pixelg
PURE - Spółki od A do Z - NewConnect - Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

1 2 3 4 5 6

PURE [PUR]

AKTUALNY KURS: 133,00 zł (-0,37%) 25-01-2021 17:00
tomasz321
tomasz321 PREMIUM
38
Dołączył: 2013-10-13
Wpisów: 199
Wysłane: 5 stycznia 2019 18:19:57 przy kursie: 20,49 zł
Krótkie podsumowanie mojego researchu spółki

Kompetencje, ludzie – kluczowe w takich spółkach : życiorysy i doświadczenie robią wrażenie, wydaje się zespół bardzo kompetentny. Z drugiej strony polska nauka w wielu (większości) przypadków więcej się chwali niż osiąga – ale wielu z nich pracowało w laboratoriach na całym świecie. Filip Jeleń robi dobre wrażenie naukowca i takiego który zna się na temacie. Ich kompetencje potwierdzają ponadto zlecenia od polskich firm biotechnologicznych i big farmy

Ilość personelu – faktycznie przyśpieszają, w maju 2018 p.Jeleń mówił o 30 osobach w zespole, w dokumencie informacyjnym już jest 50 a w ciągu kilkunastu m-cy do 65. Z tym , ze zatrudniają głównie młode osoby, bo kluczowi pracownicy z doktorami raczej bez zmian

Kierunek – leki oparte na białkach, to wydaje się bardzo dobry kierunek (spośród dziesięciu najlepiej sprzedających się leków na świecie, siedem stanowią przeciwciała i leki białkowe,) a oni wydają się mieć bardzo dobre kompetencje w tym temacie – potwierdzenie ludzie, granty

Zainteresowanie spółką – na razie żadne, tutaj obserwuje ich 6 osób tyle samo co scope fluidics . Porównanie : cdprojekt obserwuje 2000, celonpharma 125 obserwujących

Co obecnie robią i jakie są ich przewagi – „Pure Biologics jako pierwszy w Polsce podmiot inwestuje w rozwój nowych, innowacyjnych (nie generycznych ani biopodobnych) leków biologicznych, czyli takich, w których cząsteczką aktywną jest makromolekuła taka jak przeciwciało lub aptamer. Na bazie dotychczasowych doświadczeń i posiadanych kompetencji Spółka wdraża trzy innowacyjne platformy technologiczne pozwalające jej na całkowite usamodzielnienie się i prowadzenie na własny rachunek wszystkich etapów projektów lekowych, diagnostycznych i terapeutycznych wymaganych do badań przedklinicznych w standardach międzynarodowych.Opierając się na tej ekspertyzie Pure Biologics rozpoczęła już jeden projekt rozwoju innowacyjnego leku biologicznego, a do Q1 2019 planowane jest uruchomienie kolejnych dwóch programów lekowych opartych również o przeciwciała. Równolegle trwają przygotowania do rozpoczęcia projektu rozwoju nowego terapeutycznego wyrobu medycznego opartego o aptamery (rozpoczęcie: Q4 2018) oraz kontynuacja projektu opracowania diagnostycznego testu przesiewowego do wykrywania raka pęcherza moczowego (rozpoczęcie drugiego etapu: Q4 2018)”

Przez blisko osiem lat Spółka nie korzystała z kapitału obcego i samofinansowała się z działalności przychodowej.

Filip Jeleń 109 600 zł/rok wynagrodzenie brutto – moim zdaniem dobrze o nim świadczy i o tym, ze wierzy w spółkę i jej możliwości rozwoju

Na ile im starczy finansowania – granty na razie uzyskują bez problemu, finansują nimi 70-80%
„Spółka planuje zrealizować nakłady w łącznej wysokości 99,7 mln PLN, z czego 70, mln PLN zostanie sfinansowane dotacjami (w okresie 3Q.2018-2023). Emitent zamierza wydatkować powyższe środki zgodnie z harmonogramami projektów dotacyjnych i zawartymi umowami z jednostkami finansującymi. Ze względu na złożony charakter prowadzonych projektów, za zgodą jednostek dofinansujących, harmonogramy wydatków mogą uleć zmianie"

Czyli wydaje się, że potrzebują ok. 30 mln zł, mają finansowanie do połowy 2019 i muszą dalej myśleć

Środki pozyskane z emisji akcji serii C przeznaczone zostaną na wsparcie finansowania wkładu własnego Spółki do realizacji:
▪ drugiego etapu projektu Multi Body o szacowanej wartości 4.000 tys. PLN, i z planowanym terminem realizacji do ▪ drugiego etapu projektu AptaPheresis o szacowanej wartości 2.227 tys. PLN, i z planowanym terminem realizacji do 05.2019
▪ czwartego (ostatniego) etapu projektu Pure Apta o szacowanej wartości 276 tys. PLN, i z planowanym terminem realizacji do 03.2019
▪ drugiego etapu projektu Pure Selekt2 o szacowanej wartości 1.031 tys. PLN, i z planowanym terminem realizacji do 06.2019

Środki będą rozdysponowane w proporcji do wartości rozliczanych projektów. Wymienione projekty poza współfinansowaniem dotacjami przyznanymi przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (w wysokości ok. 80% wartości całkowitej projektu) będą również finansowane z bieżących przychodów uzyskiwanych przez Spółkę z prowadzonych badań kontraktowych tj. działalność operacyjną. Przejście do kolejnych etapów realizacji wyżej wymienionych projektów, tym samym zakończenie całego projektu, może przy braku uzyskania finansowania dłużnego wymagać pozyskania kapitału w drodze kolejnych emisji akcji.

Zastrzeżenie – cokolwiek się będzie działo, ile F.Jeleń będzie sprzedawał to do 5% akcji praktycznie rządzi spółką
Zgodnie z § 17 Statutu Spółki:
1. Tak długo jak Filip Jan Jeleń będzie posiadał akcje Spółki uprawniające do ilości głosów stanowiących nie mniej niż 5% (pięć procent) w łącznej ilości głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, ustala liczbę członków Rady Nadzorczej zgodnie z § 17 ust. 1. Statutu, w drodze oświadczenia złożonego Spółce w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym.
2. Tak długo jak Filip Jan Jeleń będzie posiadał akcje Spółki uprawniające do ilości głosów stanowiących nie mniej niż 5% (pięć procent) w łącznej ilości głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki będzie miał prawo do powoływania i odwoływania trzech Członków Rady Nadzorczej, gdy Rada Nadzorcza liczy 5 (pięciu) Członków lub 4 (czterech) Członków Rady Nadzorczej, gdy Rada Nadzorcza liczy więcej niż 5 (pięciu) Członków.


tomasz321
tomasz321 PREMIUM
38
Dołączył: 2013-10-13
Wpisów: 199
Wysłane: 1 marca 2019 16:27:49 przy kursie: 23,40 zł
Zgodne z harmonogramem zakończenie projektu PureApta.
infostrefa.com/infostrefa/pl/w...

tomasz321
tomasz321 PREMIUM
38
Dołączył: 2013-10-13
Wpisów: 199
Wysłane: 7 marca 2019 18:39:51 przy kursie: 23,655 zł
O co chodzi z tymi aptamerami , pewnie niewiele osób poza ścisłymi specjalistami rozumie o co w tym chodzi. Warto przeczytać

strefainwestorow.pl/wiadomosci...


tomasz321
tomasz321 PREMIUM
38
Dołączył: 2013-10-13
Wpisów: 199
Wysłane: 24 marca 2019 15:57:34 przy kursie: 22,50 zł
Analiza raportu oraz sprawozdania zarządu za rok 2018r

To raport spółki biotechnologicznej która przede wszystkim realizuje B+R a więc jest, co oczywiste, zupełnie inny niż raport firmy produkcyjnej lub usługowej, która regularnie zarabia. W takim raporcie powinno się znaleźć podsumowanie tego co czego spółka dokonała w roku ubiegłym i do czego dąży w roku bieżącym, czyli opisowa kompilacja ich komunikatów giełdowych, wraz z komentarzem, dla ludzi, którzy na co dzień być może intensywnie nie śledzą spółki. To pozwala na weryfikację wcześniejszych zapowiedzi i przestrzegania obranej przez spółkę ścieżki a przede wszystkim przyjętego harmonogramu. I to wszystko tutaj jest.

Opisując raport posłużę się cytatami ze sprawozdania zarządu, aby nie popełnić przeinaczeń ponieważ tematyka, która zajmuje się spółka jest dość komplikowana.

A wiec po kolei - list Prezesa F.Jelenia bardzo dobrze formułuje o co chodzi z tym interesie i gdzie w przyszłości mogą być z tego generowane pieniądze :
„Tym, co nas wyróżnia na tle innych polskich spółek biotechnologicznych, jest przede wszystkim obrana specjalizacja – Pure Biologics jest pierwszą polską firmą odkrywającą nowe leki biologiczne. Dodatkowo skoncentrowaliśmy się na niezwykle gorącym dziale nowoczesnej medycyny, jakim jest immunoonkologia. Decydując o połączeniu tych dwóch obszarów, znaleźliśmy się w wąskim, bardzo atrakcyjnym komercyjnie segmencie rynku. Leki biologiczne rozgrzewają emocje przemysłu biofarmaceutycznego i inwestorów przede wszystkim ze względu na istotnie niższy profil ryzyka przeciwciał w porównaniu do innych klas cząsteczek, a także wyższe marże osiągane ze sprzedaży tych produktów. Cząsteczki biologiczne charakteryzują się dużo niższą toksycznością, przez co mają znacznie większą szansę na przejście z sukcesem przez badania kliniczne. Doceniają to duże koncerny farmaceutyczne, które zdecydowanie częściej decydują się na transakcje we wczesnej fazie rozwoju projektu – dane rynkowe wskazują, że nawet ponad 2/3 projektów biologicznych komercjalizowanych jest jeszcze przed rozpoczęciem badań klinicznych. Równolegle koncerny farmaceutyczne kierują się przy tym drugim argumentem – potencjałem komercyjnym. Biorąc pod uwagę wartość sprzedaży, wg danych za 2017 r., 7 z 10 najlepiej sprzedających się leków było lekami biologicznymi

i dalej
„Biorąc pod uwagę nasz portfel projektów, do rozpoczęcia prac przy pierwszej komercjalizacji leku możemy być gotowi już w roku 2020. Analizując dane opisujące rynek partneringowy w ostatnich latach, w odniesieniu do leków biologicznych w oczy rzuca się kilka atrakcyjnych z naszego punktu widzenia trendów. Po pierwsze rośnie liczba umów partneringowych zawieranych w fazie odkrycia lub przedklinicznej. Po drugie rośnie ich wartość – średnia płatność z góry to kilkadziesiąt milionów dolarów. Równocześnie bardzo korzystnie wygląda rynek projektów immunoonkologicznych. Nawet 4 na 5 rozwijanych tego typu projektów posiada partnera w postaci firmy farmaceutycznej. Średnia wartość tego typu umowy jest zauważalnie wyższa niż w przypadku onkologii ogółem. Budowana od 2010 r. wiarygodność oraz wysoki poziom merytoryczny projektów B+R, pozwoliły nam również na zrekrutowanie kolejnych kilkudziesięciu wysokiej klasy pracowników. Obecnie Pure Biologics tworzy międzynarodowy zespół ponad 60 specjalistów, z których 40% stanowią eksperci w stopniu naukowym doktora, pokrywający wszystkie kompetencje związane z wczesnymi etapami rozwoju leków”.

Jeśli chodzi o dane finansowe w raporcie – przychody z badań kontraktowych + 29,5% r/r. Spółka intensywnie wprowadza oraz przygotowuje się do coraz większego wykorzystania stworzonych przez siebie platform „do selekcji i optymalizowania przeciwciał, jako cząstek aktywnych dla potencjalnych zastosowań terapeutycznych na rzecz Klientów zewnętrznych”.
W roku 2018 spółka wykazała zysk ze sprzedaży w kwocie 86,24 tys. zł i jest on większa o 28,45 tys. zł w porównaniu z wynikiem. Oczywiście jeśli nawet założymy + 30% r/r zwiększania przychodów i zysków, to są to niewielkie kwoty w stosunku do potrzeb zasilania udziału własnego w realizacji projektów B+R. Ale po pierwsze to tak było od początku określone w modelu finansowym, a po drugie widać, że spółka może samodzielnie istnieć i zarabiać (na razie poza oczywiście B+R). Podpisanie umów z podmiotami takimi jak np.: Celon phama o „wykonanie prac badawczo rozwojowych w zakresie opracowania, projektowania oraz rozwoju przeciwciał bispecyficznych wobec wybranych zdefiniowanych przez Celon Pharma SA antygenów…….Realizacja umowy stanowi początek współpracy z firmami farmaceutycznymi w zakresie realizacji wysoko zaawansowanych projektów lekowych i terapeutycznych.” świadczy o jakości i kompetencjach spółki

W 2019r zgodnie z harmonogramem spółka zakończyła realizację platformy technologicznej PureApta. Jak czytamy „Powstała w wyniku projektu platforma PureApta służy do selekcji modyfikowanych chemicznie aptamerów, tj. oligonukleotydów rozpoznających wybrane cele molekularne – makrocząsteczki w żywym organizmie, które oddziałują z lekiem i w wyniku tej interakcji powodują pożądany efekt terapeutyczny. Uzyskane w wyniku selekcji aptamery mogą więc stanowić elementy funkcjonalne innowacyjnych leków i wyrobów medycznych, jak również służyć jako narzędzie badawcze/diagnostyczne w pracach laboratoryjnych z zakresu biologii komórki czy onkologii.”
I dalej
„Pure Biologics planuje wykorzystywanie tej technologii w wewnętrznych pracach B+R Spółki, takich jak np. już rozpoczęty projekt AptaPheresis PB002, obejmujący terapię w chorobie neuro degradacyjnej NMO (Zespół Devica). Jednocześnie w oparciu o nową platformę Spółka planuje w ciągu pół roku wprowadzić do swojej oferty usługowej w pełni dojrzałą selekcję modyfikowanych aptamerów. Efektem wprowadzenia na rynek zestawu usług opartego o opracowaną platformę PureApta będzie rozszerzenie gamy oferowanych przez Spółkę usług, pozwalające lepiej odpowiedzieć na potrzeby rynku. Nabywcami tego typu technologii będą firmy farmaceutyczne i biotechnologiczne prowadzące projekty lekowe, terapeutyczne oraz diagnostyczne. Spółka oczekuje, że realizowanie przedmiotowych usług będzie mieć w przyszłości pozytywny wpływ na przychody Spółki. Spółka jest jedynym podmiotem na polskim rynku i jednym z niewielu w Europie, który może oferować selekcję aptamerów z bibliotek kombinatorycznych.”

Spółka jak na razie przynosi stratę, ale to oczywiste, ponieważ nie o to chodzi w tym interesie, żeby nie generować straty ale o to ażeby doprowadzić do sprzedaży (a wcześniej najlepiej parteringu) dany projekt. Co ważne a właściwe najważniejsze - spółka, co wynika z raportu, jak na razie przestrzega założonego harmonogramu i utrzymuje dyscyplinę finansową.

Emisje są naturalną częścią modelu biznesowego spółki ponieważ to one uzupełniają udział własny do badań B+R. W 2018r spółka uzyskała kwotę z emisji akcji serii C 2,9 mln zł i te pieniądze starczą jej do polowy br. W chwili obecnej spółka przystępuje do emisji akcji serii D 220000 akcji o maksymalnej cenie emisyjnej 25 zł. Środki finansowe planowane do pozyskania w ramach przygotowywanej emisji akcji serii D przeznaczone będą na realizację wkładu własnego Spółki w roku 2019-2020.

Plany na 2019
„Programem Spółki…jest realizacja dwóch programów rozwoju leków biologicznych oraz jednego projektu dotyczącego terapeutycznego wyrobu medycznego oraz kontynuacja prac nad nowymi projektami lekowymi i terapeutycznymi. W celu realizacji planów strategicznych, Spółka planuje pozyskać finansowanie poprzez przeprowadzanie prywatnej emisji akcji, a następnie wprowadzenie akcji do obrotu na rynek NewConnect. Podstawowym celem emisji jest pozyskanie środków na finansowanie kolejnych transzy wkładu własnego do prowadzonych projektów B+R do czasu ich komercjalizacji (tj. podpisania umów partneringowych i licencyjnych) w momencie osiągnięcia optymalnego punktu transakcyjnego. Około 92% z tej kwoty przeznaczone zostanie na innowacyjne projekty badawczo-rozwojowe (MultiBody, Pure Activator, AptaPheresis,) natomiast pozostała część ok. 8%, na projekt technologiczne (PureSelect2) pozwalający na samodzielną realizację własnych i kontraktowych projektów B+R. Chcąc wykorzystać w pełni budowany potencjał, spółka, poza działalnością badawczo-rozwojową, będzie aktywnie pozyskiwała zlecenia komercyjne, zwłaszcza na rynkach międzynarodowych, co zapewni jej nie tylko dodatkowe źródło przychodu, ale umożliwi rynkową walidację rozwijanych przez siebie technologii.”

Spółka dysponuje nowoczesnym i dobrze wyposażonym laboratorium o powierzchni ok. 800 m2, zlokalizowanym we Wrocławskim Parku Technologicznym, w którym zatrudnia 60 specjalistów (w tym 40% ze stopniem doktora). W związku z prowadzonymi projektami, w ciągu kilkunastu najbliższych miesięcy Pure Biologics planuje zwiększyć zatrudnienie do 70 osób, powiększając zarazem powierzchnię laboratorium do około 1000 m2

Ilość 60 osób na koniec 2018r to skok w odniesieniu do 31.12.2017 gdzie na umowę o pracę było zatrudnionych kilkanaście osób

Spółka w chwili obecnej prowadzi projekty na kilkadziesiąt mln zł , co świadczy o tym, ze bez problemu wnioskuje o dotacje i je otrzymuje.
"Spółka planuje zrealizować nakłady w łącznej wysokości 83,9 mln zł, z czego 62,7, mln zł zostanie sfinansowane dotacjami (w okresie 1Q.2019-2023). Spółka zamierza wydatkować powyższe środki zgodnie z harmonogramami projektów dotacyjnych i zawartymi umowami z jednostkami finansującymi".

Podsumowanie : Mało ludzi rozumie ten biznes (również dla profesjonalnych zarządzających to zupełna nowość), mało ludzi rozumie co to oznacza posiadanie własnych platform przeciwciał i aptamerów. Spółka dla profesjonalistów (m.in. analityków giełdowych) rozpoczęła cykl edukacyjny, gdzie wyjaśnia i omawia prowadzone przez siebie projekty. Atutem spółki są niewątpliwie doświadczeni i kompetentni pracownicy, profesjonalne laboratoria ze sprzętem za dziesiątku mln zł, myśl biznesu związana z białkami i immunoonkologią która być może sprawi, że w przyszłości choroby onkologiczne będą traktowane jako choroby przewlekłe. Zaletą w społce też jest także zarządzanie finansami, projektami, prawdopodobieństwem, znajomość rynku i jego niuansów.
Jakie są zagrożenia ? To oczywiste -jak w każdej spółce biotechnologicznej największym zagrożeniem jest ryzyko posypania się programu badawczego, jednak tym ryzkiem można zarządzać przez : ilość programów badawczych, kompetentny i doświadczony personel, posiadanie własnych platform białkowych i aptamerowych, wybranie specjalizacji badań w najbardziej atrakcyjnym kierunku immunoonkologi charakteryzującej się jednymi z najwyższych cen transakcji przy jednocześnie o wiele niższym ryzyku niepowodzenia w stosunku do terapii tradycyjnych - i to spółka robi. Drugim poważnym ryzykiem jest oczywiście utrata finansowania jako wkładu własnego do projektów B+R.

Ponieważ giełda dyskontuje przyszłość (przy założeniu pozytywnego scenariusza), wraz z przestrzeganiem poszczególnych części harmonogramu rynek pewnie będzie zauważał spółkę i podnosił jej, na dzisiaj, bardzo niewielką wartość w stosunku do np.: wielkości prowadzonych programów. Czy warto w spółkę wchodzić – ja już sobie odpowiedziałem na to pytanie pozytywnie, zagadnieniem dla zainteresowanego inwestora jest wielkość pozycji i zarządzanie ją poprzez np.: jej powiększanie wraz z przechodzeniem spółki przez kolejne schody, z tym, ze wtedy cena będzie już prawdopodobnie wyższa.
Na koniec przytoczę zdanie Marcina Szuby – dla mnie jednego z najlepszych zarządzających funduszami medycznymi, obecnie w Radzie Nadzorczej Pure Biologics. Wywiad z „Parkietu 04.2018 “PureBiologics – ma zaawansowane kompetencje w zakresie innowacyjnych leków biologicznych mających zastosowanie w immunoonkologii czy chorobach rzadkich. Będzie to kolejna spółka – po notowanym już na giełdzie Mabionie – pracująca nad lekami biologicznymi opartymi na przeciwciałach. W tym przypadku mamy jednak do czynienia nie z lekiem biopodobnym, ale w pełni innowacyjnym przeciwciałem bispecyficznym, czyli lekiem biologicznym o podwójnym mechanizmie działania, co jest innowacją na skalę światową i kolejną nadchodzącą rewolucją w immunoonkologii. Na świecie jest niewiele firm mających tego typu kompetencje. uzyskała ostatnio dziesiątki milionów dotacji, co dodatkowo uwiarygodnia ich projekty w oczach potencjalnych inwestorów.”


cegielka
3
Dołączył: 2010-12-20
Wpisów: 219
Wysłane: 28 marca 2019 08:10:39 przy kursie: 23,00 zł
Duże podobienstwo do Selvity, potencjał pracowniczy naprawdę zacny. Niedawno zapowiedzieli emisję kierowaną z ceną max. na poziomie 25 zl.
Na Selvicie też była emisja w okolicach 11 zl. Potem spolka pokazała potencjał.... Miejmy nadzieję, ze tutaj będzie podobnie.
Brawo za granty.

SLU_orem
0
Dołączył: 2017-04-24
Wpisów: 3
Wysłane: 9 kwietnia 2019 11:02:09 przy kursie: 28,20 zł
Uwaga na spółkę, adres e-mail podany na stronie nie istnieje, telefon milczy.

Cytat:
Zgodnie z raportem z marca 1. Przystąpić do działań zmierzających do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego na mocy upoważnienia jakie posiada w uchwalonym i zarejestrowanym Statucie Spółki, poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie mniejszej 0,10zł (dziesięć groszy) i nie większej niż 22 000 zł (dwadzieścia dwa tysiące złotych), w drodze podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego ( Podwyższenie w Ramach Kapitału Docelowego ). 2. Podwyższenie w Ramach Kapitału Docelowego nastąpi poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w liczbie nie mniejszej niż 1 (jedna) akcja i nie większej niż 220 000 (dwieście dwadzieścia tysięcy) akcji ( Akcje Serii D ).
3. W następstwie Podwyższenia w Ramach Kapitału Docelowego kapitał zakładowy Spółki zostanie zwiększony z kwoty 117 241 zł (sto siedemnaście tysięcy dwieście czterdzieści jeden złotych) do kwoty nie mniejszej niż 117 241,10 zł (sto siedemnaście tysięcy dwieście czterdzieści jeden złotych i 10 groszy) i nie większej niż 139 241 zł (sto trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści jeden złotych), tj. o kwotę nie mniejszą niż 0,10 zł (10 groszy) i nie większą niż 22 000 zł (dwadzieścia dwa tysiące złotych).


www.stockwatch.pl/komunikaty-s... maksymalna ilość akcji to 220.000, w dzisiejszym raporcie
Cytat:

1. Zarząd uchwala podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję, w ramach uchwalonego i zarejestrowanego kapitału docelowego, w liczbie nie mniejszej niż 1 (jedna) akcja i nie większej niż 481 590 (czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej nie mniejszej niż 0,10 zł (dziesięć groszy) i nie większej niż 48 159 zł (czterdzieści osiem tysięcy sto pięćdziesiąt dziewięć złotych) ( Akcje Serii D ), w drodze podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, stanowiącego jedną z transz podwyższenia w ramach kapitału docelowego, niewyczerpującego całej kwoty kapitału docelowego ( Podwyższenie w Ramach Kapitału Docelowego ).


www.stockwatch.pl/komunikaty-s...

a teraz 481 560akcji, jak to tak?
Edytowany: 9 kwietnia 2019 11:02

cegielka
3
Dołączył: 2010-12-20
Wpisów: 219
Wysłane: 9 kwietnia 2019 12:18:53 przy kursie: 28,20 zł
@ SLU
Wypisujesz brednie, siejesz panikę. Jeden z adresów podanych nie istnieje (fakt), natomiast na inny można uzyskać kontakt i odpowiedź ze spółki - sam uzyskałem dzisiaj taką odpowiedź (tego już nie piszesz).
Tyle w temacie.
Jest emisja kierowana po 21 zł. Emisja ta jest niepubliczna i niedługo dowiemy się kto ją objął.

SLU_orem
0
Dołączył: 2017-04-24
Wpisów: 3
Wysłane: 9 kwietnia 2019 12:37:41 przy kursie: 28,20 zł
Jakie brednie, wypisuje fakty:
1. Jak zadzwonisz to nikt nie odbierze słuchawki
2. Jak napiszesz im maila na RI, to dostajesz zwrotkę, że nie ma takiego maila
3. Miało być 220k akcji, jest ponad 2 razy tyle przy cenie rynkowej dużo wyższej.
4. I co Ci ciekawego spółka odpisała? Pisałem kilkukrotnie wiadomości choćby czemu mail z RI nie działa i 0 odpowiedzi.
5. Widać, że zainwestowałeś i naganiasz na bankierze, a tutaj starasz się mydlić oczy. Zejdź na ziemie.
6. Dowiesz się ile podmiotów i osób prawnych brało udział w emisji, a nie kto wyłożył kasę.


cegielka
3
Dołączył: 2010-12-20
Wpisów: 219
Wysłane: 9 kwietnia 2019 13:46:11 przy kursie: 28,20 zł
Telefon działa PL +48 570 00 2829 można porozmawiać, sprawdzone.
Mail z zakładki dla inwestorów działa e-mail: p.ksiazek@innervalue.pl - pisałem dzisiaj i dostałem dzisiaj odpowiedź.

"Uwaga na spółkę, adres e-mail podany na stronie nie istnieje, telefon milczy" Twoje słowa sugerujące brak kontaktu ze spółką są po prostu nieprawdziwe. Do tego się odniosłem.
Na forum jestem już od kilka ładnych lat, niektórzy pojawiają się i znikają. No to naganiam skoro to odkryłeś, najbardziej nagoniłem sam siebie na akcje Pure Biologics. Z mojej strony koniec dyskusji na ten temat.


tomasz321
tomasz321 PREMIUM
38
Dołączył: 2013-10-13
Wpisów: 199
Wysłane: 9 kwietnia 2019 15:10:54 przy kursie: 28,20 zł
Zwracam uwagę na fakt, o którym nikt dzisiaj nie wspomniał. Jeśli piszą o możliwej emisji do 481590 akcji po ustalonej cenie emisyjnej 21 zł to oznacza, ze mogą uzyskać ponad 10 mln zł. Jeśli tak będzie to będzie znaczyło , że do akcjonariatu wchodzą fundusze (emisja zamknięta pewnie była skierowana przede wszystkim do nich) i że spółka ma spory zapas finansowy w stosunku do realizowanych projektów. A to już bardzo dobre informacje moim zdaniem.


MS70
0
Dołączył: 2015-05-11
Wpisów: 27
Wysłane: 9 kwietnia 2019 20:48:38 przy kursie: 28,20 zł
1. Na papierze papier bardzo ciekawy, oczywiście przyszłościowo.
2. Nie wiem dlaczego wejście funduszy miałoby oznaczać cokolwiek dobrego. Z reguły jest odwrotnie.
3. Zwiększenie emisji ponad dwukrotnie, jeżeli na chwilę obecną nie było takiej potrzeby uważam za błąd. Można było zrobić później po wyższej cenie, jeżeli ma być tak dobrze.
4. Ze spółką jest bardzo dobry kontakt. Napisałem e-maila, że jestem zainteresowany udziałem w ofercie. Odzew był natychmiastowy i to z samej góry zarówno spółki jak dm.
5. Koniec końców, nie wziąłem udziału, ponieważ nie lubię jak ktoś pogrywa w ten sposób, że pompuje kurs przed i w takcie budowania księgi popytu, żeby zwiększyć popyt i cenę.
6. Wykorzystałem tę sytuację do sprzedaży akcji po całkiem sympatycznej cenie, przynajmniej z dzisiejszej perspektywy.
7. Przed spółką długa droga, kurz opadnie kasa będzie i trzeba będzie ciężko pracować i nie będzie żadnych nośnych niusów. Działalność usługowa też niewiele będzie wnosić. Jak wpłynie to na kurs, zobaczymy.

tomasz321
tomasz321 PREMIUM
38
Dołączył: 2013-10-13
Wpisów: 199
Wysłane: 10 kwietnia 2019 12:07:01 przy kursie: 28,10 zł
pkt.2 - fundusze w szczególności na NC stabilizują kurs, ponieważ zazwyczaj trzymają papier długoterminowo. Wejście funduszy także jest przesłanką do weryfikacji fundamentalnej spółki, ponieważ dokonują one profesjonalnej analizy przed wejściem w daną spółkę a następnie na bieżąco analizują informacje ze spółki, raporty itp. Dlatego długoterminowo ich obecność jest zazwyczaj korzystna dla inwestorów.

pkt 3- zaczekajmy na komunikat spółki po emisji. Nie będąc w spółce i nie znając jej sytuacji stwierdzanie "nie było takiej potrzeby uważam za błąd" jest chyba mocno na wyrost. Trzeba pamiętać, że spółka aby pozyskać pieniądze z rynku traci mnóstwo czasu (tygodnie a czasami m-ce) jeżdżąc po funduszach zamiast robić po prostu swoje czyli realizować przyjęty harmonogram. Ponadto nie wiadomo jaka będzie np: za rok sytuacja na rynku z pozyskaniem kapitału. Większa ilość pieniędzy w spółce to komfort prowadzenia prac, możliwość ew. dołączenia kolejnych programów itp. To po prostu kwestia podjęcia odpowiedniej (najlepszej w danej chwili) dla spółki decyzji wyważając różne za i przeciw.

pkt. 7 - wręcz przeciwnie ja będę czekał z niecierpliwością za newsami ze spółki a raczej za komunikatami informującymi o zakończeniu kolejnych punktów przyjętego harmonogram, ponieważ realizacja harmonogramu uwiarygadnia daną spółkę i daje lepsze spojrzenie na jej przyszłe plany i zamierzenia

tomasz321
tomasz321 PREMIUM
38
Dołączył: 2013-10-13
Wpisów: 199
Wysłane: 20 kwietnia 2019 08:27:44 przy kursie: 27,20 zł
Jest info infostrefa.com/infostrefa/pl/w...

Zarząd Pure Biologics S.A. (Emitent) informuje, o opłaceniu w dniu 18 kwietnia 2019 r. wszystkich umów objęcia akcji serii D, a co za tym idzie objęciu 481 590 akcji serii D o łącznej wartości nominalnej 48 159 zł. W związku z powyższym Zarząd Emitenta informuje, że emisja doszła do skutku, a w wyniku przeprowadzonej emisji spółka pozyskała 10.113.390,00 zł.

Czyli pieniądze spółka pozyskała i pewnie starczą one na projekty badawcze do końca 2020r- wiadomość pozytywna, ponieważ to finansowanie było jednym z największych ryzyk na spółce.

Teraz czekamy na jakiś komentarz, szersze info, kto wszedł do akcjonariatu i jak to wszystko było z ta emisją, ale ponieważ są święta i wszystko odbyło się "na dniach" to pewnie w następnym tygodniu, na co bardzo liczę.

tomasz321
tomasz321 PREMIUM
38
Dołączył: 2013-10-13
Wpisów: 199
Wysłane: 25 kwietnia 2019 06:35:00 przy kursie: 29,90 zł
Kolejne ważne info w Parkiecie www.parkiet.com/Medycyna-i-zdr...

Pozyskane środki zostaną przeznaczone na rozwój innowacyjnych leków biologicznych oraz terapeutycznych wyrobów medycznych opartych o technologie aptamerowe. - Pierwotnie naszym celem było pozyskanie do 5,5 mln zł brutto. Środki te miały wystarczyć na realizację projektów w perspektywie maksymalnie 12 miesięcy i pozwolić na osiągnięcie dwóch istotnych celów operacyjnych: zakończenie projektu Pure Select 2 oraz realizację fazy proof-of-concept w projekcie AptaPheresis. Wówczas planowaliśmy przeprowadzić kolejną emisję akcji. Zainteresowanie inwestorów naszymi projektami znacznie przerosło nasze oczekiwania. Zdecydowaliśmy, że w najlepszym interesie spółki i jej akcjonariuszy leży zabezpieczenie finansowania projektów w dłuższej perspektywie i dlatego zwiększyliśmy ofertę do ok. 10 mln zł. Mimo tego musieliśmy dokonać ograniczenia wielkości emisji - wyjaśnia Filip Jeleń, prezes Pure Biologics

- Należy zwrócić uwagę, że dostęp do kapitału w przypadku spółki biotechnologicznej jest kluczowy z punktu widzenia budowy jej wartości - pozwala optymalnie realizować prowadzone projekty i podnosić ich wartość. Jest jednocześnie bardzo istotny w przypadku pozyskiwania nierozwadniającego finansowania grantowego - podmioty oceniające wnioski zwracają dużą uwagę na to, czy beneficjent posiada zasoby niezbędne do pokrycia wkładu własnego w projektach. Pure Biologics realizuje obecnie projekty, do których pozyskało finansowanie o łącznej przewidywanej wartości 62,7 mln zł i nie wyklucza rozstrzygnięcia kolejnych istotnych konkursów jeszcze w tym roku - dodaje Jeleń.

sebosoft
0
Dołączył: 2011-11-30
Wpisów: 17
Wysłane: 23 maja 2019 16:33:00 przy kursie: 31,60 zł
Fundusz powiązany z Wesołowskim objął akcje nowej emisji. Mają blisko 7% w akcjonariacie.

tomasz321
tomasz321 PREMIUM
38
Dołączył: 2013-10-13
Wpisów: 199
Wysłane: 24 maja 2019 08:19:25 przy kursie: 31,60 zł
Ja do tego jeszcze dodam

Z raportu za I kw "Do dnia 15.04.2019 r. Zarząd Spółki podpisał wszystkie zadeklarowane w księdze popytu umowy objęcia akcji Serii D w łącznej liczbie 481 590 akcji o wartości emisyjnej 10 113 390 PLN. Akcje objęte zostały przez 29 osób fizycznych i 10 osób prawnych w tym 3 Fundusze Inwestycyjne Zamknięte oraz 6 Funduszy Inwestycyjnych Otwartych. Podmioty prawne objęły łącznie 75,1% akcji serii D."

Podsumowując - 75% akcji w FIZ-ach i FIO, to dobry stabilizator akcji spółki, bo nie po to wchodzili (po niewątpliwie długim procesie decyzyjnym, jak to jest w tych instytucjach) aby za chwilę z niej wyjść. Dla mnie to info to pozytyw dla spółki.

tomasz321
tomasz321 PREMIUM
38
Dołączył: 2013-10-13
Wpisów: 199
Wysłane: 25 maja 2019 07:28:35 przy kursie: 32,60 zł
W środę 29.05. czat z prezesem

strefainwestorow.pl/artykuly/c...

tomasz321
tomasz321 PREMIUM
38
Dołączył: 2013-10-13
Wpisów: 199
Wysłane: 28 maja 2019 07:23:44 przy kursie: 43,00 zł
Dzienny wynik to + 31,9%. Żadnej nowej informacji fundamentalnej nie zauważyłem. Na pewno nastąpiło techniczne wybicie 8 tygodniowej konsolidacji i wsparcia , ale dla mnie (ponieważ operuję na tygodniach) trwałość tego będzie można założyć z określonym prawdopodobieństwem dopiero po skończeniu tygodnia.

drive.google.com/open?id=1Lm0P...

tomasz321
tomasz321 PREMIUM
38
Dołączył: 2013-10-13
Wpisów: 199
Wysłane: 3 czerwca 2019 08:49:07 przy kursie: 53,00 zł
Nowe info- nowy projekt Pure rekomendowany do dofinansowwania przez NCBiR. "Rozwój pierwszego w klasie terapeutycznego wyrobu medycznego do stosowania w leczeniu przełomu miastenicznego u pacjentów cierpiących na miastenię rzekomoporaźną".

Całkowita wartość projektu wynosi 16,4 mln zł, a kwota dofinansowania z funduszy unijnych 10,8 mln zł. Wkład własny projektu w wysokości 5,6 mln zł w całym okresie jego realizacji Emitent zamierza pokryć w pierwszej kolejności z kapitału pozyskanego w ramach przeprowadzonej emisji emisji akcji serii D, a następnie w ramach przyszłych emisji akcji.

infostrefa.com/infostrefa/pl/w...

Niewiele osób rozumie o co w tym chodzi i ja nie będę się silił na wyjaśnianie czegoś w czym nie jestem specjalistą. Jednak od strony inwestorskiej temat jest bardzo prosty, im więcej projektów w pipeline Pura (a każdy ma określone prawdopodobieństwo sukcesu, o wiele większe niż w lekach syntetycznych) to sumaryczne prawdopodobieństwo jest oczywiście coraz większe. Do tego do kompetentny i doświadczony zespół, własne w pełni wyposażone laboratoria, zapewnione finansowanie ostatnią emisją. Wnioski niech każdy wyciąga sam.

tomasz321
tomasz321 PREMIUM
38
Dołączył: 2013-10-13
Wpisów: 199
Wysłane: 3 czerwca 2019 08:51:58 przy kursie: 53,00 zł
11 czerwca dzień inwestora w Pure Biologics

strefainwestorow.pl/artykuly/w...

Poszukując dobre startupy mam pewne określone i wypracowane podejście - najpierw wstępna selekcja (odpada ponad 95%), potem bardziej szczegółowe rozmowy z kluczowymi ludźmi (odpada kolejne kilka procent), wizyta w spółce (znowu odpada kilka %). Ta wizyta pierwsza i kolejne są tutaj dla mnie kluczowym elementem - zobaczyć czy firma istnieje, zobaczyć kto tworzy tę firmę, co mówi i jak mów, osobiście zapytać o dotychczasowe doświadczenia, zobaczyć pomieszczenia firmy, sprzęt itd. To elementy składają się , w moim przekonaniu, na najważniejsze dane do późniejszej całościowej analizy inwestycyjnej danej spółki. Dlatego zachęcam kto tylko może a ma Pure w portfelu, lub planuje mieć aby wziąć udział w tej imprezie - bo nie ma lepszej okazji aby sobie samemu wyrobić określone, świadome spojrzenie inwestycyjne na daną firmę.

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
1 2 3 4 5 6

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,376 sek.

AD.bx ad3a
PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +158,50% +31 699,53 zł 51 699,53 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d