pixelg
EMPERIA - Spółki od A do Z - GPW - Forum StockWatch.pl
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

1 2 3

EMPERIA [EMP]

AKTUALNY KURS: 99,80 zł (+0,00%) 10-05-2018 16:49
doncarlos
0
Dołączył: 2008-09-23
Wpisów: 1 244
Wysłane: 29 marca 2009 14:40:01 przy kursie: 46,00 zł
Nie mogłem znaleźć wątku emperii, więc zakładam.. technicznie po ostanich spadkach wreście zatrzymanie i konsolidacja, ale do wzrostów jakoś specjalnie się nie zrywa.. zainteresowanie inwestorów niewielkie, być może ze względu na strukturę akcjonariatu.. fundusze chyba wiecej już nie dokupią, byle by nie sprzedawali tego co mają.. jakieś komentarze?

Prośba do WatchDoga, może napisałbyś coś na temat sytuacji fundamentalnej.

kliknij, aby powiększyć

Czterema najdroższymi słowami na giełdzie są: "Tym razem będzie inaczej"..
Fala wzrostowa rodzi się w strachu, rośnie w wątpliwościach, dojrzewa w optymizmie i umiera w euforii..
„All animals are equal but some animals are more equal than others“
Edytowany: 29 marca 2009 14:40

WatchDog
WatchDog PREMIUM
35
Grupa: Bus Driver
Dołączył: 2008-07-25
Wpisów: 8 583
Wysłane: 29 marca 2009 22:45:56 przy kursie: 46,00 zł
To jest biznes, który zmaga się z bardzo małą rentownością. 5,2 mld zł przychodów i niecałe 100 mln zysku operacyjnego. Bardzo łatwo ześliznąć się w przepaść. Jedyny kierunek to dalszy wzrost, przejęcia i trzymanie kosztów na wodzy. Trochę się już naprzejmowali, ale ciągle mało.
Dla tych, którzy nie zetknęli się jeszcze z Emperią, jest to operator hurtowy i detaliczny w branży spożywczej, prowadzący m.in. sieci sklepów Globi, Stokrotka, Groszek oraz szereg hurtowni, dawniej działający pod nazwą Eldorado. Na rynku zmaga się z takimi podmiotami jak Eurocash, Jeronimo Martins (Biedronka), Muszkieterami i oczywiście wielkimi sieciami jak Auchan, Carrefour, Real z grupy Metro, Tesco itd.
Emperia już jest duża, ale w porównaniu do konkurentów jest ciągle graczem niewielkim. Handel detaliczny w spożywce i FMCG to jednak potęga, w której jest do zagospodarowania wiele segmentów oraz przede wszystkim rządzi geografia: trzeba dostarczać konsumentowi świeże papu prosto pod nos, bo nie będzie jeździł 2 km po chleb, tylko chce go kupić na osiedlu, a razem z nim szampon, papier w rolkach, proszek do prania, czasem pastę do zębów, mięsko, puszki itd. O to właśnie chodzi: logistyka i jeszcze raz logistyka, a tym wszystkim musi rządzić sensowny system komputerowy.
Kto chce więcej poczytać o mechanizmach w tym biznesie, niech pójdzie śladem Wal*Mart'u - napisano o nim dziesiątki jak nie setki case'ów.

W grupie dużo się dzieje, tak jak i na rynku. Proponuję samemu poczytać raport, bo jest naprawdę wiele informacji. Zarządzanie finansami to u nich wielki temat. Żeby nie przynudzać, na podstawie roku 2008 wyceniłbym spółkę na 40,47 zł na akcję,.

del20110217
0
Dołączył: 2008-12-29
Wpisów: 211
Wysłane: 30 marca 2009 12:09:41 przy kursie: 45,00 zł
ja czekam do wyników za 1q. z reguly jest to najslabszy kwartal, wiec jestem ciekawy jak sobie z nim poradza.
wycena WatchDog'a jak najbardziej wlasciwa jak na dzisiejsze czasy.


