pixelg
PROPERTY LEASE FUND (Catalyst) - Notowane instrumenty - Forum StockWatch.pl
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

9 10 11 12 13 14 15

PROPERTY LEASE FUND (Catalyst)

Bercik40
0
Dołączył: 2012-11-26
Wpisów: 494
Wysłane: 29 grudnia 2017 12:26:20
Jak oceniacie działania administratora zastawu w tej sprawie w kontekście przejęcia zastawu wierzytelności leasingowych.
Moim zdaniem działania mocno spóźnione ponieważ należało to zrobić z chwilą niewykupienia obligacji. Nie przejęcie tego spowodowało że z rat leasingowych dalej pawłowski żył sobie na nasz koszt.
Na celowość działania na szkodę przemawia również fakt, że gdyby administrator przejął zastaw od razu nie byłoby wogóle mowy o jakieś restrukturyzacji bo w spółce oprócz rat leasingowych nic nie ma. Pawłowski tymczasem uzbierał przez ten czas z rat ponad milion złotych i ma teraz na opłacenie swojej restrukturyzacji za nasze pieniądze. Działania administratora można wiec uznać za celowe i na szkodę obligatariuszy zabezpieczonych zastawem. Prawdopodobnie człowiek pawłowskiego, bo przecież to ta spółka go opłaca. Taka jest moja opinia.

zgred
4
Dołączył: 2012-03-02
Wpisów: 1 214
Wysłane: 2 stycznia 2018 23:14:02
PROPERTY LEASE FUND SA W RESTRUKTURYZACJI (22/2017) Zaspokojenie wierzycieli obligacyjnych serii C, D i E
www.stockwatch.pl/komunikaty-s...
Kod:
mod: zmieniono link na wewnętrzny
Edytowany: 3 stycznia 2018 07:26

cric
0
Dołączył: 2008-12-23
Wpisów: 68
Wysłane: 12 stycznia 2018 15:33:33
Pan prezes Marcin Pawłowski porzucił resztki truchła nieruchomościowego PLF chyba w obliczu panów oficerów z Wydziału Wywiadu Kryminalnego KWP z Wrocławia. A może już się ukrywa i niezręcznie mu pobierać milionowe wynagrodzenie i zlecać przekosztowne usługi obce?


Bercik40
0
Dołączył: 2012-11-26
Wpisów: 494
Wysłane: 18 marca 2018 10:11:36
Witam
Mam pytanie odnośnie czy od spłat kapitału któryś z biur maklerskich pobierał podatki od odsetek od tych rat. U mnie na rachunku zauważyłem takie coś ??? Żeby pobierać podatek od straty a jak to u was wygląda?

12.03.2018 12:01:51 PL12750550 R:91058984 Przelew z r-ku brokerskiego na bankowy - wolne środki (z
91058984-276004-101 na13-120091-02) -59,76
12.03.2018 12:01:50 Wykup obligacji: DP: 2018-03-02 PLLSGEX00040 (PLE0916); 59,76

08.02.2018 14:20:24 PL12686583 R:91058984 Przelew z r-ku brokerskiego na bankowy - wolne środki (z
91058984-276004-101 na13-120091-02) -51,92
08.02.2018 14:20:23 Stornowanie (czerwone) operacji 424815444 61,66
08.02.2018 10:43:17 Podatek od odsetek od obligacji: DP: 2018-01-31 PLLSGEX00040 (PLE0916); -61,66
08.02.2018 10:43:17 Odsetki od obligacji: DP: 2018-01-31 PLLSGEX00040 (PLE0916); 51,92

Bedę wdzięczny za odpowiedz w tej sprawie.

Bercik40
0
Dołączył: 2012-11-26
Wpisów: 494
Wysłane: 6 maja 2018 10:43:37
Zarząd Property Lease Fund S.A. w z siedzibą w Poznaniu, informuje iż w dniu dzisiejszym pełnomocnikowi Spółki doręczono postanowienie Sądu Rejonowego Poznań Stare-Miasto w Poznaniu, Wydział XI Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych o oddaleniu wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego Property Lease Fund S.A, jak również o oddalenie wniosków o zabezpieczenie, składanych przez Dłużnika w toku uproszczonego postępowania o otwarcie postępowania sanacyjnego. Postanowienie nie jest prawomocne.

Uzasadniając swoje rozstrzygnięcie Sąd Rejonowy podał, że otwarcie postępowania prowadzić będzie do pokrzywdzenia wierzycieli, a to dlatego, że skoro - „jak należy domniemywać”- Dłużnik złożył wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego w oparciu o te same propozycje układowe, które zostały już uprzednio ocenione przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej w postanowieniu o odmowie zatwierdzenia układu jako krzywdzące wierzycieli, (pomimo faktu zaakceptowania propozycji układowych przez większość obligatariuszy) to tym samym brak jest jakichkolwiek argumentów, aby inaczej uznać obecnie. Ponadto za rzekomym pokrzywdzeniem wierzycieli przemawiać ma także fakt, że Spółka obok wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego złożyła wniosek o ogłoszenie upadłości, co zdaniem sądu ma oznaczać, że jej zarząd sam nie wierzy
w skuteczność postępowania restrukturyzacyjnego.

W świetle takiego uzasadnienia przedstawionego przez Sąd Rejonowy, zarząd spółki podjął decyzję o zaskarżeniu omawianego postanowienia. Nie tylko bowiem nie oddaje ono okoliczności faktycznych sprawy, ale abstrahuje także od przepisów prawa restrukturyzacyjnego. W szczególności wadliwe jest bezzasadne założenie Sądu o zamiarze przedstawienia w postępowaniu sanacyjnym tych samych propozycji układowych, co w uprzednim przyspieszonym postępowaniu układowym, i to z kilku powodów.

Zarząd Spółki podkreśla, że przepisy ustawy Prawo restrukturyzacyjne nie określa terminu na złożenie propozycji układowych w postępowaniu sanacyjnym. Niemniej doktryna tej gałęzi prawa jednomyślnie przyjmuje, że w zasadzie – aby zachować spójność postępowania - muszą one zostać skonstruowane wspólnie z samym Planem restrukturyzacyjnym, są to bowiem dokumenty od siebie wzajemnie uzależnione. Ten zaś, co wynika z art. 313 Prawa restrukturyzacyjnego składany jest przez zarządcę powołanego przez Sąd (nie zaś Dłużnika) w terminie 30 dni lub 3 miesięcy od otwarcia postępowania sanacyjnego. Co prawda w typowym wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego przewidziano możliwość złożenia tzw. wstępnych propozycji układowych, jednak możliwość taka jest wprost wyłączona w przypadku składnia wniosku sanacyjnego w trybie uproszczonym, z którego korzysta w niniejszej sprawie Property Lease Fund S.A. (argument z art. 328 ust. 2 w zw. z art. 284 Prawa restrukturyzacyjnego). Spółka nie tylko nie musiała więc dotychczas sygnalizować zmiany propozycji układowych, które rozważa złożyć w ramach ewentualnego postępowania sanacyjnego (ponieważ nie upłynął jeszcze termin z art. 313 ustawy), ale wręcz nie miała prawnej możliwości przedstawienia w ramach postępowania sygnału, że taki zamiar w istocie ma (przytoczony wyżej argument z art. 328 ust. 2 w zw. z art. 284 ustawy).

„Założenie” Sądu Rejonowego o podtrzymaniu przez PLF swoich wcześniejszych propozycji układowych jest również kontrfaktyczne. Pomija bowiem z jednej strony, że przyspieszone postępowanie układowe zmierzało do zawarcia układu częściowego, jedynie z wybranymi wierzycielami Spółki (tj. jej obligatariuszami), gdy takiej możliwości ustawodawca nie przewidział dla postępowania sanacyjnego, które z założenia dotyczyć musi wszystkich uprawnionych. Siłą rzeczy więc propozycje układowe w obu postępowaniach nie mogą być tożsame. Co ważniejsze, nie uwzględnia ono zmian w składzie majątku Spółki, który stanowić miał substrat zabezpieczający wykonanie układu zawartego w oparciu o propozycje złożone w przyspieszonym postępowaniu układowym. Tymczasem dnia 22 grudnia 2017 r. administrator zastawu zabezpieczającego obligacje serii C, D i E złożył wobec Property Lease Fund S.A. oświadczenie o przejęciu przedmiotu zastawu rejestrowego na własność, co doprowadziło do wyjścia z majątku spółki wierzytelności oszacowanych na kwotę 7.305.343,87 zł oraz zaspokoiło roszczenia rzeczonych obligatariuszy w zakresie 5.844.275,10 zł. (por. raport bieżący nr 22/2017).

Zarząd Spółki nie może się także zgodzić z argumentacją Sądu, jakoby złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości miało świadczyć o braku wiary władz Property Lease Fund S.A. w powodzenie restrukturyzacji. Nie złożenie wniosku upadłościowego w warunkach prawomocnego umorzenia postępowania restrukturyzacyjnego o czym spółka informowała (por. raport bieżący nr 19 /2017) świetle art. 586 Kodeksu spółek handlowych mogło rodzić dla członka zarządu ryzyko odpowiedzialności. Postępowanie takie jest zgodne z praktyką rynkową w tym zakresie.

Zarząd PLF podkreśla, iż w świetle obecnie dokonywanych już comiesięcznych spłat na rzecz obligatariuszy serii C,D,E realizowanych przez administratora zastawu jest gotowy w toku ewentualnego postępowania sanacyjnego przedstawić wierzycielom satysfakcjonujące propozycje układowe.

Termin na złożenie zażalenia upływa dnia 11 maja 2018 r.

www.bankier.pl/wiadomosc/PROPE...


Plan Pawłowskiego ze złożeniem wszystkich możliwych wniosków upadłościowych (czyli grania na czas z nieudolnym polskim sądownictwem) spalił na panewce Boo hoo! Boo hoo! Boo hoo!
Najlepszy w tym jest ten tekst
Zarząd PLF podkreśla, iż w świetle obecnie dokonywanych już comiesięcznych spłat na rzecz obligatariuszy serii C,D,E realizowanych przez administratora zastawu jest gotowy w toku ewentualnego postępowania sanacyjnego przedstawić wierzycielom satysfakcjonujące propozycje układowe.
Czyżby raty na 200 lat ? Brawo Sąd teraz sprawa się szybciej ruszy jak pójdą wezwania do zapłaty i komornicy.

Bercik40
0
Dołączył: 2012-11-26
Wpisów: 494
Wysłane: 22 września 2018 20:07:11
Wróciła
Szanowny Panie,Jeżeli posiada Pan wolne środki, które chciałby Pan atrakcyjnie i bezpiecznie ulokować, to serdecznie zapraszam do zapoznania się z naszą ofertą, której parametry przedstawiają się następująco;

- Kapitał minimalny 20k

- Kupon wypłacany 3mc

- Rentowność 7/8%

Jeżeli wstępne parametry spotkały się z Pana zainteresowaniem, to proszę udzielić odpowiedzi o treści :” tak”, wówczas skontaktuje się doradca i przedstawi szczegółyAnna Marcinkowska
Dyrektor oddziału
Mail anna.marcinkowska@copernicus.pl
Kom +48 602226826

Copernicus Securities S.A.
ODDZIAŁ WROCŁAW
Mail biuro@copernicus.pl


zgred
4
Dołączył: 2012-03-02
Wpisów: 1 214
Wysłane: 18 marca 2019 11:50:46
Zatrzymanie prezesa Property Lease Fund. Prokuratura żąda 1 mln zł poręczenia
www.money.pl/gospodarka/zatrzy...

Ignaś
0
Dołączył: 2016-11-07
Wpisów: 45
Wysłane: 13 lipca 2019 17:26:39
Czy coś wiadomo o podjęciu przez administratora zabezpieczenia czynności w sprawie sprzedania nieruchomości w Legnicy? To prawie 8 mln zł.

Maupa_w_niebieskim
28
Dołączył: 2016-02-29
Wpisów: 927
Wysłane: 16 sierpnia 2019 17:43:20
I kolejny emitent obligacji kończy w sądzie via prokuratura. Trzy lata prokuratura pracowała aż wreszcie akt oskarżenia jest gotowy. Młyny sprawiedliwości mielą powoli ale jednak mielą.
obligacje.pl/pl/a/akt-oskarzen...
Jak ustalono w toku śledztwa, w okresie od lutego 2014 r. do marca 2017 r., Marcin P. reprezentujący spółkę Property Lease Fund SA z siedzibą we Wrocławiu, (…) doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem wielkiej wartości w kwocie ponad 13 mln zł ok. 200 obligatariuszy, poprzez wprowadzenie ich w błąd przy sprzedaży emitowanych obligacji – podała wrocławska prokuratura.

Jak wyjaśniono, w ramach śledztwa stwierdzono szereg nieprawidłowości związanych z działalnością spółki, a w tym stwierdzono, że Marcin P. zataił przy emisji obligacji rzeczywistą sytuację finansową spółki, plany jej rozwoju oraz zdolności do wywiązywania się z obowiązku wykupu obligacji i inne wiadomości niezbędne dla oceny sytuacji finansowej spółki, czym wprowadził obligatariuszy w błąd, co do możliwości odzyskania zainwestowanego kapitału.

Prokuratura opiera swoje oskarżenie o zgromadzoną dokumentację, w tym dokumentację skarbową, zeznania świadków, analizę finansową spółki, dokumentację bankową, dokumentację emisyjną, czy opinię biegłego z zakresu finansów i księgowości.

krewa
krewa PREMIUM
390
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-05-01
Wpisów: 7 943
Wysłane: 16 sierpnia 2019 18:22:41
Cytat:
...z siedzibą we Wrocławiu...

Matko, to miasto jest jakieś trefne.


Ignaś
0
Dołączył: 2016-11-07
Wpisów: 45
Wysłane: 26 sierpnia 2019 21:09:44
PO Wrocław przesłała do sądu akt oskarżenia przeciwko prezesowi.
PO II Ds 29.2018
Czy ktoś ma informacje na jakim etapie jest postępowanie przeciwko prezesowi e-kancelaria, mającym to samo nazwisko? Obaj są z Wrocławia. Mogliby razem posiedzieć.

zgred
4
Dołączył: 2012-03-02
Wpisów: 1 214
Wysłane: 28 grudnia 2020 20:18:13
a ja dziś dostałem wezwanie w charakterze świadka w sprawie oskarżonego Marcina P. na rozprawę na marzec 2021...

echhhh...

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
9 10 11 12 13 14 15

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,604 sek.

PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +169,37% +33 874,13 zł 53 874,13 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło