pixelg
ARCTIC - Spółki od A do Z - GPW - Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

20 21 22 23 24 25 26 27 28

ARCTIC [ATC]

AKTUALNY KURS: 4,43 zł (-1,12%) 05-06-2020 17:00
anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 087
Wysłane: 24 marca 2017 08:19:34 przy kursie: 5,17 zł
Arctic jest na liście, ale próśb o analizy jest całkiem sporo i będzie trzeba uzbroić się w cierpliwość.

Skimixa
Skimixa PREMIUM
Dołączył: 2012-05-19
Wpisów: 184
Wysłane: 6 kwietnia 2017 11:52:12 przy kursie: 4,84 zł
Kurs zdążył spaść do 4,66 zanim raport zostanł opublikowany .
Do kiedy zostanie opublikowany?
Dziękuję

Tomasz Nawrocki
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2010-04-22
Wpisów: 715
Wysłane: 6 kwietnia 2017 12:03:21 przy kursie: 4,84 zł
Wyniki pod negatywnym wpływem USD

OMÓWIENIE SYTUACJI FINANSOWEJ ORAZ WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ ARCTIC PAPER S.A. (ATC) NA PODSTAWIE RAPORTU ROCZNEGO ZA 2016 ROK

Zmiany w zakresie rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych
Podobnie jak w 2015r. 4kw okazał się dla GK Arctic Paper najsłabszym pod względem wynikowym okresem sprawozdawczym roku obrotowego 2016, w tym dodatkowo słabszym również w ujęciu r/r na poszczególnych poziomach rachunku zysków i strat. W obszarze działalności podstawowej skonsolidowane przychody były co prawda tylko niewiele niższe (o ok 0,5%), lecz już na poziomie wyniku brutto na sprzedaży odnotowano regres zysku o 11% (marża brutto wyniosła 10,9 wobec 12,1% przed rokiem), a na poziomie wyniku netto na sprzedaży stratę wobec zysku przed rokiem (ograniczenie łącznych kosztów sprzedaży i ogólnego zarządu było mniejsze aniżeli spadek wyniku brutto, przy czym koszty sprzedaży spadły a ogólnego zarządu wzrosły). W przypadku dalszych poziomów wynikowych odnotowano wpierw pozytywny wpływ wyniku na działalności pozostałej (przychody wobec kosztów netto przed rokiem), co przełożyło się na wykazanie zysku operacyjnego wobec straty przed rokiem, lecz za sprawą znacznie większych (blisko 5x) kosztów finansowych netto strata na poziomie wyniku brutto okazała się r/r ok 2x większa a na poziomie netto z działalności kontynuowanej blisko 3x większa (w tym dla akcjonariuszy zysk zmniejszył się o 83%).

Mimo słabego 4kw, w skali całego 2016r. wyniki Grupy okazały się na wielu poziomach rachunku zysków i strat lepsze w ujęciu r/r. Przychody ze sprzedaży wzrosły o 2%, zysk brutto na sprzedaży o 3%, zysk netto na sprzedaży o 29% (ograniczenie łącznych kosztów sprzedaży o ogólnego zarządu o 3%), zysk operacyjny o 25% (nieznacznie większe r/r przychody netto z działalności pozostałej), zysk brutto o 3% (blisko 2x większe koszty finansowe netto, w tym zwłaszcza z tytułu różnic kursowych), zysk netto z działalności kontynuowanej okazał się z kolei mniejszy o 17% (w tym dla akcjonariuszy większy o 52%)

Opisaną wyżej sytuację zobrazowano od strony wartościowej na wykresach poniżej [jednostka – tys. zł].


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Jednocześnie należy zauważyć, że raportowane wyniki za 4kw okazały się wyraźnie gorsze od konsensusu PAP w odniesieniu do przychodów (różnica -1%) i zysku operacyjnego (różnica -85%) oraz lepsze na poziomie wyniku netto (różnica +40%).

Biorąc pod uwagę rachunek segmentowy [wykresy poniżej, jednostka – tys. zł oraz %] można stwierdzić, że pogorszenie wyników Grupy w 4kw to głównie efekt spadku przychodów w segmencie papierów powlekanych oraz wyniku EBITDA w segmencie celulozy. Ten ostatni segment również negatywnie oddziaływał na wyniki roczne Grupy. Najbardziej korzystna sytuacja w obu rozpatrywanych okresach sprawozdawczych występowała z kolei w największym pod względem obrotów segmencie papierów niepowlekanych – wzrost przychodów, wyniku EBITDA i marży proc.


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Patrząc się na tendencje wynikowe i efektywnościowe ATC w szerszej perspektywie czasowej [wykresy poniżej; ujęcie narastające za 12m; jednostka – tys. zł oraz %] można stwierdzić, że słabszy 4kw 2016r. jak na razie wpłynął na nie tylko w niewielkim stopniu. Podstawowe wskaźniki rentowności od pewnego czasu stabilizują się w wąskim zakresie.


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


W kontekście perspektyw na kolejne okresy sprawozdawcze należy odnotować, że otoczenie rynkowe generalnie pozostaje trudne (spadek r/r dostaw papierów i ich cen). W tym kontekście wykazany w 4kw2016r. nieznaczny wzrost zamówień w ujęciu r/r (+0,6%) należy postrzegać jako pozytyw (choć jednocześnie w ujęciu kw/kw zamówienia spadły o 7,8%). Również ostatnie zmiany cen na rynku celulozy można postrzegać pozytywnie w kontekście działalności ATC, w tym zwłaszcza rosnącą różnicę między celulozą NBSK (produkowaną przez Rottneros) i BHKP (stanowiącą główny produkcyjny składnik kosztowy Grupy) – ceny tej drugiej spadły r/r w 4kw znacznie bardziej aniżeli pierwszej (odpowiednio -18,3% i -1,2%), co przełożyło się na spadek udziału kosztów celulozy w koszcie własnym sprzedaży papieru z 62 do 56%. Innym istotnym obszarem wpływu na wyniki Grupy to ceny energii elektrycznej (zwłaszcza w Szwecji) oraz zmiany kursów walutowych. Komentarz Zarządu wskazuje, że dla Grupy korzystna jest sytuacja, gdy złotówka i korona szwedzka są słabe w relacji do euro i funta oraz mocne względem dolara amerykańskiego, a złotówka jest słaba w relacji do korony szwedzkiej, przy czym relacje względem euro oddziałują bardziej na stronę przychodową a względem usd na stronę kosztową dot. celulozy (jest to dobrze widoczne w rachunku segmentowym, gdzie mocny dolar w 4kw przełożył się na znaczne pogorszenie r/r wyniku EBITDA Grupy).

Z pozostałych informacji przekazanych w komentarzu Zarządu do rocznego sprawozdania finansowego warto odnotować jeszcze pozytywny wpływ na wydajność i rentowność negocjacji ze związkami zawodowymi w zakładzie Grycksbo AB w Szwecji, które sfinalizowano w 2016r, wprowadzanie z powodzeniem nowych produktów (gatunków papieru) oraz zmianę struktury finansowania (wcześniejsza spłata kredytów i pozyskanie środków z emisji obligacji).

W kolejnych latach celem strategicznym Grupy pozostaje utrzymanie obecnej pozycji lidera w dziedzinie papieru wysokogatunkowego przeznaczonego dla rynków Europy Zachodniej (blisko 90% udziału w przychodach) przy jednoczesnym wykorzystaniu spodziewanego wzrostu rynku papieru w Europie Środkowo-Wschodniej.

Z punktu widzenia sprawozdania z przepływów pieniężnych ATC w 4kw 2016r. należy odnotować wyraźne pogorszenie r/r na poziomie salda ogólnego (-81,8 wobec -9,7 mln zł), co w decydującym stopniu było wynikiem znacznie większych inwestycyjnych i finansowych wydatków netto (odpowiednio -58,7 wobec -35,5 mln zł oraz -110,1 wobec -35,8 mln zł); przepływy z samej działalności operacyjnej okazały się wyższe r/r (87,1 wobec 61,6 mln zł), jednakże w głównej mierze z za sprawą zmian zapotrzebowania na kapitał obrotowy (nadwyżka finansowa netto wyniosła 22,1 wobec 27 mln zł przed rokiem).

Tym samym w ujęciu narastającym za 12m, w porównaniu ze stanem na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego, mamy wyraźne pogorszenie w zakresie ogólnego salda gotówkowego, wraz z powrotem w ujemny obszar wartości (wykres poniżej, jednostka – tys. zł), co jest głównie efektem wyższych inwestycyjnych i finansowych wydatków netto, których wzrost nie został adekwatnie zrównoważony zmianami po stronie przepływów operacyjnych.


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Ocena sytuacji finansowej
Z punktu widzenia bilansu ATC w ostatnim okresie sprawozdawczym nastąpił spadek sumy bilansowej o 3%, który po stronie aktywów wiązał się ze zwiększeniem wartości aktywów trwałych o 7% (głównie w zakresie środków trwałych i aktywa z tytułu podatku odroczonego) i zmniejszeniem wartości aktywów obrotowych o 11% (głównie w zakresie należności handlowych i środków pieniężnych), a po stronie pasywów ze wzrostem kapitału własnego o 2% i spadkiem zobowiązań ogółem o 6% (zobowiązania krótkoterminowe zmniejszyły się o 25%, głównie w części oprocentowanej, a długoterminowe wzrosły o 43%; dług oprocentowany spadł o 19% i na koniec okresu stanowił 38% zobowiązań ogółem). Odnotować również należy, że w bilansie Grupy cały czas, choć już w znacznie mniejszej wartości, wiszą aktywa i zobowiązania dot. zakładu w Mochenwagen (działalność zaniechana) – odpowiednio 12,7 i 18,1 mln zł wobec 47,5 i 81,3 mln zł przed rokiem.

Przedstawione wyżej zmiany przełożyły się generalnie in plus na strukturę kapitałowo-majątkową ATC, gdzie zwiększono nieco nadwyżkowe pokrycie aktywów trwałych kapitałami stałymi, przy niepełnym własnymi (84% pokrycia). Szczegółową strukturę bilansu Grupy wraz z jej zmianami w czasie przedstawiono na wykresach poniżej [aktywa po lewej, pasywa po prawej; jednostka – tys. zł]


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Biorąc pod uwagę analizę sprawozdania finansowego ATC za 2016r. można stwierdzić pewną poprawę sytuacji finansowej, przy czym nadal w ramach strefy niepewnej (serwisowy rating bazujący na modelu Altmana poprawił się z BB- na BB+).

Zadłużenie Grupy, mimo pewnego ograniczenia, nadal jest znaczące (blisko 58% aktywów ogółem). W ramach niego ciągłą przewagę w czasie mają składniki krótkoterminowe (obecnie 58-42), w tym głównie nieoprocentowane. Nadal dość znaczny, choć ostatnio mniejszy, jest również poziom długu oprocentowanego (ok 38% długu ogółem), co ma swój wymierny wpływ na koszty finansowe w rachunku zysków i strat. Obsługa zadłużenia jest pod kontrolą – pokrycie odsetek wynikami EBIT/EBITDA jest wielokrotne, a relacje dług netto – EBIT/EBITDA relatywnie krótkie (1-2 lata). Także pod względem płynności finansowej sytuację Grupy można ocenić generalnie jako dość bezpieczną. Nie ma tu jakiś wielkich rezerw płynnościowych, ale poszczególne relacje wskazują na poziomy optymalne bądź też bliskie optymalnym.

Szczegóły dotyczące poszczególnych wskaźników znajdują się pod linkiem: www.stockwatch.pl/gpw/arctic,w...

Ocena sytuacji rynkowej
Mimo słabszych wyników zaraportowanych za 4kw 2016r. serwisowe automaty jako wypadkowa wskazują nadal na znaczne niedowartościowanie akcji Arctic Paper na GPW w Warszawie. Wyraźna różnica in plus względem wyceny rynkowej dotyczy wszystkich trzech grup metod, przy czym w największym stopniu mnożnikowych. Dalszy rozwój wypadków w dużym stopniu będzie uzależniony od sytuacji na rynku walutowym (czy dolar utrzyma swoją moc, czy też przyjdzie w tym obszarze jakaś dłuższa odwilż) oraz otoczeniu rynkowym działalności papierniczej, w tym zwłaszcza zmianach zapotrzebowania na papier i jego cen, które ostatnio nie rozpieszczało.

Link do wskaźników www.stockwatch.pl/gpw/arctic,w... oraz...
wycen www.stockwatch.pl/gpw/arctic,w...

>> …więcej analiz najnowszych raportów finansowych innych spółek jest tutaj

Przy okazji, na potrzeby badań naukowych, chciałbym prosić o wypełnienie prostej (mam przy najmniej taką nadzieję) ankiety dotyczącej kryteriów oceny reputacji spółek notowanych na giełdzie – link goo.gl/forms/oMFdtU8FmRpYy4zH2... Zróżnicowanie ocen poszczególnych kryteriów mile widziane:). Z góry dziękuję!
Powyższa treść przez 150 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Edytowany: 6 kwietnia 2017 12:10


Skimixa
Skimixa PREMIUM
Dołączył: 2012-05-19
Wpisów: 184
Wysłane: 16 maja 2017 19:45:01 przy kursie: 4,60 zł
Witam
Bardzo proszę o analize wyników .

Tomasz Nawrocki
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2010-04-22
Wpisów: 715
Wysłane: 21 maja 2017 09:51:19 przy kursie: 4,56 zł
Uspokojenie po burzy, ale czy na długo…

OMÓWIENIE SYTUACJI FINANSOWEJ ORAZ WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ ARCTIC PAPER S.A. (ATC) NA PODSTAWIE RAPORTU OKRESOWEGO ZA 1KW 2017 ROKU

Zmiany w zakresie rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych
W odróżnieniu od poprzedniego okresu sprawozdawczego w 1kw 2017r wyniki zaraportowane przez GK Arctic Paper w ramach rachunku zysków i strat prezentowały się r/r już w bardziej korzystnym świetle; wyjątek stanowiły jedynie przychody ze sprzedaży, które okazały się niższe o 1%. Na poziomie wyniku brutto na sprzedaży Grupa wykazała wzrost zysku o 3% (marża brutto wyniosła 15,7 wobec 15,2% przed rokiem), w przypadku wyniku netto na sprzedaży o 6% (jedynie minimalny wzrost r/r łącznych kosztów sprzedaży i ogólnego zarządu), operacyjnego o 7% (nieco większe r/r przychody netto na działalności pozostałej), brutto o 27% (dużo niższe finansowe koszty netto, m.in. za sprawą dodatnich różnic kursowych oraz korekty wyceny zobowiązań finansowych), a po uwzględnieniu mniejszych r/r obciążeń podatkowych na poziomie wyniku netto z działalności kontynuowanej wzrost zysku wyniósł 42%, w tym 96% dla akcjonariuszy.

Opisaną sytuację zobrazowano od strony wartościowej na wykresie poniżej [jednostka – tys. zł].


kliknij, aby powiększyć


Jakkolwiek podane przez Grupę wyniki w ujęciu r/r wyglądają generalnie korzystnie to zarazem względem konsensusu rynkowego podawanego przez PAP wypadają już różnie: przychody i zysk netto okazały się wyższe o odpowiednio 1 i 5%, a zysk operacyjny niższy o 14%.

Biorąc pod uwagę rachunek segmentowy [wykres poniżej, jednostka – tys. zł oraz %] można stwierdzić, że na wyniki Grupy w 1kw najbardziej pozytywnie przełożył się segment papierów powlekanych (zysk wobec straty na poziomie EBITDA przy wyraźnej poprawie marży) i niepowlekanych (nieznaczny wzrost zysku na poziomie EBITDA za sprawą poprawy marży), co osiągnięto mimo nieznacznie niższych przychodów. Z kolei w segmencie celulozy, mimo wzrostu przychodów, odnotowano spadek marży i zysku na poziomie EBITDA.


kliknij, aby powiększyć


Patrząc się na tendencje wynikowe i efektywnościowe ATC w szerszej perspektywie czasowej [wykresy poniżej; ujęcie narastające za 12m; jednostka – tys. zł oraz %] w obu przypadkach można stwierdzić kontynuację stabilizacji (jeśli gdzieniegdzie zarysowuje się bardziej widoczna poprawa to jest ona mimo wszystko nieznaczna).


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


W kontekście perspektyw na kolejne okresy sprawozdawcze należy zauważyć, że otoczenie rynkowe w dalszym ciągu pozostaje trudne (spadek r/r zapotrzebowania i dostaw papierów oraz ich cen). W tym kontekście ponowny ilościowy wzrost sprzedaży papierów z zakładów Grupy należy uznać za spory pozytyw, który zarazem oznacza wzrost udziału w rynku. Dodatkowo utrzymały się również korzystne dla Grupy tendencje na rynku celulozy, gdzie rośnie cena celulozy NBSK, którą produkuje Rottneros, a spada BHKP (stanowiącej główny produkcyjny składnik kosztowy Grupy), choć w komentarzu do sprawozdania Prezes Grupy stwierdza, że ostatni miesiąc 1kw był już pod wpływem wzrostu cen celulozy. W tym kontekście duże znaczenie dla przyszłych wyników Grupy będzie miała zdolność do podniesienia cen jej produktów. W kwestiach walutowych utrzymuje się r/r słabość złotówki i korony do euro oraz dolara, co z jednej strony pozytywnie przekłada się na przychody, ale równocześnie daje o sobie in minus znać w obszarze kosztów. Ostatnie zmiany na rynku można jednak rozpatrywać w kategoriach większych korzyści dla Grupy – relatywne zmniejszanie się r/r siły dolara i umacnianie euro.

Z punktu widzenia sprawozdania z przepływów pieniężnych ATC w 1kw 2017r. należy odnotować kolejne pogorszenie r/r na poziomie salda ogólnego (-27,1 wobec -20,1 mln zł), co w decydującym stopniu było wynikiem większych inwestycyjnych wydatków netto (-30,9 wobec -25,8 mln zł) oraz wydatków (spłata zadłużenia oprocentowanego) wobec wpływów netto przed rokiem w obszarze finansowym (-18,1 wobec 5,5 mln zł); przepływy z samej działalności operacyjnej okazały się ponownie wyższe r/r (21,9 wobec 0,2 mln zł), tym razem przy jednoczesnej poprawie w zakresie nadwyżki finansowej netto (66,5 wobec 54,2 mln zł przed rokiem).

Tym samym w ujęciu narastającym za 12m, w porównaniu ze stanem na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego, z jednej strony mamy dalsze, tym razem nieznaczne, pogorszenie ogólnego salda gotówkowego w ramach ujemnego zakresu wartości, a z drugiej poprawę w obszarze operacyjnym (wykres poniżej, jednostka – tys. zł). Biorąc pod uwagę, że przepływy operacyjne bazują w rozpatrywanym przypadku niemal w pełni na nadwyżce finansowej netto, a zwiększone wydatki wynikają w głównej mierze z poniesionych nakładów inwestycyjnych, ogólną strukturę przepływów, mimo ujemnego salda, należałoby postrzegać mimo wszystko bardziej w kategoriach pozytywnych niż negatywnych.


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Ocena sytuacji finansowej
Z punktu widzenia bilansu ATC w ostatnim okresie sprawozdawczym nastąpił kolejny spadek sumy bilansowej, tym razem o 4%, który po stronie aktywów wiązał się z takim samym zmniejszeniem wartości aktywów trwałych (głównie w zakresie środków trwałych i wartości niematerialnych) i obrotowych (głównie w zakresie zapasów i środków pieniężnych), a po stronie pasywów ze spadkiem kapitału własnego o 1% i zobowiązań ogółem o 6% (zobowiązania krótkoterminowe zmniejszyły się o 10%, głównie w części oprocentowanej, a długoterminowe pozostały na zbliżonym do dotychczasowego poziomie; dług oprocentowany spadł o 5% i na koniec okresu stanowił 38% zobowiązań ogółem). Odnotować również należy, że w bilansie Grupy nadal wiszą aktywa i zobowiązania dot. zakładu w Mochenwagen (działalność zaniechana) – odpowiednio 12,3 i 20,1 mln zł wobec 26,9 i 56,9 mln zł przed rokiem.

Przedstawione wyżej zmiany przełożyły się ponownie nieco in plus na strukturę kapitałowo-majątkową ATC, gdzie zwiększono nieco nadwyżkowe pokrycie aktywów trwałych kapitałami stałymi, przy nadal niepełnym własnymi (87% pokrycia). Odnotować przy tym warto utrzymanie korzystnej struktury kapitału obrotowego netto, wskazującej na jego nadwyżkę względem bieżących potrzeb. Szczegółową strukturę bilansu Grupy wraz z jej zmianami w czasie przedstawiono na wykresach poniżej [aktywa po lewej, pasywa po prawej; jednostka – tys. zł]


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Biorąc pod uwagę analizę sprawozdania finansowego ATC za 1kw 2017r. można stwierdzić kontynuację nieznacznej poprawy sytuacji finansowej, przy czym nadal w ramach strefy niepewnej (serwisowy rating bazujący na modelu Altmana pozostał na poziomie BB+).

Szczegóły dotyczące poszczególnych wskaźników znajdują się pod linkiem: www.stockwatch.pl/gpw/arctic,w...

Ocena sytuacji rynkowej
Na dzień analizy serwisowe automaty jako wypadkowa wskazują nadal na znaczne niedowartościowanie akcji Arctic Paper na GPW w Warszawie. Wyraźna różnica in plus względem wyceny rynkowej dotyczy wszystkich trzech grup metod, przy czym w największym stopniu mnożnikowych. Dalszy rozwój wypadków w tradycyjnie będzie uzależniony od sytuacji na rynku walutowym oraz otoczeniu rynkowym działalności papierniczej.

Link do wskaźników www.stockwatch.pl/gpw/arctic,w... oraz...
wycen www.stockwatch.pl/gpw/arctic,w...

>> …więcej analiz najnowszych raportów finansowych innych spółek jest tutaj

Przy okazji, na potrzeby badań naukowych, chciałbym prosić o wypełnienie prostej (mam przy najmniej taką nadzieję) ankiety dotyczącej kryteriów oceny reputacji spółek notowanych na giełdzie – link goo.gl/forms/oMFdtU8FmRpYy4zH2... Zróżnicowanie ocen poszczególnych kryteriów mile widziane:). Z góry dziękuję!
Powyższa treść przez 150 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Edytowany: 21 maja 2017 09:51

Skimixa
Skimixa PREMIUM
Dołączył: 2012-05-19
Wpisów: 184
Wysłane: 21 maja 2017 10:10:43 przy kursie: 4,56 zł
Dziękuję.
Bardzo niedowartościowana spółka . Liczę , że w końcu ktoś to dostrzeże .

Tomasz Nawrocki
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2010-04-22
Wpisów: 715
Wysłane: 21 maja 2017 21:56:19 przy kursie: 4,56 zł
No tak, tylko proszę zauważyć że niedowartościowanie opiera się na wynikach już zaraportowanych, a co do przyszłych jest mimo wszystko więcej niepewności niż pewności, co może studzić zapał inwestorów do zakupów. Wystarczy, że tak jak w 4kw ubiegłego roku waluty nie tak się zachowają i już jest problem.

Pilkahalowa
Pilkahalowa PREMIUM
Dołączył: 2013-05-28
Wpisów: 168
Wysłane: 22 maja 2017 15:20:34 przy kursie: 4,57 zł
Wydaje mi się, że niska wycena wynika z długoterminowego postrzegania całej branży. Cyfryzacja zmniejsza zapotrzebowanie na papier. Duży podmiot może ładnych parę lat być jeszcze rentowny ale na wielkie wzrostu nie ma chyba co liczyć tutaj.

Skimixa
Skimixa PREMIUM
Dołączył: 2012-05-19
Wpisów: 184
Wysłane: 28 sierpnia 2017 19:07:48 przy kursie: 4,54 zł
Bardzo proszę o analizę raportu. Dzięki

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 087
Wysłane: 28 sierpnia 2017 22:21:05 przy kursie: 4,54 zł


Tomasz Nawrocki
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2010-04-22
Wpisów: 715
Wysłane: 4 września 2017 14:58:42 przy kursie: 4,78 zł
Papier, nożyczki, kamień

OMÓWIENIE SYTUACJI FINANSOWEJ ORAZ WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ ARCTIC PAPER S.A. (ATC) NA PODSTAWIE RAPORTU OKRESOWEGO ZA 1 PÓŁROCZE 2017 ROKU

Zmiany w zakresie rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych
W 2kw 2017r GK Arctic Paper generalnie kontynuowała r/r względnie pozytywne tendencje wynikowe w ramach rachunku zysków i strat, nie unikając przy tym jednakże małych odstępstw. W obszarze działalności podstawowej Grupa ponownie odnotowała nieznaczny (3%) spadek skonsolidowanych przychodów (efekt relatywnego umocnienia r/r złotówki w szczególności względem euro, korony szwedzkiej, czy funta), lecz dzięki jeszcze większemu ograniczeniu kosztów własnych sprzedaży (niższe koszty zakupu i zużycia celulozy) na poziomie wyniku brutto na sprzedaży Grupa wykazała wzrost zysku o 2% (marża brutto wyniosła 20,13 wobec 19,27% przed rokiem), a w przypadku wyniku netto na sprzedaży o 16% (głównie za sprawą ograniczenia o 4% kosztów sprzedaży). Ten pozytywny rozwój sytuacji został przystopowany na poziomie operacyjnym, gdzie za sprawą znacznie niższych r/r przychodów netto (3,5 wobec 8,3 mln zł) wykazano spadek zysku o 2% (efekt niższej sprzedaży pozostałych materiałów i energii). Negatywną tendencję wynikową udało się jednak odwrócić już na poziomie wyniku brutto, gdzie za sprawą wyraźnego ograniczenia kosztów finansowych netto (10,4 wobec 13,3 mln zł) wykazano wzrost zysku o 11%. Ostatecznie, po uwzględnieniu obciążeń podatkowych, na poziomie wyniku netto z działalności kontynuowanej (z wyłączeniem Mochenwagen) Grupa odnotowała wzrost zysku o 24%, na poziomie wyniku netto (z uwzględnieniem działalności zaniechanej tj. Mochenwagen) wzrost zysku wyniósł 21%, w tym 132% dla akcjonariuszy.

W skali 6m 2017 r. przychody zmniejszyły się r/r o 2%, zysk brutto na sprzedaży wzrósł o 2%, zysk netto na sprzedaży o 10%, zysk operacyjny o 3%, zysk brutto o 21%, a zysk netto z działalności kontynuowanej o 36% (zysk netto z uwzględnieniem Mochenwagen wzrósł o 51%, w tym dla akcjonariuszy o 180%).

Opisaną sytuację zobrazowano od strony wartościowej na wykresach poniżej [jednostka – tys. zł].


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Biorąc pod uwagę rachunek segmentowy [wykresy poniżej, jednostka – tys. zł oraz %] można stwierdzić, że na wyniki Grupy w 2kw 2017 r. najbardziej pozytywnie przełożył się segment celulozowy (poprawa przychodów, zysku na poziomie EBITDA i marży). W pewnym sensie o pozytywnym wpływie można również mówić w przypadku segmentu papierów powlekanych, lecz wiązało się to jedynie z ograniczeniem strat na poziomie EBITDA i tym samym ujemnej marży. Pod względem przychodów zarówno segment papierów powlekanych jak i niepowlekanych wypadły słabo (spadek w ujęciu r/r), a w przypadku drugiego z wymienionych odnotowano również niższy wynik EBITDA i spadek rentowności. W ujęciu całego półrocza obraz sytuacji prezentuje się bardzo podobnie do tej opisanej dla 2kw, a jedyna większa różnica to nieco niższa marża r/r w segmencie celulozy (wyniki 2kw nie zneutralizowały w pełni słabszego 1kw).


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Patrząc się na tendencje wynikowe i efektywnościowe ATC w szerszej perspektywie czasowej [wykresy poniżej; ujęcie narastające za 12m; jednostka – tys. zł oraz %] w obu przypadkach można stwierdzić kontynuację stanu na pograniczu stabilizacji i nieznacznej tendencji wzrostowej.


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


W kontekście perspektyw na kolejne okresy sprawozdawcze należy zauważyć, że otoczenie rynkowe w dalszym ciągu nie rozpieszcza, choć w odróżnieniu od wcześniejszych okresów można mówić o pewnej poprawie – Grupa raportuje o wzrostach ilości zamówień r/r oraz nieznacznych (1-3%) wzrostach cen papieru (w euro). Jednocześnie jednak doszło do odwrócenia tendencji w zakresie cen na rynku celulozy – celuloza NBSK, którą produkuje Rottneros, nadal rośnie ale w dużo mniejszym tempie aniżeli spadająca dotychczas BHKP (stanowiąca główny produkcyjny składnik kosztowy Grupy). Póki co, w 2kw średni koszt celulozy używanej do produkcji papieru w ATC wyrażony w PLN był mniejszy r/r o blisko 3%, lecz biorąc pod uwagę że w strukturze zużycia Grupy celuloza BHKP ma aż 74%, przy utrzymaniu się wzrostowych tendencji jej ceny może pojawić się problem. W kwestiach walutowych także doszło miejscami do odwrócenia sytuacji, w tym zwłaszcza w odniesieniu do złotówki, która umocniła się r/r względem euro i dolara, co przełożyło się negatywnie na przychody, choć w ograniczonym zakresie zadziałało również korzystnie w obszarze kosztów papierni w Kostrzynie. Ostatnie zmiany na rynku można co prawda rozpatrywać w kategoriach większych korzyści dla Grupy – relatywne zmniejszanie się r/r siły dolara i umacnianie euro, w tym również względem złotówki – lecz póki co raczej bardziej na zasadzie ograniczania negatywnego wpływu średnich kursów w ujęciu r/r.

Z punktu widzenia sprawozdania z przepływów pieniężnych ATC w 2kw 2017r. należy odnotować znaczącą poprawę r/r (choć w obszarze wartości ujemnych) na poziomie salda ogólnego (-0,6 wobec -44,6 mln zł), co w decydującym stopniu było wynikiem znacznie większych przepływów operacyjnych (81,8 wobec 15,1 mln zł; choć nadwyżka finansowa netto okazała się wyższa, to tak znaczne pozytywne zmiany przepływów operacyjnych były zasługą progotówkowych zmian w obszarze kapitału obrotowego netto). Brak nadwyżki przepływów w ujęciu ogólnym to natomiast efekt większych inwestycyjnych oraz finansowych wydatków netto (odpowiednio -44,3 wobec -36,8 mln zł i -38,2 wobec -23 mln zł).

Tym samym w ujęciu narastającym za 12m (wykres poniżej, jednostka – tys. zł), w porównaniu ze stanem na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego, mamy zdecydowaną poprawę na poziomie ogólnego salda gotówkowego (przy czym nadal w ramach ujemnego zakresu wartości), która jest zasługą coraz większej gotówki generowanej w obszarze operacyjnym. Trzeba mieć tu jednakże na uwadze potencjalną nietrwałość takiego stanu rzeczy wynikającą z faktu, że o znacznym przyroście przepływów w rozpatrywanym okresie zdecydowały zmiany dot. składników kapitału obrotowego netto, które mogą się odwrócić w kolejnych okresach sprawozdawczych. Niemniej jednak, biorąc pod uwagę, że przepływy operacyjne nadal bazują w większości na nadwyżce finansowej netto, a zwiększone wydatki wynikają w głównej mierze z poniesionych nakładów inwestycyjnych, ogólną strukturę przepływów, nadal należy postrzegać w kategoriach dość pozytywnych.


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Ocena sytuacji finansowej
Z punktu widzenia bilansu ATC w ostatnim okresie sprawozdawczym nastąpił kolejny spadek sumy bilansowej, tym razem o 1%, który po stronie aktywów wiązał się ze zwiększeniem o 2% wartości aktywów trwałych (głównie w zakresie środków trwałych i wartości niematerialnych) i spadkiem o 4% wartości aktywów obrotowych (głównie w zakresie należności handlowych), a po stronie pasywów z niewielkim wzrostem (mniej niż 1%) kapitału własnego i zmniejszeniem poziomu zobowiązań ogółem o 2% (zobowiązania krótkoterminowe i długoterminowe zmniejszyły się o 2%, dług oprocentowany uległ przy tym zmniejszeniu o 3% i na koniec okresu stanowił 33% zobowiązań ogółem). Odnotować również należy, że w bilansie Grupy nadal „wiszą” aktywa i zobowiązania dot. zakładu w Mochenwagen (działalność zaniechana, którą ATC chce sprzedać) – odpowiednio 11,5 i 19,1 mln zł wobec 12,7 i 18,1 mln zł na koniec 2016 r.

Przedstawione wyżej zmiany przełożyły się tym razem nieco in minus na strukturę kapitałowo-majątkową ATC, gdzie nieznacznemu zmniejszeniu uległo nadwyżkowe pokrycie aktywów trwałych kapitałami stałymi, przy nadal niepełnym własnymi (85% pokrycia). Odnotować przy tym warto utrzymanie korzystnej struktury kapitału obrotowego netto, wskazującej na jego nadwyżkę względem bieżących potrzeb. Szczegółową strukturę bilansu Grupy wraz z jej zmianami w czasie przedstawiono na wykresach poniżej [aktywa po lewej, pasywa po prawej; jednostka – tys. zł]


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Biorąc pod uwagę analizę sprawozdania finansowego ATC za 1p 2017r. można generalnie stwierdzić utrzymanie dotychczasowej względnie pozytywnej, choć zarazem w ujęciu serwisowym niepewnej, sytuacji finansowej (serwisowy rating bazujący na modelu Altmana pozostał na poziomie BB+).

Szczegóły dotyczące poszczególnych wskaźników znajdują się pod linkiem: www.stockwatch.pl/gpw/arctic,w...

Ocena sytuacji rynkowej
Na dzień analizy w zakresie serwisowych automatów wszystko pozostaje po staremu - znaczne niedowartościowanie akcji Arctic Paper na GPW w Warszawie. Wyraźna różnica in plus względem wyceny rynkowej nadal dotyczy wszystkich trzech grup metod, przy czym w największym stopniu mnożnikowych. W otoczeniu rynkowym Grupy można dostrzec co prawda pewne zmiany in plus (wzrost cen i ustabilizowanie/nieznaczny wzrost zamówień), lecz ich przełożenie na bardziej dynamiczną poprawę wyników jest tym razem hamowane zmianami na rynku walutowym.

Link do wskaźników www.stockwatch.pl/gpw/arctic,w... oraz...
wycen www.stockwatch.pl/gpw/arctic,w...

>> …więcej analiz najnowszych raportów finansowych innych spółek jest tutaj

Przy okazji, na potrzeby badań naukowych, chciałbym prosić o wypełnienie prostej (mam przy najmniej taką nadzieję) ankiety dotyczącej kryteriów oceny reputacji spółek notowanych na giełdzie – link goo.gl/forms/oMFdtU8FmRpYy4zH2... Zróżnicowanie ocen poszczególnych kryteriów mile widziane:). Z góry dziękuję!
Powyższa treść przez 150 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Edytowany: 4 września 2017 18:42

addison
Dołączył: 2009-01-06
Wpisów: 1 921
Wysłane: 25 października 2017 10:19:33 przy kursie: 3,75 zł
Ktoś śledzi spółkę?

Taki zjazd jest spowodowany czymś zewnętrznym (spore ruchy na surowcach) czy to tylko ktoś agresywnie zamyka pozycje.

kostek-mundek
Dołączył: 2013-01-02
Wpisów: 289
Wysłane: 26 października 2017 13:54:21 przy kursie: 3,87 zł
To zazwyczaj idzie w parze. A co do przyczyn spadków, to pewnie jest tak jak zawsze - więksi akcjonariusze finansowi śledzą głownie bieżące zmiany cen surowca - kupują gdy spada, sprzedają gdy rośnie. Rozumie się samo przez się, że historycznie najlepsze wyniki dawała tu gra przeciw funduszom, a więc antycykliczna.

Skimixa
Skimixa PREMIUM
Dołączył: 2012-05-19
Wpisów: 184
Wysłane: 13 listopada 2017 18:56:25 przy kursie: 3,77 zł
Proszę o analizę raportu

kostek-mundek
Dołączył: 2013-01-02
Wpisów: 289
Wysłane: 13 grudnia 2017 13:38:02 przy kursie: 4,02 zł
Smieszna sprawa, dopiero gdy ATC usunięto z SWIG-80, kurs ruszył w górę na dużych obrotach. Poza tym w domu wszyscy zdrowi.

Tomasz Nawrocki
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2010-04-22
Wpisów: 715
Wysłane: 7 stycznia 2018 21:46:54 przy kursie: 3,98 zł
Plusy i minusy drogiej celulozy – omówienie sytuacji finansowej oraz wyników Arctic Paper po 3kw 2017r.

Zmiany w zakresie rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych
Po paru nieco lepszych okresach sprawozdawczych w 3kw 2017r. GK Arctic Paper odnotowała na poszczególnych poziomach rachunku zysków i strat wyraźniejsze pogorszenie wyników w ujęciu r/r. Skonsolidowane przychody spadły o 3%, zysk brutto na sprzedaży o 9% (marża brutto wyniosła 18,9% wobec 20,1% przed rokiem), zysk netto na sprzedaży o 26% (łączne koszty sprzedaży i ogólnego zarządu zmniejszyły się w nieco mniejszej skali aniżeli przychody i wynik brutto na sprzedaży), zysk operacyjny o 20% (większe r/r przychody netto z działalności pozostałej – 5,2 wobec 3 mln zł), zysk brutto o 19% (niższe r/r koszty finansowe netto – 7,2 wobec 9,2 mln zł; głównie z uwagi na dodatnie różnice kursowe), a zysk netto z działalności kontynuowanej (z wyłączeniem Mochenwagen) o 21%, w tym o 23% dla akcjonariuszy. W przypadku całościowego wyniku netto spadek zysku wyniósł 25%, w tym 28% dla akcjonariuszy.

Główną przyczyną wskazanego wyżej regresu wyników był wzrost cen celulozy znacznie przewyższający wzrost cen papieru oraz wstrzymanie na kilkanaście dni produkcji w zakładzie Kostrzyn.

W skali całych 9m 2017r dokonania wynikowe Grupy w ujęciu r/r prezentują się bardziej korzystnie, zwłaszcza w odniesieniu do końcowych poziomów rachunku zysków i strat. Przychody i zysk brutto na sprzedaży są niższe o 2%, zysk netto na sprzedaży o 5%, a zysk operacyjny o 6%, podczas gdy za sprawą dodatnich różnic kursowych na dalszych poziomach wynikowych odnotowano wzrost zysków o odpowiednio 4% na poziomie brutto, 9% na poziomie netto z działalności kontynuowanej (23% dla akcjonariuszy) oraz 12% na poziomie całościowego wyniku netto (32% dla akcjonariuszy).

Opisaną sytuację zobrazowano od strony wartościowej na wykresie poniżej [jednostka – tys. zł].


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Jednocześnie należy zauważyć, że zaraportowane wyniki na poziomie operacyjnym i netto okazały się znacznie lepsze od konsensusu rynkowego (w pierwszym przypadku o 22%, a w drugim o 110%).

Biorąc pod uwagę rachunek segmentowy (wykresy poniżej, jednostka – tys. zł oraz %) można stwierdzić, że w rozpatrywanym okresie sprawozdawczym na wyniki Grupy ponownie pozytywnie przełożył się segment celulozowy (poprawa przychodów, zysku na poziomie EBITDA i marży; głównie za sprawą wzrostu cen celulozy). W przypadku obu segmentów papierniczych mamy natomiast całościowe pogorszenie (spadek przychodów, wyniku EBITDA i marży), które wynika ze znacznego (30%) wzrostu cen celulozy BHKP (zdecydowanie bardziej wykorzystywanej w procesie produkcyjnym przez Grupę) oraz mniej dynamicznego (ok 2%) wzrostu cen, przy jednoczesnym spadku zamówień r/r o 4%. W ujęciu narastającym za 9m sytuacja prezentuje się tylko nieco korzystniej, a właściwie mniej słabo.


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Patrząc się na tendencje wynikowe i efektywnościowe ATC w szerszej perspektywie czasowej (wykresy poniżej; ujęcie narastające za 12m; jednostka – tys. zł oraz %) w obu przypadkach mamy do czynienia z pewnym pogorszeniem, które jednakże nie ma jakiegoś specjalnie dynamicznego charakteru.


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Jeśli chodzi o perspektywy na kolejne okresy sprawozdawcze, to otoczenie rynkowe pozostaje wymagające i raczej trudno spodziewać się tu jakiegoś większego przełomu. Mimo iż koniunktura gospodarcza w Europie jest postrzegana przez Grupę, jako jeden z podstawowych czynników poprawy wyników, to obecna poprawa w tym zakresie niespecjalnie przekłada się na zainteresowanie jej ofertą (jak zauważono już wcześniej, w 3kw zamówienia spadły r/r o 4%). Towarzyszy temu dynamiczny (dwucyfrowy) wzrost celulozy, który co prawda pozytywnie przekłada się na wyniki Rottneros, lecz jednocześnie pogrąża segmenty papierów powlekanych i niepowlekanych (ceny tych papierów co prawda również rosną r/r, lecz w zdecydowanie niższym tempie – 1-2%). Z kolei w odniesieniu do kwestii walutowych należy odnotować coraz większy negatywny wpływ osłabienia się EUR względem PLN i SEK. Z drugiej strony pozytywnie na działalność papierni (i zarazem negatywnie celulozowni) wpływa postępujące osłabienie USD.

Mimo trudnego rynku i zagrożenia ze strony systematycznego wypierania produktów i obrotu w wersji papierowej przez elektronikę i internet, odnotować należy, że Grupa działa na bardzo wysokim wykorzystaniu mocy produkcyjnych (ok 98%), które dodatkowo w odniesieniu do zakładu w Kostrzynie zamierza w terminie do 2019 zwiększyć o 10%.

Jednocześnie Grupa pracuje nad nową strategią, która powinna być gotowa w pierwszej połowie 2018 r. Jak na razie przedstawiciele ATC nie chcą za bardzo mówić o szczegółach i ograniczają się jedynie do zapowiedzi wzbogacenia oferty o kolejne specjalistyczne i niszowe, a co za tym idzie wysokomarżowe, produkty.

Z punktu widzenia sprawozdania z przepływów pieniężnych ATC w 3kw 2017r. należy odnotować wyraźnie wyższy r/r dopływ środków na poziomie salda ogólnego (122 wobec 90 mln zł), co jednakże w decydującym stopniu było wynikiem znacznie większych finansowych wpływów netto (116 wobec 61 mln zł przed rokiem; emisja obligacji), a w nieco mniejszym niższych, aczkolwiek powyżej odpisów amortyzacyjnych, inwestycyjnych wydatków netto (-51 wobec -53 mln zł przed rokiem). W obszarze działalności operacyjnej Grupa wygospodarowała dużo mniej gotówki (58 wobec 82 mln zł przed rokiem), przy nieco mniejszym poziomie nadwyżki finansowej netto (58 wobec 61 mln zł) i EBITDA (71 wobec 77 mln zł).

Tym samym w ujęciu narastającym za 12m (wykres poniżej, jednostka – tys. zł), w porównaniu ze stanem na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego, mamy kontynuację poprawy na poziomie ogólnego salda gotówkowego z jego wejściem w zakres wartości dodatnich. Utrzymano również pozytywny obraz struktury przepływów, gdzie gotówka generowana na działalności operacyjnej (co istotne bazująca głównie na nadwyżce finansowe i niemalże zgodna z wynikiem EBITDA) pokrywa inwestycyjne i finansowe wydatki netto.


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Ocena sytuacji finansowej
Z punktu widzenia bilansu ATC w ostatnim okresie sprawozdawczym nastąpił wzrost sumy bilansowej o 14%, który po stronie aktywów wiązał się ze zwiększeniem o 5% wartości aktywów trwałych (głównie w zakresie środków trwałych i wartości niematerialnych) i o 23% wartości aktywów obrotowych (generalnie wszystkich kategorii, w tym w największym zakresie środków pieniężnych), a po stronie pasywów ze wzrostem kapitału własnego o 7% i zobowiązań ogółem o 20% (zobowiązania krótkoterminowe zwiększyły się o 7%, a długoterminowe o 35%; dług oprocentowany, głównie długoterminowy, za sprawą emisji obligacji uległ przy tym zwiększeniu o 40% i na koniec okresu stanowił 38% zobowiązań ogółem). Tradycyjnie odnotować również należy, że w bilansie Grupy nadal „wiszą” aktywa i zobowiązania dot. zakładu w Mochenwagen (działalność zaniechana, którą ATC chce sprzedać) – odpowiednio 3,9 i 15 mln zł wobec 12,7 i 18,1 mln zł na koniec 2016 r.

Przedstawione wyżej zmiany, mimo pewnego wzrostu poziomu zadłużenia, przełożyły się in plus na strukturę kapitałowo-majątkową ATC, gdzie wyraźnie wzrosło nadwyżkowe pokrycie aktywów trwałych kapitałami stałymi, przy nadal niepełnym własnymi (86% pokrycia). Odnotować przy tym należy utrzymanie (a nawet poprawę) korzystnej struktury kapitału obrotowego netto, wskazującej na jego nadwyżkę względem bieżących potrzeb. Szczegółową strukturę bilansu Grupy wraz z jej zmianami w czasie przedstawiono na wykresach poniżej (aktywa po lewej, pasywa po prawej; jednostka – tys. zł)


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Biorąc pod uwagę analizę sprawozdania finansowego ATC za 3kw 2017r. można stwierdzić nieznaczną poprawę dotychczasowej względnie pozytywnej sytuacji finansowej (serwisowy rating bazujący na modelu Altmana wzrósł do poziomu BBB-).

Szczegóły dotyczące poszczególnych wskaźników znajdują się pod linkiem: www.stockwatch.pl/gpw/arctic,w...

Ocena sytuacji rynkowej
Na dzień omówienia mamy nadal wszystko po staremu w zakresie serwisowych automatów wyceny, a więc znaczne niedowartościowanie akcji Arctic Paper na GPW w Warszawie w odniesieniu zarówno do metod majątkowych, dochodowych, jak i mnożnikowych. Jednocześnie biorąc pod uwagę dojrzały, czy też nawet schyłkowy, charakter głównej działalności trudno tę sytuację traktować, jako okazję inwestycyjną. Należy zauważyć, że bieżące wysokie wyceny opierają się na historycznych wynikach, które raczej trudniej będzie w przyszłości znacząco poprawić aniżeli „oddać”. Poza tym Grupa nie powala jeśli chodzi o stopę zwrotu z kapitału własnego i już ładnych kilka lat nie wypłaca dywidendy.

Link do wskaźników www.stockwatch.pl/gpw/arctic,w... oraz...
wycen www.stockwatch.pl/gpw/arctic,w...

>> …więcej analiz najnowszych raportów finansowych innych spółek jest tutaj

Przy okazji, na potrzeby badań naukowych, chciałbym prosić o wypełnienie prostej (mam przy najmniej taką nadzieję) ankiety dotyczącej kryteriów oceny reputacji spółek notowanych na giełdzie – link goo.gl/forms/oMFdtU8FmRpYy4zH2... Zróżnicowanie ocen poszczególnych kryteriów mile widziane:). Z góry dziękuję!
Powyższa treść przez 150 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Edytowany: 8 stycznia 2018 10:48

Skimixa
Skimixa PREMIUM
Dołączył: 2012-05-19
Wpisów: 184
Wysłane: 21 kwietnia 2018 09:54:05 przy kursie: 3,68 zł
Czy mogę prosić o analizę raportu?
Dziekuję

Skimixa
Skimixa PREMIUM
Dołączył: 2012-05-19
Wpisów: 184
Wysłane: 5 maja 2018 18:42:03 przy kursie: 4,39 zł
Teraz to już nowego.
Około 15.05 publikują
Dzięki

kostek-mundek
Dołączył: 2013-01-02
Wpisów: 289
Wysłane: 5 maja 2018 21:16:48 przy kursie: 4,39 zł
I t u się z Tobą zgodzę - mogliby np poddać szacunki wyników w 1q, jak dla PAP, bo 2017 to już głęboka historia, chociaż tak naprawdę ciekawy jest nawet nie 1.q a to co teraz się dzieje - gwałtowne, jak piszą - bezprecedensowe zmiany na rynku surowców: najsilniejsza od wielu lat fala wzrostowa cen pulpy, gdzie wciąż nie widać oznak słabnięcia.
Paradoksalne jest to, że o ile wcześniej ATC taniał ze względu na koszt surowca, to teraz drożeje z tego samego powodu - po prostu pakiet Rottnerosa jest już wart więcej niż cała firma.

Skimixa
Skimixa PREMIUM
Dołączył: 2012-05-19
Wpisów: 184
Wysłane: 12 maja 2018 20:55:11 przy kursie: 4,28 zł
Proszę ponownie o anlizę. Dziękuję

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
20 21 22 23 24 25 26 27 28

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,960 sek.

AD.bx ad3a
PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +106,64% +21 328,00 zł 41 328,00 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d