pixelg
Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

AsGBK

AsGBK

Ostatnie 10 wpisów
Morka,

proponuję, abyś zapoznał się z ustawą Prawo restrukturyzacyjne.

www.arslege.pl/prawo-restruktu...

Może zrozumienie przepisów ułatwi Ci przebieg głosowania nad układem spółki Action.

www.money.pl/gielda/action-pro...

bukos4 napisał(a):

KNF w komunikacie z 17 grudnia 2019 poinformował, że nie zastosował kary wykluczenia spółki z giełdy, gdyż oznaczałoby to brak dostępności do informacji publikowanych na podstawie raportów bieżących i okresowych spółki, co w praktyce skutkowałoby brakiem na rynku jakichkolwiek informacji pozwalających na ocenę sytuacji finansowej i majątkowej spółki i jej grupy kapitałowej, w szczególności przez wierzycieli układowych.

Ale jak widać z dostępnością do informacji wierzyciele niestety nadal mają problem... Brak raportów, bo brak danych z funduszy... ile to jeszcze potrwa?

Dlaczego skonsolidowany raport za I kwartał 2020 ma być opublikowany aż 15 miesięcy po terminie?
Ciekawe kiedy będą raporty jednostkowe?


W komunikacie z 17 grudnia 2019 r. KNF zaznaczył również, że w przypadku naruszenia obowiązków informacyjnych istnieje możliwość ukarania osób, które w czasie naruszenia sprawowały funkcję członka zarządu lub rady nadzorczej.

Cytat:
Komisja przypomina, że w przypadku naruszenia przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym obowiązków informacyjnych polegających na publikowaniu raportów okresowych istnieje również możliwość ukarania osób, które w czasie naruszenia sprawowały funkcję członka zarządu lub rady nadzorczej. W takim przypadku kara pieniężna wynosi maksymalnie 1 000 000 zł – w stosunku do członka zarządu oraz 100 000 zł – w stosunku do członka rady nadzorczej.

www.knf.gov.pl/knf/pl/komponen...

Na stronie GBK w zakładce Informacja dla Wierzycieli/Układ znajdują się odpowiedzi spółki na najczęściej zadawane pytania w sprawie komunikatu z dnia 7.04.2020 r.

Cytat:

Mogą Państwo dostarczyć dokumenty Obligacji do Spółki osobiście (z zachowaniem wszelkich obostrzeń związanym ze stanem epidemii), pocztą lub kurierem. Rekomendujemy doręczenie dokumentów osobiście w następujących lokalizacjach, od poniedziałku – piątku, w godz. 8:30 – 15.30:

1. Wrocław, ul. Powstańców Śląskich 2-4, 53-333 Wrocław
2. Warszawa, ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa
3. Lublin, Al. Wincentego Witosa 16, 20-315 Lublin

www.getbacksa.pl/images/Komuni...

krewa napisał(a):


Relacje inwestorskie.


relacje inwestorskie :)) m.in. dbanie o interes obligatariuszy niezabezpieczonych, oczywiście w czynie społecznym po godzinach ;)

Korzystając z okazji mam kilka pytań w związku z zawiadomieniem z dnia 7.04.2020 r.

1. Czy wszyscy obligatariusze mają potwierdzić swoje dane, czy tylko te osoby, których dane uległy zmianie?

2. Jak szybko spółka zamierza wypłacić raty, o których mowa w zawiadomieniu, skoro do 30 kwietnia włącznie obligacje w formie dokumentu mają zostać złożone do depozytu spółki? Z czego wynika podany termin, zwłaszcza, iż z uwagi na sytuację epidemiologiczną i wprowadzone ograniczenia w przemieszczaniu się, przygotowanie dokumentów i ich wysyłka mogą być utrudnione. Czyżby spłaty rat planowano już w maju?

3. „Mając na uwadze wprowadzony na okres od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, Spółka zaleca, aby celem ustalenia sposobu dokonania aktualizacji danych w ewidencji Obligacji, Obligatariusze w pierwszej kolejności kontaktowali się z podmiotami prowadzącymi ewidencję posiadanych przez nich Obligacji za pomocą środków porozumiewania się na odległość (np. telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej), celem ustalenia sposobu aktualizacji danych w ewidencji.”

A co zaleca spółka, właśnie z uwagi na sytuację epidemiologiczną, osobom, które mają wysłać papierową wersję obligacji do depozytu spółki, zwłaszcza tym, które mają obligacje na okaziciela i nie posiadają kopii poświadczonej notarialnie?

4. Jak spółka wyobraża sobie obecnie wysyłkę obligacji w formie dokumentu? Czy do 30 kwietnia można wysłać skan obligacji drogą mailową, a oryginały dostarczyć w późniejszym terminie?

5. Dlaczego w zawiadomieniu nie podano podstawy prawnej wymogu złożenia obligacji w formie dokumentu do depozytu spółki?

6. Jakie są opłaty związane z wpłatami do depozytu sądowego? Jakie koszty może ponieść z tego tytułu spółka?

7. Czy spółka jest przygotowana do zbierania i kompletowania obligacji, skoro nawet kontakt ze spółką w tej sprawie jest utrudniony? Albo nikt nie odbiera telefonu, albo odbiera sekretarka, która nic nie wie, a na maile brak odpowiedzi.

Prosimy brać przykład z moderatora forum SW, który działa błyskawicznie :) może spółka powinna go zatrudnić ;)

@Leonek7,

owszem, przebieg pracy zawodowej nowego członka zarządu jest wart uwagi, zwłaszcza ostatnie poczynania moderatora forum SW zachęcają do pogłębiania wiedzy na ten temat, jednak nie mniej ciekawe jest to, czym ten nowy członek będzie się teraz zajmował w GetBack.

W życiorysach pozostałych członków zarządu mamy informacje, za co te osoby odpowiadają, niestety nie podano, jakie zadania ma do wykonania nowy członek i co wniesie do spółki, możemy tylko spekulować... Proponuję ranking na najciekawszą propozycję :))

Cytat:
Magdalena Nawłoka
"odpowiada za ogólne zarządzanie finansami spółki (budżet, kontroling, podatki, wycena) Odpowiada także za obszar HR, Kontroli Wewnętrznej, Obsługi Funduszy. Nadzoruje sporządzanie sprawozdań finansowych oraz postępowanie układowe."

Tomasz Strama
"odpowiada za proces windykacji, zarówno polubownej, sądowej oraz egzekucji, a także za obszar IT."

Paulina Pietkiewicz
"nadzoruje pion prawny i compliance oraz koordynuje postępowania dotyczące roszczeń GB dochodzonych na gruncie cywilno- i karno-prawnym."

Radosław Barczyński
???

www.getbacksa.pl/o-firmie/wlad...


Kiedyś Radek pisał, że tworzy jakiś master-plan, ale to było w sierpniu 2018 roku...

@InwestorAmator,

skoro przysługują Ci prawa z obligacji zapisanych w ewidencji, to musisz jedynie skontaktować się z podmiotem, który prowadzi ewidencję Twojej serii i zaktualizować swoje dane. Posiadasz obligacje w formie zdematerializowanej, zatem punkt drugi, w którym mowa o złożeniu obligacji mających formę dokumentu do depozytu spółki, Ciebie nie dotyczy.

Podobnie Biomed-Lublin.

Cytat:
Biomed-Lublin jest jedną z pierwszych firm, które zdecydowały się na wybór nowej formy prawnej, jaką jest przyśpieszone postępowanie układowe. Czy w kontekście Państwa doświadczeń można uznać to rozwiązanie za skuteczne? 

Mamy nadzieję, że takie właśnie będzie. To nowe rozwiązanie, które testujemy na własnym organizmie. Jego wielkim plusem jest to, że spółka zachowuje zarząd własny nad posiadanym majątkiem, oczywiście pod kontrolą nadzorcy sądowego. Dało to nam dużą swobodę w uzgadnianiu z wierzycielami satysfakcjonujących rozwiązań. Ich interesy są także znacznie lepiej zabezpieczone, niż miałoby to miejsce np. w postępowaniu upadłościowym. Decyzja o przyjęciu układu otwiera nam drogę do realizacji programu restrukturyzacyjnego i dalszego rozwoju w działalności w sektorze farmaceutycznym.

kurierlubelski.pl/biomed-wierz...


Cytat:
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku na posiedzeniu jawnym wydał postanowienie o zatwierdzeniu układu przyjętego przez zgromadzenie wierzycieli w dniu 10 czerwca 2016 r. w ramach postępowania restrukturyzacyjnego BML (BIOMEDLUB) Wytwórnia Surowic i Szczepionek

www.biznesradar.pl/a/6503,sad-...


Cytat:
Biomed-Lublin spłacił w całości zobowiązania wobec obligatariuszy.

www.money.pl/gielda/biomed-lub...


Porządek obrad NWZA GBK zwołanego na 8 kwietnia 2020 r. został zmieniony. Na wniosek DNLD/Abris porządek obrad został rozszerzony o:

- podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki
- podjęcie uchwały w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej.

www.getbacksa.pl/relacje-inwes...

Projekt uchwały w przedmiocie ustalenia zasad wynagradzania członków RN zakłada, że członkom RN będzie przysługiwało wynagrodzenie w wysokości 5000 zł brutto za posiedzenie. Przewodniczący RN i przewodniczący Komitetów otrzymają dodatkowe wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji przewodniczącego w wysokości 5000 zł brutto.

www.getbacksa.pl/images/DNLD_S...

Ciekawe, jak ta zmiana wpłynie na wysokość wynagrodzenia członków RN.
Wynagrodzenia zmaleją, czy wręcz przeciwnie wzrosną? Bo kto wie, ile tych posiedzeń rady w miesiącu będzie...
Czy zmniejszą liczbę członków RN, czy tylko kogoś wymienią?

leonek7 napisał(a):
"GetBack pozwał Altus TFI oraz 12 funduszom inwestycyjnym w związku z zapłatą przez spółkę zawyżonej ceny za akcje EGB Investments
GetBack domaga się łącznie 207,5 mln zł"

"Złożenie pozwu związane jest z zapłatą przez emitenta rażąco zawyżonej ceny (207.565.472,00 zł) za akcje EGB Investments. Altus oraz Fundusze, w imieniu i na rzecz których działał Altus, zawarły z emitentem umowę zobowiązującą sprzedaży akcji i umowę sprzedaży skcji oraz przyjęli wynagrodzenie od emitenta w sytuacji, gdy: przed sprzedażą akcji EGB doszło do niedopuszczalnej manipulacji kursem akcji EGB, co doprowadziło do rażącego zawyżenia wartości transakcji i wyrządzenia Emitentowi szkody w wysokości co najmniej 134,64 mln zł."

businessinsider.com.pl/finanse...


W uzupełnieniu do powyższego:

Cytat:
„Jak wynika z ustaleń „Dziennika Gazety Prawnej” akcje spółki sprzedało GetBackowi 15 funduszy zarządzanych przez Altus TFI. Na trwającej niecałe dwa lata inwestycji w EGB zarobiły ok. 150 mln zł.”

www.analizy.pl/fundusze/wiadom...W dwa lata 150 mln? Są lepsze osiągnięcia - np. można w dwa dni (w weekend) zarobić prawie 24 mln :)

Cytat:
„Ze sprawozdań finansowych za 2017 r. wynika, że fundusze Altusa za jedną akcję Centrum Finansowego zapłaciły 1,33 zł, a następnie wyceniły papier na około 5,9 zł. Między rozliczeniem transakcji (29 grudnia) a dniem bilansowym (31 grudnia) minęły 2 dni (weekend). Pakiet 5,2 mln akcji windykacyjnej spółki kosztował łącznie około 6,9 mln zł, ale fundusze Altusa wyceniły go na 30,7 mln zł. Zatem w dwa dni zarobiły 23,8 mln zł.

...W sprawozdaniach funduszy Altusa, przy pozycji Centrum Finansowe widnieje adnotacja, że spółka została wyceniona na rynku aktywnym i regulowanym, co jest podwójnie nieprawdą, ponieważ rynek na dzień bilansowy był nieaktywny, a spółka jest notowane wyłącznie na New Connect, które jest rynkiem nieregulowanym”

businessinsider.com.pl/finanse...


Cytat:
„W komunikacie giełdowym przesłanym przez Altus TFI w listopadzie 2016 r. możemy przeczytać, że Altus 33 jest blisko związany z Piotrem Osieckim, założycielem i wówczas prezesem Altusa, Andrzejem Zydorowiczem i Jakubem Rybą, członkami zarządu firmy oraz Tomaszem Gaszyńskim, jej prokurentem. Spółka nie odpowiedziała na pytanie, na czym polegało bliskie związanie. W roku, w którym fundusz został utworzony (w 2014 r), najważniejszym składnikiem jego aktywów były akcje zarejestrowanej w Luksemburgu spółki Osiecki Investments, związanej z b. prezesem zarządu Altusa. Altus 33 kupił je za 4 tys. zł. Na koniec grudnia były wyceniane na 36 mln zł.”

www.analizy.pl/fundusze/wiadom...


Meter30,

Leonek napisał o publicznym ogłoszeniu o wszczęciu postępowania grupowego, o którym mowa w art. 11. Ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym.

Osoby, które zamierzają przystąpić do grupy, na rzecz której prowadzone jest postępowanie grupowe, muszą zgłosić swój udział w takim procesie, składając oświadczenie o przystąpieniu do grupy. Muszą to zrobić do momentu określonego przez sąd w treści tego ogłoszenia. Złożenie oświadczenia o przystąpieniu do grupy po czasie określonym przez sąd w postanowieniu o ogłoszeniu o wszczęciu postępowania grupowego jest procesowo bezskuteczne.

Cytat:
Art. 11. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania grupowego
1. Po uprawomocnieniu się postanowienia o rozpoznaniu sprawy w postępowaniu grupowym sąd zarządzi ogłoszenie o wszczęciu postępowania grupowego.
2. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania grupowego powinno zawierać:
1) wymienienie sądu, przed którym toczy się postępowanie grupowe;
2) oznaczenie stron postępowania oraz oznaczenie przedmiotu sprawy;
3) informacje o możliwości przystąpienia do grupy przez osoby, których roszczenia mogą być objęte powództwem grupowym poprzez złożenie reprezentantowi grupy, w oznaczonym terminie, nie krótszym niż jeden, a nie dłuższym niż trzy miesiące od daty ogłoszenia, pisemnego oświadczenia o przystąpieniu do grupy;
4) zasady wynagrodzenia pełnomocnika;
5) wzmiankę o wiążącym skutku wyroku wobec członków grupy.
3. Publikacja ogłoszenia o wszczęciu postępowania grupowego następuje w sposób najbardziej odpowiedni dla danej sprawy, tak aby umożliwiało ono poinformowanie o postępowaniu wszystkich potencjalnie zainteresowanych przystąpieniem do grupy, w szczególności ogłoszenie może zostać zamieszczone na stronach Biuletynu Informacji Publicznej właściwego sądu, na stronach internetowych stron lub ich pełnomocników lub w prasie o zasięgu ogólnokrajowym albo lokalnym.
4. Zarządzenie ogłoszenia o wszczęciu postępowania grupowego można zaniechać wtedy, gdy z okoliczności sprawy wynika, że wszyscy członkowie grupy złożyli oświadczenia o przystąpienie do grupy.
5. Przystąpienie do grupy po upływie terminu wyznaczonego przez sąd jest niedopuszczalne.


Wykaz postępowań grupowych prowadzi Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 11a ust. 1 i 2 u.d.r.p.g.

Cytat:
Art. 11a. Wykaz postępowań grupowych
1. Minister Sprawiedliwości prowadzi wykaz postępowań grupowych będących w toku oraz prawomocnie zakończonych, w toku których zarządzono ogłoszenie o wszczęciu postępowania grupowego, zwany dalej „wykazem”. Wykaz udostępnia się w Biuletynie Informacji Publicznej Ministra Sprawiedliwości.
2. Wykaz zawiera:
a) informacje, o których mowa w art. 11 ogłoszenie o wszczęciu postępowania grupowego ust. 2 pkt 1–4,
b) informacje o dacie i sposobie publikacji ogłoszenia, o którym mowa w art. 11 ogłoszenie o wszczęciu postępowania grupowego ust. 1,
c) informacje o sposobie prawomocnego zakończenia postępowania grupowego albo wzmiankę o tym, że postępowanie grupowe jest w toku.
3. Niezwłocznie po zarządzeniu ogłoszenia o wszczęciu postępowania grupowego sąd przekazuje Ministrowi Sprawiedliwości informacje, o których mowa w ust. 2. Minister Sprawiedliwości aktualizuje wykaz o te informacje niezwłocznie po ich otrzymaniu.
4. Przepis ust. 3 stosuje się także do orzeczeń prawomocnie kończących postępowanie w sprawie, wydanych po zarządzeniu ogłoszenia o wszczęciu postępowania grupowego.

www.arslege.pl/ustawa-o-dochod...Wykaz postępowań grupowych:
www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/...


Informacje
Stopień: Elokwentny
Dołączył: 12 maja 2018
Ostatnia wizyta: 19 czerwca 2020 10:57:55
Liczba wpisów: 447
[0,13% wszystkich postów / 0,56 postów dziennie]
Punkty respektu: 0

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,487 sek.

AD.bx ad3a
PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +132,30% +26 459,17 zł 46 459,17 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d