pixelg
PCCROKITA - Spółki od A do Z - GPW - Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

1 2 3 4

PCCROKITA [PCR]

AKTUALNY KURS: 44,30 zł (+0,00%) 09-07-2020 17:00
anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 134
Wysłane: 27 sierpnia 2018 09:59:49 przy kursie: 99,80 zł

Analityk Fundamentalny
Dołączył: 2011-12-27
Wpisów: 421
Wysłane: 29 sierpnia 2018 09:41:50 przy kursie: 99,60 zł
Górny wynik w Dolnym Brzegu - omówienie sprawozdania finansowego PCC Rokita po 2 kw. 2018 r.

W ostatnich okresach PCC Rokita notuje bardzo dobre wyniki finansowe. Również wyniki drugiego kwartału 2018 roku były lepsze na poziomie sprzedaży, zysku operacyjnego, zysku brutto czy netto od okresu porównywalnego rok wcześniej. Tym razem pojawiły się jednak widoczne oznaki przesilenia i pytanie o to jak będą wyglądać kolejne kwartały staje się zasadne.Zyski do góry, ale marżowość nie utrzymała rekordowych poziomów

Drugi kwartał roku 2018 był rekordowy jeśli chodzi zarówno o przychody jak i zyski. Przychody ze sprzedaży wzrosły o 10,3 proc., zysk brutto na sprzedaży wzrósł o 5,2 proc., podczas gdy EBIT zwiększył się tylko o 2,2 proc. Dodając do tego zbliżone dynamiki zysku brutto i netto (odpowiednio 4,0 proc. i 6,4 proc.) wyraźnie widać, że nie można zdecydowanie bić rekordów przez wiele kwartałów zarówno w ujęciu wartościowym, jak i procentowym. Obiektywnie trzeba jednak powiedzieć, że zyski są wciąż na bardzo dobrym poziomie oraz zdecydowanie wyższe niż dwa oraz trzy lata temu.kliknij, aby powiększyć


W analizowanym kwartale zysk operacyjny rósł wolniej niż sprzedaż, przede wszystkim z trzech powodów. Po pierwsze marża brutto na sprzedaży była o 1,3 p.p. niższa niż rok wcześniej i wyniosła 26,7 proc. Po drugie koszty sprzedaży i zarządu razem wzrosły o 14,6 proc., również szybciej niż dynamika obrotu. Te dwie negatywne tendencje zostały częściowo skompensowane przez pozytywne saldo na pozostałej działalności operacyjnej. Wyniosło ono 2,3 mln zł i były wyższe o 2,5 mln r/r. i wynikało przede wszystkim z zysków z tytułu różnic kursowych netto z działalności operacyjnej, które są prezentowane w tej pozycji przez spółkę.

Przejdźmy do szczegółów i zobaczmy jak kształtują się marża brutto na sprzedaży, koszty sprzedaży oraz zarządu w porównaniu do kilkunastu poprzednich kwartałów.kliknij, aby powiększyć


Spółce nie udało się utrzymać rekordowych marż brutto na sprzedaży na poziomach przekraczających 30 proc., co nie wydaje się być niczym dziwnym. To co trochę martwi to fakt, że jednak marża procentowa (26,7 proc.) była niższa niż w okresie porównywalnym roku poprzedniego ale także sprzed dwóch lat - odpowiednio (28,0 oraz 28,6 proc.). Spółka osiągnęła wyższą marżę wartościowo o 4,7 mln zł, ale dokonała tego dzięki dodatniej dynamice sprzedaży. Do powodów spadku procentowej marży brutto na sprzedaży wrócimy przy okazji analizy segmentów.

Widać, ze spółka trzyma koszty sprzedaży mocno pod kontrolą (wartości nominalne były nawet niższe niż rok wcześniej), ale cały czas martwią rosnące koszty zarządu - wzrost aż o 40,5 proc. r/r. Obecnie stanowią one 7,4 proc. obrotów spółki i wzrosły aż o 1,6 p.p. r/r. Wzrost tych kosztów nie dosyć, że jest istotny to co gorsze stały, a wartości bezwzględne w ostatnich 3 kwartałach osiągały kwotę około 26-27 mln zł. Zarząd niestety nie skomentował tego trendu. Częściowo może to oczywiście być związane zarówno ze zwiększaniem zakresu działalności i analizą nowych rynków zbytu jak np. Azja, a częściowo zapewne przyczynił się do tego również wzrost kosztów pracowniczych, które w skali całej firmy wzrosły w pierwszym półroczu o 31,4 proc. r/r.

W rachunku segmentowym nie ma zaskoczeń – wciąż prym wiodą chloropochodne, który „dowiozły” 74 proc. wyniku EBITDA GK PCC Rokita w pierwszym półroczu 2018 roku.


kliknij, aby powiększyćkliknij, aby powiększyć


Zysk EBITDA w pierwszym kwartale roku 2018 w tym segmencie wyniósł 50,7 mln zł w porównaniu do 35,2 mln zł rok wcześniej oraz 22,2 mln zł dwa lata wcześniej. Marża brutto na sprzedaży wyniosła 27,4 proc. i była aż o 6,7 p.p. wyższa niż rok wcześniej. Warto jednak zaznaczyć, że spółce nie udało się utrzymać rekordowych marż z wcześniejszych dwóch kwartałów, kiedy wynosiły one nawet powyżej 30 proc. Głównymi powodami wciąż bardzo dobrych wyników tego segmentu są:
a) Wzrost cen sprzedażowych zarówno sody, jak i ługu sodowego odpowiednio o 31 proc. oraz 64 proc. w całym pierwszym półroczu 2018 roku.
b) Ograniczenie podaży ługu na rynku lokalnym przy wzroście podaży sody kaustycznej na rynkach azjatyckim i europejskim,
c) O ile wolumen w segmencie chloropochodne rósł w pierwszym kwartale o 16 proc., o tyle w drugim ukształtował się na zbliżonym poziomie r/r, w efekcie wzrost ilości w pierwszym półroczu wyniósł około 5 proc.

W efekcie powyższych zmian spółka zdecydowała się (jak w poprzednim kwartale) na maksymalizację produkcji i sprzedaży ługu sodowego kosztem sody płatkowanej, co pozytywnie oddziaływało na wyniki i marże. Jednocześnie PCC Rokita potwierdziła, że elastyczność w sposobie produkcji i sprzedaży produktów w tym segmencie jest jej silną stroną i dobrze wpływa na marżowość. Pamiętajmy jednak, że tak dobre wyniki będą stanowiły wysoką bazę porównawczą dla kolejnych kwartałów, w szczególności ta kwestia pojawi się już w czwartym kwartale.

Przejdźmy zatem do analizy drugiego istotnego segmentu, czyli poliuretanów.


kliknij, aby powiększyć


W tym wypadku sprawa wyników i rentowności nie przedstawia się tak korzystnie jak we wcześniej omawianym segmencie. Zresztą pierwsze oznaki takich zmian były już widoczne w poprzednim omówieniu wyników spółki. Poliuretany osiągnęły marżę EBITDA na poziomie 2,5 p.p. niższą niż rok wcześniej i o ponad 4 p.p. niższą niż w trzecim i czwartym kwartale 2017 roku.

Wolumeny sprzedażowe w pierwszym półroczu osiągnęły wartości porównywalne r/r, natomiast w drugim kwartale wzrosły o około 5 proc. W wypadku tego segmentu nałożyło się kilka czynników, które spowodowały że pomimo zwiększonej wartości sprzedaży, EBITDA segmentu zanotowała regres w ujęciu wartościowym jak i procentowym:
a) wysoka dynamika wzrostu cen głównych surowców (propylen, tlenek propylenu, TDI) i brak możliwości ich pełnego przełożenia na ceny sprzedaży,
b) spadek udziału produktów specjalistycznych z 61 proc. w I kwartale, do poziomu 59 proc. obecnie, co również wpływa na pogorszenie marż,
c) wciąż ograniczona podaż TDI (podstawowego surowca do produkcji pian elastycznych) – jednakże w tym kwartale odnotowano już pierwsze spadki cen od dwóch lat.
d) ograniczony popyt z branży meblarskiej (przesunięcie części popytu na materace sprężynowe vs piankowe - w których używane są pianki elastyczne, z kolei produkowane na bazie sprzedawanych przez spółkę polioli polietyrowych).
e) Zwiększenie podaży polioli polietyrowych z Arabii Saudyjskiej z nowouruchomionej fabryki w Sadarze, co zwiększyło podaż. Dodając do tego ograniczenie popytu wpłynęło to na uzyskiwane marże.

Wyniki tego segmentu, trzeba to jasno powiedzieć, należy uznać za przeciętne w wartościach bezwzględnych, w związku z słabnącym otoczeniem rynkowym, w którym działała spółka. Przy ograniczonym popycie oraz rosnącej podaży, trudno sobie wyobrazić możliwość prostego przełożenia wzrostu cen surowców na ceny dla odbiorców. Dodatkowo baza dwóch kolejnych kwartałów będzie dość wysoka i raczej trudna do osiągnięcia. Pewną niewielką nadzieję, może dawać spadek cen TDI oraz pewne udrożnienie podaży tego surowca. W dłuższym terminie spółka zamierza zwiększać eksport, w szczególności na szybko rosnące rynki azjatyckie, czemu również służył zakup dodatkowych 35 proc. udziałów spółki w Tajlandii.

Ze względu na małą istotność pominę w tym omówieniu analizę pozostałych trzech segmentów (inna działalność chemiczna, energetyka oraz pozostałe), choć należy zaznaczyć, że osiągnęły one niższe wyniki niż w porównywalnym okresie roku poprzedzającego.

Efektywność zarządzania majątkiem obrotowym wciąż nie tak dobra jak wcześniej

Spółka do końca 2017 roku pokazywała bardzo dobry cykl konwersji gotówki oraz efektywność zarządzania kapitałem pracującym. Pierwszy kwartał tego roku pokazał pewne problemy, które również nie zostały rozwiązane na koniec półrocza. Niżej możemy zobaczyć jak prezentowały się wskaźniki płynnościowe w ostatnich kwartałach.


kliknij, aby powiększyć


Wskaźnik płynności bieżącej w bieżącym kwartale wyniósł 0,86, czyli po wyskoku poprzedniego kwartału wrócił do poziomów notowanych wcześniej. Natomiast wskaźnik płynności szybkiej również spadł do 0,63, gdy wcześniej oscylował w okolicach 0,7-0,9. Wskaźniki sytuują się poniżej poziomów rekomendowanych w literaturze, oraz są na poziomie niższym niż w poprzednim kwartale. Głównym powodem tych zmian w stosunku do poprzedniego kwartału były nieznaczne zmiany po stronie aktywów obrotowych oraz dość znaczny wzrost zobowiązań finansowych, o czym jeszcze będziemy pisać. Zerknijmy w takim razie na kapitał pracujący handlowy.


kliknij, aby powiększyć


Rotacja zapasów poprawiła się o 3 dni w porównaniu do poprzedniego kwartału, ale wzrosła o 8 dni r/r. Oczywiście pogorszenie rotacji r/r martwi, ale z drugiej strony wydaje się, że trend ten uległ już zahamowaniu, a wskaźniki za 3 ostatnie kwartały znajdują się na zbliżonych poziomach. Druga sprawa to rotacja należności, która urosła r/r o 11 dni osiągając poziom 48 dni oraz była na zbliżonych poziomach jak w kwartale poprzednim. W omówieniu za rok 2017 pisałem o przeterminowanych należnościach powyżej 90 dni o wartości ok. 10 mln zł, które nie zostały objęte odpisem aktualizującym na koniec 2017 roku. Niestety zarówno w sprawozdaniu kwartalnym jak i półrocznym, spółka nie przedstawiła wiekowania należności i nie możemy ocenić czy sytuacja uległa poprawie. Jedyną informację na ten temat, która można znaleźć w sprawozdaniach spółki to fakt powiększenia odpisu na należności w pierwszym półroczu 2018 roku o kwotę 1,2 mln zł.

W wypadku zobowiązań handlowych cykl płatności jest mniej więcej stały, zarówno porównując do zeszłego roku, jak i poprzedniego kwartały i mieści się w przedziale 50-55 dni. W efekcie cykl konwersji gotówkowej wyniósł 32 dni, co było rezultatem lepszym o 2 dni niż w poprzednim kwartale, ale z kolei gorszym o 21 dni niż rok wcześniej. Podsumowując można stwierdzić, że negatywne tendencje w zakresie efektywności zarządzania kapitałem pracującym, które pojawiły się w pierwszym kwartale zostały utrzymane również w drugim, aczkolwiek nie wykazywały już kolejnej ujemnej dynamiki w tym zakresie.

Zwróćmy jeszcze uwagę na strukturę aktywów obrotowych zaprezentowaną na wykresie poniżej.


kliknij, aby powiększyć


Obok podstawowych typów aktywów obrotowych takich jak zapasy, należności handlowe czy środki pieniężne, spółka posiada również tzw. pozostałe aktywa obrotowe. Wartość tej pozycji wyniosła 42,3 mln zł i wzrosła o prawie 11 mln zł r/r oraz spadła o 20 mln porównując do poprzedniego kwartału. Spółka przedstawia dokładne rozbicie tej pozycji tylko w sprawozdaniach rocznych i półrocznych. Wartość rozliczeń międzyokresowych znajdujących się w tej pozycji, która wyniosła aż 16,7 mln zł w porównaniu do 4,9 mln zł na koniec 2017 roku, prawdopodobnie jest związana przede wszystkim z rozliczaniem zapłaconego rocznego podatku od nieruchomości w okresie. Dodatkowo znajdują się tutaj również pożyczki udzielone podmiotom powiązanym w wartości 8,2 mln zł w porównaniu do 3,4 mln zł na koniec 2017 roku. Z kolei bony skarbowe, o których pisałem podczas poprzedniej analizy (https://www.stockwatch.pl/forum/wpisy-4914p2_PCCROKITA.aspx) zmniejszyły się o 6,4 mln zł i osiągnęły wartość 1 mln zł.

Podsumowując możemy stwierdzić, że rotacja aktywów obrotowych uległa pogorszeniu, co wpłynęło na wzrost ich wartości bezwzględnych. Z drugiej jednak strony wzrost aktywów obrotowych przy mniejszych ruchach po stronie zobowiązań dał efekt wzrostu wskaźników płynności. Innymi słowy pogorszenie efektywności zarządzania majątkiem obrotowym poprawiło bezpieczeństwo reprezentowane przez wskaźniki płynnościowe.

Zwiększanie sprzedaży to przyrost majątku trwałego

Spółka cały czas, gdzie tylko to możliwe, próbuje zwiększać swoje wolumeny produkcyjne. W zakładach przemysłowych, w szczególności tych dość kapitałochłonnych, jest to dobra droga do powiększania rentowności przy użyciu dźwigni operacyjnej.


kliknij, aby powiększyć


Jednakże drugi kwartał 2018 roku był pierwszym (wyłączywszy efekt 3 kwartału, gdzie sprzedaż jest sezonowo niższa ze względu na przestoje) od wielu kwartałów, gdy sprzedaż w tonach (w szczególności w chloropochodnych) spadła zarówno r/r, jak i w stosunku do poprzedniego kwartału. Biorąc pod uwagę, że w chwili obecnej segment ten przynosi większość zysków spółce, nie jest to sygnał pozytywny. Oczywiście ten wzrost wolumenów uzyskiwany we wcześniejszych kwartałach nie odbywa się beznakładowo, więc GK PCC Rokita musi inwestować w majątek i to czyni.


kliknij, aby powiększyć


Jak duże inwestycje ponosi PCC Rokita pokazuje informacja, że z 1,193 mln zł rzeczowego majątku trwałego aż 225 mln zł to projekty inwestycyjne w realizacji, w porównaniu do 204 oraz 211 mln zł na koniec dwóch poprzednich kwartałów. Spółka cały czas kontynuuje duży program inwestycyjny, aby zwiększyć swoje moce produkcyjne w segmencie chloropochodnych do 230 tys. ton ługu (czyli 209 tys. ton chloru) z obecnych 168 tys. ton (oraz 153 tys. ton chloru).

Duże inwestycje, duże dywidenda i wzrost zadłużenia

Na koniec kwartału kapitały własne stanowiły 59,4 proc. sumy pasywów, czyli były większe o 5,1 p.p. niż rok wcześniej oraz 8.9 p.p. wyższe niż w poprzednim kwartale. Oczywiście wypłata dywidendy w drugim kwartale 2018 roku w kwocie prawie 165 mln zł w sporej części przyczyniła się do wzrostu tego wskaźnika.


kliknij, aby powiększyć


Dług netto / EBITDA wciąż znajduje się na akceptowalnych poziomach, aczkolwiek w chwili obecnej przekroczył wartość 2,0 i jest na najwyższym poziomie od wielu kwartałów.

Po ujemnych operacyjnych przepływach w pierwszym kwartale, spółka wróciła do dodatnich wartości w bieżącym okresie, co oczywiście cieszy.


kliknij, aby powiększyć


Gotówka wygenerowana z działalności operacyjnej w drugim kwartale 2018 roku wyniosła prawie 106 mln zł i była o 39 mln wyższa niż rok wcześniej. Nie była ona wystarczająca, biorąc pod uwagę dość wysokie wydatki inwestycyjne oraz wypłatę dywidendy, stąd trzeba było się posiłkować powiększeniem zadłużenia.


kliknij, aby powiększyć


Zmieniła się struktura finansowania długiem i spółka finansuje się w większym stopniu krótkoterminowymi zobowiązaniami finansowymi niż wcześniej. Zobowiązania długoterminowe wciąż przeważają i stanowią w chwili obecnej 71 proc. całości zadłużenia finansowego, czyli o 12 p.p. mniej niż rok wcześniej.

Pozostałe zagadnienia oraz podsumowanie i ocena sytuacji rynkowej

PCC Rokita to spółka, która osiągnęła rekordowe wyniki w roku 2017 pod względem sprzedaży jak i zysku operacyjnego. W pierwszym półroczu 2018 roku wyniki są również zdecydowanie lepsze, lecz jest to głównie zasługa pierwszego kwartału. W analizowanym okresie, pomimo poprawy wyników na poziomie EBIT czy zysk netto, zanotowano kilka niepokojących tendencji (wciąż bardzo wysokie, aczkolwiek już nie rekordowe marże na chloropochodnych, problemy popytowo-podażowe w segmencie poliuretanów, gorsze wyniki pozostałych segmentów).

Na dzień dzisiejszy serwisowe automaty nie dają jednoznacznych wskazówek co do wyceny. Spółka była handlowana w ostatnich 5 latach przy wskaźniku P/E w zakresie 7-12, a P/BV 1,0-3,2. W chwili obecnej według tego pierwszego wskaźnika jest wyceniana na średnim poziomie około 9,0, a w wypadku C/WK jest w jej górnym przedziale w okolicach 2,9. Ta rozbieżność jest oczywiście związana z tym, że PCC Rokita wypłaca bardzo sowite dywidendy, w związku z czym kapitały własne nie przyrastają tak szybo jak zyski.

Kluczowym dla spółki wydaje się być utrzymanie bardzo dobrej koniunktury w segmencie chloropochodnych oraz poprawa otoczenia rynkowego w poliuretanach. Dodatkowo należy pamiętać, że w wypadku kolejnej wysokiej dywidendy z zysków 2018 roku, na którą akcjonariusze zapewne liczą, wskaźniki zadłużenia w kolejnym roku nie muszą się prezentować już tak atrakcyjnie i bezpiecznie jak w tym i poprzednich okresach.


>> Wyceny automatyczne są tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj

Powyższa treść przez 120 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Analityk fundamentalny z zawodu, ale przede wszystkim z pasji. Miłośnik GPW - #giełdamojapasja.
Edytowany: 31 sierpnia 2018 22:33

thommat
thommat PREMIUM
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2016-11-17
Wpisów: 117
Wysłane: 17 września 2018 19:18:47 przy kursie: 86,80 zł
Poproszę o analizę techniczną


Analityk Fundamentalny
Dołączył: 2011-12-27
Wpisów: 421
Wysłane: 24 stycznia 2019 19:10:31 przy kursie: 87,60 zł
Słodki posmak chloru - omówienie sprawozdania finansowego PCC Rokita po 3 kw. 2018 r.

PCC Rokita zanotował bardzo dobre wyniki za pierwsze półrocze 2018 roku, ale wszyscy się zastanawiali czy będzie w stanie je utrzymać w kolejnym kwartale. Okazało się, że jak najbardziej tak – przychody, zyski operacyjne oraz netto poszły w górę. Sprawdźmy więc czy pytanie, które zadałem podczas poprzedniej analizy „Jak długo jeszcze” jest nadal zasadne, a może były to tylko strachy na lachy.Przychody do góry, zyski operacyjne eksplodowały, zyskowność netto bardzo wysoka

Trzeci kwartał roku 2018 pobił kolejne rekordy jeśli chodzi o rachunek zysków i strat. Tym razem przychody były największe w historii prawie 380 mln zł, czyli 21,6 proc. Więcej r/r oraz 5,8 proc. więcej niż w poprzednim kwartale.kliknij, aby powiększyć


O ile przychody wzrosły bardzo wyraźnie, to marża brutto na sprzedaży wręcz eksplodowała i powiększyła się w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego aż o 49,6 proc., czyli prawie 49 mln zł. W efekcie marża ta wyniosła aż 31,8 proc., czyli aż o 8,7 proc. więcej niż rok wcześniej. Były to również porównywalne wartości procentowe z tymi osiąganymi w rekordowym czwartym kwartale 2017 i pierwszym 2018 roku.

W efekcie wysokiej sprzedaży oraz marży brutto również zysk EBIT zwiększył się istotnie aż do kwoty 62,9 mln zł, co stanowi wzrost o 85,4 proc. r/r. Zyskowność operacyjna osiągnęła 16,6 proc. i było to aż 5,7 p.p. więcej niż rok wcześniej. Tak duży wzrost zysku operacyjnego (o 29,0 mln zł) spółka zawdzięcza przede wszystkim wyższej procentowo marży brutto na sprzedaży (+ 33,1 mln zł) oraz wyższej sprzedaży (+ 15,5 mln zł). Oczywiście przy tak dużym wzroście sprzedaży musiało to się odbić na kosztach zarządu i sprzedaży, które razem również urosły o 15,5 mln zł. Zastanawiający jest wzrost kosztów zarządu, które w trzecim kwartale 2018 roku wyniosły ponad 31 mln zł, czyli około 5 mln więcej niż w poprzednich 3 kwartałach. Niestety spółka nie wytłumaczyła tego w swoim raporcie. Możemy jednak się domyślać, że jest to częściowo powiązane ze wzrostem kosztów świadczeń pracowniczych w GK Rokita, które w ciągu 9 miesięcy wzrosły o prawie 35 proc.

Na poziomie działalności finansowej oraz podatku dochodowego nie odnotowano szczególnie istotnych wydarzeń odmiennych od tych z poprzednich okresów i w efekcie końcowym zyskowność netto wyniosła 14,0 proc. czyli 5,8 p.p więcej niż rok wcześniej.

Przejdźmy do szczegółów i zobaczmy jak kształtują się marże w ujęciu historycznym i czy możemy oczekiwać takiego trendu w nieskończoność 😊.kliknij, aby powiększyć


Porównanie danych powinno nam uświadomić, że co prawda spółka osiągnęła wyśmienite rezultaty w trzecim kwartale 2018 roku, ale trzeba pamiętać, że baza porównawcza nie była zbyt wysoka. Rok wcześniej spółka osiągnęła zaledwie 23,1 proc. marży brutto na sprzedaży, czyli dość niski poziom. Oczywiście trzeci kwartał często ma w wypadku tej spółki taką charakterystyką co jest spowodowane przerwami remontowymi. Próbując estymować wyniki czwartego kwartału pamiętać jednak należy, że baza porównawcza jest w tym wypadku zdecydowanie wyższa, a pierwsza marża wynosiła wtedy 32,9 proc. czyli o 1,1 p.p. więcej niż w analizowanym okresie. Tak więc pobicie wyników czwartego kwartału 2017 roku może nie być wcale takie proste i oczywiste jakby się mogło wydawać po analizie 9 miesięcy 2018 roku.

O kosztach zarządu pisałem już w poprzedniej analizie oraz przy omawianiu pierwszego wykresu. Raz jeszcze jednak należy podkreślić, że w chwili obecnej (9 miesięcy 2018 roku) stanowią one 7,7 proc. sprzedaży, podczas gdy rok wcześniej było to 1,4 p.p. mniej. Taka różnica przekłada się wprost na około 15 mln zł dodatkowych kosztów, przy założeniu, że powinny one rosnąć równo ze sprzedażą. A przecież wiemy, że jednak część kosztów zarządu jest stała i powinien działać w takim wypadku efekt dźwigni operacyjnej. Oczywiście istotny wzrost wynagrodzeń na pewno jest jednym z powodów, a sami członkowie zarządu w rozmowach chociażby przy okazji Dnia Inwestora podkreślali, że utrzymanie ludzi (często posiadających specjalistyczną wiedzę chemiczną) jest jednym z większych wyzwań w chwili obecnej.

Chlor i długo, długo nic
W rachunku segmentowym nie ma zaskoczeń w porównaniu do poprzedniego kwartału. Chloropochodne są wciąż tym segmentem, który na swoich barkach dźwiga EBITDA całej grupy. Wystarczy tylko zaznaczyć, że segment ten jest odpowiedzialny za ponad 91 proc. wyniku EBITDA GK PCC Rokita w pierwszych dziewięciu miesiącach 2018 roku.kliknij, aby powiększyć


Nie mam więc wyjścia i analizę segmentów trzeba rozpocząć od największego z największych czyli chloropochodnych.kliknij, aby powiększyć


Zysk EBITDA w trzecim kwartale roku 2018 w tym segmencie wyniósł 76,2 mln zł w porównaniu do 25,7 mln zł rok wcześniej oraz 23,7 mln zł dwa lata wcześniej. Marża EBITDA wyniosła 33,1 proc. i była praktycznie dwukrotnie wyższa niż rok wcześniej! Głównymi powodami wciąż bardzo dobrych wyników tego segmentu są:
a) Wzrost cen sprzedażowych zarówno ługu sodowego, jak i sody odpowiednio o 50 proc. oraz 14 proc. Warto przypomnieć, że te same dane za pierwsze półrocze pokazywały wzrost cen o 64 proc. oraz 31 proc. Można więc je interpretować jako wyhamowanie wzrostowego trendu cenowego (przynajmniej w porównaniu r/r) na tych produktach.
b) Ograniczenie podaży ługu na rynku lokalnym przy wzroście podaży sody kaustycznej na rynkach azjatyckim i europejskim,
c) Istotny wzrost wolumenu, który w trzecim kwartale wzrósł o ponad 1/3. Wolumen sprzedaży ługu sodowego wzrósł o ok. 32 proc. (9 miesięcy 2018).

W efekcie powyższych zmian spółka zdecydowała się (jak w poprzednich kwartałach) na maksymalizację produkcji i sprzedaży ługu sodowego kosztem sody płatkowanej, co pozytywnie oddziaływało na wyniki i marże. Jednocześnie PCC Rokita potwierdziła, że elastyczność w sposobie produkcji i sprzedaży produktów w tym segmencie jest jej silną stroną i dobrze wpływa na marżowość. Pamiętajmy jednak, że tak dobre wyniki będą stanowiły wysoką bazę porównawczą dla kolejnych kwartałów, w szczególności ta kwestia pojawi się już w kolejnym kwartale. Czwarty kwartał 2017 roku przyniósł marżę EBITDA w tym segmencie na poziomie 33,6 proc., czyli najwyższym w ciągu ostatnich 3 lat.

Wyniki drugiego segmentu – poliuretany, niestety nie są tak dobre jak lidera, choć musi się on mierzyć z zupełnie innymi wyzwaniami.kliknij, aby powiększyć


Wykres w zasadzie mówi wszystko – można stwierdzić, że rentowność nie tyle się obniżyła co po prostu „poleciała na łeb i szyję” w analizowanym kwartale i marżowość EBITDA osiągnęła zaledwie 2,5 proc. (spadek o 9,6 p.p.) co było najgorszym wynikiem przynajmniej w ostatnich 3 latach.

Wolumeny sprzedażowe w tym kwartale osiągnęły wartości porównywalne r/r, natomiast podstawowy problem leży w równaniu między cenami sprzedaży a kosztami produkcji. W wypadku tego segmentu nałożyło się kilka czynników, które spowodowały bardzo istotne obniżenie zyskowności:
a) Spadek popytu na poliole polietyrowe rozpoczęty w marcu 2018, który wciąż trwa. Jest to szczególnie groźne w powiązaniu z informacją o zmniejszającym się zapotrzebowaniu branży meblarskiej na piankę elastyczną używaną w materacach i poszukiwaniach przez producentów materacy innych rozwiązań (np. materace sprężynowe).
b) Powyżej opisane ograniczenie popytu jest mocno związane z wysokimi cenami TDI (drugi podstawowy surowiec do produkcji piany poliuretanowej oprócz polioli). Ceny TDI co prawda spadły w trzecim kwartale 2018 roku, ale nadal są powyżej wieloletniej średniej.
c) Ograniczony popyt z branży meblarskiej w oczywisty sposób ograniczył możliwości przełożenia podwyżek cen surowców na ceny sprzedaży przez GK PCC Rokita.
d) Ceny surowców do produkcji polioli polieterowych od początku roku rosły, a podwyżka cen propylenu bezpośrednio przekładała się na wyższe koszty tlenku propylenu.
e) Zwiększenie podaży polioli polietyrowych z Arabii Saudyjskiej z nowouruchomionej fabryki w Sadarze, co zwiększyło podaż. Dodając do tego ograniczenie popytu wpłynęło to na uzyskiwane marże. Do tego doszło również zmniejszenie popytu na poliole z rynku tureckiego.
f) Biorąc pod uwagę podwyżki cen surowców, zwiększenie podaży i osłabienie popytu, przełożenie w pełni podwyżek cen materiałów na ceny sprzedaży nie było możliwe.

Wyniki segmentu poliuretany za 9 miesięcy 2018 roku należy określić mianem słabych, a za ostatni kwartał wręcz złych. Dodatkowo baza 4 kwartału 2017 jest bardzo wysoka (12 proc. EBITDA to jest istotne wyzwanie), a i kolejne dwa również nie muszą być łatwe do powtórzenia. Wydaje się, że w chwili obecnej jedyną szansą na odbudowanie marżowości segmentu będzie spadek cen TDI, co powinno obudzić trochę popyt z branży meblarskiej i umożliwić pewne negocjacje w zakresie cen sprzedaży.

Zwyczajowo, ze względu na małą istotność, pomijałem analizę pozostałych trzech segmentów (inna działalność chemiczna, energetyka oraz pozostałe). Jednak w tym kwartale trzeba o nich wspomnieć, ponieważ tutaj też można dostrzec interesujące kwestie.

Segment Inna działalność chemiczna to produkty chemiczne, które stosowane są w wielu gałęziach przemysłu jako dodatki, poprawiające właściwości finalnych produktów. Do najważniejszych funkcji tych dodatków można zaliczyć działanie uniepalniające, zmiękczające, upłynniające oraz poprawiające trwałość produktów gotowych i ich odporność na działanie różnych czynników.

Segment zanotował EBITDA na poziomie 3,5 mln zł, co daje wzrost r/r o 2,7 mln zł, a w ciągu 9 miesięcy przekłada się na wzrost zysku EBITDA o prawie 22 proc. Są to oczywiście bardzo dobre wyniki, których głównym powodem był istotny wzrost zamówień na podstawowe produkty uniepalniające, pełne wykorzystanie linii wysokospecjalistycznych produktów oraz przede wszystkim wzrost cen na produkty typu „commodity”. W efekcie spółka umocniła swoją pozycję u stałych klientów jak i rozpoczęła współpracę z nowymi. W okresie 9 miesięcy segment uzyskał przychody na poziomie 83 mln zł przy 7 proc. rentowności EBITDA. Powoli więc można zaryzykować określenie, że spółka konsekwentnie buduje swoją trzecią nogę biznesową i widać już pierwsze oznaki sukcesu na tym polu.

Jeśli chodzi o wyniki segmentu Energetyka to wystarczy zacytować informację z raportu spółki „Wyniki segmentu zależą w bardzo dużym stopniu od cen węgla kamiennego. Od początku 2018 roku obowiązuje nowy kontrakt na dostawy węgla, w którym cena zgodnie z trendem rynkowym, jest znacznie wyższa niż w 2017 roku, co przekłada się na niższe wyniki segmentu.” Oddaje ona chyba najlepiej to co się stało w 2018 roku i może stać w roku 2019. W efekcie EBITDA za 9 miesięcy spadła o 40,5 proc. osiągnąwszy poziom 10,3 mln zł. Pamiętać należy, że dla tego segmentu, kluczowymi pod względem generowanych wyników) są kwartały zimowe (czwarty i pierwszy).

Na sam koniec omawiania segmentów 3 zdania związane z ostatnim, czyli pozostałą działalnością. Również ten segment niestety nie popisał się w trzecim kwartale 2018 roku gdzie przyniósł negatywną EBITDA na poziomie aż 4,1 mln zł. W efekcie czego zysk EBITDA za 9 miesięcy wyniósł tylko 2,3 mln zł w porównaniu do 16 mln w analogicznym okresie roku ubiegłego. W tym wypadku należy jednak być szczególnie ostrożnym z analizą tych wyników. Spółka sama informuje, że „Czynnikiem powodującym obniżenie wyników segmentu była przede wszystkim rekalkulacja dotycząca części rozliczeń pomiędzy segmentami w związku z dostosowaniem do zmian przepisów w zakresie cen transferowych.” Oznaczać to może po prostu przesunięcie tego zysku do innych segmentów w roku 2018 - oczywiście od razu nasuwa się pytanie do jakich. Pamiętajmy, że w tym segmencie świadczone są usługi np. utrzymania ruchu, gospodarowania odpadami czy zarządzania, administracji, ochrony środowiska, etc. Ponad 60 proc. przychodów generowana jest do spółek grupy więc teza o dostosowaniu stawek w zakresie cen transferowych może mieć uzasadnienie. Spółka przyznaje jednak również, że segment wygenerował wyższe koszty pracownicze zarówno związane z wyższym ilościowo zatrudnieniem jak i podwyżkami wynagrodzeń.

Rośnij wolumenie rośnij

Wolumeny produkcyjne wciąż rosną, co oczywiście cieszy ale biorąc pod uwagę bardzo duże nakłady inwestycyjne nie jest niczym zaskakującym.kliknij, aby powiększyć


O ile drugi kwartał 2018 roku był znakiem zapytania z powodu niższych wolumenów, to już trzeci kwartał w pełni nadrobił lekką zadyszkę z drugiego. Być może wynikała ona zresztą z przesunięcia pewnych remontów między kwartałami. Wolumeny oczywiście najbardziej wzrosły w tych segmentach gdzie popyt był silny a ceny wysokie (chloropochodne oraz pozostała działalność chemiczna).
Wzrost wolumenów widoczny na poprzednim wykresie nie odbywa się beznakładowo, więc GK PCC Rokita musi inwestować w majątek i to czyni.kliknij, aby powiększyć


Jak duże inwestycje ponosi PCC Rokita pokazuje informacja, że z 1,274 mln zł rzeczowego majątku trwałego aż 156 mln zł to projekty inwestycyjne. Spółka cały czas kontynuuje duży program inwestycyjny, aby zwiększyć swoje moce produkcyjne w segmencie chloropochodnych do 230 tys. ton ługu (czyli 209 tys. ton chloru). To oczywiście powinno wpływać na utrzymywanie efektywności kosztowej oraz być w stanie zapewnić odpowiedź na rosnący popyt w Europie w ostatnich kwartałach.


Duże inwestycje, duże dywidenda i wzrost zadłużenia

Na koniec kwartału kapitały własne stanowiły 56,8 proc. sumy pasywów, czyli były większe o 2,3 p.p. niż rok wcześniej oraz 2.2 p.p. mniejsze niż w poprzednim kwartale.kliknij, aby powiększyć


Wykres ten ładnie uwidacznia, że wypłata dywidendy w drugim kwartale 2018 roku w kwocie prawie 165 mln zł w sporej części przyczyniła się do wzrostu tego wskaźnika, który jednak w trzecim kwartale odnotował spadek co jest oczywiście informacją pozytywną. Wskaźnik odsetkowy dług netto / EBITDA wciąż znajduje się na akceptowalnych poziomach, aczkolwiek jest zauważalnie wyższy niż rok wcześniej.

Po ujemnych operacyjnych przepływach w pierwszym kwartale, spółka wróciła do generowania dodatnich przepływów operacyjnych w kolejnych dwóch kwartałach, co oczywiście cieszy. [/b]kliknij, aby powiększyć
Gotówka wygenerowana z działalności operacyjnej w drugim kwartale 2018 roku wyniosła prawie 82 mln zł i była o 33 mln wyższa niż rok wcześniej. W tym wypadku była ona wystarczająca by pokryć wydatki inwestycyjne poniesione w tym kwartale w wysokości prawie 60 mln zł. Pozwoliło to na spadek zadłużenia k/k o około 14 mln zł.kliknij, aby powiększyć


Zmieniła się struktura finansowania długiem i spółka finansuje się w większym stopniu krótkoterminowymi zobowiązaniami finansowymi niż wcześniej, choć zobowiązania długoterminowe wciąż stanowią większość finansowania obcego.

W ostatnich dniach spółka poinformowała o podpisaniu umowy kredytowej na 45 mln EUR z EBI w związku z realizacją projekty związanego z rozbudową i modernizacją instalacji chemicznych. Całkowita wartość projektu to około 110 mln EUR. Zgodnie z umową środki mogą zostać uruchomione w ciągu 18 miesięcy, a okres spłat będzie wynosić, w zależności od decyzji spółki między 4 a 12 lat. Umowa zawiera pewne obostrzenia dotyczące dywidendy, która nie może przekroczyć zysku netto z poprzedniego okresu, a np. wskaźnik Zadłużenie Netto/EBITDA nie może przekroczyć 3,7. Dodając ten kredyt do obecnej struktury finansowania spółka nadal spełniałaby ten parametr, choć pamiętajmy, że EBITDA zmienną bywa.


Pozostałe zagadnienia oraz podsumowanie i ocena sytuacji rynkowej

W wypadku spółki chemicznej nie można nie wspomnieć o kwestii cen energii. Spółka lojalnie informuje o tym ryzyku w swoim raporcie: „Dodatkowo trzeba mieć na uwadze, iż w ostatnim okresie istotnie wzrosły ceny energii elektrycznej, stanowiącej kluczowy składnik kosztu wytworzenia produktów chemicznych. Sytuacja ta może mieć wpływ na wyniki Spółki w przyszłych okresach”.

PCC Rokita poświęciła nawet specjalny akapit ($ 4.6. sprawozdania za III kwartał 2018 roku) w swoim sprawozdaniu opisujący cały proces zakupu i produkcji energii. Niestety wczytując się w te informacje trudno wywnioskować na ich podstawie o jakichkolwiek cyfrach i wartościach mowa. Spółka podaje wprawdzie, że obecna umowa z PGE Obrót pozwala jej na realizację zakupów energii do końca 2020 roku, ale nie wiemy jakich wolumenów i jakich cen dotyczy ta umowa. O ile ogólnie wysoko oceniam sprawozdania finansowe przygotowywane przez spółkę, to w tym konkretnym przypadku nie mam poczucia, że cel został zrealizowany. Moim zdaniem, celem powinno być przedstawienie ilościowego i wartościowego ryzyka związane z wolumenami i cenami energii w 2019 i kolejnych latach. Jest to przecież kluczowy składnik kosztu wytworzenia wyrobów produkowanych przez GK PCCC Rokita.

Próbę oszacowania ewentualnego wpływu podwyżek cen energii na spółkę dodatkowo komplikuje fakt, że część tej energii wytwarza ona we własnym zakresie. Oczywiście w tym wypadku również boryka się z kwestiami związanym z podwyżką cen węgla i wzrostem cen certyfikatów Co2. Przyjmując techniczny koszt wytworzenia za ostatnie 12 miesięcy na poziomie prawie 1 mld zł i zakładając, że energia stanowi około 11 proc., przy oczekiwanych podwyżkach rzędu 40-70 proc. (w zależności od ceny z roku poprzedniego) otrzymujemy negatywny wpływ na marżę operacyjną w przedziale 44-77 mln zł, co stanowi około 17-30 proc. zysku operacyjnego za ostatnie 12 miesięcy. Oczywiście proszę się do tych estymacji bardzo nie przywiązywać, ponieważ nie znając szczegółów łatwo można się pomylić przynajmniej o kilkanaście milionów złotych. Spółka podawała w 2007 roku, że energia elektryczna stanowi około 16 proc. jej kosztów, ale od tego czasu przeszła na technologię membranową, która spowodowała istotne zmniejszenie zużycia energii elektrycznej. Nie ulega jednak wątpliwości, że jeśli spółka nie stanie się beneficjentem ostatnio uchwalonej ustawy o zamrożeniu cen energii, to potencjalny wpływ na wyniki może być znaczny. Nie wiemy czy już w 2019 czy też później, ze względu na umowę zawartą z PGE Obrót obowiązująca do 2020 roku.

PCC Rokita to spółka, która osiągnęła rekordowe wyniki w roku 2017 pod względem sprzedaży jak i zysku operacyjnego i podobne wyniki osiąga w 2018 roku. W analizowanym okresie, pomimo rekordowych wyników na poziomie marży brutto na sprzedaży czy zysku operacyjnego zanotowano kilka niepokojących tendencji takich jak: problemy popytowo-podażowe w segmencie poliuretanów, gorsze wyniki segmentu energetycznego, zagrożenie związane z kosztami energii i C02, pytanie jak długo będą się utrzymywać rekordowe marże w ługu i sodzie).

Na dzień dzisiejszy serwisowe automaty nie dają jednoznacznych wskazówek co do wyceny. Spółka była handlowana w ostatnich 5 latach przy wskaźniku P/E w zakresie 6-12, a P/BV 1,0-3,2. W chwili obecnej według tego pierwszego wskaźnika (7,0) jest wyceniana blisko minimum, a w wypadku C/WK jest w jej średnim przedziale w okolicach 2,3. Ta rozbieżność jest oczywiście związana z tym, że PCC Rokita wypłaca bardzo sowite dywidendy, w związku z czym kapitały własne nie przyrastają tak szybo jak zyski.

Kluczowym dla spółki wydaje się być rozstrzygnięcie kwestii kosztów energii, utrzymanie bardzo dobrej koniunktury w segmencie chloropochodnych oraz poprawa otoczenie rynkowego w poliuretanach. Dodatkowo należy pamiętać, że w wypadku kolejnej wysokiej dywidendy z zysków 2018 roku, na którą akcjonariusze zapewne liczą, wskaźniki zadłużenia w kolejnym roku nie muszą się prezentować już tak atrakcyjnie i bezpiecznie jak w tym i poprzednich okresach, ponieważ inwestycje w Rokicie były, są i będą, a to musi się wiązać z wydatkami inwestycyjnymi.


>> Wyceny automatyczne są tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj

Powyższa treść przez 365 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Analityk fundamentalny z zawodu, ale przede wszystkim z pasji. Miłośnik GPW - #giełdamojapasja.
Edytowany: 7 maja 2019 19:09

kokospl
Dołączył: 2010-08-07
Wpisów: 1 365
Wysłane: 3 lutego 2019 11:03:29 przy kursie: 88,00 zł
Pare b. dobrych informacji w ostatnim czasie:
- info o zakupie akcji przez "insiderow"
- nowa rekomendacja BOS
-kredyt w EBI

Miejmy nadzieje ze kurs w koncu mocno odbije salute thumbright

Premier02
Dołączył: 2019-02-24
Wpisów: 27
Wysłane: 12 kwietnia 2019 16:54:21 przy kursie: 87,60 zł
Wiadomo coś o dywidendzie? W zeszłym roku chyba o tej porze jej wysokość była już znana.

mriemer
Dołączył: 2016-03-13
Wpisów: 4
Wysłane: 14 kwietnia 2019 21:06:00 przy kursie: 87,60 zł
16 kwietnia będzie wiadomo
infostrefa.com/infostrefa/pl/w...

sasky
sasky PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2011-11-29
Wpisów: 2 533
Wysłane: 15 kwietnia 2019 19:41:17 przy kursie: 88,00 zł
Wszystko jasne, do podziału trafi 164,98 mln zł, czyli 8,31 zł na akcję

dzień dywidendy: 24 kwietnia
dzień wypłaty dywidendy: 8 maja

www.stockwatch.pl/komunikaty-s...

BK
Dołączył: 2014-01-22
Wpisów: 62
Wysłane: 30 lipca 2019 10:48:16 przy kursie: 64,60 zł
Co to się dzieje z kursem PCR?
Czyżby "Ktoś" wyzbywał się mało płynnych akcji?
Czy coś się dzieje z samą firmą?

kokospl
Dołączył: 2010-08-07
Wpisów: 1 365
Wysłane: 30 lipca 2019 17:38:26 przy kursie: 64,60 zł
Chodzi o art z pb - koniunktura dosc mocno slabnie
www.pb.pl/spowolnienie-dopadlo...


heloslaw
heloslaw PREMIUM
Dołączył: 2019-07-30
Wpisów: 13
Wysłane: 26 sierpnia 2019 18:30:57 przy kursie: 53,80 zł
Czy mogę prosić o analizę sprawozdania półrocznego?

Z góry dziękuję!

mindek
Dołączył: 2009-09-03
Wpisów: 1 096
Wysłane: 26 sierpnia 2019 22:27:06 przy kursie: 53,80 zł
Ciekawy model. Była koniunktura to zamieniali kapitał na dług. Wyplacajac rekordowe dywidende jednocześnie emitowali coraz więcej długu.

Tym samym główny akcjonariusz nadal ma kontrolę nad spółką, ale sporo ryzyk przerzucił na obligarariuszy sam ciesząc się stanem konta z dywidend za ostatnie lata.

le rom
Dołączył: 2010-01-20
Wpisów: 971
Wysłane: 28 sierpnia 2019 15:28:01 przy kursie: 49,50 zł
angry3
Kiedyś-ejsza świetna spółka padła ofiarą chytrości i zda się leci na 15 (patrz na podobieństwo ELB).
Edytowany: 28 sierpnia 2019 15:29

Analityk Fundamentalny
Dołączył: 2011-12-27
Wpisów: 421
Wysłane: 25 września 2019 13:29:46 przy kursie: 51,40 zł
Nic nie może wiecznie trwać…- omówienie sprawozdania finansowego PCC Rokita po 2 kw. 2019 r.

PCC Rokita zanotował bardzo dobre wyniki w latach 2016-2018, jednakże pierwsze półrocze 2019 roku nie może satysfakcjonować akcjonariuszy. Zyski istotnie spadły, a w ślad za tym również poszła cena akcji, która zaliczyła korektę w zasadzie o 50 procent. Czy to koniec problemów i spółka wróci na wzrostową ścieżkę? Spróbuję odpowiedzieć na to pytanie w tej analizie.

Uwaga! Pełna treść wpisu zarezerwowana jest dla osób posiadających abonament i stanie się ogólnodostępna dnia 24-09-2020 13:29:46.

Zamiast czekać, zamów abonament, a uzyskasz natychmiastowy dostęp do wszystkich treści i narzędzi serwisu.

(Liczba znaków: 28350)Spółka w najbliższą sobotę organizuje ósmy już dzień inwestora. O ile w poprzednich latach można się było chwalić bardzo dobrymi wynikami oraz interesującymi perspektywami, o tyle tegoroczny impreza zapowiada się pod tym względem bardzo interesująco. Ja zamierzam się tam pojawić, więc jakby ktoś chciał się wybrać i porozmawiać ze mną to proszę o kontakt przez forum.

>> Wyceny automatyczne są tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj
Analityk fundamentalny z zawodu, ale przede wszystkim z pasji. Miłośnik GPW - #giełdamojapasja.
Edytowany: 26 września 2019 11:32

Analityk Fundamentalny
Dołączył: 2011-12-27
Wpisów: 421
Wysłane: 1 października 2019 11:31:43 przy kursie: 47,40 zł
Oto 15 najciekawszych moim zdaniem informacji z Dnia Inwestora PCC Rokita - eventu, w którym miałem przyjemność brać udział bodajże po raz trzeci. Zebrane informacje pochodzą z prezentacji oraz kuluarowych rozmów z przedstawicielami spółki, przede wszystkim z wiceprezesem Zdonem.

Uwaga! Pełna treść wpisu zarezerwowana jest dla osób posiadających abonament i stanie się ogólnodostępna dnia 30-09-2020 11:31:43.

Zamiast czekać, zamów abonament, a uzyskasz natychmiastowy dostęp do wszystkich treści i narzędzi serwisu.

(Liczba znaków: 5262)Za podsumowanie niech posłuży moja rada - warto brać udział w takich imprezach, choćby tylko po to, aby móc wykorzystać okazję i zadać trochę niewygodnych pytań zarządowi - oczywiście trzeba być do tego dobrze przygotowanymwave
Analityk fundamentalny z zawodu, ale przede wszystkim z pasji. Miłośnik GPW - #giełdamojapasja.
Edytowany: 4 października 2019 12:19

Joker
Joker PREMIUM
Dołączył: 2009-03-01
Wpisów: 1 622
Wysłane: 1 października 2019 22:36:20 przy kursie: 47,40 zł
Trochę czułbym się naciągany jakbym miał kupić obligacje na 7 lat, niezabezpieczone, 5,5% i jeszcze oprocentowaniu stałym.
Jak urynkowią parametry to może się skuszę.

infostrefa.com/infostrefa/pl/w...

myster77777
Dołączył: 2011-04-13
Wpisów: 412
Wysłane: 16 lutego 2020 11:45:05 przy kursie: 46,20 zł
Dzisiaj spora awaria w Rokicie w Brzegu Dolnym.

sasky
sasky PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2011-11-29
Wpisów: 2 533
Wysłane: 16 lutego 2020 19:59:27 przy kursie: 46,20 zł
myster77777 coś więcej na ten temat? Co się stało, jakieś źródło informacji?

myster77777
Dołączył: 2011-04-13
Wpisów: 412
Wysłane: 17 lutego 2020 20:17:28 przy kursie: 47,20 zł
Awarię udało się wczoraj ogarnąć ale podobno było ryzyko sporego wybuchu przez jedną z maszyn...


kliknij, aby powiększyćmyster77777
Dołączył: 2011-04-13
Wpisów: 412
Wysłane: 17 lutego 2020 20:18:52 przy kursie: 47,20 zł
Zdjęcie pochodzi od osoby pracującej w Pcc.

Ciekawe informacje tez są na fejsie

m.facebook.com/hejtedBD/photos...

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
1 2 3 4

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 1,321 sek.

AD.bx ad3a
PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +127,89% +25 578,82 zł 45 578,82 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d