczywiście dostosowujemy rekomendacje do prowadzonych inwestycji, sytuacji rynkowej i planów związanych z przepływami gotówkowymi w grupie kapitałowej. Po trzech kwartałach można ocenić, że wyniki wypracowane w Grupie Azoty Puławy dają nadzieję na dobry rok.
  Zobaczymy. Oczywiście ostateczna decyzja o podziale wypracowanego zysku należy zawsze do walnego zgromadzenia.
 • Marcin: Z czego wynika spadek środków pieniężnych z poziomu 842 m na koniec 2018 do poziomu 552 m na koniec 3Q 2019
  Paweł Łapiński: Spadek środków pieniężnych wynika między innymi z założenia lokat bankowych o okresie zapadalności na okres powyżej 3 miesięcy do 1 roku, które prezentowane są w pozostałych aktywach finansowych.
 • akcjonariusz: Czy w początkowym okresie sprzedaży polimerów należy oczekiwać mniejszej marży niż rynkowa tak jak to miało miejsce z plasowaniem wolumenów PA6?
  Paweł Łapiński: Grupa Azoty Polyolefins nie będzie stosowała niższych niż rynkowe cen, a tym samym osiągała mniejszej marży w początkowym okresie. Produkt oferowany na rynku będzie pełnowartościowym, wysokiej jakości produktem, zdolnym do konkurowania na europejskim rynku. Planowana struktura sprzedaży, zapewni maksymalizację zysku poprzez sprzedaż produktu na rynki o najwyższej wartości, a jednocześnie w rejony, w których spółka posiada przewagę logistyczną. Strategia sprzedaży, oparta na zrównoważonym portfelu klientów i regionalnym dopasowaniu organizacji sprzedaży, zapewni maksymalną stabilność poprzez dywersyfikację kanałów sprzedaży oraz utrzymanie kosztów komercjalizacji produktu na niskim dla branży poziomie.

  Obecna sytuacja rynkowa sprzyja komercjalizacji Projektowi Polimery Police. Europa przez lata z pozycji eksportera polipropylenu staje się importerem netto tego produktu. Tym samym szacuje się, że w 2022 r. zostanie importowane na rynek europejski ponad 3 mln ton polipropylenu. To stworzy sprzyjającą sytuację dla produktu Grupy Azoty Polyolefins SA.
 • Rob: Czy Zarząd oczekuje poprawy w Tworzywach w następnym roku, czy też sytuacja nie zmieni się znacząco. Jak wygląda sprzedaż compoundów, czy generują lepszą marżę od poliamidów?
  Paweł Łapiński: Nie przewidujemy znaczącej poprawy w przyszłym roku. Compoundy jako produkty bardziej przetworzone generują marżę wyższą niż polimery naturalne.
 • Gość: Czy druga linia amoniaku już pracuje lub jest gotowa do pracy?
  Włodzimierz Zasadzki: Uruchomienie II linii produkcji amoniaku planowane jest po 20 listopada.
 • Inwestor: Czy Compo Expert ma przestrzeń do wzrostu zagranicą? Można prosić o informacje w zakresie ekspansji?
  Paweł Łapiński: Oczywiście, między innymi po to dołączamy Compo Expert do Grupy.

  Compo Expert jest już dotąd ekspansywną organizacją handlową, o czym świadczy, że operuje w kilkudziesięciu krajach świata, czyli posiada zdolność pozyskiwania nowych rynków geograficznych. Zwłaszcza rynki południowoamerykańskie i azjatyckie są obiecujące, nasi Koledzy z Compo Expert solidnie nad tym pracują. Nie pomijamy też północnej Afryki. Również w macierzystej Europie będziemy sobie dobrze radzić. Chcemy być wiarygodni, więc o ekspansji w szczegółach poinformujemy, kiedy będzie to dobre dla naszego biznesu.
 • Marcel: Jakie IRR prognozują Państwo dla projektu Polimery Police?
  Paweł Łapiński: Spółka nie publikowała w prospekcie tak szczegółowych parametrów projektu Polimery Police. Prognozowany IRR wydaje się być jednak zadowalający dla potencjalnych inwestorów na poziomie projektu, o czym świadczą zaawansowane rozmowy i podpisany już jeden term-sheet z Hyundai oraz KIND.
 • Gość: Witam, Panie Prezesie, co się wydarzyło w segmencie alkoholi OXO, że przychody spadły o ponad połowę?
  Paweł Łapiński: Wpływ na pogarszające się wyniki segmentu OXO w Kędzierzynie miały między innymi wyższe koszty surowców (propylenu i kwasu teraftalowego), spadek notowań rynkowych wszystkich produktów segmentu jako konsekwencja mniejszego zapotrzebowania na produkty, agresywna konkurencja producentów i importerów plastyfikatorów z Korei, USA, Rosji i Turcji na rynku europejskim. Ogromne znaczenie mają także te same czynniki, które oddziałują na rynek segmentu Tworzyw, związane ze spowolnieniem gospodarczym w Europie.
 • Leon: Czy dług projektu Polyolefins będzie wliczany do długu netto? Czy też jako że jest realizacja w formule project finance, nie będzie uwzględniany, a tym samym liczony do wskaźnika dług netto/EBITDA?
  Paweł Łapiński: Zważywszy że projekt Polimery Police w spółce GA Polyolefins jest realizowany w formule project finance, bez regresu finansujących do Grupy, wobec czego zgodnie z ustaleniami z bankami finansującymi Grupę zarówno dług netto jak i EBIDTA GA Polyolefins nie będą uwzględniane w skonsolidowanym wskaźniku długu netto do EBITDA Grupy.
 • Marcin: W przepływach pieniężnych z działalności operacyjnej pozycja zwiększenie/zmniejszenie zobowiązań z tytułu usług i dostaw wykazuje -551m za 3 kwartały 2019, w zeszłym roku w tym samym okresie było +121m. Skąd tak wielka różnica?
  Paweł Łapiński: Na dzień 31.12.2018 roku Grupa posiadała wysoki poziom zobowiązań z tytułu dostaw i usług między innymi wynikający z zakupu surowców (głównie gazu), które uregulowane zostały w styczniu 2019 roku.
 • Leon: Co jest przyczyną mniejszego zysku jednostkowego spółki Grupa Azoty w porównaniu do ubiegłego roku? Czy w związku ze spadkiem tego zysku, wypłata dywidendy w przyszłym roku będzie rekomendowana przez Zarząd?
  Paweł Łapiński: Zysk obecnego okresu uwzględnia otrzymane dywidendy (przychody finansowe) z zysku za rok 2018. Doskonale wiemy, jak trudny był to rok i jakimi wynikami on się dla nas zakończył. Znajduje to odzwierciedlenie w obecnym poziomie zysku (dywidendy niższe o 72 mln zł). Dodatkowo mamy w tym roku wyższy poziom kosztów finansowych związanych z finansowaniem dłużnym. Wszystko to wpływa na niższy poziom zysku netto. Dywidenda na 2020 rok będzie wypłacana z wyniku roku 2019, a ten zapowiada się wynikowo jako bardzo dobry. Decyzje dotyczące poziomów wypłacanych dywidend zapadną w ramach procesu budżetowania roku 2020.
 • eko: Czy dyrektywa unijna w sprawie ograniczenia wpływu tworzyw sztucznych na środowisko jest zagrożeniem dla produktów segmentu, czy nie widzicie takiego ryzyka?
  Paweł Łapiński: Spółka ocenia, że znaczącego zagrożenia dla projektu Polimery Police nie stanowią konsultowane i wprowadzane dyrektywy Unii Europejskiej dotyczące tworzyw sztucznych. W ramach Projektu wybrane zostały dwie bardzo nowoczesne technologie, które w porównaniu do innych technologii produkcji propylenu i polipropylenu, charakteryzują się niską emisją zanieczyszczeń do środowiska.

  Nowe regulacje są generalnie korzystne dla polipropylenu. Poliolefiny są znacznie uprzywilejowane w porównaniu z produktami z zawierającymi chlor (PCV), styren (PS) lub PET. Wśród tworzyw sztucznych stosowanych obecnie na rynku, polipropylen jest najczystszym materiałem polimerowym należącym do grupy poliolefin, czyli związków zbudowanych z cząsteczek węgla i wodoru. Oznacza to, że w przypadku odzysku energetycznego tworzywa polipropylenowego (utlenienia substancji organicznej) dochodzi do niemal całkowitego rozkładu do H2O i CO2. Ze względu na swoją budowę strukturalną i właściwości fizykochemiczne, polipropylen jest materiałem wszechstronnym, który charakteryzują: łatwość przetwórstwa, szerokie właściwości użytkowe, możliwość wielokrotnego użytku oraz odzysku. Tworzywa polipropylenowe posiadają właściwości, które zapewniają szereg funkcjonalnych cech takich jak między innymi: łatwość formowania różnych kształtów, wysoka ergonomia, możliwość wielokrotnego recyklingu materiałowego, lekkość i wytrzymałość itp. Polipropylen jest tworzywem o szerokim zastosowaniu z największą liczbą aplikacji końcowych. Większość polipropylenu trafia do producentów aplikacji o długim cyklu życia produktów tj. branża samochodowa, sprzęty gospodarstwa domowego, przemysł itp. Spółka, poprzez możliwość wyboru sektorów gospodarki i rynków produktu końcowego, na które będzie kierować swój produkt będzie miała możliwość komercjalizacji oferty w sposób zdywersyfikowany i zrównoważony.

  Niewielki odsetek PP służy do wytwarzania produktów wskazanych bezpośrednio w tekście dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ograniczenia wpływu niektórych produktów tworzyw sztucznych na środowisko, tj. np. rurek jednorazowych, patyczków do uszu, plastikowych kubków, etc. Oznacza to, że to tworzywo w sposób nieznaczny zostanie dotknięte regulacjami UE w zakresie produktów jednorazowego użytku. Ponadto w niektórych przypadkach wymiana produktów jednorazowego użytku na bardziej trwałe wystąpi z korzyścią dla PP, jako trwałego odpowiednika - w ten sposób możliwe stanie się wydłużenie cyklu życia tych produktów, co stoi w zgodzie z intencją nowych regulacji np. jednorazowe kubki z polistyrenu już są zastępowane wielorazowymi kubkami wykonanymi z PP, cechującymi się grubszą ścianką; torby na zakupy z wykonane z polietylenu w dużej części zostały wyparte przez tkane i trwalsze torby wielokrotnego użytku z PP.

  Wyrażamy nadzieję, że obecny wzrost świadomości ekologicznej stanie się dla nas wszystkich okazją do pełnego poparcia kultury zbierania i recyklingu. Dotychczasowe złe praktyki związane z gospodarowaniem odpadami, zaśmiecaniem przez konsumentów i niską świadomością społeczną są głównymi przyczynami zwiększającej się ilości odpadów morskich. Spółka planuje m.in. aktywnie uczestniczyć w kampaniach mających na celu zwiększanie świadomości społeczeństwa dotyczącej recyklingu tworzyw sztucznych oraz ich odpowiedzialnego wykorzystywania i pozbywania się produktów końcowych (zbiórki, sortowania i recyklingu). Dzięki temu każdy produkt poddawany recyklingowi lub w inny sposób przetworzony, nie skończy jako śmieć w naszym środowisku. Spółka będzie wspierała działania prowadzące do ograniczenia zanieczyszczeń środowiska plastikiem. Polipropylen, właśnie ze względu na swoją czystość i szerokie zastosowanie będzie w stanie sprostać nawet wysokim wymaganiom rynku i prawodawców - może jedynie zyskać na ewentualnym wprowadzaniu restrykcyjnych przepisów ograniczających produkcję i zużycie jednorazowych produktów.
 • Igor: Czy Spółka GA Polyolefins będzie konsolidowana przez Grupę Azoty? Czy przychody, EBITDA i zysk netto będą w całości wykazywane w wynikach GA, czy też będzie konsolidacja niepełna?
  Paweł Łapiński: Zgodnie z założeniami Projektu Polimery Police, GA SA i GA Police będą miały kontrolę kapitałową i operacyjną (w tym razem min. ponad 50 proc. kapitału GA Polyolefins), a wobec powyższego przewiduje się pełną konsolidację tej spółki w sprawozdaniach GK GA.
 • inwestor_2k: Czy sprzeciw Rosjan na walnym do uchwały na temat objęcia akcji w podwyższonym kapitale zakładowym może wpłynąć w jakikolwiek sposób na realizację tej uchwały? W szczególności, czy sąd/trybunał może dokonać zabezpieczenia takiego powództwa?
  Paweł Łapiński: Sprzeciw zgłoszony do podjętej uchwały oczywiście uprawnia akcjonariusza do podejmowania działań w granicach przewidzianych przepisami prawa, w tym wystąpienia do sądu. Natomiast dla Grupy Azoty istotny jest fakt, że uchwała została podjęta i zarząd otrzymał upoważnienie do podjęcia dalszych działań, związanych z realizacją uchwały. Działania są kontynuowane bez żadnej zwłoki.
 • Gość: Kiedy można się spodziewać zamknięcia tematu Lotosu w polimerach?
  Włodzimierz Zasadzki: Aneks do Porozumienia z Grupą Lotos SA przewiduje uzgodnienie warunków do 22.11.2019 roku.
 • Inwestor: Chciałbym zapytać, czy w obliczu dużych wydatków inwestycyjnych akcjonariusze Polic mogą liczyć na dywidendy w kolejnych latach?
  Włodzimierz Zasadzki: Generalnie obowiązująca w Grupie Azoty Police polityka dywidendy zakłada wypłatę zysku do poziomu 60 proc., musimy mieć jednak na względzie zabezpieczenie programu inwestycyjnego, a także wyzwania sytuacji rynkowej. W obliczu realizacji Projektu Polimery, największego projektu polskiego przemysłu chemicznego, rekomendacja zarządu Grupy Azoty Police w sprawie dywidendy będzie każdorazowo szczegółowo analizowana. Ostatecznie o wartości wypłacanej dywidendy decyduje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
 • Gość: Dzień Dobry, jak traktuje Pan sprzeciw do uchwały o ojeciu emisji w Policach?
  Paweł Łapiński: Wniesienie sprzeciwu do uchwały jest uprawnieniem akcjonariusza, które było wykorzystywane niejednokrotnie w historii walnych zgromadzeń spółki, również dotyczyło akcjonariuszy, którzy złożyli sprzeciw podczas ostatniego ZWZA. W razie dalszych kroków prawnych akcjonariuszy spółka podejmie stosowane działania. Wniesienie sprzeciwu do uchwały nie wpływa na jej wykonalność i skuteczność.
 • Inwestor: Mam pytanie odnośnie pozycji środki pieniężne na koniec okresu 3Q2019, w sprawozdaniu skonsolidowanym jest wielkość 551 900 tys. PLN, a w sprawozdaniu jednostkowym aż 1 113 676 tys. PLN, czyli ponad 2 razy więcej środków pieniężnych. Z czego to wynika i jak to jest możliwe.
  Paweł Łapiński: Grupa Azoty korzysta z dwóch struktur cash-poolingu rzeczywistego w PLN i w EUR prowadzonych przez PKO BP i jako agent konsoliduje na swoich rachunkach bieżących w PLN i w EUR zarówno nadwyżki (środki pieniężne) jak i niedobory (bieżące zadłużenie) pozostałych spółek zależnych.

  Środki te są oczywiście bilansowane w ramach w/w struktur CPR i na poziomie skonsolidowanym występuje tylko niezbilansowana - saldami ujemnymi - nadwyżka. Natomiast na poziomie jednostkowym GA SA prezentowana jest jednocześnie cała nadwyżka jak i całe zadłużenie pomiędzy GA a poszczególnymi spółkami zależnym w ramach obu struktur CPR.
 • Gość: Dlaczego nie widać poprawy wyników Compo Expert po przejęciu przez GA. Za ostatnie 9 miesiecy na poziomie przychodów i EBITDA są porównywalne, a Zarząd obiecywał synergie i poprawę wyników zakupionej spółki.
  Paweł Łapiński: Synergie, jakie zdiagnozowaliśmy w momencie decyzji o akwizycji Compo Expert miały bardzo różny charakter. Część z nich to synergie, które ujawniają się w krótkim okresie czasu, jak te związane z objęciem Compo Expert, wspólnym finansowaniem grupowym i w efekcie spadkiem kosztów finansowania CE. Jednak część, zwłaszcza te, które są dla nas szczególnie obiecujące, to synergie o charakterze wychodzącym poza krótki okres czasu. Dotyczą one możliwości wykorzystania know-how Compo Expert w pozostałych spółkach Grupy, czy aktywności badawczo-rozwojowej. Mają charakter strategiczny, ich efekty są odłożone w czasie, trudno widzieć ich efekty po kilku miesiącach.
 • SW-fan: Czy udało się posprzątać po inwestycji w Senegalu? Jaką kwotą ujemną oczywiście zamknął się ten projekt, i czy jeszcze zostało coś do odpisania?
  Włodzimierz Zasadzki: Wszelkiego rodzaju negatywne skutki finansowe zostały w pełni odzwierciedlone w historycznych wynikach finansowych Grupy Azoty Police i były przez spółkę raportowane zgodnie z przepisami prawa.
 • Gość: Czy Acron ma jakąś możliwość blokowania uchwały ostatniego w walnego przed trybunałami międzynarodowymi?
  Paweł Łapiński: Wobec tego, że spółka jest podmiotem utworzonym i działającym zgodnie z prawem polskim, uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy mogą być zaskarżane w postępowaniu prowadzonym przed polskim sądem powszechnym, w granicach uprawnień przyznanych akcjonariuszom przez przepisy prawa.
 • af trader: Witam. W 2017 sygnalizowaliście że gaz z USA jest za drogi. Jak obecnie wygląda struktura geograficzna dostaw?
  Paweł Łapiński: Prawie całą ilość gazu kupujemy od PGNiG w oparciu o notowania gazu na rynku niemieckim. Zużycie gazu przez GA jest zbyt małe i dostawa statkiem LNG wymagałaby zmagazynowania dużej części gazu, co z uwagi na koszty magazynowania czyni tę drogę dostaw nieopłacalną dla GA. Pomijając fakt, że PGNiG zarezerwował w międzyczasie wszystkie moce regazyfikacyjne w gazoporcie w Świnoujściu. Jeżeli chodzi o Polskę, import LNG jest obecnie konkurencyjny w stosunku dla dostaw rurociągami z Rosji. W tym roku w konsumpcji krajowej LNG będzie stanowiło ok. 20 proc., wydobycie własne ok. 30 proc., a reszta to import ze wschodu.
 • SW-fan: Szanowny Panie Prezesie, w akcjonariacie widzę nadal prawie 20 proc należące do p Wiaczesława Kantora. Jak wyglądają relacje z tym akcjonariuszem, bądź co bądź znaczącym? Jak wygląda jego aktywność i wykonywanie praw akcjonariusza. Jakich kroków się Państwo spodziewacie i jak na nie przygotowujecie?
  Paweł Łapiński: Akcjonariusz wykazuje stosunkowo dużą aktywność, widać, że jest zainteresowany działaniami podejmowanymi przez Grupę Azoty. Pełnomocnicy akcjonariusza (a właściwie spółek zależnych) obecni są na Walnych Zgromadzeniach, gdzie – jak widać – zabierają głos. Spółka jest przygotowana na ewentualne kroki prawne, jakie mogą zostać podjęte przez akcjonariusza w odniesieniu do uchwał, gdzie wniesiony został sprzeciw.
 • inwestor_2k: Jak długo może potrwać dekoniunktura w chemii i tworzywach Państwa zdaniem?
  Paweł Łapiński: Obecnie na dekoniunkturę w chemii i tworzywach sztucznych ma wpływ szereg czynników, w tym politycznych jak wojna handlowa między Chinami i USA. Trudno więc jednoznacznie określić czas zakończenia dekoniunktury w wyżej wymienionych obszarach, opierając się wyłącznie na czynnikach rynkowych. Obserwując jednak prognozy wskaźników PKB w UE i Niemczech, które są jak papierek lakmusowy dla tych segmentów, można przypuszczać, że pozytywne zmiany trendów powinniśmy obserwować po wakacjach 2020.
 • gość: Czy wyniki Compo Expert są zgodne z założeniami czy się odchylają w którąś stronę, a jeśli tak to w którą?
  Paweł Łapiński: Budżet Compo Expert ze względu na rok obrotowy nie pokrywający się z rokiem kalendarzowym w momencie akwizycji (listopad 2018) był opracowany na założeniach z połowy roku 2018, przy zupełnie innych warunkach rynkowych od tych, które mamy obecnie. W związku z powyższym, analizując wyniki CE, orientujemy się odchyleniami w stosunku do wyników okresów poprzednich. Patrząc na wyniki za 9 miesięcy 2019 r., zarówno przychody ze sprzedaży, wynik operacyjny, jak i EBITDA Compo Expert odchylają się pozytywnie od poziomów analogicznego okresu roku 2018.
 • Gość: Dzień dobry Przychody segmentu nawozowego w 3q wzrosły o 13% r/r, ale przychody z nawozów specjalistycznych tylko o 1 proc. Czy w tym asortymencie rynek jest mniej elastyczny jeśli chodzi o podwyżki cen?
  Paweł Łapiński: W 3 kwartale 2019 roku wzrost w segmencie nawozowym to nie tylko wpływ efektu cenowego, ale także wolumenowego (chociażby awaria w 2018 w sierpniu w Tarnowie – roku, będącym punktem odniesienia) stąd wyższe tempo wzrostu przychodów. A zatem to nie tylko kwestia elastyczności cenowej poszczególnych linii produktowych. Trzeba jednak dodać, że nawozy specjalistyczne to rynek znacznie bardziej stabilny niż w wypadku masowych nawozów azotowych, o charakterze commodity. Ceny często utrzymują się przez cały rok - nie ma ścieżek cenowych cyklicznych tak jak w wypadku nawozów masowych. Poza tym produkty te oferowane są na całym świecie, działają na nie bardzo różne czynniki, zależne od sytuacji na danym lokalnym rynku. Trudno miarodajnie porównywać dynamikę wyników obydwu linii produktowych bez głębszej analizy.
 • Gość: Panie Prezesie, dlaczego w sprawozdaniu jednostkowym spółka posiada ponad 2 razy więcej środków pieniężnych niż w skonsolidowanym? Co jest tego przyczyną, w zeszłym roku relacja była odwrotna.Z góry dziękuję za odpowiedź.
  Paweł Łapiński: Grupa Azoty korzysta z dwóch struktur cash-poolingu rzeczywistego w PLN i w EUR prowadzonych przez PKO BP i jako agent konsoliduje na swoich rachunkach bieżących w PLN i w EUR zarówno nadwyżki (środki pieniężne) jak i niedobory (bieżące zadłużenie) pozostałych spółek zależnych. Środki te są oczywiście bilansowane w ramach w/w struktur CPR i na poziomie skonsolidowanym występuje tylko niezbilansowana - saldami ujemnymi – nadwyżka. Natomiast na poziomie jednostkowym GA SA prezentowana jest jednocześnie cała nadwyżka jak i całe zadłużenie pomiędzy GA a poszczególnymi spółkami zależnym w ramach obu struktur CPR. Dodatkowo spółki z Grupy na dzień 30.09.2019 roku posiadają lokaty bankowe o zapadalności w terminie od 3 miesięcy do 1 roku, które prezentowane są w pozostałych aktywach finansowych, podczas gdy na dzień 31.12.2018 roku całość swoich nadwyżek utrzymywała w strukturach CPR lub na lokatach do 3M stanowiących ekwiwalenty środków pieniężnych.
 • gość: Czy wydane w październiku rozporządzenie o cłach antydumpingowych na mocznik z Rosji powstrzyma Pana zdaniem import tego nawozu, albo go widocznie zmniejszy?
  Paweł Łapiński: Zacznę od sprostowania. Na import mocznika do UE brak ceł antydumpingowych. W październiku br. KE ustanowiła natomiast cła antydumpingowe na import roztworu mocznika i saletry - UAN (nawóz ciekły, mieszanina mocznika i saletry amonowej) z Rosji, USA i Trinidad&Tobago. Od samego wprowadzenia ceł oczekujemy bardziej polepszenia warunków konkurowania na rynku niż drastycznego zmniejszenia importu do UE.
 • Rob: Czy wszyscy więksi akcjonariusze Polic, czyli ARP, OFE PZU i Skarb obejmą emisję Polic?
  Włodzimierz Zasadzki: W piątek, 8 listopada odbyło się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Grupy Azoty SA, które podjęło uchwałę w sprawie udziału spółki w ofercie.
  Spółka Grupa Azoty Police uczestniczy w procesie związanym ze złożeniem wniosku do Prezesa Rady Ministrów o objęcie akcji oferowanych w liczbie pozwalającej na zachowanie dotychczasowego udziału Skarbu Państwa w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, ze środków Funduszu Reprywatyzacji.
  Decyzje poszczególnych mniejszościowych akcjonariuszy dotyczące wzięcia udziału w ofercie poznamy - co naturalne – po zakończeniu zapisów.
  W oparciu o przeprowadzone analizy zarząd Grupy Azoty Police wierzy, że planowana inwestycja Polimery Police jest atrakcyjna i powinna zostać przeprowadzona. W związku z tym mamy nadzieję, że wszyscy akcjonariusze widzą korzyści płynące z projektu i wspólnie z nami będą uczestniczyć w jego realizacji.
 • Gość: Zastanawiam się, czemu Puławy są utrzymywane na GPW przy tak niskim free floacie?
  Paweł Łapiński: W momencie, gdy Grupa Azoty prowadzi szeroko zakrojony proces inwestycyjny, wymagający istotnego zaangażowania finansowego i operacyjnego, najbardziej istotne jest zatem zapewnienie charakteru korporacyjnego Grupy i realizacja funkcjonalności korporacyjnych, jak też działania mające na celu optymalizację struktury Grupy. Kwestia ewentualnego delistingu którejkolwiek ze spółek Grupy nie jest kluczowa.
 • Gość: Jakie byłyby mniej więcej marże EBITDA dla polimerów na dziś? Pytam o zgrubny szacunek
  Paweł Łapiński: Marża EBITDA jest zależna głównie od poziomu efektywnego spreadu pomiędzy surowcem a produktem: propanem a polipropylenem, które są wyceniane comiesięcznie i zależą od warunków rynkowych. Efektywny spread pomiędzy propanem a polipropylenem w 2018 roku wyniósł około 815 USD, dla trzeciego kwartału 2019 r. kształtował się na poziomie około 780 USD.

  Właściwa lokalizacja Projektu, dywersyfikacja kanałów sprzedaży oraz rynków, pozytywna sytuacja na rynku polipropylenu, zapewni odpowiedni poziom marż. Optymalny poziom kosztów stałych jest zapewniony poprzez wybór nowoczesnej, stosowanej na świecie technologii produkcji w zintegrowanym łańcuchu efektywnej produkcji PDH-PP. Koszty zmienne zostaną zoptymalizowane dzięki odpowiedniej skali produkcji. Zintegrowana produkcja PDH-PP charakteryzuje się wysokimi marżami na rynku.
 • Paweł Łapiński i Włodzimierz Zasadzki: Szanowni Państwo, dziękujemy za udział w czacie i za zadane pytania. Było to, jak zawsze, bardzo ciekawe doświadczenie. Do zobaczenia na kolejnym naszym spotkaniu!
 • moderator: Ja również w imieniu redakcji StockWatch.pl serdecznie dziękuję za poświęcony czas i ciekawą dyskusję. Zapraszam zapraszam na kolejne czaty.
AD.bx ad3a
PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +121,76% +24 351,65 zł 44 351,65 zł
Ostatnio zaktualizowane dane
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy