QUMAK - Spółki od A do Z - GPW - Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
StockWatch.pl
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

1 2 3 4 5 6

QUMAK [QMK]

AKTUALNY KURS: 0,05 zł (-2,40%) 20-05-2019 15:00
addison
Dołączył: 2009-01-06
Wpisów: 1 651
Wysłane: 2 listopada 2017 09:29:05 przy kursie: 1,36 zł
Podziwiam te fundusze co dały tej spółce 30mln. Jak pisałem 03.10 tych pieniędzy już nie ma a dzisiaj spółka wychodzi i prosi o kolejne 30mln.

Tamte jeszcze nie są w obrocie a tu kolejna emisja. Rok temu było 10mln akcji, za chwilę będzie 70mln akcji. Produkcja akcji.

Czy qumak jest zbyt duży by upaść wcześniej. Wydawało się, pisaliśmy o tym tutaj, że 30mln nic nie rozwiąże i taniej byłoby to wziąć od syndyka po kawałkach albo po upadłości układowej.

Czyli zamiast wykazania strat w sektorze bankowym straty zostaną wykazane w sektorze klientów TFI.
Jest to jakaś forma dbania o banki przez ich partnerów biznesowych.
Wiem to spiskowa teoria i pieniądze nie duże, ale jako strategia przerzucania strat idealna i pewnie nie raz praktykowana. Przerzucić problemy na klientów, czyli np obligi korporacyjne. Zresztą jak się ratowało Grecję? To był ratunek banków eurolandu kosztem podatników.
Edytowany: 2 listopada 2017 09:42

Avocado
Avocado PREMIUM
Dołączył: 2013-06-23
Wpisów: 302
Wysłane: 2 listopada 2017 12:59:58 przy kursie: 1,36 zł
a to ofe nie beda w koncu znacjonalizowane? bo jesli dalej jest taka linia polityczna, to przeciez dla zarzadzajacych taka strategia jest bezkosztowa, o ile nie znajdzie sie minister, ktory sie im dobierze do ...

addison
Dołączył: 2009-01-06
Wpisów: 1 651
Wysłane: 14 listopada 2017 10:46:36 przy kursie: 1,03 zł
Avocado napisał(a):
najbardziej zastanawia mnie jednak dlaczego kurs nadal sie trzyma.


Rynek nie jest efektywny w krótkim terminie, w dłuższym lepiej sobie radzi.

Kurs wrócił na swoje nominalne poziomy. teraz pytanie do funduszy, które utopiły tam sporo kasy. Dołożą znowu środków klientów?addison
Dołączył: 2009-01-06
Wpisów: 1 651
Wysłane: 26 czerwca 2018 13:39:02 przy kursie: 1,40 zł
i mamy emisję pod przejęci euvic.

emisja w całości to 255mln akcji w tym 35 mln gotówki.

więc euvica wycenili na 220mln.

sporo, spółka w 2017 miała 153mln przychodów, zysku netto 12mln, kapitały własne 44mln, kredytów bankowych tylko 5mln.


addison
Dołączył: 2009-01-06
Wpisów: 1 651
Wysłane: 27 września 2018 09:36:34 przy kursie: 1,36 zł
papier trzyma poziom po wynikach licząc cały czas na euvica. Osobiście bym nie liczył, no, ale z rynkiem się nie dyskutuje.

Nie rozumiem po co euvic angażuje się w tego qumaka, przecież on go może pociągnąć ze sobą. Czy euvic jest na tyle mocny kapitałowo aby wyprowadzić qumaka na jasną stronę po tych latach wałków?

Edytowany: 27 września 2018 09:41

Bernhard
Dołączył: 2018-07-17
Wpisów: 3
Wysłane: 13 października 2018 12:41:07 przy kursie: 0,92 zł
Problemy się piętrzą – omówienie sytuacji fundamentalnej Qumak po raporcie za II kw. 2018 r.

Problemy spółki zaczęły się już dawno temu. Po pierwszym półroczu 2017 r. audytor z wielkiej czwórki nie wydał raportu z przeglądu skróconego sprawozdania finansowego. Główną przyczyną było nieuzyskanie wystarczających informacji i wyjaśnień dotyczących niektórych aktywów i zobowiązań spółki oraz wątpliwości, co do zdolności kontynuowania działalności przez Qumak ze względu na rosnącą skumulowaną stratę i wyższą wartość zobowiązań krótkoterminowych niż aktywów obrotowych. Wtedy także główna księgowa spółki odmówiła podpisania sprawozdania finansowego ze względu na brak możliwości uzgodnienia zestawienia obrotów i sald, brak możliwości stwierdzenia poprawności stanów poszczególnych pozycji bilansowych oraz niepewną ciągłość bilansową. Raport roczny i przegląd ostatniego półrocza prowadził już inny i nieznany biegły rewident – dobrze to nie wygląda i każe ostrożnie podchodzić do liczb.

W pierwszym półroczu 2018 r. finansowa sytuacja spółki się nie polepszyła. Spadają przychody, które dodatkowo mogą zostać pomniejszone o kary umowne, spółka nie generuje dodatnich przepływów z działalności operacyjnej a skumulowana strata finansowa dynamicznie się powiększa.

Skurcz działalności

Qumak realizuje długoterminowe kontrakty na usługi, które są głównym źródłem przychodów. W związku z długoterminowym charakterem umów zawieranych przez spółkę zastosowanie znajduje MSR 11 (Umowy o usługę budowlaną), który można stosować w branży IT. Według tego standardu jeżeli można wiarygodnie oszacować wynik umowy, przychody i koszty związane z tą umową ujmuje się jako przychody i koszty odpowiednio do stanu zaawansowania realizacji umowy na dzień bilansowy. Natomiast przewidywaną stratę z tytułu umowy o usługę budowlaną niezwłocznie ujmuje się jako koszt.
W przeciwnym przypadku, kiedy nie można dokonać wiarygodnego pomiaru stopnia zaawansowania usługi lub całkowitych przewidywanych kosztów jej realizacji albo istnieją przesłanki powodujące prawdopodobieństwo niepokrycia poniesionych kosztów w trakcie realizacji umów wówczas stosuje tzw. metodę zysku zerowego (zysk wykazany na dzień bilansowy z danej usługi będzie równy zero Na koniec pierwszego półrocza 2018 r. przychody ujęte w rachunku zysków i strat wyniosły 12 mln zł (po spadku z poziomu 85 mln zł na koniec 2017 r.), a przychody narastająco wyliczone metodą stopnia zaawansowania 58 mln zł wobec 85 mln zł na koniec 2017 r.
W tym miejscu warto pamiętać, że jak zmienia się budżet kontraktu (głównie po stronie kosztów) to ma to bardzo mocny wpływ na wyniku kwartału w którym nastąpiła zmiana – na przychody wykazywane według stopnia zaawansowania odkłada się cała skumulowana zmiana stopnia zaawansowania.

Analizując wyniki pierwszego półrocza 2018 r należy podkreślić spadek przychodów o 92 mln zł (o 63 proc. ) w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Spadek obrotów wpisuje się w trend, który trwa od 2016 r. W tym czasie przychody spadły z poziomu 721 mln zł do 428 mln zł (o 41 proc.), a w roku następnym o kolejne 39 proc. do poziomu 262 mln zł.


kliknij, aby powiększyć


Najistotniejszym problemem Qumak jest brak dostępu do finansowania, co wraz ze spadkiem inwestycji w sektorze publicznym, w którym spółka realizuje istotną część swoich obrotów i niedopasowaniem struktury organizacji do realiów działalności pogarsza jej wyniki finansowe.

Brak dostępu do finansowania ogranicza spółce możliwość realizacji nowych kontraktów. Ponadto opóźnienia w realizacji kontraktów mogą pociągać za sobą kary umowne, które stanowią dodatkowe obciążenia finansowe dla spółki. W analizowanym okresie Qumak został wezwany przez Gminę Bielsko – Biała do zapłaty kary umownej w wysokości 1,2 mln zł (za zwłokę w usuwaniu wad), przez T-mobile do zapłaty kary umownej w wysokości 2,7 mln zł (za niezrealizowanie w terminie zamówień) oraz przez Skarb Państwa do zapłaty kary umownej 3,1 mln zł również za brak dotrzymania terminów. Zwolnienie tempa wdrażania przez administrację publiczną programów infrastrukturalnych finansowanych ze środków unijnych ma bezpośredni wpływ na malejącą skalę działalności spółki.

Pomimo tego, spółce udało się podpisać umowę ramową ze spółką działającą w sektorze elektroenergetycznym na świadczenie usług wsparcia merytorycznego i technicznego z zakresu informatyki. Umowa została zawarta na 3 lata, a przychody z jej realizacji powinny przekroczyć 15 mln zł. Ponadto spółka zawarła umowę na 3 lata z Vienna Insurance Group Polska, która obowiązuje od lipca 2018 r. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług help desk, a prognozowane przychody wynoszą 5,4 mln zł.

W związku z trudnościami w pozyskaniu finansowania, spółka koncentruje się na projektach o mniejszej wartości i mniej kapitałochłonnych a wykorzystujących kompetencje spółki w obszarze usług. Stąd wzrost obrotów w segmencie outsourcingu o 2,6 mln zł (11 proc.), który wygenerował prawie 50 proc. przychodów spółki w pierwszym półroczu 2018 r. Na przeciwległym biegunie znajdują się segmenty Intelligent Infrastructure, gdzie przychody spadły o 43,2 mln zł (76 proc.) i IT Integration & Cyber Security, w którym spadek przychodów wyniósł 37,3 mln zł (również 76 proc.). Oba te segmenty odpowiadały za kolejne 46 proc. przychodów spółki. Marginalną część przychodów – niecałe 2,5 mln zł, spółka wygenerowała w segmencie Business Application. W ramach działań restrukturyzacyjnych, działalność spółki w zakresie inteligentnych systemów transportowych oraz w zakresie technologii lotniczych jest wygaszana.

Jest brakeven na najwyższym poziomie

W ślad za spadkiem przychodów, spadły również koszty własne sprzedaży z poziomu 159,7 mln zł do 54,4 mln zł. W konsekwencji nadwyżki przychodów nad kosztami, w pierwszym półroczu 2018 r. rentowność na poziomie wyniku brutto ze sprzedaży była dodatnia i wyniosła 0,4 proc. W ubiegłym roku spółka poniosła stratę brutto ze sprzedaży m. in. w wyniku uwzględnienia w koszcie własnym sprzedaży odpisu na serwis gwarancyjny (wzrost rezerw serwisowych rok do roku o 16 mln zł). Na koniec pierwszego półrocza 2018 r. saldo rezerw serwisowych zmniejszyło się o 2,9 mln zł do poziomu 24 mln zł. Zarówno na koniec pierwszego półrocza ubiegłego roku, jak i całego roku rentowność była ujemna i wyniosła odpowiednio -9,0 proc. i -9,3 proc.

Najbardziej rentownym segmentem spółki był segment IT Integration and Cyber Security (rentowność na poziomie 10 proc.) , w którym wynik brutto ze sprzedaży wzrósł o 3,4 mln zł w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku i wyniósł 1,2 mln zł. W segmencie outsourcingu rentowność ukształtowała się na poziomie 4 proc. i wzrosła z poziomu 1 proc. W tym segmencie wynik brutto ze sprzedaży wyniósł 1,1 mln zł, po wzroście o 0,8 mln zł. W pozostałych segmentach operacyjnych spółka odnotowała ujemną rentowność na poziomie wyniku brutto ze sprzedaży i w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku rentowności pozostają ujemne.

Ale operacyjnie wciąż pod kreską


kliknij, aby powiększyć


Od 2014 r. spółka generuje stratę na poziomie operacyjnym, która w 2017 r. osiągnęła rekordowy poziom i wyniosła -67 mln zł. W pierwszym półroczu 2018 r. wynik EBIT wyniósł -13,9 mln zł, po wzroście z poziomu -35,1 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Pomimo wzrostu wyniku operacyjnego marża EBIT pogorszyła się o 1 punkt procentowy i ukształtowała się na poziomie -25 proc. Historycznie niski poziom marża EBIT osiągnęła w drugim półroczu 2017 r. kiedy wyniosła -28 proc. Istotnemu spadkowi przychodów w pierwszym półroczu (o 63 proc.) towarzyszył spadek kosztów własnych sprzedaży (o 66 proc.) oraz kosztów sprzedaży (o 50 proc.).

Koszty zarządu nie charakteryzowały się natomiast tak dużą elastycznością i spadły jedynie o 17 proc., co w konsekwencji miało negatywny wpływ na wynik EBIT. Z kolei pozytywnie na wynik operacyjny wpłynęła pozostała działalność operacyjna. Wynik z pozostałej działalności operacyjnej wyniósł -2,7 mln zł w porównaniu do -6,3 mln zł w pierwszym półroczu 2017 r. Pozytywnie zaskakuje zarówno wzrost pozostałych przychodów operacyjnych o 1,2 mln zł, jak i spadek pozostałych kosztów operacyjnych o 2,5 mln zł. Wzrost pozostałych przychodów operacyjnych nie został szczegółowo opisany przez spółkę, natomiast spadek pozostałych kosztów operacyjnych to konsekwencja przede wszystkim istotnie mniejszego odpisu aktualizującego należności (0,7 mln zł w porównaniu do 7,6 mln zł).

Zysk netto pogorszyły koszty finansowe, które w analizowanym okresie ukształtowały się na poziomie 1,5 mln zł po wzroście z 0,7 mln zł. Koszty finansowe wzrosły głównie za sprawą straty na różnicach kursowych oraz innych kosztów finansowych nieopisanych szczegółowo przez spółkę. Ostatni raz zysk netto spółka wygenerowała w 2013 r., a skala strat od czego czasu systematycznie się powiększa

Strata netto w pierwszym półroczu 2018 r. wyniosła 13,1 mln zł wobec 42,5 mln zł straty w analogicznym kwartale roku ubiegłego, co wpisuje się w obserwowany trend, kiedy spółka od 4 lat odnotowuje stratę. Ostatnim rokiem, kiedy spółce udało się osiągnąć zysk netto był rok 2013. Od tego czasu, strata powiększa się z roku na rok. W 2017 r. strata osiągnęła rekordowy poziom i wyniosła 76,2 mln zł.


kliknij, aby powiększyć


W pierwszym półroczu 2018 r. wygenerowana strata jest niższa niż rok wcześniej, ale należy zwrócić uwagę na zmniejszone obroty. Natomiast, pozytywny wpływ na wynik netto miała sprzedaż w maju spółki zależnej MAE Multimedia Art & Education, w której Qumak posiadał 58 proc. udziałów. Spółka MAE zajmuje się projektami wykorzystującymi technologie ekspozycyjne i multimedialne dla obiektów muzealnych i wystawienniczych oraz opracowuje własny kontentu multimedialnego i scenograficznego. Wynik na sprzedaży wyniósł 2 mln zł i stanowił najistotniejszą część przychodów finansowych. Sprzedaż była konsekwencją podjętej decyzji w ramach realizacji planu naprawczego z listopada ubiegłego roku. Zgodnie ze strategią spółki, po połączeniu z Euvic, koncentrowanie się na działalności, w której funkcjonuje spółka MAE nie jest obszarem perspektywicznym, w którym spółka chce się rozwijać.

Quo Vadis?
Od 2016 r. spółka generuje ujemne przepływy z działalności operacyjnej, które w pierwszym półroczu 2018 r. były dodatnie i wyniosły 1,3 mln zł. Dodatnie przepływy operacyjne to efekt przede wszystkim korekt wyników o charakterze niegotówkowym (rezerwy etc.). Słabe wyniki finansowe doprowadziły do zmniejszania się kapitałów własnych, które w efekcie od 2017 r. są ujemne. Na koniec pierwszego półrocza 2018 r. kapitały własny wyniosły -46 mln zł, a skumulowana strata netto 120 mln zł.


kliknij, aby powiększyć


W konsekwencji spadku wyników spółki oraz ujemnych kapitałów własnych spółka utraciła zdolność do pozyskania finansowania bankowego. Banki finansujące działalność spółki wstrzymały dalsze udostępnianie limitów kredytowych. W celu finansowania kapitału obrotowego podjęto decyzję o pozyskaniu kapitału w drodze podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji na potrzeby transakcji połączenia ze spółką Euvic. Transakcja ma polegać na objęciu przez wspólników Euvic większościowego pakietu akcji Qumak w zamian za 100 proc. udziałów w Euvic. Akcje Qumak obejmowane przez wspólników Euvic powstaną w drodze emisji akcji w ramach podwyższenia kapitału zakładowego.

Dodatkowo spółka przeprowadzi emisję akcji dla pozyskania kapitału koniecznego do restrukturyzacji kosztowej, realizacji zobowiązań oraz prowadzenia i rozwoju działalności nowopowstałej grupy. Podjęto decyzję o emisji akcji w drodze emisji prywatnej serii M w zamian za wniesienie wkładu pieniężnego (35 mln zł) oraz akcji serii N w zamian za wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci 100 proc. udziałów w kapitale zakładowym Euvic. Jednak na podstawie informacji przekazanych na początku października Euvic nie obejmie akcji serii N Qumaka, gdyż według otrzymanych interpretacji podatkowych transakcja byłaby opodatkowana podatkiem dochodowym znacznej wysokości. W rezultacie Qumak odstępuje od podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii M i N.

Spółka rozpoczęła natomiast przegląd opcji strategicznych, które mają na celu pozyskanie inwestora strategicznego zainteresowanego objęciem kontrolnego pakietu akcji spółki i wsparciem jej dalszego funkcjonowania i rozwoju.
Wcześniej, w sierpniu ubiegłego roku Qumak z sukcesem zamknął ofertą prywatną akcji serii L opiewającą na 30 mln zł. Podwyższenie kapitału zakładowego już wtedy było jednym ze strategicznych celów. Zgodnie z informacjami ze spółki wpływy z emisji miały zostać wykorzystane na zasilenie kapitału obrotowego, spłatę cześć zobowiązań, finansowanie projektów rozwojowych oraz odbudowanie kapitału własnego i w konsekwencji poprawę wskaźników zadłużenia.

Na koniec pierwszego półrocza wskaźniki zadłużenia pogorszyły się w porównaniu do końca 2017 r. Pomimo, że spadły zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, kapitały własny pomniejszyły się jeszcze bardziej. W konsekwencji, takie wskaźniki jak wskaźnik zadłużenia ogólnego zwiększyły się z 1,31 do 1,59 a wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałem własnym spadł do -1,70 z 1,27. Natomiast wskaźnik zadłużenia kapitału własnego wyniósł -0,07 wobec -0,14 na koniec 2017 r.

Pogarszająca się sytuacja związana z finansowaniem działalności spółki oraz pojawiające się trudności ze realizacją zobowiązań handlowych w terminie rodzą ryzyko utraty płynności finansowej. To hipotetyczne na razie zjawisko może zostać przyspieszone równoczesnym spadkiem przychodów i brakiem dostosowania kosztów do zmniejszonej skali działalności, a w zasadzie brakiem rozwiązania tegoż problemu.

Ryzyko inwestycyjne jest wysokie, a przyszłość spółki mocno niepewna.

Powyższa treść przez 120 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Edytowany: 16 października 2018 09:28

addison
Dołączył: 2009-01-06
Wpisów: 1 651
Wysłane: 16 października 2018 09:32:53 przy kursie: 0,84 zł
i mamy to co powinno mieć miejsce ponad półtora roku temu.

Wtedy zarząd naciągnął jeszcze fundusze do nowych akcji. Tym samym problemy banków zostały przerzucone na klientów tfi.

Potem historia z euviciem, mydlenie oczu, euvic odszedł, jedno tfi podało, że jest gotowe wspierać spółkę(jaką spółkę- to widmo!). Czyli znowu chronimy bank?

smród był od dawna, ale to nie przeszkadzało fundom wrzucać kasę klientów.

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 9 626

addison
Dołączył: 2009-01-06
Wpisów: 1 651
Wysłane: 26 października 2018 08:59:31 przy kursie: 0,76 zł
powinno się to zrobić wcześniej, półtora roku temu. Tyle, że ponad rok temu zarząd wydoił jeszcze 30mln od funduszy, które przelały kasę za nowe nic nie warte akcje. euvic grał na zwłokę być może wyciągając co lepsze ze spółki. Do tego ta spółka zasługuje na likwidację a nie układ.

teraz fundy poddadzą się woli zarządu, zagłosują za układem, zrobi się produkcja akcji. O ile wzrośnie ilość akcji na przestrzeni 2-3 lat? setki procent i o to w tym biznesie qumakowym chodzi.
rok temu 30 mln wpadło na konta spółki, nie wiem czy kwartał poleżały.

Omijać z daleka wałkarzy, napiętnować, pisać aby chronić inwestorów.

Profess
Dołączył: 2011-04-15
Wpisów: 9
Wysłane: 21 listopada 2018 12:09:32 przy kursie: 0,20 zł
Polecam zapoznać się z rzeczowym artykułem o błędnej interpretacji fiskusa i o możliwości zaskarżenia tej decyzji przez zarządy Euvica i Qumaka itreseller.com.pl/qumak-drugim...

W przytoczonym artykule jasno sprecyzowano, że błędna intepretacja podatkowa Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej jest podstawą do pozwu i żądania odszkodowania. Chociaż zarząd stwierdził, że nie będzie dochodził swoich racji, to nie może postąpić inaczej, bo brak pozwu przeciw Skarbowi Państwa będzie oznaczał działanie zarządu na szkodę spółki.

Rekomenduję silne kupno.


addison
Dołączył: 2009-01-06
Wpisów: 1 651
Wysłane: 18 stycznia 2019 10:07:32 przy kursie: 0,23 zł
silne kupno powiadasz? fiu fiu, brawo za odwagę.

Zarząd ten czy tam poprzedni zrobił tyle, że wyciągnął od funduszy jeszcze z 30mln(? dokładnie nie pamiętam) a i to nie pomogło bo to chory organizm był od dawna.

IBM, oracle czy inni wielcy poszli do spółki z komornikiem po twarde aktywa i już je zabrali. Nic nie zostało, śmiem twierdzić, że spółki nie stać już nawet na postępowanie likwidacyjne. To nie PFR, ARP czy nasze Aliory co to będą lata czekać na układy itd. twarda rzeczywistość.

Od początku dziwiłem się co ten euvic tam widzi i po co się pcha. Na moje mogła to być jakaś zasłona dymna po to aby wejść do środka, coś sobie zabrać.
Edytowany: 18 stycznia 2019 10:08

sasky
sasky PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2011-11-29
Wpisów: 2 414
Wysłane: 5 lutego 2019 21:43:31 przy kursie: 0,22 zł
Qumak oficjalnie bankrutem. Sąd wzywa wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności

www.stockwatch.pl/wiadomosci/q...

sasky
sasky PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2011-11-29
Wpisów: 2 414
Wysłane: 16 marca 2019 00:00:19 przy kursie: 0,20 zł

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
1 2 3 4 5 6

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,229 sek.

AD.bx ad3a
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d