pixelg
Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

comtrader

comtrader

Ostatnie 10 wpisów
Tylko dziwnym zbiegiem okoliczności spółka osiąga fenomenalny (w porównaniu z kapitalizacją) dodatni cashflow operacyjny od wielu już okresów...

A jaka wielkość wpływa na zwrot z kapitału, czy zwrot z aktywów??? wave
Czy łatwo można nią manipulować?
I jak szybko może się zmienić?

Inną sprawą jest, że zachomikowanych i niepracujących potężnych terenów trochę RankProgress miał...
Ale wrocławskie Popowice już zapracowały (co jeszcze w wynikach nie do końca widać) a i olsztyńskie Jaroty też się ruszyły...

Prezes Zarządu
Rank Progress S. A.
Jan Mroczka
ul. Złotoryjska 63,
59-220 LegnicaZapytania akcjonariusza w trybie Art. 428. § 6. Kodeksu Spółek Handlowych


W związku rażąco niską wyceną akcji naszej spółki na GPW w Warszawie niejako wbrew wielu pozytywnym fundamentalnie wydarzeniom, które miały miejsce w ostatnich miesiącach, jako kilkuletni już akcjonariusz spółki Rank Progress S.A. w imieniu własnym i kilku zaprzyjaźnionych akcjonariuszy proszę o udzielenie mi odpowiedzi na następujące pytania:

1) Jak Zarząd Rank Progressu zamierza zachować się w obliczu faktu przejęcia przez niemiecki TAG Immobilien mieszkaniowej części aktywów Vantage S. A.?
Pytanie stawiam oczywiście w kontekście wspólnej z Vantage inwestycji na wrocławskich Popowicach. Czy na chwilę obecną prowadzone były już jakieś rozmowy ze stroną niemiecką?

2) Czy znana jest już lokalizacja i wielkość wspólnych z Vantage S.A. inwestycji mieszkaniowej i komercyjnej w Warszawie?

3) Jak wygląda sprawa egzekucji komorniczej wobec spółki NTC Inwestycje Świętokrzyskie?
Czy Rank Progress rozważa przejęcie całości terenu w Miedzianej Górze pod Kielcami jako część zwrotu pożyczek?
Jeśli tak, to jak Pan Prezes szacuje obecną wartość tego terenu z prawomocnym MPZP?

4) Jakie są plany Zarządu w stosunku do pozostałej części gruntu na olsztyńskich Jarotach po podpisaniu przedwstępnej umowy z AGATA S.A. dotyczącej sprzedaży ok. 26 tys. m2 przy ulicy Sikorskiego w Olsztynie ?

Nie chcąc przesadzać z nadmierną ilością pytań ograniczę się do 4 powyższych.
Chociaż jedno jeszcze zadać muszę, bo pamiętam, że niegdyś Pan Prezes nie unikał oceny kursu giełdowego swojej spółki.

5) Jak Pan Prezes określa godziwą wartość akcji spółki?
I jak postrzega obecną wycenę akcji Rank Progressu na GPW?
Co jest wg Pana Prezesa powodem tak ogromnego dyskonta w wycenie w stosunku do wartości księgowej akcji, która po 3 kwartałach 2019 r. wynosi blisko 10 zł?


Z Wyrazami Szacunku i Pozdrowieniami -

Samych sukcesów inwestycyjnych, tylko trafnych decyzji, zdrowia i szczęścia na każdej życiowej płaszczyźnie życzę wszystkim obecnym i przyszłym akcjonariuszom Rank Progressu.

Niech Nowy 2020 Rok wprowadzi nową jakość i diametralnie poprawi sytuację w stosunku do lat poprzednich!
I mam na myśli zarówno naszą Spółkę jak i cały zapomniany nieco rynek kapitałowy...

Jednocześnie osobiście dziękuję za pewne wydarzenia z roku mienionego, które pozwoliły mi spoglądać na świat w nieco innej optyce...

Wszystkiego co Najlepsze życzę -

comtrader

Tu raport roczny za 2019 będzie dopiero miarodajny...

Zgadzam się z przedmówcą. hello1
Mam jeden warunek jednak... Analizę robi Anty_Teresa.
Innej nie czytam. Whistle

7.25.
Objaśnienia do pozycji śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych
Zaprezentowana w segmencie działalności operacyjnej w pozycji Inne korekty kwota w wysokości (64 024) tys. zł za okres 01.01.2019 r. – 30.06.2019 r. dotyczy w szczególności:
 (38 633) tys. zł dotyczy niewniesionego do dnia bilansowego wkładu przez Jednostkę dominującą do spółki Port Popowice spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.,
 (35 442) tys. zł dotyczy spłaty kapitału kredytu przez Jednostkę dominującą w formie bezgotówkowej.
Powyższe transakcje zostały opisane w nocie 7.34 niniejszego śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.


7.34.
Istotne zdarzenia następujące po zakończeniu bieżącego okresu, które nie zostały odzwierciedlone w śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za dany okres
...
W dniu 9 maja 2019 roku Emitent podpisał kolejny aneks do umowy inwestycyjnej zawartej z Vantage Development S.A, dotyczącej określenia zasad i etapów prowadzenia wspólnego przedsięwzięcia deweloperskiego, polegającego na realizacji inwestycji w postaci kompleksu mieszkaniowego z uzupełniającą funkcją handlowo – usługową oraz biurową pod nazwą Port Popowice we Wrocławiu. Zgodnie z zawartym Aneksem Emitent i Vantage Development S.A. podjęli decyzję o realizacji drugiej części Inwestycji, pod warunkiem uzyskania bezwarunkowej zgody na koncentrację w formie decyzji (lub w innej równoważnej formie) wydanej przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, albo uzyskania innego rozstrzygnięcia umożliwiającego realizację Inwestycji. Aneks określa zasady nabycia przez spółkę koncentrującą grunty przeznaczone do realizacji Inwestycji prawa użytkowania wieczystego drugiej części nieruchomości, a także zasady wniesienia przez wspólników spółki gruntowej (Port Popowice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.) dodatkowych wkładów pieniężnych oraz ich wysokość. Po wniesieniu dodatkowych wkładów pieniężnych do spółki gruntowej Emitent będzie posiadał 34,99% udziału w zysku i stracie spółki gruntowej, natomiast Vantage Development będzie posiadał 64,99% udziału w zysku i stracie spółki gruntowej. Na zwiększenie udziału w Spółce Gruntowej Emitent przeznaczy łącznie ok. 38,6 mln złotych. Zmiana udziałów nastąpi pod warunkiem wniesienia przez strony wkładów pieniężnych. Aneks zakłada zawarcie przez Emitenta ze spółką gruntową przedwstępnej umowy sprzedaży i następnie umowy przeniesienia własności Nieruchomości 2, wolnej od obciążeń i roszczeń, za cenę 75,9 mln złotych netto.

W dniu 9 maja 2019 roku, w wykonaniu zapisów aneksu do umowy inwestycyjnej zawartej z Vantage Development S.A., Emitent zawarł ze spółką koncentrującą grunty przeznaczone do realizacji inwestycji, czy ze spółką Port Popowice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., umowę przedwstępną sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działek o powierzchni ok. 8,2 ha za łączną cenę 75,9 mln PLN netto. Zgodnie z zawartą umową, strony zobowiązały się do zawarcia w terminie do 31 grudnia 2019 roku, warunkowej umowy sprzedaży, zawierającej warunek o niewykonaniu prawa pierwokupu przez Gminę Wrocław oraz do zawarcia odrębnej umowy przeniesienia po spełnieniu tego warunku. W związku z zawartą umową Emitent otrzymał zaliczkę w wysokości 37,25 mln PLN, która została przekazana na spłatę ostatniej raty kredytu wraz z odsetkami w BOŚ SA. W dniu 9 maja 2019 roku Emitent dokonał przedterminowej całkowitej spłaty kredytu nieodnawialnego zaciągniętego w BOŚ SA. Kredyt ten udzielony był w dniu 8 czerwca 2016 roku w początkowej wartości 106,325 mln PLN i ostatecznym terminem spłaty 7 czerwca 2019 roku.

W dniu 22 maja 2019 roku Emitent powziął informację o wpłynięciu z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pisma informującego, iż zadaniem Prezesa Urzędu dokonanie zmian w umowie inwestycyjnej zawartej z Vantage Develepment SA, zgodnie z aneksem z dnia 9 maja 2019 roku, nie powoduje konieczności notyfikacji zamiaru koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
...
W dniu 11 czerwca 2019 roku, w wykonaniu zapisów Aneksu do umowy współpracy w celu realizacji inwestycji deweloperskiej, zawartej z Vantage Development S.A. spółka koncentrująca grunty przeznaczone do realizacji inwestycji Port Popowice („Spółka Gruntowa”) zawarła warunkową umowę nabycia od Emitenta prawa użytkowania wieczystego działek o łącznej powierzchni ok. 4,4 ha za łączną cenę 40,9 mln złotych netto, powiększoną o kwotę podatku VAT. Umowa przyrzeczona zostanie zawarta pod warunkiem nie wykonania prawa pierwokupu przez Gminę Wrocław, najpóźniej w terminie do 31 grudnia 2019 roku. Umowa przyrzeczona, dotycząca pozostałej części gruntu, co do którego Gminie Wrocław nie przysługuje prawo pierwokupu, zostanie zawarta również w terminie do dnia 31 grudnia 2019 roku.

W dniu 12 czerwca 2019 r. Emitent powziął informację o tym, że Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu wyrokiem z dnia 12 czerwca 2019 r. rozstrzygnął przedmiotową sprawę na korzyść Emitenta uchylając decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu, w sprawie o sygn. akt I SA/Wr 1243/18. Obecnie Emitent oczekuje na pisemne uzasadnienie wyroku. Dyrektorowi Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu służy skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

W dniu 26 czerwca 2019 r. spółka zależna Progress XVIII spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – spółka komandytowo-akcyjna (dalej: "Kupujący"), zawarła z osobami fizycznymi (dalej: "Sprzedający") przedwstępną warunkową umowę nabycia prawa własności nieruchomości gruntowej o powierzchni do 7,9 ha, zlokalizowanej w Otwocku („Nieruchomość”) za łączną cenę do kwoty 27, 6 mln PLN. W dniu zawarcia umowy przedwstępnej Kupujący wpłacił Sprzedającemu zaliczkę w wysokości 3,0 mln PLN. Zawarcie umowy przyrzeczonej nabycia Nieruchomości nastąpi pod warunkiem m.in. braku zmiany stanu prawnego Nieruchomości, zostanie dokonany podział i scalenie działek, jednak nie później niż do dnia 31.12.2020 r.

W dniu 17 lipca 2019 roku Emitent w nawiązaniu do warunkowej umowy sprzedaży zawartej w dniu 11 czerwca 2019 roku dotyczącej warunkowej umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działek gruntu we Wrocławiu o łącznej powierzchni ok. 4,4 ha, powziął informację o spełnieniu się warunku zawieszającego umowy, polegającego się na nie wykonaniu przez Prezydenta Miasta Wrocławia prawa pierwokupu przysługującego Gminie Wrocław, a dotyczącego nieruchomości.
W dniu 19 lipca 2019 roku Emitent zawarł z jednostką stowarzyszoną Port Popowice Sp. z o.o. Sp.k. umowę przeniesienia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej o łącznej powierzchni ok. 4,4 ha za łączną cenę 40,9 mln PLN oraz umowę sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej o powierzchni ok. 3,8 ha, co do której Gminie Wrocław nie przysługiwało prawo pierwokupu, za łączną cenę 35,0 mln PLN netto. Zakupione nieruchomości zostaną przeznaczone na realizację II etapu inwestycji w postaci kompleksu mieszkaniowego z uzupełniającą funkcją handlowo-usługową oraz biurową pod nazwą Port Popowice we Wrocławiu. Umowy powyższe zostały zawarte zgodnie z aneksem do umowy inwestycyjnej zawartej z Vantage Development SA. Wynagrodzenie Emitenta z tytułu zawartych umów w łącznej wysokości 75,9 mln PLN zostało częściowo zapłacone w formie zaliczki w kwocie 37,3 mln PLN w dniu 9 maja 2019 roku, natomiast pozostała kwota w wysokości 38,6 mln PLN została w dniu 19 lipca 2019 roku przeznaczona na zwiększenie przez Emitenta wkładów pieniężnych w jednostce stowarzyszonej Port Popowice Sp. z o.o. Sp.k.. Rejestracja przez KRS wniesienia powyższych wkładów pieniężnych nastąpiła w dniu 28 sierpnia 2019 roku.

W dniu 20 sierpnia 2019 roku spółka zależna Emitenta Progress XIII Sp. z o.o. podpisała z Santander Bank Polska SA dwa aneksy do dwóch umów kredytowych zawartych z bankiem, dotyczących finansowania Galerii Piastów w Legnicy. Na podstawie zawartych aneksów dokonano zmiany zapadalności obu kredytów na dzień 28 lutego 2024 roku, przy założeniu spełnienia przez Progress XIII Sp. z o.o. warunków ustalonych aneksami w terminach do 28 lutego odpowiednio w latach 2020, 2021, 2022, 2023. Na dzień podpisania niniejszych aneksów zobowiązanie z tytułu obu kredytów wobec banku opiewa na kwotę 29,3 mln EUR. Spółka Progress XIII Sp. z o.o. zobowiązała się w terminie do 31 grudnia 2019 roku przedpłacić kredyt w wysokości 3,0 mln PLN.

W dniu 13 września 2019 r. Emitent powziął informację, że w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu zapadł korzystny dla Emitenta oraz spółki zależnej Progress IV Sp. z o.o. prawomocny wyrok kończący spór ze spółką NCT Inwestycje Świętokrzyskie I Sp. z o.o. o zwrot pożyczek na rzecz Emitenta w wysokości 675 tys. zł oraz na rzecz Progress IV Sp. z o.o. w wysokości 24,3 mln zł. i utrzymujący w mocy wyrok Sądu I instancji. Stronie przeciwnej przysługuje skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego.

BOŚ spłacony w całości, a Santander, który był w wysokości ponad 100 mln zł w zobowiązaniach krótkoterminowych w tym raporcie w nich jeszcze pozostał, choć wiemy, że w III kwartale został już aneksowany i po raporcie za III kwartał będzie już w długoterminowych.
Z kredytów refinansowane zostało jeszcze finansowanie Chojnic... z górką.

Także...
Mimo, że sporo się dzieje w tym temacie, to akurat raport półroczny jeszcze tego nie pokazuje.

comtrader

O praktycznie pewnej kasie od Nalepy pisałem na Bankierze 10 września.... 2 dni temu.
I mamy w końcu wyrok z Apelacyjnego.

Przypomnę, że ewentualna skarga kasacyjna nie wstrzymuje wykonania wyroku!
A RankProgress zabezpieczył się na działkach NTC Inwestycje Świętokrzyskie pod Kielcami...
Osobiście nie sądzę, by Nalepa próbował przeciągać w Sądzie Najwyższym.
Sporej kasy trzeba przy skardze kasacyjnej, a chłop musi zdawać sobie sprawę, że szanse ma bardzo niewielkie....
Nalepa poleci w preselekcji...

Jak ja to widzę?
RankProgress w wyniku rozliczeń postanie jedynym właścicielem potężnego terenu w Miedzianej Górze pod Kielcami.
A przypominam Wam, że sytuacja jest diametralnie inna niż wcześniej... teren ten ma już prawomocny Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, wójt Miedzianej Góry aż przebiera nogami, by inwestycja tam powstała. Nie wiem, czy Ikea ciągle jest w grze...

A tak na marginesie... Prezes Jan ciągle swoje... nawet komunikat o wyroku Sądu Apelacyjnego jest tendencyjny, bo mówi tylko o kapitale pożyczki i milczy o blisko 10 mln odsetkach...

comtrader

To zależy...
Boś-a już nie ma a Santander po przerolowaniu zrobił się bezpieczny.
I to trzeba odnotować.

comtrader

Płynność bieżąca już opanowana. Altman Z" score mocno w górę!

Poniższy post napisałem 4 maja:

Sprawdzamy i StockWatcha i powód spadku wskaźnika Z"score Altmana:

Z = 6,56 * (140,556 mln - 231,714 mln)/785,032 mln + 3,26 * 197,97 mln/785,032 mln + 6,72 * 44,711 mln/785,032 mln + 1,05 * 361,883 mln/423,15 mln + 3,25

Z = 6,56 * (- 0,116) + 3,26 * 0,25 + 6,72 * 0,057 + 1,05 * 0,855 + 3,25

Z = (-0,76) + 0,815 + 0,383 + 0,90 + 3,25 = 4,59

Warto mieć świadomość, że powyższa formuła jest modyfikacją dla rynków mniej rozwiniętych niż amerykański i mimo wszystko nie jest niczym więcej, a tylko modelem statystycznym...

Gołym okiem widać, że za spadek ratingu w/g Altmana odpowiada skok zobowiązań krótkoterminowych, czyli konkretnie:
1) ostatnia rata 35,340 mln do BOŚ-a (płatne do 7 czerwca)
2) oraz kredyt z Santander Bank Polska w wysokości 131,023 mln zł (w/g stanu na 31.12.2018) płatny do 31.12.2019 roku, który został słusznie zaliczony do zobowiązań krótkoterminowych, wymagalnych w terminie do 12 miesięcy.

Różnica pomiędzy aktywami obrotowymi, a chwilowo tak wysokimi zobowiązaniami krótkoterminowymi (- 91 mln) powoduje, że pierwszy mocno ważący (z mnożnikiem 6,56 x) człon wzoru Altmana staje się ujemny, a to silnie ciągnie w dół cały wskaźnik. Jednak nieobca jest nam przecież wiedza, że w tych aktywach obrotowych są m.in. "Towary", czyli również teren we Wrocławiu... ciągle ujmowany jako "Zapasy" i co za tym idzie wyceniany w/g kosztu... nabycia!

Można się pokusić o wyliczenie Altman Z"score po spłacie BOŚ-a - choć to akurat nie będzie łatwe, bo co prawda wiemy, że zobowiązania krótkie spadną o ponad 35 mln zł ale nie wiemy na ile uszczupli to "wrocławskie zapasy".

Natomiast w sposób dość łatwy można wyliczyć Altman Z"score po przekwalifikowaniu kredytu w Santanderze z powrotem do długoterminowych (co zapowiada Prezes w raporcie) - po prostu:

Z = 6,56 * (140,556 mln - 100,691 mln)/785,032 mln + 3,26 * 197,97 mln/785,032 mln + 6,72 * 44,711 mln/785,032 mln + 1,05 * 361,883 mln/423,15 mln + 3,25

Z = 6,56 * 0,051 + 3,26 * 0,25 + 6,72 * 0,057 + 1,05 * 0,855 + 3,25

Z = 0,33 + 0,815 + 0,383 + 0,90 + 3,25 = 5,68

No ale wszystko to to takie akademickie nieco rozważania, bo jak nie będzie w krótkoterminowych Santandera, to i nie będzie już w nich i BOŚ-a a tak w ogóle to jak cokolwiek się sprzeda to wzrosną aktywa obrotowe i sytuacja płynnościowa będzie znacząco lepsza.


Zrobiło się bezpiecznie!
Analitycznie... Nawet dla tych co patrzą na liczby.
Chociaż to jeszcze nie będzie widoczne w raporcie półrocznym, bo miało miejsce 20 sierpnia...
Prezes Jan zrealizował to co zapowiadał.

comtrader

Informacje
Stopień: Obeznany
Dołączył: 27 września 2018
Ostatnia wizyta: 14 lutego 2020 14:34:53
Liczba wpisów: 51
[0,02% wszystkich postów / 0,10 postów dziennie]

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,362 sek.

AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d