pixelg
ASBIS - Spółki od A do Z - GPW - Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

ASBIS [ASB]

AKTUALNY KURS: 8,32 zł (+1,96%) 25-01-2021 17:00
Tomasz Nawrocki
1
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2010-04-22
Wpisów: 727
Wysłane: 5 grudnia 2017 19:54:12 przy kursie: 2,70 zł
A(pple)SBIS – omówienie wyników i sytuacji finansowej GK Asbis S.A. (ASB) na podstawie raportu za 3kw 2017 roku

Zmiany z zakresie rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych
W 3 kw 2017r. GK Asbis kontynuowała pozytywne tendencje wynikowe z poprzednich okresów sprawozdawczych b.r. notując poprawę r/r na poszczególnych poziomach rachunku zysków i strat, choć jednocześnie pewnym cieniem kładzie się ponowny spadek efektywności w obszarze core businessu. Skonsolidowane przychody wzrosły o 35% (głównie za sprawą wzrostu sprzedaży produktów Apple oraz rozwiązań z zakresu przechowywania danych), zysk brutto na sprzedaży o 18% (marża brutto spadła z 6,11 do 5,36%), zysk netto na sprzedaży i operacyjny zarazem o 19% (koszty sprzedaży wzrosły o 27%, a ogólnego zarządu o 3%), zysk brutto o 42% (mimo nieco wyższych kosztów finansowych netto – 3,9 wobec 3,7 mln zł przed rokiem), a po uwzględnieniu obciążeń podatkowych zysk netto o 51% (w tym o 53% dla akcjonariuszy).

Tym samym w ujęciu narastającym za 9m przychody ASB wzrosły r/r o 22%, zysk brutto na sprzedaży o 14%, zysk netto na sprzedaży i operacyjny zarazem o 17%, zysk brutto o 56%, a netto o 55% (w tym o 57% dla akcjonariuszy).

Od strony wartościowej sytuację tę zobrazowano na wykresach poniżej (jednostka – tys. USD oraz %).


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Biorąc pod uwagę geograficzny rachunek segmentowy Grupy można stwierdzić, że poprawa r/r przychodów i wyników w rozpatrywanych okresach była widoczna generalnie na wszystkich wyodrębnianych rynkach – zarówno tych większych dla ASB (kraje byłego ZSRR oraz Europy Środkowo-Wschodniej), jak i mniejszych (Europa Zachodnia oraz Bliski Wschód i Afryka). Jednocześnie w większości przypadków poprawa wyników miała charakter ilościowy (wzrost przychodów przy niższej marży) a nie jakościowy (poprawa marży); wyjątek w tym względzie stanowił segment „Bliski Wschód i Afryka” oraz krajów Europy Środkowo-Wschodniej w ujęciu za 9m. Szczegółową sytuację w zakresie omawianych wyżej wielkości dla segmentów geograficznych w obu okresach czasowych przedstawiono na wykresach poniżej (jednostka – tys. USD oraz %).


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Biorąc natomiast pod uwagę strukturę asortymentową sprzedaży Grupy zarówno w ujęciu kwartalnym jak i narastającym za 9m prym wiodą smartfony (odpowiednio 28 i 26% udziału; w tym blisko 70% sprzedaży dotyczyło produktów Apple), przed procesorami (13 i 15% udziału) i dyskami twardymi (9 i 10% udziału). Jednocześnie zdecydowanie największa dynamika przychodów dotyczy segmentu smartfonów (odpowiednio 78 i 65% r/r).

Patrząc się na tendencje wynikowe i efektywnościowe ASB w szerszej perspektywie czasowej [wykresy poniżej; ujęcie narastające za 12m; jednostka – tys. zł oraz %] widać z jednej strony systematyczną poprawę poszczególnych wielkości wynikowych i przychodów ze sprzedaży, lecz z drugiej odbywa się to przy trwającej już jakiś czas stabilizacji większości wskaźników rentowności; wyjątek stanowi spadająca nieznacznie rentowność brutto na sprzedaży (na wykresie rentowność sprzedaży) oraz rosnące ROE (rentowność kapitału własnego).


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


W komentarzu do sprawozdania finansowego Zarząd ASB wskazuje, że notowana od pewnego czasu poprawa wyników finansowych Grupy to w dużym stopniu efekt podjętych działań ukierunkowanych na ograniczenie wpływu destrukcyjnych dla jej działalności czynników otoczenia – głównie pojawiających się co jakiś czas sytuacji kryzysowych na kluczowych rynkach, w tym głównie w byłych krajach ZSRR (monitoring sytuacji oraz koncentracja na wiarygodnych kontrahentach) oraz znacznych wahań walutowych (hedging). Podjęte działania nie były jednak w stanie zabezpieczyć Grupy przed wszystkimi ryzykami, w tym zwłaszcza wzrostem konkurencji rynkowej, co przełożyło się na większą presję cenową i w jej rezultacie spadek marży brutto na sprzedaży. ASB stara się przeciwdziałać temu poprzez rozwój marek własnych (Prestigio, Canyon), lecz jak na razie negatywnej tendencji w zakresie marży brutto nie udało się odwrócić (udział marek własnych w przychodach to ok 10%, a w zyskach 17-18%). Swoją drogą Zarząd tłumaczy częściowo pogorszenie marży w rozpatrywanym okresie szczególnie wysokimi jej poziomami w okresie odniesienia (faktycznie uzyskane w ubiegłym roku poziomy rentowności były historycznie jednymi z najwyższych). Sytuacja taka wynikała z uruchomienia przez Apple programu sprzedaży odnowionych, używanych smartfonów i Asbis, jako dystrybutor, otrzymał wówczas możliwość ustalania własnych cen na te produkty.

W kontekście kolejnych okresów sprawozdawczych przedstawiciele ASB wypowiadają się dość optymistycznie, w tym zwłaszcza dotyczy to głównego rynku Grupy – krajów byłego ZSRR. Grupa oczekuje znacznych wzrostów sprzedaży zwłaszcza w odniesieniu do produktów Apple, co ma być związane z premierą dwóch smartfonów amerykańskiego producenta (Iphone 8 i Iphone X). Ponadto ASB nadal odnotowuje rosnący popyt na moduły pamięci, płyty główne oraz karty graficzne.

Grupa podtrzymuje również prognozę wyników i oczekuje, że w całym 2017 roku może wypracować zysk netto zbliżony do górnego jej ograniczenia, czyli ok. 6 mln USD.

Jeśli chodzi o sprawozdanie z przepływów pieniężnych ASB to w skali 3kw (wykres poniżej po lewej, jednostka – tys. USD) mamy do czynienia r/r z wyraźnym pogorszeniem na poziomie salda ogólnego (-3,8 mln USD odpływu wobec 0,2 mln USD dopływu przed rokiem). W decydującym stopniu wpływ na taki stan rzeczy miał obszar operacyjny, gdzie mimo wyższej nadwyżki finansowej netto (2,7 wobec 1,9 mln USD) za sprawą zmian dotyczących składników kapitału obrotowego Grupa odnotowała odpływ rzędu 3,1 mln USD wobec dopływu środków przed rokiem na poziomie 4,3 mln USD. Negatywne zmiany na poziomie operacyjnym w pewnym stopniu zneutralizowało zdecydowanie mniej ujemne r/r saldo z działalności finansowej (-0,13 wobec -3,4 mln USD) oraz w mniejszym stopniu saldo na działalności inwestycyjnej (-0,5 wobec -0,7 mln USD).

Z perspektywy ujęcia narastającego za 12m zmiany te (w tym głównie dot. kapitału obrotowego) odbiły się oczywiście negatywnie i poskutkowały spadkiem na poziomie salda ogólnego. Co istotne, w komentarzu do sprawozdania finansowego za 3kw 2017 r. Zarząd ASB traktuje zaistniałą sytuację jako przejściową i oczekuje w kolejnym okresie sprawozdawczym powrotu do pozytywnej tendencji w zakresie przepływów gotówki, w tym w szczególności w obszarze operacyjnym.


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Ocena sytuacji finansowej
Względem końca poprzedniego okresu sprawozdawczego suma bilansowa ASB zwiększyła się o 16%, co po stronie aktywów wiązało się z brakiem istotnych zmian wartości aktywów trwałych i wzrostem wartości aktywów obrotowych o 18% (generalnie wszystkich składników), a po stronie pasywów ze zwiększeniem kapitału własnego o 3% i wzrostem zobowiązań ogółem o 20% (dług krótkoterminowy zwiększył się o 21%, a długoterminowy zmniejszył o 56%; dług oprocentowany wzrósł przy tym o 20% i stanowił na koniec okresu nadal 40% zadłużenia ogółem).

Przedstawione zmiany w zakresie głównych pozycji bilansowych wpłynęły nieco in plus na sytuację w zakresie ogólnej struktury kapitałowo-majątkowej Grupy, która od dłuższego czasu i tak prezentuje się względnie korzystnie – nadwyżkowe pokrycie aktywów trwałych kapitałem stałym, w tym w pełni własnym (wykresy poniżej – aktywa po lewej, pasywa po prawej, jednostka – tys. zł). Jednocześnie jednak nadal pewien mankament stanowi tu struktura kapitału obrotowego netto, gdzie utrzymuje się dość wyraźna luka między zapotrzebowaniem na kapitał obrotowy a jego bieżącym stanem, powodując tym samym ujemne saldo płynności (ok 44% zapasów i należności finansowana jest krótkoterminowym kredytem). Z uwagi na specyfikę branży można jednak przymknąć na to nieco oko.


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


W zakresie poszczególnych relacji finansowych dotyczących płynności finansowej i zadłużenia dominuje stabilizacja odczytów na wcześniejszych, w najlepszym razie bliskich granicznym, poziomach. Serwisowy rating bazujący na modelu Altmana wskazuje ocenę BB+ oznaczającą sytuację niepewną.

Link do wskaźników finansowych www.stockwatch.pl/gpw/asbis,wy...

Ocena sytuacji rynkowej
Na dzień prezentowanego omówienia serwisowe automaty wskazują solidarnie na niedowartościowanie akcji Asbis na GPW. Największe dotyczy tradycyjnie metod mnożnikowych, lecz także w przypadku metod majątkowych i dochodowych (renta wieczysta) widać pewien potencjał wzrostowy. W kontekście tych ostatnich warto odnotować, że przed Grupą jeszcze sezonowo najlepszy okres sprawozdawczy w roku obrotowym, co do którego już teraz oczekiwania przedstawicieli Asbisu są pozytywne (póki co z raportu miesięcznego za październik wynika że przychody wzrosły r/r o ok 36%).

Link do wskaźników www.stockwatch.pl/gpw/asbis,wy... oraz wycen www.stockwatch.pl/gpw/asbis,wy...

>> …więcej analiz najnowszych raportów finansowych innych spółek jest tutaj
Powyższa treść przez 150 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

krewa
krewa PREMIUM
246
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-05-01
Wpisów: 7 501
Wysłane: 26 lutego 2018 19:56:17 przy kursie: 3,53 zł
ASBIS - analiza techniczna na życzenie


W lipcu kurs akcji ASBIS wziął się do odrabiania strat z pierwszej połowy roku. Dynamika zwyżki w niczym nie ustępowała wcześniejszym spadkom i w styczniu, przy drugim podejściu kupującym udało się pokonać ubiegłoroczny szczyt. Wzrostom towarzyszył dopływ świeżego kapitału, co widać po przebiegu linii wskaźnika AD. Jedynie w ostatnich dniach dało się zauważyć prewencyjną realizację zysków.
Kurs porusza się w obrębie kanału wzrostowego i ma jeszcze margines na kontynuację zwyżki w obszarze kanału. Pytanie brzmi - czy górny pułap jest w zasięgu kupujących? Ich zachowanie w ostatnich tygodniach jest zbyt zachowawcze - widać spadek zmienności oraz słabnący impet zwyżki (negatywna dywergencja na RSI). Linia ADX spadła do obszaru niskich wartości, również sygnalizując słabnięcie trendu.
W tej chwili nie pozostaje nic innego jak obserwacja zachowania kursu względem tegorocznych maksimów - zdecydowanie pokonanie tego oporu otworzyłoby drogę w kierunku strefy 3,72-3,75 zł (pułap kanału i zewnętrzne zniesienia Fibonacciego)lub nawet 3,97 zł (Fibonacci). W dolnych partiach wykresu cenowego warto patrzeć na poziom 3,06 zł, gdyż jego utrata niewątpliwie skomplikuje sytuację techniczną i przyczyni się do pogłębienia korekty.


kliknij, aby powiększyć


kliknij, aby powiększyć


Powyższa treść przez 21 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

Analityk Fundamentalny
66
Dołączył: 2011-12-27
Wpisów: 529
Wysłane: 1 marca 2018 08:35:04 przy kursie: 3,43 zł
Pust' wsiegda budet sonce - omówienie sprawozdania finansowego GK ASBIS po 4 kw. 2017 r.


Na początek małe zastrzeżenie i przypomnienie. Walutą funkcjonalną i sprawozdawczą GK Asbis jest dolar amerykański (USD) w związku z tym analiza jest przeprowadzana w tej walucie.

Związek Radziecki daje paliwo do wzrostów
Spółka opublikowała wyniki ostatniego kwartału 2017 roku , które potwierdzają w zasadzie wszystko to co wydarzyło się w pierwszych trzech. Przychody rosną bardzo szybko, marża brutto procentowo spada, ale wartościowo rośnie w porównaniu do roku ubiegłego, koszty sprzedaży, zarządu oraz finansowe rosną wolniej niż sprzedaż więc wszystkie idzie w dobrym kierunku, jak na poniższym wykresie.


kliknij, aby powiększyć


Czwarty kwartał to zazwyczaj żniwa dla branży dystrybucyjno-informatycznej i tak było tym razem. Przychody w 4 kwartale wzrosły w stosunku o 48,7 proc. r/r (w całym roku o 30,5 proc.), marża brutto na sprzedaży odpowiednio o 25,3 proc oraz 17,3 proc., natomiast EBIT o 25,5 proc i 20,6 proc.

Analizując wyniki segmentów geograficznych nie ma istotnych zmian. Cały czas o wynikach całej Grupy decydują dwa segmenty: Kraje byłego Związku Radzieckiego oraz Europa Środkowo-Wschodnia.


kliknij, aby powiększyćkliknij, aby powiększyć


Obydwa segmenty zapewniają ponad 82% przychodów i 85% EBIT, a ich znaczenie pod względem sprzedaży nawet wzrosło w porównaniu do roku poprzedniego (o 5 p.p.). Do tak istotnych wzrostów sprzedażowych w krajach byłego ZSRR głównie przyczyniła się Ukraina, Rosja, Kazachstan i Białoruś. Natomiast w wypadku segmentu Europy Środkowo-Wschodniej wzrost przede wszystkim zapewniły Słowacja, Czechy oraz Rumunia. Sprzedaż, podobnie jak w okresach wcześniejszych, napędzana była dobrymi wynikami sprzedażowymi produktów Apple, smartfonów, tabletów oraz rozwiązań w zakresie przechowywania danych. Ciesząc się z takich wzrostu, zawsze należy pamiętać jednak o sytuacji na tych rynkach oraz monitorowaniu wszelkich (nie tylko politycznych zmian) i odpowiednim dostosowaniu.

Marża brutto nie może dogonić przychodów ale zysk netto daje radę

Zostawmy przychody i skupmy się na zyskach Dancing . Działalność dystrybutora IT charakteryzuje się dość niską marżą brutto na sprzedaży w okolicach około 5-6 proc. Sytuacja taka jest bardzo wymagająca dla Spółki, gdyż każda błędna decyzja dotycząca ceny zakupowej/sprzedażowej istotnej partii produktów może spowodować dość duże perturbacje. Dość dobrze pokazuje to rok 2015, gdy w pierwszej połowie marża spadła do 2.5-3.5 proc. i spółka zaczęła raportować czerwone (ujemne) wyniki. Dodatkowo wymusza to ścisłą kontrolę nad kosztami sprzedaży i zarządu, której powinny rosnąć wolniej niż sprzedaż, a w wypadku kosztów zarządu ideałem byłoby gdyby stały się kosztami stałymi (w tym wypadku są to głównie wynagrodzenia administracji oraz koszty najmu biur, etc.).


kliknij, aby powiększyćkliknij, aby powiększyć


W roku 2017 GK Asbis realizowała strategię szybkiego wzrostu wartości sprzedaży, częściowo poświęcając przy tym procentową marżę na sprzedaży. Na powyższym wykresie można dostrzec stały spadek procentowej marży brutto w całym roku 2017 w porównaniu do roku wcześniej. Spółka tłumaczy to wysoką bazą roku 2016, która byłaby trudna do powtórzenia, ze względu na działania konkurentów. Dodatkowo Spółka poinformowała, że w czwartym kwartale dokonało pewnych transakcji sprzedażowych o dużym wolumenie, ale istotnie niższej marży. W czwartym kwartale marża wyniosła 4.9 proc i była aż o 0,9 p.p niższa niż rok wcześniej. W całym 2017 roku marża osiągnęła poziom 5,2 proc. czyli o 0,5 p.p. mniej niż rok wcześniej. Ze względu na wysokie dynamiki przychodowe, spółka była jednak w stanie zwiększyć kwartał do kwartału masę marży o 5,3 mln USD (czyli o 25,3 proc).
Koszty sprzedaży oraz zarządu wzrosły w czwartym kwartale odpowiednio o 28,4 proc. i 18,0 proc, czyli istotnie poniżej dynamiki przychodowej. W efekcie udział kosztów sprzedaży i kosztów zarządu w sprzedaży w roku 2017 spadł odpowiednio do 2,3 proc i 1,2 proc. Razem spadek ten wyniósł 0.4 p.p. To wszystko przy niewielkich zmianach w amortyzacji spowodowało, że zysk EBITDA wzrósł w czwartym kwartale o 24,1 proc. a EBIT o 25,5 proc. W całym 2017 roku procentowa EBITDA i EBIT są na poziomach trochę niższych niż rok wcześniej (odpowiednio o 0,12 p.p. i 0,14 p.p.), natomiast wartościowo wyższe o 4,8 i 4,2 mln USD.


kliknij, aby powiększyć

Warto podkreślić, że strategia Asbis-u jest odmienna od tej, którą realizuje ABC Data, która z kolei postawiła na zwiększanie procentowej marży kosztem mniejszych dynamik przychodowych. Obydwie strategii realizowane w spójny i przemyślany sposób mogą przynieść sukces każdej z tych firm.

Koszty finansowe w roku 2017 wzrosły o niecałe 8 procent i wyniosły 16 mln USD (5,4 mln USD w czwartym kwartale). W efekcie GK Asbis zakończyła rok obrotowy 2017 z wynikiem netto na poziomie 6.9 mln USD (z tego 3,8 mln USD wypracowane w 4 kwartale), czyli lepszym o 49 proc. niż rok wcześniej (czwarty kwartał lepszy o 44,7 proc.). Rentowność netto wyniosła 0,47% (w porównaniu do 0,41 proc w roku 2016). Tak niska rentowność, charakterystyczna dla dystrybucji, pokazuje jak trudny jest to biznes i wymagający dyscypliny kosztowej.

Zarządzanie majątkiem obrotowym to klucz do sukcesu w dystrybucji

Analizując bilans Spółki możemy zauważyć oczywistą strukturę dla firmy dystrybucyjnej, czyli niewielki udział majątku trwałego w strukturze aktywów (poniżej 10 procent) oraz wysokie wartości kapitałów obcych (około 80 procent sumy bilansowej) jako podstawowe źródło finansowania.

Zarządzanie majątkiem obrotowym ważne jest w każdej firmie, ale w spółkach dystrybucyjnych jest kluczowe i często decyduje o powodzeniu biznesu. Przyjrzyjmy się zatem jak radziła sobie w tym temacie GK Asbis przez ostatnie 4 lata.


kliknij, aby powiększyć


Cykl konwersji gotówki powoli aczkolwiek systematycznie maleje, co oczywiście należy odczytywać pozytywnie jako, że spółka potrzebuje krócej dodatkowe finansowania przy rosnącej sprzedaży. Poprawia się rotacja zapasów i należności, więc również zmniejszenie rotacji zobowiązań w takim wypadku nie wpływa na pogorszenie cyklu konwersji gotówki.

Zarządzanie zapasami, ze względu na ich szybkie starzenie , niskie marże brutto oraz presję cenową ze strony konkurencji jest bardzo istotnym elementem tego biznesu. Spójrzmy więc bliżej na rotację zapasów.


kliknij, aby powiększyć


Rotacja w dniach powoli, acz systematycznie, spada, co odczytywać należy bezwzględnie pozytywnie. Ze względu na sezonowość sprzedaży, będzie ona najwyższa w 1 kwartale a potem zaczyna spadać do końca roku. Rotacja liczona na danych kwartalnych wynosi obecnie około 25 dni (oparta na danych średniorocznych około 31 dni). Możemy założyć, że zwiększenie sprzedaży oraz poprawa rotacji były głównymi powodami, dla których odpisy na zapasy istotnie zmalały w roku 2017, jak widać poniżej.


kliknij, aby powiększyć


Wartości ujemne na prawej osi oznaczają rozwiązanie odpisu na zapasy, czyli poprawę wyniku w danym kwartale. W efekcie operacji na rezerwie na zapasy można powiedzieć, że o ile wynik roku 2016 został dociążony kwotę odpisu 2,8 mln USD to w roku 2017 wynik poprawiono o kwotę 2,4 mln USD. Polecam obserwować te wartości, ponieważ jak sama Spółka przyznaje zarządzanie zapasami i marżą jest dla niej kluczowe.

Również rotacja należności uległa poprawie i wynosi obecnie 44 dni (dane średnioroczne). Spółka informuje, że kredyt kupiecki mieści się zazwyczaj w przedziale 21-90 dni (w sporadycznych wypadkach jest to 120 dni) i ubezpiecza około 60% swoich przychodów. Biorąc pod uwagę terminy oraz specyfikę geograficzną sprzedaż Asbis-u zarządzanie należnościami i kredytem kupieckim to kolejna ważna dziedzina operacji Spółki. Wzrost sprzedaży i poprawa rotacji należności również pozytywnie zadziałały na odpisy na należności.


kliknij, aby powiększyć


Wartości ujemne na prawej osi oznaczają rozwiązanie odpisu na należności, czyli poprawę wyniku w danym kwartale. W efekcie operacji na rezerwie na należności można powiedzieć, że o ile wynik roku 2016 został dociążony kwotę odpisu 1,6 mln USD to w roku 2017 wynik poprawiono o kwotę 1,5 mln USD. Również polecam obserwować te wartości, ponieważ przy marżach brutto na sprzedaży na poziomie 5 procent, jedna wpadka z odbiorcą może zabrać cały zysk wypracowany nawet przez 2-3 lata na tym kliencie (w zależności od jego marżowości, terminu płatności i tolerowanych opóźnień).

Biznes dystrybucyjny charakteryzuje się wysokim obrotem, szybką rotacją i niską marżą. Pociąga to za sobą konieczność zdobycia źródeł finansowania wzrostu sprzedaży, o ile cykl konwersji gotówki nie jest ujemny. Spółka korzysta zarówno z linii kredytowych jak i finansowania faktoringowego (wykazywanego w bilansie w kredytach i pożyczkach, natomiast w cash-flow jako działalność operacyjna). Na koniec roku 2017 zobowiązana krótkoterminowe z tytułu faktoringu były istotną częścią krótkoterminowych kredytów i pożyczek i wynosiły prawie 48 proc. Ze względu na geografię sprzedaży, stopy procentowe w tych krajach oraz ryzyko polityczne, część finansowania jest dość droga. Dość powiedzieć, że średnie oprocentowanie wyniosło w roku 2017 9,2 proc (rok wcześniej 9,3 proc). Wartości te wydają się wręcz niebotyczne, ale proszę pamiętać, ze oficjalna stopa procentowa w Rosji wynosi ponad 8 procent a na Ukrainie jest w rozmiarach dwucyfrowych (ostatnie 12 miesięcy to przedział wahań 12,5-16 procent).


kliknij, aby powiększyć


Generalnie Spółka poprawiła również zarządzenie zobowiązaniami i w roku 2017 dynamika przyrostu finansowania odsetkowego była niższa niż dynamika sprzedaży, za wyjątkiem czwartego kwartału.

Dzięki osiągnięciu zysków oraz poprawie zarządzania kapitałem obrotowym GK Asbis osiągnęła bardzo dobre przepływy netto z działalności operacyjnej. W czwartym kwartale wpływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej wyniosły 64 mln USD (poprawa r/r o 25 mln USD), natomiast w całym roku 2017 wyniosły one 42 mln USD (poprawa o 32 mln USD). Ze względu na sezonowość sprzedaży, również cash flow wykazuje sezonowe istotne wahnięcia (bardzo dobry ostatni kwartał oraz bardzo słaby pierwszy). Ruchy na przepływach finansowych i inwestycyjnych nie były istotne i Asbis zakończył rok z przyrostem salda środków pieniężnych o 39,4 mln USD.


Zadłużenie finansowe (dług netto) patrząc na typowe wskaźniki wydaje się być w strefach wysokich.


kliknij, aby powiększyć


kliknij, aby powiększyć


Jednakże biorąc pod uwagę specyfikę firmy dystrybucyjnej i tendencje spadkowe są one pozytywne. Dług netto / EBITDA jako średni wyniósł 3,4 natomiast licząc kwartalnie 2,5. Różnica wynika oczywiście z bardzo dobrej sytuacji gotówkowej na koniec roku czyli mniejszej wartości długu netto na koniec roku.

Podsumowanie

Po bardzo słabym roku 2015, w kolejnych latach przyszła odbudowa wyników Rok 2017 był rokiem bardzo udanym dla Spółki, która poprawiła w zasadzie wszystkie, poza procentową marżą brutto na sprzedaży, istotne parametry. Perspektywy, zdaniem Zarządu, nadal są obiecujące a sprzedaż styczniowa (wzrost aż o 73 proc.) wydaje się to potwierdzać. Lekką niewiadomą pozostaje kształtowanie się marzy na sprzedaży brutto w roku 2018. Dalsza deprecjacja dolara amerykańskiego w stosunku do kluczowych walut lokalnych, w których prowadzona jest sprzedaż, może mieć pozytywny wpływ na popyt na konkretnych rynkach, jak to miało miejsce w końcu 2017 roku, jednakże może również niekorzystnie wpłynąć na koszty, a w związku z tym na rentowność.

Na koniec trzeba wspomnieć o dwóch ryzykach, które są immanentnie związane z spółką. Pierwsze to kwestia operowania na rynkach byłego ZSRR i wszelakich ryzyk z tym związanych (począwszy od politycznych, przez finansowe, regulacyjne, prawne i inne). Druga kwestia dotyczy ryzyk kursowych. Spółka operuje na wielu rynkach i handluje przy użyciu wielu walut. Około 40% przychodów Spółki jest denominowanych w dolarach amerykańskich, natomiast pozostała część przychodów jest denominowana w Euro, Rublu rosyjskim i w innych walutach, z których część jest powiązana z EUR, natomiast większość (około 80 proc.) zakupów towarów jest denominowana w dolarach. Tak więc ryzyko z tytułu różnic kursowych, pozostaje ważkim czynnikiem, który może wpływać na wyniki Grupy w przyszłości, w szczególności w momentach większej zmienności. Asbis stosuje strategie hedgingowe, należy jednak pamiętać, że jest on obliczony na ograniczenie jakiegokolwiek wpływu ze strony tych walut (pozytywnego lub negatywnego). Słabszy USD oznacza bardziej atrakcyjne ceny sprzedaży denominowane w walutach lokalnych, jednakże silniejsze waluty lokalne oznaczają wyższe koszty. Tak więc w wypadku Asbis, proste założenie, że umocnienie pary EUR/USD będzie zdecydowanie korzystne dla wyników wcale nie musi być takie oczywiste i pewne.

Ocena sytuacji rynkowej

Na dzień dzisiejszy serwisowe automaty wskazują solidarnie na niedowartościowanie akcji Asbis na GPW. Największe dotyczy tradycyjnie metod mnożnikowych, lecz także w przypadku metod majątkowych) widać pewien potencjał wzrostowy. Najbardziej zbliżona do ceny rynkowej (3,40) wycena wg renty wieczystej (3,65). Spółka jest obecnie wyceniana na 8 P/E, co biorąc pod uwagę jej historię plasuje ją w średnich obszarach wycen. Biorąc historię ostatnich 2 lat, wycena spółki przebywała w zakresie wahań wskaźnika P/E 7-12. Przy wskaźniku EV/EBITDA na poziomach 3,5 trudno nie zgodzić się z twierdzeniem, że Spółka wydaje się być niedowartościowana. Biorąc pod uwagę te wszystkie aspekty, wytłumaczenia mogą być dwa:
a) Inwestorzy stosują dyskonto z tytułu ryzyka geograficznego, na którym operuje spółka i boją się o brak powtarzalności wyników
b) Rynek nie docenia potencjału Spółki w kontekście wyników i ich progresu w 2017


>> Wyceny automatyczne są tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj

Powyższa treść przez 120 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Analityk fundamentalny z zawodu, ale przede wszystkim z pasji. Miłośnik GPW - #giełdamojapasja.
Edytowany: 1 marca 2018 16:48


Danielek
0
Dołączył: 2017-04-05
Wpisów: 44
Wysłane: 1 marca 2018 14:50:20 przy kursie: 3,38 zł
Wczoraj była konferencja Asbisu i padły takie stwierdzenia
- wzrost kosztów ogólnego zarządu związany ze wzrostem zatrudnienia w dawnym bloku ZSRR
- marża 5,17 % w 2017 powinna się utrzymać w przyszłości
- 1 mln usd odpisu w związku z likwidacją społki zależnej na Słowacji
- wysokie przychody w styczniu 160 mln usd (92 mln usd rok wcześniej) zawierają jednorazową transakcję na 25 mln usd
- w marcu prognoza zarządu na cały rok

Analityk Fundamentalny
66
Dołączył: 2011-12-27
Wpisów: 529
Wysłane: 1 marca 2018 15:27:45 przy kursie: 3,38 zł
Moim zdaniem utrzymanie marż powyżej 5.1-5.2% jest kluczowe dla dalszych istotnych wzrostów wynikowych. Jeśli tak deklarują, to pozostaje tylko czekać na spełnienie deklaracji :). Nawet odejmując tę jednorazową transakcję styczeń wygląda fajnie, choć pewno na tym one-off za dużo marży nie wygenerowali.
Analityk fundamentalny z zawodu, ale przede wszystkim z pasji. Miłośnik GPW - #giełdamojapasja.

Analityk Fundamentalny
66
Dołączył: 2011-12-27
Wpisów: 529
Wysłane: 21 marca 2018 19:46:55 przy kursie: 3,48 zł
"Szacunkowe skonsolidowane przychody za luty 2018 wyniosły ok. 178 mln USD i były o ok. 95% wyższe od przychodów w lutym 2017 (91 mln USD)." Jak widać sprzedaż Asbisu rośnie bardzo mocno drugi miesiąc z rzędu. Oczywiście po kwartale zobaczymy czy nie nastąpiło to kosztem marży i czy nie ma tutaj dużych one-off, ale trend jest obiecujący.
Analityk fundamentalny z zawodu, ale przede wszystkim z pasji. Miłośnik GPW - #giełdamojapasja.

krewa
krewa PREMIUM
246
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-05-01
Wpisów: 7 501
Wysłane: 26 kwietnia 2018 20:02:32 przy kursie: 3,23 zł
ASBIS - analiza techniczna na życzenie


Piątek trzynastego.
To właśnie w tym dniu miało miejsce wybicie z konsolidacji, na skokowo rosnącym wolumenie. Wydawało się, że wszystkie warunki do kontynuacji wzrostów są spełnione, ale popyt nie poszedł za ciosem i po kilkudniowym dreptaniu w okolicy górnej części świecy wybicia notowania zawróciły w dół wykresu. Dynamika spadków robi wrażenie - w ciągu czterech sesji kurs przełamał linię wzrostów, dwa istotne wsparcia i zszedł poniżej strefy tegorocznej konsolidacji. Popyt podjął próbe stłumienia spadków w okolicy strefy wsparcia 2,96-3,06 zł, lecz nic nie wskazuje na to, żeby doszło do odwrócenia tendencji spadkowej.

Na wskaźnikach technicznych obowiązują świeże zalecenia sprzedaży. Linia ADX zaczęła zwyżkować po kilkutyogniowym pobycie w strefie niskich wartości, co należy traktować jako początek istotniejszego ruchu cen. Linia MACD wzmocniła zalecenie sprzedaży, przecinając poziom równowago od dołu. Zamknięcie świecy poniżej chmury Ichimoku również zwiastuje kontynuację przeceny, która może z łatwością sięgnąć poziomu 2,80 zł


kliknij, aby powiększyć


kliknij, aby powiększyć


Powyższa treść przez 21 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

Analityk Fundamentalny
66
Dołączył: 2011-12-27
Wpisów: 529
Wysłane: 13 czerwca 2018 11:20:45 przy kursie: 3,18 zł
Budowa wzrostu odchudza marże - omówienie sprawozdania finansowego GK ASBIS po 1 kw. 2018 r.


Na początek małe przypomnienie o tym, że walutą funkcjonalną i sprawozdawczą GK Asbis jest dolar amerykański (USD) w związku z tym analiza jest przeprowadzana w tej walucie. Spółkę przeanalizowaliśmy dość dokładnie przy okazji wyników za poprzedni kwartał www.stockwatch.pl/forum/wpis-n... Tak więc teraz skupimy się tylko na najistotniejszych kwestiach i zmianach w analizowanym okresie.

Szybko, szybciej, jeszcze szybciej

Pierwszy kwartał 2018 roku umocnił tylko tendencje, które zostały zarysowane w roku 2017. Przychody rosną bardzo szybko, marża brutto wartościowo również się zwiększa podobnie jak EBIT, EBITDA czy zysk netto.kliknij, aby powiększyć


Ponieważ spółka raportuje miesięcznie sprzedaż to wartości przychodowe nie były dla inwestorów zaskoczeniem. Przychody w pierwszym kwartale wzrosły w stosunku o 73,4 proc. r/r, marża brutto na sprzedaży o 50,4 proc, natomiast EBIT o 33,9 proc. Wyniki są oczywiście bardzo dobre i nie ulega to wątpliwości.

Natomiast należy również zaznaczyć sporo niższą, o ponad połowę, dynamikę zysku operacyjnego w porównaniu do wzrostu sprzedaży, która jest spowodowana trzema przyczynami:
a) Wzrost sprzedaży przyczynił się do zwiększenia marży brutto na sprzedaży o 9,6 mln zł, co zostało skompensowane niższą procentową marżą brutto o 0,7 p.p. r/r, która obniżyła zysk brutto na sprzedaży o 2,0 mln zł,
b) Rosnącymi kosztami sprzedaży, które były wyższe o 60,8 proc. r/r (nominalny wzrost o 4,2 mln zł),
c) Również szybko rosnącymi kosztami zarządy, które były wyższe o 48,9 proc. r/r (nominalny wzrost o 2,1 mln zł)

W rezultacie wpływu powyższych czterech czynników, zysk operacyjny wzrósł o 1,3 mln zł. Jest to niewątpliwie bardzo dobry wynik, chociaż analityczna dusza i „szukanie dziury w całym” nakazuje zadać pytanie, czy jednak wzrost kosztów sprzedaży, a w szczególności kosztów zarządu nie był zbyt szybki. Oczywiście ich dynamika była poniżej dynamiki sprzedaży, ale trzeba pamiętać o tym, ze nie są to koszty typowo zmienne, a suma tych obydwu kosztów w wartościach bezwzględnych była porównywalna z wartościami z poprzedniego kwartału

Analizując wyniki segmentów geograficznych nie ma istotnych zmian. Cały czas o wynikach na poziomie przychodowym jak i wynikowym całej Grupy decydują dwa segmenty: kraje byłego Związku Radzieckiego oraz Europa Środkowo-Wschodnia.kliknij, aby powiększyć
kliknij, aby powiększyć
kliknij, aby powiększyć


Obydwa segmenty zapewniają ponad 82 proc. przychodów i aż 91 proc. EBIT, a ich znaczenie pod względem sprzedaży nawet wzrosło w porównaniu do roku poprzedniego (o 2 p.p.). Do tak istotnych wzrostów sprzedażowych w krajach byłego ZSRR głównie przyczyniła się Ukraina, Rosja, Kazachstan i Białoruś. Natomiast w wypadku segmentu Europy Środkowo-Wschodniej wzrost przede wszystkim zapewniły Słowacja, Czechy oraz Rumunia. Sprzedaż napędzana była bardzo dobrymi wynikami smartfonów z dynamiką przekraczającą 163 proc. [sic!]. Innymi słowy można zaryzykować tezę, że do tak istotnych wzrostów sprzedaży spółki w analizowanym okresie przyczyniły się smartfony w Związku Radzieckim blackeye . Obroty tej grupy towarowej były wyższe o prawie 111 mln USD r/r. Istotne wzrosty odnotowała także sprzedaż dysków SSD, dysków twardych oraz laptopów, choć w zasadzie każda grupa towarowa zaliczyła istotny wzrost.

Istotnie niższa procentowo marża brutto dzięki wolumenowi mocno rośnie wartościowo

Zostawmy przychody i skupmy się na zyskach wave . Działalność dystrybutora IT charakteryzuje się dość niską marżą brutto na sprzedaży, która w tym kwartale spadła do okolic 4,5 proc i była najniższa w ostatnich 11 kwartałach.kliknij, aby powiększyć


Spółka tłumaczy to koniecznością poświęcenia pewnego procentu swojej marży w celu zdobycia dużych projektów dotyczących centrów przetwarzania danych w krajach byęgo ZSRR. Gdy do tego dodamy chęć zwiększenia swoich udziałów w rynku smartfonów (pamiętajmy że to grupa towarowa, która odnotowała największy przyrost sprzedaży) to otrzymujemy marżę, która procentowo była niższa o 0,7 p.p niż rok wcześniej. Mając informację o tak dynamicznych wzrostach sprzedaży można było zakładać, ze marża na średnim poziomie z roku 2017 w okoicach 5,1-5,2 proc. będzie nie do utrzymania w pierwszymkwartale. Jednakże spadek marży do poziomu 4,5 proc. musi zaskakiwać. Zapewne drugi kwartał da odpowiedź czy jest to pewna świadoma działalność i faktycznie koszty wejścia na pewne nowe rynki lub nowe pola biznesowe, czy kryje się za tym poważniejszy problem. Spółka poinformowała w swoim raprocie kwartalnym o nasilającej się konkurencji w segmentach tabletów i smartfonów, co oczywiście nagatywnie oddziaływuje na rentowność oraz zaleganie zapasów. Analizując powyższy wykres możemy dostrzec lekko niepokojącspadek marży procentowej począwszy od końca 2016 roku. W efekcie, podobnie jak w roku 2017 GK tak i w pierwszym kwartale 2018 roku Asbis realizowała strategię szybkiego wzrostu wartości sprzedaży, częściowo poświęcając przy tym procentową marżę na sprzedaży.

Koszty sprzedaży oraz zarządu rosły w pierwszym kwartale wolniej niż sprzedaż, w efekcie czego ich udział w sprzedaży razem spadł odpowiednio do 2,2 proc i 1,3 proc. Razem spadek ten wyniósł 0.4 p.p.
W wypadku części kosztów sprzedaży są one bardzo mocno zmienne (np. prowizje od sprzedaży, część kosztów logistycznych), ale ich pozostała cześć (wynagrodzenia dla pracowników, administracyjne koszty działów sprzedaży) już nie tak bardzo zależy bezpośrednio od realizowanych wolumenów. W wypadku kosztów zarządu ta reguła jest nawet bardziej przesunięte w kierunku kosztów stałych, czy też skokowo zmiennych. Moim zdaniem warto w kolejnych okresach analizować wartości kosztów sprzedaży i kosztów zarządu, zarówno w ujęciu zmian wartościowych jak i procentowych.

To wszystko spowodowało, że zysk EBITDA wzrósł w czwartym kwartale o 32,1 proc., a EBIT o 33,9 proc. W pierwszym kwartale 2018 roku procentowa EBITDA i EBIT są na poziomach niższych niż rok wcześniej (odpowiednio o 0,37 p.p. i 0,31 p.p.), natomiast wartościowo wyższe o 1,3 i 1,4 mln USD.

Zarządzanie majątkiem obrotowym to klucz do sukcesu w dystrybucji

Zarządzanie majątkiem obrotowym w spółkach dystrybucyjnych to często klucz do powodzenia biznesu.kliknij, aby powiększyć


Cykl konwersji gotówki systematycznie maleje, co oczywiście jest pozytywne. Nadal poprawia się rotacja zapasów i należności, więc również zmniejszenie rotacji zobowiązań w takim wypadku nie wpływa na pogorszenie cyklu konwersji gotówki.

Zarządzanie zapasami, ze względu na ich szybkie starzenie , niskie marże brutto oraz presję cenową ze strony konkurencji jest bardzo istotnym elementem tego biznesu. Spójrzmy więc bliżej na rotację zapasów.kliknij, aby powiększyć


Rotacja zapasów w dniach systematycznie, spada, co odczytywać należy bezwzględnie pozytywnie. Ze względu na sezonowość sprzedaży, jest ona w pierwszym kwartale wyższa niż w poprzednim, ale tutaj oczekujemy spadków w kolejnych okresach. Rotacja liczona na danych kwartalnych wynosi obecnie około 25 dni (oparta na danych średniorocznych około 29 dni).

Również rotacja należności uległa poprawie i wynosi obecnie 44 dni (dane średnioroczne). Przypomnijmy, że kredyt kupiecki mieści się zazwyczaj w przedziale 21-90 dni (w sporadycznych wypadkach jest to 120 dni) i ubezpieczone jest około 60% przychodów. Warto jednak mieć z tyłu głowy informację, że transakcje w niektórych państwach (Ukraina i Białoruś) nie są objęte ubezpieczeniem. Powodem jest niechęć ubezpieczycieli do istotnego angażowania się w tak niepewnych regionach.kliknij, aby powiększyć


Spółka zwiększyła odpis na należności, w porównaniu z końcem grudnia 2017 r., o około 0,8 mln USD. Porównując odpis na należności do wartości sprzedaży widzimy jednak, ze ustabilizował się on na poziomie około 0,4 proc. rocznej sprzedaży. Z drugiej jednak strony gdyby spółka nie musiała dokonywać odpisów na złe długi w pierwszym kwartale 2018 roku to marża brutto wzrosłaby o prawe 0,2 p.p. Niestety nie wiemy czy struktura dokonanego odpisu jest zbieżna ze strukturą sprzedaży.

Bardzo mocno spadły zobowiązania handlowe, które wyniosły 191 mln USD i były o 62 mln USD niższe niż na koniec roku, co oczywiście wpłynęło również na rotację. Taki spadek teoretycznie nie powinien dziwić biorąc pod uwagę sezonowość i szczyt sprzedażowy w czwartym kwartale. Jednakże w związku z wysokim wzrostem sprzedaży w pierwszym kwartale 2018 roku można się było spodziewać wypłaszczenia tej tendencji co nie nastąpiło. Asbis tłumaczy ten fakt skorzystaniem z dyskonta za wcześniejszego płatności. Potwierdza to linia wynika z działalności finansowej, gdzie przy sprzedaży istotnie wyższej r/r, koszty finansowe netto nieznacznie spadły.

Dzięki osiągnięciu zysków oraz poprawie rotacji na kapitale obrotowym wydawałoby się, że spółka powinna wygenerować dużą ilość gotówki.kliknij, aby powiększyć


Tak się jednak nie stało, a wydatki środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej wyniosły prawie 46 mln USD, w porównaniu do wydatków w wysokości niecałych 30 mln USD w analogicznym okresie roku ubiegłego. Nie należy tego jednak odczytywać jako coś niepokojącego, przynajmniej na razie. Wytłumaczenie jest dość proste. Po pierwsze sezonowość, która powoduje, że pierwsze kwartały są dość słabe w CF operacyjnym, a ostatnie bardzo mocne. Po drugie wzrost sprzedaży o prawie ¾ w analizowanym okresie wymagał wykorzystania kapitału obrotowego. Dlatego chociaż wskaźnik rotacji się poprawiły to wartości bezwzględne pozycji należności czy zapasów musiały wzrosnąć przy tak wysokich obrotach. Na poziomie wydatków inwestycyjnych specjalnie nic się nie dzieje. W rezultacie wyższych przychodów, zwiększonego wykorzystania kapitału pracującego stan środków pieniężnych zmniejszył się o 44,4 mln USD w porównaniu do końca 2017 roku, czyli o 14 mln USD więcej niż rok wcześniej.

Zadłużenie finansowe (dług netto) patrząc na typowe wskaźniki wydaje się być w strefach wysokich.kliknij, aby powiększyć


Jednakże biorąc pod uwagę specyfikę firmy dystrybucyjnej i tendencje spadkowe są one pozytywne. Dług netto / EBITDA zarówno średni jak i kwartalny wyniósł 3,3

Podsumowanie i ocena sytuacji rynkowej

Spółka nadal, podobnie jak w 2017 roku, rozwija się w szybkim tempie. Rozwój ten okupiony jest niższą marżą procentową, która jednak odrabiana jest poprzez wolumeny. Bazując na komunikacie o sprzedaży kwietniowej (wzrost o 55 proc. r/r), nadal widzimy szybkie wzrosty. Oczywiście pojawia się pytanie czy spółka będzie w stanie odzyskać część procentowej marży. GK Asbis podała również prognozę na rok 2018 zakładającą obroty na poziomie 1,8 - 1,9 mld USD oraz zysk netto w zakresie 9-10 mln USD, co daje rentowność netto na poziomie około 0,5 proc. czyli podobną jak uzyskaną w 2017 roku. Patrząc na wyniki pierwszego kwartału oraz estymacje sprzedażowe za kwiecień, prognoza ta nie wydaje się być zagrożona, a być może nawet zbyt ostrożna. Pamiętać jednak należy, że spółka działa na rynkach gdzie dochodzi dodatkowe ryzyko polityczne, finansowe czy regulacyjne, a wahania kursowe mogą być znaczne.

Na dzień dzisiejszy serwisowe automaty wskazują solidarnie na niedowartościowanie akcji Asbis na GPW. Największe dotyczy tradycyjnie metod mnożnikowych, lecz także w przypadku metod majątkowych i dochodowych widać potencjał wzrostowy. Nawet wycena metodą renty wieczystej (5,10 zł za 1 akcję) daje spory potencjał wzrostowy w stosunku do obecnej ceny (3,1-3,2). W związku z tym nadal zasadne pozostaje pytanie czy inwestorzy stosują ąż tak wysokie dyskonto z tytułu ryzyka geograficznego, czy też nie docenili jeszcze poprawy wyników i nie do końca wierzą w ich powtarzalność. Pamiętać również trzeba o specyfice biznesu i działaniu na bardzo niskich marżach. W wypadku istotnego pogorszenia warunków biznesowych można bardzo łatwo z zysków wejść w straty, czego spółka już doświadczała w roku 2015.


>> Wyceny automatyczne są tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj

Powyższa treść przez 120 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Analityk fundamentalny z zawodu, ale przede wszystkim z pasji. Miłośnik GPW - #giełdamojapasja.
Edytowany: 21 czerwca 2018 09:52

krewa
krewa PREMIUM
246
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-05-01
Wpisów: 7 501
Wysłane: 13 września 2018 21:45:22 przy kursie: 2,60 zł
ASBIS - analiza techniczna

Na wczorajszej sesji kurs akcji spółki Asbis przełamał strefę wsparcia 2,79-2,82 zł, generując tym samym sygnał sprzedaży. Gracze zareagowali momentalnie, przystępując dzisiaj do wyprzedaży walorów. Skokowy wzrost wolumenu sugeruje, że w najbliższym czasie nie warto liczyć na poprawę sytuacji i przecena ulegnie pogłębieniu. Zwłaszcza, że na wskaźnikach technicznych obowiązują zalecenia sprzedaży.
Najbliższe wsparcie znajduje się na poziomie 2,37 zł, natomiast zdecydowanej reakcji kupujących spodziewałbym sie w strefie 2,03-2,11 zł.

kliknij, aby powiększyć

krewa
krewa PREMIUM
246
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-05-01
Wpisów: 7 501
Wysłane: 14 stycznia 2019 13:31:43 przy kursie: 2,57 zł
ASBIS - analiza techniczna na życzenie


Notowania spółki Asbis od lat są zakładnikiem szerokiego trendu bocznego, ograniczonego poziomami 1,95-3,20 zł. W ujęciu dziennym mamy do czynienia z brakiem określonego trendu. Widać to zarówno po układzie średnich oraz po odczytach linii ADX i RSI.
Jeżeli kurs akcji nie zdoła ponownie wzbić się powyżej średnioterminowej MA, to naturalnym kierunkiem będzie kierunek południowy i ponowna konfrontacja ze wsparciem, zaznaczonym na wykresie zielonymi liniami.

kliknij, aby powiększyć
Powyższa treść przez 21 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Edytowany: 14 stycznia 2019 19:26


trtr
trtr PREMIUM
5
Dołączył: 2019-01-10
Wpisów: 83
Wysłane: 14 stycznia 2019 18:15:29 przy kursie: 2,57 zł
Dziękuję za analizę.

Alumast34
0
Dołączył: 2013-01-12
Wpisów: 4
Wysłane: 20 lutego 2019 00:30:23 przy kursie: 2,44 zł
Czekamy za wynikami za 4q na Asbisie....Raport moze być bardzo ciekawy ze względu na to że dla dystrybutora IT 4q to okres żniw tej branży...Spółka podwyższyła prognoze zysku netto i spodziewa się zysku netto w listopadzie do 11,5 - 13mln usd...W 4q osiągnęła przychody na poziomie 575mln USD co przy średnim kursie 3,75pln za USD daje nam jakieś 2,156mld pln osiągnięte przychody będą jednymi z najwyższych w historii spółki...Spółka przyspieszyła raport za 4q na 27.02.2019r..Mamy okres wzrostów na spółkach z swig80 a tak naprawdę na asbisie jeszcze nie było wybicie dlatego warto wrzucić ten papier do obserwowanych.

Alumast34
0
Dołączył: 2013-01-12
Wpisów: 4
Wysłane: 21 lutego 2019 13:22:30 przy kursie: 2,43 zł
www.money.pl/gielda/wiadomosci...

Wychodzi jak nic 40-45mln zysku netto:)

investkid
investkid PREMIUM
1
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2008-12-30
Wpisów: 482
Wysłane: 27 lutego 2019 07:58:08 przy kursie: 2,43 zł
eee tam jak zwykle

Analityk Fundamentalny
66
Dołączył: 2011-12-27
Wpisów: 529
Wysłane: 27 lutego 2019 08:35:42 przy kursie: 2,43 zł
w przyszłym tygodniu ukaże się analiza wyników za Q4 - stay tuned wave
Analityk fundamentalny z zawodu, ale przede wszystkim z pasji. Miłośnik GPW - #giełdamojapasja.

investkid
investkid PREMIUM
1
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2008-12-30
Wpisów: 482
Wysłane: 1 marca 2019 08:43:23 przy kursie: 2,71 zł
sa bez dwóch zdan bardzo dobre.

Pracowali w 2018 nad przychodami.

Teraz stawiaja na dochodowosc kosztem obrtu.

Pozdrawiam

trtr
trtr PREMIUM
5
Dołączył: 2019-01-10
Wpisów: 83
Wysłane: 5 marca 2019 10:14:47 przy kursie: 3,13 zł
Jak myślicie, uda się przebić opór na 3.2 ?

Analityk Fundamentalny
66
Dołączył: 2011-12-27
Wpisów: 529
Wysłane: 6 marca 2019 13:49:24 przy kursie: 3,10 zł
Stadion Narodowy w nowym wydaniu - omówienie sprawozdania finansowego GK ASBIS po 4 kw. 2018 r.

Na początek małe przypomnienie o tym, że walutą funkcjonalną i sprawozdawczą GK Asbis jest dolar amerykański (USD) w związku z tym analiza jest przeprowadzana w tej walucie. Spółkę przeanalizowaliśmy dość dokładnie przy okazji wyników za 2017 oraz pierwszy kwartał 2018 roku (https://www.stockwatch.pl/forum/wpis-najnowszy-354335_ASBIS.aspx#354335). Tak więc teraz skupimy się tylko na najistotniejszych kwestiach i zmianach w analizowanym okresie.Sprzedaż rośnie, ale już nie tak dynamicznie

Czwarty kwartał 2018 roku ponownie odznaczył się wyższą sprzedażą choć jej dynamika wyniosła tylko 5,4 proc. r/r. Oczywiście spółka, jak w poprzednich kwartałach, nadal raportuje miesięcznie sprzedaż więc wartości przychodowe nie były dla inwestorów zaskoczeniem.kliknij, aby powiększyć


Przychody wzrosły nieznacznie, za to marża brutto na sprzedaży zwiększyła się o 10,6 proc, natomiast EBIT o 20,1 proc. Wyniki są oczywiście bardzo dobre i nie ulega to wątpliwości, a w spółce bardzo ładnie zadziałał efekt dźwigni operacyjnej. W trakcie poprzednich analiz miałem wątpliwości, czy szybszy wzrost kosztów sprzedaży i zarządu niż samego obrotu jest optymalnym dla spółki, teraz parametry te wyglądają lepiej. Dodatkowo na pierwszy rzut oka dynamika sprzedaży wydaje się być dość niska, jednakże trzeba pamiętać o dość wysokiej bazie z czwartego kwartału 2017 roku. Warto przypomnieć, że sprzedaż w bieżącym kwartale była aż o 56,8 proc. wyższa niż dwa lata wcześniej.

Na poziomie zysku brutto przed opodatkowaniem spółka zaraportowała wynik wyższy o 18,5 proc., czyli trochę niżej niż dynamika zysku operacyjnego. Wpływ miało na to nieco wyższe saldo przychodów i kosztów finansowych. Z kolei dynamika zysku netto wyniosła 28,9 proc. co było spowodowane niższą stopą podatkową r/r, która osiągnęła 18,4 proc.


Analizując wyniki segmentów geograficznych nie ma istotnych zmian, w porównaniu do analizy sprzed trzech kwartałówkliknij, aby powiększyć
kliknij, aby powiększyć


Cały czas o wynikach na poziomie przychodowym jak i wynikowym całej Grupy decydują dwa segmenty: kraje byłego Związku Radzieckiego oraz Europa Środkowo-Wschodnia. W analizowanym kwartale obydwa te geograficzne segmenty zapewniały 85 proc. całości przychodów co stanowiło porównywalny udział co rok wcześniej. Jeśli chodzi o strukturę sprzedaży w ujęciu rocznym to udział tych dwóch segmentów geograficznych wyniósł 80 proc.kliknij, aby powiększyć


Obydwa segmenty również stanowiły istotny czynnik zapewniający zyski operacyjne, ponieważ odpowiadały za 80 proc. całości EBIT-u w czwartym kwartale 2018 roku oraz 81 proc. w całym 2018 roku. Do tak istotnych wzrostów sprzedażowych w 2018 roku w krajach byłego ZSRR głównie przyczyniła się Rosja, Kazachstan, Ukraina i Białoruś. Natomiast w wypadku segmentu Europy Środkowo-Wschodniej wzrost przede wszystkim zapewniły Słowacja oraz Węgry. Warto również podkreślić istotny wzrost sprzedaży osiągnięty na rynku ZEA, który w 2018 roku zwiększył się o 39,3 mln USD. Jeśli jednak spojrzymy na sam czwarty kwartał 2018 roku, to w zasadzie tylko rynek rosyjski oraz białoruski zanotowały istotne przyrosty, natomiast w wypadku reszty krajów często nastąpił regres porównując do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Sprzedaż napędzana była bardzo dobrymi wynikami smartfonów z dynamiką osiągającą prawie 90 proc. w 2018 roku oraz 16,3 proc. w czwartym kwartale. W zasadzie możemy powtórzyć wniosek z poprzedniej analizy, że Iphone w Związku Radzieckim 😉 przyczyniają się do wzrostu sprzedaży. Dodatkowo w całym roku istotny (ponad 20 proc.) wzrost zanotowały takie segmenty produktowe jak: procesory, laptopy oraz tablety.

Pomimo dość umiarkowanych wzrostów sprzedaży w tym kwartale spółka istotnie zwiększyła zyskowność, co widzimy na kolejnych dwóch poniżej zaprezentowanych wykresach.kliknij, aby powiększyć
kliknij, aby powiększyć


Wykres pokazujący rentowność w ujęciu procentowym jasno wskazuje, że w pierwszej połowie 2018 roku spółka realizowała startegię zdobycia wolumenu, a marża handlowa schodziła na dalszy plan. Sytuacja zaczęła się zmieniać począwszy od trzeciego kwartału, w którym marża brutto na sprzedaży wyniosła 4,8 proc. czyli była wyższa od marży z poprzedniego kwartału o 0,4 p.p., choć nadal istotnie (procentowo) niższa r/r. Czwarty kwartał 2018 roku przyniósł dalszą poprawę w tym zakresie i marża wyniosła już 5,14 proc., czyli o 0,25 p.p. Był to pierwszy i jedyny kwartał w 2018 roku, w którym marża brutto na sprzedaży powróciła do poziomu ponad 5 proc. Można więc zaryzykować stwierdzenie, że po okresie szybkiego wzrostu wartości sprzedaży przy częściowym poświęceniu procentowej marży teraz spółka zamierza skupić się nad osiąganiem lepszej rentowności.

Suma kosztów sprzedaży oraz zarządu urosła w czwartym kwartale nieco wolniej niż sprzedaż (4,9 proc. vs 5,4 proc.), w efekcie czego ich udział w sprzedaży razem pozostał na zbliżonym r/r poziomie i wyniósł 3,05 proc. W tym wypadku może zastanawiać dość szybki przyrost kosztów zarządu, które w czwartym kwartale urosły o 1 mln USD, czyli 19,2 proc., r/r. W całym 2018 roku koszty zarządu rosły co prawda wolniej niż sprzedaż aż o 10 p.p. (28,8 proc. vs 39,4 proc.) choć trzeba pamiętać, że w wypadku kosztów zarządu ich część (czasami znaczna) powinna być stała i raczej mało zależna od sprzedaży. Spółka poinformowała, że nastąpił wzrost kosztów zarządu „głównie ze względu na wsparcie działalności we wszystkich regionach naszej działalności". Niestety taka informacja niewiele wnosi patrząc analitycznie na spółkę i trudno na jej podstawie wywnioskować czy są to raczej zdarzenia jednorazowe czy stała tendencja.

Biorąc pod uwagę zaraportowanie dość niskiej wartości sprzedaży za styczeń 2019, tym bardziej należy obserwować jak zachowają się koszty sprzedaży i zarządu w czwartym kwartale. Przy rosnącej sprzedaży łatwiej jest zazwyczaj „upchnąć” pewne wzrosty kosztów pośrednich, ale w momencie gdy sprzedaż zaczyna spadać to rosnące koszty sprzedaży i zarządu mogą działać niekorzystnie.

Widoczna poprawa w zarządzaniu majątkiem obrotowym

Zarządzanie majątkiem obrotowym w spółkach dystrybucyjnych to często klucz do powodzenia biznesu, biorąc pod uwagę dość niskie marże (zarówno te pierwsze handlowe jak i końcowe zyskowności netto).kliknij, aby powiększyć


Powyższy wykres pokazujący efektywność zarządzania kapitałem pracującym, oparty jest na uśrednionych danych rocznych dotyczących kapitału obrotowego, sprzedaży oraz kosztu wytworzenia. Wskaźniki liczone w ten sposób są mniej podatne na sezonowe wahnięcia pozycji bilansowych, ale trzeba pamiętać, że z pewnym opóźnieniem mogą sygnalizować negatywne (bądź pozytywne) zmiany zachodzące w zarządzaniu tymi pozycjami.

Cykl konwersji gotówki systematycznie maleje, co w szczególności widać w 2018 roku a jest to oczywiście jak najbardziej pozytywne. Nadal poprawia się rotacja zapasów i należności, więc również zmniejszenie rotacji zobowiązań w takim wypadku nie wpływa na pogorszenie cyklu konwersji gotówki.

Zarządzanie zapasami, ze względu na ich szybkie starzenie w tym biznesie, niskie marże handlowe oraz dużą presję cenową ze strony konkurencji jest bardzo istotnym elementem. Spójrzmy więc bliżej na odpisy na zapasy.kliknij, aby powiększyć


Wartość zapasów wzrosła r/r o 35,2 mln USD i wyniosła 180,2 mln USD, co oznacza wzrost rok do roku o prawie 1/4, czyli istotnie szybszy od dynamiki sprzedaży. Jeśli policzymy rotację bazując na danych kwartalnych (wartość zapasu z końca kwartału / kwartalny koszt sprzedanych towarów) to otrzymamy rotację na poziomie niecałych 30 dni co oznacza wzrost r/r o 4,6 dnia, czyli całkiem sporo. Z kolei patrząc na rotację zapasów w dniach liczoną w sposób uśredniony roczny to utrzymała się ona na tym samym poziomie r/r i wyniosła 31 dni. Jak widać w zależności od podejścia możemy otrzymać jednak różne wyniki a w związku z tym również ich interpretację. Pamiętajmy, że spółka, chcąc być liderem w regionie EMEA musi również zapewniać dostęp do szerokiej gamy towarów, co oczywiście nie pomaga w redukowaniu zapasów lecz jest konieczną inwestycją w sprzedaż.

Porównując wskaźniki rotacji zapasów z polskimi konkurentami notowanymi na GPW, Asbis wypada wręcz lekko lepiej, ponieważ rotacja jest wciąż krótsze o kilka dni. Należy pamiętać, że zapasy kupuje się pod przyszłą sprzedaż, a jej wartości zaraportowane za styczeń 2019 roku były istotnie niższe niż rok wcześniej.

Jeśli spojrzymy na wskaźnik rezerwa / zapasy to widzimy istotny jego spadek i w chwili obecnej wynosi on poniżej 2 proc. Na pierwszy rzut oka jest to dość zastanawiające i niepokojące. Analiza noty z odpisami wskazuje jednak, że spółka utworzyła nowe rezerwy na zapasy w roku 2018 w kwocie 1,8 mln USD, czyli o 1,4 mln USD więcej niż rok wcześniej. Bezwzględna wartość rezerwy na zapasy spadła przede wszystkim z powodu odpisania części rezerwy w wysokości 3,3 mln USD (rok wcześniej była to kwota 2,9 mln USD). Zazwyczaj odpisanie rezerwy nie skutkuje księgowaniem w rachunku wyników w momencie odpisania, ponieważ odpisy były już wcześniej utworzone, a jest jedynie zabiegiem czyszczącym księgi rachunkowe. Skoro wartość bezwzględna rezerwy na zapasy spadła (a jak widać powodem były odpisy części rezerwy), a wartość zapasów wzrosła to w efekcie wskaźnik rezerwa/zapasy musiał istotnie spaść.

Podsumowując kwestię zapasów, moim zdaniem, należy zwrócić uwagę na ich wartości w kolejnych miesiącach oraz dynamikę zmiany/r w korelacji ze zmianą sprzedaży.

Rotacja należności uległa poprawie i wynosi obecnie 39 dni, a kredyt kupiecki mieści się zazwyczaj w przedziale 21-90 dni (w sporadycznych wypadkach jest to 120 dni) i ubezpieczone jest około 60 proc. przychodów. Warto jednak mieć z tyłu głowy informację, że transakcje w niektórych państwach (Ukraina i Białoruś) nie są objęte ubezpieczeniem. Powodem jest niechęć ubezpieczycieli do istotnego angażowania się w tak niepewnych regionach. Powtarzam te informacje cały czas, ponieważ inwestorzy powinni mieć świadomość, że przy tak niskich rentownościach netto jakie panują w tym biznesie, problemy z spłatą należności w jednym z krajów mogą mieć naprawdę istotne przełożenie na wyniki danego kwartału czy nawet roku.kliknij, aby powiększyć


Spółka zmniejszyła odpis na należności, w porównaniu z końcem grudnia 2017 r. o około 2,7 mln USD, co oczywiście spowodowało zapalenie się u mnie pomarańczowej lampki. Porównując odpis na należności do wartości sprzedaży również widzimy jego istotny spadek do poziomu 0,17 proc. rocznej sprzedaży. Gdy jednak zejdziemy głębiej do not w sprawozdaniu można się trochę uspokoić. Spółka w 2018 roku utworzyła 4,7 mln USD nowych odpisów na należności, a rok wcześniej było to 3,9 mln USD. Tak więc podejrzenie, że wynik częściowo jest uzyskiwany przez redukcję rezerwy na należności się absolutnie nie potwierdziło. Spadek salda odpisu wynika po prostu z umorzenia należności nieściągalnych oraz odpisów z nimi powiązanych na kwotę 6,9 mln USD w 3018 roku (5,9 mln USD w 2017 roku).

Ponownie spadły zobowiązania handlowe, które wyniosły 238 mln USD i były o 15 mln USD niższe niż na koniec poprzedniego roku, co oczywiście wpłynęło również na rotację. Asbis tłumaczy ten fakt skorzystaniem z dyskonta za wcześniejszego płatności. Potwierdza to linia pozostałe przychody finansowe, która w czwartym kwartale wyniosły 1,3 mln USD, czyli dwa razy więcej niż rok wcześniej.

Dzięki osiągnięciu zysków oraz poprawie rotacji na kapitale obrotowym wydawałoby się, że spółka powinna wygenerować dużą ilość gotówki operacyjnej.kliknij, aby powiększyć


Tak się jednak nie stało, a przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej wyniosły niecałe 19 mln USD, w porównaniu do 48 mln w roku poprzednim. Głównym powodem były przede wszystkim zmiany w kapitale obrotowym. W poprzednim roku spółka z tytułu zwiększenia zobowiązań „pozyskała” kilkadziesiąt mln USD, podczas gdy w tym roku zobowiązania spadły. W tym wypadku (przyspieszenie spłat zobowiązań aby uzyskać dyskonto) wydaje się jednak, że jest to pozytywny objaw dodatkowo potwierdzający silną pozycję gotówkową spółki.

Na poziomie wydatków inwestycyjnych specjalnie nic się nie dzieje. Jeśli zaś chodzi o działalność finansową to spółka wypłaciła w 2018 roku 3,3 mln USD dywidendy za rok 2017 i 2,8 mln USD zaliczki na dywidendę za rok 2018 oraz powiększyła zadłużenie bankowe o 2,8 mln USD. W końcowym rezultacie stan środków pieniężnych wzrósł r/r o 12,2 mln USD i osiągnął wartość 58,1 mln USD.

Ciekawie sprawa wygląda z dywidendą. Skonsolidowany zysk za 2018 rok wyniósł 12 mln USD w porównaniu do 6,9 mln USD w roku poprzednim. Spółka w swojej polityce dywidendowej zakłada, propozycję Rady Dyrektorów jako rekomendację na WZA wypłaty do 20 proc. W praktyce w wypadku ostatnich 4 dywidend (wypłaty za lata 2012, 2013, 2016, 2017) stopa wypłaty była wyższa i wahała się w granicach 26-48 proc. zysku netto. Obecnie już sama zaliczka stanowi 23 proc. zysku netto za rok 2018. Patrząc na historię wypłat, osiągnięte rezultaty, a także sytuację obecną przyjęcie scenariusza wypłaty całościowej dywidendy na poziomie 0,10 - 0,11 USD na 1 akcję (5,5 - 6,1 mln USD) wydaje się być rozsądnym założeniem. Oczywiście należy o tym pamiętać, że w grudniu 2018 wypłacono 0,05 USD na 1 akcję jako zaliczkę.

Zadłużenie finansowe (dług netto) bardzo istotnie spadło w ostatnich kwartałach, zarówno licząc je na danych kwartalnych jak i uśrednionych rocznych.kliknij, aby powiększyć
kliknij, aby powiększyć


W wypadku tego wskaźnika oparłem się na danych zarówno kwartalnych, jak i rocznych uśrednionych, aby wyeliminować sezonowość i specyfikę czwartego kwartału, gdzie zazwyczaj pozycja gotówkowa wygląda bardzo dobrze. Niezależnie od sposobu liczenia i wartości bezwzględnych trend jest w oczywisty sposób pozytywny i następuje sukcesywna redukcja wskaźnika finansowe zadłużenie netto/EBITDA.

Warto jednak przypomnieć, że spółka posiada dość wysoki średni ważony koszt długu, który w roku 2018 wynosił 8,4 proc., choć spadł on, co cieszy, z poziomu 9,3 proc. w roku poprzednim. Oczywiście nie można oczekiwać, żeby wskaźnik ten był na poziomie rozwiniętych krajów Unii Europejskiej, skoro większość swoich przychodów Asbis osiąga na terenie byłego ZSRR oraz krajów EMEA. Jednakże tak wysoki koszt finansowania ma swoje ryzyka dodatkowo potęgowane przez kwestię dźwigni operacyjnej.

Można przecież założyć dość pesymistyczny scenariusz, w którym spółka w 2019 roku osiąga przychody na poziomie roku 2017, a nie roku 2018, procentowa marża handlowa zostaje utrzymana na poziomach roku 2018, procentowe koszty sprzedaży to rezultat roku 2017, a koszty zarządu i koszty finansowe w wartości bezwzględnej powtórzą rok 2018. W takim wypadku okazuje się, że symulacja prowadzi do konkluzji, że zysk przed opodatkowaniem wcale nie musi być zyskiem. Oczywiście nie zamierzam tutaj udowadniać, że taki scenariusz jest realny. Gdyby jednak przyjąć założenie, że sprzedaż będzie istotnie niższa w 2019 roku niż w 2018 to jednak należałoby oczekiwać dwóch rzeczy. Po pierwsze pewnej redukcji na poziomie wartości kosztów zarządu i kosztów finansowania, po drugiej jednak wyższej procentowej marży brutto na sprzedaży jako efektu rezygnacji z pewnej części przychodów, które nie generowały wystarczającej marży handlowej. Dlaczego w ogóle zdecydowałem się przedstawić tak ciemny scenariusz? Aby uświadomić abonentom jaki efekt w wypadku takiej spółki zadziałać może obniżenie sprzedaży jeśli odpowiednio w czasie nie pójdą za tym istotne redukcje kosztów czy podwyższenie marż handlowych

Podsumowanie i ocena sytuacji rynkowej

Spółka nadal, choć już nie tak szybko jak w pierwszym półroczu, rozwija sprzedaż, przy czym kładzie większy nacisk na marżę handlową. Kapitalizacja spółki w chwili obecnej wynosi 170 mln zł, co przekłada się na wskaźnik C/Z poniżej 4, a EV/EBITDA poniżej 2,0. Na dzień dzisiejszy serwisowe automaty wskazują solidarnie na istotne niedowartościowanie akcji Asbis na GPW. Największe dotyczy tradycyjnie metod mnożnikowych, lecz także w przypadku metod majątkowych i dochodowych widać potencjał wzrostowy. Nawet wycena metodą C/WK (5,30 zł za 1 akcję) daje spory potencjał wzrostowy w stosunku do obecnej ceny (3,1-3,2). Bazując na tych danych nie powinniśmy mieć problemy z stwierdzeniem, że spółka jest niedowartościowana. Jednakże podobna konkluzja powstała podczas poprzedniej analizy dokonanej w czerwcu 2018 roku, a kurs wtedy wynosił 3,19 zł, czyli znajdował się na podobnych poziomach co dziś, choć spółka poprawiła w między czasie wyniki. Oczywiście w tym okresie kurs również zanurkował nawet do 2,20 zł za akcję, a w ostatnich tygodniach zanotował istotne ponad 25 proc. wzrosty.

W związku z tym nadal zasadne pozostaje pytanie czy inwestorzy stosują aż tak wysokie dyskonto z tytułu ryzyka geograficznego, politycznego i regulacyjnego, czy też nadal nie wierzą w powtarzalność wyników i obawiają się negatywnego efektu dźwigni operacyjnej oraz finansowej w wypadku zmniejszenia sprzedaży. Pamiętać oczywiście trzeba o innych ryzykach takich jak podatki (VAT – choć spółka nie jest istotnym graczem na rynku polskim), a także działalności w oparciu o bardzo niskie marże. W wypadku istotnego pogorszenia warunków biznesowych można bardzo łatwo z zysków wejść w straty, czego spółka już doświadczyła chociażby w 2015 roku. Z drugiej jednak strony czy tak łatwo jest znaleźć spółkę, która w zdrowy sposób powiększyła swoje zyski o ponad 75% w stosunku do roku ubiegłego i jest wyceniana na poziomie C/Z 3,9?


>> Wyceny automatyczne są tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj


Powyższa treść przez 365 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Analityk fundamentalny z zawodu, ale przede wszystkim z pasji. Miłośnik GPW - #giełdamojapasja.
Edytowany: 7 maja 2019 19:07

underground
underground PREMIUM
0
Dołączył: 2012-04-25
Wpisów: 345
Wysłane: 17 kwietnia 2019 10:58:27 przy kursie: 2,65 zł
Ostatnie 6 miesięcy to okres coraz wyższy dołków (1.10.2018, 22.02.2019, 27.03.2019 i szczytów (7.11.2018, 05.03.2019). Obecnie korekta ostatniej fali wzrostowej zatrzymała się w okolicach zniesienia 61.8 Fibo i zaczęła zawracać, jednocześnie jest to miejsce, stanowiło opór dla dwóch mniejszych konsolidacji (IX-X18, XII18-III19), a także okolice wsparcia dla konsolidacji XII17-IX18. Wydaje się to być dobre miejsce, aby mógł się z tego rozwinąć ciekawy ruch, ale potrzebne jest po pierwsze domknięcie luki z marca, a po drugie obroty,
charts.stockwatch.pl/chart/KWU...

krewa
krewa PREMIUM
246
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-05-01
Wpisów: 7 501
Wysłane: 17 czerwca 2019 10:45:23 przy kursie: 2,18 zł
ASBIS - analiza techniczna na życzenie


W przypadku notowań Asbisu mamy do czynienia z naruszeniem sekwencji coraz wyżej uplasowanych dołków, co nie wróży dobrze na przyszłość. W odreagowaniu kurs akcji sięgnął dolnego pułapu opuszczonego kanału, co poskutkowało powstaniem górnego cienia świecy - a więc możemy mówić o pożegnalnym pocałunku i kreślić negatywny scenariusz kontynuacji przeceny.
Uwzględniając wysokość kanału, można pokusić się o wyznaczenie docelowego poziomu spadków w okolicy 1,80 zł.


kliknij, aby powiększyć


Powyższa treść przez 21 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,463 sek.

AD.bx ad3a
PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +158,50% +31 699,53 zł 51 699,53 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d