pixelg
Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
StockWatch.pl
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

AsGBK

AsGBK

Ostatnie 10 wpisów
Nadzorca został zobowiązany przez sędziego-komisarza do zwołania posiedzenia RW, a na posiedzeniu głosować mogą zastępcy.

Uchwały mogą być podejmowane na posiedzeniu pod warunkiem obecności pięciu osób (pięciu członków albo czterech członków i jednego zastępcy albo trzech członków i dwóch zastępców).

Zatem nieobecność RB i Q1FIZ nie przeszkodzi w podjęciu uchwał, pod warunkiem, że wszyscy pozostali członkowie i zastępcy będą obecni.

Obecny skład RW:

Pięciu członków RW
Niezabezpieczonych reprezentują:
- Agmet Sp. z o.o.
- Joanna Bucholc
- Marek Dziduszko

Zabezpieczonych i dłużnika reprezentują:
- Q1FIZ
- Radosław Barczyński, przewodniczący RN dłużnika

Dwóch zastępców członków RW
- Marcin Bukowski
- Olaf Gembarzewski

Zastępcy członków RW mają prawo głosu tylko na posiedzeniach w przypadku nieobecności któregoś z członków. Posiedzenie może się odbywać w trybie zwykłym lub za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (art. 131 ust. 1 p.r.), np. w formie telekonferencji.

Zgodnie z art. 131. ust. 2 p.r. zastępcy członków rady nie mogą oddać głosu poza posiedzeniami, np. w trybie głosowania elektronicznego, co ostatnio wykorzystywał RB.

Efekt ‘pracy’ pana przewodniczącego to brak posiedzeń RW i brak uchwał od czterech miesięcy. Dwukrotne przeprowadzenie głosowania projektów uchwał w formie elektronicznej to działania pozorne – po rezygnacji mBanku nie było kworum i z góry było wiadomo, że uchwały nie zostaną podjęte. Tłumaczenie się okresem wakacyjnym jest dość kuriozalne, w zeszłym roku (lipiec-sierpień) odbyło się 7 posiedzeń RW i to w trybie zwykłym. Tak się składa, że RB, od kiedy stracił większość w RW, zaczął mieć problem ze zwołaniem posiedzenia, nawet w formie telekonferencji :)

Sędzia podjął decyzję niezgodną z art. 123 P.R. Nie powołał do Rady Wierzycieli kandydata wskazanego przez Kuratora, który reprezentuje obecnie 65,8% ogółu wierzytelności i ma prawo skorzystać z parytetu z art. 123 do powołania trzech członków Rady Wierzycieli.

Sędzia miał obowiązek powołać kandydata zgłoszonego przez kuratora. Wyłącznie jeśli byłoby uzasadnione przypuszczenie, że zgłoszony wierzyciel nie będzie pełnił należycie obowiązków członka RW, sędzia może odstąpić od powołania wskazanego wierzyciela. W takim wypadku sędzia powinien zwrócić się do kuratora o wskazanie innego kandydata. Czy tym razem tak było, czy kurator wskazał WAM, czy jednak sędzia bez ustaleń z kuratorem powołał WAM?

Jeśli nie zostało to ustalone z kuratorem, to kurator ma prawo się odwołać i złożyć zażalenie na postanowienie sędziego o powołaniu WAM. Czyli mamy kolejne przeciąganie sprawy, a RW od ponad trzech miesięcy nie podejmuje uchwał...

Możesz łączyć stratę na obligacjach z zyskiem na akcjach, ale nie możesz łączyć jej z odsetkami bankowymi.

Nie połączysz starty na obligacjach z żadnym z przychodów, który jest opodatkowany zryczałtowanym podatkiem dochodowym, który jest pobierany automatycznie. Tych przychodów nie łączy się z przychodami z innych źródeł i nie wykazujesz ich w żadnym zeznaniu podatkowym. I tak np. nie połączysz straty na obligacjach GetBack nawet z odsetkami z obligacji GetBack, które otrzymałeś, bo ten podatek państwo już pobrało i z pewnością nie ma zamiaru Ci oddać.

Cytat:
Art. 30a. pod. doch.od osób fi
Pobieranie 19 % zryczałtowanego podatku dochodowego
1. Od uzyskanych dochodów (przychodów) pobiera się 19 % zryczałtowany podatek dochodowy, z zastrzeżeniem art. 52a przepis przejściowy:
1) z odsetek od pożyczek, z wyjątkiem gdy udzielanie pożyczek jest przedmiotem działalności gospodarczej;
2) z odsetek i dyskonta od papierów wartościowych;
3) z odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku podatnika lub w innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, prowadzonych przez podmiot uprawniony na podstawie odrębnych przepisów, z zastrzeżeniem art. 14 przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, przychód z działalności gospodarczej ust. 2 pkt 5;
4) z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych;
5) od dochodu z tytułu udziału w funduszach kapitałowych;
......

www.lexlege.pl/ustawa-o-podatk...


Ale aby wykazać stratę na obligacjach musisz te obligacje sprzedać, gdyż dopiero w przypadku sprzedaży obligacji powstaną koszty podatkowe ich nabycia, które będziesz mógł rozliczyć w swoim zeznaniu podatkowym.

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Cytat:
Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów:

38) wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów w spółdzielni, udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, w tym z tytułu wykupu przez emitenta papierów wartościowych, a także z odkupienia albo umorzenia tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. 3e;
...

www.lexlege.pl/ustawa-o-podatk...

To jest pytanie do kuratora. Może dostał za mało głosów na odwołanie RB, w zeszłym roku wartość głosów na RB to było około 220 mln.

Ale tak jak napisałam odwołanie RB z funkcji członka RW nie jest konieczne, aby rada zaczęła normalnie funkcjonować. Wystarczy go odwołać z funkcji przewodniczącego RW.

krewa napisał(a):
Ok, i co, zamierzacie pogodzić się z takim stanem rzeczy? Wyjścia są dwa - biernie przyglądać się lub opracować strategię skutecznej kontry. W tym celu jednak konieczne są konsultacje z fachowcami.
Obserwuję wątek od dłuższego czasu - od wylewania żalów i rzucania haseł "to się nadaje do prokuratory" sytuacja nie poprawi się. Owszem, Bukos coś tam próbuje poczynić, ale druga strona bez problemów odbija piłeczkę.Wszystko zależy od sędziego.

Sędzia może odwołać członka RW na podstawie artykułu 125.1, ale na postanowienie o odwołaniu członka RW z powodu nienależytego pełnienia obowiązków można złożyć zażalenie.

Wniosek o odwołanie RB może złożyć kurator na podstawie artykułu 126. Wierzyciele dysponujący odpowiednia większością głosów (kurator) mają prawo do odwołania wskazanego własnego przedstawiciela w dowolnym momencie i powołania innego w to miejsce. Taki wniosek zobowiązuje sędziego do odwołania wskazanego członka RW.


Tak naprawdę, to wystarczy żeby sędzia uzupełnił skład RW i zwołał posiedzenie. Jeśli zostanie powołana osoba, która będzie działała w interesie obligatariuszy, to RB zostanie odwołany z funkcji przewodniczącego i rada będzie mogła funkcjonować i podejmować uchwały.

Krewa,
z tego co napisał bukos nie wynika, że wnioski o zwołanie posiedzenia rady były nieskutecznie doręczone.
RB te wnioski otrzymał, ale nie zwołuje posiedzeń tłumacząc się np. okresem urlopowym :) albo podejmuje działania pozorne i proponuje głosowanie uchwał w trybie elektronicznym, choć z góry wie, że uchwały w takim trybie nie zostaną podjęte.

RB po prostu zlewa te wnioski i rada ‘działa’ wedle widzimisię przewodniczącego.

dario10 napisał(a):Jeśli mogę prosić o wyjaśnienie:
1, dlaczego podczas głosowań w sprawie m.in. odwołania pana przewodniczącego RW nie ma kworum ?
.


Obecnie mamy tylko 4 członków i 2 zastępców członków RW. mbank złożył rezygnację z funkcji członka RW.

Członkowie:
RB, Q1FIZ, p. Joanna Bucholc, Agmet

Zastępcy:
Marcin Bukowski, Olaf Gembarzewski

Zgodnie z artykułem 131, ust 2:
Cytat:
Jeżeli uchwała nie jest podejmowana na posiedzeniu, do jej podjęcia konieczne jest oddanie głosów przez wszystkich członków rady wierzycieli. W takim przypadku głosu nie może oddać zastępca członka rady wierzycieli.


RB proponuje podejmowanie uchwał w drodze głosowania elektronicznego, które posiedzeniem RW nie jest. Z góry zatem wiadomo, że uchwały w takim trybie nie zostaną podjęte, bo jest tylko 4 członków, a zastępcy nie mają prawa głosu. Aby uchwała została podjęta wymagane jest 5 głosów.

RB robi sobie żarty z wierzycieli i z sądu. A wystarczyłoby zwołanie posiedzenia w formie telekonferencji, wówczas zastępcy mogą głosować.

jenes napisał(a):
GetOblig napisał(a):
Ciekawe jak długo będziemy jeszcze siedzieć cicho i znosić tego ... przecież musi istnieć jakiś sposób aby te parodie zakończyć. Czy obligatariuszy wobec powyższych faktów mogą złożyć na barczynskiego zawiadomienie do prokuratury?


Art. 121 ust 1. ustawy Prawo Restrukturyzacyjne: sędzia-komisarz odwołuje członków rady wierzycieli na wniosek.
Art.125 ust. 1. Sędzia-komisarz może odwołać członków rady wierzycieli, którzy nie pełnią należycie obowiązków, i powołać innych.
Dlaczego nie składacie wniosków?


RB został powołany na podstawie art. 123 na wniosek kuratora.

Zgodnie z artykułem 126, ust. 3:
Cytat:
Sędzia-komisarz, zmieniając skład rady wierzycieli, nie może odwołać członka rady wierzycieli powołanego na podstawie ust. 1 lub art. 123 powołanie członka rady wierzycieli na wniosek wierzycieli, chyba że żądają tego wierzyciele, na których wniosek członek został powołany.

www.lexlege.pl/ustawa-z-dnia-1...


Obligatariusze powinni przede wszystkim wysłać wnioski o odwołanie RB do kuratora, bo to on musi złożyć wniosek o dowołanie RB do sędziego-komisarza. Ale do wiadomości sędziego również można, a nawet trzeba takie wnioski wysyłać.

_olo_ napisał(a):

Obstawiłbym jednego pożyczkodawcę z grupy 4 w końcu on też jest wierzycielem.


Jeśli byłoby tak jak obstawiasz, że RB uzyskał głosy poparcia od pożyczkodawców, to takie głosy chyba nie powinny być brane pod uwagę.

Kurator został ustanowiony do reprezentowania praw obligatariuszy i jego siła głosu to wierzytelności obligatariuszy. Dlaczego przedstawiciela obligatariuszy do RW ma wybierać inna grupa wierzycieli, np pożyczkodawcy, których interesów kurator nie reprezentuje?

Informacje
Stopień: Elokwentny
Dołączył: 12 maja 2018
Ostatnia wizyta: 12 października 2019 16:45:18
Liczba wpisów: 418
[0,13% wszystkich postów / 0,80 postów dziennie]

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,336 sek.

AD.bx ad3a
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d