pixelg
PCCROKITA - Spółki od A do Z - GPW - Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

1 2 3

PCCROKITA [PCR]

AKTUALNY KURS: 49,00 zł (+0,00%) 11-12-2019 16:44
anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 9 816

Analityk Fundamentalny
Dołączył: 2011-12-27
Wpisów: 346
Wysłane: 29 sierpnia 2018 09:41:50 przy kursie: 99,60 zł
Górny wynik w Dolnym Brzegu - omówienie sprawozdania finansowego PCC Rokita po 2 kw. 2018 r.

W ostatnich okresach PCC Rokita notuje bardzo dobre wyniki finansowe. Również wyniki drugiego kwartału 2018 roku były lepsze na poziomie sprzedaży, zysku operacyjnego, zysku brutto czy netto od okresu porównywalnego rok wcześniej. Tym razem pojawiły się jednak widoczne oznaki przesilenia i pytanie o to jak będą wyglądać kolejne kwartały staje się zasadne.Zyski do góry, ale marżowość nie utrzymała rekordowych poziomów

Drugi kwartał roku 2018 był rekordowy jeśli chodzi zarówno o przychody jak i zyski. Przychody ze sprzedaży wzrosły o 10,3 proc., zysk brutto na sprzedaży wzrósł o 5,2 proc., podczas gdy EBIT zwiększył się tylko o 2,2 proc. Dodając do tego zbliżone dynamiki zysku brutto i netto (odpowiednio 4,0 proc. i 6,4 proc.) wyraźnie widać, że nie można zdecydowanie bić rekordów przez wiele kwartałów zarówno w ujęciu wartościowym, jak i procentowym. Obiektywnie trzeba jednak powiedzieć, że zyski są wciąż na bardzo dobrym poziomie oraz zdecydowanie wyższe niż dwa oraz trzy lata temu.kliknij, aby powiększyć


W analizowanym kwartale zysk operacyjny rósł wolniej niż sprzedaż, przede wszystkim z trzech powodów. Po pierwsze marża brutto na sprzedaży była o 1,3 p.p. niższa niż rok wcześniej i wyniosła 26,7 proc. Po drugie koszty sprzedaży i zarządu razem wzrosły o 14,6 proc., również szybciej niż dynamika obrotu. Te dwie negatywne tendencje zostały częściowo skompensowane przez pozytywne saldo na pozostałej działalności operacyjnej. Wyniosło ono 2,3 mln zł i były wyższe o 2,5 mln r/r. i wynikało przede wszystkim z zysków z tytułu różnic kursowych netto z działalności operacyjnej, które są prezentowane w tej pozycji przez spółkę.

Przejdźmy do szczegółów i zobaczmy jak kształtują się marża brutto na sprzedaży, koszty sprzedaży oraz zarządu w porównaniu do kilkunastu poprzednich kwartałów.kliknij, aby powiększyć


Spółce nie udało się utrzymać rekordowych marż brutto na sprzedaży na poziomach przekraczających 30 proc., co nie wydaje się być niczym dziwnym. To co trochę martwi to fakt, że jednak marża procentowa (26,7 proc.) była niższa niż w okresie porównywalnym roku poprzedniego ale także sprzed dwóch lat - odpowiednio (28,0 oraz 28,6 proc.). Spółka osiągnęła wyższą marżę wartościowo o 4,7 mln zł, ale dokonała tego dzięki dodatniej dynamice sprzedaży. Do powodów spadku procentowej marży brutto na sprzedaży wrócimy przy okazji analizy segmentów.

Widać, ze spółka trzyma koszty sprzedaży mocno pod kontrolą (wartości nominalne były nawet niższe niż rok wcześniej), ale cały czas martwią rosnące koszty zarządu - wzrost aż o 40,5 proc. r/r. Obecnie stanowią one 7,4 proc. obrotów spółki i wzrosły aż o 1,6 p.p. r/r. Wzrost tych kosztów nie dosyć, że jest istotny to co gorsze stały, a wartości bezwzględne w ostatnich 3 kwartałach osiągały kwotę około 26-27 mln zł. Zarząd niestety nie skomentował tego trendu. Częściowo może to oczywiście być związane zarówno ze zwiększaniem zakresu działalności i analizą nowych rynków zbytu jak np. Azja, a częściowo zapewne przyczynił się do tego również wzrost kosztów pracowniczych, które w skali całej firmy wzrosły w pierwszym półroczu o 31,4 proc. r/r.

W rachunku segmentowym nie ma zaskoczeń – wciąż prym wiodą chloropochodne, który „dowiozły” 74 proc. wyniku EBITDA GK PCC Rokita w pierwszym półroczu 2018 roku.


kliknij, aby powiększyćkliknij, aby powiększyć


Zysk EBITDA w pierwszym kwartale roku 2018 w tym segmencie wyniósł 50,7 mln zł w porównaniu do 35,2 mln zł rok wcześniej oraz 22,2 mln zł dwa lata wcześniej. Marża brutto na sprzedaży wyniosła 27,4 proc. i była aż o 6,7 p.p. wyższa niż rok wcześniej. Warto jednak zaznaczyć, że spółce nie udało się utrzymać rekordowych marż z wcześniejszych dwóch kwartałów, kiedy wynosiły one nawet powyżej 30 proc. Głównymi powodami wciąż bardzo dobrych wyników tego segmentu są:
a) Wzrost cen sprzedażowych zarówno sody, jak i ługu sodowego odpowiednio o 31 proc. oraz 64 proc. w całym pierwszym półroczu 2018 roku.
b) Ograniczenie podaży ługu na rynku lokalnym przy wzroście podaży sody kaustycznej na rynkach azjatyckim i europejskim,
c) O ile wolumen w segmencie chloropochodne rósł w pierwszym kwartale o 16 proc., o tyle w drugim ukształtował się na zbliżonym poziomie r/r, w efekcie wzrost ilości w pierwszym półroczu wyniósł około 5 proc.

W efekcie powyższych zmian spółka zdecydowała się (jak w poprzednim kwartale) na maksymalizację produkcji i sprzedaży ługu sodowego kosztem sody płatkowanej, co pozytywnie oddziaływało na wyniki i marże. Jednocześnie PCC Rokita potwierdziła, że elastyczność w sposobie produkcji i sprzedaży produktów w tym segmencie jest jej silną stroną i dobrze wpływa na marżowość. Pamiętajmy jednak, że tak dobre wyniki będą stanowiły wysoką bazę porównawczą dla kolejnych kwartałów, w szczególności ta kwestia pojawi się już w czwartym kwartale.

Przejdźmy zatem do analizy drugiego istotnego segmentu, czyli poliuretanów.


kliknij, aby powiększyć


W tym wypadku sprawa wyników i rentowności nie przedstawia się tak korzystnie jak we wcześniej omawianym segmencie. Zresztą pierwsze oznaki takich zmian były już widoczne w poprzednim omówieniu wyników spółki. Poliuretany osiągnęły marżę EBITDA na poziomie 2,5 p.p. niższą niż rok wcześniej i o ponad 4 p.p. niższą niż w trzecim i czwartym kwartale 2017 roku.

Wolumeny sprzedażowe w pierwszym półroczu osiągnęły wartości porównywalne r/r, natomiast w drugim kwartale wzrosły o około 5 proc. W wypadku tego segmentu nałożyło się kilka czynników, które spowodowały że pomimo zwiększonej wartości sprzedaży, EBITDA segmentu zanotowała regres w ujęciu wartościowym jak i procentowym:
a) wysoka dynamika wzrostu cen głównych surowców (propylen, tlenek propylenu, TDI) i brak możliwości ich pełnego przełożenia na ceny sprzedaży,
b) spadek udziału produktów specjalistycznych z 61 proc. w I kwartale, do poziomu 59 proc. obecnie, co również wpływa na pogorszenie marż,
c) wciąż ograniczona podaż TDI (podstawowego surowca do produkcji pian elastycznych) – jednakże w tym kwartale odnotowano już pierwsze spadki cen od dwóch lat.
d) ograniczony popyt z branży meblarskiej (przesunięcie części popytu na materace sprężynowe vs piankowe - w których używane są pianki elastyczne, z kolei produkowane na bazie sprzedawanych przez spółkę polioli polietyrowych).
e) Zwiększenie podaży polioli polietyrowych z Arabii Saudyjskiej z nowouruchomionej fabryki w Sadarze, co zwiększyło podaż. Dodając do tego ograniczenie popytu wpłynęło to na uzyskiwane marże.

Wyniki tego segmentu, trzeba to jasno powiedzieć, należy uznać za przeciętne w wartościach bezwzględnych, w związku z słabnącym otoczeniem rynkowym, w którym działała spółka. Przy ograniczonym popycie oraz rosnącej podaży, trudno sobie wyobrazić możliwość prostego przełożenia wzrostu cen surowców na ceny dla odbiorców. Dodatkowo baza dwóch kolejnych kwartałów będzie dość wysoka i raczej trudna do osiągnięcia. Pewną niewielką nadzieję, może dawać spadek cen TDI oraz pewne udrożnienie podaży tego surowca. W dłuższym terminie spółka zamierza zwiększać eksport, w szczególności na szybko rosnące rynki azjatyckie, czemu również służył zakup dodatkowych 35 proc. udziałów spółki w Tajlandii.

Ze względu na małą istotność pominę w tym omówieniu analizę pozostałych trzech segmentów (inna działalność chemiczna, energetyka oraz pozostałe), choć należy zaznaczyć, że osiągnęły one niższe wyniki niż w porównywalnym okresie roku poprzedzającego.

Efektywność zarządzania majątkiem obrotowym wciąż nie tak dobra jak wcześniej

Spółka do końca 2017 roku pokazywała bardzo dobry cykl konwersji gotówki oraz efektywność zarządzania kapitałem pracującym. Pierwszy kwartał tego roku pokazał pewne problemy, które również nie zostały rozwiązane na koniec półrocza. Niżej możemy zobaczyć jak prezentowały się wskaźniki płynnościowe w ostatnich kwartałach.


kliknij, aby powiększyć


Wskaźnik płynności bieżącej w bieżącym kwartale wyniósł 0,86, czyli po wyskoku poprzedniego kwartału wrócił do poziomów notowanych wcześniej. Natomiast wskaźnik płynności szybkiej również spadł do 0,63, gdy wcześniej oscylował w okolicach 0,7-0,9. Wskaźniki sytuują się poniżej poziomów rekomendowanych w literaturze, oraz są na poziomie niższym niż w poprzednim kwartale. Głównym powodem tych zmian w stosunku do poprzedniego kwartału były nieznaczne zmiany po stronie aktywów obrotowych oraz dość znaczny wzrost zobowiązań finansowych, o czym jeszcze będziemy pisać. Zerknijmy w takim razie na kapitał pracujący handlowy.


kliknij, aby powiększyć


Rotacja zapasów poprawiła się o 3 dni w porównaniu do poprzedniego kwartału, ale wzrosła o 8 dni r/r. Oczywiście pogorszenie rotacji r/r martwi, ale z drugiej strony wydaje się, że trend ten uległ już zahamowaniu, a wskaźniki za 3 ostatnie kwartały znajdują się na zbliżonych poziomach. Druga sprawa to rotacja należności, która urosła r/r o 11 dni osiągając poziom 48 dni oraz była na zbliżonych poziomach jak w kwartale poprzednim. W omówieniu za rok 2017 pisałem o przeterminowanych należnościach powyżej 90 dni o wartości ok. 10 mln zł, które nie zostały objęte odpisem aktualizującym na koniec 2017 roku. Niestety zarówno w sprawozdaniu kwartalnym jak i półrocznym, spółka nie przedstawiła wiekowania należności i nie możemy ocenić czy sytuacja uległa poprawie. Jedyną informację na ten temat, która można znaleźć w sprawozdaniach spółki to fakt powiększenia odpisu na należności w pierwszym półroczu 2018 roku o kwotę 1,2 mln zł.

W wypadku zobowiązań handlowych cykl płatności jest mniej więcej stały, zarówno porównując do zeszłego roku, jak i poprzedniego kwartały i mieści się w przedziale 50-55 dni. W efekcie cykl konwersji gotówkowej wyniósł 32 dni, co było rezultatem lepszym o 2 dni niż w poprzednim kwartale, ale z kolei gorszym o 21 dni niż rok wcześniej. Podsumowując można stwierdzić, że negatywne tendencje w zakresie efektywności zarządzania kapitałem pracującym, które pojawiły się w pierwszym kwartale zostały utrzymane również w drugim, aczkolwiek nie wykazywały już kolejnej ujemnej dynamiki w tym zakresie.

Zwróćmy jeszcze uwagę na strukturę aktywów obrotowych zaprezentowaną na wykresie poniżej.


kliknij, aby powiększyć


Obok podstawowych typów aktywów obrotowych takich jak zapasy, należności handlowe czy środki pieniężne, spółka posiada również tzw. pozostałe aktywa obrotowe. Wartość tej pozycji wyniosła 42,3 mln zł i wzrosła o prawie 11 mln zł r/r oraz spadła o 20 mln porównując do poprzedniego kwartału. Spółka przedstawia dokładne rozbicie tej pozycji tylko w sprawozdaniach rocznych i półrocznych. Wartość rozliczeń międzyokresowych znajdujących się w tej pozycji, która wyniosła aż 16,7 mln zł w porównaniu do 4,9 mln zł na koniec 2017 roku, prawdopodobnie jest związana przede wszystkim z rozliczaniem zapłaconego rocznego podatku od nieruchomości w okresie. Dodatkowo znajdują się tutaj również pożyczki udzielone podmiotom powiązanym w wartości 8,2 mln zł w porównaniu do 3,4 mln zł na koniec 2017 roku. Z kolei bony skarbowe, o których pisałem podczas poprzedniej analizy (https://www.stockwatch.pl/forum/wpisy-4914p2_PCCROKITA.aspx) zmniejszyły się o 6,4 mln zł i osiągnęły wartość 1 mln zł.

Podsumowując możemy stwierdzić, że rotacja aktywów obrotowych uległa pogorszeniu, co wpłynęło na wzrost ich wartości bezwzględnych. Z drugiej jednak strony wzrost aktywów obrotowych przy mniejszych ruchach po stronie zobowiązań dał efekt wzrostu wskaźników płynności. Innymi słowy pogorszenie efektywności zarządzania majątkiem obrotowym poprawiło bezpieczeństwo reprezentowane przez wskaźniki płynnościowe.

Zwiększanie sprzedaży to przyrost majątku trwałego

Spółka cały czas, gdzie tylko to możliwe, próbuje zwiększać swoje wolumeny produkcyjne. W zakładach przemysłowych, w szczególności tych dość kapitałochłonnych, jest to dobra droga do powiększania rentowności przy użyciu dźwigni operacyjnej.


kliknij, aby powiększyć


Jednakże drugi kwartał 2018 roku był pierwszym (wyłączywszy efekt 3 kwartału, gdzie sprzedaż jest sezonowo niższa ze względu na przestoje) od wielu kwartałów, gdy sprzedaż w tonach (w szczególności w chloropochodnych) spadła zarówno r/r, jak i w stosunku do poprzedniego kwartału. Biorąc pod uwagę, że w chwili obecnej segment ten przynosi większość zysków spółce, nie jest to sygnał pozytywny. Oczywiście ten wzrost wolumenów uzyskiwany we wcześniejszych kwartałach nie odbywa się beznakładowo, więc GK PCC Rokita musi inwestować w majątek i to czyni.


kliknij, aby powiększyć


Jak duże inwestycje ponosi PCC Rokita pokazuje informacja, że z 1,193 mln zł rzeczowego majątku trwałego aż 225 mln zł to projekty inwestycyjne w realizacji, w porównaniu do 204 oraz 211 mln zł na koniec dwóch poprzednich kwartałów. Spółka cały czas kontynuuje duży program inwestycyjny, aby zwiększyć swoje moce produkcyjne w segmencie chloropochodnych do 230 tys. ton ługu (czyli 209 tys. ton chloru) z obecnych 168 tys. ton (oraz 153 tys. ton chloru).

Duże inwestycje, duże dywidenda i wzrost zadłużenia

Na koniec kwartału kapitały własne stanowiły 59,4 proc. sumy pasywów, czyli były większe o 5,1 p.p. niż rok wcześniej oraz 8.9 p.p. wyższe niż w poprzednim kwartale. Oczywiście wypłata dywidendy w drugim kwartale 2018 roku w kwocie prawie 165 mln zł w sporej części przyczyniła się do wzrostu tego wskaźnika.


kliknij, aby powiększyć


Dług netto / EBITDA wciąż znajduje się na akceptowalnych poziomach, aczkolwiek w chwili obecnej przekroczył wartość 2,0 i jest na najwyższym poziomie od wielu kwartałów.

Po ujemnych operacyjnych przepływach w pierwszym kwartale, spółka wróciła do dodatnich wartości w bieżącym okresie, co oczywiście cieszy.


kliknij, aby powiększyć


Gotówka wygenerowana z działalności operacyjnej w drugim kwartale 2018 roku wyniosła prawie 106 mln zł i była o 39 mln wyższa niż rok wcześniej. Nie była ona wystarczająca, biorąc pod uwagę dość wysokie wydatki inwestycyjne oraz wypłatę dywidendy, stąd trzeba było się posiłkować powiększeniem zadłużenia.


kliknij, aby powiększyć


Zmieniła się struktura finansowania długiem i spółka finansuje się w większym stopniu krótkoterminowymi zobowiązaniami finansowymi niż wcześniej. Zobowiązania długoterminowe wciąż przeważają i stanowią w chwili obecnej 71 proc. całości zadłużenia finansowego, czyli o 12 p.p. mniej niż rok wcześniej.

Pozostałe zagadnienia oraz podsumowanie i ocena sytuacji rynkowej

PCC Rokita to spółka, która osiągnęła rekordowe wyniki w roku 2017 pod względem sprzedaży jak i zysku operacyjnego. W pierwszym półroczu 2018 roku wyniki są również zdecydowanie lepsze, lecz jest to głównie zasługa pierwszego kwartału. W analizowanym okresie, pomimo poprawy wyników na poziomie EBIT czy zysk netto, zanotowano kilka niepokojących tendencji (wciąż bardzo wysokie, aczkolwiek już nie rekordowe marże na chloropochodnych, problemy popytowo-podażowe w segmencie poliuretanów, gorsze wyniki pozostałych segmentów).

Na dzień dzisiejszy serwisowe automaty nie dają jednoznacznych wskazówek co do wyceny. Spółka była handlowana w ostatnich 5 latach przy wskaźniku P/E w zakresie 7-12, a P/BV 1,0-3,2. W chwili obecnej według tego pierwszego wskaźnika jest wyceniana na średnim poziomie około 9,0, a w wypadku C/WK jest w jej górnym przedziale w okolicach 2,9. Ta rozbieżność jest oczywiście związana z tym, że PCC Rokita wypłaca bardzo sowite dywidendy, w związku z czym kapitały własne nie przyrastają tak szybo jak zyski.

Kluczowym dla spółki wydaje się być utrzymanie bardzo dobrej koniunktury w segmencie chloropochodnych oraz poprawa otoczenia rynkowego w poliuretanach. Dodatkowo należy pamiętać, że w wypadku kolejnej wysokiej dywidendy z zysków 2018 roku, na którą akcjonariusze zapewne liczą, wskaźniki zadłużenia w kolejnym roku nie muszą się prezentować już tak atrakcyjnie i bezpiecznie jak w tym i poprzednich okresach.


>> Wyceny automatyczne są tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj

Powyższa treść przez 120 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Analityk fundamentalny z zawodu, ale przede wszystkim z pasji. Miłośnik GPW - #giełdamojapasja.
Edytowany: 31 sierpnia 2018 22:33

thommat
thommat PREMIUM
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2016-11-17
Wpisów: 106
Wysłane: 17 września 2018 19:18:47 przy kursie: 86,80 zł
Poproszę o analizę techniczną


Analityk Fundamentalny
Dołączył: 2011-12-27
Wpisów: 346
Wysłane: 24 stycznia 2019 19:10:31 przy kursie: 87,60 zł
Słodki posmak chloru - omówienie sprawozdania finansowego PCC Rokita po 3 kw. 2018 r.

PCC Rokita zanotował bardzo dobre wyniki za pierwsze półrocze 2018 roku, ale wszyscy się zastanawiali czy będzie w stanie je utrzymać w kolejnym kwartale. Okazało się, że jak najbardziej tak – przychody, zyski operacyjne oraz netto poszły w górę. Sprawdźmy więc czy pytanie, które zadałem podczas poprzedniej analizy „Jak długo jeszcze” jest nadal zasadne, a może były to tylko strachy na lachy.

Uwaga! Pełna treść wpisu zarezerwowana jest dla osób posiadających abonament i stanie się ogólnodostępna dnia 24-01-2020 19:10:31.

Zamiast czekać, zamów abonament, a uzyskasz natychmiastowy dostęp do wszystkich treści i narzędzi serwisu.

(Liczba znaków: 23526)


>> Wyceny automatyczne są tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj
Analityk fundamentalny z zawodu, ale przede wszystkim z pasji. Miłośnik GPW - #giełdamojapasja.
Edytowany: 7 maja 2019 19:09

kokospl
Dołączył: 2010-08-07
Wpisów: 1 248
Wysłane: 3 lutego 2019 11:03:29 przy kursie: 88,00 zł
Pare b. dobrych informacji w ostatnim czasie:
- info o zakupie akcji przez "insiderow"
- nowa rekomendacja BOS
-kredyt w EBI

Miejmy nadzieje ze kurs w koncu mocno odbije salute thumbright

Premier02
Dołączył: 2019-02-24
Wpisów: 8
Wysłane: 12 kwietnia 2019 16:54:21 przy kursie: 87,60 zł
Wiadomo coś o dywidendzie? W zeszłym roku chyba o tej porze jej wysokość była już znana.

mriemer
Dołączył: 2016-03-13
Wpisów: 4
Wysłane: 14 kwietnia 2019 21:06:00 przy kursie: 87,60 zł
16 kwietnia będzie wiadomo
infostrefa.com/infostrefa/pl/w...

sasky
sasky PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2011-11-29
Wpisów: 2 492
Wysłane: 15 kwietnia 2019 19:41:17 przy kursie: 88,00 zł
Wszystko jasne, do podziału trafi 164,98 mln zł, czyli 8,31 zł na akcję

dzień dywidendy: 24 kwietnia
dzień wypłaty dywidendy: 8 maja

www.stockwatch.pl/komunikaty-s...

BK
Dołączył: 2014-01-22
Wpisów: 61
Wysłane: 30 lipca 2019 10:48:16 przy kursie: 64,60 zł
Co to się dzieje z kursem PCR?
Czyżby "Ktoś" wyzbywał się mało płynnych akcji?
Czy coś się dzieje z samą firmą?

kokospl
Dołączył: 2010-08-07
Wpisów: 1 248
Wysłane: 30 lipca 2019 17:38:26 przy kursie: 64,60 zł
Chodzi o art z pb - koniunktura dosc mocno slabnie
www.pb.pl/spowolnienie-dopadlo...


heloslaw
heloslaw PREMIUM
Dołączył: 2019-07-30
Wpisów: 2
Wysłane: 26 sierpnia 2019 18:30:57 przy kursie: 53,80 zł
Czy mogę prosić o analizę sprawozdania półrocznego?

Z góry dziękuję!

mindek
Dołączył: 2009-09-03
Wpisów: 1 062
Wysłane: 26 sierpnia 2019 22:27:06 przy kursie: 53,80 zł
Ciekawy model. Była koniunktura to zamieniali kapitał na dług. Wyplacajac rekordowe dywidende jednocześnie emitowali coraz więcej długu.

Tym samym główny akcjonariusz nadal ma kontrolę nad spółką, ale sporo ryzyk przerzucił na obligarariuszy sam ciesząc się stanem konta z dywidend za ostatnie lata.

le rom
Dołączył: 2010-01-20
Wpisów: 794
Wysłane: 28 sierpnia 2019 15:28:01 przy kursie: 49,50 zł
angry3
Kiedyś-ejsza świetna spółka padła ofiarą chytrości i zda się leci na 15 (patrz na podobieństwo ELB).
Edytowany: 28 sierpnia 2019 15:29

Analityk Fundamentalny
Dołączył: 2011-12-27
Wpisów: 346
Wysłane: 25 września 2019 13:29:46 przy kursie: 51,40 zł
Nic nie może wiecznie trwać…- omówienie sprawozdania finansowego PCC Rokita po 2 kw. 2019 r.

PCC Rokita zanotował bardzo dobre wyniki w latach 2016-2018, jednakże pierwsze półrocze 2019 roku nie może satysfakcjonować akcjonariuszy. Zyski istotnie spadły, a w ślad za tym również poszła cena akcji, która zaliczyła korektę w zasadzie o 50 procent. Czy to koniec problemów i spółka wróci na wzrostową ścieżkę? Spróbuję odpowiedzieć na to pytanie w tej analizie.

Uwaga! Pełna treść wpisu zarezerwowana jest dla osób posiadających abonament i stanie się ogólnodostępna dnia 24-09-2020 13:29:46.

Zamiast czekać, zamów abonament, a uzyskasz natychmiastowy dostęp do wszystkich treści i narzędzi serwisu.

(Liczba znaków: 28350)Spółka w najbliższą sobotę organizuje ósmy już dzień inwestora. O ile w poprzednich latach można się było chwalić bardzo dobrymi wynikami oraz interesującymi perspektywami, o tyle tegoroczny impreza zapowiada się pod tym względem bardzo interesująco. Ja zamierzam się tam pojawić, więc jakby ktoś chciał się wybrać i porozmawiać ze mną to proszę o kontakt przez forum.

>> Wyceny automatyczne są tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj
Analityk fundamentalny z zawodu, ale przede wszystkim z pasji. Miłośnik GPW - #giełdamojapasja.
Edytowany: 26 września 2019 11:32

Analityk Fundamentalny
Dołączył: 2011-12-27
Wpisów: 346
Wysłane: 1 października 2019 11:31:43 przy kursie: 47,40 zł
Oto 15 najciekawszych moim zdaniem informacji z Dnia Inwestora PCC Rokita - eventu, w którym miałem przyjemność brać udział bodajże po raz trzeci. Zebrane informacje pochodzą z prezentacji oraz kuluarowych rozmów z przedstawicielami spółki, przede wszystkim z wiceprezesem Zdonem.

Uwaga! Pełna treść wpisu zarezerwowana jest dla osób posiadających abonament i stanie się ogólnodostępna dnia 30-09-2020 11:31:43.

Zamiast czekać, zamów abonament, a uzyskasz natychmiastowy dostęp do wszystkich treści i narzędzi serwisu.

(Liczba znaków: 5262)Za podsumowanie niech posłuży moja rada - warto brać udział w takich imprezach, choćby tylko po to, aby móc wykorzystać okazję i zadać trochę niewygodnych pytań zarządowi - oczywiście trzeba być do tego dobrze przygotowanymwave
Analityk fundamentalny z zawodu, ale przede wszystkim z pasji. Miłośnik GPW - #giełdamojapasja.
Edytowany: 4 października 2019 12:19

Joker
Dołączył: 2009-03-01
Wpisów: 1 494
Wysłane: 1 października 2019 22:36:20 przy kursie: 47,40 zł
Trochę czułbym się naciągany jakbym miał kupić obligacje na 7 lat, niezabezpieczone, 5,5% i jeszcze oprocentowaniu stałym.
Jak urynkowią parametry to może się skuszę.

infostrefa.com/infostrefa/pl/w...

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
1 2 3

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,788 sek.

AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d