pixelg
FASTFIN - Spółki od A do Z - GPW - Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

1 2 3 4 5 6

FASTFIN [FFI]

AKTUALNY KURS: 1,63 zł (-9,94%) 30-10-2020 15:22
diR
0
Dołączył: 2009-07-21
Wpisów: 967
Wysłane: 16 maja 2014 22:23:33 przy kursie: 1,80 zł
Scalenie już jest zatwierdzone, czy dopiero będzie poddane głosowaniu na WZA ?
Nie nauczysz się pływać - nie wchodząc do wody

negro69
0
Dołączył: 2009-07-30
Wpisów: 15
Wysłane: 17 maja 2014 21:56:11 przy kursie: 1,80 zł
www.stockwatch.pl/komunikaty-s...

Projekt uchwał - uchwała 18

Deogracias
Deogracias PREMIUM
2
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2012-10-10
Wpisów: 458
Wysłane: 9 listopada 2014 20:32:55 przy kursie: 1,16 zł
Omówienie wyników oraz sytuacji finansowej i rynkowej FAST FINANCE S.A. (dalej FAST FINANCE) za okres od 1 lipca do 30 września 2014 roku (sprawozdanie kwartalne)

Analiza sprawozdania finansowegokliknij, aby powiększyć


Na powyższym wykresie widzimy kwartalne zyski i przychody FAST FINANCE . Przychody, jak i zyski, utrzymują się w stałym zakresie – przychody w granicach 6-7,5 mln, a kwartalny zysk netto oscyluje w okolicach 2 mln zł.

Ostatni kwartał w wykonaniu FAST FINANCE jest ewidentnie słabszy od poprzednich – w porównaniu do 3 kwartału 2013 przychody spadły o 14,6%, a EBIT (zysk przed odsetkami i opodatkowaniem) o 9,8%.


kliknij, aby powiększyć


Spółka ponosiła jednak wyraźnie niższe koszty finansowe (wynik na operacjach finansowych o około 300 tys. zł lepszy niż przed rokiem), zapewne z uwagi na niższe stopy procentowe. Zysk brutto w ostatnim kwartale jest na poziomie wyniku sprzed roku (symboliczny spadek o -0,2%).
Zysk netto za ostatni okres jest wyższy niż w zeszłym roku (+14,1%), z uwagi na ujemną kwotę zapłaconego podatku dochodowego.


kliknij, aby powiększyćAnaliza przepływów gotówkowych prowadzi do ciekawych wniosków. W ostatnich trzech kwartałach FAST FINANCE wygenerował 8,5 mln zł z działalności operacyjnej. Działalność inwestycyjna pochłonęła prawie 10 mln zł (6 – nabycie aktywów finansowych, 5 - udzielone pożyczki). Jednocześnie spółka zamknęła działalność finansową (emisje i spłaty papierów dłużnych, kredyty bankowe) wynikiem -1,2 mln zł.
Zwraca uwagę niski stan utrzymywanych środków finansowych – przez wiele ostatnich okresów ilość gotówki w kasie spółki była minimalna. Na koniec 3 kwartału 2014 w kasie spółki było jedynie 155 tys. zł.

Patrząc długoterminowo (10 kwartałów wstecz) – spółka wygenerowała 22 mln zł z działalności operacyjnej, co mniej więcej odpowiada kwocie wypracowanego zysku netto.


kliknij, aby powiększyćStruktura bilansu FAST FINANCE jest specyficzna i wynika głównie ze sposobu ujmowania nabywanych portfeli wierzytelności. Na mały plus, w porównaniu do niektórych konkurentów, należy spółce zapisać, że przynajmniej ujawnia w sprawozdaniu finansowym w jaki sposób księguje nabywane pakiety wierzytelności.

W przypadku nabycia przez FAST FINANCE portfela wierzytelności o nominalnej wartości 100, cała kwota jest zapisywana w aktywach po stronie majątku obrotowego. Oczywiście cena za taki portfel zobowiązań jest znacząco niższa (np. 10) – różnica (90 – czyli 100-10) jest ujmowana w pasywach zapisywana jako rezerwy (przychody przyszłych okresów - widoczne na wykresie jako zobowiązania długoterminowe).
Przy takim ujęciu trudno jednak traktować sumę aktywów jako wiarygodną informację o majątku spółki – z całą pewnością nie wszystkie nabyte wierzytelności zostaną spłacone.

Wg not do sprawozdania rocznego w należnościach są księgowane wierzytelności, do których spółka ma tytuły prawne. Dla nabywanych wierzytelności spółka pokazuje początkowo jako rozliczenia międzyokresowe – to są należności zakupione i zweryfikowane. Prawdopodobnie w wyniku działań windykacyjnych ulegają one przekształceniu w należności. Dopiero po odzyskaniu wierzytelności są one raportowane jako przychody.

Mówiąc prościej – spółka księguje całość nabytych wierzytelności w taki sposób, jakby miała pewność, że zostaną one spłacone. Do inwestora należy już ocena, na ile takie założenia można traktować jako uzasadnione.

Kolejna część wierzytelności jest zarządzana za pomocą funduszu sekurytyzacyjnego „Fast Finance NSFIZ”. Jest on uwzględniany w majątku trwałym jako aktywo finansowe. W pozostałych kosztach operacyjnych spółka pokazuje przychody z zarządzania funduszem (kwota 228 tys. zł w 2013).

Mimo kontrolowania przez FAST FINANCE 100% certyfikatów funduszu, nie jest on jednak konsolidowany w sprawozdaniu spółki. Wynik finansowy funduszu powinien być uwzględniany w wyniku finansowym spółki poprzez konsolidację pełną (w uproszczeniu - eliminację transakcji wzajemnych i traktowanie całej grupy kapitałowej jako jednej firmy).

Warto również zwrócić uwagę na fakt, że mimo rosnącego portfela obsługiwanych wierzytelności (w uproszczeniu należności na wykresie dotyczącym aktywów) przychody spółki nie rosną. Średnio w 2011 roku FAST FINANCE posiadał 172 mln należności i osiągnął 24,3 mln zł przychodów (14,1% portfela wierzytelności). Analogiczne wartości za ostatnie 4 kwartały to 252 mln i 27,4 mln zł przychodów (analogiczne 10,9%).

Może to świadczyć o postępującym procesie wysycania się portfela wierzytelności z przypadków najłatwiejszych do odzyskania. Prawdopodobnie jest to też efekt coraz droższego zakupu pakietów na rynku i coraz niższej efektywności egzekucji sądowo-komorniczej.

Ranking Altmana dla FAST FINANCE, obliczony po publikacji najnowszego sprawozdania, to AAA, podobnie jak za poprzednie okresy. Dla firm z branży finansowej, a windykacyjnych w szczególności, trudno jednak interpretować wprost ten wskaźnik. Jest on mocno zależny od niuansów księgowych, dotyczących opisanego wcześniej sposobu księgowania portfeli nabywanych wierzytelności.

W przypadku FAST FINANCE ranking Altmana jest zawyżony przez rozdmuchaną wielkość należności po stronie aktywów (traktowanych przez algorytm jako substytut gotówki) i rezerw po stronie pasywów, które są traktowane jako zobowiązania bezodsetkowe i niewymagalne.

Warto również pochylić się nad majątkiem trwałym spółki, który mocno spadł w 2 kwartale 2014. Na początku 2014 roku spora kwota (około 33 mln zł) była widoczna w majątku trwałym jako udzielone pożyczki (aktywa finansowe). Zostały one prawdopodobnie przekwalifikowane na krótkoterminowe aktywa finansowe, co widać jak spadek majątku trwałego na wykresie dotyczącym aktywów.

Można zweryfikować w sprawozdaniu rocznym za 2013, komu zostały udzielone te pożyczki:
- „Usługi Finansowe Fast Lane Leasing” sp. z o. o. – 19,4 mln zł
- Spółdzielnia Mieszkaniowa GAWRA – 6,4 mln zł
- DABO Boroń Bartłomiej – 2,5 mln zł
- członkowie zarządu (i jednocześnie właściciele spółki) – 4,4 mln zł

Samo sprawozdanie nic nie mówi o celu i sensie ekonomicznym udzielania tych pożyczek. Dały one przychody w kwocie około 3,8 mln zł przychodów finansowych (pożyczki są oprocentowane na 13% rocznie). W cash flow z tej kwoty pojawia się jedynie 222 tys. zł, reszta odsetek (przychodów finansowych) jest prawdopodobnie kapitalizowana i zwiększa kwotę pożyczek ujmowaną w bilansie.

Kwota odsetek z tych pożyczek stanowi znaczącą część wyniku FAST FINANCE (około 35-40% całości wyniku brutto). Warto dodać, że termin spłaty kilku z nich został w 2013 przedłużony do połowy 2015.

Z uwagi na obecność FAST FINANCE na Catalyst warto również zweryfikować wskaźniki wypłacalności spółki.

Wskaźnik płynności oscyluje w granicach 4,8 za ostatni kwartał i przedostatni kwartał, co jest wartością wysoką. Z uwagi na sposób księgowania nabywanych wierzytelności jako należności i rozliczenia międzyokresowe nie ma on zastosowania, przynajmniej bez dokonania istotnych korekt w danych.

Tzw. szybki wskaźnik płynności, z uwagi na minimalny stan gotówki w kasie, plasuje się z kolei na bardzo niskim poziomie. Patrząc z tego punktu widzenia spółka posiada w kasie środki pieniężne pozwalające na sfinansowanie zaledwie kilku/kilkunastu dni działalności.

Wskaźnik długu odsetkowego w relacji do EBITDA plasuje się na poziomie 4,6, nieco poniżej uważanego za bezpieczny progu 5.

FAST FINANCE aktualnie posiada następujące składniki zadłużenia:
- obligacje serii FFI0315 na kwotę 30 mln zł – zapadające w marcu 2015 (zadłużenie krótkoterminowe)
- obligacje serii FFI0116 na kwotę 10,85 mln zł – zapadające w styczniu 2016 (zadłużenie długoterminowe)
- obligacje serii FFI0916 na kwotę 3,87 mln zł – zapadające w styczniu 2016 (zadłużenie długoterminowe)
- obligacje serii FFI1116 na kwotę 8,6 mln zł – zapadające w styczniu 2016 (zadłużenie długoterminowe)
- kredyty bankowe – ostatnia dostępna informacji pochodzi ze sprawozdania półrocznego i mówiła o kwocie 1,515 mln zł

Łączna kwota zadłużenia FAST FINANCE to 62,1 mln zł, z czego 34,6 mln zł jest sklasyfikowane jako zadłużenie krótkoterminowe (wymagalne do zapłaty w ciągu najbliższych 12 miesięcy).

Średni cashflow generowany z działalności operacyjnej w ostatnich okresach to:
- 2,8 mln zł kwartalnie, licząc na podstawie danych z tego roku (3 okresy)
- 3,4 mln zł kwartalnie, licząc na podstawie danych z 2014 i 2013 (7 okresów)

Patrząc na wielkość emisji zapadającej w marcu 2015 (30 mln zł) i aktualną wielkość posiadanych środków finansowych (155 tys. zł) widać, że zebranie środków do spłaty tej emisji poprzez działalność operacyjną może być mocno problematyczne. Prawdopodobnie emisja obligacja FFI0315 ona wymagać zrefinansowania, w celu kontynuowania dalszej działalności przez spółkę.

Spółka trafiła na listę alertów GPW jako spółka groszowa. FAST FINANCE jest aktualnie w trakcie scalania akcji w stosunku 4:1, co powinno pozwolić na opuszczenie tego segmentu rynku.

Wyceny automatyczne serwisu Stockwatch.pl pokazują duże niedowartościowanie, ale podobnie jak w przypadku rankingu Altmana nie można przyjmować ich wyników w sposób bezrefleksyjny. Wysokie wyceny wynikają z jednej strony z dużej wartości majątki trwałego i należności, z drugiej z niskiej ceny akcji (w stosunku do najpopularniejszych wskaźników).

>> Porównanie do sektora finansowego bez banków, ubezpieczycieli i podmiotów rynku kapitałowego


Spółka aktualnie ma wskaźnik cena/zysk na poziomie 3,4 – zdecydowanie lepiej niż średnia dla rynku. Niestety FAST FINANCE nie wypłacał nigdy dywidendy dla akcjonariuszy. Patrząc na problemy płynnościowe spółki trudno liczyć na taką możliwość transferu wypracowywanych zysków do akcjonariuszy. Spółka raczej będzie w dalszym ciągu wymagała dopływu kapitału w celu sfinansowania dalszej działalności.

>> Wyceny automatyczne są tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj
Nowy wpis >>> „Niezwykłe złudzenia i szaleństwa tłumów” Charlesa Mackaya – recenzja książki
Zapraszam na bloga - https://dariuszgrupa.pl
https://twitter.com/DarekGrupa

Poproś analityków Stockwatch o analizę fundamentalną wybranej spółki >>> Przycisk w profilu spółki
Edytowany: 9 listopada 2014 20:47


IR FAST FINANCE
0
Grupa: Emitent
Dołączył: 2014-11-25
Wpisów: 1
Wysłane: 11 grudnia 2014 15:53:32 przy kursie: 1,36 zł
Szanowni Państwo,

Podczas wtorkowej sesji zostały wznowione notowania akcji FAST FINANCE. Była to pierwsza sesja po przeprowadzeniu scalenia akcji spółki w stosunku 4:1. Obecna wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,04 zł, natomiast w obrocie giełdowym znajduje się 13 750 000 sztuk. Kurs zamknięcia akcji w systemie notowań jednolitych FAST FINANCE wyniósł 1,36 zł.

Więcej informacji nt. scalenia oraz materiałów informacyjnych dla inwestorów, w tym materiał Factsheet oraz arkusz kalkulacyjny z historycznymi wynikami finansowymi znajdą Państwo na stronie internetowej spółki www.fastfinance.pl.

Zespół Relacji Inwestorskich spółki FAST FINANCE

el contrador
0
Dołączył: 2014-11-15
Wpisów: 2
Wysłane: 26 sierpnia 2015 22:51:36 przy kursie: 0,80 zł
prośba o omówienie raportu FFI za 1H 2015.

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
87
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 322
Wysłane: 26 sierpnia 2015 23:51:56 przy kursie: 0,80 zł

Deogracias
Deogracias PREMIUM
2
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2012-10-10
Wpisów: 458
Wysłane: 1 września 2015 23:26:57 przy kursie: 0,77 zł
Omówienie wyników oraz sytuacji finansowej i rynkowej Grupy Kapitałowej Fast Finance S.A. (dalej FAST FINANCE) za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 roku (sprawozdanie półroczne)Analiza sprawozdania finansowego

FAST FINANCE jest spółką z branży windykacyjnej, co czyni analizę finansową mocno utrudnioną. Niestety brakuje standardów księgowania i ujmowania w sprawozdaniach nabywanych i windykowanych należności. Każda ze spółek samodzielnie ustala zasady rachunkowości - z uwagi na ten fakt trudno porównywać ze sobą różne spółki. Sposób księgowania używany przez FAST FINANCE oraz wynikające z niego efekty został opisany w analizie wyników za 3 kwartał 2014.


kliknij, aby powiększyć

Jak widać na wykresie - przychody FAST FINANCE są dość stabilne. Kwartalnie spółka osiąga około 7 mln przychodów i około 2-3 mln zł zysku netto. Przez wiele kwartałów spółka raportowała wyniki w tych granicach.

Zwracają uwagę wyróżniające się wyniki 4 kwartału 2014. Oczywiście warto sprawdzić jakie jest źródło ponadprzeciętnych zysków spółki. Niestety - jedynie w części ten wynik pochodzi z podstawowej działalności spółki. Większość zysków pochodzi z odsetek naliczonych od pożyczonych przez spółkę odsetek (o tym aspekcie działalności więcej w podsumowaniu), jednorazowego zwrotu opłat skarbowych oraz z przeszacowania wartości certyfikatów niepublicznego funduszu, należącego w 100% do FAST FINANCE.

Trudno się oprzeć wrażeniu, że takie wyniki były spółce po prostu potrzebne z uwagi na konieczność refinansowania zapadającej w marcu emisji obligacji. Działalność operacyjna w 4 kwartale 2014 przyniosła efekty zbliżone do innych kwartałów, ale operacje księgowe i zdarzenia jednorazowe pozwoliły na pokazanie wyniku znacząco przewyższającego przeciętną.


kliknij, aby powiększyć

Porównanie wyników 1 półrocza 2014 i 2015 odsłania przed nami prawie identyczne liczby. Odchylenia są minimalne - w przypadku przychodów, zysku operacyjnego, brutto i netto mieszczą się w granicach +/- 200 tys. zł.
Przypomnę jedynie wniosek z poprzedniej analizy - 35-40% procent raportowanego wyniku pochodzi z odsetek od pożyczek, które są jedynie księgowane w przychody i nie stoją za nimi realny wpływ gotówki do kasy.


kliknij, aby powiększyć

Przepływy finansowe wyglądają pozytywnie. Ta część sprawozdania finansowego najwięcej może nam powiedzieć na temat realnego stanu w firmie, która przecież będzie działań tak długo, dopóki się nie skończy gotówka w kasie.
Najważniejsze kwestie w ostatnich okresach:
- wzrosło wyraźnie saldo gotówki - na koniec 2 kwartału było to 7,4 mln zł, co jest wyraźnym kontrastem w porównaniu do świecącej pustkami kasy jeszcze kilka kwartałów temu
- przepływy operacyjne za ostatnie 12 miesięcy to 15,5 mln, a za pierwsze półrocze 2015 to 8,2 mln zł
- spółce udało się zrefinansować największą serię obligacji w marcu 2015, co było największym wyzwaniem w ostatnim czasie

Analiza wypłacalności


kliknij, aby powiększyć


kliknij, aby powiększyć

Suma bilansowa jest mocno rozdmuchana i oscyluje w granicach 300 mln zł. Mechanizm prowadzący do takich wartości został opisany w analizie raportu za 3 kwartał 2014 (listopad 2014). Od tego czasu widać jedynie, że tempo wzrostu sumy bilansowej mocno wyhamowało. Ma to związek z problemami płynnościowymi, w wyniku których spółka musiała ograniczyć inwestycje.

Po stronie pasywów zmieniła się proporcja zadłużenia krótko- i długoterminowego, co było związane z zapadalnością największej serii obligacji.

Ranking Altmana pokazywał i pokazuje cały czas najwyższą możliwą ocenę. Jest to jednak złudne. Tak wysoki ranking wynika ze sposobu księgowania wierzytelności stosowanych przez spółkę, które zawyżają kapitał obrotowy. Powoduje to, że bilans spółki jest mocno "nadmuchany" a sam wskaźnik Altmana nie powinien być używany do oceny spółki.


kliknij, aby powiększyć

Z całej analizy wypłacalności warto jedynie zwrócić uwagę na spadek zadłużenia odsetkowego. Od grudnia 2014 do czerwca 2015 spadło ono z 58 do 51 mln zł. Pozostałe wskaźniki prezentują stan zdecydowanie lepszy niż w rzeczywistości z uwagi na zawyżony kapitał obrotowy oraz zyski z odsetek nie mające pokrycia we wpływach do firmowej kasy.

FAST FINANCE jest spółką która w marcu otarła się o bankructwo i w takiej sytuacji nie dziwi marża, z jaką są emitowane obligacje (7-7,5%).

Podsumowanie

Wyniki operacyjne FAST FINANCE są stabilne i powtarzalne, przynajmniej w części związanej z podstawową działalności spółki. Niestety głównym obszarem analizy jest kwestia pożyczek udzielanych przez spółkę oraz rolowanie jej zadłużenia.

W marcu spółka została uratowana przed niewypłacalnością przez konsorcjum, w skład którego wchodził Bank Polskiej Spółdzielczości, kilka niepublicznych funduszy oraz inwestor prywatny. Na mocy porozumienia, które osobiście musiał gwarantować prezes i główny udziałowiec, spółka wyemitowała kolejną serię obligacji, która miała na celu spłatę zapadającej w marcu emisji na kwotę 30 mln zł.

Warunki restrukturyzacji są twarde i zakładają między innymi solidne zabezpieczenie na portfelu wierzytelności, poddanie się przez spółkę przyśpieszonej egzekucji, osobiste poręczenie głównego udziałowca oraz stopniowy wykup wyemitowanych obligacji. Ten ostatni punkt jest sukcesywnie realizowany przez spółkę, co widać w komunikatach bieżących.

Spółka w dalszym ciągu posiada w swoich aktywach pożyczki, co do których można mieć wątpliwości odnośnie celowości ich pożyczania. Jeszcze większe wątpliwości można mieć odnośnie ich spłaty.

Ponownie została przeprowadzona analiza (na podstawie w sprawozdania rocznego za 2014), komu zostały udzielone te pożyczki:
- „Usługi Finansowe Fast Lane Leasing” sp. z o. o. – 21,3 mln zł na koniec 2014 (na koniec 2013 to była kwota 19,4 mln zł)
- Spółdzielnia Mieszkaniowa GAWRA – 7,0 mln zł (analogicznie 6,4 mln zł)
- DABO Boroń Bartłomiej – 2,8 mln zł (analogicznie 2,5 mln zł)
- członkowie zarządu (i jednocześnie właściciele spółki) – 10,7 mln zł (analogicznie 4,4 mln zł)

Zwłaszcza ta ostatnia pozycja zasługuje na uwagę. Członkowie zarządu wprawdzie spłacili nietktóre z pożyczek w 2014 roku, ale natychmiast zaciągnęli kolejne. Łączne zaangażowanie FAST FINANCE w tego rodzaju "inwestycje" wzrosło w 2014 roku o 6,3 mln zł (!). Patrząc na problemy z refinansowaniem zadłużenia spółki w 2015 roku te działania są co najmniej zastanawiające.

Porównując wielkość udzielonych właścicielom i jednocześnie członkom zarządu spółki pożyczek (panowie Daroszewski 7,3 mln zł i Krzemiński 3,4 mln zł) widać, że ich wielkość powoli zbliża się już do wartości rynkowej pakietów akcji FAST FINANCE posiadanych przez właścicieli. Każdy z panów posiada pakiet akcji o wartości rynkowej 8,4 mln zł.

Niestety sprawozdanie półroczne nie zawiera szczegółowego rozbicia udzielonych pożyczek. Widzimy jedynie łączny stan udzielonych pożyczek. W ciągu 6 miesięcy 2015 roku saldo spadło z 42,8 do 41,6 mln zł. Widać w tym moim zdaniem rękę obligatariuszy, którzy zaprowadzili nieco porządku w spółce.
Warto zwrócić uwagę na 2 kwestie:
- w przepływach gotówkowych z działalności inwestycyjnych pojawia się kwota 3 178 tys. zł z tytułu otrzymanych odsetek. Te kwoty faktycznie musiały wpłynąć na konto spółki.
- pożyczki udzielone firmom Fast Lane Leasing, SM GAWRA oraz DABO miały termin spłaty w dniu 30 czerwca 2015. Są one cały widoczne w bilansie więc można wnioskować, że nie zostały spłacone w terminie.

Z zastrzeżeń do spółki wypada jeszcze przypomnieć kwestię funduszu sekurytyzacyjnego "Fast Finance NSFIZ".

Jest on uwzględniany w majątku trwałym jako aktywo finansowe. W pozostałych przychodach operacyjnych spółka pokazuje przychody z zarządzania funduszem (kwota 483 tys. zł w pierwszej połowie 2015, czyli mniej więcej tyle ile w całym 2014 - 445 tys. zł).

Mimo kontrolowania przez FAST FINANCE 100% certyfikatów funduszu, nie jest on jednak konsolidowany w sprawozdaniu finansowym spółki. Wynik funduszu powinien być uwzględniany w wyniku finansowym spółki poprzez konsolidację pełną (w uproszczeniu - eliminację transakcji wzajemnych i traktowanie całej grupy kapitałowej jako jednej firmy).

Jeśli chodzi o podsumowanie całej analizy, to wiele spraw w działalności spółki jest ciągle niejasne. Wiodącą rolę w tym momencie grają obligatariusze. Na inwestora indywidualnego może czyhać wiele niespodzianek. Biorąc to pod uwagę należy uznać akcje i obligacje FAST FINANCE za inwestycję wysokiego ryzyka.

Czy na takich papierach można zarobić? Oczywiście, że tak. Jest to jednak zadanie dla graczy o mocnych nerwach. Zmienność cen jest wysoka, do tego ceny akcji długoterminowo spadają. Spółka pod koniec 2014 przeprowadziła odwrotny split (scalenie 4 akcji w jedną), ale aktualnie jest już z powrotem w segmencie spółek groszowych.

>> Wyceny, wskaźniki oraz inne informacje dotyczące spółki - tutaj

>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych - tutajPowyższa treść przez 120 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Nowy wpis >>> „Niezwykłe złudzenia i szaleństwa tłumów” Charlesa Mackaya – recenzja książki
Zapraszam na bloga - https://dariuszgrupa.pl
https://twitter.com/DarekGrupa

Poproś analityków Stockwatch o analizę fundamentalną wybranej spółki >>> Przycisk w profilu spółki
Edytowany: 1 września 2015 23:30

Lukasz Konopko
4
Grupa: Bus Driver, SubskrybentP1, Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2011-06-22
Wpisów: 531
Wysłane: 9 lutego 2016 11:56:47 przy kursie: 0,81 zł
Inwestorzy zarejestrowani w StockWach.pl wzięli udział w badaniu dotyczącym kryteriów doboru spółek do portfela inwestycyjnego, organizowanym we współpracy z Fast Finance.

Badanie: portfel inwestycyjny okiem inwestorów
Cytat:
Czy reputacja firmy jest ważniejsza niż jej stabilne zyski? W jakim stopniu skład Zarządu i akcjonariatu jest istotny przy ocenie inwestycji w spółki notowane na giełdzie? O tych oraz innych elementach, na które należy zwrócić uwagę budując własny portfel inwestycyjny wypowiedzieli się w badaniu przeprowadzonym przez Fast Finance SA sami inwestorzy.

>> Czytaj dalej

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
1 2 3 4 5 6

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,355 sek.

AD.bx ad3a
PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +132,22% +26 443,67 zł 46 443,67 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d