Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
StockWatch.pl
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

Analityk Fundamentalny

Analityk Fundamentalny

Ostatnie 10 wpisów
Pogoń za pendoDINO - omówienie sprawozdania finansowego Eurocash po 3 kw. 2018 r.

Ostatnie omówienie wyników GK Eurocash dotyczyły całego 2017 roku, który trudno było uznać za satysfakcjonujący dla akcjonariuszy tej spółki. Pierwsze trzy kwartały 2018 roku mogą wskazywać na lekką poprawę, aczkolwiek zdecydowanie jest za wcześnie, aby odtrąbić sukces. Eurocash nadal stoi przed masą wyzwań na tym bardzo konkurencyjnym przecież rynku.

Zanim przejdę do analizy sprawozdań warto zwrócić uwagę na 3 fakty. Po pierwsze z końcem maja 2018 spółka nabyła markety Milla i od tego momentu rozpoczęła konsolidację wyników. To powoduje oczywiście pewną porównywalność danych r/r, choć w wypadku Eurocashu jest to w zasadzie dość częsta sytuacja w związku z faktem dość dużej aktywności w kwestii przejęć innych podmiotów.

[Treść ukryta]
>> Wyceny automatyczne są tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj


Trudne podejście pod sezonowy szczyt - Omówienie sprawozdania finansowego KBJ po 3 kw. 2018 r.

Spółka po zaraportowaniu bardzo dobrych wyników za rok 2017 niestety nie podtrzymała tego trendu w kolejnych kwartałach. Również trzeciego kwartału 2018 roku nie można uznać za satysfakcjonujący z punktu widzenia akcjonariuszy.

Na początek raz jeszcze przypomnienie o tym, że KBJ raportuje jednostkowe sprawozdania według polskich zasad rachunkowości oraz rachunek zysków i strat przedstawia w ujęciu rodzajowym (porównawczym). To przywołanie jest dość istotne, biorąc pod uwagę dość duże zmiany w przychodach ze sprzedaży z kwartału na kwartał, a także pewną (wymuszoną przez stosowanie polskich standardów rachunkowości zamiast międzynarodowych) nieregularność w osiąganych marżach związaną z takim sposobem raportowania.kliknij, aby powiększyć


W trzecim kwartale 2018 roku przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi wyniosły 5,55 mln zł i były wyższe o 17 proc. r/r. Jeśli jednak porównamy samą sprzedaż (bez efektu zmiany stanu produktów) to dynamika maleje już do 8,2 proc., choć jest to i tak lepiej niż w poprzednim kwartale. Pomimo wyższej sprzedaży spółce nie udało się osiągnąć pozytywnego wyniku na sprzedaży. Strata na sprzedaży wyniosła 256 tys. zł i była o 84 tys. zł niższa niż w analogicznym kwartale 2017 roku. Strata na sprzedaży miała oczywiście swoje przełożenie na kolejne pozycja wynikowe, które również świecą na czerwono w tym kwartale. Warto zauważyć, że o ile straty do poziomu wyniku przed opodatkowaniem są niższe niż rok wcześniej to wynik netto prezentuje się już gorzej – 430 tys. zł straty w bieżącym kwartale vs 400 tys. zł straty rok wcześniej. Jest to spowodowane zaksięgowaniem 119 tys. zł straty z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności. Spółka nie odniosła się do tej wartości w komentarzu wynikowym, lecz możemy zakładać, że związana jest z uwzględnieniem przynależnej części wyników Albit Software.

Narastająco w pierwszych 9 miesiącach bieżącego roku przychody netto Spółki ze sprzedanych produktów i usług wyniosły 13,4 mln zł, co oznacza zmniejszenie o 1,2 mln zł wobec okresu porównawczego.

Zarząd co prawda uspokaja, że oczekuje kumulacji przychodów w ostatnim kwartale roku. Przesunięcia w harmonogramach otwartych projektów oraz konieczność uruchomienia nowych umów ramowych to według spółki dwie podstawowe przyczyny przesunięcia przychodów na następne kwartały. Jednakże nie sposób nie zwrócić uwagi na fakt, że w chwili obecnej zarząd podkreśla, że rok 2017 był rekordowym rokiem w historii spółki, a osiągane obecnie przychody są znacząco wyższe niż w roku 2016 i latach wcześniejszych. Informacje płynące od zarządu spółki trudno odczytywać jako coś innego niż oswajanie inwestorów z myślą, że fajerwerków (w zakresie wyniku netto) w całym roku 2018 nie należy się spodziewać. Pozostaje nam wierzyć zapewnieniom zarządu, zwracając jednak uwagę, że baza porównawcza za czwarty kwartał jest dość wysoka, ponieważ sprzedaż produktów i usług w czwartym kwartale zeszłego roku wyniosła 8,3 mln zł.

Oczywiście biorąc pod uwagę sposób księgowania przychodów i kosztów, możliwe, a nawet oczekiwane, jest istotne przesunięcie zyskowności pomiędzy kwartałami. Zarząd od wielu kwartałów powtarza, że najbardziej miarodajna jest analiza wyników pełnego roku obrotowego. Problem z takim podejściem jest jedynie taki, że w takim wypadku nie należałoby w ogóle patrzeć na wyniki ani kurs spółki przez cały rok.kliknij, aby powiększyć


Analiza powyższego wykresu jasno pokazuje, że podstawowymi kosztami ponoszonymi przez spółkę są usługi obce oraz koszty pracownicze, która stanowią około 90 proc. całości kosztów rodzajowych. Jeśli chodzi o usługi obce to kształtowały się one w ostatnich dwóch latach w przedziale 3,5-4,1 mln zł i w tym kwartale wyniosły 3,74 mln zł. Z kolei koszty pracownicze obciążały rachunek wyników, w takim samym okresie, w przedziale 1,1-1,4 mln zł (1,43 mln zł w analizowanym okresie).

Od 8 kwartałów suma kosztów operacyjnych kształtuje się w przedziale 5,0 – 6,0 mln zł, czyli jest względnie stała. To co powoduje zmienność wyników operacyjnych to fluktuacje sprzedaży, która potrafi się wahać między 4,5 a ponad 8 mln zł. Niestety, dopóki spółka nie wprowadzi polityki rachunkowej zgodnej z MSSF, takie wahania będą prawdopodobnie występować. Oczywiście utrudnia to analizę wyników spółki, a w szczególności szacowanie wyników w odniesieniu do kolejnych kwartałów.

Narastające w 2018 roku koszty działalności operacyjnej wyniosły łącznie 16,8 mln zł i wzrosły o 5,0 proc. w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, co daje bezwzględny przyrost w wysokości 0,8 mln zł. Wzrost ten przede wszystkim związany był ze wzrostem kosztów pracowniczych (+459 tys. zł) o 12,6 proc. Drugą kategorią, która mocno wzrosła (efekt przede wszystkim trzeciego kwartału) to zużycie materiałów i energii, które zwiększyły się narastająco aż o 285 tys. zł. Z kolei koszty usług obcych spadły o 0,7 proc. czyli 75 tys. zł. W efekcie końcowym spółka narastająco po trzech kwartałach bieżącego roku wykazała 1,8 mln zł straty netto, wobec 0,67 mln zł zysku w porównywalnym okresie 2017 r.

Zejdźmy zatem do analizy o poziom głębiej i na początku weźmy na warsztat sprzedaż, która w chwili obecnej po prostu rozczarowuje.kliknij, aby powiększyć


Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi (zawierające korektę czyli zmianę stanu) wzrosły o 17 proc. podczas gdy „czyste” przychody ze sprzedaży wyniosły 4,9 mln zł i były o 0,14 mln zł (8,2 proc.) wyższe r/r. Przy porównaniu tych kwartałów należy pamiętać o przejęciu w czwartym kwartale 2017 części biznesu ZETO dotyczącą obsługi informatycznej w zakresie rozwiązań ERP portfela klientów i projektów. Niestety nadal nie widać efektu tego przejęcia w postaci zwiększonych przychodów.

Jeśli chodzi o duże kontrakty sprzedażowe to warto przypomnieć Umowę z PKP PLK o szacowanych przychodach 3,5 mln brutto w ciągu 20 miesięcy, która została podpisana pod koniec pierwszego kwartału 2018 roku. Wydaje się, że powinna ona wpływać już na wyniki analizowanego okresu. Z kolei w czerwcu tego roku spółka poinformowała o zawarciu umowy na aktualizację wersji SAP, migrację bazy danych oraz wdrożenie BW/4Hana z PGE Systemy. Szacowana łączna wartość umowy przekracza kwotę 2 mln zł brutto, a powinna być zrealizowana do końca pierwszego kwartału 2019 roku. Również w tym wypadku zakładam, że część przychodów powinna znaleźć się już w wynikach raportowanego okresu.

Z kolei już po zakończeniu trzeciego kwartału spółka poinformowała, że podpisała umowę z TVP SA na wdrożenie systemu SAP Hana o szacunkowej kwocie 1,5 mln zł netto w okresie 320 dni od zawarcia umowy.

Spójrzmy zatem jak wygląda kwestia struktury sprzedaży w rozbiciu na segmentację produktów oraz podział klientów.kliknij, aby powiększyć


Spółka cały czas żyje z segmentu usługi, który w pierwszych trzech kwartałach 2018 roku stanowił aż 83 proc. całkowitej sprzedaży, w porównaniu do 77 proc. rok wcześniej. Ze sprzedaży własnego oprogramowania spółka (on-premise oraz SaaS) KBJ uzyskał tylko 8 proc, czyli o 4 p.p. mniej niż w analogicznym okresie 2017 roku. Oczywiście mniejszy udział (narastająco) własnych projektów oraz własnego oprogramowania to zazwyczaj efekt mniejszej rentowności. Pozytywnie można odczytać jedynie zatrzymanie się dynamiki zwiększania usług, których udział w całości sprzedaży na koniec analizowanego kwartału spadł o 2 p.p. w porównaniu do danych półrocznych.

Pewne trendy można również zauważyć jeśli chodzi o segmentację klientów. Klienci duzi (sprzedaż powyżej 250 tys. zł netto) stanowią obecnie około 50 procent całości obrotu, czyli o 15 p.p. mniej niż rok wcześniej. Gdyby spółka tylko zachowała wartość sprzedaży do segmentu dużych klientów na poziomie trzeciego kwartału 2017 roku to sprzedaż byłaby wyższa o 1,2 mln zł (narastająco byłoby to 2,8 mn zł). Analiza wykresu jasno też pokazuje, że w pierwszym kwartale sporą część sprzedaży kierowano do klientów małych, podczas gdy w kolejnych dwóch okresach w zasadzie była ona nieistotna.

Trzeba pamiętać, że spółka ma prawo rozpoznać część projektów jako kontrakty długoterminowe i rozlicza je zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości w tym zakresie dla projektów trwających powyżej 6 miesięcy. W takim przypadku jeszcze przed wystawieniem faktury i zakończeniem projektu pojawiają się przychody proporcjonalne do stopnia zaawansowania prac. Ewentualnie w wypadku gdy jest problem z wiarygodnym oszacowaniem wyniku, to rozlicza się go w trakcie z zerową marżą, która pojawi się w rachunku wyników dopiero w ostatnim momencie (czyt. kwartale) realizacji projektu.

Natomiast projekty krótsze mogą wprowadzać zamieszanie do wyników spółki, ponieważ część kosztów dotycząca takich projektów może być księgowana na bieżąco w koszty, a przychody w momencie wystawienia faktury. Wydaje się, że ten drugi sposób rozliczania projektów przeważa w wypadku spółki KBJ.

Taki sposób księgowania oznacza, że trzy pozycje bilansowe wydają się być ciekawe pod względem analizy finansowej. Po pierwsze długoterminowe rozliczenia międzyokresowe związane z wyceną kontraktów długoterminowych (koszty rzeczywiście poniesione są wyższe od tych, które wynikają z stopnia zaawansowania projektu, lub gdy w ogóle żadna faktura przychodowa nie została jeszcze wystawiona). Po drugie półprodukty i produkcja w toku związane z nakładami jakie spółka ponosi na produkcję oprogramowania, które nie są klasyfikowane jeszcze jako wartości niematerialne i prawne. Ostatnia pozycja to właśnie wartości niematerialne i prawne (WNIP) związane z wytworzonym oprogramowaniem. Są to koszty, które poprzednio znajdowały się na produkcji w toku, a projekt, którego dotyczyły został zakończony i oddany do użytkowania. W takim wypadku te WNIP-y są amortyzowane przez spółkę w okresie 5 lat.kliknij, aby powiększyć


Powyższy wykres pokazuje kilka interesujących faktów. Po pierwsze spółka tylko w niewielu kwartałach rozlicza projekty metodą kontraktów długoterminowych. To potwierdza nasze przypuszczenia, że znaczna część projektów jest księgowana bez użycia tej metody, choć w ostatnich czterech kwartałach pojawiły się wartości związane z tą pozycją.

W poprzednim kwartale istotnie, bo aż o 0,7 mln zł powiększyły się zakończone prace rozwojowe. Z kolei w tym okresie spadły one o około 150 tys. zł. Z ruchów na w/w pozycjach bilansowych można więc domniemywać, że spółka nie przeniosła istotnych zakończonych projektów na tę pozycję bilansową w trzecim kwartale 2018 roku. Prawdopodobnie możemy również założyć, że spadek WNIP jest przede wszystkim spowodowany odpisami amortyzacyjnymi, które spółka będzie dokonywać przez okres 5 lat od momentu wprowadzenia takiej pozycji do rejestru.

Rachunek przepływów pieniężnych również potwierdza powyższe tezy, ponieważ wydatki na inwestycje (pozycja „Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych”) wyniosły w trzecim kwartale jedynie 47 tys. zł, a część z nich zapewne dotyczyła zakupu środków trwałych. Dodatkowym uwierzytelnieniem, jest również wzrost kosztów amortyzacji, które w trzecim kwartale bieżącego roku były wyższe o 33,2 proc. niż w analogicznym kwartale roku ubiegłego.

Po trzecie wartości skapitalizowane na zapasie (w wypadku KBJ zapas składa się w całości z półproduktów i produkcji w toku) systematycznie rosną od kilku okresów, z wyłączeniem drugiego kwartału bieżącego roku gdzie nastąpił znaczny transfer do pozycji WNIP. W analizowanym kwartale wartość tej pozycji bilansowej powiększyła się o 739 tys. zł., w porównaniu do około 800 tys. zł w całym pierwszym półroczu 2018 roku. Wskazywać to może na przyspieszenie prac nad własnymi projektami.

W chwili obecnej suma zapasów oraz zakończonych prac rozwojowych wynosi prawie 3,85 mln zł, czyli aż o 1,2 mln zł więcej niż na początku roku oraz o 0,6 mln zł więcej niż na koniec poprzedniego kwartału. Obydwie te dwie wartości stanowią już 38 proc. całości aktywów, czyli niewątpliwie są, oprócz należności, najistotniejszymi pozycjami majątku spółki. Dla oceny sprawozdań finansowych, niewątpliwie przydałoby się trochę więcej szczegółów dotyczących pozycji aktywów, które reprezentują tak istotne wartości. Informacje takie powinny zawierać przynajmniej ruchy (zwiększenia i zmniejszenia) na tych pozycjach bilansowych, o ile nie bardziej szczegółowy opis jakiego typu projekty są tam księgowane. Pamiętajmy bowiem, że są to skapitalizowane koszty prac rozwojowych (‘prototypy”), które powinny przynosić spółce korzyści ekonomiczne w postaci świadczenia usług czy sprzedaży produktów własnych. A w chwili obecnej sprzedaż produktów i usług własnych stanowi mniejszy udział w całości sprzedaży niż rok wcześniej. Pozostaje mieć nadzieję, że skapitalizowanie tych kosztów wpłynie pozytywnie na sprzedaż w kolejnych okresach.

Płynność i zadłużenie już nie tak idealne jak wcześniej

Sprawdźmy jeszcze jak radzi sobie spółka pod względem płynnościowym oraz w kwestii zadłużenia.kliknij, aby powiększyć


Wskaźnik płynności bieżącej na poziomie 1,7 a wskaźnik szybki 1,15 są w zgodzie z książkowymi wartościami referencyjnymi. Nie można jednak nie zauważyć spadkowego trendu tych wskaźników, co razem z spadkiem gotówki oraz pojawieniem się zadłużenia odsetkowego w trzecim kwartale, może być zastanawiające. Dodatkowo w przypadku analizowanej spółki trzeba pamiętać o specyfice zapasów, które de facto nie nadają się do upłynnienia operacyjnego, bo są to koszty kapitalizowane. Choć oczywiście po zakończeniu prac nad nowymi projektami powinny one przynosić przychody w postaci strumienia gotówki ze sprzedaży tych produktów/usług.

Zobaczmy jak wygląda zatem pozycja gotówkowa spółki w ostatnich kwartałach.kliknij, aby powiększyć


W ostatnim kwartale spółka wygenerowała ujemne przepływy operacyjne w wartości 0,5 mln zł, czyli aż o 2 mln zł gorsze niż rok wcześniej. Ponieważ strata netto w tych dwóch okresach nie różniła się istotnie, podstawowym powodem były ruchy na kapitale obrotowym. Istotne przyrosty należności handlowych (4,3 mln zł obecnie vs 2,7 mln zł r/r) oraz zapasów (2,1 mln zł obecnie vs 1,4 mln zł r/r) zostały tylko częściowo skompensowane wzrostem zobowiązań z tytułu dostaw i usług (2,5 mln zł obecnie vs 1,9 mln zł r/r). W efekcie, przy dwóch kwartałach i ujemnych przepływach operacyjnych oraz istotnych nakładach inwestycyjnych w poprzednim kwartale, spółka musiała się posiłkować kredytem, który na koniec września wyniósł 0,55 mln zł, a środki pieniężne osiągnęły dość niską wartość na poziomie 288 tys. zł.

W szczególności może zastanawiać wartość należności z tytułu dostaw i usług, która wyniosła 4,7 mln zł. Jest to kwota aż o 57 proc, wyższa r/r przy porównywalnym poziomie sprzedaży. W efekcie wartości należności handlowych stanowiła aż 87 proc. kwartalnej sprzedaży (71 proc. gdybyśmy skorygowali to o stawkę VAT). Zapewne z konkluzjami należy poczekać na sprawozdania roczne, ale jest to z pewnością pozycja bilansu, którą należy uważnie obserwować.

Podsumowanie

W chwili obecnej spółka posiada kapitalizację na poziomie 12 mln zł (40 proc. maksymalnej wyceny osiągniętej w tym roku) i spadła ona w stosunku do ostatniego omówienia wyników o kolejne 20 procent. Tak duży spadek jest oczywiście pochodną kurczącej się sprzedaży, straty netto oraz braku widoków na wypłatę dywidendy w 2019 roku. Zarząd obiecuje, że kumulacja przychodów nastąpi w czwartym kwartale, co w domyśle powinno istotnie poprawić wyniki finansowe spółki. Jak widać po kursie akcji inwestorzy nie do końca wierzą w te zapewnienia. Nie pozostaje nic innego jak czekać na wyniki czwartego kwartału, aby ocenić cały rok.

>> Wyceny automatyczne są tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj


Gdy na rynek wkracza Godzilla - omówienie sprawozdania finansowego GK Dino Polska po 3 kw. 2018 r.

Dino Polska po raz kolejny zaraportowało rekordowe wyniki związane z przychodami jak i zyskiem netto. Sprzedaż przekroczyła już 1,5 mld zł w ujęciu kwartalnym natomiast zysk netto wyniósł ponad 82 mln zł. Spółka nadal jest w stanie rozwijać się w szybkim tempie, co ważne nie tracąc przy tym na zyskowności.

[Treść ukryta]
>> Wyceny automatyczne są tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutajKiedyś to były ryby - omówienie sprawozdania finansowego Seko po 3 kw. 2018 r.

Seko zaprezentowało bardzo dobre wyniki za 2017 rok, co zostało podkreślone w naszej analizie opublikowanej w marcu 2018 roku. Zobaczmy co od tego czasu się zmieniło w Spółce i czy jest szansa na powrót do wzrostów cen akcji. Dla przypomnienia, Seko nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych, a jednostkowe sprawozdania się przygotowywane zgodnie z ustawą o rachunkowości.

[Treść ukryta]
>> Wyceny automatyczne są tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj

Energetyczna pułapka - omówienie sprawozdania finansowego Cognor po 3 kw. 2018r.

Ostatnia analiza Cognor była przeprowadzona 3 miesiące wcześniej, tak więc teraz skupimy się tylko na omówieniu najistotniejszych zmian, które można było zauważyć zarówno w wynikach trzeciego kwartału 2018 roku jak i informacjach podawanych przez spółkę.

[Treść ukryta]
>> Wyceny automatyczne są tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj

Tak SII dostało - my nie zostaliśmy nagrodzeni przez spółkę, która po prostu milczy. Generalnie każdy może się zapoznać z odpowiedziami - spora część pytań zadanych podczas chatu jest zbieżna z tym co pisaliśmy. Problemy, wątpliwości i zarzuty w stosunku do spółki przecież znane i nikt tutaj specjalnej Ameryki nie odkrywał. Zresztą nie ukrywam, że ja byłem jednym z bardziej aktywnych inwestorów, którzy zadawali pytania w trakcie chatu. I szczerze mówiąc odpowiedzi na moje pytania oceniam bardzo słabo - niewiele wnoszą do sprawy. Może faktycznie przed KNF-em będą musieli poważnie to potraktować?

Ja na mailu niestety nic nie mam. Z tego co się orientuję również SII nie dostało odpowiedzi, a przecież też pytali i prosili. Oczywiście, jeśli coś dostaniemy to opublikujemy.

Dziękuję wave . Czekaliśmy na odpowiedzi dość długo, niestety na razie nic. Może teraz zarząd się odniesie do naszych wątpliwości, ale przede wszystkim do wątpliwości wyrażanych przez akcjonariuszy i interesariuszy oraz tych wszystkich, którym na sercu leży przejrzystość i transparentność naszego rynku kapitałowego.

Aluminiowe szaleństwa napędzają sprzedaż - omówienie sprawozdania GK Kęty SA po III kw. 2018 r.
Sprzedaż w trzecim kwartale roku do roku wzrosła o 13,3 proc. r/r (12,8 proc. narastająco za 3 kwartały), natomiast EBIT o 10,7 proc. (narastająco wzrost wyniósł 11,4 proc.). Jest to więc kolejny gdzie spółka bardzo ładnie zwiększa sprzedaż, jednakże zyski rosną wolniej od dynamiki przychodów.
[Treść ukryta]

Oczywiście biorąc zerowe zaufanie do zarządu trudno coś powiedzieć bez dokładnych danych -w tych zaprezentowanych może być wszystko - a ich definicja one-off jest taka szeroka Liar
Marża handlowa 5,4% vs 6,0% r/r - czyli słabo. Widać, że raczej marża na poziomie 5,3-5,5% jest realniejsza niż 6% w całości roku. EBitda 11,1 vs 15,6 - zapewne pochodna tej niskiej marży i w dół wynik również. Pytanie o składowe i z czego wynikają. Wg mojej oceny (5 minutowej) słabe wyniki, ale lepsze niż w Q2 - co specjalnie trudne nie było).

Informacje
Stopień: Rozgadany
Dołączył: 27 grudnia 2011
Ostatnia wizyta: 19 listopada 2018 21:50:29
Liczba wpisów: 148
[0,05% wszystkich postów / 0,06 postów dziennie]

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,369 sek.

AD.bx ad3a
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d