pixelg
TRAKCJA - Spółki od A do Z - GPW - Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

TRAKCJA [TRK]

AKTUALNY KURS: 2,00 zł (-3,85%) 27-01-2021 16:25
diR
1
Dołączył: 2009-07-21
Wpisów: 972
Wysłane: 9 maja 2018 15:24:26 przy kursie: 4,10 zł
.. ale skoro cały dzisiejszy spadek notowań miałby zostać zanegowany do końca sesji, to w jakim celu to nerwowe sypanie było Boo hoo!
Nie nauczysz się pływać - nie wchodząc do wody

bava
0
Dołączył: 2011-05-09
Wpisów: 62
Wysłane: 9 maja 2018 17:20:34 przy kursie: 4,10 zł
i wszystko jasna skąd ta nawałnica
infostrefa.com/infostrefa/pl/w...
Grupa Trakcja szacuje, że jej strata netto w I kwartale 2018 roku wyniosła 22,5 mln zł, strata brutto ze sprzedaży 8 mln zł, a przychody ze sprzedaży 205,1 mln zł - podała spółka w komunikacie.
Najważniejsze jednak chyba jest to zdanie: "Na prezentowane powyżej wstępne wyniki I kwartału 2018 roku miał również wpływ nadzwyczajny wzrost cen materiałów budownictwa infrastrukturalnego, usług podwykonawczych i kosztów płac"
Moje spółki

ATD, BFT,WWL,BTM

1ketjoW
1ketjoW PREMIUM
61
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2012-08-02
Wpisów: 1 226
Wysłane: 9 maja 2018 18:17:37 przy kursie: 4,10 zł
Wszyscy uczestnicy na GWP mają jednakowy dostęp do informacji. Ktoś jeszcze w to wierzy. Liar


santa
0
Dołączył: 2010-01-22
Wpisów: 19
Wysłane: 10 maja 2018 09:05:13 przy kursie: 3,76 zł
To już drugi raz taka sytuacja, pierwsza była jak kurs spadał z 16 zł "bez" przyczyny jesienią zeszłego roku, a potem wszystko się wyjaśniło bardzo podobnie jak w tym przypadku.

dziordzi
0
Dołączył: 2018-05-23
Wpisów: 17
Wysłane: 23 maja 2018 12:23:16 przy kursie: 3,18 zł
Ostatnio dobre informacje ze Spółki.
Dwa nowe kontrakty:
www.grupatrakcja.com/spolka/ak... - 67 mln zł
www.grupatrakcja.com/spolka/ak... - 5,4 mln euro

www.stockwatch.pl/komunikaty-s...
Mimo słabszych wyników w Q1 zarząd rekomenduje wypłatę dywidendy, może sytuacja powinna się poprawić w pozostałych miesiącach roku
Edytowany: 23 maja 2018 12:31

Tomasz Nawrocki
1
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2010-04-22
Wpisów: 727
Wysłane: 24 maja 2018 10:14:31 przy kursie: 3,14 zł
Tory (póki co) do strat – omówienie wyników i sytuacji finansowej Trakcji po 1 kw. 2018 r.

Zmiany w zakresie rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych
Pierwszy kwartał 2018 roku okazał się jednym z najsłabszych w wykonaniu GK Trakcja (TRK) w jej historii (warto tu nadmienić, że generalnie jest to dla omawianego podmiotu sezonowo najsłabszy kwartał w roku). Grupa co prawda odnotowała znaczący wzrost przychodów ze sprzedaży (+50%), lecz w rezultacie jeszcze większego wzrostu kosztów własnych (+61%) począwszy od wyniku brutto na sprzedaży wykazała straty na całej długości rachunku zysków i strat. Jednocześnie raportowane wyniki okazały się dużo niższe w ujęciu r/r i co gorsza nie wynikało to z jakiś zdarzeń jednorazowych w obszarze pozostałej działalności operacyjnej czy działalności finansowej, lecz wprost z wyższych kosztów działalności podstawowej (koszt własny + koszt sprzedaży + koszt ogólnego zarządu), w tym zwłaszcza jak podaje Trakcja kosztów wynagrodzeń, usług obcych oraz materiałów i energii.

Opisaną wyżej sytuację zobrazowano od strony wartościowej na wykresie poniżej [jednostka – tys. zł].


kliknij, aby powiększyć


Z punktu widzenia rachunku segmentowego TRK (wykres poniżej, jednostka – tys. zł oraz %) można stwierdzić negatywny wpływ na wyniki w obu obszarach działalności, przy czym na rynkach krajów bałtyckich Grupa odnotowała spadek przychodów, wyniku brutto i marży, a w przypadku działalności na rynku krajowym wykazano stratę brutto i pogorszenie marży przy jednoczesnym znacznym wzroście przychodów.


kliknij, aby powiększyć


Wyjaśnienia takiej sytuacji ze strony Emitenta nie ulegają zmianie na przestrzeni kolejnych raportów okresowych. W dalszym ciągu wskazuje się tu na negatywne uwarunkowania prowadzenia działalności w sektorze budowlano-montażowym, w tym zwłaszcza wzrost cen materiałów, usług podwykonawczych i wynagrodzeń pracowników oraz dodatkowe koszty związane z dywersyfikacją działalności na rynku energetyki zawodowej oraz przygotowaniem działalności na rynkach zagranicznych.

Szczególnie destrukcyjny wpływ na bieżące wyniki mają przy tym kontrakty podpisywane jakiś czas temu w okresie posuchy zleceniowej. Kontrakty te mają charakter niskomarżowy i przy obecnych poziomach kosztowych generują straty. Biorąc jednakże pod uwagę, że nominalny okres realizacji większości kontraktów TRK oscyluje w przedziale 2-3 lata można oczekiwać, że zbliża się czas ich finalnego rozliczenia i wstrzymania negatywnego przełożenia na raportowane wyniki. Pytanie tylko jak wygląda kwestia z kontraktami podpisywanymi ostatnio, w tym zwłaszcza z zarządzaniem ich budżetami i harmonogramami (ponoć wdrożono niedawno system, który miał usprawnić te kwestie, ale jak i czy w ogóle on funkcjonuje dowiemy się po wynikach Grupy w kolejnych kwartałach).

Pod względem tendencji wynikowych i efektywnościowych TRK w szerszej perspektywie czasowej (wykresy poniżej; ujęcie narastające za 12m; jednostka – tys. zł oraz %) po korekcyjnym odbiciu w 4kw 2017r. kontynuowany jest regres zarówno w odniesieniu do wielkości wynikowych jak i odpowiadających im wskaźników rentowności. Co prawda w ujęciu anualizowanym nie mamy tu jeszcze strat i ujemnych rentowności, ale jest już do nich blisko, w tym zwłaszcza jeśli kolejne okresy sprawozdawcze nadal będą przynosić rozczarowujące wyniki (a biorąc pod uwagę niesłabnącą presję kosztową jest to wielce prawdopodobne).


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Ostatnie miesiące to również okres systematycznej odbudowy portfela zamówień – na koniec marca 2018r. był on bliski 2 mld zł wobec 1,3 mld zł rok wcześniej. I generalnie można by to traktować jako zjawisko pozytywne dla Grupy gdyby nie uwarunkowania rynkowe (duża konkurencja oraz wysoka presja kosztowa) w jakich nowe kontrakty są podpisywane oraz niepewność co do ich rentowności. Jak na razie bieżąca rentowność Grupy bardziej jest pod wpływem kontraktów z przeszłości (wykres poniżej, jednostki – tys. zł oraz %), ale wraz z kolejnymi kwartałami powinniśmy dostać odpowiedź jak wygląda kwestia rentowności świeżych kontraktów.


kliknij, aby powiększyć


Z drugiej strony należy warto mieć na uwadze, że TRK w dużym stopniu bazuje na własnym potencjale wykonawczym (zatrudnienie + sprzęt), który dodatkowo systematycznie rozwija, i bieżąca trudna sytuacja rynkowa powinna dotykać ją w mniejszym stopniu aniżeli podmioty korzystające głównie z podwykonawców.

Z punktu widzenia sprawozdania z przepływów pieniężnych TRK w 1kw 2018r. (wykres poniżej po lewej, jednostka – tys. zł) należy odnotować r/r wyraźny wzrost odpływu środków na poziomie salda ogólnego (-87 wobec -11 mln zł), co w decydującym stopniu było wynikiem odpływu wobec dopływu przed rokiem środków w obszarze operacyjnym (-146 wobec +8 mln zł, w tym -15 wobec +1 mln zł z tytułu nadwyżki finansowej netto oraz -131 wobec +7 mln zł z tytułu korekt związanych głównie ze zmianami zapotrzebowania na kapitał obrotowy, w tym zwłaszcza sezonową spłatą zadłużenia nieoprocentowanego). Obszar inwestycyjny i finansowy performowały in plus na ogólny poziom przepływów. W pierwszym przypadku Grupa wykazała r/r niższe wydatki netto (-11 wobec -16 mln zł), w tym głównie na środki trwałe i niematerialne, a w drugim wpływy (kredyty bankowe) wobec wydatków netto (+70 wobec -3,2 mln zł).

Tym samym w ujęciu narastającym za 12m (wykres poniżej po prawej, jednostka – tys. zł), w porównaniu ze stanem na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego, mamy dalsze pogorszenie w zakresie ogólnego salda gotówkowego oraz salda operacyjnego, na co największy wpływ miał wzrost zapotrzebowania na kapitał obrotowy netto. Warto przy tym odnotować, że od dłuższego czasu systematycznie maleje zdolność Grupy w zakresie generowanej dodatniej nadwyżki finansowej netto. Jednocześnie pierwszy raz od dłuższego czasu znacząco wzrósł poziom zadłużenia oprocentowanego, bez którego, w obliczu problemów w obszarze operacyjnym, trudno byłoby sfinansować utrzymujące się ostatnio na relatywnie wysokim poziomie wydatki inwestycyjne.


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Ocena sytuacji finansowej
Z punktu widzenia bilansu TRK w ostatnim okresie sprawozdawczym nastąpił sezonowy spadek sumy bilansowej o 6%, który po stronie aktywów wiązał się ze zwiększeniem wartości aktywów trwałych o 1% (głównie w zakresie środków trwałych) i zmniejszeniem wartości aktywów obrotowych o 13% (głównie należności i środków pieniężnych), a po stronie pasywów ze spadkiem kapitału własnego o 3% i zobowiązań ogółem o 9% (zobowiązania krótkoterminowe zmniejszyły się o 12%, a długoterminowe wzrosły o 5%; dług oprocentowany wzrósł przy tym o 64% i na koniec okresu stanowił 31% zobowiązań ogółem).

Przedstawione wyżej zmiany przełożyły się nieco in minus na strukturę kapitałowo-majątkową Grupy, która mimo wszystko w ujęciu ogólnym nadal jeszcze prezentuje się korzystnie – lekko nadwyżkowe pokrycie aktywów trwałych kapitałami stałymi, w tym w pełni własnymi. Jednocześnie jednak warto zauważyć, że zdecydowanemu pogorszeniu uległa struktura kapitału obrotowego netto, gdzie w związku z dużą sezonową spłatą zobowiązań handlowych pojawił się deficyt względem bieżących potrzeb w tym zakresie. Szczegółową strukturę bilansu Grupy wraz z jej zmianami w czasie przedstawiono na wykresach poniżej (aktywa po lewej, pasywa po prawej; jednostka – tys. zł)


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Jeśli chodzi o ocenę sytuacji finansowej Grupy Trakcja, to po raporcie za 1kw 2018r. widzimy nieznaczne pogorszenie serwisowego ratingu bazującego na modelu Altamana (spadek z BB+ do BB), co w głównej mierze wynikało ze znaczącego pogorszenia jej sytuacji w obszarze kapitału obrotowego oraz zyskowności. Jednocześnie z punktu widzenia większości wskaźników płynności i zadłużenia sytuacja generalnie jest pod kontrolą i nie odbiega znacząco od tej z poprzednich okresów sprawozdawczych. Wyjątek w tym względzie stanowią relacje dotyczące zdolności do obsługi zadłużenia, które mocno odczuły znaczne pogorszenie w ostatnim czasie różnych kategorii wynikowych.

Szczegóły dotyczące poszczególnych wskaźników znajdują się pod linkiem: www.stockwatch.pl/gpw/trakcja,...

Na uwagę zasługuje również wyraźny spadek stanu gotówki w bilansie (z ponad 100 do 25 mln zł), choć Zarząd mimo wszystko zdecydował się zarekomendować wypłatę dywidendy; skromnej bo skromnej ale zawsze (0,1 zł na akcję). Pytanie tylko, czy jest to krok przemyślany, mający umocowanie w możliwościach finansowych TRK, czy też próba ratowania nadszarpniętego ostatnio wizerunku przedsiębiorstwa po szeregu niekorzystnych, i zarazem podkopujących zaufanie, zdarzeń (z rezygnacją prezesa włącznie). Nieco ponad 5 mln zł na wypłatę dywidendy na dzień dzisiejszy wydaje się kwotą do ogarnięcia, niewiadomą stanowią natomiast kolejne okresy sprawozdawcze i wyniki, jakie będzie generowała Grupa (a które przy dalszym ich spadku mogą mocniej negatywnie przełożyć się na jej sytuację finansową). Tu niestety przekaz informacyjny ze strony Emitenta jest mało konkretny i tak naprawdę nie wiadomo czego się spodziewać, z wyjątkiem tego że uwarunkowania rynkowe pozostaną trudne.

Ocena sytuacji rynkowej
Biorąc pod uwagę serwisowe automaty można stwierdzić, że po znacznym spadku notowań akcji Trakcji na GPW przy bieżących poziomach jej kategorii wynikowych za 12m otrzymujemy w obszarze metod dochodowych i mnożnikowych wskazania zbliżone lub miejscami nawet wyższe od wyceny rynkowej. Pod względem wycen majątkowych i mnożnikowych opartych na niedochodowych kategoriach ekonomicznych wskazania niedowartościowania były już wcześniej. Jednocześnie jednak biorąc utrzymujące się wymagające uwarunkowania rynkowe oraz niepewność co do okresu rozliczenia nierentownych obecnie kontraktów z przeszłości i rentowności obecnych kontraktów trzeba brać tu poprawkę na te pozytywne wskazania. Ponadto warto mieć tu na uwadze toczące się postępowanie KNF dot. insider tradingu (znaczne spadki przed publikacjami raportów) oraz generalnie nadszarpnięty wizerunek i reputację Emitenta, co może utrudnić ewentualne odbicie notowań giełdowych nawet przy poprawie wyników i spływających informacji z jego otoczenia.

Link do wskaźników www.stockwatch.pl/gpw/trakcja,... oraz...
wycen www.stockwatch.pl/gpw/trakcja,...

>> …więcej analiz najnowszych raportów finansowych innych spółek jest tutaj

Przy okazji, na potrzeby badań naukowych, chciałbym prosić o wypełnienie prostej (mam przy najmniej taką nadzieję) ankiety dotyczącej kryteriów oceny reputacji spółek notowanych na giełdzie – link goo.gl/forms/oMFdtU8FmRpYy4zH2... Zróżnicowanie ocen poszczególnych kryteriów mile widziane:). Z góry dziękuję!
Powyższa treść przez 150 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Edytowany: 4 czerwca 2018 20:10

le rom
16
Dołączył: 2010-01-20
Wpisów: 1 080
Wysłane: 30 maja 2018 03:35:27 przy kursie: 3,37 zł
sunny
:
Obecnie 51 mln zł Comsy w Tarkcji sprawia decyzyjność co do 1300 mln zł jej przerobu. Praktycznie równowartość 4% sprzedaży chroni pozostałe 96%. Czy słusznie stawiamy tu na uczciwość w biznesie drogowym, kolejowym i eko-energetycznym ?. Na rynku budowlanym trwa walka konkurencyjna. Działają tu grupy podmiotów: D.... i K.... . Ci pierwsi spijają śmietankę i ich krzywe pną się na Północ. Ci drudzy dostarczają śmietanki i ich krzywe spadają na Południe. Okazuje się , że Trakcja stała się K.... podobnie jak MSW, MSP,TOR, ZUE,LBT, MRB itd. Co zrobić aby Trakcja została D....... podobnie jak BDX, ECH, POZ itd.(Pomijam tu graczy z zagranicy jak np.Ferrovial, Vinci, Bouygues, Eiffage, Skanska, Bilfinger, Strabag). A i Comsa do nich należy- mając 30% kapitału Trakcji - motywacji jej chyba brak. A może gdyby miała 55% przepotworzyłaby Trakcję w D......... Cena rynkowa 3-4 zł akcji TRK akurat temu sprzyja. Jakaś nowa emisja dla Comsy albo wezwanie - no i spadanie by się skończyło. Inny problem tkwi z kolei w PKP. Inny jeszcze w UE. I jeszcze inny w cenach ropy. Jednak Portfel zamówień z 1,8 mld zł z grudnia 17r wzrasta do do ok. 2 mld zł w końcu marca 18r. / 0,2 mld zł przerobu w tym okresie/ a wiec o 0,4 mld zł a więc na nowych zasadach. Kapitalizacja z 0,4 mld spadła poniżej 0,2 mld zł , a więc rok 2018 mamy z głowy , a na otarcie łez jest dywidenda 0,1 zł/akcje - i jest ok- dla tych co teraz robią zakupy.Nadmierne przegięcia zwracają uwagę czynników rządowych, jak z tymi pożarami składowisk, zatem denko TRK już odkryto.

dziordzi
0
Dołączył: 2018-05-23
Wpisów: 17
Wysłane: 30 maja 2018 10:22:18 przy kursie: 3,25 zł
Obecność Comsy na pewno pomaga Trakcji. Wiadomo, zdarzają się różne okresy, na wzrost kosztów tak jak w Q1 nawet taki akcjonariusz jak widać nie jest w stanie zaradzić. Ważne, żeby powiększali ten portfel. Zdobyli świetny kontrakt na odbudowę Warszawy Głównej.
Fajnie, że rozglądają się za innymi kierunkami i zdobywają umowy na budowę/remont dróg czy jak ostatnio na budowę farmy fotowoltaicznej.
Tak jak piszesz, z PKP nigdy nic nie wiadomo. Przetargi są, ale przez brak indeksacji cen dużo firm nie radzi sobie ze zwyżką kosztów na rynku. Potrzeba nam świeżego podejścia ze strony spółek państwowych, żeby wykonawcom było lepiej i łatwiej w realizacji umów.

pozdro

FC Barczewo
0
Dołączył: 2016-09-15
Wpisów: 24
Wysłane: 30 maja 2018 16:13:13 przy kursie: 3,25 zł
I właśnie pojawiają się kolejne konkretne informacje!!! Wydaje się, że rząd pracuje nad waloryzacją kontraktów, co oznacza zdjęcie głównego kłopotu Trakcji i całej branży :)))

https://www.pb.pl/adamczyk-szybkie-tempo-prac-ws-waloryzacji-kontraktow-930908?smclient=88cb382f-7d90-11e6-874d-0cc47a1256ac

le rom
16
Dołączył: 2010-01-20
Wpisów: 1 080
Wysłane: 1 czerwca 2018 07:33:32 przy kursie: 3,25 zł
Speak to the hand
A-trakcja w rękach Adamczyka - a system jak nie działał to nadal nie działa.
Firma budowlana świadczy i sprzedaje usługę. Oczywistym jest, że ryzyko zmian energii , surowców i wyrobów w okresie wykonawstwa zasadniczo dotyczyć powinno inwestora a nie wykonawcę. Budowlankę zabija sztywne trzymanie się umów właśnie w tym aspekcie. Firma o silnym zapleczu kapitałowym (zagraniczna) wytrzymuje ten uszczerbek. Polskie firmy padają jak muchy. Czy to tak trudno zrozumieć i zmienić coś w ustawodawstwie w tym zakresie?


dziordzi
0
Dołączył: 2018-05-23
Wpisów: 17
Wysłane: 4 czerwca 2018 11:11:53 przy kursie: 2,74 zł
Niestety, ciężko wytłumaczyć takie działania. Może jest w tym drugie albo trzecie dno. Nigdy nie wiesz. To jest polityka i duży biznes, nie wystarczy tylko robić dobrze i solidnie.
Miejmy nadzieję, że mądrość ustawodawcy w końcu się objawi ;)
Duda podpisuje ustawę o CPK. Wielka inwestycja, kibicuję, żeby się udała a polskie firmy budowlane na niej korzystały a nie upadały...

1337
0
Dołączył: 2016-07-07
Wpisów: 16
Wysłane: 5 czerwca 2018 06:40:53 przy kursie: 2,74 zł
Hej,
jak oceniacie w Trakcji kwestie związane z dywersyfikacją przychodów w zakresie takich obszarów jak elektroenergetyka, czy rynek miejski? Nie wiem czy słusznie, ale tu marże chyba są bardziej atrakcyjne jak przy PKP czy kontraktach drogowych dla jednostek terytorialnych? Z drugiej strony takie kontrakty niewiele ważą, ale pod wzgl. zysków ich waga pewnie rośnie:)

Pozdrawiam,

pietrucha
0
Dołączył: 2012-01-18
Wpisów: 2
Wysłane: 12 czerwca 2018 08:21:11 przy kursie: 3,42 zł
W dłuższej perspektywie to dobry kierunek, chociaż budownictwo drogowe też ma swoje problemy jak np. historie przy Euro 2012.
Trakcja ma obecnie spory potencjał sprzętowy i stosunkowo średnio wypełniony backlog, więc jak najbardziej mogą myśleć o łapaniu nowych kontraktów z nieco innych stron niż czysta kolej. Wczoraj ciekawy news o tym, że Europejski Bank Inwestycyjny chce przeznaczyć 450 mln zł na fotowoltaikę w naszym kraju. Trakcja pozyskała ostatnio kontrakt na budowę farmy w Polsce i na Węgrzech, więc jest sygnał, że ich działania mogą też skupić się na tym kierunku ;)

Więcej pod linkiem: businessinsider.com.pl/wiadomo...

dziordzi
0
Dołączył: 2018-05-23
Wpisów: 17
Wysłane: 14 czerwca 2018 16:06:13 przy kursie: 3,72 zł
I w temacie dróg pojawiło się ciekawe info. Trakcja w konsorcjum z Mostostalem Wawa i swoją spółką zależną zdobyła kontrakt na budowę trasy Ełk - Wysokie za 685 mln.

logistyka.wnp.pl/budimex-trakc...

krewa
krewa PREMIUM
257
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-05-01
Wpisów: 7 523
Wysłane: 14 czerwca 2018 20:18:30 przy kursie: 3,72 zł
TRAKCJA - analiza techniczna

4 czerwca kurs akcji Trakcji przełamał wsparcie wynikające z historycznego dołka i ustalił nowe historyczne minimum, które poprawił na kolejnej sesji. Popyt jednak nie dał się zastraszyć i wyprowadził kontrę w oparciu o pozytywną dywergencję na RSI i sygnalizowane przez linię ADX lokalne przesilenie. W ten sposób kupujący zainicjowali korektę wzrostową, bo patrząc na tygodniową świecę nie da się powiedzieć, że mamy do czynienia z definitywnym zakończeniem spadków. Takie świecy raczej nie kończą przeceny.
Spójrzmy teraz na wykres cenowy pod kątem wolumenu, gdyż na chwilę obecną to on wyznacza poziomy oporu. Niebieskim kolorem zaznaczyłem wymianę wolumenu na określonych poziomach cenowych. Im ciemniejszy jest odcień niebieskiego, tym większy wolumen przeszedł z rąk do rąk w tej strefie. A co za tym idzie - im większy wolumen, tym większego oporu należy oczekiwać, gdyż część spekulantów nie omieszka wykorzystać okazji do wyjścia z tej ryzykownej zabawy na zero.
Obecnie notowania znajdują się w strefie najsilniejszego oporu 3,60-3,80 zł. Kolejna, wyżej położona strefa nie powinna przysporzyć graczom takich kłopotów. Gdyby kupującym udało się wyciągnąć notowania z najciemniejszego przedziału, korekta mogłaby sięgnąć 5 zł a w optymistycznym wariancie nawet 6,50 zł.

Wskaźniki zachowują się w sposób typowy dla korekty w trendzie spadkowym, na RSI i MACD jest jeszcze sporo miejsca do kontynuacji odreagowania. Niestety, wskaźnik AD nie sygnalizuje powrotu kapitału na walor. A więc najbezpieczniej byłoby traktować bieżące odreagowanie w kategoriach korekty wzrostowej a nie zmiany sentymentu.


kliknij, aby powiększyć


kliknij, aby powiększyć

dziordzi
0
Dołączył: 2018-05-23
Wpisów: 17
Wysłane: 15 czerwca 2018 10:35:06 przy kursie: 3,90 zł
No i właśnie wychodzimy lekko ponad ten "ciemny" poziom po porannej rekomendacji Noble z ceną docelową 4,7 zł.

krewa
krewa PREMIUM
257
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-05-01
Wpisów: 7 523
Wysłane: 15 czerwca 2018 10:43:52 przy kursie: 3,90 zł
Parafrazując L. Millera - świeczkę poznaje się nie po tym jak się zaczyna, tylko jak się kończy.

1337
0
Dołączył: 2016-07-07
Wpisów: 16
Wysłane: 16 czerwca 2018 18:06:25 przy kursie: 3,90 zł
Już za 2,5 mies. zaczyna pełnić swoją funkcję nowy p. Prezes, myślę, że już teraz ma w głowie plan, w końcu jest w branży od lat. Na pewno świeże pomysły, zaangażowanie, know how i doświadczenie pomogą TRK, co pewnie w pełni zobaczymy w 2019 r.:)
Pzdr.

dziordzi
0
Dołączył: 2018-05-23
Wpisów: 17
Wysłane: 18 czerwca 2018 11:00:28 przy kursie: 3,56 zł
Trzymajmy kciuki. Oby to nie był jakiś plan rozpaczliwego ratowania Spółki, tylko sensowny rozwój i powrót do regularnych dobrych wyników.

Tymczasem w Niepołomicach znaleźli dodatkowy budżet i dzięki temu Trakcja może realizować kolejny kontrakt ;)
https://stooq.pl/n/?f=1239855

pietrucha
0
Dołączył: 2012-01-18
Wpisów: 2
Wysłane: 21 czerwca 2018 07:22:52 przy kursie: 3,12 zł
Szykuje się solidnie do końca roku. Ponad 15 mld na przetargi.

forsal.pl/transport/kolej/arty...

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,859 sek.

AD.bx ad3a
PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +147,43% +29 485,84 zł 49 485,84 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d