pixelg
Forum StockWatch.pl
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

slavo

slavo

Ostatnie 10 wpisów
Taurus pomyliło Ci się. Nie 1 pracujący ma utrzymywać 3 emerytów, a 3 pracujących ma utrzymywać 1 emeryta, dzisiaj wygląda to tak że 4 pracujących utrzymuje 1 emeryta. Pozdr.

Co to takim posunięciu myślicie. Czy firma przeniosła część działalność na cypr, w celu uniknięcia podatków ?

KOELNER
Temat
Zawarcie znaczącej umowy oraz objęcie nowych udziałów w spółce zależnej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd Koelner SA informuje, że w dniu dzisiejszym doszło do zawarcia umowy z FARMLORD TRADING LIMITED z siedzibą na Cyprze, należącą w 100% do KOELNER SA, na mocy której KOELNER SA przeniosła na rzecz FARMLORD TRADING LIMITED 1.744.621 akcji Fabryki Śrub w Łańcucie Śrubex S.A. z siedzibą w Łańcucie o wartości nominalnej 2,41 PLN za jedną akcję, co stanowi 97,027% kapitału zakładowego Łańcuckiej Fabryki Śrub Śrubex SA, w zamian za udziały w podwyższonym kapitale zakładowym FARMLORD TRADING LIMITED. Akcje te uprawniają do 1.744.621 głosów na walnym zgromadzeniu spółki, co stanowi 97,027% ogółu głosów.
Cena nominalna udziałów objętych przez KOELNER SA w kapitale zakładowym FARMLORD TRADING LIMITED wynosi 1.000 EUR, zaś ich wartość emisyjna 18.358.000 EUR. Udział KOELNER SA w kapitale zakładowym FARMLORD TRADING LIMITED nie zmienił się i wynosi 100%.
Inwestycja ma charakter krótkoterminowy. Zawarcie umowy z FARMLORD TRADING LIMITED związane jest z wykonaniem postanowień wielostronnej przedwstępnej umowy sprzedaży zawartej przez Koelner SA w dniu 25.08.2009 r., o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 19/2009 w dniu 25.08.2009 r.

Artykuł o KOPEXIE w FORBSIE: www.kopex.com.pl/pub/File/Ukaz...(01-2009).pdf

Tak dla przypomnienia, Famur to jedna z trzech największych na świecie firm produkujących maszyny górnicze, a jest wyceniany niżej niż konkurenci w Sta-nach Zjednoczonych.

Jakie jest Wasze zdanie o spólce KOELNER w ujęciu średnioterminowym, inwestycja na 3-5 lat.
Na podstawie Forbes 25.09.08
Spółka rok, w rok przekraczała zakładany przez siebie zysk o ponad 50%. Po przejęciu trzy lata temu szkockiego producenta wkrętów Rawlplug, firmy z ponadstuletnią tradycją., zaczęły się kłopoty. Firma stała się tak duża, że bracia Koelnerowie powoli zaczęli tracić kontrolę nad jej zagraniczną ekspansją. Do tego nałożyło się kilka fatalnych zbiegów okoliczności: Plan naprawczy dla brytyjskiej spólki nie wypalił bo, nowe maszynach, które zamówiła firma przypłynęły ze Stanów Zjednoczonych aż 10 miesięcznym opóźnieniem - A po trzech miesiącach przeciągania montażu Radosław Koelner stracił cierpliwość. - Ciągle przeszkody techniczne, dodatkowo zarząd Rawlpluga nie panował nad swoimi ludźmi. Fabrykę zamknęli, a produkcję przenieśliśmy do Polski. Trzeba było zwolnić wszystkich pracowników i wypłacić odprawy. Cała operacja kosztowała dodatkowo 25 mln złotych. Do tego doszło roczne opóźnienie w uruchomieniu produkcji pod marką Rawlplug .Żeby nie wypaść w tym czasie z rynku, spółka wcześniej zrobiła sobie zapasy szkockiego asortymentu. Równo-cześnie Koelner pracował nad zagraniczną ekspansją, polegającą między innymi na zwiększeniu dostępności swoich produktów w filiach za granicą (firma ma 40 tys. rodzajów produktów). To razem spowodowało wzrost zapasów w 2007 r. z 138 mln zł do 241 mln zł, czyli poziomu, na którym operuje na przykład producent kafelków Cersanit, tyle że jego przychody są ponad dwa razy większe niż Koelnera.
- Chcąc poprawić rotacje towarów w szybko rosnącej grupie, jeszcze w grudniu 2006 r. zdecydowali się na zautomatyzowanie centralnego magazynu.Na wykonawcę wybrano Sygnity, prace miały potrwać do sierpnia 2007 roku.Tyle że Sygnity przeżywało wtedy problemy, przeprowadzało wielką restrukturyzację zatrudnienia, a dział automatycznych magazynów wystawiono na sprzedaż. Cały projekt szybko się rozjechał. Zamiast usprawnić pracę, magazyn zaczął zatrzymywać wielkie partie towarów albo codziennie zmieniać ceny produktów, dezorientując sprzedawców i zniechęcając klientów. Prace przeciągnęły się o osiem miesięcy. Nawarstwianie się biznesowych "pożarów" powodowało, że spółka płaciła coraz wyższą cenę za ich gaszenie. Zupełnie nieprzystosowany do europejskiej struktury Koelnera okazał się system raportowania finansowego, w którym na przykład wyniki przychodzące z zagranicznych filii trzeba było ręcznie obrabiać w Excelu !!!! W końcu doszło do tego, że Koelnerowie stracili nawet na różnicach kursowych, choć spółka była przed nimi zabezpieczona. Wartość sprzedaży idącej na eksport z grubsza odpowiadała wartości kupowanych za granicą materiałów. Kupują w euro i sprzedają w euro blisko 50% produkcji. Sytuację finansową skomplikowało dodatkowo przejęcie Śrubeksu wymuszone koniecznością przeniesienia produkcji Rawlpluga do Polski.To wszystko spowodowało że zyski spadły do tych sprzed pięciu lat.To ciągle jest średniej wielkości firma z bardzo dobrym modelem biznesowym, której zabrakło wyłącznie korporacyjnej struktury. Pytanie, czy teraz wystarczy to wszystko ułożyć i czy spółka gładko wróci na ścieżkę wzrostu ?

Tabelka z TVN CNBC

Krakchemia porównanie IV 2006 - do IV 2007

Przychody 56 ml - 72ml wzrost o 29,3%
Zysk operacyjny 0,595 ml - 1,934 wzrost +225%
Zysk netto 0,275 ml - 1,363 ml wzrost + 395%

Za raportem Millenium z 27.03.2009

Eurocash pokaza³ dobre wyniki za IV kwarta³, które by³y zgodne z naszymi oczekiwaniami na
poziomie zysku netto. Z uwagi na brak zad³u¿enia, stabilne wyniki oraz wyp³atê dywidendy
spó³ka s³usznie notowana jest z premi¹ w stosunku do konkurencji. Jej wysokoœæ w ostatnim
czasie znacznie zmnieszy³a siê i przy obecnym poziomie kursu akcji sk³ania nas to do
podwy¿szenia rekomendacji dla Eurocasha z neutralnie do akumuluj z now¹ cen¹ docelow¹
na poziomie 10.5 PLN.
Wyniki w IV kwartale
Wyniki przedstawione przez spó³kê by³y dobre i zbli¿one do naszych oczekiwañ na poziomie zysku
operacyjnego i zysku netto. Przychody spó³ki wzros³y w IV kw. o 25% r/r do 1595.4 mln PLN. Przychody ze
sprzeda¿y Eurocash&Carry poprawi³y siê o 24.7% r/r (+3.9% like-for-like), ze sprzeda¿y "Delikatesów Centrum"
o 36.2% (+9.2% like-for-like), z KWDT o 0.6%. Konsolidacja McLane powiêkszy³a przychody dodatkowo o
226 mln PLN.
Pomimo konsolidacji McLane rentownoœæ spó³ki jest bardzo dobra. Mar¿a brutto na sprzeda¿y ca³ej Grupy
wzros³a o 0.2 p.p. r/r do 8.60%. Mar¿a EBIT wzros³a o 0.06 p.p. do 2.58%, co prze³o¿y³o siê na wzrost zysku
operacyjnego o 28.1% do 41.2 mln PLN. Wyniki operacyjne IV kwarta³u by³y obci¹¿one m.in. kosztami programów
motywacyjnych w kwocie 1.4 mln PLN (5.7 mln PLN w 2008r.). Spó³ka zanotowa³a wysokie koszty finansowe
(9.1 mln PLN vs. 6.8 mln PLN przed rokiem), na co wp³yw, poza standardowymi kosztami rozliczeñ z
producentami, mia³y dalsze ujemne ró¿nice kursowe na czêœci ceny za McLane (ok. 1.0 mln PLN). Dodatkowo,
spó³ka na udziale w wynikach PayUp zanotowa³a 0.9 mln PLN straty. Pomimo tego, dziêki niskiej efektywnej
stopie podatkowej (13.7% - utworzenia aktywa podatkowego w zwi¹zku ze stratami podatkowymi McLane),
zysk netto wzrós³ a¿ o 39.3% r/r do 27.3 mln PLN. Perspektywy na najbli¿sze kwarta³y
Dynamika przychodów w kolejnych kwarta³ach bêdzie ju¿ zdecydowanie ni¿sza ni¿ w ubieg³ym roku, g³ównie
z uwagi na spowolnienie we wzrostach like-for-like. Spó³ka zak³ada, ¿e rynek FMCG wzroœnie w ca³ym roku
zgodnie z inflacj¹ (ok. 3%), ale jej przychody w starych placówkach maj¹ rosn¹æ szybciej. W przypadku
hurtowni Cash&Carry pozytywnie na ten wzrost wp³ynie dalsza modernizacja placówek (dotyczas ok. 2/3
hurtowni), która pozwoli³a w ubieg³ym roku osi¹gn¹æ w danej placówce nawet dodatkowe 2 p.p. w tempie
poprawy przychodów. Wysokie dynamiki wzrostu, kilka p.p. ponad rynek, powinny ponownie pokazaæ
„Delikatesy Centrum”.Przychody z KDWT, pomimo spadaj¹cych wolumenów, dziêki podwy¿ce akcyzy na papierosy oraz wzrostowi
sprzeda¿y produktów impulsowych, powinny utrzymaæ siê na podobnym poziomie co w roku ubieg³ym.
Spadki mog¹ wyst¹piæ w I po³owie roku, z uwagi na przesuniêcie wp³ywu akcyzy na sprzeda¿ o ok. 5
miesiêcy. Z uwagi na bardzo niskie mar¿e w tym segmencie nie wp³ynie to jednak na osi¹gane zyski.
Poza wzrostem like-for-like, sprzeda¿ bêdzie wspierana przez nowe placówki. Spó³ka zamierza otworzyæ w
2009r. 8 hurtowni Cash&Carry oraz ponad 80 „Delikatesów Centrum”. Pomimo s³abego rynku rentownoœæ
ca³ej Grupy w br. powinna siê poprawiæ. Wp³yw na to bêdzie mia³a poprawa wyników w McLane, ni¿szy
udzia³ w przychodach niskomar¿owego KDWT oraz wzrost sprzeda¿y produktów pod w³asnymi markami.
Choæ ca³y rok dla spó³ki pod wzglêdem poprawy zysków bêdzie bardzo dobry, w I kwartale
dynamiki roczne zysków nie bêd¹ najlepsze. Wynikaæ to bêdzie g³ównie z przesuniêcia Œwi¹t
Wielkanocnych z marca na kwiecieñ oraz ze stosunkowo mroŸnej zimy, co m.in. wp³ywa na
sprzeda¿ w sklepach „abc”. Ponadto, podobnie jak w IV kwartale, na wynik netto w wysokoœci
0.5-1 mln PLN wp³ynie strata spó³ki PayUp.Premia uzasadniona
Premia w wycenie rynkowej Eurocash w stosunku do konkurentów zdecydowanie siê obni¿y³a i jej poziom
wydaje siê uzasadniony. Spó³ka bêdzie pokazywa³a w najbli¿szych kwarta³ach solidne wyniki. Ujemny cykl
konwersji gotówki wraz z wysokim poziomem zysków pozwala w pe³ni na sfinansowanie wszelkich inwestycji
organicznych ze œrodków w³asnych (szacowany capex ok. 50 mln PLN). Zad³u¿enie spó³ki jest niskie i
zamierza ona nadal wyp³acaæ solidn¹ dywidendê. Wed³ug naszych szacunków bêdzie to ok. 40 mln PLN, co
daje ok. 0.3 PLN na akcjê (3.5% dividend yield).

Za raportem Millenium "Handel FMCG" z 27.03.2009

EMPERIA
W roku bieżącym w Emperii wciąż wysokie pozostan¹ koszty restrukturyzacji i rozwoju Grupy. Zintensyfikowane bêd¹ zw³aszcza
inwestycje w segment detaliczny. S³abych wyników nale¿y siê jednak spodziewaæ g³ównie w I i II kwartale, na co wp³yw, poza
s³abymi rezultatami nowych placówek hurtowych i detalicznych mia³o otwarcie centrum dystrybucyjnego. Niemniej jednak nadal
uwa¿amy, i¿ od III kwarta³u Emperia zacznie notowaæ wysokie dynamiki wzrostu zysków, a potencja³ poprawy wyników w
d³u¿szym terminie jest znacz¹cy. Pozytywnie na rezultaty spó³ki bêd¹ wp³ywaæ ni¿sze ceny paliw (nawet 5-7 mln PLN
oszczêdnoœci przy spadku cen paliw o 10% œredniorocznie), ni¿sza efektywna stopa podatkowa (ok. 21% w porównaniu do
24% w 2008r.), poprawa rotacji zapasów i poprawiaj¹ce siê wyniki nowo otwartych placówek. Przy obecnej cenie Emperia jest
atrakcyjn¹ inwestycj¹ w d³ugim terminie i dlatego nadal rekomendujemy kupno jej akcji.Bior¹c pod uwagê ryzyko oraz obecne kursy akcji spó³ek, za najlepszą
d³ugoterminow¹ inwestycjê nadal uwa¿amy Emperiê, natomiast za najgorsz¹ Almê Market.

Wyniki spó³ki w IV kw., choæ na poziomie netto zgodne z naszymi oczekiwaniami, by³y w du¿ym
stopniu efektem transakcji jednorazowych. Po restrukturyzacji, zw³aszcza w segmencie
hurtowym, Emperia zamierza intensywnie rozwijaæ segment detaliczny, na co przeznaczy ponad
po³owê z 200 mln PLN planowanych inwestycji na 2009r. Zgodnie z wczeœniejszymi
oczekiwaniami wyniki spó³ki w I po³owie roku bêd¹ wci¹¿ s³abe. Pozytywnych tendencji w
dynamice rocznej nale¿y oczekiwaæ dopiero w II po³owie roku. Niemniej jednak nale¿y mieæ na
uwadze dodatkowe wydatki zwi¹zane z planowanym silnym rozwojem segmentu detalicznego,
co mo¿e nieco obni¿yæ jego rentownoœæ. Pomimo stagnacji na rynku, spó³ka spodziewa siê
wzrostu przychodów w br. o 12% r/r i poprawy zysku netto.
Naszym zdaniem potencja³ poprawy wyników spó³ki w d³ugim terminie jest jednak znacz¹cy.
Pozytywnie na rezultaty w obecnym roku bêd¹ wp³ywaæ ni¿sze ceny paliw, ni¿sza efektywna
stopa podatkowa, poprawa rotacji zapasów oraz lepsze wyniki nowo otwartych placówek
dystrybucyjnych. Z uwagi na niski poziom kursu akcji podtrzymujemy rekomendacjê kupuj na
walory spó³ki, wyznaczaj¹c now¹ cenê docelow¹ jednej akcji na poziomie 66.8 PLN.
Wyniki w IV kwartale
Przychody ze sprzeda¿y Emperii wzros³y w IV kwartale o 19.4% r/r do 1302.9 mln PLN i by³y znacznie
powy¿ej naszych oczekiwañ. Niemniej jednak bardzo negatywynie odbieramy znaczny spadek mar¿y brutto
na sprzeda¿y o 2.5 p.p.r/r do 14.8%, co spó³ka t³umaczy zmian¹ asortymentu produktów ogó³em (wzros³o
znaczenie alkoholu, papierosów i chemii) oraz promocjami w nowo otwartych placówkach (pozyskiwanie
nowej bazy klientów). Zysk operacyjny Grupy wyniós³ zaledwie 21.9 mln PLN (-48.1% r/r). Wynik netto spad³
jednak tylko o 19.4% do 19 mln PLN, co w g³ównej mierze wynika³o z wysokiej bazy kosztów finansowych
(wysokie ujemne ró¿nice kursowe przed rokiem), ale przede wszystkim z zawi¹zania aktywów podatkowych
(poprawa wyniku netto o 2 mln PLN, przed rokiem podatek obni¿y³ wynik o 6.3 mln PLN).Inwestycjom nie widaæ koñca...
Choæ restrukturyzacja segmentu dystrybucyjnego powoli zbli¿a siê do koñca, Grupa w bie¿¹cym roku zamierza
intensywnie rozwijaæ segment detaliczny (³¹cznie z ujednolicaniem formatów sklepów i wdro¿eniem systemów
IT) i w mniejszym stopniu dystrybucyjny (planowane otwarcie centrum dystrybucyjnego w Bia³ymstoku w II
po³owie roku). Wiêcej ni¿ po³owa nak³adów inwestycyjnych w wysokoœci 200 mln PLN planowanych na br.
zostanie wydatkowane w³aœnie na segment detaliczny.
...co opóŸnia znaczn¹ poprawê wyników
Poprawa wyników spó³ki w statystyce rocznej, tak jak wczeœniej oczekiwaliœmy, nast¹pi w II po³owie roku.
Jednak jej skala, z uwagi na wysokie koszty rozwoju g³ównie segmentu detalicznego, bêdzie ni¿sza ni¿
wczeœniej oczekiwaliœmy (szacowany przez nas wzrost amortyzacji o blisko 18 mln do 75 mln PLN).
W bie¿¹cym roku korzystnie na wyniki spó³ki bêd¹ wp³ywaæ spadaj¹ce ceny paliw (kilka mln PLN oszczêdnoœci
z uwagi na posiadanie w³asnej floty 700 samochodów) oraz lepsze wyniki nowo otwartych centrów
dystrybucji. Ponadto, poprawi siê obrót zapasami, co powinno uwolniæ czêœæ œrodków finansowych
(kilkanaœcie mln PLN). Pozytywnie na zysk netto mo¿e wp³yn¹æ równie¿ ni¿sza efektywna stopa podatkowa,
która jednak nie poprawi siê w tak znacz¹cym stopniu jak wczeœniej s¹dziliœmy, z uwagi na odnotowany ju¿
w IV kw. ujemny podatek (zak³adamy efektywn¹ stopê podatkow¹ na poziomie 21% na 2009r., przy 24% w
roku 2008).
Wynajem powierzchni pod Delimy oraz kilku centrów dystrybucji denominowany jest w EUR, co w pewnym
stopniu zwiêkszy koszty (o ok. 0.5-2 mln PLN). Niestety z uwagi na poszerzenie asortymentu o produkty z
krótszym terminem rozliczenia (alkohol, chemia, nabia³) zmniejszy³a siê rotacja zobowi¹zañ handlowych, co
mo¿e przyczyniæ siê do uwiêzienia czêœci gotówki.
Wysokie plany inwestycyjne bêd¹ niestety wymaga³y posi³kowania sie kapita³em obcym. Bior¹c pod uwagê
zdecydowanie wy¿sze mar¿e wymagane przez banki, koszty finansowe, pomimo ni¿szych stóp, wzrosn¹

Wojtek_Z napisał(a):
derywat napisał(a):
ja nie kupuję w ogóle zapomniałem o tvn i agorze w kryzysie to najgorsza inwestycja


Szybka akcja na Agorze = 10% :) Można? Można!


Nie, nie można. Zapomniałeś napisać, że od zakupu zapłaciłeś prowizję, od sprzedaży również. Dodatkowo istnieje coś takiego jak podatek Belki. I też go zapłacisz. Dodatkowo dorzuć do swojego zarobku inflację 3,5% i wychodzi że zarobiłeś marnie. Pozdr.

Całkiem niedawno odnalazłem ten portal. I już tutaj pozostanę. Kolego jesteś guru. Rozumiesz i wyjasniasz rzeczy z którymi ja mam problem przy samym tylko czytaniu. Dzieki :-)

Za raportem Millenium z 27.03.2009

Po korekcie o zdarzenia jednorazowe sprzed roku, wyniki finansowe IV kwarta³u by³y lepsze
ni¿ przed rokiem i wy¿sze od naszych oczekiwañ, co potwierdza, ¿e czêœæ nowych spó³ek
zaczyna na siebie zarabiaæ. Z uwagi na s³abego z³otego, wzrost cen energii oraz spadek popytu
na produkty delikatesowe w bie¿¹cym roku, sytuacja w spó³ce nie poprawi siê, przez co
wyniki ca³oroczne bêd¹ wci¹¿ s³abe. Z uwagi na wysokie ryzyko wynikaj¹ce z istotnego
zad³u¿enia spó³ki oraz niskiego poziomu generowanej gotówki podtrzymujemy rekomendacjê
neutralnie dla walorów Almy, wyznaczaj¹c now¹ cenê docelow¹ na poziomie 19.0 PLN.
Wyniki w IV kwartale
Z uwagi na konsolidacjê Paradise Group wyniki skonsolidowane nie s¹ porównywalne. W przypadku rezultatów
jednostkowych Almy by³y one kolejny raz s³abe, ale jednak lepsze od osi¹gniêtych przed rokiem (przy korekcie
zysku sprzed roku o 12 mln PLN z przeszacowania nieruchmoœci) oraz od oczekiwanych przez nas. Œwiadczy
to o poprawie wyników w placówkach otwieranych w ostatnich kwarta³ach. Jednostkowe przychody ze
sprzeda¿y wzros³y o 44% r/r i by³y zbli¿one do naszych oczekiwañ. Spó³ce uda³o siê poprawiæ mar¿ê brutto
na sprzeda¿y (o 2.1 p.p. do 27.8%) oraz znacznie obni¿yæ koszty ogólnego zarz¹du (spadek o 35.1% do 3.3
mln PLN). Dziêki temu bez jednorazowych transakcji Almie uda³o siê odnotowaæ zysk operacyjny w wysokoœci
1.4 mln PLN. Z uwagi jednak na wysokie koszty finansowe (3 mln PLN vs. 0.4 mln PLN przed rokiem) spó³ka
odnotowa³a stratê netto w wysokoœci 0.7 mln PLN. Zad³u¿enie coraz wy¿sze...
Z uwagi na wysokie zad³u¿enie i planowane inwestycje (ok. 10 placówek w tym roku) ryzyko p³ynnoœciowe
spó³ki nadal jest bardzo wysokie. Na szczêœcie poprawi³a siê nieco struktura zad³u¿enia. Kredyty wymagane
do 1 roku to ok. 52 mln PLN (na koniec III kw. 62 mln PLN). Natomiast 14.9 mln PLN to czêœæ zad³u¿enia
d³ugoterminowego, która ma byæ sp³acona w ci¹gu jednego roku, a 37 mln PLN to saldo rachunku bie¿¹cego,
który spó³ka zamierza „rolowaæ” (wczeœniej blisko 50 mln PLN).
W przypadku zapotrzebowania na gotówkê spó³ka jest w stanie dokonaæ leasingu zwrotnego czêœci placówek
lub ewentualnie sprzedaæ czêœæ posiadanych nieruchomoœci inwestycyjnych. Bior¹c pod uwagê
generowan¹ gotówkê (szacowana przez nas EBITDA na 2009r. dla Almy to 35.3 mln PLN) oraz
planowane inwestycje (zak³adamy capex w 2009r. na 86 mln PLN) sprzeda¿ lub leasing czêœci
aktywów wydaje siê nieunikniony. Dodatkowo, spó³ka ma do dyspozycji akcje Vistuli, których obecna
wartoϾ rynkowa to ok. 12 mln PLN.
... oraz s³abe wyniki obci¹¿one kryzysem
Z uwagi na spowolnienie gospodarcze dynamika wzrostu przychodów Almy w starych placówkach bêdzie
niska. Delikatesy, z uwagi na dro¿szy asortyment, mog¹ zachowywaæ siê gorzej ni¿ ca³y rynek.
Ponadto, naszym zdaniem obiekty po³o¿one w centrach handlowych dodatkowo odczuj¹ spadek
obrotów zwi¹zany z mniejsz¹ iloœci¹ klientów robi¹cych zakupy w innych sklepach centrum
(g³ównie odzie¿owych). Wysoka dynamika przychodów ca³ej Grupy bêdzie zwi¹zana wy³¹cznie z
wzrastaj¹c¹ sprzeda¿¹ niedawno otworzonych oraz nowych placówek.
Zyski spó³ki bêd¹ w bie¿¹cym roku nadal obci¹¿ane stratami generowanymi przez nowe placówki, które w
niewielkim stopniu zostan¹ zrekompensowane przez wychodz¹ce na plus sklepy Almy. Wiêkszoœæ umów
najmu placówek Almy jest denominowana w EUR, st¹d koszty wynajmu, przy za³o¿eniu wzrostu
kursu r/r o 20%, mog¹ zwiêkszyæ siê o 4-6 mln PLN (dla ok. 20 placówek). Dodatkowo w bie¿¹cym
roku wzros³y ceny energii elektrycznej (o ok. 30-40%), co bior¹c nawet pod uwagê mo¿liw¹
optymalizacjê wykorzystania energii (oszczêdnoœci rzêdu 10-15% na placówkê), przyczyni siê to
do wzrostu tych kosztów o ok. 1.5 mln PLN.
Naszym zdaniem w obecnej sytuacji rynkowej, ani Krakchemia ani Paradise Group nie poprawi¹ wyników w
2009r. w statystyce rocznej. W przypadku drugiej spó³ki, z uwagi na oferowany asortyment (odzie¿
z najwy¿szej pó³ki) oraz znaczne os³abienie z³otego, rezultaty mog¹ byæ zdecydowanie gorsze.
Je¿eli Alma bêdzie chcia³a lub bêdzie zmuszona szybko poprawiæ bie¿¹c¹ p³ynnoœæ, mo¿liwe, ¿e sprzeda
posiadane przez siebie akcje Vistuli. Obecnie ich rynkowa wartoϾ to ok. 12.3 mln PLN. Przy ewentualnej
sprzeda¿y ca³ego pakietu Grupa odnotuje ksiêgow¹ stratê brutto na poziomie 50.7 mln PLN (przy
1.4 PLN za akcjê). Jednoczeœnie jednak powstanie aktywo podatkowe w wysokoœci 9.6 mln PLN.
Nie uwzglêdniamy sprzeda¿y Vistuli w naszych prognozach.
Z uwagi na fakt, i¿ spó³ka przeszacowa³a nieruchmoœci inwestycyjne do wartoœci godziwej, mo¿liwe, i¿ w
obliczu spadaj¹cych cen na rynku nieruchmoœci, czêœæ z nich zostanie ponownie przeszacowana (tym
razem w „dó³”). Z uwagi na powy¿sze, spó³ka mo¿e odnotowaæ dodatkowe ksiêgowe straty, które
jednak z uwagi na fakt, i¿ wiêkszoœæ wycen zosta³a przeprowadzona w ubieg³ym roku, nie
powinny być istotne.

Informacje
Stopień: Ośmielony
Dołączył: 1 kwietnia 2009
Ostatnia wizyta: 2 lutego 2013 20:55:23
Liczba wpisów: 11
[0,00% wszystkich postów / 0,00 postów dziennie]
Punkty respektu: 0

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,410 sek.

PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +165,97% +33 194,87 zł 53 194,87 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło