pixelg
MERA [Catalyst] - Notowane instrumenty - Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

1 2

MERA [Catalyst]

tompot
Dołączył: 2010-07-01
Wpisów: 32
Wysłane: 9 kwietnia 2011 18:39:42
Mam pytanie odnośnie enigmatycznego zapisu w prospekcie emisyjnym obligacji MERA. Manowicie brzmi on w ten sposób:

Cytat:
Wykup obligacji nastąpi w następujących terminach:
- 2 lat od daty emisji obligacji serii D, w dniu 23 kwietnia 2012 roku,
Prawo do objęcia akcji serii D w drodze zamiany obligacji może zostad zrealizowane, w ciągu 10 (dziesięciu)
dni roboczych poprzedzających upływ 24 (dwudziestu czterech) miesięcy od daty przydziału obligacji, z tym że
ostatnie oświadczenie o realizacji prawa do objęcia akcji serii D w drodze zamiany obligacji może byd złożone
w dniu upływu 24 (dwudziestu czterech) miesięcy od dnia przydziału obligacji.


Datą pierwszego notowania tych obligacji był 24.03.11, czyli jakby nie liczył do daty wykupu pozostaje rok. Rodzi się więc pytanie skąd w prospekcie bierze się te dwa lata? Czyżby jakiś błąd?

Kamil Gemra
Dołączył: 2009-12-09
Wpisów: 3 001
Wysłane: 9 kwietnia 2011 19:56:46
Pamiętaj, że co innego emisja obligacji a co innego data ich notowania. To nie jest tak, że data notowania to jednocześnie data emisji.

To jest identycznie jak w emisjach prywatnych na NewConnect. Przez kilkanaście tygodni masz akcje na papierze nie można z nimi nic zrobić.

To taka moja odpowiedź na szybko. Nie zagłębiałem się w temat.

tompot
Dołączył: 2010-07-01
Wpisów: 32
Wysłane: 9 kwietnia 2011 20:31:12
Rzeczywiście, obligacje zostały przydzielone 22.04.2010. A pierwsze notowanie dopiero rok później. Czyli wszystko OK.


paukmer
Dołączył: 2009-12-23
Wpisów: 159
Wysłane: 20 października 2011 20:49:52
Zawieszono obrót obligacjami MER0412
spółka nie podała informacji o wysokości odsetek

źródło:
www.parkiet.com/artykul/110631...

Edytowany: 20 października 2011 20:50

Tomek1979
Dołączył: 2012-10-07
Wpisów: 165
Wysłane: 17 czerwca 2013 12:31:26
Kupon nr 4/6 obligacji MER0614 (seria G, PLMERA000035) został dziś zaksięgowany w mBanku.

Tomek1979
Dołączył: 2012-10-07
Wpisów: 165
Wysłane: 17 grudnia 2013 11:39:07
Kupon nr 5/6 obligacji MER 0614 (seria G, PLMERA000035) został dziś (w terminie zgodnym z dokumentami emisyjnymi) zaksięgowany w mBanku.

zgred
Dołączył: 2012-03-02
Wpisów: 1 190
Wysłane: 17 lutego 2014 08:42:12
MERA SA Skonsolidowany i jednostkowy okresowy raport kwartalny za IV kwartał 2013 r
biznes.pap.pl/pl/news/ebi/info...

zgred
Dołączył: 2012-03-02
Wpisów: 1 190
Wysłane: 16 maja 2014 08:01:36
MERA SA Skonsolidowany i jednostkowy okresowy raport kwartalny za I kwartał 2014 r
biznes.pap.pl/pl/news/ebi/info...

slavo77
Dołączył: 2011-01-25
Wpisów: 171
Wysłane: 17 czerwca 2014 22:25:26
MER0614 wykupione w terminie... dziekujemy.... kupon oczywiście też jest...

zgred
Dołączył: 2012-03-02
Wpisów: 1 190
Wysłane: 14 sierpnia 2014 14:02:12
MERA SA Skonsolidowany i jednostkowy raport za II kw. 2014 r.
biznes.pap.pl/pl/news/ebi/info...


Tomek1979
Dołączył: 2012-10-07
Wpisów: 165
Wysłane: 29 września 2014 13:18:32
Kupon nr 5/12 obligacji MER 0616 (seria J) został dziś zaksięgowany w mBanku.

zgred
Dołączył: 2012-03-02
Wpisów: 1 190
Wysłane: 14 listopada 2014 11:51:14
Skonsolidowany i jednostkowy raport za III kw. 2014 r.
www.gpwcatalyst.pl/raporty_ebi...

Tomek1979
Dołączył: 2012-10-07
Wpisów: 165
Wysłane: 29 grudnia 2014 12:48:11
Kupon nr 6/12 obligacji MER 0616 (seria J) został dziś zaksięgowany w mBanku.

Tomasz Nawrocki
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2010-04-22
Wpisów: 714
Wysłane: 12 stycznia 2015 19:43:12
MER0616: Analiza wypłacalności GK Mera S.A. (Mera) na podstawie danych finansowych z raportu okresowego za 3 kwartał 2014r

Na dzień analizy w obrocie na rynku Catalyst GK Mera S.A. ma jedną serię obligacji o wartości nominalnej 12,3 mln zł. Obligacje charakteryzują się jednostkowym nominałem 1.000 zł, kuponem odsetkowym płatnym co kwartał, którego wysokość naliczana jest obecnie według formuły (WIBOR3M + 5,25%) x ilość dni w okresie odsetkowym/365 (na dzień analizy 7,31%), oraz zabezpieczeniem w formie hipoteki do maksymalnej wartości wynoszącej ok 13,975 mln zł.

Warto odnotować, że w nocie informacyjnej obligacji Mery wyróżniono szereg okoliczności zobowiązujących Emitenta do przedterminowego ich wykupu na żądanie Obligatariuszy. Wśród tych okoliczności mamy dwie dotyczące relacji finansowych:
- wskaźnik ogólnego zadłużenia nie powinien przekroczyć poziomu 0,55;
- wskaźnik dług netto/EBITDA nie powinien przekroczyć poziomu 4,85.
Uwzględniając dane finansowe z raportu za 3kw 2014r w przypadku pierwszego wskaźnika można stwierdzić zgodność z podanym warunkiem (aczkolwiek poziom graniczny jest bardzo blisko), lecz w przypadku drugiego z nich możliwe jest już jego naruszenie. Możliwe, gdyż w sprawozdaniu finansowym Emitenta nie ma pozycji pozostałe inwestycje krótkoterminowe (a taką wskazano do obliczeń długu netto w nocie informacyjnej obligacji). Zamiast tego mamy pozostałe aktywa finansowe (cokolwiek to znaczy, bo nie jest wyjaśnione nawet w raporcie rocznym), które, jeśli je uwzględnimy w obliczeniach długu netto, zapewnią wypełnienie podanego warunku. W innym wypadku nie będzie on spełniony.

Bilans
W relacji do końca poprzedniego okresu sprawozdawczego suma bilansowa Emitenta pozostała na zbliżonym poziomie. Pewne zmiany wystąpiły natomiast wewnątrz aktywów i pasywów. Po stronie aktywów o 4% zmniejszyła się wartości składników trwałych (głównie składają się na nie środki trwałe) przy jednoczesnym wzroście o 10% wartości składników obrotowych (głównie stanowią je należności i zapasy). Z kolei po stronie pasywów zmniejszeniu o 2% uległa wartość kapitału własnego a o tyle samo procent zwiększyły się zobowiązania ogółem. W odniesieniu do zmian w zakresie zadłużenia Mery należy odnotować spadek jego części długoterminowej o 8% przy jednoczesnym wzroście części krótkoterminowej o 21%. Stan zadłużenia odsetkowego wzrósł o 1%.

Z punktu widzenia struktury kapitałowo-majątkowej powyższe zmiany wielkości bilansowych nie wpłynęły istotnie na dotychczasowy obraz sytuacji Emitenta, który nie do końca prezentuje się korzystnie. Co prawda pokrycie aktywów trwałych kapitałem stałym jest nadwyżkowe (przy czym kapitałem własnym tylko w 69%), ale poziom kapitału obrotowego netto jest mniejszy od bieżącego zapotrzebowania (permanentnie ujemne saldo płynności).

Od strony graficznej raportowaną strukturę aktywów i pasywów Emitenta wraz z rozwojem sytuacji na przestrzeni ostatnich okresów sprawozdawczych przedstawiono poniżej [po lewej stronie aktywa, po prawej pasywa; jednostka – tys. zł]


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Rachunek zysków i strat
Pod względem wyników finansowych analizowany okres był dla Emitenta nie do końca udany, choć z punktu widzenia wierzycieli można go generalnie zapisać na plus. W ramach działalności podstawowej w ujęciu r/r odnotowano spadek przychodów o 22% (wyłączenie z konsolidacji jednej ze spółek) przy jednoczesnym wzroście zysku netto na sprzedaży o 66%. Co prawda jeszcze większy progres zysku odnotowano na poziomie wyniku operacyjnego (+152%), ale należy to przypisać ekstra przychodom z pozostałej działalności operacyjnej co ogranicza jego znaczenie. W przypadku dalszych (mniej istotnych z punktu widzenia wierzycieli) poziomów wynikowych mamy już zdecydowany regres w ujęciu r/r – zysk brutto zmniejszył się o 83% (dużo większe koszty finansowe przy jednoczesnych znacznie mniejszych przychodach finansowych), a zysk netto o 47%.

Rachunek przepływów pieniężnych
Pod względem przepływów gotówki analizowany okres był dla Mery znacznie bardziej udany aniżeli przed rokiem (rysunek poniżej po lewej, jednostka – tys. zł). Na poziomie salda ogólnego odnotowano dopływ środków pieniężnych w kwocie 1 mln zł wobec odpływu 2,2 mln zł przed rokiem. Istotny wpływ na taki efekt końcowy miało odzyskanie środków pieniężnych z kapitału obrotowego, co przy nawet nieco mniejszej nadwyżce finansowej netto oraz inwestycyjnym i finansowym wydatkom netto pozwoliło wykazać wspomnianą wyżej nadwyżkę. Patrząc się na rachunek przepływów Emitenta w ujęciu narastającym za 12m (rysunek poniżej po prawej, jednostka – tys. zł) widać stabilną zdolność do generowania nadwyżki finansowej netto na zbliżonym poziomie oraz realizowaną systematycznie działalność inwestycyjną. Skoki salda ogólnego wynikają natomiast głównie ze zmian w zakresie zapotrzebowania na kapitał obrotowy netto oraz operacji finansowych (pozyskanie/zwrot środków). Obecnie jest ono bliskie stanu równowagi, przy generalnie korzystnej strukturze przepływów.


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Analiza wypłacalności
Zaktualizowane na koniec września 2014 roku podstawowe wielkości finansowe oraz wynikające z nich wskaźniki dotyczące oceny płynności i zadłużenia analizowanego Emitenta zamieszczono w tabeli poniżej.


kliknij, aby powiększyć

Opracowanie własne na podstawie danych Stockwatch oraz raportów okresowych Emitenta

W obszarze płynności finansowej sytuacja Emitenta prezentuje się zasadniczo dość przeciętnie. Najlepiej można ją ocenić w ramach ujęcia statycznego (przy czym dodać tu trzeba, że ma ono najmniejsze znaczenie), gdzie można stwierdzić nadwyżkowe pokrycie zobowiązań krótkoterminowych różnymi grupami aktywów obrotowych (w ujęciu ogólnym – wskaźnik bieżący, po wyłączeniu zapasów – wskaźnik szybki), przy jednoczesnym utrzymywaniu też pewnego zasobu środków pieniężnych (wskaźnik gotówkowy). Z punktu widzenia ujęcia dochodowego (przepływy pieniężne) ocena wypada już raczej blado – pokrycie zobowiązań krótkoterminowych przepływami operacyjnymi jest na poziomie 24%, a biorąc pod uwagę poprzednie okresy sprawozdawcze trudno tu mówić o jakiejś stabilności. Najmniej korzystnie Emitent prezentuje się w ramach ujęcia strukturalnego płynności (kapitał obrotowy), gdzie zarówno w ujęciu statycznym jak i dynamicznym (cykle) mamy do czynienia z deficytem kapitału obrotowego netto względem bieżących potrzeb (ujemne saldo płynności oraz dłuższy cykl konwersji gotówki od cyklu kapitału obrotowego netto).

W obszarze poziomu zadłużenia sytuację Emitenta można ocenić jako stabilną na względnie umiarkowanym poziomie, przy czym raczej już w górnych obszarach. Aktywa finansowane są zobowiązaniami ogółem w ok 54% (limit wynikający z noty informacyjnej obligacji to 55%), a w relacji do kapitału własnego zadłużenie wynosi obecnie ok 119% jego wartości. Jednocześnie jednak trzeba zauważyć, że zdecydowana większość zadłużenia (ok 72%) ma charakter odsetkowy, co przekłada się wymiernie na koszty finansowe wykazywane w rachunku zysków i strat.

W odniesieniu do obszaru zdolności do obsługi zadłużenia sytuacja Emitenta w porównaniu z poprzednimi okresami sprawozdawczymi uległa pewnej poprawie, choć warto tu pamiętać o udziale w niej pozostałej działalności operacyjnej, co nieco osłabia jej wymowę. Relacje dotyczące okresu zadłużenia (dług netto oproc. do EBIT lub EBITDA) zmniejszyły się do poziomów rzędu 5-7 lat, a więc nadal są ponad granicę uznawaną za akceptowalną (w tym także ponad limit zapisany w nocie informacyjnej obligacji, przy czym dług netto liczono tylko z uwzględnieniem środków pieniężnych). Pokrycie odsetek wspomnianymi kategoriami wynikowymi jest nadwyżkowe w nieco większym stopniu aniżeli w poprzednim okresie sprawozdawczym, lecz przy dodatkowym uwzględnieniu rat kapitałowych i leasingu (mimo również wyższych wskazań) pełnego pokrycia już nie ma.

Bazujący na modelu Altmana (Z”-score) rating StockWatch.pl dla GK Mera S.A. w analizowanym okresie utrzymał się na poziomie BB+, który odpowiada górnemu obszarowi strefy niepewnej, co można uznać za zasadniczo zbieżne ze wskazaniami z przeprowadzonej analizy wypłacalności.

Link do kalkulatora rentowności obligacji Mera S.A. notowanych na rynku Catalyst: www.stockwatch.pl/obligacje/em...

>> …więcej analiz wypłacalności innych Emitentów jest tutaj
Edytowany: 15 stycznia 2015 12:35

zgred
Dołączył: 2012-03-02
Wpisów: 1 190
Wysłane: 17 lutego 2015 08:54:32
MERA SA Skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny za IV kwartał 2014 r.
biznes.pap.pl/pl/news/ebi/info...

Tomasz Nawrocki
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2010-04-22
Wpisów: 714
Wysłane: 28 lutego 2015 16:20:29
MER0616: Analiza wypłacalności GK Mera S.A. (Mera) na podstawie danych finansowych z raportu okresowego za 4 kwartał 2014r

Na dzień analizy w obrocie na rynku Catalyst GK Mera S.A. nadal ma jedną serię obligacji o wartości nominalnej 12,3 mln zł.

Bilans
W relacji do końca poprzedniego okresu sprawozdawczego suma bilansowa Emitenta zmniejszyła się o 3%. Po stronie aktywów wiązało się to ze wzrostem o 3% wartości składników trwałych (głównie w zakresie środków trwałych i inwestycji) przy jednoczesnym spadku o 13% wartości składników obrotowych (praktycznie wszystkie pozycje). Z kolei po stronie pasywów wartość kapitału własnego uległa minimalnemu wzrostowi (+1%) przy jednoczesnym zmniejszeniu wartości zobowiązań ogółem o 6%. W odniesieniu do zmian w zakresie zadłużenia Spółki jego sygnalizowany wyżej spadek wystąpił zarówno w części długoterminowej (-3%) jak i krótkoterminowej (-10%), czemu towarzyszyło zarazem zmniejszenie o 7% długu odsetkowego (głównie w zakresie kredytów i pożyczek).

Z punktu widzenia struktury kapitałowo-majątkowej Emitenta powyższe zmiany wielkości bilansowych nie wpłynęły istotnie na dotychczasowy obraz jego sytuacji, który nadal nie do końca prezentuje się korzystnie. Pokrycie aktywów trwałych kapitałem stałym utrzymało się na nadwyżkowym poziomie (przy czym kapitałem własnym tylko w 68%), a poziom kapitału obrotowego netto cały czas jest mniejszy od bieżącego zapotrzebowania (permanentnie ujemne saldo płynności).

Od strony graficznej raportowaną strukturę aktywów i pasywów Emitenta wraz z rozwojem sytuacji na przestrzeni ostatnich okresów sprawozdawczych przedstawiono poniżej [po lewej stronie aktywa, po prawej pasywa; jednostka – tys. zł]


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Rachunek zysków i strat
Pod względem wyników finansowych analizowany okres był dla Emitenta ponownie nie w pełni pozytywny, za co w decydującym stopniu odpowiadał kolejny spadek przychodów w ujęciu r/r (tym razem o 8%). W przypadku dalszych poziomów wynikowych mamy już progresje, które co istotne nie były efektem zdarzeń jednorazowych: zysk na sprzedaży poprawił się o 31%, zysk operacyjny o 56%, zysk brutto o 300% (efekt niskiej bazy), a netto o 16% (efekt księgowań podatkowych w okresie odniesienia). W ujęciu narastającym za 12m wyniki ostatniego kwartału przełożyły się na poprawę obrazu sytuacji Mery, w tym zwłaszcza jeśli chodzi o uzyskiwane marże (rysunek poniżej, jednostki tys. zł oraz %).


kliknij, aby powiększyć


Z komentarza Zarządu do sprawozdania za 4kw 2014r wynika, że perspektywy wynikowe Emitenta w b.r. rysują się obiecująco – spodziewany jest wzrost obrotów przy utrzymaniu dotychczasowych marż.

Rachunek przepływów pieniężnych
Pod względem przepływów gotówki analizowany okres był dla Mery mniej udany aniżeli przed rokiem – na poziomie salda ogólnego odpływ rzędu 1,1 mln zł wobec dopływu 0,5 mln zł przed rokiem (rysunek poniżej po lewej, jednostka – tys. zł). Zaważyły na tym większe inwestycyjne i finansowe wydatki netto, które przeważyły nad tylko nieznacznie wyższą wartością gotówki wygenerowanej na działalności operacyjnej. Patrząc się na rachunek przepływów Emitenta w ujęciu narastającym za 12m (rysunek poniżej po prawej, jednostka – tys. zł) widać nadal stabilną zdolność do generowania nadwyżki finansowej netto na zbliżonym poziomie oraz wzrost skali realizowanej działalność inwestycyjnej (modernizacja i zwiększenie środków trwałych).


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Analiza wypłacalności
Zaktualizowane na koniec września 2014 roku podstawowe wielkości finansowe oraz wynikające z nich wskaźniki dotyczące oceny płynności i zadłużenia analizowanego Emitenta zamieszczono w tabeli poniżej.


kliknij, aby powiększyć

Opracowanie własne na podstawie danych Stockwatch oraz raportów okresowych Emitenta

W obszarze płynności finansowej sytuacja Emitenta nadal prezentuje się dość przeciętnie. Najlepiej wygląda w ramach ujęcia statycznego, gdzie można stwierdzić nadwyżkowe pokrycie zobowiązań krótkoterminowych różnymi grupami aktywów obrotowych (w ujęciu ogólnym – wskaźnik bieżący, po wyłączeniu zapasów – wskaźnik szybki), przy jednoczesnym utrzymywaniu też pewnego zasobu środków pieniężnych (wskaźnik gotówkowy). Z punktu widzenia ujęcia dochodowego (przepływy pieniężne) ocena wypada już słabo – pokrycie zobowiązań krótkoterminowych przepływami operacyjnymi jest na poziomie 28%. Najmniej korzystnie Emitent prezentuje się natomiast w ramach ujęcia strukturalnego płynności (kapitał obrotowy), gdzie zarówno w ujęciu statycznym jak i dynamicznym (cykle) mamy do czynienia z utrzymaniem deficytu w zakresie kapitału obrotowego netto względem bieżących potrzeb (ujemne saldo płynności oraz dłuższy cykl konwersji gotówki od cyklu kapitału obrotowego netto).

W obszarze poziomu zadłużenia również niewiele się zmieniło. Sytuację Emitenta nadal można ocenić jako stabilną na względnie umiarkowanym poziomie, przy czym raczej już w górnych obszarach. Aktywa finansowane są zobowiązaniami ogółem w ok 53% (limit wynikający z noty informacyjnej obligacji to 55%), a w relacji do kapitału własnego zadłużenie wynosi obecnie ok 112% jego wartości. Jednocześnie jednak trzeba zauważyć, że cały czas zdecydowana większość zadłużenia (ok 71%) ma charakter odsetkowy, co przekłada się wymiernie na koszty finansowe wykazywane w rachunku zysków i strat.

W odniesieniu do obszaru zdolności do obsługi zadłużenia sytuacja Emitenta w porównaniu z poprzednimi okresami sprawozdawczymi uległa dalszej poprawie, choć nadal nie można tu mówić o specjalnym komforcie. Dodatkowo warto tu pamiętać o pozytywnym wpływie pozostałej działalności operacyjnej, co nieco osłabia jej wymowę tej poprawy na przestrzeni ostatnich 12m. Relacje dotyczące okresu zadłużenia (dług netto oproc. do EBIT lub EBITDA) zmniejszyły się po raz kolejny, tym razem do poziomów rzędu 4-6 lat (a więc nadal są ponad granicę uznawaną za akceptowalną, choć już spełniają warunek z noty informacyjnej obligacji). Pokrycie odsetek wspomnianymi kategoriami wynikowymi jest nadwyżkowe w nieco większym stopniu aniżeli w poprzednim okresie sprawozdawczym. Poprawa nastąpiła również w odniesieniu do relacji różnych kategorii wynikowych względem łącznej wartości odsetek i rat kapitałowych, lecz w tym przypadku mimo pozytywnych zmian nadal nie udało się uzyskać pełnego pokrycia.

Bazujący na modelu Altmana (Z”-score) rating StockWatch.pl dla GK Mera S.A. w analizowanym okresie utrzymał się na poziomie BB+ (górny obszar strefy niepewnej), co można uznać za zasadniczo zbieżne ze wskazaniami z przeprowadzonej analizy wypłacalności.

Link do kalkulatora rentowności obligacji Mera S.A. notowanych na rynku Catalyst: www.stockwatch.pl/obligacje/em...

>> …więcej analiz wypłacalności innych Emitentów jest tutaj
Powyższa treść przez 150 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Edytowany: 1 marca 2015 12:35

zgred
Dołączył: 2012-03-02
Wpisów: 1 190
Wysłane: 18 maja 2015 09:44:13
Skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2015 r.
www.gpwcatalyst.pl/raporty_ebi...

zgred
Dołączył: 2012-03-02
Wpisów: 1 190
Wysłane: 3 czerwca 2015 15:24:41
Jednostkowy raport roczny za rok 2014 r.
www.gpwcatalyst.pl/raporty_ebi...

Skonsolidowany raport roczny za rok 2014 r.
www.gpwcatalyst.pl/raporty_ebi...

Tomasz Nawrocki
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2010-04-22
Wpisów: 714
Wysłane: 9 września 2015 16:23:51
MER0616: Analiza wypłacalności GK Mera S.A. (Mera) na podstawie danych finansowych z raportu okresowego za 2 kwartał 2015 roku

Na dzień analizy w obrocie na rynku Catalyst GK Mera S.A. nadal ma jedną serię obligacji o wartości nominalnej 12,3 mln zł.

Bilans
W relacji do końca poprzedniego okresu sprawozdawczego suma bilansowa Emitenta wzrosła o 1%. Po stronie aktywów wiązało się to ze wzrostem wartości składników trwałych o 3% (głównie w zakresie środków trwałych) przy jednoczesnym spadku wartości składników obrotowych o 4% (głównie należności i środki pieniężne). Z kolei po stronie pasywów wartość kapitału własnego nie uległa istotnej zmianie przy jednoczesnym nieznacznym wzroście wartości zobowiązań ogółem o 1% (zobowiązania krótkoterminowe spadły o 9%, a długoterminowe wzrosły o 9%; dług oprocentowany ogółem wzrósł o 5%, głównie za sprawą zmian w części długoterminowej).

Z punktu widzenia struktury kapitałowo-majątkowej Emitenta powyższe zmiany wielkości bilansowych wpłynęły nieco in minus na dotychczasowy obraz jego sytuacji, który nadal nie do końca prezentuje się korzystnie. Pokrycie aktywów trwałych kapitałem stałym utrzymało się na nadwyżkowym poziomie, a poziom kapitału obrotowego netto cały czas jest mniejszy od bieżącego zapotrzebowania (permanentnie ujemne saldo płynności).

Od strony graficznej raportowaną strukturę aktywów i pasywów Emitenta wraz z rozwojem sytuacji na przestrzeni ostatnich okresów sprawozdawczych przedstawiono poniżej [po lewej stronie aktywa, po prawej pasywa; jednostka – tys. zł]


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Rachunek zysków i strat
Mimo poprawy w ujęciu r/r na poziomie zysku brutto (+10%) i netto (+204%) trudno zaliczyć analizowany okres do udanych dla Emitenta. Przychody uległy zmniejszeniu o 17%, zysk netto na sprzedaży spadł o 27% (pogorszenie marży netto – 10,3 wobec 11,7% przed rokiem), a operacyjny o 22% (nieznaczny minus na pozostałej działalności wobec nieco większego przed rokiem, co generalnie dobrze świadczy o jakości raportowanego zysku operacyjnego). ,
W komentarzu Zarządu do raportu za 2kw słabsze wyniki działalności podstawowej w b.r. tłumaczone są głównie sprzedażą kontrolnego pakietu w spółce LB Park Sp. z o.o. i wyłączeniem jej wyniku z konsolidacji. Jednocześnie, biorąc pod uwagę wzrostowy trend ilości i wartości zamówień w obszarze segmentów produkcji drzewnej, oczekiwania co do kolejnych 6m 2015r pozostają pozytywne.

W ujęciu narastającym za 12m wyniki rozpatrywanego kwartału przełożyły się na nieznaczne pogorszenie obrazu sytuacji Mery, wskazując jednocześnie na względną stabilizację poziomu uzyskiwanych marż (wykresy poniżej, jednostki tys. zł oraz %).


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Rachunek przepływów pieniężnych
Mimo poprawy w obszarze operacyjnym (0,4 wobec 0 mln zł i 1,4 wobec 0,9 mln zł w przypadku nadwyżki finansowej netto) analizowany okres sprawozdawczy pod względem ogólnego przepływów gotówki był dla Mery zdecydowanie mniej udany w porównaniu z rokiem ubiegłym – odpływ 1 mln zł wobec dopływu 16,4 mln zł (wykres poniżej po lewej, jednostka – tys. zł). Inwestycyjne wpływy netto były tym razem ponad połowę mniejsze (3,4 wobec 7,8 mln zł), a w obszarze finansowym wydatkowano 4,8 mln zł wobec dopływu przed rokiem na poziomie 8,6 mln zł. Tym samym w ujęciu narastającym za 12m (rysunek poniżej po prawej, jednostka – tys. zł) widać znaczące pogorszenie „przepływowego” obrazu sytuacji Emitenta, gdzie jedynym pozytywem pozostaje stabilna zdolność do generowania nadwyżki finansowej netto (która jednak nie wystarcza do zrównoważenia strony wydatkowej).


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Analiza wypłacalności
Zaktualizowane na koniec rozpatrywanego okresu sprawozdawczego podstawowe wielkości finansowe oraz wynikające z nich wskaźniki dotyczące oceny płynności i zadłużenia analizowanego Emitenta zamieszczono w tabeli poniżej.


kliknij, aby powiększyć

Opracowanie własne na podstawie danych Stockwatch oraz raportów okresowych Emitenta

W obszarze płynności finansowej sytuacja Emitenta nadal prezentuje się dość przeciętnie. Tradycyjnie najlepiej wygląda w ramach ujęcia statycznego, gdzie można stwierdzić nadwyżkowe pokrycie zobowiązań krótkoterminowych różnymi grupami aktywów obrotowych (w ujęciu ogólnym – wskaźnik bieżący, po wyłączeniu zapasów – wskaźnik szybki), przy jednoczesnym utrzymywaniu też niewielkiego zasobu środków pieniężnych (wskaźnik gotówkowy). Z punktu widzenia ujęcia dochodowego (przepływy pieniężne) ocena wypada już słabo – pokrycie zobowiązań krótkoterminowych przepływami operacyjnymi jest na poziomie 33%, a w odniesieniu do przepływów ogółem wsparcia płynności nie ma obecnie w ogóle. Najmniej korzystnie Emitent prezentuje się natomiast w ramach ujęcia strukturalnego płynności (kapitał obrotowy netto), gdzie zarówno w ujęciu statycznym (wykres poniżej po lewej, jednostka – tys. zł) jak i dynamicznym (wykres poniżej po prawej, jednostka – tys. zł) mamy do czynienia z deficytem kapitału obrotowego netto względem bieżących potrzeb (ujemne saldo płynności oraz dłuższy cykl konwersji gotówki od cyklu kapitału obrotowego netto).


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


W obszarze poziomu zadłużenia również niewiele się zmieniło. Sytuację Emitenta nadal można ocenić jako stabilną na względnie umiarkowanym poziomie, przy czym raczej w górnych obszarach. Aktywa finansowane są zobowiązaniami ogółem w ok 49% (limit wynikający z noty informacyjnej obligacji to 55%), a w relacji do kapitału własnego zadłużenie wynosi obecnie ok 97% jego wartości. Jednocześnie jednak trzeba zauważyć, że, mimo pewnego spadku, cały czas zdecydowana większość zadłużenia (ok 69%) ma charakter odsetkowy, co przekłada się wymiernie na koszty finansowe wykazywane w rachunku zysków i strat.

W odniesieniu do obszaru zdolności do obsługi zadłużenia sytuacja Emitenta w porównaniu z poprzednim okresem sprawozdawczym uległa nieznacznemu pogorszeniu i nadal prezentuje się raczej przeciętnie. Warto tu również pamiętać o pozytywnym wpływie pozostałej działalności na przestrzeni ostatnich 12m, co dodatkowo osłabia jej wymowę. Relacje dotyczące okresu zadłużenia (dług netto oproc. do EBIT lub EBITDA) kształtują się na poziomie rzędu 4-6 lat (a więc nadal są ponad granicę uznawaną za bezpieczną, choć już spełniają warunek z noty informacyjnej obligacji). Pokrycie odsetek wspomnianymi kategoriami wynikowymi jest nadwyżkowe aczkolwiek przy nieznacznej dla tego typu relacji rezerwie. Z kolei w odniesieniu do relacji różnych kategorii wynikowych względem łącznej wartości odsetek i rat kapitałowych nadal występuje niepełne pokrycie.

Bazujący na modelu Altmana (Z”-score) rating StockWatch.pl dla GK Mera S.A. w analizowanym okresie wskazuje na poziom BBB- (górny obszar strefy niepewnej), co zasadniczo można uznać za zbieżne (ewentualnie nieznacznie zawyżone) względem wyników przeprowadzonej analizy wypłacalności.

Link do kalkulatora rentowności obligacji Mera S.A. notowanych na rynku Catalyst: www.stockwatch.pl/obligacje/em...

>> …więcej analiz wypłacalności innych Emitentów jest tutaj
Powyższa treść przez 150 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

zgred
Dołączył: 2012-03-02
Wpisów: 1 190
Wysłane: 17 listopada 2015 11:29:33
Skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2015 r.
www.gpwcatalyst.pl/raporty_ebi...

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
1 2

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 1,281 sek.

AD.bx ad3a
PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +106,23% +21 246,49 zł 41 246,49 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d