pixelg
PULAWY - Spółki od A do Z - GPW - Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

11 12 13 14 15 16 17 18

PULAWY [ZAP]

AKTUALNY KURS: 92,80 zł (-1,90%) 19-01-2021 17:00
anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
125
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 427
Wysłane: 26 sierpnia 2016 13:47:22 przy kursie: 214,90 zł
Omówienie sprawozdania finansowego GK Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy SA po II kw. 2016r.

Skonsolidowane przychody Puław wyniosły 809 mln zł i były o 4,6 proc. (38,8 mln zł) niższe r/r oraz o 14,9 proc. niższe kw/kw. A zatem sezonowy spadek był niższy niż w roku ubiegłym, kiedy to spółka odnotowała zniżkę o 21 proc. Niestety znacznie mniej korzystnie wypadły koszty produkcji, w związku z czym rentowność zysku brutto na sprzedaży wyniosła 24,3 proc. w stosunku do 26,1 proc. Zysk brutto na sprzedaży wyniósł 196,7 mln zł i był o 24,4 mln niższy od uzyskanego przed rokiem. Za około 14,3 mln spadku odpowiada utrata rentowności, natomiast za 10 mln spadek przychodów ze sprzedaży.


kliknij, aby powiększyć


Koszty sprzedaży wyniosły 70,8 mln zł i były o 5 proc. wyższe r/r, natomiast koszty ogólnego zarządu praktycznie się nie zmieniły. Spółka co prawda nie ujawnia wolumenów w sprawozdaniu, ale z prezentacji wynikowej spółki matki wynika, że wolumeny w drugim kwartale były wyższe w stosunku do okresu kwiecień-czerwiec ubiegłego roku, w szczególności dla głównego asortymentu jakim są nawozy azotowe. W górę poszły także wolumeny pozostałych produktów handlowych więc zwyżka kosztów sprzedaży wydaje się mieć usprawiedliwienie. Z drugiej strony należy pamiętać, że spółka koszty odpisów na należności prezentuje właśnie w kosztach sprzedaży.

Z uwagi na efekt dźwigni operacyjnej zysk na sprzedaży spadł mocniej niż gross profit (27,6 proc. względem 11 proc.) i wyniósł 72,5 mln zł. Nieco gorzej niż w roku ubiegłym wypadło saldo pozostałej działalności. Spółka odnotowała per saldo koszt na poziomie 4,2 mln zł w relacji do 2,9 mln zysku przed rokiem (Puławy dokonały w raportowanym okresie odpisu na rzeczowe aktywa trwałe w kwocie prawie 3 mln zł, natomiast przed rokiem pokazała około 1 mln zysku z rozwiązania rezerw), w związku z czym wynik operacyjny wyniósł 68,2 mln zł i był niższy o 33,8 proc. Na poziomie wyniku netto Puławy pokazały prawie 66 mln zysku w relacji do 94,5 mln przed rokiem.

Z rachunku rodzajowego wynika, że koszty pracownicze były o 7,7 mln niższe r/r, co być może ma związek z innym rozkładem premii dla pracowników w czasie (w tym przez zawiązywanie i wykorzystanie rezerw). Przede wszystkim jednak koszty zużytych surowców były niższe o 21,5 proc. (przy 8 proc. spadku przychodów ze sprzedaży produktów), co przełożyło się na ponad 113 mln oszczędności. Za to o 97 mln wzrosły koszt podatków i opłat, co związane jest z umorzeniem praw do emisji gazów w tym kwartale, natomiast w ubiegłym roku w I kw. 2015 r.


kliknij, aby powiększyć


Z kolei analiza rachunku segmentowego prowadzi do wniosku, że zniżka wyników dotknęła przede wszystkim segment nawozowy Agro, natomiast segment chemiczny, gdzie spółka raportuje efekty działalności w zakresie Kaprolaktamu, Melaminy i mocznika do zastosowań technicznych odnotował wynik najlepszy od wielu lat.

Przychody segmentu nawozowego wyniosły 467 mln zł i były o 31 mln zł (6,3 proc.) niższe r/r., głównie za sprawą spadku obrotów na nawozach azotowych (362 mln przychodów, 55 mln mniej r/r). Marża wyniosła 31,5 proc. w stosunku do 34,2 proc. przed rokiem wobec czego wynik segmentu spadł o 23 mln zł (13,7 proc.) do poziomu 147 mln zł. Spadek wyniku jest efektem głównie presji cenowej na produktach.

Sprzedaż segmentu chemicznego także była niższa – dokładnie o 25,2 mln zł (8 proc.), ale za to rentowność segmentu wyniosła aż 19,8 proc. w porównaniu do 13,2 proc. przed rokiem. Tym samym marża nawiązała do poziomów widzianych ostatni raz na początku 2012 r. Zysk segmentu wyniósł prawie 58 mln zł i było 16 mln zł wyższy r/r. Stało się tak za sprawą spadku kosztów gazu oraz benzenu, ale także wzrostu wolumenu sprzedaży i cen sprzedaży melaminy, przy spadku kosztów głównego surowca do jej produkcji czyli mocznika.


kliknij, aby powiększyć


Przepływy operacyjne Grupy Puławy wyniosły 40,3 mln zł i były o 37 proc. niższe r/r. Choć przepływy na działalności inwestycyjnej były w II kw. praktycznie zerowe, to nie oznacza to, że spółka zaprzestała wydatkowania kwot na rozwój biznesu. Przeciwnie, na nabycie rzeczowych aktywów trwałych i WNiP Puławy wydały prawie 37 mln zł, a saldo poziom cashflow wynika jedynie z ruchów na inwestycjach kapitałowych. W tym miejscu trzeba dodać, że Puławy są mocno nadpłynne i utrzymują bardzo wysoki poziom środków pieniężnych, który spółka częściowo lokuje w obligacjach i lokatach, co zmienia obraz przepływów inwestycyjnych. Wspomnianą nadpłynność widać jednocześnie w przepływach z działalności finansowej, które były ujemne na kwotę 185 mln zł, co wynika przede wszystkim z wypłaty ponad 200 mln zł dywidendy dla akcjonariuszy.


kliknij, aby powiększyć


Dług netto Puław na koniec II kw. wynosił minus 683 mln zł. Tak wysoki stan utrzymywanych środków prawdopodobnie będzie służył do finansowania programu inwestycyjnego i to nie tylko w samej spółce, ale także w całej Grupie Azoty. Największym przygotowywanym projektem jest elektrownia z budżetem sięgającym 1,1 mld zł, ale na razie wydatki poniesione na ten projekt są jeszcze symboliczne – 6,9 mln zł. Największe nakłady Puławy ponoszą w tej chwili na budowę wytwórni nawozów granulowanych na bazie saletry amonowej. Budżet projektu wynosi 385 mln zł. Do tej pory wydatkowano 22,2 mln zł, w tym w pierwszym półroczu 13,3 mln zł.

Kwartał choć znacznie słabszy r/r, w pewien sposób dobrze rokuje na przyszłość, głównie w związku odbudową kondycji rynku produktów chemicznych. W dłuższej perspektywie na wyniki powinny korzystnie wpłynąć inwestycje w tym zapewnienie bilansowania kaprolaktamu wewnątrz grupy przez budowę instalacji PDH. Gorzej rysują się perspektywy dla nawozów, przede wszystkim mocznika. W wyniku wejścia na rynek nowych zdolności produkcyjnych spodziewana jest dalsza obniżka cen związana z nadpodażą tego produktu.

>> Wyceny automatyczne są tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj
Edytowany: 26 sierpnia 2016 14:00

sasky
sasky PREMIUM
29
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2011-11-29
Wpisów: 2 632
Wysłane: 13 września 2016 07:49:07 przy kursie: 207,40 zł
Cisza przed burzą – analiza techniczna PULAWY w porannym Wykresie dnia.kliknij, aby powiększyć


Szczegółowe omówienie sytuacji w serwisie Wiadomości SW:
wiadomosci.stockwatch.pl/cisza...

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
125
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 427
Wysłane: 11 listopada 2016 12:48:53 przy kursie: 176,20 zł
Omówienie sprawozdania finansowego GK Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy SA

Trzeci kwartał obecnego roku nie był dla spółki z Puław udany. Wyniki na wszystkich poziomach rachunku zysku i strat były niższe r/r, a dodatkowo spółka wygenerowała mniej gotówki. Puławom i całemu sektorowi nawozowemu nie sprzyja sytuacja rynkowa.

Przychody GK Puławy wyniosły w 3 kw. 712 mln zł i były znacząco niższe od raportowanych w tym samym okresie poprzedniego roku - obroty skurczyły się o 23,9 proc. co odpowiada kwocie 223 mln zł. W zakresie podstawowych produktów nawozowych (-38 proc.), natomiast w przypadku produktów chemicznych Puławy odnotowały wzrost o 1,7 proc. Za utratę przychodów odpowiada zarówno spadek cen nawozów jak i wolumenu sprzedaży.
Choć 3 kwartał roku ma tradycyjnie najniższą rentowność, a obroty były niskie, to okres lipiec-wrzesień w tym roku wypadł całkiem przyzwoicie pod względem marży. Rentowność zysku brutto na sprzedaży wyniosła w 3 kwartale 18,2 proc. w porównaniu do 20,2 proc. w 3 kw. 2015 r., 13,4 proc. w 2014 r. i 14,1 proc. w 2013 r.


kliknij, aby powiększyć


W efekcie niższych obrotów i spadku marży zysk brutto na sprzedaży wyniósł 129,5 mln zł i był o 31,5 proc. niższy r/r.

Z rachunku rodzajowego wynika, że koszty materiałów i surowców wyniosły 358 mln zł i były o 22,6 proc. niższe r/r, a zatem tempo spadku było niestety niższe niż w przypadku obrotów. Koszty pracownicze wyniosły 93,3 mln zł i były o 1,3 proc. wyższe od poniesionych w analogicznym okresie poprzedniego roku. Obciążenia wynikające z usług obcych zmniejszyły się o 8,8 proc., co można wiązać z mniejszym wolumenem sprzedaży.


kliknij, aby powiększyć


Koszty ogólnego zarządu pozostały stabilne, natomiast koszty sprzedaży zmniejszyły się tylko o 12,3 proc., w wyniku czego ich udział w przychodach wzrósł z 7,2 do 8,3 proc. Na skutek dźwigni operacyjnej zysk ze sprzedaży spadł z 75,4 do 23,8 mln zł, a EBIT skurczył się o 53 mln zł i wyniósł ostatecznie 22,7 mln zł. Wynik wygląda bardzo słabo w porównaniu do tego samego okresu poprzedniego roku, ale już w relacji do jeszcze wcześniejszych lat nie jest źle – 0,9 mln zł w 2014 r., 18,6 mln zł w 2013 r., 37 mln zł w 2012 r.

Jak napisałem wyżej spadek wyników ma swoje źródło w segmencie nawozowym. Światowe ceny (wyrażone w dolarze) mocznika czy DAPu są znacząco poniżej średniej rynkowej z ostatnich lat, co wiąże się pośrednio z cenami podstawowych węglowodorów. Świtowe ceny ropy naftowej wpływają na ceny gazu ziemnego, a zatem i ceny gazu syntezowego i amoniaku. Ropa naftowa w 3 kw. roku przestała spadać, a zatem i ceny kluczowego surowca do produkcji nawozów wytraciły spadkowy impet. Marże na produkcji podstawowych nawozów były niższe:


kliknij, aby powiększyć

Przychody segmentu nawozowego spadły o 35,3 proc. i wyniosły tylko 407 mln zł. Warto także zwrócić uwagę, że spadła produkcja a zatem wzrósł udział kosztów stałych (w jednostce dominującej o ok. 20 proc.) Marża brutto wyniosła 20 proc. wobec 26,6 proc. przed rokiem, 20,5 proc. w 2014 r. czy 21,4 proc. w 2013 r. Wynik brutto na sprzedaży spadł ze 167 mln zł do poziomu 81 mln zł, EBITDA zmniejszyła się ze 116 do 46 mln zł, natomiast zysk operacyjny zmalał ze 100 mln zł do 37 mln zł.

Nieco lepiej prezentował się segment chemiczny. Przychody zewnętrzne wzrosły o 1,9 proc. natomiast mocno w górę poszła rentowność. Marża w tym kwartale wyniosła 14,3 proc. wobec 5,9 proc. przed rokiem, 2,1 proc. w 2014 r., czy 5,7 proc. w 2016 r. Zysk brutto segmentu wyniósł 38,5 mln zł wobec 15,6 mln zł w roku ubiegłym, natomiast EBIT wyniósł 21,3 mln w relacji do 6 mln w 3 kw. 2015 r. Poprawie wyników sprzyjały wzrosty cen melaminy i kaprolaktamu.


kliknij, aby powiększyć


Ostatecznie Puławy zamknęły 3 kw. wynikiem netto na poziomie 15,8 mln zł, w porównaniu do 64,6 mln zł w okresie lipiec-wrzesień 2015 r.

Spadek wyników przełożył się także na poziom generowanej przez grupę gotówki. Przepływy operacyjne wyniosły 113,6 mln zł wobec 231,4 mln zł przed rokiem. Prawie połowę mniej Puławy wydały w 3 kw. na rozwijanie projektów. Przepływy z działalności inwestycyjnej były ujemne na kwotę 177 mln zł wobec wydatków na poziomie 333 mln zł przed rokiem.


kliknij, aby powiększyć


Kwartał należy ocenić jako mało udany, głównie na skutek niesprzyjającej sytuacji w sektorze nawozów. Spadające ceny odbijają się na marży i wynikach grupy. Niestety w pewnym stopniu pogorszenie wyników może mieć charakter trwały. Z uwagi na to, że na rynkach światowych zachodzą zmiany strukturalne – powstają nowe instalacje produkcyjne. W konsekwencji na rynku europejskim pojawiają się dodatkowe nadwyżki produktów, co jest powodem agresywnej polityki cenowej między producentami nawozów, także w Polsce.

>> Wyceny automatyczne są tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj
Edytowany: 14 listopada 2016 12:33


anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
125
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 427
Wysłane: 5 kwietnia 2017 10:19:29 przy kursie: 176,80 zł
Puławy pod presją rynku nawozów i cen surowców – omówienie wyników spółki po raporcie za rok 2016

Końcówka jubileuszowego roku nie była dobra w wykonaniu spółki. Puławy obniżyły sprzedaż, spadły wyniki, a jedynym pozytywem jest wzrost przepływów operacyjnych. Erozja wyników ma swoje źródła w otoczeniu i mniej korzystnej relacji pomiędzy cenami produktów i surowców.

Przychody spółki wyniosły w IV kwartale 874,6 mln zł, co stanowi spadek o 8,9 proc. (85,6 mln zł) r/r. W porównaniu do poprzedniego kwartału obroty wzrosły o 22,8 proc., czyli znacznie mocniej niż w latach poprzednich (2015 - 2,7 proc., 2014 – 13 proc., 2013 – 10 proc.) Dynamiczna zwyżka sprzedaży w ujęciu kwartał do kwartału to z jednej strony to efekt niskiej bazy (w III kw. sprzedaż była najniższa w okresie ostatnich paru lat), z drugiej poprawiającej się sytuacji w segmencie nawozowym.


kliknij, aby powiększyć


Za spadek obrotów odpowiada przede wszystkim segment nawozowy. Z rachunku segmentowego wynika, że sprzedaż w tej dywizji skurczyła się o 97,6 mln zł, czyli 15,6 proc. Przychody w segmencie chemicznym były o 5,7 proc. (16,2 mln zł) wyższy r/r i wyniosły prawie 300 mln zł. Łączny wpływ segmentu energetyki i pozostałych na obroty był minimalny.


kliknij, aby powiększyć


Zmiany w zakresie sprzedaży pociągnęły za sobą także zmiany rentowności. Marża zysku brutto na sprzedaży wyniosła w IV kwartale 20,5 proc. i była aż o 7,5 punktu procentowego niższa w ujęciu r/r. Warto jednak spojrzeć na marże w nieco dłuższym okresie. Wygląda na to, że po prostu mamy do czynienia z wysoką bazą 2015 r. Choć rentowność spadła w ujęciu r/r to marża jest wyższa niż w 2014 czy 2013 r. Puławy zamknęły ostatni kwartał roku z wynikiem brutto na sprzedaży w kwocie 179,6 mln zł, czyli o 89,4 mln niższym niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Praktycznie cała utrata sprzedaży przetransformowała się na utratę zysku na tym poziomie rachunku wyników.

Oczywiście za spadek marżowości odpowiedzialny jest także segment Agro. Zysk brutto na sprzedaży w tego segmentu zamknął się kwotą 116,8 mln zł, co stanowi spadek o 92,3 mln zł (44 proc.) r/r. Marża spadła z 33,5 proc. do poziomu 22,1 proc. Zysk dywizji nawozowej jest ściskany z dwóch stron. Z jednej strony mamy spadek cen nawozów na rynku krajowym (dominujący dla segmentu), z drugiej wzrost kosztu surowców. Ceny mocznika w detalu były niższe r/r o 10 proc., ceny RSM o 12 proc., saletry amonowej o 11 proc., saletrzaku o 10 proc., natomiast ceny gazu ziemnego na rynku spot w Europie wyrażone w złotym były o ok. 5 proc. wyższe r/r. Prawdopodobnie w kształtowaniu ceny gazu kupowanego od PGNiG nadal jest czynnik zależny od kursu ropy naftowej, a ta była w IV kwartale wyższa niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.
W segmencie chemicznym zysk wzrósł o 12 proc. ale nominalnie to kwota tylko 5,8 mln zł więc nie była w stanie zrekompensować w żaden sposób spadku wyniku w nawozach. Dodatkowo zysk na pozostałej działalności był niższy o 9 mln r/r. Wynik segmentu chemicznego wspierała zwyżka cen melaminy (2,2 proc. r/r) i kaprolaktamu ciekłego (3,6 proc.) i płatkowanego (17,4 proc.)


kliknij, aby powiększyć


Na niekorzystne zachowanie cen surowców wskazuje także rachunek segmentowy, gdzie koszty surowców i materiałów spadły w IV kwartale co prawda o 3,7 proc., ale spadek produkcji był jeszcze większy i wyniósł 6 proc. dla nawozów azotowych, 5 proc. dla amoniaku, czy 18 proc. dla nawozów fosforowych.


kliknij, aby powiększyć


Na poziomie operacyjnym zysk w IV kwartale wyniósł 30,6 mln zł, co oznacza spadek o 98,4 mln zł (76,3 proc.). Nominalna utrata wyniku jest o 9 mln wyższa niż na poziomie zysku brutto na sprzedaży, głównie za sprawą wzrostu kosztów sprzedaży (7,6 mln zł). Nie oznacza to jednak, że w spółce zwiększyły się o kwotę wzrostu nakłady na transport czy działania marketingowe. Zwyżka kosztu pochodzi przede wszystkim wzrostu odpisów aktualizacyjnych na należności. W IV kwartale 2016 odpis obciążył wynik grupy kwotą 5,6 mln zł, natomiast rok wcześniej jedynie 1,2 mln zł. O 1 mln zł wyższe były także koszty ogólnego zarządu. Pozostała działalność nie wprowadziła większych zmian do wyniku. Największy spadek wyniku operacyjnego dotyczył segmentu Agro (spadek ze 143,8 mln zł do 50,4 mln zł), natomiast segment chemiczny zamienił straty w zyski (-6 mln zł w IV kw. 2015 r., 22 mln zł w IV kw. 2016 r.). Warto także dodać, że segment nawozowy został obciążony odpisem aktualizacyjnym w kwocie ponad 10 mln zł w wyniku testu na utratę wartości w Chorzowie.


kliknij, aby powiększyć


W konsekwencji spadku wyniku operacyjnego o 101 mln zł obniżył się zysk brutto (wyniósł 36,3 mln zł). Ostatecznie spółka zamknęła ostatni kwartał 2016 r. z wynikiem netto na poziomie 27,4 mln zł, co stanowi spadek o 86,7 mln zł względem IV kwartału 2015 r. (niższa kwota utraty zysku na poziomie netto wynika z tarczy podatkowej).

Słaby wynik ostatniego kwartału zaważył w dużym stopniu na wyniku całego roku. Puławy w 2016 r. „zrobiły” wynik operacyjny w kwocie 303 mln zł, co stanowi spadek o 194 mln zł względem wyniku za rok 2015. Za ponad połowę obniżki odpowiada ostatni kwartał roku. Podobne relacje mamy na poziomie zysku netto, który spadł o 178 mln zł, a kontrybucja do zniżki ostatniego kwartału wyniosła prawie połowę.

Warto dodać, że utrata wyniku nie jest efektem działalności spółki, a efektem niekorzystnego otoczenia. Regres wyniku zaliczyli także konkurencyjne podmioty. Przykładowo EBITDA największego europejskiego producenta też znacząco obniżyła się w IV kwartale, a rozkład wyników przypomina ten z Puław:


kliknij, aby powiększyć


Wyniki w kolejnych kwartałach będą zależeć oczywiście od kształtowania się relacji cen produktów (głównie nawozów) i cen surowców, także energetycznych (głównie gazu)

Pozytywem ostatniego kwartału jest za to generowana gotówka. Przepływy z działalności operacyjnej w IV kwartale zamknęły się kwotą 141 mln zł, co stanowi zwyżkę o ponad 50 mln względem IV kwartału poprzedniego roku. W całym roku gotówki było jednak mniej. Grupa wygenerowała 530 mln środków pieniężnych w porównaniu do 689 rok wcześniej. Choć kwota wydatków inwestycyjnych w roku 2016 jest niższa niż 2016 to wynika to głównie z ruchu na inwestycjach finansowych. Wydatki na rzeczowe aktywa trwałe wyniosły 256 mln zł i były zbliżone poziomem do tych z 2015 r. To nakłady zdecydowanie wyższe niż tylko na odtworzenie majątku trwałego, gdyż amortyzacja wyniosła 187 mln zł.


kliknij, aby powiększyć


W samym IV kwartale nakłady wyniosły 93 mln zł i dotyczyły budowy wytwórni nawozów granulowanych na bazie saletry amonowej (planowany rok ukończenia: 2020), budowy instalacji do kom paktowania nawozów (GZNF Fosfory, uruchomienie w styczniu tego roku) wymiany turbozespołu (Do oddania w tym roku), modernizacji mycia potasowego i zwiększenie wydajności sprężania kompresorów syntezowych.

Już po raporcie rocznym spółka poinformowała, że nie będzie jednak budować nowego bloku gazowo-parowego i zrezygnowała z wyboru jego wykonawcy w postępowaniu przetargowym. Jednocześnie Rada Nadzorcza spółki wyraziła zgodę dla zarządu na prowadzenie prac analitycznych i koncepcyjnych w sprawie budowy bloku opalanego węglem kamiennym. Niestety bez znajomości założeń i biznesplanu dla tych projektów ciężko ocenić tę decyzje. W długim okresie czasu prawdopodobnie rodzi to wyższe obciążenia z tytułu emisji gazów, ale wszystko zależy od skuteczności rządu w negocjacjach z UE, a także planowanych ścieżek cen paliw w przyszłości.


>> Wyceny automatyczne są tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj

Edytowany: 5 kwietnia 2017 10:20

sasky
sasky PREMIUM
29
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2011-11-29
Wpisów: 2 632
Wysłane: 15 maja 2017 16:40:10 przy kursie: 173,00 zł
W maju kurs Puław otarł się kilka razy o ubiegłoroczne dołki. Obroty tez nieco lepsze niż zazwyczaj. Coraz ciekawiej to wygląda

kliknij, aby powiększyć

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
125
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 427
Wysłane: 15 maja 2017 22:51:53 przy kursie: 173,00 zł
Stała równowagi chemicznej – omówienie sprawozdania finansowego GK Puławy SA po 1 kw. 2017 r.

Trzeba przyznać, że wyniki Puław jak na stosunkowo trudną sytuację na rynku nawozów są naprawdę niezłe. Spadki w segmencie agro zostały znacząco zamortyzowane przez dywizję produkcji kaprolaktamu i melaminy. Uzyskany przez nadwiślański podmiot rezultat był powyżej rynkowego konsensusu, ale cieniem na dobrych wynikach rzuca się ujemny cashflow operacyjny i wysoki stan należności.

Przychody grupy Puławy w I kw. bieżącego roku przekroczyły miliard złotych i były o 5,5 proc. (52 mln zł) wyższe r/r. To pierwszy kwartał od roku z dodatnią dynamiką sprzedaży r/r i drugi najwyższy od 2013 r. z dynamiką kw/kw. Obroty na rynku krajowym spadły z 700,4 mln zł do 645 mln zł, natomiast zwiększyła się sprzedaż na rynki eksportowe: 358 mln zł w tym kwartale i 250,7 mln zł przed rokiem.


kliknij, aby powiększyć


Wzrost obrotów ma swoje podłoże w dywizji chemicznej, gdzie zgodnie z rachunkiem segmentowym sprzedaż wzrosła o 112,7 mln zł, czyli 44,8 proc. r/r. Zwyżka przychodów to z jednej strony efekt wyższych wolumenów sprzedaży melaminy, mocznika i w mniejszym stopniu kaprolaktamu oraz przede wszystkim dynamicznego wzrostu cen tego ostatniego produktu, gdzie w zależności od postaci fizycznej dynamika cen wyrażonych w EUR wynosiła od 40 proc. (ciekły) do 102 proc. (płatkowany).
W segmencie nawozowym (Agro) przychody skurczyły się o 63,7 mln zł (9,6 proc.), co wynikało przede wszystkim ze spadku cen saletry amonowej i RSM (saletrzany roztwór mocznika) oraz niższych wolumenów mocznika nawozowego. Wolumeny w zakresie RSM i amoniaku wzrosły.


kliknij, aby powiększyć


Za wzrostem przychodów nie poszedł w górę wzrost marży brutto na sprzedaży. Ta wyniosła w 1 kw. 28,6 proc. wobec 31,9 proc. przed rokiem. Zysk brutto na sprzedaży (grossprofit) wyniósł 286,6 mln zł, czyli o 16,6 mln zł (-5,5 proc.) mniej r/r.


kliknij, aby powiększyć


Z rachunku segmentowego wynika, że marża brutto w dywizji nawozowej spadła z 41,1 proc. do 32,6 proc., co wraz z regresem przychodów przełożyło się na spadek zysku brutto segmentu z poziomu 265,4 mln zł przed rokiem do obecnych 194,4 mln zł. Utrata 26,6 proc. wyniku może wydawać się całkiem spora, ale Mosaic produkujący nawozy fosforowe i potasowe stracił w 1 kw. 45 proc. zysku na tym poziomie wyników, a CF Industries 51 proc. Przyczyną słabszego wyniku jest coraz większy import nawozów zagranicznych i presja na ceny. Z drugiej strony rósł koszt części surowców, przede wszystkim gazu ziemnego.

Rentowność segmentu chemicznego wyniosła 25,3 proc. i była o 8,5 punktu proc. wyższa r/r. Zysk brutto wyniósł 92,2 mln zł wobec 42,2 mln zł, co oznacza wzrost o 118 proc. r/r. Za tak dobrym rezultatem segmentu stoi dynamiczna zwyżka cen kaprolaktamu i w mniejszym stopniu melaminy. Ceny kaprolaktamu w Azji i Europie poszły w górę na skutek zwyżki cen benzenu i ograniczenia produkcji przez Chiny na skutek przekroczenia norm środowiskowych przez stare instalacje.


kliknij, aby powiększyć


Całkowite koszty operacyjne spółki (własny sprzedaży, sprzedaży, zarządu, pozostałej działalności) wyniosły w 1 kw. 847 mln zł i były o 77 mln zł (10 proc.) wyższe r/r. Trzeba jednak pamiętać, że przez wynik tego kwartału przeszło ok. 9 mln kosztów jednorazowych w postaci ujemnego wyniku na sprzedaży aktywów trwałych i odpisu na blok gazowo-parowy. Najmocniej w ujęciu nominalnym rosły koszty surowców i materiałów – zwyżka o 82 mln zł (18,7) proc. Z jednej strony mamy wzrost wolumenów, z drugiej wzrost kosztów surowców. O prawie 14 mln zł wzrosły koszty pracownicze, natomiast Puławy odnotowały spadek w pozycji pozostałe – 23,8 mln kosztów przed rokiem i 14,8 mln zł obecnie. W pozycji tej o 6 mln zmniejszono koszty reprezentacji i reklamy. Wydaje się, że słowa o poszukiwaniu oszczędności w grupie nie były rzucane na wiatr, choć suma kosztów rośnie.
Przy 5,5 proc. wzroście przychodów 10 proc. wzrost kosztów musiał oznaczać spadek wyniku operacyjnego spółki. EBIT Puław zamknął się kwotą 155,5 mln zł, czyli o 25,2 mln zł (14 proc.) niższą r/r.


kliknij, aby powiększyć


I znów, choć mamy spadek wyniku operacyjnego o 14 proc. to na tle innych spółek chemicznych działających w branży nawozowej jest to spadek niewielki. Europejski lider nawozów (Yara) stracił w pierwszym kwartale 55 proc. wyniku ubiegłorocznego, a zamorski Mosaic spadł na próg rentowności. W niewielkiej utracie zyskowności grupie Puławy pomogło zwiększenie mocy produkcyjnych i tym samym udziału kosztów stałych w koszcie jednostkowym, zwiększenie sprzedaży i w dużej mierze dywersyfikacja produktowa (segment chemiczny).

Pod względem generowanego wyniku kwartał był udany, ale nie można tego powiedzieć o przepływach. Te generowane na działalności operacyjnej były ujemne na kwotę ponad 30 mln zł, podczas gdy przed rokiem spółka wypracowała ponad 234 mln środków pieniężnych. Wcześniej z ujemnym kwartalnym wynikiem mieliśmy do czynienia w 2 kw. 2013 r., a zatem dość dawno temu.


kliknij, aby powiększyć


Za taki stan rzeczy odpowiada przede wszystkim wzrost stanu należności + 200 mln zł. Oczywiście kwartalny wzrost sprzedaży najczęściej musi oznaczać wzrost zapotrzebowania na kapitał obrotowy, ale proszę zwrócić uwagę, że po tym kwartale cykl rotacji należności handlowych skoczył z 50 do 54 dni. To zjawisko trzeba ocenić negatywnie, choć nie do końca wiadomo z czego wynika.

Podczas konferencji dla analityków zarząd Grupy Azoty wielokrotnie podkreślał, że odbudowuje kanały sprzedażowe, dzięki czemu mamy progres w plasowanych na rynku wolumenach. Całkiem możliwe, że nowi klienci grupy dostają dłuższy okres na regulowanie faktur lub (co gorsze) mają większe problemy z płynnością niż dotychczasowi.

Przepływy z działalności inwestycyjnej były dodatnie na 118,5 mln zł, co jest efektem likwidowania lokat/papierów dłużnych i ich niepełną kompensacją przez nowe umowy. Wydatki na rzeczowe aktywa trwałe wyniosły 65 mln zł (przy amortyzacji na poziomie 48 mln zł), a do głównych realizowanych projektów zaliczyć należy wymianę tubozespołu TG-2 (10,3 mln zł w 1q17) oraz wytwórnię nawozów granulowanych na bazie saletry amonowej (7,4 mln zł).

Udział długu w kapitale spółki tradycyjnie jest niewielki – 21 proc. Dług netto jest ujemy na kwotę ponad 664 mln zł, co daje spółce teoretycznie możliwość wypłaty sporych dywidend, ale zarząd rekomenduje na walne wypłatę zaledwie 118 mln zł, co daje stopę dywidendy na poziomie 3,54 proc. Można się spodziewać, że Puławy trzymają gotówkę pod przyszłe inwestycje. Pytanie tylko czy własne, czy raczej będą finansować główne projekty Grupy Azoty jak instalacja do produkcji propylenu metodą PDH. Własne, przyszłe nakłady przynajmniej chwilowo się zmniejszyły, bo upadł projekt budowy bloku parowo-gazowego. Nie do końca jednak jest jasnym co powstanie w zamian i przede wszystkim ile będzie kosztowało.

>> Wyceny automatyczne są tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutajEdytowany: 16 maja 2017 10:52

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
125
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 427
Wysłane: 28 sierpnia 2017 11:00:33 przy kursie: 181,80 zł
Kwartał na pół gwizdka – omówienie sprawozdania GK Puławy po 2 kw. 2017 r.

Drugi kwartał obecnego roku ciężko uznać za udany. Wyniki spółki stoją pod znakiem słabej kondycji rynku nawozów, a nadzieje na dobry wynik segmentu chemicznego rozbiły się o przestoje remontowe.

Przychody Puław wyniosły w drugim kwartale 788 mln zł i były o 20 mln zł (2,5 proc.) niższe r/r. Spadek wynikający z sezonowości był głębszy niż w roku ubiegłym i wyniósł 21,4 proc. wobec 15 proc. przed rokiem.


kliknij, aby powiększyć


Z rachunku segmentowego wynika, że regres sprzedaży nastąpił głównie w segmencie nawozowym, gdzie przychody skurczyły się o 3 proc. (14 mln zł), natomiast w dywizji chemicznej spółka odnotowała wzrost o 1,8 proc. (5 mln zł). Dodatkowo regres nastąpił w segmencie energetycznym (5,5 mln zł) i pozostałych (6,1 mln zł).

W dywizji nawozowej cały czas mamy do czynienia z niskimi cenami, a dodatkowo w drugim kwartale spadły wolumeny sprzedaży saletry amonowej (12 proc.) i siarczanu amonu (49 proc.).
W segmencie chemicznym koniunktura wygląda zgoła inaczej. Ceny melaminy od końca roku rosną i obecnie sięgają już 1500 EUR/t. Ceny spotowe kaprolaktamu osiągnęły maksimum w pierwszym kwartale roku, w drugim zaczęły spadać, ale średnia cały czas jest znacznie powyżej cen notowanych w 2016 r. Natomiast w kontraktach długoterminowych cały czas były zbliżone do wysokich poziomów z pierwszego kwartału.

Niestety Puławy nie do końca skorzystały na dobrej koniunkturze w segmencie chemicznym, co prawdopodobnie związane jest z innym rozkładem przestojów remontowych instalacji. W zeszłym roku przypadały one głównie na 3 kw. roku, natomiast obecnie mamy je głównie w 2 kwartale. Przez ten fakt wolumen sprzedaży melaminy obniżył się o 10 proc., a kaprolaktamu o 35 proc. Spadek sprzedaży melaminy i kaprolaktamu zrównoważył co prawda wzrost sprzedaży mocznika o 28 proc., ale to produkt na którym cena sprzedaży pozostawała zbliżona r/r.


kliknij, aby powiększyć


Zysk brutto na sprzedaży wyniósł 174 mln zł i był o 24 mln zł (12 proc.) niższy r/r. Marża zysku brutto wyniosła 22,1 proc. co stanowi spadek o 2,4 punktu procentowego względem analogicznego kwartału poprzedniego roku. Jak wspomniałem wyżej przychody w tym roku spadły, natomiast z rachunku rodzajowego wynika, że koszty surowców, materiałów i energii były na zbliżonym (a nawet nieznacznie większym) poziomie jak przed rokiem przy zbliżonej kwotowo zmianie stanu produktów – 5,1 mln zł obecnie i 4,5 mln zł przed rokiem.


kliknij, aby powiększyćZa spadkiem wyników stoi przede wszystkim segment nawozowy, gdzie raportowany wynik obniżył się o 26 mln zł (18 proc.) i wyniósł 121,7 mln zł. W dywizji chemicznej uzyskany rezultat był o 3,4 mln zł niższy r/r. Przyczyny pogorszenia wyników są identyczne jak w przypadku spadku sprzedaży, czyli spadek cen nawozów (przy wzroście cen gazu) i niższe wolumeny sprzedaży melaminy i kaprolaktamu.


kliknij, aby powiększyć


Koszty sprzedaży były na zbliżonym poziomie r/r co przy spadku przychodów i wolumenów sprzedaży ocenić należy negatywnie. Powodem takiego stanu rzeczy były wyższe koszty reprezentacji i reklamy, które obciążyły wynik kwotą o 3,1 mln zł wyższą niż w drugim kwartale 2016 r. Za to koszty ogólnego zarządu spadły o 3,7 mln zł. To nie jest zaskoczeniem, gdyż pod skrzydłami nowego zarządu Grupy Azoty cały czas widać dbałość o wydatki.

Po obciążeniu zysku brutto na sprzedaży kosztami operacyjnymi dostaniemy w tym kwartale kwotę 46,8 mln zł zysku. Przed rokiem wynik na sprzedaży był o ponad 27 mln zł wyższy niż obecnie. Na poziomie operacyjnym wynik został obciążony odpisem z tytułu utraty wartości zakładów (ca 14 mln zł) w Chorzowie, a dokładnie rzecz biorąc instalacji tłuszczów. Przypomnę, że instalacja ta już podlegała przecenie w IV kwartale roku, a zatem można się domyślać, że warunki jej funkcjonowania okazują się coraz mocniej niekorzystne. Ostatecznie zaraportowany EBIT wyniósł 30,4 mln zł, w relacji do 70 mln zł w okresie kwiecień – czerwiec 2016. Skorygowany wynik o odpisy na aktywach trwałych, zapasach i należnościach można szacować na kwotę 48 mln zł, czyli o 32 mln zł mniej r/r.


kliknij, aby powiększyć


Obraz wyników delikatnie poprawia rachunek przepływów pieniężnych. Na działalności operacyjnej Puławy wygenerowały 73 mln zł w porównaniu do 40 przed rokiem. Jednak w ujęciu półrocznym jest znacznie słabiej. Obecnie mamy 42 mln zł gotówki, natomiast w pierwszym półroczu poprzedniego roku 275 mln zł. To oczywiście efekt zmian kapitału obrotowego. W ciągu 6 miesięcy tego roku należności wzrosły o prawie 160 mln zł, natomiast zapasy o 52 mln zł. Wzrosty te nie zostały skompensowane przez wzrost stany zobowiązań – wręcz przeciwnie, te spadły o 102 mln zł.


kliknij, aby powiększyć


Przepływy inwestycyjne są dodatnie (ujęcie półroczne) na kwotę 178 mln zł, ale wynika to głównie z ruchów na lokatach i inwestycjach. Wydatki na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne wyniosły 125 mln zł w porównaniu do 79 mln zł przed rokiem. W pierwszym półroczu Puławy ponosiły głównie wydatki na wytwórnię nawozów granulowanych mechanicznie i wymianę turbozespołu.

Wyniki Puław są poniżej oczekiwań do czego przyczyniły się prawdopodobnie przestoje remontowe (informacja z konferencji wynikowej Grupy Azoty). Przez ten fakt porównanie okresów kwartalnych, czy nawet półrocznych nie jest do końca miarodajne i nie należy wyciągać na tej podstawie zbyt daleko idących wniosków. Rzetelnej oceny wyników będzie można dokonać po kolejnym kwartale kiedy już efekt remontów nie będzie miał takiego znaczenia dla wyników.
>> Wyceny automatyczne są tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj
Edytowany: 29 sierpnia 2017 16:20

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
125
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 427
Wysłane: 11 listopada 2017 12:08:19 przy kursie: 185,00 zł
Wysokie ceny gazu nam nie straszne – omówienie sprawozdania finansowego GA ZAP Puławy po 3 kw. 2017 r.

Przychody Grupy Azoty Zakłady Azotowe Puławy SA (dalej Puławy) wyniosły w III kw. 798 mln zł, co oznacza wzrost o 12,3 proc. r/r. i wzrost o 1,3 proc. w ujęciu kw/kw. W poprzednim roku dynamika pomiędzy III i II kw. była ujemna i wyniosła minus 12,1 proc. W długim okresie tendencja w zakresie obrotów jest spadkowa, ale wygląda na to, że dołek przychodowy jest już za spółką.


kliknij, aby powiększyć


We wzroście obrotów uczestniczyły obydwa segmenty sprawozdawcze. W zakresie nawozów przychody wzrosły o 43,3 mln zł (+10,6 proc.) r/r, natomiast w przypadku segmentu chemicznego sprzedaż zwiększyła się o 48,4 mln zł (+18 proc.) r/r. W dywizji nawozowej jest to pierwszy kwartał od 2015 r. kiedy Puławy odnotowały dodatnią dynamikę, za to w chemii wzrosty obrotów mają miejsce już od dłuższego czasu.


kliknij, aby powiększyć


Na wzrost przychodów w segmencie nawozowym wpływ miał zarówno wzrost cen, jak również zwyżka wolumenów sprzedaży. Ceny nawozów azotowych na rynkach światowych wzrosły r/r w zakresie od 4 proc. do 26 proc. (saletra amonowa), przy czym mowa o cenach wyrażonych w dolarze.

Na rynku krajowym zwyżki cen były znacznie niższe ze względu na umocnienie się złotówki. Ceny nawozów w Polsce istotnie wzrosły tylko w przypadku roztworu mocznika RSM (15 proc.) i siarczanu amonu (15 proc.). W przypadku kluczowej dla Puław saletry amonowej ceny wzrosły tylko o 3 proc. W zakresie nawozów wieloskładnikowych na rynku krajowym ceny były niższe o 5-9 proc. r/r. Na niższy poziom wzrostu cen w Polsce miała wpływ także wzmożona konkurencja. Import saletry amonowej w lipcu i sierpniu był dwukrotnie większy niż w roku poprzednim, natomiast w zakresie mocznika wolumeny uległy parokrotnemu wzrostowi.

Mimo zwiększonej podaży nawozów z zagranicy Puławom udało się uplasować na rynku większe wolumeny. W przypadku saletry tonaż wzrósł r/r o ponad 20 proc., wolumen sprzedaży mocznika wzrósł o 18 proc., natomiast spadki dotyczyły nawozów wieloskładnikowych (-27,5 proc.) i RSM (-12,4 proc.). Przychody z nawozów azotowych wyniosły 338 mln zł i były o 21,1 mln zł wyższe r/r, natomiast przychody z nawozów fosforowych i wieloskładnikowych spadły o 20 mln zł (30,8 proc.) i wyniosły 45 mln zł.


kliknij, aby powiększyć


W segmencie chemicznym także miał miejsce wzrost cen r/r. W przypadku melaminy cena wzrosła z niecałych 1.400 EUR/t do poziomu ponad 1.500 EUR/t. Dynamiczne zwyżki były przede wszystkim obserwowane na rynku kaprolaktamu. W Europie ceny wyrażone w EUR wzrosły o 28,9-41 proc., natomiast w Azji (wyrażone w USD) o ponad 20 proc.

Wolumen sprzedaży melaminy i mocznika do zastosowań technicznych był podobny jak przed rokiem, natomiast w przypadku kaprolaktamu wzrósł o 23,6 proc. r/r. Szczerze powiedziawszy można było się spodziewać nieco większej zwyżki, bo miała miejsce zmiana terminu przestojów remontowych. W roku poprzednim miały one miejsce w III kw., natomiast w tym roku w II kw. Przez ten fakt w II kw. wolumen spadł o 35 proc. natomiast obecnie odbudował się tylko o niecałe 24 proc. Łączny wolumen sprzedaży za okres remontowy (II kw. + III kw.) jest w tym roku niestety niższy pomimo znacznie korzystniejszych cen. Przychody ze sprzedaży melaminy wyniosły 118 mln zł (wzrost o 8,3 proc.), natomiast przychody ze sprzedaży kaprolaktamu 109 mln zł (wzrost o 51,4 proc.).

Wyższym obrotom towarzyszył delikatny wzrost marży brutto na sprzedaży. W ostatnim kwartale rentowność osiągnęła poziom 19 proc. czyli o 1,3 pp. więcej niż przed rokiem.


kliknij, aby powiększyć


Na wzrost marży zdecydowanie wpłynął poziom rentowności segmentu chemicznego, gdzie rentowność wzrosła z 14,3 proc. przed rokiem do obecnych 17,3 proc. Zysk brutto segmentu wzrósł z 38,6 mln zł do 54,9 mln zł, czyli o 42,4 proc. (16,3 mln zł), głównie za sprawą wyższych cen kaprolaktamu. Podobną nominalnie zwyżkę wyniku dał segment nawozowy (17,1 mln zł), ale dynamika była w tym przypadku istotnie mniejsza -21,4 proc. Co ciekawe, na drodze do poprawy marży nie do końca stanęły znacznie wyższe ceny gazu ziemnego (wzrost o ponad 20 proc. r/r).
Za to o 5,4 mln zł spadł wynik na pozostałej działalności i wynik segmentu energetycznego (-1,4 mln zł). Ostatecznie na poziomie skonsolidowanym zysk brutto na sprzedaży wzrósł o 25,6 mln zł, ale faktyczna poprawa jest większa ze względu na fakt, że przed rokiem wynik został zawyżony przez rozwiązanie odpisów aktualizacyjnych na zapasy w kwocie ponad 6 mln zł.


kliknij, aby powiększyć


Koszty sprzedaży wyniosły w 3 kw. 63,7 mln zł, w porównaniu do 58,9 mln zł przed rokiem. Wzrost pozycji o 8,1 proc. niektórzy mogą ocenić negatywnie, ale przychody wzrosły o 12,3 proc. przy większych wolumenach sprzedaży, więc wzrost ten jest usprawiedliwiony. O 5 mln zł wzrosły koszty ogólnego zarządu co już takiego łatwego usprawiedliwienia nie ma. Choć wzrost kosztów operacyjnych zabrał istotną część ze zwyżki na poziomie brutto to na poziomie zysku ze sprzedaży mamy nadal wzrost o 15,7 mln zł, co w ujęciu względnym daje ponad 78 proc. Podobne relacje występują na poziomie zysku operacyjnego.


kliknij, aby powiększyć


Jednak EBIT skorygowany (głównie o rozwiązanie odpisu na zapasach w okresie III kw. 2016 r.) rośnie znacznie szybciej – 20,5 mln zł (+158 proc.) r/r. Ostatecznie Puławy zamknęły III kw. wynikiem brutto w kwocie 38,6 mln zł (+57,5 proc.) i wynikiem netto w wysokości 29,6 mln zł (+87,4 proc.).


kliknij, aby powiększyć


Poprawa wyników pomimo wzrostu wolumenów przełożyła się także na wzrost przepływów operacyjnych do spółki. CF operacyjny wyniósł 174 mln zł i był o ponad 60 mln zł wyższy r/r. Mimo wszystko po III kwartałach roku łącznie spółka wygenerowała 216 mln zł gotówki, czyli o 172 mln zł mniej r/r, głównie za sprawą wzrostu należności wyższego o 157 mln zł niż w roku ubiegłym.kliknij, aby powiększyć


W tym roku Puławy na nabycie aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wydały niecałe 220 mln zł w porównaniu do 166 mln zł przed rokiem, przy czym w dużej mierze są to nakłady odtworzeniowe – amortyzacja wyniosła w tym roku 145 mln zł. Inwestycje ponad wartość odtworzeniową dotyczą głównie segmentu nawozowego, gdzie capex w tym roku wyniósł 89 mln zł przy amortyzacji wynoszącej 49 mln zł (odpowiednio 87 mln zł i 44 mln zł przed rokiem). Podstawowym realizowanym projektem jest wytwórnia nawozów granulowanych na bazie saletry amonowej.

Puławy są w Grupie Azoty jednostką o najlepszej kondycji finansowej. Dług netto jest ujemny na kwotę prawie 600 mln zł.

>> Wyceny automatyczne są tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj
Edytowany: 13 listopada 2018 16:26

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
125
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 427
Wysłane: 22 kwietnia 2018 15:38:52 przy kursie: 124,00 zł
Lepszy wynik w trudnym otoczeniu – omówienie sytuacji fundamentalnej ZA Puławy po 4 kw. 2017 r.

Przychody Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” (dalej Puławy) wyniosły w IV kw. 902 mln zł i były o 26,5 mln zł (3 proc.) wyższe r/r i o 104 mln zł (13 proc.) wyższe kw/kw. Sezonowa zwyżka obrotów była jednak zdecydowanie niższa niż przed rokiem (23 proc.) wzrostu, ale zbliżona poziomem do raportowanej w roku 2013 (10 proc.) czy 2014 (13 proc.). Zaraportowane obroty to efekt spadku wolumenu sprzedaży (o czym szerzej w dalszej części omówienia wyników) i wyższych cen sprzedaży.


kliknij, aby powiększyć


Marża brutto na sprzedaży wyniosła 207 mln zł i była o 25,4 mln zł (14 proc. wyższa r/r). Rentowność na tym poziomie rachunku wyników wyniosła 23 proc. w porównaniu do 20,8 proc. rok wcześniej i 19 proc. w poprzednim kwartale roku.


kliknij, aby powiększyć


Koszty sprzedaży spadły o 11,2 mln zł (14,2 proc.) co ma prawdopodobnie związek z niższym wolumenem dostaw do klientów. Warto jednak zwrócić uwagę, że udział kosztów sprzedaży w przychodach maleje. W ostatnim kw. 2017 r. wyniósł 7,5 proc., kwartał wcześniej 8 proc. natomiast przed rokiem 9 proc. Koszty ogólnego zarządu wyniosły 61 mln zł i były niższe o 3,7 mln zł. Na poziomie zysku ze sprzedaży grupa pokazała 78 mln zł zysku, co oznacza wzrost o 33 mln zł (72,7 proc.). Zysk operacyjny wyniósł 81 mln zł i był o 48,3 mln zł większy niż przed rokiem, natomiast EBITDA zamknęła się kwotą 130 mln zł, co daje wzrost o 37 mln zł (39,5 proc.)


kliknij, aby powiększyć


W poprzednich kwartałach rok wpływ na wynik operacyjny spółki miały zdarzenia jednorazowe, w szczególności w I i II kw. roku. Tym razem jednak obyło się bez większych odpisów i skorygowany wynik operacyjny jest tożsamy z wynikiem nominalnym:


kliknij, aby powiększyć


Z rachunku rodzajowego (spółka od początku 2017 r. zmieniła nieco prezentację i pokazuje obecnie koszty rodzajowe w momencie pokazania kosztów z nimi związanymi, a nie w momencie poniesienia) wynika, że koszty pracownicze wyniosły w IV kw. 134 mln zł i były o 10,7 mln zł (8,7 proc.) wyższe r/r. Ich udział w przychodach wzrósł z 14,1 proc. w IV kw. 2016 r. do 14,9 proc. w IV kw. 2017 r. Jeszcze szybciej rósł udział kosztów materiałów i energii – udział na poziomie 56,7 proc. obecnie i 54,7 przed rokiem, co przełożyło się na koszty wyższe o 32,6 mln zł (6,8 proc.). Zwyżkę kosztów udało się nieco zbilansować spadkiem kosztów usług obcych o 8,2 mln zł (-8,9 proc.) oraz podatków i opłat w wysokości 8 mln zł (spadek o 21 proc.). Istotny wzrost odnotowano także w pozycji pozostałych kosztów, a konkretnie innych kosztów działalności operacyjnej. W IV kw. te „inne koszty” były tak naprawdę przychodem na kwotę 8,8 mln zł, natomiast obecnie mamy 5 mln zł obciążenia.

Omawianie przyczyn zmian wyników na poziomie skonsolidowanym mija się z celem, gdyż spółka posiada dwa niezależne segmenty działalności. Pewne wnioski można wysnuć dopiero na bazie rachunku segmentowego.

Przychody z dywizji nawozowej miały oczywiście dominujący charakter i wyniosły 502 mln zł, czyli o 25 mln zł (4,8 proc.) mniej r/r. Za to Puławy pokazały zwyżkę w segmencie chemicznym. Obroty wyniosły 356 mln zł, co oznacza wzrost o 57 mln zł (19 proc.) r/r. Tak naprawdę niewiele zabrakło do najlepszego w ostatnich latach I kw. 2017 r.


kliknij, aby powiększyć


Regres w przychodach segmentu nawozowego to przede wszystkim efekt spadku wolumenu sprzedaży. Dla najważniejszej w grupie saletry amonowej wolumen spadł o 9 proc. r/r. W przypadku mocznika spadek wyniósł 23 proc.

Co ciekawe, w zakresie handlu mocznikiem mamy znacząco odmienną tendencję niż w Policach (wzrost o 31 proc.). Być może to efekt innego rozłożenia przestojów remontowych, albo polityki konsolidacji sprzedaży w Grupie Azoty. Tak czy owak wolumeny sprzedaży w Puławach bardzo istotnie się zmniejszyły:


kliknij, aby powiększyć


Wsparcia nie było także ze strony cen. Na krajowym (najważniejszym dla spółki z udziałem na poziomie ok. ¾ sprzedaży) rynku ceny saletry amonowej były na poziomie niemal identycznym jak przed rokiem i nadal pozostają relatywnie niskie.


kliknij, aby powiększyć


Nieco lepiej było z cenami mocznika, które były o 4 proc. wyższe r/r.


kliknij, aby powiększyć


Na rynkach zagranicznych ceny nawozów wyrażone w dolarze rosły odpowiednio o 15 proc. dla saletry amonowej i 12 proc. dla mocznika, ale kurs USD/PLN na koniec kwartału spadł o 17 proc. r/r, więc ceny zagraniczne wyrażone w złotym były tak naprawdę niższe niż przed rokiem.

W przypadku produktów chemicznych wolumeny istotnie zwyżkowały. Sprzedaż ilościowa melaminy wzrosła o 2 proc. natomiast kaprolaktamu o 18 proc. W grupie sprzedaje się także mocznik dla zastosowań technicznych, ale wzrost o 12 proc. nie zrekompensował spadku sprzedaży w dywizji nawozowej.


kliknij, aby powiększyć


Wsparciem dla przychodów i wyników spółki były ceny produktów chemicznych, czyli kaprolaktamu i melaminy


kliknij, aby powiększyć


kliknij, aby powiększyć


Podstawowym surowcem w grupie jest gaz ziemny, którego ceny w Europie były w 2017 roku istotnie wyższe niż rok wcześniej. Jednak w samym IV kw. ceny spot wyrażone w dolarze były na zbliżonym poziomie. Być może jest to czynnik, który sprawił, że rentowność segmentu nawozowego w grupie Puławy wzrosła w IV kw. do 26 proc. względem 22,4 proc. przed rokiem. W segmencie chemicznym marża brutto wyniosła 20,3 proc. w porównaniu do 18 proc. w IV kw. 2016 r. Spółka zamknęła ostatni kwartał roku z wynikiem brutto na sprzedaży 131 mln zł dla nawozów i 72 mln zł dla dywizji chemicznej.


kliknij, aby powiększyć


Znacznie lepsze wyniki Puław znajdują potwierdzenie na poziomie gotówkowym. Grupa wygenerowała w IV kw. 303 mln zł gotówki operacyjnej, czyli o 151 mln zł więcej r/r.


kliknij, aby powiększyć


Oczywiście Puławy cały czas prowadzą procesy inwestycyjne. W 2017 r. skapitalizowane wydatki na rzeczowych aktywach trwałych wyniosły 362 mln zł przy amortyzacji na poziomie 180 mln zł. Część prac inwestycyjnych została zakończona o czym świadczy choćby 209 mln zł przeniesione z rzeczowych aktywów trwałych w budowie do rzeczowych aktywów trwałych.


kliknij, aby powiększyć


Mimo wszystko nie do końca widać wpływ zakończonych inwestycji na zdolności produkcyjne spółki, bo te jeśli porównać r/r pozostają w zasadzie na identycznym poziomie poza roztworami mocznika.


kliknij, aby powiększyć


Skoro zdolności produkcyjne nie wzrosły to wzrosty sprzedaży głównych produktów handlowych można traktować jako efekt lepszego wykorzystania istniejących mocy produkcyjnych:


kliknij, aby powiększyć


Najważniejsze inwestycje w Puławach to modernizacja oraz budowa nowej linii kwasu azotowego z budżetem prawie 700 mln zł, która ma się zakończyć w 2021 r. oraz wytwórnia nawozów granulowanych (385 mln zł) z terminem zakończenia planowanym na 2020 r. W tym aspekcie nic się nie zmienia.

W kolejnych kwartałach roku wyzwanie dla spółki będzie nasilający się import nawozów. Proszę zwrócić uwagę, że kurs USD/PLN w tym roku znajduje się poniżej cen z ostatniego kwartału, a to owocuje znacznie większymi cenami sprzedaży nawozów wyrażonymi w USD. Z drugiej strony mniej opłacalny może stać się eksport nawozów z Polski.

>> Wyceny automatyczne są tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj
Edytowany: 22 kwietnia 2018 17:39

totmes4
totmes4 PREMIUM
0
Dołączył: 2012-04-07
Wpisów: 108
Wysłane: 23 kwietnia 2018 22:27:34 przy kursie: 124,00 zł
Dwa ostatnie kwartały dobre i lepsze r/r. Wskaźnikowo wygląda nieźle. Dywidenda chyba będzie dobra. Jednocześnie kurs spadł od początku listopada o jakieś 35%. Co dyskontuje rynek?


anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
125
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 427
Wysłane: 23 kwietnia 2018 22:40:06 przy kursie: 124,00 zł
Rosnące sobie nieco w cieniu ceny ropy ciągną za sobą ceny gazu. Nie wiem jak teraz ale PGNIG umowie z Gazpromem miało wprost cenę uzależnioną od ropy. To się chyba częściowo zmieniło, ale nadal jest wpływ przez korelację cen spotowych.

Droższy gaz to wyższy koszt.

Dodatkowo mamy niski kurs USD/PLN to znów poprawia opłacalność eksportu do Polski z krajów gdzie istotny jest dolar w rozliczeniach.

Dolar i gaz? Idealne warunki na eksport z Rosji czy Ukrainy...

Wyższe cen ropy to także wyższe ceny benzenu, a zatem może coś się dziać niekorzystnego w produkcji kaprolaktamu - możliwe że zmniejszył się spreadEdytowany: 23 kwietnia 2018 22:44

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
125
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 427
Wysłane: 12 maja 2018 11:03:36 przy kursie: 120,00 zł
Zgazowywanie zysków – omówienie sprawozdania finansowego Puławy po I kw. 2018 r.


Przychody Puław w I kw. 2018 r. wyniosły 910,5 mln zł i były o 92,6 mln zł (9,2 proc.) niższe r/r i 8,7 mln zł wyższe (1 proc.) kw/kw. Powtórzyła się zatem sytuacja z przełomu 2015 i 2016 kiedy przychody nie odnotowały praktycznie sezonowej zwyżki q4->q1. Jak informuje spółka w raporcie miało miejsce przesunięcie popytu na nawozy w związku z niekorzystnymi warunkami pogodowymi w lutym i marcu. Nie bez znaczenia wydaje się także fakt, że na Ukrainie wznowiono produkcję mocznika, amoniaku i RSM, a opłacalności importu do kraju przez zagranicznych producentów sprzyjał silny złoty.Pod względem marży był to najsłabszy I kw. od 2014 r. Rentowność zysku brutto na sprzedaży wyniosła 24 proc. w porównaniu do 28,6 proc. w I kw. 2017 r. Zysk na tym poziomie rachunku wyników wyniósł 218,7 mln zł i był o 68 mln zł (23,7 proc.) niższy r/r.
Wsparciem dla wyniku operacyjnego były oszczędności na kosztach sprzedaży – spadek o 14,3 mln zł. Udział kosztów sprzedaży w sprzedaży wyniósł w raportowanym okresie 6,6 proc. w porównaniu do 7,4 proc. przed rokiem i 7,5 proc. w poprzednim kwartale. Niestety takich oszczędności nie udało się osiągnąć na poziomie kosztów ogólnego zarządu, które wzrosły o 2,6 mln zł (5,4 proc. r/r.) Zysk ze sprzedaży wyniósł 107 mln zł i był o 56,3 mln zł (34,5 proc.) niższy r/r, natomiast EBIT 107,4 mln zł co oznacza spadek o 48,2 mln zł.Mniejsza kwota redukcji wyniku na poziomie operacyjnym od wyniku na sprzedaży wynika oczywiście z pozostałej działalności operacyjnej i faktu, że w I kw. 2017 r. dokonano odpisu na blok gazowy w kwocie 8,5 mln zł. Po korekcie o to zdarzenie jednorazowe, a także odpisy na należnościach i zapasach wynik operacyjny skurczył się o 35,8 proc. (58,6 mln zł) i był najniższy wśród wyników za pierwszy (sezonowo najlepszy) kwartał z ostatnich 7 lat.Z rachunku rodzajowego (kosztów według rodzaju) wynika, że grupa odczuwa presję płacową i wzrost cen surowców do produkcji. Proszę zauważyć, że w nocie 18.1 mamy bardzo zbliżoną zmianę stanu produktów i produkcji i o niecałe 10 mln zł wyższych skapitalizowanych na bilansie kosztach wytworzenia aktywów na własne potrzeby. To pozwala nam porównywać udział poszczególnych pozycji kosztowych w przychodach. Udział największej grupy kosztowej czyli materiałów i energii w sprzedaży wyniósł 55,7 proc. w relacji do 51,9 proc. przed rokiem. Gdyby udział tych kosztów był taki sam jak w I kw. 2017 r. to obecny wynik operacyjny byłby wyższy o 22,3 mln zł. Koszty pracownicze wzrosły o 3,9 mln zł, czyli 3,6 proc. Największy spadek (7,7 mln zł, -23,9 proc.) zanotowały za to koszty podatków i opłat, a zaskoczeniem jest powód tej obniżki – spółka informuje, że to spadek kosztów emisji CO2. W tym miejscu trzeba zwrócić uwagę, że koszty praw do emisji w I kw. tego roku mocno wzrosły. Pewnym wytłumaczeniem spadku tej pozycji jest zmniejszona produkcja spółki:Na poziomie zysku netto spółka pokazała zysk w wysokości 92,2 mln zł (przy efektywnej stopie podatkowej 14,6 proc.), natomiast przed rokiem wynik w tej linii rachunku zysków i strat osiągnął poziom 137,9 mln zł (przy stopie 15,1 proc.).

Z rachunku segmentowego wynika, że spadek obrotów dotknął przede wszystkim segmentu nawozowego. Przychody z Agro wyniosły 505 mln zł i były o 15,5 proc. (92,9 mln zł) niższe r/r., natomiast przychody segmentu Chemia wyniosły 353 mln zł i spadły jedynie o 3,1 proc. (11,4 mln zł). Spadek obrotów w chemii został skompensowany przez wyższą sprzedaż segmentu Energia (+15,9 mln zł + 69 proc.), co miało związek z wyższymi wolumenami i cenami w sprzedaży gazu, która to działalność jest alokowana do segmentu energetycznego.Spadek sprzedaży w segmencie nawozowym wynika przede wszystkim z niższych wolumenów. Spółka sprzedała o 9 proc. mniej saletry amonowej, wolumen mocznika zmniejszył się o 10 proc., a RSM o 19 proc. W nawozach wieloskładnikowych i fosforowych sprzedaż ilościowa skurczyła się o 25 proc. Niższe wolumeny to efekt niższego popytu ze strony rolników, a także presji importowej wynikającej ze słabej złotówki.Na krajowym rynku nie nastąpiły większe zmiany cen w zakresie nawozów azotowych. Ceny saletry amonowej wzrosły o 0,7 proc. r/r, saletrzaku spadły o 0,5 proc. r/r, natomiast mocznika spadły o 5 proc. Przychody ze sprzedaży nawozów azotowych były o 63 mln zł (13,3 proc.) niższe r/r, natomiast nawozów wieloskładnikowych i fosforowych o 15 mln zł (-27,8 proc.)

W segmencie chemicznym spółka odnotowała wzrosty w ujęciu ilościowym i spadki w ujęciu wartościowym. Wolumen melaminy wzrósł o 3 proc., kaprolaktamu o 2 proc., natomiast mocznika do zastosowań technicznych o 8 proc. Trzeba jednak zauważyć, że łącznie z dywizją nawozową pomimo wzrostu w segmencie chemicznym spółka sprzedała niższy wolumen mocznika r/r.Europejskie ceny melaminy w I kwartale 2018 roku w relacji do analogicznego okresu roku poprzedniego wzrosły o 12,3 proc. (o 177 EUR/tona), natomiast kaprolaktamu ciekłego wzrosły o 8,7 proc. (164 EUR/tonę), a kaprolaktamu płatkowanego spadły o 17,7 proc.
Przychody ze sprzedaży melaminy były o 13 mln zł (10,9 proc.) wyższe r/r, wartościowo sprzedaż kaprolaktamu spadła o 21 mln zł (14,9 proc.), natomiast mocznika spadła o 3 mln zł (4,3 proc.)

Ostateczny wynik segmentu determinują oczywiście wolumeny i ceny sprzedaży produktów, ale także koszty. Jak wskazałem wcześniej na poziomie skonsolidowanym wzrosły koszty materiałów i energii i wydaje się, że to był jeden z ważnych czynników który zdeterminował wynik segmentu nawozowego.

Koszty sprzedanych produktów w segmencie nawozowym spadły o 10,5 proc. przy spadku przychodów o 15,5 proc., a zatem jednostkowy koszt produkcji musiał w raportowanym okresie wzrosnąć. Głównym „winowajcą” takiego stanu rzeczy są ceny gazu ziemnego, które w I kw. mocno zwyżkowały. Zysk brutto na sprzedaży (dla sprzedaży zewnętrznej) w tym segmencie wyniósł 144 mln zł i był 50,4 mln zł (26 proc.) niższy r/r, natomiast EBIT wyniósł 81 mln zł po spadku o 39 mln zł (32,4 proc.). Najwyraźniej Puławy nie były w stanie przenieść wzrostu cen gazu na swoich odbiorców, co wynika z presji konkurencyjnej i importu nawozów zza wschodniej granicy.

W segmencie chemicznym koszty własne wzrosły pomimo spadku przychodów o 17 mln zł. Wydaje się, że w tym przypadku także istotną rolę odegrał gaz gdyż jest to podstawowy surowiec w produkcji mocznika i pośrednio melaminy, która produkowana jest z mocznika. Na rentowność niekorzystny wpływ prawdopodobnie miały także relacje cenowe pomiędzy kaprolaktamem i benzenem. Ceny produktu jak wspomniałem wyżej spadły o 17 proc., natomiast ceny benzenu w Europie wyrażone w EUR były o 17,2 proc. niższe r/r. A zatem jednostkowa marża była prawdopodobnie niższa r/r, ze względu na rosnące koszty pracownicze i koszty amortyzacji. Zysk brutto na sprzedaży segmentu chemicznego wyniósł 64 mln zł i był o 28 mln zł niższy r/r., natomiast zysk operacyjny wyniósł 60 mln zł i był o 34 proc. (31 mln zł) niższy r/r. Puławy jako jedyna jednostka z Grupy Azoty nie skorzystały zatem na dywersyfikacji produktowej.Słabsze wyniki miały swoje przełożenie na gotówkę. Przepływy operacyjne były ujemne na kwotę 132 mln zł, w porównaniu do wypływu 47 mln zł w I kw. 2017 r. Przepływy z działalności inwestycyjnej były dodatnie na kwotę 155 mln zł co wynika z realizacji instrumentów finansowych (prawdopodobnie lokat). Wydatki na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne wyniosły 79,5 mln zł w porównaniu do 48,3 mln zł rok wcześniej. Mimo słabszego operacyjnie kwartału Puławy posiadały na koniec I kw. 588 mln zł gotówki i w zasadzie jak na skalę bilansu nie miały zobowiązań kredytowych.Wydatki inwestycyjne w I kw. br. dotyczyły przede wszystkim budowy wytwórni nawozów granulowanych (31 mln zł), która ma zostać ukończona w 2020 r., instalacji kwasu azotowego (9 mln zł) z terminem zakończenia przypadającym na 2021 r. oraz wymianą turbozespołu (7 mln zł). Przed rokiem spisano nakłady na blok gazowy, natomiast w styczniu spółka podjęła decyzję o rozpisaniu przetargu na blok węglowy z budżetem 890 mln zł.

Z pewnością nie był to udany kwartał w spółce. Z jednej strony Puławy odczuły konkurencję z importu i niski popyt wśród rolników, co zaowocowało spadkiem wolumenów, z drugiej nastąpił mocny wzrost kosztów gazu, czyli podstawowego surowca (ok. 50 proc. kosztów materiałów i energii). Sytuacji nie poprawia także presja płacowa. Niestety spełniły się wszystkie negatywne oczekiwania wyrażone w poprzedzającym omówienie wpisie na forum.

>> Wyceny automatyczne są tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj
Edytowany: 12 maja 2018 11:16

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
125
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 427
Wysłane: 31 sierpnia 2018 19:35:15 przy kursie: 104,00 zł
Cenowe ciśnienie sieje spustoszenie – omówienie sprawozdania finansowego GK Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy po 2 kw. 2018 r.

Przychody GK Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy (dalej Puławy) wyniosły w drugim kwartale 849 mln zł i były o 61 mln zł (7,7 proc.) wyższe r/r, ale o 61 mln zł (6,8 proc.) niższe niż w poprzednim kwartale. Sezonowy spadek obrotów okazał się jednak niższy niż przed rokiem, kiedy to przychody uległy zmniejszeniu o 21,4 proc.


kliknij, aby powiększyć


Wzrosty przychodów to przede wszystkim zasługa segmentu chemicznego, w którym spółka pokazuje wyniki na melaminie, kaprolaktamie, moczniku, nadtlenku wodoru i Noxy. Sprzedaż w ujęciu wartościowym zwiększyła się o 49 mln zł (16,6 proc.) i wyniosła 346 mln zł. W dywizji nawozowej zwyżka sprzedaży była znacznie mniej imponująca - 16,7 mln zł (3,7 proc.) przy przychodach na poziomie 470 mln zł.


kliknij, aby powiększyć


Na poziomie przychodów wszystko wygląda jeszcze dobrze, ale wyniki znalazły się pod dużą presją kosztową. Marża brutto na sprzedaży wyniosła tylko 115 mln zł w porównaniu do 174 mln zł przed rokiem. Rentowność na tym poziomie rachunku wyników wyniosła jedynie 13,5 proc., a tak niski poziom spółka uzyskała ostatni raz w trzecim kwartale 2014 r., czyli prawie 4 lata temu.


kliknij, aby powiększyć


Z rachunku segmentowego wynika, że spadek rentowności produkcji i sprzedaży dotyczy nawozów, gdzie rentowność wyniosła 14,1 proc. natomiast w dywizji chemicznej 17,7 proc. Obserwujemy zatem odwrócenie wieloletniej relacji, kiedy to produkcja nawozów była dla spółki bardziej rentowna. Marża na chemii, choć wyższa od nawozowej, okazała się jednak w ujęciu względnym niższa r/r – 17,7 proc. obecnie vs. 18,3 proc. przed rokiem. Mimo to, spółce udało się wypracować wynik (brutto na sprzedaży) wyższy o niecałe 7 mln zł. W segmencie nawozowym spółka pokazała jedynie 66 mln zł zysku w najwyższej linii rachunku wyników, czyli o 55,4 mln zł (45 proc.) mniej r/r.


kliknij, aby powiększyć


Spadek marż w dywizji nawozowej ma dwie przyczyny. Pierwszą jest strona przychodowa. Jak wspomniałem wyżej przychody zwiększyły się o 3,7 proc. Stało się tak głównie za sprawą wyższych wolumenów sprzedaży. W przypadku saletry amonowej to wzrost na poziomie 36 proc., natomiast roztworu mocznika (RSM) 9 proc. To dwa największe pod względem wolumenów produkty w grupie. O 2 proc. spadła sprzedaż nawozów fosforowych i 20 proc. sprzedaż mocznika. Trzeba jednak zauważyć, że całkowity wolumen sprzedaży mocznika wynosi mniej więcej tyle ile wyniosła zwyżka na saletrze. Skoro mocno wzrosły wolumeny, a przychody tylko nieznacznie to można się domyślać, że spadły ceny sprzedaży i tak faktycznie było. Poniżej prezentuję zachowanie cen na najważniejszym rynku krajowym w kolejności wolumenu sprzedaży (zaczynając od największego):


kliknij, aby powiększyćkliknij, aby powiększyćkliknij, aby powiększyć


Jak widać powyżej wszystkie podstawowe nawozy w spółce zaliczyły istotny regres ceny, przy czym najmniejszy miała saletra amonowa. Takie zachowanie cen to wynik presji cenowej tańszych nawozów z importu, czemu sprzyjało umocnienie złotego w pierwszych miesiącach roku.

Drugie „uderzenie” w marżę mamy po stronie kosztowej. Z rachunku rodzajowego wynika, że obciążenia z tytułu materiałów i energii zwiększyły się o 99 mln zł, czyli o ponad 23 proc. Wpływ na takie zachowanie miały przede wszystkim rosnące ceny gazu ziemnego, węgla i energii, a także benzenu, który jest surowcem do produkcji kaprolaktamu w dywizji chemicznej.

W segmencie chemii na marże niekorzystnie oddziaływały także ceny gazu (produkcja mocznika technicznego), natomiast wynik wspierały nadal rosnące ceny melaminy.

Jak wspomniałem wyżej skonsolidowana marża brutto wyniosła 115 mln zł i była o 59 mln zł niższa r/r. Niestety na obniżkę wyniku wpływ miały także koszty operacyjne. Nominalnie koszty sprzedaży zwiększyły się o 2,3 mln zł. Problem w tym, że zgodnie z MSSF 15 spółka od tego roku nieco inaczej prezentuje umowy barterowe. Do tej pory usługi marketingowe realizowane przez partnerów pokazywano w koszcie własnym sprzedaży, natomiast obecnie pomniejszają one przychody. Z tego powodu porównywalny koszt sprzedaży jest wyższy o 2 mln zł, co łącznie daje wzrost o 6,2 proc. r/r.
Na szczęście udało się utrzymać w ryzach koszty ogólnego zarządu – te praktycznie się nie zmieniły i to pomimo tego, że jak wynika z rachunku rodzajowego wzrosły koszty wynagrodzeń (+2.1 proc.)

Zysk ze sprzedaży zamknął się na poziomie 15 mln zł, przy czym segment nawozowy wniósł do sumy 350 tys. zł, a kontrybucja segmentu chemicznego wyniosła +47 mln zł. W linii pozostałej działalności mamy 7 mln kosztów w porównaniu do 16 mln przed rokiem.


kliknij, aby powiększyćkliknij, aby powiększyć


Wynikają one z tego samego zdarzenia, czyli odpisów na instalację tłuszczów w Chorzowie – w jednym i drugim wypadku jest to zdarzenie do wyłączenia przy liczeniu skorygowanego wyniku operacyjnego, jak również zysku netto, który w ujęciu nominalnym był ujemny na kwotę 1,6 mln zł. Na próg rentowności wynik wyciągnęły dodatnie różnice kursowe (+16 mln zł).

Pod względem wynikowym kwartał był niewątpliwie trudny. Choć zaraportowano straty to spółka nie musiała na szczęście dokładać gotówki do biznesu. EBITDA wyniosła 30,7 mln zł (78,3 mln zł przed rokiem), natomiast przepływy operacyjne za okres kwiecień – czerwiec wyniosły 205 mln zł i były o 72 mln zł wyższe r/r.


kliknij, aby powiększyć


Za to drugi kwartał przyniósł ekspansję wydatków inwestycyjnych. Capex wyniósł 129 mln zł, co oznacza zwyżkę o 9 mln zł względem II kw. 2017 r. Największe wydatki dotyczyły wytwórni nawozów granulowanych na bazie saletry amonowej, której szacowany termin zakończenia przypada na 2020 r. Największą inwestycją prowadzoną przez spółkę jest instalacja kwasu azotowego o całkowitym budżecie prawie 700 mln zł. Na razie to jednak projekt mało zaawansowany – wydatkowano do tej pory 85 mln zł, a termin zakończenia szacuje się na 2024 r.

W przypadku Puław dług netto tradycyjnie jest ujemny – tym razem na kwotę 475 mln zł.

>> Wyceny automatyczne są tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj
Edytowany: 18 listopada 2019 13:50

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
125
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 427
Wysłane: 9 listopada 2018 21:34:35 przy kursie: 82,00 zł
Drogi gaz uderzył kolejny raz – omówienie sprawozdania Puławy po 3 kw. 2018 r.

Przychody grupy Puławy wyniosły w III kw. 839 mln zł i były wyższe o 40 mln zł (5 proc.) r/r. W relacji do poprzedniego kwartału obroty zmniejszyły się o 10 mln zł, co oznacza 1,2 proc. w wartościach względnych.


kliknij, aby powiększyć


Za spadek przychodów odpowiedzialny jest przede wszystkim segment chemii (+27 mln zł, +8 proc.), natomiast w dywizji Agro sprzedaż wzrosła o 11 mln zł (2,4 proc.).


kliknij, aby powiększyć


Wzrosty obrotów w segmencie nawozowym to efekt zarówno wzrostu cen (minimalnego) nawozów jak i wolumenów. Na rynku polskim (75 proc. przychodów ze sprzedaży w segmencie w tym roku) ceny saletry amonowej i saletrzaku wzrosły o 3 proc., mocznika i RSM o 1 proc., natomiast siarczanu amonu spadły o 4 proc.


kliknij, aby powiększyćkliknij, aby powiększyćkliknij, aby powiększyć


Jeśli chodzi o wolumeny sprzedaży to spółka sprzedała mniej saletry amonowej i siarczanu amonu, natomiast wzrosły wolumeny mocznika, RSM i nawozów fosforowych i wieloskładnikowych.


kliknij, aby powiększyć


Za to sprzedaż w segmencie chemicznym była napędzana wzrostem wolumenów sprzedaży mocznika i melaminy przy równoczesnym wzroście cen tych produktów (mowa o cenach na rynku europejskim, gdzie obroty na tych rynkach odpowiadają za 47 proc. sprzedaży, przy 44 proc. w Polsce) i wzroście ceny kaprolaktamu.

Ceny melaminy wzrosły o 3,8 proc. r/r (w EUR) na rynku spot i 7,5 proc. w kontraktach długoterminowych do czego przyczyniły się przestoje remontowe u konkurentów. Jeszcze większe zwyżki cen miały miejsce na rynku kaprolaktamu, który głównie wykorzystywany jest wewnątrz grupy Azoty. W Europie cena w postaci ciekłej zwiększyła się o 4,1 proc. natomiast w postaci płatkowanej nawet o 27 proc. Podobnie wynikom sprzyjał wzrost cen kwasu siarkowego.


kliknij, aby powiększyć


Niestety pomimo wzrostu przychodów spółce nie udało się utrzymać marż. W zasadzie to marże te dość mocno spadły. Rentowność brutto na sprzedaży (na poziomie skonsolidowanym) wyniosła zaledwie 8,9 proc. Jednoprocentowy wskaźnik odnotowano pierwszy raz co najmniej od 2013 r. Zysk brutto na sprzedaży wyniósł 74 mln zł i był o 51 proc. niższy r/r.


kliknij, aby powiększyć


Za spadek marży brutto w ujęciu nominalnym odpowiada przede wszystkim segment nawozowy, ale w ujęciu względnym chemia też zanotowała bardzo duży regres. Wynik brutto na sprzedaży spadł w segmencie Agro o 61 mln zł czyli 62 proc. (rentowność spadła z 22 proc. do 8 proc.). W dywizji chemicznej wynik na najwyższym poziomie rachunku zysków i strat skurczył się o 26 mln zł, czyli 47 proc., a to oznacza, że rentowność brutto na sprzedaży zmniejszyła się z 17 proc. do 8 proc.


kliknij, aby powiększyć


Na wyniki segmentu nawozowego (ale ze względu na mocznik także chemicznego) wpływ miały przede wszystkim ceny gazu ziemnego. Notowania spot na TGE wzrosły z ok. 65 zł/MWh do ponad 110 zł/MWh. Spółka zaopatruje się w gaz głównie u PGNiG i prawdopodobnie ceny są znacznie niższe. Proszę zauważyć, że zgodnie z podawanymi informacjami koszty zakupionego gazu od państwowej spółki spadły o 10 proc., ale miało to miejsce przy ograniczeniu wolumenu, którego niestety spółka nie ujawnia. Europejskie ceny w kontraktach długoterminowych zwiększyły się r/r o ok. 38 proc. (dane IHS).


kliknij, aby powiększyć


Rosły także ceny energii elektrycznej. Na TGE wzrost cen spotowych wyniósł 37 proc. r/r. Azoty wydały w III kw. na energię kupowaną od PGE i ENEI o 46 proc. więcej r/r.

Za to w segmencie chemicznym poza cenami gazu i energii (surowiec w produkcji mocznika), na koszt własny sprzedaży mocno oddziaływały ceny benzenu używanego w produkcji kaprolaktamu. W Europie dla transakcji w EUR zwyżka cen wyniosła 14 proc. r/r. W tym miejscu dodam, że w produkcji melaminy wykorzystuje się…. mocznik, który jest produkowany z amoniaku. Znów amoniak produkuje się z gazu syntezowego, który otrzymywany jest z gazu ziemnego.

Z rachunku rodzajowego wynika, że koszty surowców i energii wzrosły o 83 mln zł, czyli 20 proc.
Krótko mówiąc w III kw. surowce strategiczne i energia rosły, natomiast spółka nie była w stanie przenieść tego wzrostu na odbiorców. Ale to nie jedyne źródło spadku rentowności. Dość mocno zwiększyły się koszty usług obcych (+16 mln zł, +18 proc.). Za to spadły obciążenia pracownicze – 9 mln zł.

Skoro spadła marża brutto na sprzedaży to nie może dziwić, że w niższych partiach rachunku wyników także mamy bardzo mocne spadki. Koszty sprzedaży wzrosły o 3 proc. (co można usprawiedliwiać wzrostem wolumnu), natomiast koszty ogólnego zarządu spadły o 6 mln zł – tutaj spółce należy się teoretycznie plus. Spadek tej pozycji koresponduje ze spadkiem obciążeń pracowniczych i za pewne wynika z poziomu rezerw na premie. EBITDA spółki wyniosła niecałe 17 mln zł wobec 85 mln przed rokiem, natomiast EBIT zanurkował pod wodę na głębokość prawie 42 mln zł. Wynik operacyjny nie zawiera istotnych zniekształceń przez zdarzenia jednorazowe.


kliknij, aby powiększyćkliknij, aby powiększyć


Na poziomie netto strata zredukowała się do 36 mln zł, głównie dzięki linii fiskalnej. Wynik wygląda słabo, ale pocieszeniem jest gotówka. Puławy w III kw. wygenerowały 145 mln zł co przy EBITDA wynoszącej 16 mln zł należy uznać za bardzo dobry wynik. Zarząd całej grupy twierdzi, że pracuje nad kapitałem obrotowym i przepływy są tego efektem.


kliknij, aby powiększyć


Niestety ceny gazu w IV kwartale pozostają ciągle wysokie i nie jest to dobrym prognostykiem dla wyników spółki w kolejnym kwartale. Z jednej strony dynamiczna zwyżka cen to efekt rosnących kosztów ropy naftowej i zwiększającej się opłacalności generacji gazowej, także w kontekście znacznie niższej emisyjności CO2, co przy dramatycznym wzroście cen uprawnień w tym roku odgrywa niebagatelną rolę. Na popyt na gaz wpływ miała także ostra zima i opróżnianie magazynów, które były i w zasadzie są uzupełniane.

>> Wyceny automatyczne są tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj

krewa
krewa PREMIUM
236
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-05-01
Wpisów: 7 475
Wysłane: 4 lutego 2019 12:07:54 przy kursie: 92,00 zł
PULAWY - analiza techniczna na życzenie


Na chwilę obecną nic nie wskazuje, byśmy mieli do czynienia z odwróceniem niekorzystnej tendencji. Zwyżkę należy traktować wyłącznie w kategorii korekty wzrostowej w trendzie spadkowym. Sugeruje to zarówno rozkład wolumeny, malejący w miarę podejścia pod opór, jak i odczyt wskaźników technicznych, zachowujących się w sposób typowy dla korekty. O zmianie sentymentu można będzie mówić dopiero po wybiciu poziomego oporu, wzmocnionego opadającą długoterminową średnią.


kliknij, aby powiększyć


Powyższa treść przez 21 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

konik
0
Dołączył: 2009-01-15
Wpisów: 468
Wysłane: 5 lutego 2019 22:14:43 przy kursie: 92,00 zł
Nie jestem przekonany czy analiza techniczna jest odpowiednim narzędziem przy spółce o tak niskim freefloat i takiej płynności

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
125
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 427
Wysłane: 6 maja 2019 15:08:26 przy kursie: 101,00 zł
Grunt pod dobry wynik – omówienie wyników Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy po IV kw. 2018 r.

W związku z wysokimi cenami gazu można było spodziewać się spadku wyników r/r. Te okazały się gorsze r/r, ale głównie z powodu sytuacji w chemii.

Przychody Puław wyniosły 980 mln zł i były o 78 (8,7 proc.) wyższe r/r. Uzyskany rezultat sprzedażowy cieszy.


kliknij, aby powiększyć


Obroty pociągnął segment segment chemiczny, gdzie zwyżka wyniosła 77 mln zł, co oznacza ponad 15 proc. więcej r/r. Przychody w dywizji chemicznej też nie wyglądają źle – wzrost o 7 mln zł (2 proc.). Wzrost obrotów został nieco skompensowany w segmencie energetyki (spadek 4,6 mln zł) i pozostałych (spadek 1,5 mln zł).


kliknij, aby powiększyć


W segmencie nawozowym wzrosty obrotów to pokłosie zarówno zwyżek cen nawozów jak i wolumenów sprzedaży. Z prezentacji Grupy Azoty wynika, że Puławy sprzedały o 6 proc. więcej saletry amonowej i 14 proc. więcej roztworu mocznika (RSM). Nieco gorzej poradziły sobie tylko nawozy wieloskładnikowe i fosforowe. Za to w dywizji chemicznej obroty robił mocznik (+13 proc.), przy spadającym wolumenie zarówno melaminy (-8 proc.) jak i kaprolaktamu (-15 proc.). Jednym słowem koniem pociągowym wolumenów były produkty azotowe.


kliknij, aby powiększyć


Wzrost obrotów wspierała zwyżka cen nawozów – saletry amonowej o 2 proc. RSM o 4 proc. i mocznika o 1 proc. Najwyższe ceny zanotowano w grudniu, co dobrze rokuje na przyszłość. Poprawa w cenach sprzedaży jest efektem większej zasobności portfeli wśród rolników, których zasoby gotówkowe były wspierane przez dynamiczne zwyżki cen niektórych zbóż i wypłatę zaliczek z dopłat bezpośrednich.


kliknij, aby powiększyć


kliknij, aby powiększyć


Niestety odwrotne tendencje panowały w dywizji chemicznej. Przypomnę, że Puławy większość produktów eksportują, więc właściwszym wydaje się zobrazowanie cen zagranicznych. Ceny melaminy na rynku europejskim co prawda wzrosły r/r, ale jak można zauważyć apogeum cen zostało już prawdopodobnie osiągnięte i następuje ich korekta. Spółka informuje w sprawozdaniu, że ceny były r/r wyższe o 3,9 proc., ale spadły kw/kw o 1,5 proc. Sądząc po spadku wolumenu i korekcie ceny można się domyślać, że na rynku występowała nadpodaż, co można łączyć ze wznowieniem produkcji na kilku instalacjach w Europie i uruchomieniu nowych mocy w Chinach.

W przypadku kaprolaktamu europejskie ceny były dość stabilne w ujęciu rocznym, jednak wynik segmentu chemicznego nie do końca ten fakt odzwierciedla. Puławy walczyły o zatrzymanie udziałów rynkowych i prawdopodobnie nieco zeszły z ceny. Nie bez znaczenia może też być fakt, że kaprolaktam ciekły od 2018 r. znajduje odbiór w Grupie Azoty po uruchomieniu nowej instalacji do produkcji PA6.


kliknij, aby powiększyćkliknij, aby powiększyć


Rentowność brutto na sprzedaży na poziomie skonsolidowanym wyniosła 14,7 proc. co stanowi spadek o ponad 8 punktów procentowych. Jednocześnie można zauważyć, że odbicie od dołka odnotowanego w poprzednim kwartale było także dynamiczne – wzrost o prawie 6 pp. Pomimo zwyżki przychodów marża zysku brutto na sprzedaży wyniosła 144 mln zł co stanowi spadek o 64 mln zł (30,7 proc.).


kliknij, aby powiększyć


Zysk brutto w segmencie nawozowym był jedynie mniejszy o 7 mln zł (5 proc.), przy spadku rentowności brutto z 26 proc. do 21,4 proc. Za to w chemii marża brutto skurczyła się o prawie 42 mln zł, a rentowność zmniejszyła się z 20,3 proc. do 8,5 proc. Mamy powtórkę z poprzedniego słabszego kwartału tejże dywizji.

Parę milionów spadku (5 mln zł) zysku brutto odnotował także segment energetyczny. Podobnie niższy o 1,5 mln zł zysk odnotowała dywizja pozostałych.


kliknij, aby powiększyć


Wyniki segmentu nawozowego są z pewnością zaskoczeniem in plus, ze względu na zwyżkę cen gazu ziemnego, która w IV kw. wyniosła niskie kilkadziesiąt procent. Pomimo dynamicznego spadku cen benzenu, czyli podstawowego surowca do produkcji kaprolaktamu nie udało się wyciągnąć rentowności segmentu chemicznego.


kliknij, aby powiększyćkliknij, aby powiększyć


Spółka zaraportowała wynik operacyjny w kwocie 14 mln zł, co stanowi spadek o 68 mln zł. Na taki obraz ma przede wszystkim wpływ spadku marży brutto o którym wspominałem wyżej (63 mln zł), spadek kosztów sprzedaży o 2 mln zł (być może wynikający z innej prezentacji barteru), spadku kosztów zarządu o prawie 4 mln zł i znacznie bardziej negatywnego salda pozostałej działalności operacyjnej. Miało to związek z odpisem na produkcję stearyny w Chorzowie, gdzie w związku z sytuacją ekonomiczną wstrzymano produkcję i wyceniono jednostkę w wartości likwidacyjnej.


kliknij, aby powiększyć

Patrząc od strony kosztów rodzajowych mamy wzrost kosztów materiałów i energii o 97 mln zł, co można łączyć ze zwyżką cen gazu i energii. Według informacji przekazanych przez spółkę wydatki (nie koszty!) na gaz dostarczany przez PGNIG wzrosły w IV kw. o 147 mln zł. Zostało to w pewnym stopniu zamortyzowane przez mniejsze o 11 mln zł do polskich spółek petrochemicznych za dostawy benzenu i siarki.

Co ciekawe, w IV kw. obciążenia pracownicze spadły o 3,5 proc., natomiast mocno rosły podatku i opłaty, w części przez zmianę zasad rachunkowości/prezentacji.

Słabszy wynik operacyjny miał oczywiście swoje przełożenie na przepływy operacyjne. Cashflow operacyjny wyniósł 144 mln zł, czyli o 158 mln zł mniej niż przed rokiem i mniej niż EBITDA w okresie (niecałe 70 mln zł), co częściowo łączyło się ze wzrostem kapitału obrotowego – efekt większych wolumenów sprzedaży w nawozach.


kliknij, aby powiększyć


Wydatki na aktywa trwałe i wartości niematerialne wyniosły 147 mln zł i były zbliżone do ubiegłorocznych. Największe nakłady poniesiono na modernizację instalacji kwasu azotowego oraz budową nowych instalacji do produkcji tego półproduktu (57 mln zł), a także wytwórnię nawozów granulowanych na bazie saletry (45 mln zł).

Puławy zakończyły IV kw. na progu rentowności, ale pochwaliły się szacunkowymi wynikami za I kw. br. Przychody grupy były najwyższe w ostatnich latach i wyniosły 1,07 mld zł w relacji do 910 mln przed rokiem. EBITDA wyniosła prawie 270 mln zł i była najwyższa w ciągu ostatnich 4 lat (mowa o 1 kw. roku), podobnie jak rentowność na tym poziomie rachunku wyników. Świetnym rezultatom przyjały z pewnością mocno spadające ceny gazu (wykres powyżej).

>> Wyceny automatyczne są tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
125
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 427
Wysłane: 26 maja 2019 22:48:32 przy kursie: 93,80 zł
Wynik na gazie – omówienie sprawozdania finansowego Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy po I kw. 2019 r.

Przy okazji publikacji raportu rocznego poznaliśmy wstępne wyniki za I kw., więc nie ma mowy o jakichś zaskoczeniach. Powody dobrych wyników też są z grubsza znane – znaczny spadek cen gazu. Tym niemniej to nie jedyny aspekt wpływający na wyniki.

Przychody Puław wyniosły w I kw. 2019 r. 1,07 mld zł i były o 158 mln zł (17,4 proc.) wyższe r/r, a także o 9,1 proc. wyższe niż kwartał wcześniej. Nominalnie to najlepszy pierwszy kwartał od 2015 r., a faktycznie nawet chyba lepszy ze względu na zmiany w prezentacji rozliczeń transakcji barterowych.


kliknij, aby powiększyć


Za zwyżkę przychodów odpowiada przede wszystkim segment nawozowy. W dywizji Agro przychody wzrosły o 185 mln zł (36,5 proc.). Sprzedaż w Chemii spadła o 7 mln zł (-2 proc.), natomiast w segmencie energetycznym o 18,4 mln zł (-46,5 proc.)


kliknij, aby powiększyć


Wysokie obroty już sugerują, że spółka mogła pokazać wysoką marżę i tak faktycznie było. Rentowność brutto na sprzedaży na poziomie skonsolidowanym wyniosła 29,8 proc. w porównaniu do 24 proc. przed rokiem, 14,7 proc. w poprzednim kwartale. Zysk brutto na sprzedaży wyniósł 319 mln zł i był o 100 mln zł (45,7 proc.) wyższy r/r.


kliknij, aby powiększyć


Z rachunku segmentowego wynika, że poprawa rentowności to bardziej zasługa dywizji nawozowej. Marża wyniosła 35,5 proc. i była o 7 pp. wyższa niż przed rokiem, przy czym mowa o marży realizowanej na sprzedaży do odbiorców końcowych. Rentowność segmentu chemicznego wyniosła 21,3 proc. i była o 3 pp. wyższa r/r. Wzrost rentowności w ujęciu r/r cieszy, ale jeszcze bardziej cieszy jeśli zerkniemy na rezultaty w poprzednich kwartałach.


kliknij, aby powiększyć


Marża brutto w segmencie nawozowym wyniosła 245 mln zł czyli o 101 mln zł więcej r/r. Koszty sprzedaży wzrosły o 3,5 mln zł (7,5 proc.), ale jest to w pełni usprawiedliwione rosnącym wolumenem sprzedaży – ok. 15 proc.


kliknij, aby powiększyć


Koszty ogólnego zarządu przypisane do segmentu wyniosły tylko 5,5 mln zł, więc ich zmiany nie mają większego wpływu na wynik, tym niemniej warto docenić ich redukcję o 5,7 mln zł. Pozostała działalność operacyjna przyniosła dodatkowe 0,5 mln zł, wobec czego EBIT segmentu wyniósł 190 mln zł, przy czym jest to wynik bez uwzględniania obrotów między segmentami. Przed rokiem spółka zaraportowała około połowy tej kwoty, a dokładnie mówiąc 92 mln zł. Wynik z uwzględnieniem sprzedaży i zakupów między segmentami wyniósł 172 mln zł w porównaniu do 81 mln zł przed rokiem.


kliknij, aby powiększyć


Poprawa marż i wyników to rezultat 3 czynników. O zwyżce wolumenów już wspomniałem (mniejszy udział kosztów stałych), natomiast ważnym czynnikiem był wzrost cen nawozów. Mocznik na rynku krajowym zdrożał o 8 proc., saletra amonowa o 4 proc., a RSM nawet 20 proc.


kliknij, aby powiększyćkliknij, aby powiększyć


Jeszcze ważniejszym czynnikiem był spadek cen kluczowego surowca. Ceny na rynku dnia następnego na Towarowej Giełdzie Energii (TGE) były r/r niższe o ok. 15 proc. Grupa Azoty co prawda nie kupuje gazu na tym rynku, a bezpośrednio od PGNiG, ale cena w kontrakcie jest prawdopodobnie zbliżona - tak przynajmniej wynika z prezentacji Grupy Azoty do wyników.


kliknij, aby powiększyć


Z prezentacji do wyników można odczytać, że cena i koszt zużytego gazu spadły o 11 mln zł, czyli mniej więcej 4 proc. przy rosnącym wolumenie sprzedaży nawozów azotowych o 15 proc. Kwota kosztu zakupu gazu teoretycznie dotyczy wszystkich segmentów razem, ale gaz syntezowy i amoniak jako półfabrykaty występują tylko w segmencie nawozowym, więc prawdopodobnie zdecydowana większość oszczędności przypada na segment Agro. Prawdopodobnie, bo marża w rachunku segmentowym na sprzedaży amoniaku do Chemii jest ustalana na podstawie szacunkowego narzutu producentów amoniaku, a ta była r/r prawdopodobnie niższa, więc pośrednio segment chemii też skorzystał.


kliknij, aby powiększyć


Zysk brutto na sprzedaży w segmencie Chemicznym wyniósł 74 mln zł i był wyższy o 10 mln zł (15 proc.) r/r. Koszty sprzedaży zamknęły się kwotą 12,7 mln zł i były o 4,3 proc. niższe r/r., przy mocniejszym spadku wolumenu sprzedaży – w szczególności mocznika.


kliknij, aby powiększyć


Za to o 0,7 mln zł (39 proc.) wzrosły koszty ogólnego zarządu, ale nominalnie nie były wysokie – 2,4 mln zł. EBIT na sprzedaży zewnętrznej wyniósł 58,5 mln zł, co oznacza wzrost o 9,1 mln zł (18 proc.). Po uwzględnieniu transakcji wewnętrznych zysk operacyjny segmentu wyniósł 76 mln zł, czyli o 16 mln zł (27 proc.) więcej r/r.


kliknij, aby powiększyć


W segmencie chemicznym głównymi produktami handlowymi są kaprolaktam, melamina i mocznik. Ceny kaprolaktamu wyrażone w EUR spadły r/r o ok. 8 proc. melaminy o 2 proc., natomiast rosły ceny mocznika.


kliknij, aby powiększyćkliknij, aby powiększyć


Na szczęście główny surowiec do produkcji kaprolaktamu czyli benzen potaniał mocniej od produktu – ceny wyrażone w EUR spadły o ok. 30 proc. Dodatkowo wzrosła premia na produkcji mocznika (różnica cen pomiędzy amoniakiem i mocznikiem).


kliknij, aby powiększyć


Z kosztów w układzie rodzajowym wynika, że koszty materiałów i energii wzrosły o 10 mln zł. Ceny gazu co prawda spadały, ale w związku ze wzrostem wolumenu wzrosło też jego zużycie, wobec czego koszt wzrósł o 11 mln zł i wyniósł ok. 245 mln zł (mowa o gazie od PGNiB). Koszty zakupu benzenu i siarki spadły o 12 mln zł (29 proc.). Niestety rosły ceny innych surowców o dużym znaczeniu dla spółki. Łączne obciążenia z tytułu zakupu energii i węgla zwiększyły się o 29 mln zł (+47 proc.).


kliknij, aby powiększyć


Koszty pracownicze zwiększyły się o 5 mln zł (4,1 proc.), natomiast koszty usług obcych i amortyzacji są nieporównywalne w związku z wdrożeniem MSSF16 od tego roku. Nowy standard obliguje do pokazywania najmu długoterminowego (wcześniej jako usługa obca) jako leasing finansowy, więc obecnie w wynikach mamy amortyzację nowego rodzaju aktywa (prawa do użytkowania), oraz naliczane odsetki w linii finansowej. O ile różnica na poziomie EBIT nie powinna być w związku z tym duża (do porównywalności brakuje tylko odsetkowej części opłaty), to na poziomie EBITDA już jest widoczna.

Skoro już wiemy które segmenty i jakie czynniki decydowały o wynikach podstawowych dywizji wróćmy do wyników na poziomie skonsolidowanym. EBIT spółki wyniósł 208 mln zł i był o 100 mln zł (93 proc.) wyższy r/r, zysk brutto osiągnął poziom 207 mln zł (+99 mln zł, +91 proc.), natomiast wynik netto zamknął się kwotą 168 mln zł (stopa podatkowa 18,7 proc.) wobec 92 mln zł (stopa podatkowa 14,6 proc. przed rokiem).


kliknij, aby powiększyćkliknij, aby powiększyć


Niestety wdrożenie MSSF16 ma wpływa także na przepływy operacyjne, właśnie przez korektę amortyzacji. Jednak poprawa cashflow ma podłoże przede wszystkim w lepszym wyniku operacyjnym, a nie zmianach zasad rachunkowości. Przepływy operacyjne wyniosły 108 mln zł w porównaniu do wypływu gotówki przed rokiem na poziomie – 132 mln zł. Różnica z amortyzacji to maksymalnie 10 mln zł


kliknij, aby powiększyć


Wydatki na zakup aktywów trwałych wyniosły 120 mln zł (przy 75 mln zł nakładów inwestycyjnych), natomiast przepływy inwestycyjne jako całość były ujemne na kwotę 182 mln zł – spółka pokazuje nabywane aktywa finansowe (lokowanie nadwyżek finansowych). Przed rokiem Puławy na aktywa trwałe wydały niecałe 80 mln zł, natomiast przepływy były dodatnie na kwotę 155 mln zł.

Największe nakłady poczyniono na budowę wytwórni nawozów granulowanych (20,4 mln zł, termin zakończenia: 2020 r) i instalację kwasu azotowego (18,1 mln zł, termin zakończenia 2024 r.).

Dodatkowo już po okresie kwartału podjęto uchwałę w sprawie wykonawcy nowego węglowego bloku energetycznego, jednak formalnie umowa zostanie podpisana dopiero w III kw. br. Projekt będzie droższy niż zakładał budżet. Mówimy o kwotach w okolicy 1,2 mld zł.

Poza zmianami w kapitale obrotowym w bilansie widoczne są trzy duże zmiany. Po pierwsze na skutek wdrożenia MSSF16 w górę poszły rzeczowe (ok. 160 mln zł), w związku z prezentacją maszyn w leasingu operacyjnym. Po drugie wzrosła wartość gruntów w wieczystym użytkowaniu (bez wpływu na wynik), po trzecie spółka pokazała wysoki wzrost wartości praw majątkowych, głównie dotyczących praw do emisji.


kliknij, aby powiększyć


Puławy pokazały nowo przyznane prawa do emisji w kwocie 183 mln zł. Oczywiście darmowych uprawnień nie wystarczy na pokrycie potrzeb, więc Puławy zawarły kontrakty na zakup praw w ilości 776 tys. ton (umorzenie za 2018 rok: ) po cenie ok. 18,94 EUR/MWh – wzrostu cen uprawnień nie da się uniknąć.

Kwartał dla spółki był zdecydowanie bardzo dobry, co jest głównie zasługą zmiany otoczenia tj., wzrostu cen nawozów na rynku i spadku kosztów zakupu gazu. Wygląda na to, że przynajmniej ten drugi czynnik powinien oddziaływać także w kolejnym kwartale – w kwietniu i maju ceny były jeszcze niższe niż w I kw. br. Niestety według prognoz mają rosnąć ceny benzenu, a wzrost cen kaprolaktamu wcale nie jest pewny.

Spółka informuje także, że spodziewa się wzrostu cen nawozów (czemu sprzyjać będzie wprowadzenie cen antydumpingowych na niektóre nawozy z Rosji i USA przez EU) i niestety spadku cen melaminy.

>> Wyceny automatyczne są tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj
Edytowany: 27 maja 2019 10:00

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
125
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 427
Wysłane: 11 września 2019 17:52:51 przy kursie: 95,00 zł
Super wyniki z puławskiej fabryki – omówienie sprawozdania finansowego Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy po II kw. 2019 r.

Przychody grupy kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy (dalej Puławy) wyniosły w II kw. 881 mln zł i były o 32,5 mln zł (3,8 proc.) wyższe r/r. Sezonowy spadek względem poprzedniego kwartału wyniósł 17,5 proc. i był o 10,8 pp. wyższy niż przed rokiem. To jednak nie powinno martwić, bo w 2018 r. obserwowaliśmy słaby I kwartał. W 2017 spadek pomiędzy II kw. i I kw. wyniósł 21,4 proc., a jeszcze rok wcześniej 15 proc.


kliknij, aby powiększyć


Motorem wzrostu sprzedaży był segment nawozowy, gdzie przychody zewnętrzne zwiększyły się o 42,7 mln zł (9,1 proc.). Na drugim biegunie znajdziemy segment chemiczny, gdzie obroty skurczyły się o 4,4 mln zł (-1,3 proc.).


kliknij, aby powiększyć


Marża brutto na sprzedaży wyniosła 28,5 proc. w porównaniu do 13,5 proc. przed rokiem. Poprzedni rok nie jest jednak najlepszym okresem do porównań, gdyż jak wspomniałem był okresem wyjątkowo słabym. Na tle wcześniejszych lat rentowność jednak także wygląda okazale – w II kw. 2017 r. spółka odnotowała 22,1 proc., w 2016 r. 24,5 proc., natomiast w 2015 r. 26,1 proc.

Zysk na tym poziomie wyniósł 251 mln zł, czyli 136 mln zł (+119 proc.) więcej r/r i o 77 mln zł w stosunku do tego samego okresu w 2017 r.


kliknij, aby powiększyć


Wysoką rentowność brutto na sprzedaży zewnętrznej widzimy przede wszystkim w segmencie nawozowym - wzrost z 14,1 proc. do 35,5 proc. Jednak segment chemiczny także odnotował zwyżkę - z 17,7 proc. do 20,6 proc.


kliknij, aby powiększyć


Wysokiej rentowności segmentu nawozowego sprzyjały dwa czynniki. Pierwszym są rosnące ceny głównych produktów. Ceny mocznika w Polsce były o 12 proc. wyższe r/r, natomiast saletry amonowej o około 10 proc.


kliknij, aby powiększyć


kliknij, aby powiększyć


Drugim powodem wzrostu rentowności okazały się ceny gazu ziemnego. Średnia cena gazu na TGE (rynek dnia następnego) w II kw. była o 32 proc. niższa r/r, przy czym mowa o cenach wyrażonych w EUR.


kliknij, aby powiększyć

W tym miejscu należy przypomnieć, że Puławy są w Grupie Azoty największym konsumentem tego surowca i zużywają rocznie (dane za 2018 r.) prawie 11 mln MWh. Biorąc pod uwagę wolumeny produkcji amoniaku, mocznika, RSM i Pulanu średnio na wyprodukowanie 1 tony nawozów trzeba zużyć 2,88 MWh gazu, co przy spadku ceny o ok. 33 zł daje oszczędność na produkcji 1 tony nawozów w wysokości prawie 100 zł. Koszt gazu stanowił w zeszłym roku około 60 proc. kosztów zużytych surowców i materiałów. W tym roku udział tego kosztu w sumie kosztów spadnie ze względu na spadek cen gazu i wzrost cen takich surowców jak węgiel, energia elektryczna czy siarka. Z prezentacji wynikowej (ale dotyczącej wszystkich segmentów) wynika, że oszczędności z tytułu niższych cen gazu wyniosły 90 mln zł. Taka kwota oszczędności wynika też z kosztów zakupów od powiązanych spółek państwowych. Za to więcej trzeba było zapłacić za energię (- 8 mln zł wyższe koszty) i węgiel (-4 mln zł).


kliknij, aby powiększyć


W efekcie bardzo korzystnej sytuacji w otoczeniu (niskie ceny gazu w Polsce znacząco zredukowały premię dla producentów zza wschodniej granicy, co zmniejszyło presję na obniżkę cen) marża brutto na sprzedaży zewnętrznej w dywizji nawozowej wyniosła 182 mln zł, co daje prawie 116 mln zł wzrostu. Dodatkowo koszty sprzedaży spadły o 7,8 mln zł (13 proc.), co dało łącznie wzrost EBIT o 124 mln zł. Mowa jednak o wyniku segmentu bez uwzględniania sprzedaży i kosztów międzysegmentowych. Raportowany EBIT wyniósł 119 mln zł i był o 109 mln zł wyższy r/r.


kliknij, aby powiększyć


Lepsze wyniki pokazała także dywizja chemiczna. Tutaj jednak sprawa jest bardziej skomplikowana. W segmencie tym mamy sprzedaż mocznika gdzie jak napisałem wyżej sytuacja była bardzo korzystna i notowano zwyżki marży. Niestety na rynku kaprolaktamu w II kw. obserwowaliśmy dość wysokie spadki – ceny obniżyły się w zależności od postaci o 127-332 EUR/t.


kliknij, aby powiększyć


W tym samym czasie ceny benzenu, czyli podstawowego surowca do produkcji spadły o 83 EUR/t, a zatem delty produkcyjne były mniej korzystne r/r. Można się domyślać, że wynik na produkcji tego półproduktu w grupie był r/r niższy.


kliknij, aby powiększyć


Ceny melaminy spadły o 50-60 EUR/t. Surowcem do produkcji melaminy jest mocznik, a ten jak wiadomo produkuje się z gazu zimnego, który był o 30 proc. tańszy. Niestety ze względu na brak odpowiedniej wiedzy o procesie nie potrafię powiedzieć, czy taki spadek ceny gazu był wystarczający aby zrekompensować spadek cen melaminy. Wydaje się jednak, że spadek sprzedaży o 15 mln zł ciężko było zrekompensować przy rosnącej cenie energii.


kliknij, aby powiększyć


Choć przychody segmentu były nieznacznie niższe r/r (-1,3 proc.), to dzięki sytuacji na rynku mocznika zysk brutto na sprzedaży (zewnętrznej) segmentu wzrósł o 9,3 mln zł do poziomu 70,4 mln zł. Koszty sprzedaży były o 1,6 mln zł (12,9 proc.) wyższe r/r, natomiast koszty ogólnego zarządu wyższe o 0,75 mln zł (45 proc.). Za to mniejsze straty przyniosła linia pozostałej działalności – 3,2 mln zł straty wobec 6,7 mln przed rokiem. EBIT na sprzedaży zewnętrznej wyniósł 50,7 mln zł i był o 10,5 mln zł wyższy r/r, natomiast EBIT całkowity segmentu wyniósł 55,8 mln zł i był o 25,6 mln zł wyższy r/r.


kliknij, aby powiększyć


Segment energetyczny ograniczył w II kw. br. stratę z poziomu 7,9 mln zł do 2 mln zł, natomiast segment pozostałych ograniczył stratę 3,2 mln zł do 1,8 mln zł.

Na poziomie skonsolidowanym Puławy zaraportowały 101 mln zł zysku, wobec 22 mln zł straty przed rokiem, ale w obydwu kwartałach mieliśmy zdarzenia jednorazowe. Przed rokiem odpis na instalacji tłuszczów w Chorzowie obciążył wynik grupy kwotą 7 mln zł natomiast obecnie 26 mln zł, co także ma związek z Chorzowem – w wyniku testu na utratę wartości dokonano odpisu na kwotę 25,2 mln zł w pozycji aktywa trwałe oraz prawa do użytkowania. W tym drugim przypadku (odpis na 19 mln zł) zdarzenie ma charakter gotówkowy, gdyż spółka jest zobowiązana ponosić wydatki z tytułu użytkowania instalacji należącej do podmiotu trzeciego, .
Po korekcie o zdarzenia jednorazowe wynik operacyjny zamknął się kwotą 130,1 mln zł zysku w porównaniu do 9 mln zł starty przed rokiem.


kliknij, aby powiększyć


Jak informuje Grupa Azoty w prezentacji na poprawę wyniku operacyjnego wpłynął wzrost cen sprzedaży (+78 mln zł), spadek cen surowców (+82 mln zł) spadek wolumenu sprzedaży (-45 mln zł), natomiast nie miało wpływu zachowanie cen praw do emisji gazów, choć ich ceny wzrosły r/r do 25 EUR/t z ok. 14,5 EUR/t. Żeby zrozumieć to zjawisko trzeba sobie zdawać sprawę ze sposobu rozliczania i księgowania praw. Umorzenie praw następuje w roku kolejnym niż faktycznie miała miejsce emisja. W ciągu okresu emitowania gazów spółki szacują koszty emisji rocznej na podstawie już posiadanych praw, kontraktów terminowych na zakup praw i oczekiwanych zmian cen w przyszłości i na tej podstawie zawiązują rezerwy. W przypadku Puław rezerwy zawiązane już w I kw. roku były na tyle duże, że uwzględniły zjawisko wzrostu cen energii i obecnie nie trzeba było go dowarzać.

Choć Puławy zanotowały świetny kwartał pod względem wyników to nie miało to jeszcze do końca przełożenia na cash flow. Przepływy operacyjne w II kw. wyniosły 104 mln zł w porównaniu do 205 mln zł rok wcześniej. Warto jednak pamiętać o tym, że w I kw. 2018 r. kapitał operacyjny zassał gotówkę, którą oddał w drugim kwartale, czego obecnie zabrakło. Należy też pamiętać, że ze względu na implementację MSSF 16 przepływy z 2019 r. nie są porównywalne z tymi z roku 2018 (leasing operacyjny nie jest już raportowany całkowicie jako wydatek operacyjny, ale częściowo jako finansowy – odsetki od leasingu).


kliknij, aby powiększyć


Przepływy inwestycyjne były ujemne na kwotę 112 mln zł (129 mln zł przed rokiem), z czego na aktywa trwałe wydatkowano 81 mln zł (79 mln przed rokiem.). Inwestycją na którą wydano w II kw. najwięcej pieniędzy jest wytwórnia nawozów granulowanych na bazie saletry amonowej (25 mln zł wydatków w II kw. 2019 r., budżet 338 mln zł, termin oddania 2020 r.), ale równie wysokie kwoty wydano na największy projekt, czyli modernizację i budowę nowych instalacji kwasu azotowego (23 mln zł wydatków w II kw. 2019 r., budżet 695 mln zł, termin oddania 2024 r.)

Na koniec kwartału w kasie spółki było 470 mln zł, natomiast dług netto był ujemny na kwotę 389 mln zł (nie liczę zobowiązań z tytułu leasingu).

Miniony kwartał był dla Puław bardzo udany, a takowy zapowiada się także kolejny, który właśnie dobiega końca. Zgodnie z zapowiedziami ceny nawozów nie uległy większym zmianom, natomiast ceny gazu ziemnego spadły jeszcze poniżej cen raportowanych w II kw. Nie zepsuje chyba tego ewentualna słabsza koniunktura na rynku melaminy i kaprolaktamu.

>> Wyceny automatyczne są tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj
Edytowany: 12 września 2019 12:23

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
125
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 427
Wysłane: 17 listopada 2019 20:15:49 przy kursie: 94,00 zł
Tani gaz napędził wynik kolejny raz – omówienie sprawozdania finansowego Puławy po III kw. 2019 r.

Puławy zużywają najwięcej gazu w całej Grupie Azoty, więc nie może dziwić, że tani gaz najmocniej wpłynął na wyniki tego podmiotu. Wraz z rosnącymi cenami nawozów dało to wyśmienity efekt wynikowy, któremu nie przeszkodziła dekoniunktura w chemii.

Przychody grupy Puławy (dalej Puławy) wyniosły 777 mln zł i były o 62 mln zł (7,4 proc.) niższe r/r i 11,9 proc. niższe kw/kw. Pod względem sprzedaży był to drugi najgorszy wynik w ciągu ostatnich 8 lat.


kliknij, aby powiększyć


Regres obrotów zaliczyły solidarnie obydwa główne segmenty działalności. W nawozach obroty spadły o 37 mln zł (-7,9 proc.), w tym w nawozach azotowych o 31 mln zł (-9 proc. ), natomiast w nawozach fosforowych i wieloskładnikowych o 11 mln zł (-16 proc.).
W dywizji chemicznej sprzedaż skurczyła się o 28 mln zł (8,2 proc.), głównie w wyniku spadku przychodów ze sprzedaży melaminy (-21 mln zł, -16 proc.) i kaprolaktamu (-12 mln zł, -14 proc.) Utratę obrotów nieco zrekompensowały wzrosty sprzedaży energii (+2,1 mln zł, +10 proc.) i sprzedaż pozostała (1,2 mln zł, +10,5 proc.)


kliknij, aby powiększyć


Za spadkiem obrotów w nawozach stoi niższy wolumen sprzedaży, gdyż ceny na rynku rosły. Za mocznik i saletrę amonową na rynku krajowym płacono 13 proc. więcej r/r.


kliknij, aby powiększyćkliknij, aby powiększyć


W przypadku melaminy ceny spadły o ok. 10 proc. w kontraktach długoterminowych i 20 proc. na rynku natychmiastowym (spot). Z prezentacji wynikowej Grupy Azoty wynika, że wolumeny sprzedaży były bardzo porównywalne.


kliknij, aby powiększyć


W przypadku kaprolaktamu ceny sprzedaży spadły o ok. 10 proc., a zatem można się spodziewać nieco mniejszych wolumenów sprzedaży (spadek przychodów o 14 proc.).


kliknij, aby powiększyć


Choć w III kw. Puławy sprzedały mniej, to udało się uzyskać znacznie lepszą marżę brutto na sprzedaży. Rentowność na tym poziomie rachunku wyników wyniosła 20 proc. i była o 11,1 pp wyższa r/r., a także wyższa niż w III kw. 2017 r. (19 proc.) czy III kw. 2016 r. (17,7 proc.). Zysk brutto wyniósł 155 mln zł i był o 80,9 mln zł (109 proc.) wyższy r/r. i na poziomie zbliżonym do III kw. 2017 r. (151 mln zł).


kliknij, aby powiększyć


Rentowność brutto w segmencie nawozów wyniosła 29,1 proc. w porównaniu do 7,9 proc. w III kw. poprzedniego roku, 21,6 proc. w III kw. 2017 r. i 19,7 proc. w III kw. 2016 r. Jak widać marżowość segmentu była wyjątkowo wysoka, oczywiście jak na ten okres w roku (najlepsza marża przypada na I kw. roku). W dywizji chemicznej marża brutto pozostała na podobnym i niskim poziomie jak przed rokiem. Rentowność wyniosła 9,9 proc. w porównaniu do 8,4 proc. w analogicznym okresie 2018 r. 17,3 proc. w III kw. 2017 r. czy 14,3 proc. w III kw. 2016 r.


kliknij, aby powiększyć


W przypadku nawozów wyniki z jednej strony wspierał wzrost cen, z drugiej spadek kosztów gazu. Ceny tego surowca były o 55 proc. niższe r/r.


kliknij, aby powiększyć


Z informacji zawartych w sprawozdaniu wynika, że spółka na gaz wydała o 19 mln zł mniej (-16 proc.) niż przed rokiem, przynajmniej w ramach kontraktu z PGNiG. Za to wyższe były ceny energii i węgla, co przyłożyło się na większe o 16,3 mln zł (26,7) wydatki. W tym przypadku jednak nie cała suma musiał od razu obciążyć wynik, gdyż węgiel daje się składować.


kliknij, aby powiększyć


Koszty sprzedaży w segmencie nawozowym były o 9,7 mln zł (-18,7 proc.) niższe r/r, natomiast koszty ogólnego zarządu wyższe o 0,6 mln zł (+11,6 proc.). W przypadku sprzedaży oszczędności wynikają głównie z niższych wolumenów sprzedaży. Per saldo na sprzedaży zewnętrznej spółka pokazała w tym segmencie wynik operacyjny na poziomie 70,7 mln zł (+77 mln zł r/r), natomiast całkowity EBIT wyniósł 75,5 mln zł czyli o 96 mln zł więcej r/r.


kliknij, aby powiększyć


W przypadku segment chemicznego sytuacja jest nieco bardziej złożona. Głównym surowcem do produkcji kaprolaktamu jest benzen, którego ceny spadły o 8,6 proc. przy spadku cen kaprolaktamu na poziomie 10-20 proc. Sytuacja więc się pogorszyła, a spread cenowy istotnie zmniejszył.


kliknij, aby powiększyć


Prawdopodobnie niższą deltę mamy także w produkcji melaminy. Głównym surowcem do produkcji jest mocznik (którego ceny rosły r/r), a ten otrzymywany jest z gazu, który był znacznie tańszy. Bez wiedzy o jednostkowym zużyciu niestety ciężko powiedzieć, czy warunki dla produkcji samej melaminy się zmieniły. Prawdopodobnie jednak były mniej korzystne niż przed rokiem. W dywizji chemicznej istotnym produktem jest także sam mocznik, a ten jak wiemy był droższy r/r.
Zysk brutto w dywizji chemicznej był o 2,4 mln zł (+8,2 proc.) wyższy r/r., lecz nadwyżkę „zjadł” wzrost kosztów operacyjnych. Te dotyczące sprzedaży były o 2 mln zł wyższe, natomiast te dotyczące zarządu wzrosły o 1,5 mln zł. Z drugiej strony w segmencie tym odnotowano wyższy o 1,7 mln zł wynik na pozostałej działalności, więc EBIT na sprzedaży zewnętrznej wzrósł o 0,6 mln zł (4,7 proc.). Jednak raportowany wprost zysk operacyjny wzrósł o 19,5 mln zł, co ma związek z większą opłacalnością produkcji do innych segmentów. Przed rokiem był to wysoki koszt (ponad 12 mln zł), natomiast obecnie zysk w okolicy 5 mln zł.


kliknij, aby powiększyć


Skonsolidowany EBIT wyniósł ostatecznie 46 mln zł w porównaniu do straty na poziomie 42 mln zł przed rokiem (34 mln zł w III kw. 2017 r. 19 mln zł w III kw. 2016 r.). Linia finansowa sprawozdania w zasadzie nie wpłynęła na wynik (47 mln zł zysku brutto), natomiast Puławy pokazały relatywnie wysoką stopę podatkową – 21,8 proc. W związku z powyższym wynik netto zamknął się kwotą 36,8 mln zł zysku.


kliknij, aby powiększyć


Puławy od lat są największym w grupie generatorem gotówki i nic się w tym zakresie nie zmieniło. Przepływy operacyjne w tym kwartale wyniosły 217 mln zł i były o 72 mln zł wyższe r/r. To oczywiście potwierdza gotówkowy charakter raportowanych wyników.


kliknij, aby powiększyć


Za to nakłady na aktywa trwałe i WNiP wyniosły 129 mln zł i były o niecałe 6 mln zł (4,7 proc.) większe niż w III kw. 2018 r. Piszę tylko o wydatkach, gdyż w przepływach Puław mamy znaczące ruchy na inwestycjach finansowych (lokaty, fundusze pieniężne i obligacyjne), które zaciemniają obraz.

Największe nakłady dotyczyły instalacji kwasu azotowego (blisko 40 mln zł). W raportowanym okresie nie zakończyła się budowa lub modernizacja żadnej znaczącej instalacji. Pierwsze efekty będziemy obserwować dopiero w przyszłym roku, kiedy rozpocznie działanie wytwórnia nawozów granulowanych na bazie saletry amonowej.

Jednak najważniejszą decyzją w tym roku było zawarcie umowy na budowę nowego bloku energetycznego opalanego węglem. Historia budowy nowej jednostki w Puławach ciągnie się już ładnych parę lat. W 2015 r. wybrano blok gazowo-parowy o mocy 400MWe, z czego zrezygnowano w 2017 r. Obecnie w grze jest blok kogeneracyjny o mocy 90-100 MWe i 270-300 MWt. W obecnej wersji spółka nie będzie energii sprzedawać na zewnątrz, a dodatkowo dostanie parę. Według Krzysztowa Bednarza emisja do środowiska będzie mniejsza niż w przypadku poprzednio planowanego bloku, ale nie doprecyzował on w wypowiedzi czy chodzi o emisję całkowitą czy emisję jednostkową. Nowy blok ma generować ok. 500 kg CO2/MWh kurierlubelski.pl/w-pulawach-z... Dla porównania bloki gazowo-parowe w technologii CCGT emitują mniej niż 330 kg/MWh. Planowane nakłady na budowę jednego i drugiego bloku są zbliżone, więc o opłacalności inwestycji decyduje cena paliwa, cena sprzedaży energii i w końcu koszt uprawnień CO2. Nie podważając słuszności wyboru zwracam uwagę, że w chwili obecnej mamy wysokie ceny uprawnień i energii, a także bardzo niski koszt gazu co faworyzuje blok gazowo-parowy. Problem w tym, że obecne otoczenie może nie być trwałe, przynajmniej jeśli chodzi o ceny gazu. Trzeba także wspomnieć, że ujawnione parametry finansowe dla nowego bloku węglowego wyglądają atrakcyjnie – ROI na poziomie 8,7 – 11,6 proc. Tylko znów pozostaje pytanie, czy przyjęte założenia co do przyszłych cen się zrealizują.

>> Wyceny automatyczne są tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
11 12 13 14 15 16 17 18

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,834 sek.

AD.bx ad3a
PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +154,05% +30 809,05 zł 50 809,05 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d