slavo
0
Dołączył: 2009-04-01
Wpisów: 11
Wysłane: 12 kwietnia 2009 13:40:21 przy kursie: 46,00 zł
Za raportem Millenium "Handel FMCG" z 27.03.2009

EMPERIA
W roku bieżącym w Emperii wciąż wysokie pozostan¹ koszty restrukturyzacji i rozwoju Grupy. Zintensyfikowane bêd¹ zw³aszcza
inwestycje w segment detaliczny. S³abych wyników nale¿y siê jednak spodziewaæ g³ównie w I i II kwartale, na co wp³yw, poza
s³abymi rezultatami nowych placówek hurtowych i detalicznych mia³o otwarcie centrum dystrybucyjnego. Niemniej jednak nadal
uwa¿amy, i¿ od III kwarta³u Emperia zacznie notowaæ wysokie dynamiki wzrostu zysków, a potencja³ poprawy wyników w
d³u¿szym terminie jest znacz¹cy. Pozytywnie na rezultaty spó³ki bêd¹ wp³ywaæ ni¿sze ceny paliw (nawet 5-7 mln PLN
oszczêdnoœci przy spadku cen paliw o 10% œredniorocznie), ni¿sza efektywna stopa podatkowa (ok. 21% w porównaniu do
24% w 2008r.), poprawa rotacji zapasów i poprawiaj¹ce siê wyniki nowo otwartych placówek. Przy obecnej cenie Emperia jest
atrakcyjn¹ inwestycj¹ w d³ugim terminie i dlatego nadal rekomendujemy kupno jej akcji.Bior¹c pod uwagê ryzyko oraz obecne kursy akcji spó³ek, za najlepszą
d³ugoterminow¹ inwestycjê nadal uwa¿amy Emperiê, natomiast za najgorsz¹ Almê Market.

