pixelg
EUROCENT (Catalyst) - Notowane instrumenty - Forum StockWatch.pl
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

1 2 3

EUROCENT (Catalyst)

Tomasz Nawrocki
3
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2010-04-22
Wpisów: 729
Wysłane: 24 maja 2015 22:23:37
ERC0916: Analiza wypłacalności GK Eurocent S.A. (GKE) na podstawie danych finansowych z raportu okresowego za 1 kwartał 2015r

Na dzień analizy w obrocie na rynku Catalyst Eurocent S.A. ma dwie serie obligacji o łącznej wartości nominalnej 4 mln zł.

W związku z osiągnięciem porównywalności danych skonsolidowanych publikowanych od 1kw 2014r obecną analizę przeprowadzono dla całej GK Eurocent, uwzględniając dodatkowo korekty danych za 4kw u.r. wynikające z opublikowanego raportu rocznego.

Bilans
W relacji do końca poprzedniego okresu sprawozdawczego suma bilansowa GK Eurocent uległa wzrostowi o 5%. Po stronie aktywów odpowiadało to zwiększeniu wartości składników trwałych o 6% (głównie w zakresie aktywów finansowych) oraz obrotowych o 5% (głównie w zakresie udzielonych pożyczek i należności). Z kolei po stronie pasywów odnotowano wzrost kapitału własnego o 10% oraz brak wyraźniejszej zmiany wartości zobowiązań ogółem. W odniesieniu do obszaru zadłużenia GKE należy odnotować nieznaczny spadek zadłużenia oprocentowanego (-2%, zarówno krótko- jak i długoterminowego), który został zneutralizowany wzrostem krótkoterminowego zadłużenia nieoprocentowanego.

Z punktu widzenia struktury kapitałowo-majątkowej powyższe zmiany wielkości bilansowych nie wpłynęły istotnie na obraz sytuacji Emitent, który można uznać za bezpieczny – pokrycie aktywów trwałych kapitałem stałym (w tym w pełni własnym) jest nadwyżkowe. Mimo tego utrzymał się mankament w postaci niezrównoważonej struktury kapitału obrotowego netto, gdzie można stwierdzić wyższe zapotrzebowanie na ten kapitał względem jego bieżącego stanu (nieznaczne ujemne saldo płynności). Sytuacja taka jest jednakże dość typowa dla działalności prowadzonej przez Emitenta, więc nie należy też przesadzać z negatywną nadinterpretacją tego faktu.

Rachunek zysków i strat
Mimo znaczącej poprawy r/r zysków na końcowych poziomach rachunku zysków i strat (wzrost zysku brutto i netto o 488% do 0,8 mln zł), analizowany okres trudno uznać dla Emitenta za korzystny pod względem wynikowym. Zwłaszcza z punktu widzenia wierzycieli in minus należy ocenić fakt, że progresje na poziomie zysku operacyjnego (+78% do 2 mln zł), i wspomnianych dalszych, to efekt nie działalności podstawowej lecz pozostałej działalności operacyjnej. Na poziomie przychodów odnotowano r/r spadek o 9% do 3 mln zł (zwiększył się znacznie udział w sprzedaży pożyczek gotówkowych, które rozliczane są w dłuższym okresie czasu od „chwilówek”), a wynik netto na sprzedaży zmniejszył się o 13% do 0,9 mln zł. W rezultacie zysk operacyjny był wyższy od zysku netto na sprzedaży o 117% w samym 1kw 2015r oraz o 38% w ujęciu narastającym za 12m, co nie świadczy zbyt dobrze o wyniku EBIT i EBITDA stanowiących podstawę obliczeniową dla wskaźników zdolności do obsługi zadłużenia.

Rachunek przepływów pieniężnych
W analizowanym okresie Emitent wykazał na poziomie salda ogólnego większy odpływ gotówki aniżeli przed rokiem (-1,3 wobec -0,8 mln zł), przy czym w głównej mierze wynikało to ze zdecydowanie większych wydatków finansowych netto (-2,1 wobec -0,5 mln zł). W obszarze przepływów operacyjnych odnotowano r/r 1 mln zł wpływów wobec 0,3 mln zł wypływów (nadwyżka finansowa netto wzrosła z 0,2 do 0,9 mln zł), a w obszarze przepływów inwestycyjnych wydatki netto rzędu 0,2 mln zł wobec nieco ponad zero wpływów netto.

Analiza wypłacalności
Zaktualizowane na koniec rozpatrywanego okresu podstawowe wielkości finansowe oraz wynikające z nich wskaźniki dotyczące oceny płynności i zadłużenia analizowanego Emitenta zamieszczono w tabeli poniżej.


kliknij, aby powiększyć

Opracowanie własne na podstawie danych Stockwatch oraz raportów okresowych Emitenta

W obszarze płynności finansowej sytuacja Emitenta prezentuje się względnie korzystnie, przy czym opiera się ona głównie na ujęciu statycznym, gdzie można stwierdzić nadwyżkowe pokrycie zobowiązań krótkoterminowych zarówno aktywami obrotowymi ogółem (wskaźnik bieżący), a także, mimo spadku, nadal dość znaczący poziom ich pokrycia środkami pieniężnymi (wskaźnik gotówkowy). Z punktu widzenia ujęcia dochodowego (przepływy pieniężne) pokrycie zobowiązań krótkoterminowych jest już nieznaczne. Z kolei w ramach ujęcia strukturalnego płynności (kapitał obrotowy) w ujęciu statycznym występuje co prawda wspomniany już wcześniej nieznaczny niedobór kapitału obrotowego netto (ujemne saldo płynności), lecz w ramach ujęcia dynamicznego cykl środków pieniężnych nadal jest krótszy od cyklu kapitału obrotowego netto.

W obszarze poziomu zadłużenia mamy nieznacznie niższe odczyty względem poprzedniego okresu sprawozdawczego, które jak na specyfikę działalności Emitenta można nadal uznać za dość umiarkowane – aktywa finansowane są zobowiązaniami ogółem w ok 53%, a w relacji do kapitału własnego zadłużenie wynosi obecnie ok 111% jego wartości (zadłużenie oprocentowane kapitału własnego wynosi przy tym 91%). Z punktu widzenia czasowej struktury zadłużenia nadal utrzymuje się nieznaczna przewaga jego części długookresowej nad krótkookresową (58-42), jednocześnie jednak, biorąc pod uwagę zróżnicowanie rodzajowe zadłużenia GKE, odnotować należy, że zdecydowana jego większość (ok 82%) ma charakter odsetkowy, co przekłada się wymiernie na koszty finansowe wykazywane w rachunku zysków i strat.

W odniesieniu do obszaru zdolności do obsługi zadłużenia sytuację GK Eurocent można uznać generalnie za korzystną, choć pamiętać trzeba o nieco podbitych in plus za sprawą działalność pozostałej wynikach EBIT i EBITDA. Relacje dotyczące okresu zadłużenia (dług netto do EBIT lub EBITDA) utrzymano na niskich poziomach ok 1-2 lat, które mają wymowę bardzo bezpieczną (poziomy uznawane za graniczne są w okolicach 4-5 lat). Pokrycie odsetek wspomnianymi kategoriami wynikowymi jest mocno nadwyżkowe. Pewne problemy występują natomiast w odniesieniu do pełnego pokrycia łącznych odsetek, rat kapitałowych i leasingu – część wskaźników wskazuje pełne a część niepełne pokrycie, przy czym może to być uwarunkowane większymi spłatami w analizowanym okresie.

Bazujący na modelu Altmana (Z”-score) rating StockWatch.pl dla GK Eurocent w analizowanym okresie utrzymał się na najwyższym poziomie AAA, sygnalizując sytuację bezpieczną. Dla przypomnienia należy zauważyć, że model ten co prawda nie jest przeznaczony do oceny podmiotów z branży finansowej, niemniej jednak na podstawie wyników przeprowadzonej analizy można w przypadku omawianego Emitenta ponownie potwierdzić powyższe pozytywne wskazania.

Link do kalkulatora rentowności obligacji Eurocent S.A. notowanych na rynku Catalyst: www.stockwatch.pl/obligacje/em...

>> …więcej analiz wypłacalności innych Emitentów jest tutaj
Powyższa treść przez 150 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

kondorek
0
Dołączył: 2014-03-21
Wpisów: 49
Wysłane: 31 sierpnia 2015 18:05:46
Obligacje 0815 wykupione. Dziękujemy!

aksu
0
Dołączył: 2015-02-26
Wpisów: 187
Wysłane: 31 sierpnia 2015 21:09:14
Jak widać są także pozytywne historie na Catalyst. Tu należy dodać że przy ERC0915 nie było praktycznie ŻADNYCH zgrzytów przez cały dwuletni okres. Tak trzymać! hello1


Tomasz Nawrocki
3
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2010-04-22
Wpisów: 729
Wysłane: 10 września 2015 20:25:26
ERC0617: Analiza wypłacalności GK Eurocent S.A. (GKE) na podstawie danych finansowych z raportu okresowego za 2 kwartał 2015r

Na dzień analizy w obrocie na rynku Catalyst Eurocent S.A. ma dwie serie obligacji o łącznej wartości nominalnej 3,8 mln zł.

Bilans
W relacji do końca poprzedniego okresu sprawozdawczego suma bilansowa GK Eurocent uległa wzrostowi o 4%. Po stronie aktywów odpowiadało to zwiększeniu wartości składników trwałych o 9% (głównie w zakresie środków transportu) oraz obrotowych o 5% (głównie w zakresie środków pieniężnych). Z kolei po stronie pasywów odnotowano wzrost kapitału własnego o 21% oraz spadek stanu zobowiązań ogółem o 11% (zobowiązania krótkoterminowe wzrosły o 2%, a długoterminowe zmniejszyły się o 21%; dług oprocentowany spadł o 17% - efekt przedterminowego wykupu obligacji serii C).

Z punktu widzenia struktury kapitałowo-majątkowej powyższe zmiany wielkości bilansowych nie wpłynęły istotnie na obraz sytuacji Emitenta, który można uznać za bezpieczny – pokrycie aktywów trwałych kapitałem stałym (w tym w pełni własnym) jest nadwyżkowe. Jednocześnie relacja między stanem kapitału obrotowego netto a bieżącymi potrzebami w tym zakresie uległa zbilansowaniu.

Rachunek zysków i strat
Pod względem uzyskanych wyników finansowych analizowany okres Grupa Eurocent może zaliczyć do udanych. Zmiany w zakresie systemu wynagradzania przedstawicieli finansowych, rozbudowanie oferty produktowej i siatki sprzedaży oraz poszerzenie zakresu działania przełożyło się na dynamiczny wzrost sprzedaży w ujęciu r/r (+348%), co mimo spadku marży netto (20 wobec 33% przed rokiem) przełożyło się na znaczącą progresję na poszczególnych poziomach wynikowych – zysk netto poprawił się o 177%, zysk operacyjny o 174% (ponownie dodatni wpływ działalności pozostałej), a zysk brutto i netto o 518%. Zmiany te przełożyły się oczywiście na wyraźną poprawę wynikowego obrazu Grupy w ujęciu narastającym za 12m, należy jednakże odnotować, że w dalszym ciągu mamy do czynienia z wyraźnym dodatnim wpływem działalności pozostałej, co każe brać poprawkę in minus na wyniki EBIT i EBITDA stanowiące podstawę obliczeniową dla wskaźników zdolności do obsługi zadłużenia. Jakkolwiek Zarząd Grupy pozytywnie zapatruje się na przyszłość i zamierza kontynuować obrany kierunek rozwoju (w planach jest objęcie do końca b.r. zasięgiem działania całej Polski) to jednocześnie zwraca uwagę na możliwy niekorzystny wpływ na uwarunkowania prowadzonego biznesu uchwalonych ostatnio przez parlament zmian prawnych, które mogą skutkować ograniczeniem oferty produktowej instytucji pożyczkowych jak również zakresu potencjalnych klientów.

Rachunek przepływów pieniężnych
Analizowany okres okazał się udany dla Grupy Eurocent również pod względem zrealizowanych przepływów pieniężnych. Wykazała ona na poziomie salda ogólnego większy dopływ gotówki aniżeli przed rokiem (1,4 wobec 0,6 mln zł), przy jednoczesnej poprawie w obszarze operacyjnym (1 wobec 0,2 mln zł; nadwyżka finansowa netto poprawiła się z 0,4 do 1,9 mln zł); działalność inwestycyjna i finansowa zamknęła się podobnymi saldami co w okresie odniesienia – odpowiednio -0,1 oraz 0,6 mln zł. Tym samym w ujęciu narastającym za 12m odnotowano kw/kw wyraźną poprawę na poziomie salda ogólnego (1,4 wobec -1,3 mln zł) w czym decydujące znaczenie miała poprawa w zakresie nadwyżki finansowej netto.

Analiza wypłacalności
Zaktualizowane na koniec rozpatrywanego okresu podstawowe wielkości finansowe oraz wynikające z nich wskaźniki dotyczące oceny płynności i zadłużenia analizowanego Emitenta zamieszczono w tabeli poniżej.


kliknij, aby powiększyć

Opracowanie własne na podstawie danych Stockwatch oraz raportów okresowych Emitenta

W obszarze płynności finansowej sytuację Emitenta można ocenić generalnie jako korzystną. W ujęciu statycznym można stwierdzić mocno nadwyżkowe pokrycie zobowiązań krótkoterminowych zarówno aktywami obrotowymi ogółem (wskaźnik bieżący) oraz w dużym stopniu (znacznie powyżej wymaganego) środkami pieniężnymi (wskaźnik gotówkowy), co zapewne wynika z braku zagospodarowania środków z przeprowadzonej w czerwcu b.r. emisji obligacji serii E. Na przestrzeni ostatnich okresów sprawozdawczych wyraźnie poprawiła się sytuacja płynnościowa Grupy w ujęciu dochodowym (przepływy pieniężne), gdzie pokrycie zobowiązań krótkoterminowych przepływami operacyjnymi sięga już 33%. Z kolei w ramach ujęcia strukturalnego płynności (kapitał obrotowy netto) utrzymuje się przewaga cyklu kapitału obrotowego netto nad cyklem konwersji gotówki oraz doszło do względnego zbilansowania stanu kapitału obrotowego netto z bieżącymi potrzebami Grupy w tym zakresie.

W obszarze poziomu zadłużenia mamy dalszy regres odczytów względem poprzedniego okresu sprawozdawczego, które biorąc pod uwagę specyfikę działalności Emitenta są bardzo umiarkowane – aktywa finansowane są zobowiązaniami ogółem w ok 45%, a w relacji do kapitału własnego zadłużenie wynosi obecnie ok 82% jego wartości (zadłużenie oprocentowane kapitału własnego wynosi przy tym 58%). Z punktu widzenia czasowej struktury zadłużenia nadal utrzymuje się nieznaczna przewaga jego części długookresowej nad krótkookresową (52-48), jednocześnie jednak, biorąc pod uwagę zróżnicowanie rodzajowe zadłużenia GK Eurocent, odnotować należy, że zdecydowana jego większość (ok 71%) ma charakter odsetkowy, co przekłada się wymiernie na koszty finansowe wykazywane w rachunku zysków i strat.

W odniesieniu do obszaru zdolności do obsługi zadłużenia sytuacja GK Eurocent również jest generalnie korzystna, choć pamiętać trzeba o nieco podbitych in plus za sprawą działalność pozostałej wynikach EBIT i EBITDA. Relacje dotyczące okresu zadłużenia (dług netto do EBIT lub EBITDA) zeszły poniżej 1 roku, co jest wynikiem bardzo bezpiecznym nawet biorąc pod uwagę wspomniane wyżej ich podrasowanie. Pokrycie odsetek wspomnianymi kategoriami wynikowymi jest mocno nadwyżkowe. Z kolei w odniesieniu do pokrycia łącznych odsetek, rat kapitałowych i leasingu prawie wszystkie relacje wskazują na jego pełny zakres.

Bazujący na modelu Altmana (Z”-score) rating StockWatch.pl dla GK Eurocent w analizowanym okresie utrzymał się na najwyższym poziomie AAA, sygnalizując sytuację bezpieczną. Dla przypomnienia należy zauważyć, że model ten co prawda nie jest przeznaczony do oceny podmiotów z branży finansowej, niemniej jednak na podstawie wyników przeprowadzonej analizy można w przypadku omawianego Emitenta ponownie potwierdzić powyższe pozytywne wskazania.

Link do kalkulatora rentowności obligacji Eurocent S.A. notowanych na rynku Catalyst: www.stockwatch.pl/obligacje/em...

>> …więcej analiz wypłacalności innych Emitentów jest tutaj
Powyższa treść przez 150 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

Tomasz Nawrocki
3
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2010-04-22
Wpisów: 729
Wysłane: 9 grudnia 2015 18:55:36
ERC0916: Analiza wypłacalności GK Eurocent S.A. na podstawie danych finansowych z raportu okresowego za 3 kwartał 2015 roku

Jako że na forum akcyjnym GK Eurocent S.A. zamieszczono omówienie raportu okresowego za 3 kwartał 2015 roku – www.stockwatch.pl/forum/wpisy-... – poniżej, jako uzupełnienie dla posiadaczy obligacji tego Emitenta, wklejono dodatkowo tabelę z wartościami podstawowych wielkości finansowych na potrzeby analizy wypłacalności oraz wyniki poszczególnych wskaźników płynności i zadłużenia.


kliknij, aby powiększyć

Opracowanie własne na podstawie danych Stockwatch oraz raportów okresowych Emitenta

Link do kalkulatora rentowności obligacji Emitenta notowanych na rynku Catalyst: www.stockwatch.pl/obligacje/em...

>> …więcej analiz wypłacalności innych Emitentów jest tutaj
Powyższa treść przez 150 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

erazmus
0
Dołączył: 2016-01-20
Wpisów: 7
Wysłane: 16 grudnia 2016 12:37:06
Witam
Czy można prosić o bieżącą analizę Eurocent-u.

pozdrawiam
Erazmus

Kris59
15
Dołączył: 2013-02-19
Wpisów: 214
Wysłane: 14 lipca 2017 07:19:57
Czy ktos tu jeszcze zaglada ? Bo ciekawie się dzieje z Eurocentem i jego upadłoscią? Może ktoś posiadający obligacje napisze aby wymienić się opiniami?

aksu
0
Dołączył: 2015-02-26
Wpisów: 187
Wysłane: 18 lutego 2018 20:31:53
Też chętnie zapoznam się z aktualną sytuacją. Wypuszczają coraz gorsze raporty i ludzie ze Spółki pochowali się głęboko z Prezesem Kolawą na czele. Z tego co widać nie ma raczej jednak ryzyka wyprowadzania bokiem majątku. Dlatego też tutaj jeszcze coś można próbować odzyskać

Sam posiadam pakiet kilkuset obligacji tej Spółki, jeśli jakaś grupa działa w tym temacie prośba o ujawnienie się lub kontakt prywatną wiadomością Think . Ewentualnie jeśli jakieś sensowne zastępstwo procesowe byłoby możliwe to również prośba o info salute

Pozdrawiam

mirawa
0
Dołączył: 2012-12-07
Wpisów: 11
Wysłane: 23 kwietnia 2018 09:04:46
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 28 / 2018
Data sporządzenia: 2018-04-20
Skrócona nazwa emitenta
EUROCENT S.A.
Temat
Informacja o wydaniu postanowienia w sprawie ogłoszenia upadłości Emitenta
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Syndyk Masy Upadłości EUROCENT Spółki Akcyjnej w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Krakowie (dalej: „Emitent”) informuje, iż w dniu 20 kwietnia 2018 roku Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy do spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych wydał postanowienie, sygn. akt VIII GU 528/17, w którym postanowił:
I.odmówić otwarcia postępowania układowego
II.ogłosić upadłość dłużnika Eurocent Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie, ul. Młodzieży 9D, 30-829 Kraków (KRS 0000422501)
III. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego – komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym,
IV.wezwać osób, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym,
V. wyznaczyć Sędziego-komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie – Barbary Fela,
VI. wyznaczyć zastępcy Sędziego-komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Janusza Płocha
VII. wyznaczyć syndyka w osobie Sylwestra Zięciaka – numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 471,
VIII. dla reprezentowania praw obligatariuszy ustanowić kuratora w osobie doradcy restrukturyzacyjnego Marcina Kubiczka, nr licencji 244,
IX. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust.1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. prawo upadłościowe (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz.2344), określając, iż w myśl przepisów art. 382 ust. 3 prawa upadłościowego jak również art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Redy (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowanie upadłościowego (Dz.Urz.UE.L2015 Nr 141) niniejsze postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego.


zibis5
0
Dołączył: 2012-12-17
Wpisów: 18
Wysłane: 23 kwietnia 2018 20:20:38
Cytat:
III. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego – komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym,


Kiedy zostanie to obwieszczone?
Będzie jakaś informacja od nadzorcy sądowego na jaki adres należy zgłaszać wierzytelności i co należy do nich dołączyć?


mirawa
0
Dołączył: 2012-12-07
Wpisów: 11
Wysłane: 18 maja 2018 10:04:34
Obwieszczenie ukazało się 9 maja.
www.imsig.pl/pozycja/2018/89/1...
W związku z powyższym ostateczny termin mija 8 czerwca.

aksu
0
Dołączył: 2015-02-26
Wpisów: 187
Wysłane: 4 września 2018 23:12:57
Cześć,

mam trochę tych nieszczęsnych obligacji. Zastanawiam się czy warto się jeszcze odzyskaniem wierzytelności zajmować (teoretycznie majątku na jakieś zaspokojenie w Spółce jest), czy raczej zaoszczędzony czas przeznaczyć na odrabianie powstałej straty?

Wie ktoś jak teraz sprawa się ma? Upadłość została ogłoszona, wierzytelności przynajmniej zgodnie z terminami powinny być zgłoszone do 8 czerwca, także co dalej? Swoją drogą też zgłosiłem ale korespondencji od sądu nie dostałem żadnej - to normalne, tak ma być?

Właściwym byłoby chyba stworzenie spisu majątku i próba licytacji. Ktoś wie jak się sprawy mają?

Od początku czerwca minęło wiele czasu, a dalszych rozstrzygnięć nie widzę jeśli ktoś ma obsługę profesjonalną i ma coś do polecenia lub działa na własny rachunek i podzieli się wiedzą to śmiało proszę pisać tutaj jak i wiadomością prywatną thumbright

Bercik40
0
Dołączył: 2012-11-26
Wpisów: 494
Wysłane: 22 września 2018 20:06:19
Wróciła
Szanowny Panie,Jeżeli posiada Pan wolne środki, które chciałby Pan atrakcyjnie i bezpiecznie ulokować, to serdecznie zapraszam do zapoznania się z naszą ofertą, której parametry przedstawiają się następująco;

- Kapitał minimalny 20k

- Kupon wypłacany 3mc

- Rentowność 7/8%

Jeżeli wstępne parametry spotkały się z Pana zainteresowaniem, to proszę udzielić odpowiedzi o treści :” tak”, wówczas skontaktuje się doradca i przedstawi szczegółyAnna Marcinkowska
Dyrektor oddziału
Mail anna.marcinkowska@copernicus.pl
Kom +48 602226826

Copernicus Securities S.A.
ODDZIAŁ WROCŁAW
Mail biuro@copernicus.pl


aksu
0
Dołączył: 2015-02-26
Wpisów: 187
Wysłane: 26 marca 2019 09:33:02
Dzień Dobry,

czy ktoś z szanownych forumowiczów-obligatariuszy zapoznał się może z wyceną masy upadłości Eurocentu sporządzonej przez syndyka?

www.imsig.pl/pozycja/2019/28/7...

Cytat:
syndyk masy upadłości przekazał opis i oszacowanie wartości przedsiębiorstwa Eurocent S.A. w upadłości z s. w Krakowie, sporządzony w dniu 22.10.2018 r., z którym to opisem i oszacowaniem każdy zainteresowany może zapoznać się w sekretariacie tut. Sądu - (KRS 0000422501) sygn. akt (VIII GUp 162/18)


Być może, ktoś mógłby zapoznać się z materiałami i zrobić fotokopię i podzieli się nią z zainteresowanymi? (do sprawdzenia w sekretariacie SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRS) Zapraszam do kontaktu priv. Pzdr

Boo hoo!

aksu
0
Dołączył: 2015-02-26
Wpisów: 187
Wysłane: 20 października 2019 11:53:15
Jeśli nie jestem jedynym zainteresowanym to pojawiły się informacje od kuratora o postępowaniu:

kubiczekm.com/informacja-kurat...

Cytat:
aktualizując informacje o stanie postępowania upadłościowego spółki pod firmą: Eurocent S.A. w upadłości z siedzibą w Krakowie („Upadły” lub „Spółka”), Kurator dokonał kolejnej analizy akt postępowania upadłościowego Spółki. Pozwoliło to na ustalenie, że pomimo upływu terminu do zgłaszania wierzytelności i dokonanie stosownego zgłoszenia przez Kuratora, z przyczyn niezależnych od Syndyka, nie doszło jeszcze do obwieszczenia o wyłożeniu listy wierzytelności ani do jej zatwierdzenia.

W toku postępowania upadłościowego, Syndyk przedłożył listę wierzytelności. Jednak ze względu na fakt, że nie wszystkie zgłoszenia wierzytelności zostały przekazane Syndykowi, to został on zobowiązany do rozpoznania zgłoszeń wierzytelności przekazanych w późniejszym terminie i uzupełnienia listy wierzytelności.

W dniu 30 sierpnia 2019 roku, Syndyk przedłożył pismo, w treści którego wskazał, że ostanie przekazane Syndykowi zgłoszenia wierzytelności zostały rozpoznane, a przygotowana lista wierzytelności została uzupełniona i przedłożona Sędziemu-komisarzowi. Wobec czego, zrealizowane zostały przesłanki do wyłożenia listy wierzytelności. Przy czym, dalsze czynności należą do Sędziego-komisarza i Sądu.

Jeśli natomiast chodzi o likwidację osobnej masy upadłości, to ze względu na specyfikę zabezpieczenia (zastaw rejestrowy ustanowiony na certyfikatach inwestycyjnych w funduszu inwestycyjnym zamkniętym), jest ona na wczesnym etapie.

Syndyk wraz z Kuratorem podjęli rozmowy z EQUES Investment TFI S.A. w celu omówienia aktualnej sytuacji funduszu ERC FIZ. W dalszej kolejności prowadzone były rozmowy w przedmiocie likwidacji Funduszu lub podjęcia innych działań, które pozwolą na zaspokojenie zabezpieczonych podmiotów. Nie podjęto jeszcze żadnych rozstrzygnięć, ale rozmowy i dalsze czynności likwidacyjne będą kontynuowane.

We wszelkich sprawach związanych z obligacjami wyemitowanymi przez EUROCENT S.A. w upadłości i zabezpieczonymi rzeczowo na jego majątku, uprzejmie prosimy o kontakt pod adresem e-mail: info@kubiczekm.com.


Ogólnie to wychodzą bardzo mdłe działalania naszych instytucji by cokolwiek uratować dla obligatariuszy. Może nowe prawo pomoze chociaż w sprzedaży obligacji z rachunku i zrobienie straty na rachunku. Mysle ze wielu by sie przydało przed koncem roku cos takiego wave

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
1 2 3

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,586 sek.

PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +169,37% +33 874,13 zł 53 874,13 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło