pixelg
ODLEWNIE - Spółki od A do Z - GPW - Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

1 2 3 4 5 6 7 8

ODLEWNIE [ODL]

AKTUALNY KURS: 4,87 zł (-0,61%) 03-12-2020 15:00
anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
102
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 366
Wysłane: 23 kwietnia 2018 11:44:43 przy kursie: 3,40 zł
Zabezpieczanie nie ma dać zysków, ma dać STABILIZACJĘ biznesu, która kosztuje. W innym razie różnice kursowe (np od kredytu walutowego) mogą zabić spółkę.

bzdkas
bzdkas PREMIUM
0
Dołączył: 2013-12-02
Wpisów: 322
Wysłane: 7 maja 2018 10:40:08 przy kursie: 3,60 zł
dzisiaj o 12 walne i decyzja o dywidendzie. Zapewne zmian nie będzie, no chyba, że fundy będą chciały nieco podnieść kwotę, ale małe na to szanse.

Spółka po latach problemu wróciła na dobrą ścieżkę. straconych lat nic nie wróci a wszystko zaczęło się od zabezpieczania biznesu aby potem z tego zabezpieczenia zrobić zyski a wyszły kolosalne straty i upadłość.

Zostały 2 raty układowe. Złocisz jak widać chyba nie ma szans na mocniejsze umocnienie co powinno stabilizować rentowność spółki, złom też stabilny.

kogucik
0
Dołączył: 2016-11-19
Wpisów: 23
Wysłane: 7 maja 2018 19:09:38 przy kursie: 3,60 zł
Wydaje mi się, że 1 rata została do końca spłat (30.06.2018). Około 7-8 % dywidendy z kursu docelowo co roku jak będzie cyklicznie to niezły biznes.


bzdkas
bzdkas PREMIUM
0
Dołączył: 2013-12-02
Wpisów: 322
Wysłane: 8 maja 2018 08:53:39 przy kursie: 3,60 zł
Poproszę o wpisanie do kolejki analiz odlewni po wynikach, które właśnie opublikowano.

Zarobili w Ikw ponad 3.6mln netto przy 50 mln przychodów, daje to ROE ponad 20% w skali roku. Za chwilę dywi i nie będzie po tym śladu przy takich wynikach.

banki kasują pozycję a to spółka do przejęcia bo główny nie ma pełnej władzy. zdrowy bilans, przepływy.


anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
102
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 366
Wysłane: 8 maja 2018 09:24:21 przy kursie: 3,70 zł
OK. Zrobimy, ale ze względu na niskie zainteresowanie raczej nie w pierwszej kolejności

addison
18
Dołączył: 2009-01-06
Wpisów: 2 064
Wysłane: 8 maja 2018 11:45:51 przy kursie: 3,70 zł
dokładnie ;) w trwającym kwartale spółka spłaca ostatnią ratę układową w kwocie ok 900k. Przypomnę całość spłat to było około 31mln PLN. Czy o te 3.5mln rocznie, które teraz idą do banków będą chcieli zwiększyć dywidendę w przyszłym roku?

Jedyny mankament to przyszłość prac delegowanych, których bogata UE nie lubi. Odlewnie generują tutaj ok 8mln przychodów kwartalnie. Nie będzie tego to klienci będą się zastanawiać czy zlecać produkcję w PL czy podnieść pensje pracownikom w Niemczech.

Mangata szykowała się do dużych inwestycji bo brakuje mocy przerobowych. Niech przejmują odlewnie, będzie taniej!

Usługi/produkcja w branży metalowej ma pełne ręce roboty. Tak się składa, że znam dobrze jeden zakład w podobnej branży gdzie klientem są inne zakłady z zachodniej UE ale zlokalizowane w PL. Takiego obłożenia nie mieli od lat, wielu lat. Pracują na 3 zmiany 7 dni w tygodniu i myślą o inwestycjach bo brakuje mocy!


Edytowany: 8 maja 2018 11:57

addison
18
Dołączył: 2009-01-06
Wpisów: 2 064
Wysłane: 25 maja 2018 00:52:04 przy kursie: 3,70 zł
mamy c/z na poziomie 7 stopa dywidendy na poziomie 7%, powoli rosnące wyniki, koniec rat układowych, bardzo zdrowy bilans, dobry kurs walutowy bez szans na przebicie w dół 4.2 pln(nasi szybko stóp nie podniosą).

i do tego zauważam rosnący popyt na akcje spółki, bez szaleństw brania z prawej strony, ale kumulujący popyt po lewej stronie.

Tomasz Nawrocki
0
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2010-04-22
Wpisów: 723
Wysłane: 28 maja 2018 21:51:43 przy kursie: 3,78 zł
Sposób na zabójczy mix – omówienie wyników i sytuacji finansowej po 1 kw. 2018 r.

Zmiany w zakresie rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych
Okres 1 kw. 2018 r. przyniósł GK Odlewnie (ODL) przerwanie notowanej ostatnio negatywnej tendencji wynikowej w ramach rachunku zysków i strat. Co istotne osiągnięto to przy utrzymujących się niekorzystnych uwarunkowaniach działalności – coraz wyższe r/r ceny surówki i złomu oraz niższy kurs EURPLN. W obszarze działalności podstawowej odnotowano r/r wzrost przychodów o 27% (efekt wzrostu r/r sprzedaży odlewów w tonach o18% mimo wprowadzonych wcześniej podwyżek cen), zysku brutto na sprzedaży o 24% (wyższe ceny surówki odlewniczej i złomu przełożyły się na wzrost kosztów własnych, lecz tym razem tylko nieznacznie powyżej tempa wzrostu przychodów), a zysku netto na sprzedaży o 31% (relatywnie niższy względem wcześniejszych pozycji wzrost r/r łącznych kosztów sprzedaży i ogólnego zarządu, tj. o 17%). Na poziomie wyniku operacyjnego (EBIT) progresja zysku zmniejszyła się do 24% (nieco mniejsze r/r pozostałe przychody netto – 0,45 wobec 0,54 mln zł; plus na działalności pozostałej wynika głównie z otrzymywanych dotacji, a przed rokiem dodatkowo rozwiązano odpisy aktualizujące na należności), a w przypadku EBITDA do 17% (zbliżony r/r poziom odpisów amortyzacyjnych). Przyśpieszenie poprawy wyników odnotowano ponownie od poziomu brutto – wzrost o 51% (efekt dodatnich wobec ujemnych przed rokiem różnic kursowych, co przełożyło się na wykazanie 0,13 mln zł przychodów netto 0,55 mln zł kosztów netto przed rokiem), a kontynuowano również na poziomie wyniku netto – wzrost zysku o 56% (nieco niższa r/r efektywna stopa podatkowa – 21 wobec 23%).

Opisaną wyżej sytuację zobrazowano od strony wartościowej na wykresie poniżej (jednostka – tys. zł oraz %).


kliknij, aby powiększyć


Jak zauważono już wcześniej uwarunkowania działalności Odlewni pozostają trudne. Grupa nadal musi sobie jakoś radzić z rosnącymi cenami zakupu złomu oraz surówki oraz utrzymującym się w ujęciu r/r umocnieniem PLN względem EUR (tu ostatnio mamy zmianę tendencji, co przy kolejnym okresie sprawozdawczym może już zneutralizować niekorzystny wpływ tego czynnika) – wykresy poniżej. Z drugiej strony wynikom Grupy w ostatnim czasie sprzyjała utrzymująca się dobra koniunktura w gospodarce niemieckiej, gdzie realizowane jest ponad 80% przychodów. W rezultacie nawet po podniesieniu przez Grupę cen za sprzedawane wyroby sprzedaż wyrażona w tomach utrzymała wysokie tempo wzrostu. Tu jednakże należy mieć na uwadze notowane ostatnio niższe wartości poszczególnych wskaźników wyprzedzających (Ifo, PMI), które sugerują ryzyko schłodzenia koniunktury. Tak więc, mimo generalnie dobrego kwartału wynikowego Odlewni, ryzyko powrotu do problemów z notowaniem poprawy wyników należy ocenić jako spore.


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Nakreślona wyżej sytuacja znajduje również swoje odbicie w widzianych z dłuższej perspektywy czasowej tendencjach wynikowo-efektywnościowych ODL w ujęciu narastającym za 12m (wykresy poniżej; jednostki kolejno – tys. zł oraz %). Wzrostowi przychodów, bazującemu głównie na poprawie koniunktury gospodarczej w Polsce i szerzej UE, po dłuższej przerwie, ponownie towarzyszą podobne zmiany zarówno na dalszych poziomach wynikowych jak i w odniesieniu do podstawowych wskaźników rentowności. Negatywna tendencja utrzymała się jedynie w odniesieniu do wskaźnika rentowności sprzedaży (marża brutto), rentowności operacyjnej (EBIT) oraz rentowności EBITDA (przy czym w przypadku dwóch ostatnich można mówić o wpływie zdarzenia jednorazowego w postaci wspomnianego już wcześniej rozwiązania odpisu aktualizującego na należności w okresie odniesienia).


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


W zakresie sprawozdania z przepływów pieniężnych, mimo wygenerowania r/r większej gotówki z obszaru operacyjnego (5,2 wobec 3,5 mln zł przy 5,7 wobec 4,4 mln zł nadwyżki finansowej netto) Grupa wykazała w rozpatrywanym okresie sprawozdawczym znaczne pogorszenie na poziomie salda ogólnego – 6,9 mln zł odpływu środków wobec dopływu przed rokiem 4,1 mln zł (wykres poniżej po lewej, jednostka – tys. zł). Zmiana ta była głównie efektem dużo wyższych wydatków netto w ramach działalności inwestycyjnej (5,1 wobec 1,8 mln zł; inwestycje rzeczowe) oraz 6,9 mln zł wydatków netto wobec 2,4 mln zł wpływów netto przed rokiem z tytułu działalności finansowej (operacje dot. kredytów).

W związku z powyższym w ujęciu narastającym za 12m (wykres poniżej po prawej, jednostka – tys. zł) z jednej strony mamy do czynienia z ponownym mocnym spadkiem poziomu salda ogólnego (efekt braku zrównoważenia przepływami operacyjnymi większych inwestycyjnych i finansowych wydatków netto), a z drugiej z poprawą jakości i wartości przepływów operacyjnych (niewielkie korekty, rosnąca nadwyżka finansowa i małe rozbieżności przepływów operacyjnych względem wyniku EBITDA).


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Ocena sytuacji finansowej
Względem poprzedniego okresu sprawozdawczego suma bilansowa ODL utrzymała się na względnie stabilnym poziomie (wzrost o mniej niż 1%). Po stronie aktywów wiązało się to ze wzrostem wartości składników trwałych o 9% (głównie środków trwałych) i spadkiem ogólnej wartości składników obrotowych o 7% (głównie zapasy i środki pieniężne). Z kolei po stronie pasywów ze wzrostem kapitału własnego o 6% i zmniejszeniem stanu zobowiązań o 8%, w tym głównie oprocentowanych (zobowiązania krótkoterminowe spadły o 12%, a długoterminowe wzrosły o 29%; jednocześnie szacunkowy dług oprocentowany zmniejszył się niemal do zera).

Zmiany te przełożyły się nieco in plus na strukturę kapitałowo-majątkową Odlewni, która od dłuższego czasu i tak prezentuje się korzystnie – nadwyżkowe pokrycie aktywów trwałych kapitałami stałymi, w tym w pełni własnymi, oraz nadwyżka kapitału obrotowego netto względem bieżących potrzeb (wykresy poniżej – aktywa po lewej, pasywa po prawej, jednostka – tys. zł).


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


W zakresie sytuacji finansowej Grupy widzianej przez pryzmat analizy wskaźnikowej również można stwierdzić utrzymanie bardzo korzystnego obrazu (nadwyżki płynności w każdym wymiarze, umiarkowany poziom zadłużenia, w tym głównie nieoprocentowanego, oraz ujemny dług netto). Potwierdzeniem tego stanu rzeczy jest również serwisowy rating, który poprawił się do poziomu AA.

Szczegóły dot. wskaźników finansowych można znaleźć pod linkiem: www.stockwatch.pl/gpw/odlewnie...

Ocena sytuacji rynkowej
Mimo upływu czasu od poprzedniej analizy w postrzeganiu wartości akcji Odlewni na GPW w Warszawie przez pryzmat serwisowych automatów niewiele się zmieniło. Na dzień prezentowanej analizy mamy nadal wskazania pewnego przewartościowania w grupie metod majątkowych oraz niedowartościowania, jeśli weźmie się pod uwagę metody dochodowe i mnożnikowe (nawet jeśli zrobimy korektę in minus wyniku finansowego netto ze względu na otrzymywane dotacje). Co do możliwego rozwoju wypadków w przyszłości warto odnotować, że poprzez podniesienie cen i utrzymujący się na wysokim poziomie popyt na wyroby Grupy na rynku niemieckim udało się jej z nawiązką zneutralizować niesprzyjające uwarunkowania działalności (wysokie koszty wsadu i niekorzystny kurs walutowy). Przy utrzymaniu się dobrej koniunktury jest szansa na kontynuację poprawy wyników Odlewni i tym samym ich wyceny. W tym miejscu pamiętać jednak trzeba o stopniowo pogarszających się od pewnego czasu wskaźnikach wyprzedzających koniunktury gospodarczej, co z kolei stanowi spory czynnik ryzyka dla wskazanego wyżej pozytywnego rozwoju sytuacji.

Link do wskaźników www.stockwatch.pl/gpw/odlewnie... oraz... wycen www.stockwatch.pl/gpw/odlewnie...

>> …więcej analiz najnowszych raportów finansowych innych spółek jest tutaj

Przy okazji, na potrzeby badań naukowych, chciałbym prosić o wypełnienie prostej (mam przy najmniej taką nadzieję) ankiety dotyczącej kryteriów oceny reputacji spółek notowanych na giełdzie – link goo.gl/forms/oMFdtU8FmRpYy4zH2... Zróżnicowanie ocen poszczególnych kryteriów mile widziane:). Z góry dziękuję!

Powyższa treść przez 150 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

bzdkas
bzdkas PREMIUM
0
Dołączył: 2013-12-02
Wpisów: 322
Wysłane: 29 maja 2018 13:39:03 przy kursie: 3,74 zł
ryzyko to wzrost czy też utrzymanie zamówień z Niemiec. Złoty nie ma szans na wzrosty więc to ryzko odpada, poziomy 4.3 są bardzo dobre dla eksporterów. Do tego wraz ze zwijaniem płynności w USD przez FED złom także zaczyna spadać.

https://stooq.pl/q/?s=c-.f
Edytowany: 29 maja 2018 13:40

addison
18
Dołączył: 2009-01-06
Wpisów: 2 064
Wysłane: 8 czerwca 2018 14:40:36 przy kursie: 3,80 zł
w końcu rozebrany został ukryty na poziomie 3.76.

Kilka dni temu był artykuł w parkiecie o konkurencie PGO. bardzo dobrze im idą produkty dla kolejnictwa, mają spory projekt inwestycyjny z finansowaniem z NCBR.

Nasze odlewnie też mają w ofercie produkt dla kolejnictwa i też dostały (ale tylko kilka) mln dotacji. W tym miesiącu idzie ostatnia rata układowa. Koniec! a w lipcu wpłynie dywidenda.


Edytowany: 8 czerwca 2018 14:58


addison
18
Dołączył: 2009-01-06
Wpisów: 2 064
Wysłane: 28 czerwca 2018 12:11:57 przy kursie: 3,62 zł
Płynność na rynku jets katastrofalna stąd z łatwością duzi wyciągają akcje od akcjonariuszy i wycofują z obrotu. Stoi za tym niechęć ludzi do funduszy akcyjnych. ludzie kupują obligacje i nieruchomości.... hm podobno ludzie są coraz zamożniejsi.

dzisiaj mamy info o zakończeniu układu, ostatnia rata poszła. Kilka dni temu było też odcięcie dywidendy.

a arkusz mówi jedno, po lewej jest PUSTO.
Edytowany: 28 czerwca 2018 12:13

addison
18
Dołączył: 2009-01-06
Wpisów: 2 064
Wysłane: 2 lipca 2018 16:27:14 przy kursie: 3,54 zł
znowu zatacza się koło, złocisz najsłabszy od 1.5 roku do eur i nadchodzi czas dla eksporterów do strefy euro, tutaj 80% sprzedaży idzie za EUR.

dzisiaj dywidenda trafiła na konta akcjonariuszy.

addison
18
Dołączył: 2009-01-06
Wpisów: 2 064
Wysłane: 16 sierpnia 2018 10:34:04 przy kursie: 3,48 zł
statystyki pokazują, że masa pieniędzy idzie na obligacje SP i mody na inwestowanie w akcje nie ma, Są prognozy, że PPK wygeneruje stałe źródło kapitału wędrującego na giełdę i może coś się odmieni.

Wracając do odlewni, złom wraz za spadkiem eurusd i metalami szlachetnymi zanotował możne tąpnięcia w ostatnich dniach spadając od szczytu wiosennego o 25% do cen ostatnio widzianych w październiku 2017 roku.
Są to najniższe poziomy cenowe złomu w tym roku! Jedno ryzyko odpada, kolejne to płace i rynek niemiecki.

stooq.pl/q/?s=c-.f&c=1y&am...

Nowy piec ma być uruchomiony w IIIkw, moce wzrosną(wzrośnie też amortyzacja).

Obserwując arkusz mam wrażenie, że cena uwzględnia dobre wyniki a lekkie rozczarowanie może pchnąć kurs poniżej 3 pln- taki sentyment na rynku- moje odczucia.

na miejscu głównego akcjonariusza szukałbym finansowania do wykupu i wyprowadzenia spółki z giełdy.
Edytowany: 16 sierpnia 2018 10:37

bzdkas
bzdkas PREMIUM
0
Dołączył: 2013-12-02
Wpisów: 322
Wysłane: 14 listopada 2018 09:17:54 przy kursie: 3,00 zł
W ramach możliwości analityków SW prośba o umieszczenie odlewni do kolejki do analizy fundamentalnej.

Spółka stabilna, przemysłowa, płacąca dobre dywidendy, bez zbytniego zadłużenia, bardzo dobra rentowność. Dla inwestorów może być ciekawa alternatywa, więc może warto przybliżyć fundamentalnie spółkę.

addison
18
Dołączył: 2009-01-06
Wpisów: 2 064
Wysłane: 28 marca 2019 17:07:56 przy kursie: 3,22 zł
addison napisał(a):
Nie wszystko jak widać udaje się od razu przerzucić na klienta. wskaźnik materiałowy pewnie zawiera opóźnienie. Druga rzecz to nie mamy rozbicia na elementy trudniejsze i łatwiejsze. Niby tonaż ten sam, ale stopień trudności odlewu inny to i inna marża inny przychód.

Porównuję spółkę z PGO, która według mnie jest sztucznie utrzymywana(kurs). Taki prosty przelicznik, tam przychody są niższe niż kapitalizacja spółki(przychody312mln, kapitalizacja 480). Spada, ale powoli i dopiero widać nadchodzący potencjał spadku. Za to odlewnie według mnie potencjału do spadku dużego nie mają. Za to w odlewniach mamy przychodów rocznych około 165mln a kapitalizacja około 72mln. Odwrotne proporcje :) i tak powinno być na produkcji(dotyczy również WK).
PGO nie ma swojego wątku więc zapodam to tutaj. Widać jaka lawina na PGO miała miejsce. Papier od listopada 2017 zjechał z 5.1 pln na 1.55. To jest dopiero realnie wyceniony biznes. Fundusze nieźle się zabawiły, ale w końcu ktoś pękł.


addison
18
Dołączył: 2009-01-06
Wpisów: 2 064
Wysłane: 3 kwietnia 2019 13:59:57 przy kursie: 3,36 zł
i jest rekomendacja odnośnie dywidendy. 2019 to pierwszy pełny rok bez rat układowych. Warto śledzić jak wzrośnie produkcja dla kolejnictwa.

Zarząd Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach ("Spółka") niniejszym, że w dniu 03.04.2019 r., Zarząd Spółki podjął uchwałę w przedmiocie zarekomendowania Zwyczajnemu Walnego Zgromadzeniu wypłaty akcjonariuszom Spółki dywidendy za 2018 r. w kwocie 6.199.236,30 zł (sześć milionów sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści sześć złotych i trzydzieści groszy) na następujących zasadach:

2.dywidenda na jedną akcję - 0,30 zł (trzydzieści groszy),
Edytowany: 3 kwietnia 2019 14:05

Kakarotto
6
Dołączył: 2013-05-08
Wpisów: 965
Wysłane: 3 kwietnia 2019 21:28:43 przy kursie: 3,36 zł
30 groszy przy dzisiejszej cenie na zamknięciu daje prawie 9%. Od 10 lat kurs stopniowo wchodzi pod górkę.

Louis, I think this is the beginning of a beautiful friendship

addison
18
Dołączył: 2009-01-06
Wpisów: 2 064
Wysłane: 8 kwietnia 2019 10:17:32 przy kursie: 3,54 zł
i mamy piękny raport za 2018.

przychody w górę o prawie 20% do 198mln i 14 mln zysku netto.

Bilans aż zbyt wzorowy, zadłużenia długoterminowego brak(co to jest te 3mln), krótkoterminowych na 26mln przy aktywach obrotowych na poziomie 51mln, w tym 15mln gotówki, zapasów na kolejne 15 i należności na 21.

Tak spółka wchodzi w 2019. Wycena 70mln na rynku, spółka dywidendowa, spokojnie mogliby podwyższyć dywidendę, ale blisko 10% i tak jest wysoka a inwestować trzeba.

addison
18
Dołączył: 2009-01-06
Wpisów: 2 064
Wysłane: 14 maja 2019 08:52:43 przy kursie: 3,46 zł
Za I kw poszaleli, 6.8 mln zysku netto. tradycyjna gospodarka ma się wciąż dobrze.

II kw zapowiada się, że nie powinno być gorzej. wystarczy zerknąć na cenę złomu stooq.pl/q/?s=c-.f&c=1y&am...

fundusze zapewne skorzystają nie poprzez kupowanie dobrej i tanio wycenianej spółki. Ot będą kasować pozycję.
Edytowany: 14 maja 2019 09:08

Kakarotto
6
Dołączył: 2013-05-08
Wpisów: 965
Wysłane: 2 czerwca 2019 23:00:15 przy kursie: 3,64 zł
Skup akcji sztuk milion:

Link

Przychody rosną, pojawia się zysk netto i tylko patrzeć jak ktoś zawinie spółkę z giełdy angry3

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
1 2 3 4 5 6 7 8

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 2,461 sek.

AD.bx ad3a
PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +126,27% +25 254,60 zł 45 254,60 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d