Wyniki spó³ki w IV kw., choæ na poziomie netto zgodne z naszymi oczekiwaniami, by³y w du¿ym
stopniu efektem transakcji jednorazowych. Po restrukturyzacji, zw³aszcza w segmencie
hurtowym, Emperia zamierza intensywnie rozwijaæ segment detaliczny, na co przeznaczy ponad
po³owê z 200 mln PLN planowanych inwestycji na 2009r. Zgodnie z wczeœniejszymi
oczekiwaniami wyniki spó³ki w I po³owie roku bêd¹ wci¹¿ s³abe. Pozytywnych tendencji w
dynamice rocznej nale¿y oczekiwaæ dopiero w II po³owie roku. Niemniej jednak nale¿y mieæ na
uwadze dodatkowe wydatki zwi¹zane z planowanym silnym rozwojem segmentu detalicznego,
co mo¿e nieco obni¿yæ jego rentownoœæ. Pomimo stagnacji na rynku, spó³ka spodziewa siê
wzrostu przychodów w br. o 12% r/r i poprawy zysku netto.
Naszym zdaniem potencja³ poprawy wyników spó³ki w d³ugim terminie jest jednak znacz¹cy.
Pozytywnie na rezultaty w obecnym roku bêd¹ wp³ywaæ ni¿sze ceny paliw, ni¿sza efektywna
stopa podatkowa, poprawa rotacji zapasów oraz lepsze wyniki nowo otwartych placówek
dystrybucyjnych. Z uwagi na niski poziom kursu akcji podtrzymujemy rekomendacjê kupuj na
walory spó³ki, wyznaczaj¹c now¹ cenê docelow¹ jednej akcji na poziomie 66.8 PLN.
Wyniki w IV kwartale
Przychody ze sprzeda¿y Emperii wzros³y w IV kwartale o 19.4% r/r do 1302.9 mln PLN i by³y znacznie
powy¿ej naszych oczekiwañ. Niemniej jednak bardzo negatywynie odbieramy znaczny spadek mar¿y brutto
na sprzeda¿y o 2.5 p.p.r/r do 14.8%, co spó³ka t³umaczy zmian¹ asortymentu produktów ogó³em (wzros³o
znaczenie alkoholu, papierosów i chemii) oraz promocjami w nowo otwartych placówkach (pozyskiwanie
nowej bazy klientów). Zysk operacyjny Grupy wyniós³ zaledwie 21.9 mln PLN (-48.1% r/r). Wynik netto spad³
jednak tylko o 19.4% do 19 mln PLN, co w g³ównej mierze wynika³o z wysokiej bazy kosztów finansowych
(wysokie ujemne ró¿nice kursowe przed rokiem), ale przede wszystkim z zawi¹zania aktywów podatkowych
(poprawa wyniku netto o 2 mln PLN, przed rokiem podatek obni¿y³ wynik o 6.3 mln PLN).Inwestycjom nie widaæ koñca...
Choæ restrukturyzacja segmentu dystrybucyjnego powoli zbli¿a siê do koñca, Grupa w bie¿¹cym roku zamierza
intensywnie rozwijaæ segment detaliczny (³¹cznie z ujednolicaniem formatów sklepów i wdro¿eniem systemów
IT) i w mniejszym stopniu dystrybucyjny (planowane otwarcie centrum dystrybucyjnego w Bia³ymstoku w II
po³owie roku). Wiêcej ni¿ po³owa nak³adów inwestycyjnych w wysokoœci 200 mln PLN planowanych na br.
zostanie wydatkowane w³aœnie na segment detaliczny.
...co opóŸnia znaczn¹ poprawê wyników
Poprawa wyników spó³ki w statystyce rocznej, tak jak wczeœniej oczekiwaliœmy, nast¹pi w II po³owie roku.
Jednak jej skala, z uwagi na wysokie koszty rozwoju g³ównie segmentu detalicznego, bêdzie ni¿sza ni¿
wczeœniej oczekiwaliœmy (szacowany przez nas wzrost amortyzacji o blisko 18 mln do 75 mln PLN).
W bie¿¹cym roku korzystnie na wyniki spó³ki bêd¹ wp³ywaæ spadaj¹ce ceny paliw (kilka mln PLN oszczêdnoœci
z uwagi na posiadanie w³asnej floty 700 samochodów) oraz lepsze wyniki nowo otwartych centrów
dystrybucji. Ponadto, poprawi siê obrót zapasami, co powinno uwolniæ czêœæ œrodków finansowych
(kilkanaœcie mln PLN). Pozytywnie na zysk netto mo¿e wp³yn¹æ równie¿ ni¿sza efektywna stopa podatkowa,
która jednak nie poprawi siê w tak znacz¹cym stopniu jak wczeœniej s¹dziliœmy, z uwagi na odnotowany ju¿
w IV kw. ujemny podatek (zak³adamy efektywn¹ stopê podatkow¹ na poziomie 21% na 2009r., przy 24% w
roku 2008).
Wynajem powierzchni pod Delimy oraz kilku centrów dystrybucji denominowany jest w EUR, co w pewnym
stopniu zwiêkszy koszty (o ok. 0.5-2 mln PLN). Niestety z uwagi na poszerzenie asortymentu o produkty z
krótszym terminem rozliczenia (alkohol, chemia, nabia³) zmniejszy³a siê rotacja zobowi¹zañ handlowych, co
mo¿e przyczyniæ siê do uwiêzienia czêœci gotówki.
Wysokie plany inwestycyjne bêd¹ niestety wymaga³y posi³kowania sie kapita³em obcym. Bior¹c pod uwagê
zdecydowanie wy¿sze mar¿e wymagane przez banki, koszty finansowe, pomimo ni¿szych stóp, wzrosn¹

WatchDog
WatchDog PREMIUM
35
Grupa: Bus Driver
Dołączył: 2008-07-25
Wpisów: 8 583
Wysłane: 16 maja 2009 19:16:27 przy kursie: 47,00 zł
Emperia rośnie z wielkim trudem i pomału spada jej marżowość, do tego rosną koszty stałe i przez to zysk netto ścisnął się do śladowej kwoty 2,5 mln zł. Jednocześnie powoli rośnie zadłużenie, może dlatego że kredyty są tanie. Ale sporo długoterminowego kredytu przeszło na krótkoterminowy i w ciągu mniej niż roku czeka ich odnowienie/przedłużenie. Innego wyjścia nie ma, bo na samym kapitale własnym ten biznes nie da rady. Cały czas ładuje pieniądze w inwestycje. Ściga się na rynku zarówno z delikatesami, jak i Eurocashem oraz sieciami hiperów. Dużych zysków się tutaj nie spodziewam ani w długim ani w krótkim terminie, chyba że grupa urośnie kilkukrotnie przez przejęcia albo sama zostanie przejęta.

Vox
131
Dołączył: 2008-11-23
Wpisów: 6 607
Wysłane: 3 czerwca 2009 15:19:26 przy kursie: 56,50 zł
@Watchdog, czyli uważasz że jeśli spółka bierze kredyty,
jest to dobra informacja? Gdzieś coś wspomniałeś że jest to najtańsza forma finansowania?
A czemu finansowanie ze środków własnych miało by być droższe? Albo z emisji akcji/obligacji?Think

WatchDog
WatchDog PREMIUM
35
Grupa: Bus Driver
Dołączył: 2008-07-25
Wpisów: 8 583
Wysłane: 3 czerwca 2009 15:50:29 przy kursie: 56,50 zł
Odpowiedź jest jak zwykle: "tak, ale".
Nie można rozpatrywać takich rzeczy w oderwaniu od konkretnej sytuacji spółki.
Takie pierwsze pytania: po co te kredyty, czy zarobią na odsetki, ile ryzykują?
Natomiast przyznanie kredytu oznacza, że bank pozytywnie ocenił zdolność kredytową, co jest dobrym sygnałem. No chyba że nie miał wyjścia: albo dać więcej albo firma upadnie i nic nie odzyska (case Fortis i Vistula). Tak więc trzeba to zawsze rozpatrywać w szerszym kontekście.

Vox
131
Dołączył: 2008-11-23
Wpisów: 6 607
Wysłane: 3 czerwca 2009 15:55:11 przy kursie: 56,50 zł
ja zawsze myślałem na odwrót:
kredyt to zło konieczne -bo trzeba oddać część zysku/majątku spółki.
Oczywiście wiele zależy od perspektyw spółki.
Na przykład spółka ma rewelacyjny produkt, a nie ma gotówki na produkcję i promocję.
Jednak obecnie kredyty brane są raczej "na przetrwanie".


WatchDog
WatchDog PREMIUM
35
Grupa: Bus Driver
Dołączył: 2008-07-25
Wpisów: 8 583
Wysłane: 3 czerwca 2009 16:00:16 przy kursie: 56,50 zł
To oceń sam, natomiast kredyt - w czasach zdrowej produkcyjnej działalności - to świetne, wymarzone narzędzie rozwoju!
Jak inaczej zainwestować w maszynę, halę produkcyjną, technologię czy choćby budynek na wynajem - jak nie z pieniędzy banku i podzielić się zyskiem. W porównaniu do inwestorów i różnych węczerkapitalistów, bank jest najtańszy, choć najbardziej wymagający co do zabezpieczeń.
W tych dobrych czasach, gdy się nie żyło na kredyt i mniej spekulowało, kredyt bankowy był (i nadal jest jeśli się go umie używać) lewarem zwiększającym zyski. Warunek: musisz zarabiać z każdego powiedzmy tysiąca złotych więcej niż wynoszą odsetki. Trwale i bez ściemy.

Vox
131
Dołączył: 2008-11-23
Wpisów: 6 607
Wysłane: 3 czerwca 2009 16:06:34 przy kursie: 56,50 zł
Czy spółki publicznie podają (na przykład w raportach)
na jakich warunkach otrzymują kredyty?
np. oprocentowanie, zabezpieczenie, kwota, harmonogram spłaty etc...?
mają taki obowiązek? czy podają tylko kredyty "znaczące", i samą kwotę
bez tych jakże ciekawych szczegółów?
Edytowany: 3 czerwca 2009 16:08


WatchDog
WatchDog PREMIUM
35
Grupa: Bus Driver
Dołączył: 2008-07-25
Wpisów: 8 583
Wysłane: 3 czerwca 2009 17:14:50 przy kursie: 56,50 zł
Podają z grubsza, dokładnie, albo bardzo dokładnie. W kwartalnych jest bardzo różnie, ale otwórz raport roczny w sumie dowolnej większej spółki, a powinieneś znaleźć banki, kwoty, daty zapadalności, marże oraz udzielone zabezpieczenia.

Kasia Stefanska
0
Dołączył: 2009-05-05
Wpisów: 1 246
Wysłane: 9 września 2009 16:28:54 przy kursie: 69,50 zł
Witam, Poniżej krótkie omówienie półrocznego sprawozdania Emperia.

Najpierw jednak odniosę się do wątku kredytowego. Nie mogę zgodzić się ze stwierdzeniem, że kredyt to zło konieczne. Znasz na pewno teorię dźwigni finansowej, która pozwala na zwiększenie poziomu rentowności dzięki zainwestowaniu większej ilości kapitału. Póki zachowane są złote zasady bilansowe i inne takie, to kredyt powinien być bezpieczny. W przypadku Emperii informacje są dosyć dokładne.

Przychody ze sprzedaży wzrosły w porównaniu do 1Q2009 o jakieś 9%. Na podobnym poziomie utrzymuje się ich rentowność. Podobny wzrost i sytuacja z rentownością są w porównaniu do 2Q2008. Jest też duży zysk brutto a przychody też są imponujące. Dystrybucja jest – podobnie jak poprzednio – największym segmentem działalności. I ponownie przyniosła największy zysk. W tym półroczu jedynie sprzedaż detaliczna zanotowała stratę brutto, w odróżnieniu od 1H2008. Niestety omówienie wyników i zdolności grupy do generowania wzrostów obrotów jest bardzo skąpe. Postępująca integracja ma doprowadzić do obniżenia kosztów oraz wzrostu korzyści skali.

W aktywach trwałych widać przede wszystkim wzrost wartości firmy i majątku rzeczowego. Pierwsze wynika z przejęcia nowych spółek. Zastanawia mnie, czemu grupa zajmująca się dystrybucją posiada tak znaczący majątek trwały. W tym półroczu sprzedali nawet nieruchomość, ciekawe, czy takie ruchy będą powtarzane. Oczywiście mają dużo magazynów i całą sieć ale może nie wszystkie nieruchomości są potrzebne, skoro przeprowadzana jest konsolidacja działalności. Na majątek obrotowy składają się praktycznie tylko zapasy i należności. Ich wartość wzrosła w porównaniu do poprzedniego półrocza ale jest to zgodne z trendem rosnącej sprzedaży.

W kapitałach ruchów istotnych nie widać. Spadła za to istotnie w porównaniu do końca 2008 roku wartość kredytów długoterminowych – jest reklas na krótkoterminowe. W ogóle zobowiązań krótkoterminowych jest strrrrrrrasznie dużo. Rozumiem, że spółka dużo kupuje towarów ale wartość zobowiązań przekracza wartość zapasów i stanowi ponad 30% półrocznego obrotu. Dobrze, że grupa może korzystać z tak dużych kredytów kupieckich. Dzięki temu poprawia jej się cash flow.

Przepływy z działalności operacyjnej są dodatnie. Zysk powiększony jest jeszcze o amortyzację. Zaangażowanie w kapitał obrotowy pozostaje na wyrównanym poziomie. Kwartalnie przepływy z operacyjnej są dodatnie i w podobnej wysokości. Wpływy z działalności inwestycyjnej są ujemne. Wynika to z tego, że spółka dużo inwestuje w przejęcia nowych jednostek oraz zakupy inwestycyjne. Wpływy ze zbycia nieruchomości nie wystarczyły na pokrycie wydatków. Przepływy z finansowej są dodatnie – w końcu coś musi nam te inwestycje opłacić. Praktycznie cała ta działalność dotyczy kredytów. Więcej kredytów zostało uruchomionych w 1Q2009 (bo przepływy były dodatnie) a teraz grupa więcej spłaca (bo przepływy są już ujemne). Przepływy netto z operacyjnej nie starczają na opłacenie bieżących kredytów, czyli spółka roluje zadłużenie. Na dzień dzisiejszy najważniejsze jest, że przepływy z działalności operacyjnej są dodatnie. Jeśli sytuacja w grupie doprowadzi do uwolnienia rezerw kosztowych, to powinno się okazać, że wychodzenie z zadłużenia nie będzie trudne.

W sprawozdaniu dużo jest informacji o nowych nabyciach i konsolidacjach dokonywanych w grupie. Znaczy, że dużo się dzieje. Przy takim profilu działalności znaczenie ma właśnie wielkość obrotu oraz zapełnienie rynku. Grupa jest duża, rosną jej obroty i zyski, co niewątpliwie cieszy akcjonariuszy. Nie wiem jednak jak odnieść się do wskaźników, bo ciężko mi się wypowiedzieć co do ewentualnej wyceny takiej spółki.
Z drugiej strony sprawozdanie zawiera prawie same liczby i tabelki. Chciałoby się poczytać więcej tekstu. Ten zawsze więcej ujawnia, także nastroje lub plany i oczekiwania. Trochę tego brakuje a szkoda, bo na pewno byłoby co czytać.

Jurek28
0
Dołączył: 2009-03-03
Wpisów: 43
Wysłane: 11 września 2009 21:18:46 przy kursie: 70,50 zł
Kasia Stefanska napisała:
"Zastanawia mnie, czemu grupa zajmująca się dystrybucją posiada tak znaczący majątek trwały. W tym półroczu sprzedali nawet nieruchomość, ciekawe, czy takie ruchy będą powtarzane."

W naszym regionie wiele lat temu firma Boss zajmująca się dystrybucją artykułów spożywczych skupowała upadające firmy.
W budynkach tych firm mieli hurtownie.Boss posiadał także w naszym województwie sieć sklepów.Kilka lat temu Bossa przejeła Emperia,teraz te sklepy są zaopatrywane z centralnych hurtowni.Budynki i grunty są niepotrzebne, i są wystawione na sprzedaż.
"Tradycyjne mądrości mogą zawierać dużo tradycji i mało mądrości."

Kasia Stefanska
0
Dołączył: 2009-05-05
Wpisów: 1 246
Wysłane: 15 września 2009 11:52:11 przy kursie: 69,00 zł
Dzięki za info. Tylko w takim razie (jeśli faktycznie większość jest wystawiona na sprzedaż) źle pokazali to w SF. Znuf oszukują!

mmild
0
Dołączył: 2009-10-10
Wpisów: 3
Wysłane: 23 października 2009 21:52:35 przy kursie: 67,50 zł
Ktoś może zna wytlumaczenie dla dzisiejszej skali obrotow n tej spoleczce - 16 mln nie jest tu chyba zwykla sprawa?

plynacyzrynkiem
0
Dołączył: 2009-08-01
Wpisów: 1 349
Wysłane: 31 grudnia 2009 13:12:19 przy kursie: 81,50 zł
ostatnio sporo dni ze sporym obrotem - dzis w tak senny dzien w jednym tylko zleceniu poszlo 8 mln zl (100k akcji). po prostu dzieje sie :)

mkk
0
Dołączył: 2008-11-08
Wpisów: 477
Wysłane: 5 marca 2010 08:50:14 przy kursie: 75,90 zł
Dzisiaj prawdziwa gratka dla łapaczy dołków - kurs przy linii trendu wzrostowego. Do tego rekordowe wyprzedanie sygnalizowane choćby przez RSI. Nic tylko kupować ze stopem ustawionym poniżej linii trendu. Tak sobie myślę ;)


kliknij, aby powiększyć

buldi
0
Dołączył: 2009-02-21
Wpisów: 5 064
Wysłane: 18 maja 2010 20:58:01 przy kursie: 81,00 zł
Zapomniany wątek, a tu dzisiaj nieśmiało wybiło. blackeye
Deklarują 85 baniek zysku w 2010, więc może damy radę trochę na przekór WIGusiowi i reszcie świata.Think

buldi
0
Dołączył: 2009-02-21
Wpisów: 5 064
Wysłane: 20 maja 2010 10:38:55 przy kursie: 82,00 zł
To niesmiałe wybicie powoli się ośmiela rosnącym wolumenem.


kliknij, aby powiększyć


Już na tę chwile osiągnął on wczorajszy poziom.

Kamil Gemra
0
Dołączył: 2009-12-09
Wpisów: 3 001
Wysłane: 30 lipca 2010 09:16:28 przy kursie: 83,50 zł
Wywiad z prezesem:

Cytat:
- Nie jesteśmy zbyt aktywni na rynkach Południowo-Wschodniej Europy. Oczywiście staramy się śledzić sytuację, otrzymuję na bieżąco informacje dotyczące tego co tam się dzieje. Staramy się także nie stracić nawiązanych już kontaktów z tamtejszymi operatorami - mówi w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl Artur Kawa, prezes Grupy Handlowej Emperia.

Grupa Handlowa Emperia ma już za sobą 20 lat działalności. Warto więc zapytać gdzie Pan widzi swoją firmę za kolejne 20? Ma Pan ambicję zbudować koncern handlowy o zasięgu regionalnym?

Ostatnie lata to bardzo intensywny okres rozwoju i integracji naszej Grupy. 2-3 lata temu kiedy ruszał ten proces uważaliśmy, że będziemy w stanie nie tylko sprawnie i efektywnie budować naszą firmę w kraju, ale także rozwijać ją za granicą. Jednak w międzyczasie dostrzegliśmy, że transformacja naszej Grupy to gigantyczne wyzwanie, a tym samym musimy jeszcze mnóstwo pracy włożyć aby nasza spółka stała się jednolitym, sprawnie funkcjonującym organizmem.

W 2007 roku przyglądaliśmy się rynkowi ukraińskiemu, białoruskiemu i rumuńskiemu. Zresztą w tamtym czasie ja oraz przedstawiciele naszej firmy prowadziliśmy w Rumunii rozmowy dotyczące ewentualnego przejęcia firm detalicznych i dystrybucyjnych. Bardzo intensywnie analizowaliśmy możliwości inwestowania na tamtejszym rynku.

Widząc jednak jakim ogromnym wysiłkiem będzie integracja firmy w porę zrezygnowaliśmy z planów wyjścia poza Polskę. Dzięki temu, że nie podjęliśmy zbyt pochopnych decyzji dotyczących rozwoju za granicą nie wylądowaliśmy z rozwojową" inwestycją w Rumunii, czy na Ukrainie ...

... w czasie kryzysu ...

Tak. W czasie kryzysu gospodarczego. To mogłoby nam dodatkowo przeszkadzać w prowadzeniu bieżącej działalności. Ochłonęliśmy z euforii, która ogarnęła nas po pierwszych, stosunkowo łatwych zmianach w firmie. Obecnie bardzo mocno pracujemy nad tym aby nasza Grupa była w każdym elemencie doskonale funkcjonującym mechanizmem.

Jeżeli mamy myśleć o dalszym intensywnym rozwoju w kraju, a w przyszłości także za granicą, musimy mieć m.in. odpowiednie zasoby menadżerskie, bez których nie da się efektywnie prowadzić i rozwijać biznesu. Sama wizja i zapał do tego nie wystarczą.

Czy jest szansa, że Emperia wróci do planów ekspansji zagranicznej na Ukrainie i Białorusi w najbliższych latach?

W tej chwili skoncentrowaliśmy się na Polsce. Przez kolejne 2-3 lata będziemy starali się umocnić naszą pozycję w kraju. Jesteśmy także o wiele bardziej ostrożni przy podejmowaniu decyzji dotyczących ewentualnego rozwoju za granicą.


Całość: www.portalspozywczy.pl/handel/...

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
1 2 3

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 1,017 sek.

PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +160,00% +31 999,59 zł 51 999,59 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło