pixelg
ERG - Spółki od A do Z - GPW - Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

1 2 3 4 5 6 7

ERG [ERG]

AKTUALNY KURS: 31,00 zł (+4,03%) 02-07-2020 16:33
Tomasz Nawrocki
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2010-04-22
Wpisów: 715
Wysłane: 19 marca 2017 22:53:13 przy kursie: 64,00 zł
Folia nadal w gazie

OMÓWIENIE WYNIKÓW I SYTUACJI FINANSOWEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ ERG S.A. (ERG) NA PODSTAWIE RAPORTU ROCZNEGO ZA 2016 ROK

Zmiany z zakresie rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych
W 4kw 2016r GK ERG mimo niższych r/r przychodów ze sprzedaży (-6%) kontynuowała pozytywne tendencje z poprzednich okresów sprawozdawczych notując wzrost wyników na poszczególnych poziomach rachunku zysków i strat. W efekcie większego aniżeli przychody ograniczenia kosztów własnych sprzedaży (-12%) i tym samym poprawy marży brutto (16,3 wobec 10,6%) na poziomie wyniku brutto na sprzedaży zaraportowano r/r poprawę o 45%, a po uwzględnieniu niższych o 21% kosztów sprzedaży i ogólnego zarządu progres na poziomie zysku netto na sprzedaży wyniósł 2425%! Na poziomie operacyjnym i brutto wzrost zysku wyhamował do 107/108%, głównie za sprawą wykazania kosztów wobec przychodów netto przed rokiem na działalności pozostałej; koszty finansowe również okazały się większe ale w ujęciu bezwzględnym były relatywnie nieznaczne. Ostatecznie po uwzględnieniu księgowań podatkowych Grupa wykazała na poziomie wyniku finansowego netto wzrost zysku o 32% (efekt podatku odroczonego przed rokiem).

W okresie pełnych 12m wyniki GK ERG cechowały się bardziej pozytywną dynamiką. Przychody ze sprzedaży wzrosły r/r o 10%, zysk brutto na sprzedaży o 66%, zysk netto na sprzedaży o 608%, zysk operacyjny o 264% (ograniczenie progresu to efekt wyraźnie niższych r/r przychodów netto z działalności pozostałej), zysk brutto o 255% (ograniczenie progresu to efekt wyższych r/r kosztów finansowych netto), a zysk netto o 281%. Dodatkowo należy tu odnotować, że w wypracowanym w 2016r zysku netto ok 981 tys. zł stanowił zysk zrealizowany na sprzedaży w marcu akcji spółki zależnej Bioerg S.A.

Od strony wartościowej sytuację tę zobrazowano na wykresach poniżej (jednostka – tys. zł oraz %).


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Biorąc pod uwagę rachunek segmentowy można stwierdzić, że w decydującym stopniu o wynikach Grupy zarówno w ujęciu 4kw jak i całych 12m 2016r zaważył największy z segmentów – wyrobów foliowych. Jednocześnie w obu wskazanych wyżej okresach słabo wypadł segment wyrobów wtryskowych, a pozytywnie przy najmniej jeśli chodzi o zysk brutto na sprzedaży działalność pozostała. Obszar handlu miał generalnie marginalne znaczenie dla wyników Grupy. Szczegóły odnośnie wyników ramach poszczególnych segmentów ERG przedstawiono na wykresach poniżej (jednostka – tys. zł oraz %).


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Z punktu widzenia tendencji wynikowych i efektywnościowych ERG w ujęciu narastającym za 12m i szerszej perspektywie czasowej (wykresy poniżej; jednostki kolejno – tys. zł oraz %) z jednej strony można stwierdzić kontynuację pozytywnego ostatnio rozwoju sytuacji, lecz z drugiej pewne problemy z utrzymaniem wcześniejszej wysokiej dynamiki – dotyczy to zarówno wyników finansowych (przychody i EBITDA nawet nieznacznie zniżkowały), jak i poszczególnych wskaźników rentowności, które nie licząc marży brutto (rentowność sprzedaży na wykresie) jeśli już to tylko nieznacznie poprawiły swoje poziomy.


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


W kontekście perspektyw Grupy na przyszłe okresy sprawozdawcze należy odnotować już zrealizowane, a także będące w trakcie realizacji do końca b.r., inwestycje w nowe linie produkcyjne, co powinno przełożyć się od 2kw b.r. na wzrost mocy wytwórczych o 18%, a następnie do końca roku o dalsze 15%; uzyskanie certyfikatu ISO 22000 (poprawa pozycji konkurencyjnej i wzmocnienie wizerunku ERG na rynku) oraz realizację z sukcesem prac badawczo-rozwojowych w zakresie nowych produktów i pozyskanie grantów na dalszą działalność B+R. Dodatkowo, poza często formułowanymi planami dot. poprawy efektywności działania, optymalizacji kosztowej itp., kierownictwo ERG zamierza w 2017r rozwijać sprzedaż eksportową (zarówno na wschód jak i na zachód Europy), która na koniec 2016r stanowiła nieco ponad 15% przychodów ogółem Grupy.

W ramach sprawozdania z przepływów pieniężnych GK ERG w analizowanym okresie kwartalnym (wykres poniżej po lewej, jednostka – tys. zł) wykazała r/r wyraźną poprawę na poziomie salda ogólnego (1,3 wobec -0,4 mln zł), na co po części złożyły się wyższe operacyjne i finansowe wpływy netto (odpowiednio 1,9 wobec +0 mln zł oraz 3,9 wobec 2,1 mln zł), które z nawiązką pokryły wyższe wydatki inwestycyjne (-4,5 wobec -2,6 mln zł). W odniesieniu do przepływów operacyjnych warto jednakże odnotować, że ich poprawa to głównie efekt korzystnych z gotówkowego punktu widzenia zmian zapotrzebowania na kapitał obrotowy; pod względem wygenerowanej nadwyżki finansowej Grupa odnotowała r/r regres (0,9 wobec 1,3 mln zł).

W rezultacie, w ujęciu narastającym za 12m (wykres poniżej po prawej, jednostka – tys. zł) ERG odnotowała dalszą poprawę na poziomie ogólnego salda gotówkowego przy jednoczesnym wzroście gotówki generowanej z obszaru operacyjnego, który w zdecydowanej większości bazuje na nadwyżce finansowej netto. Odnotować przy tym należy, że poprawa ta nie była by możliwa gdyby nie ograniczenie finansowych wydatków netto i zapotrzebowania na kapitał obrotowy, co pozwoliło zrekompensować wyraźny wzrost inwestycyjnych wydatków netto.


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Ocena sytuacji finansowej
Z punktu widzenia zmian bilansowych w relacji do końca poprzedniego okresu sprawozdawczego suma bilansowa ERG wzrosła o 2%, co w przypadku aktywów wiązało się ze wzrostem wartości składników trwałych o 17% (środki trwałe w budowie dot. nowych linii produkcyjnych) oraz spadkiem w obrębie aktywów obrotowych o 13% (zapasy i należności), a w odniesieniu do pasywów wzrostem kapitału własnego o 2% oraz ogólnego zadłużenia o 3% (zobowiązania krótkoterminowe spadły o 2%, a długoterminowe wzrosły o 13%; dług oprocentowany zwiększył się przy tym o 15% i stanowił na koniec okresu 31% zadłużenia ogółem).

Przedstawione zmiany głównych pozycji bilansowych wpłynęły in minus na dotychczasowy obraz struktury kapitałowo-majątkowej Grupy, który mimo tego nadal można uznać za dość korzystny – aktywa trwałe są nadwyżkowo pokryte stałymi składnikami pasywów, w tym niemal w pełni kapitałem własnym. Pewnym mankamentem jest utrzymująca się od dłuższego czasu struktura kapitału obrotowego netto, gdzie występuje przewaga zapotrzebowania nad bieżącym stanem i tym samym pojawia się konieczność uzupełnień w postaci krótkoterminowych zobowiązań oprocentowanych (trzeba tu jednak odnotować, że sytuacja ta ulega z biegiem czasu stopniowej poprawie). Szczegółowo strukturę aktywów i pasywów przedstawiono na wykresach poniżej (aktywa po lewej, pasywa po prawej, jednostka – tys. zł).


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Ocena sytuacji ERG przez pryzmat wskaźników finansowych, mimo ich nieznacznego pogorszenia, nadal prezentuje się dość korzystnie (generalnie nadal dobra płynność finansowa, niewygórowany poziom zadłużenia i wysoka zdolność jego obsługi). Jest to zarazem zbieżne z odczytem serwisowego ratingu bazującego na modelu Altmana, który po spadku wynosi BBB+ (nadal strefa bezpieczna).

Szczegóły dot. wskaźników finansowych można znaleźć pod linkiem: www.stockwatch.pl/gpw/erg,wykr...

Ocena sytuacji rynkowej
Stosowane w serwisie automaty jako wypadkowa wskazują na dzień analizy na optymalną wycenę akcji GK ERG na GPW. Wyceny majątkowe przyjmują wartości wyraźnie poniżej ceny rynkowej akcji, wyceny dochodowe tylko nieco poniżej, a mnożnikowe częściowo poniżej i częściowo powyżej. Generalnie systematycznie ostatnio rosnące wyniki Grupy są już w cenie rynkowej, a dalszy jej wzrost będzie zależny od efektywności wykorzystania nowych linii produkcyjnych i rozwoju sytuacji makro w Polsce i szerzej w Europie (pamiętając o zamiarach wzrostu sprzedaży eksportowej).

Link do wskaźników www.stockwatch.pl/gpw/erg,wykr... oraz wycen www.stockwatch.pl/gpw/erg,wykr...

>> …więcej analiz najnowszych raportów finansowych innych spółek jest tutaj

Przy okazji, na potrzeby badań naukowych, chciałbym prosić o wypełnienie prostej (mam przy najmniej taką nadzieję) ankiety dotyczącej kryteriów oceny reputacji spółek notowanych na giełdzie – link goo.gl/forms/oMFdtU8FmRpYy4zH2... Zróżnicowanie ocen poszczególnych kryteriów mile widziane:). Z góry dziękuję!
Powyższa treść przez 150 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

compaq100
compaq100 PREMIUM
Dołączył: 2010-12-05
Wpisów: 599
Wysłane: 28 maja 2020 13:37:17 przy kursie: 29,60 zł
www.stockwatch.pl/komunikaty-s...
ERG podał wyniki,które są całkiem przyzwoite ,"powyżej oczekiwań".
Wyniki mają dzisiaj pozytywne przełożenie na wycenę kursu za akcję ERG-u

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
1 2 3 4 5 6 7

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,517 sek.

AD.bx ad3a
PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +125,31% +25 062,65 zł 45 062,65 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d