pixelg
ORZEŁ (Catalyst) - Notowane instrumenty - Forum StockWatch.pl
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

1 2 3 4 5 6 7

ORZEŁ (Catalyst)

Marcin Osiecki
0
Grupa: SubskrybentP1, Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2010-06-15
Wpisów: 855
Wysłane: 3 lutego 2011 14:34:21
Profil działalności emitenta: Firma zajmuje się detaliczną, hurtową oraz internetową sprzedażą opon. W ofercie firmy znajdują się zarówno nowe opony jak i regenerowane. Ponadto firma posiada dwa punkty zajmujące się wymianą, serwisowaniem oraz regeneracją opon. Orzeł SA zajmuje się również utylizacją zużytych opon. Celem strategicznym spółki jest budowa zakładu produkcji granulatu gumowego w Poniatowej na Lubelszczyźnie. Na ten cel spółka pozyskała dotację z programu Innowacyjna Gospodarka. Pozostała część wydatków ma być sfinansowana poprzez emisję nowych akcji.

Strona internetowa: http://www.orzelsa.com

Podstawowe dane:

kliknij, aby powiększyć

Opracowanie własne
Edytowany: 21 lipca 2020 12:51

Marcin Osiecki
0
Grupa: SubskrybentP1, Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2010-06-15
Wpisów: 855
Wysłane: 13 kwietnia 2011 14:10:58
Analiza wypłacalności Orzeł Opony SA na podstawie danych finansowych za IV kwartał 2010 r.

Wersja PDF

Na rynku GPW Catalyst jest notowana tylko jedna seria obligacji Orzeł Opony SA. Papiery dłużne Spółki zostały oznaczone kodem ORL0412 (seria A). Są to obligacje o stałym oprocentowaniu wynoszącym 15 proc. w skali roku. Zabezpieczeniem jest zastaw rejestrowy na 3,8 mln akcji Emitenta. Nie posiadają żadnych wbudowanych opcji przedterminowego wykupu (callable, putable), ani nie są zamienne na akcje Emitenta. Udziałowe papiery Spółki są notowane na rynku NewConnect, co zapewnia obligatariuszom dostęp także do raportów kwartalnych. Kupony są płacone co trzy miesiące na bazie najczęściej stosowanej na rynku korporacyjnego długu konwencji ACT/365. Standardowa jest również wartość nominalna pojedynczego instrumentu wynosząca 1000 zł. Łączna wartość emisji to 7,26 mln zł. Obligacje zostały umieszczone na dwóch platformach: alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez GPW oraz na BondSpot ASO.


kliknij, aby powiększyć

Opracowanie własne na podstawie danych StockWatch.pl

Poziom zadłużenia, zdolność do obsługi długu oraz płynność finansowa
Wskaźnik ogólnego zadłużenia wynosi obecnie 67 proc. Taki poziom jest często określany w literaturze jako granica bezpiecznego, rozsądnego finansowania kapitałem obcym dla typowych przedsiębiorstw produkcyjnych lub handlowych (spoza sektora finansowego). Nie powinno się rzecz jasna generalizować, ponieważ każda spółka posiada inny poziom optymalnego zadłużenia. Jednak patrząc na tego rodzaju mierniki można już mówić o tym, iż łączne zadłużenie Orzeł Opony SA jest znaczne i dalszy wzrost zobowiązań byłby niepożądanym zjawiskiem. Korzystne z punktu widzenia bezpieczeństwa wierzycieli były przeprowadzane w ostatnim czasie nowe emisje akcji z prawem poboru. Wartość księgowa firmy zwiększyła się dzięki temu znacząco do ok. 11 mln zł na koniec 2010 r. Gdyby nie te pozytywne wydarzenia to już teraz struktura finansowania wyglądałaby niebezpiecznie.

Najpopularniejsze bankowe kowenanty nie nastrajają optymistycznie. Dług netto w relacji do EBITDA (zysk operacyjny plus amortyzacja) wynosi aż 93,66 (pozytywne są poziomy poniżej 5). Widać zatem, że firma nie generuje przepływów pieniężnych (EBITDA może być ich przybliżeniem) zdolnych do szybkiej spłaty swojego zadłużenia. Jeszcze gorzej jest ze wskaźnikiem dług netto / EBIT. Jego ujemna wartość jest konsekwencją faktu, że Spółka nie jest rentowna na poziomie operacyjnym. Niektóre mierniki zdolności do obsługi długu pokazują bardzo korzystne wartości. Niestety jest to tylko efekt niewystarczających informacji przekazanych w ostatnim raporcie za IV kwartał 2010 roku lub jest to spowodowane zasadami rachunkowości. Chodzi przede wszystkim o wskaźniki pokrycia odsetek wynikiem EBITDA (3,49) oraz pokrycia obsługi długu z nadwyżki finansowej (6,29). Ich zaprezentowany poziom nie budzi zastrzeżeń, tylko że nie jest on adekwatny do rzeczywistej sytuacji przedsiębiorstwa.

Celem emisji obligacji było pozyskanie finansowania na budowę fabryki zajmującej się odzyskiwaniem surowców z opon i produkcją granulatu gumowego. Z punktu widzenia rachunkowości płacone odsetki od obligacji nie są zatem kosztem finansowym (dlatego koszty odsetkowe umieszczone w Tabeli 1 są aż tak niskie). W tym momencie odsetki od papierów ORL0412 powiększają wartość środków trwałych w budowie. Rocznie Orzeł SA płaci ok. 1,09 mln zł odsetek od obligacji. Po ich doliczeniu miernik pokrycia odsetek II spadłby do bardzo niskiego poziomu 0,2. Podobnie byłoby z pozostałymi wskaźnikami wiarygodności kredytowej (spadłyby do bardzo niskich wartości). Należy dodać ponadto, że ostatni raport kwartalny nie zawierał sprawozdania z przepływów pieniężnych, które jest potrzebne chociażby do uzyskania informacji o spłatach rat kapitałowych z tytułu zadłużenia. Jedynym obszernym w informacje dokumentem na rynku NewConnect jest raport roczny. Niestety będzie on opublikowany dopiero 14 czerwca 2011 r.

Wskaźnik Altmana (Z''-score) oraz Rating StockWatch.pl
Rating StockWatch.pl wskazuje na wysokie ryzyko kredytowe (CCC-). Najmocniej na tak niski wskaźnik Altmana (1,82) skonstruowany dla przedsiębiorstw z rynków EM (Emerging Markets) wpływa ujemny poziom kapitału obrotowego netto (aż minus 9,6 mln zł). Struktura zobowiązań już na koniec 2010 roku wyglądała niekorzystnie (zdecydowanie więcej krótkoterminowych), a sytuacja w najbliższej przyszłości będzie się ponadto pogarszać. Chociażby z tego powodu, iż wyemitowane obligacje ORL0412 staną się niedługo wymagalne w okresie poniżej jednego roku (czyli będą już elementem zobowiązań krótkoterminowych). Druga kwestia dotyczy słabych rezultatów operacyjnych tej firmy. W okresie ostatniego roku Orzeł osiągnął niewielką stratę (minus 0,2 mln zł). Trochę lepiej jest na poziomie EBITDA (plus 0,2 mln zł). Rentowność biznesu to bardzo istotny czynnik we wskaźniku Altmana (Z”-score). Nie pomagają ponadto ani zyski zatrzymane (przedsiębiorstwo od 2 lat notuje zazwyczaj lekkie straty), ani relatywny poziom zadłużenia (ogólne ponad 67 proc.). To wszystko prowadzi do bardzo niskiej oceny standingu finansowego Orzeł SA. Jednak płynność i wypłacalność Spółki powinna się zdecydowanie poprawić na koniec I kw. 2011 r. dzięki wpłynięciu dotacji przyznanej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w łącznej kwocie 5,4 mln zł.

Analiza dostępna dla wszystkich użytkowników portalu. Więcej informacji o rynku Catalyst na http://www.gpwcatalyst.pl. Analiza została sporządzona wyłącznie w celach edukacyjnych i jest subiektywną oceną autora. Zawarte informacje nie mogą być podstawą do podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych. Analiza nie jest rekomendacją w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz.U. 2005 nr 206 poz. 1715).
Edytowany: 17 kwietnia 2011 16:27

hektar
0
Dołączył: 2010-10-23
Wpisów: 14
Wysłane: 15 kwietnia 2011 19:40:50
Szanowny Kolego
To że Twoja analiza jest bezpłatna, ani to że jest wyrazem Twojej subiektywnej opinii
nie usprawiedliwia faktu, że jest nierzetelna. Piszesz, że obligacje nie są zabezpieczone, a może warto by było zanim się napisze poczytać ;)
Polecam uwadze: RB nr 32/2010 z dn. 2010 -05-10
Cytat:

6. Wysokość i forma zabezpieczenia i oznaczenie podmiotu udzielającego zabezpieczenia.

Zabezpieczeniem wierzytelności wynikających z Obligacji jest zastaw rejestrowy na 3.800.000 akcjach imiennych serii A Emitenta, który ustanowiony został w dniu 21 kwietnia 2010r. poprzez stosowny wpis do rejestru zastawów prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Lublinie, Wydział XII Rejestru Zastawów. W dniu 26 marca 2010r. zawarta została umowa pomiędzy Emitentem a Panią Haliną Orzeł (posiadającą 1.520.000 akcji serii A), Panem Józefem Orzeł (posiadającym 1.520.000 akcji serii A), Panią Magdaleną Orzeł (posiadającą 380.000 akcji serii A), i Panem Jackiem Orzeł (posiadającym 380.000 akcji serii A), tj. Akcjonariuszami posiadającymi wszystkie akcje serii A ORZEŁ S.A w łącznej liczbie 3.800.000 szt. o wartości nominalnej 1,00 zł, zarejestrowanych w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000296327. Na mocy tej umowy, wymienieni Akcjonariusze wyrazili zgodę na ustanowienie owych akcji przedmiotem zabezpieczenia roszczeń Obligatariuszy wynikających z emisji Obligacji Serii A Emitenta i zobowiązali się do ustanowienia na rzecz Obligatariuszy zastawu rejestrowego na akcjach serii A w liczbie 3.800.000 szt. Przedmiotowe akcje nie zostały wprowadzone do Alternatywnego Systemu Obrotu na NewConnect i należą do większościowych akcjonariuszy Emitenta, tj. Państwa Haliny Orzeł, Józefa Orzeł, Magdaleny Orzeł i Jacka Orzeł. Podmiotem pełniącym funkcję administratora zastawu jest Dom Maklerski AmerBrokers S.A z siedzibą w Warszawie. Zabezpieczenie w postaci zastawu rejestrowego na akcjach serii A ustanowione jest do najwyższej sumy zabezpieczenia na poziomie 15.542.000 zł, co stanowi 170% wartości emisji Obligacji. Wycena akcji stanowiących przedmiot zastawu rejestrowego, na podstawie której ustalona została najwyższa suma zabezpieczenia, udostępniana będzie do wglądu na żądanie inwestora w siedzibie Emitenta. Kopia Postanowienia Sądu Rejonowy w Lublinie, Wydział XII Rejestru Zastawów w sprawie ustanowienia zastawu rejestrowego na 3.800.000 akcjach imiennych serii A ORZEŁ S.A. stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Mam nadzieję, że mój wpis jest wystarczająco merytoryczny by wodzowie tego forum go nie usunęli

>> Ponad 160% zysku od początku 2017 r. – sprawdź ofertę portfela wzorcowego Cztery Fazy Rynku w StockWatch.pl


Marcin Osiecki
0
Grupa: SubskrybentP1, Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2010-06-15
Wpisów: 855
Wysłane: 15 kwietnia 2011 22:51:03
Szanowny Kolego,

Dziękuję bardzo za informację. Już poprawiłem mój błąd. Bardzo przepraszam wszystkich użytkowników za to, że ta analiza była tak nierzetelna. Abstrahuję już w ogóle od faktu, że zabezpieczenie na własnych akcjach nie jest w ogóle żadnym realnym zabezpieczeniem. W przypadku bankructwa przedsiębiorstwa nic nam to nie da, że dostaniemy bezwartościowe papiery udziałowe.

tompot
0
Dołączył: 2010-07-01
Wpisów: 32
Wysłane: 16 kwietnia 2011 07:08:05
Każdy wie, że zastaw rejestrowy na akcjach to fikcja w przypadku upadłości. Swego czasu zajmowałem się postępowaniami upadłościowymi i w żadnym z nich nie widziałem sytuacji, w której wierzyciele zostaliby w całości spłaceni z aktywów wchodzących w skład masy upadłości. A co dopiero mówić o jakiejś resztówce dla akcjonariuszy. Najlepszym zabezpieczeniem są oczywiście nieruchomości. Z ruchomości coś tam od biedy można uzyskać, ale trzeba pamiętać o amortyzacji. Niezależenie od powyższego w tabeli tych papierów przy zabezpieczeniu powinna się znajdować jakaś "gwiazdka" - żeby każdy wiedział, że jest to zabezpieczenie na niby Angel .
Edytowany: 16 kwietnia 2011 07:10

Kamil Gemra
0
Dołączył: 2009-12-09
Wpisów: 3 001
Wysłane: 16 kwietnia 2011 09:27:00
Zabezpieczenie na akcjach to czysto teoretyczna sprawa. Jak spółka popadłaby w poważne tarapaty to dostaniesz co najwyżej "zdematerializowane puste papierki". Zgadzam się z użytkownikiem tompot, że może należałoby tam dać gwiazdkę, iż nie do końca jest to normalne i realne zabezpieczenie.

@hektar

Staraj się nie obrażać nikogo. To, że coś jest za darmo nie znaczy, że Marcin nie przykłada się do tego. Na wątku o obligacjach z tego co mi wiadomo, nie został skasowany żaden wpis także możesz spać spokojnie. Nikt nie ma monopolu na rację i zawsze można dyskutować ale kulturalnie, a nie od razu kogoś atakować. Popatrz jak inni użytkownicy się wypowiadają.

Co do forum to poczytaj sobie www.wiadomosci24.pl/artykul/pr...

Jasne to nie Polityka, Newsweek czy coś podobnego. Uprzedzam pytanie - nie znamy tej osoby i nie mamy z nią nic wspólnego.

Proponuję skończyć dyskusję na wątku spółki Orzeł Opony na temat usuwania postów. Są do tego inne wątki, gdzie możesz dać upust swojej złości.

hektar
0
Dołączył: 2010-10-23
Wpisów: 14
Wysłane: 16 kwietnia 2011 14:14:20
Przepraszam jeśli kogoś uraziłem. Nie miałem takiego planu. Zamieściłem we wpisie małe mrugnięcie okiem, ale widocznie zbyt małe by zostało dostrzeżone.
Oczywiście zabezpieczenie na akcjach to nie gwarancja bankowa, ale uznawanie że to nic nie warte to chyba też nie fair. Myślę, że tym bardziej w przypadku firmy rodzinnej zabezpieczenie to ma szczególną wartość. Trochę Wasz pesymizm kojarzy mi się z wymogami banków które najchętniej udzielałyby kredytów pod zabezpieczenie na lokacie nie mniejszej niż wartość kredytu.

pozdrawiam wszystkich

O usuwaniu postów Silenced
Edytowany: 16 kwietnia 2011 14:20

Kamil Gemra
0
Dołączył: 2009-12-09
Wpisów: 3 001
Wysłane: 16 kwietnia 2011 14:39:35
Niestety takie są uroki kontaktów "pisanych". Czasami ciężko wyczuć co autor miał na myśli.

Teraz spokojnie można dyskutować o obligacjach.


Papiery moim zdaniem bardzo ciekawe, ale oferty sprzedaży na poziomie około 108 (niestety oczywiście XTB mi nie działa w tej chwili) sprawiają, że rentowność w stosunku do ryzyka jest symboliczna. Chciałem kupić te papiery na debiucie ale od razu były drogo wycenianie przez sprzedających także niestety się nie udało. Ci co kupili w emisji prywatnej pewnie są zadowoleni.

rafsty
rafsty PREMIUM
10
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-02-19
Wpisów: 2 304
Wysłane: 22 kwietnia 2011 03:01:50
hektar napisał(a):
(...) zabezpieczenie na akcjach (...) w przypadku firmy rodzinnej zabezpieczenie to ma szczególną wartość.

Tak - sentymentalną, ale tylko dla rodziny. Obligatariuszy z pewnością nie podnieca. No chyba że to emisja prywatna wśród pociotków.
Inwestując w obligacje oczekuje się odsetek i zwrotu kapitału. Nie zaś frajdy z możliwości wykazania się w procesie restrukturyzacji bankruta. Jak by ktoś chciał sobie pozarządzać, to by sobie kupił jakąś spółkę, a nie obligacje. Zwalnianie ludzi to nie jest znowu taka fajna sprawa, jak pokazują na amerykańskich filmach.

Marcin Osiecki
0
Grupa: SubskrybentP1, Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2010-06-15
Wpisów: 855
Wysłane: 22 kwietnia 2011 15:08:48
Anty_teresa zwrócił moją uwagę na ważną rzecz. W pasywach Spółki znajduje się ok. 8 mln zł rozliczeń międzyokresowych. W ostatnim raporcie nie ma rzecz jasna szczegółowej noty i wszystkiego trzeba się domyślać, ale znajdują się tam zapewne rozliczenia międzyokresowe przychodów związane z dotacjami. Jest to pozytywna wiadomość, ponieważ będą one rozliczane w przyszłości, a zatem większe będą przychody prezentowane w RZiS oraz spadać będą zobowiązania ogółem. Krótko mówiąc trzeba patrzeć na wskaźnik ogólnego zadłużenia z pewną rezerwą. Poziom zadłużenia nie jest jeszcze aż tak wysoki jak widać na pierwszy rzut oka. Poza tym odliczając te rozliczenia międzyokresowe automatycznie liczony w serwisie kapitał obrotowy netto też jest zaniżony (nie byłby na pewno na aż tak znacznym minusie). Czyli rating Altmana również mógby pójść nieco w górę.

Nie zmienia to jednak ogólnie słabej oceny, ze względu na chociażby prawie zerowy wynik EBITDA. Wskaźniki pokrycia odsetek należałoby obliczyć ponownie, ale to dopiero wtedy jak Orzeł przedstawi raport roczny i sprawozdanie z przepływów pieniężnych. W tym momencie jest to niemożliwe.


rafsty
rafsty PREMIUM
10
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-02-19
Wpisów: 2 304
Wysłane: 25 kwietnia 2011 00:56:43
Cytat:
Poza tym odliczając te rozliczenia międzyokresowe automatycznie liczony w serwisie kapitał obrotowy netto też jest zaniżony (nie byłby na pewno na aż tak znacznym minusie).

A tego akurat bym nie robił. Rozliczenia międzyokresowe bierne w rodzaju tzw. "przychodów przyszłych okresów" (czyli pochodzące np. z procesu rozliczania dotacji, choć nie tylko) to de facto zobowiązania. Nazwa jest tu deko myląca. Tak więc - pozostańmy przy pierwszym wrażeniu z oceny. Bo zwykle jest najlepsze.

bankrucik
54
Dołączył: 2011-03-26
Wpisów: 4 316
Wysłane: 25 kwietnia 2011 01:04:30
wg mnie trudno dyskutowac o finansach takiej spółki jak orzeł której core biznes powstaje z tak duzym udziałem dotacji + środków własnych i długu, jednocześnie nie ma jeszcze z tego tytułu zadnych przychodów bo nie jest to kontynuacja i rozbudowa prowadzonej działalności tylko inwestycja typu greenfield.
tutaj jest prosto.. jeśli biznes się powiedzie to wszystko pójdzie idealnie i bedzie można wyliczać sensownie wskaźniki i bedą one czemuś służyły., jeśli nie to bez liczenia wskaźników finansowych można z góry założyć że firma padnie.

analiza finansowa w tym zakresie w tej chwili na tej spółce to sztuka dla sztuki.
Pogromca bajkopisarzy giełdowych:-)))

Brak kary w przeszłości rozzuchwala na przyszłość..

teraz również na twitter.com

mankomaniak
0
Dołączył: 2008-10-04
Wpisów: 572
Wysłane: 25 kwietnia 2011 02:33:06
Kamil Gemra napisał(a):

Co do forum to poczytaj sobie www.wiadomosci24.pl/artykul/pr...

Jasne to nie Polityka, Newsweek czy coś podobnego. Uprzedzam pytanie - nie znamy tej osoby i nie mamy z nią nic wspólnego.


Autor tego artykułu to Masa, użytkownik który jest tu od dawna i jest tak Wam baardzo oddany, że napisał artykuł, jak bardzo kocha Stockwatch. Wiem to, bo miał avatar do niedawna z tym zdjęciem, to jest on (mam fotograficzną pamięć, w tym przypadku dosłownie). Tak więc znacie tę osobę i macie z nią wiele wspólnego. Ta chwała na siłę nie jest zabawna.
Co cię nie zabije, to cię udziwni

[**usunięto zakazaną treść**]
Edytowany: 25 kwietnia 2011 02:46

Kamil Gemra
0
Dołączył: 2009-12-09
Wpisów: 3 001
Wysłane: 25 kwietnia 2011 08:07:53
Hmmm nie mam pojęcia kto to jest. Skoro masz taką opinię na ten temat to Twoja sprawa.

rafsty
rafsty PREMIUM
10
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-02-19
Wpisów: 2 304
Wysłane: 26 kwietnia 2011 12:58:10
@mankomaniak: Co nie zmienia faktu, że popełnił w sieci jakiś artykulik, w którym pisze (nie tylko) o nas pozytywnie. A nie musiał. Dziwak znaczy, bo polska sieć służy tylko do obsobaczania wszystkiego i wszystkich.
Cytat:
Tak więc znacie tę osobę i macie z nią wiele wspólnego

A w Klewkach to UFO z Talibami wylądowało.

rafsty
rafsty PREMIUM
10
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-02-19
Wpisów: 2 304
Wysłane: 26 kwietnia 2011 13:05:28
bankrucik napisał(a):
jeśli biznes się powiedzie to wszystko pójdzie idealnie i bedzie można wyliczać sensownie wskaźniki i bedą one czemuś służyły., jeśli nie to bez liczenia wskaźników finansowych można z góry założyć że firma padnie.


Ze skrajności w skrajność - albo "idealnie", albo "padnie". A co gdy nie padnie, ale nie będzie idalnie? Wychodzi mi, że sumie każda analiza czegokolewiek jest bez sensu. Przecież będzie, co ma być.

Cytat:
analiza finansowa w tym zakresie w tej chwili na tej spółce to sztuka dla sztuki.

A więc stawianie na to kasy to hazard. Tylko dlaczego na giełdzie? W kasynie jest większy fun.

Kamil Gemra
0
Dołączył: 2009-12-09
Wpisów: 3 001
Wysłane: 12 maja 2011 14:19:25
Może coś ruszy na tych papierach:

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. informuje, że POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. Oddział - Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie od dnia 12 maja 2011 r. pełnić będzie zadania Animatora Rynku na rynku Catalyst dla obligacji serii A spółki ORZEŁ S.A.

www.gpwinfostrefa.pl/palio/htm...

lukaszkosa
0
Dołączył: 2011-05-14
Wpisów: 1
Wysłane: 15 maja 2011 15:34:01
Witam, czy mógłby ktoś zrobić analizę wypłacalności spółki Orzeł, za I kwartał 2011?
Potrzebuję do pracy magisterskiej, będę bardzo wdzięczny.

Marcin Osiecki
0
Grupa: SubskrybentP1, Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2010-06-15
Wpisów: 855
Wysłane: 15 maja 2011 16:17:44
Wydaję mi się, iż nie warto pisać tej analizy. Wnioski pewnie byłyby pewnie podobne co w poprzednim tekście. Poza tym czekają do opisania, inne ciekawsze spółki.

noise
0
Dołączył: 2008-12-03
Wpisów: 280
Wysłane: 25 listopada 2011 18:21:34
Można prosić o kilka słów komentarza do aktualnego ratingu (po raporcie za III kwartał) i nowej emisji obligacji ORL0814
Edytowany: 25 listopada 2011 18:22

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
1 2 3 4 5 6 7

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,916 sek.

PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +166,57% +33 314,35 zł 53 314,35 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło