pixelg
EUROCASH - Spółki od A do Z - GPW - Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

1 2 3 4 5 6 7

EUROCASH [EUR]

AKTUALNY KURS: 17,23 zł (+0,70%) 10-07-2020 17:00
owner
Dołączył: 2008-09-16
Wpisów: 2 859
Wysłane: 25 września 2008 22:33:59 przy kursie: 10,10 zł
ktos posiada spolke lub chce kupic?? rozwazam zakup (oczywiscie przegapilem jak byla po 9.5) wyniki spolki z roku na rok coraz lepsze chociaz na AF znam sie slabo. generalnie kurs bardzo zmienny i po lekkiej przecenie.
EEX

raul07
Dołączył: 2008-10-25
Wpisów: 198
Wysłane: 5 listopada 2008 13:19:43 przy kursie: 9,41 zł
kurs spółki faktycznie zachowuje się dziwnie, kiedy inne spolki spadały wykres rysowal nowe szczyty, w lipcu spółka przelamala dlugookresowa linie wsparcia trendu wzrostowego, potem wracajac do niej ale jej nie przebijajac , moze to sugerowac zmiane trendu jak opisywal to w swojej ksiazce Sperandeo, po drugie skoro spolka "nie chciala" za bardzo spadac jak spadal Wig moze to swiadczyc, ze ma niska Bete, co znaczy, ze moze rowniez nie rwac sie do wzrostow, gdy przyjda lepsze czasy. ale moze to swiadczyc rowniez o sile papiera.moglby sie ktos wypowiedziec o sytuacji fundamentalnej??
Edytowany: 5 listopada 2008 13:20

WatchDog
WatchDog PREMIUM
Grupa: Bus Driver
Dołączył: 2008-07-25
Wpisów: 8 562
Wysłane: 5 listopada 2008 13:22:11 przy kursie: 9,41 zł
Raport dopiero za 10 dni.
Obserwuję tę spółkę gdyż ma sensowne plany rozwoju i faktycznie je realizuje. Wskaźnikowo jest b. droga i to mnie hamowało przed kupnem, ale to tylko moje fobie - dobre spółki są droższe od słabych bo są lepsze. Wieczorem napiszę więcej, struktura finansów z tego co pamiętam jest bardzo bardzo na styk.


Kilerus
Dołączył: 2008-09-07
Wpisów: 72
Wysłane: 5 listopada 2008 15:09:18 przy kursie: 9,41 zł
Bravo za wypatrzenie dobrej spolki.Jestem w jej posiadaniu od ponad 2 lat i jest papierem ktoryt trzymam najdluzej ze wszystkich spolkek na GPW.Kieyds dluzej mialem Elektrim ale wole o tym nie pisac;) Zgadza sie spolka jest dosyc droga jezeli patrzec na wskzaniki ale mysle i jesem nawet pewiem ze przy niektorych spolkach nie ma to takiego znaczenia.Liczy sie przyslosc zarzadzanie i jej dalszy rozwuj a ta spolka pod tym wzgledem jest narawde wyrozniajaca sie na GPw.Mysle e na long time jak znalazl ale to tylko moje osobiste odczucie

Jarbas
Dołączył: 2008-07-30
Wpisów: 1 169
Wysłane: 27 stycznia 2009 21:51:03 przy kursie: 8,75 zł
Przedstawiciel branży która niby to ma być odporna na kryzys. Po kursie widać że ma zamiar zmierzyć się z ostatnim dołkiem. Czy do niego wpadnie, przebije – tego nie wie nikt chyba że…
Opcje raczej tu nie grożą, a bardziej myślę import przy tak wysokich jak obecnie walutach.
W każdym razie formować chyba czas szyki i kopać okopy.

Wodzu! Coś tam mieliście o spółce naskrobać... Można porposić? ;)

WatchDog
WatchDog PREMIUM
Grupa: Bus Driver
Dołączył: 2008-07-25
Wpisów: 8 562
Wysłane: 27 stycznia 2009 21:56:13 przy kursie: 8,75 zł
Heh, ale spóźnienie mam angry6
Po raporcie za Q4... teraz dane stare jak nie wiem.

Spółkę sobie obserwuję, bo jakoś... lubię.

Jarbas
Dołączył: 2008-07-30
Wpisów: 1 169
Wysłane: 27 stycznia 2009 22:06:13 przy kursie: 8,75 zł
WatchDog napisał(a):
Spółkę sobie obserwuję, bo jakoś... lubię.

To może pochwal się czy czasem Twój system inwestycyjny nie wygenerował czasem sygnału kupna? ;)
Przeglądam co mogę bo dawno nie zajmowałem się IDM-em pamiętam że kiedyś w okolicach 18 zł dał pare groszy ;)
Fajne porównanie - teraz 18 razy niżej cena i się czaję ;)
Niezłe czasy, ale nie można wszystkiego pilnować i tak codziennie dostaje łzawienia oczu.
Tyle koszy, ekranów, danych, cyferek, arkuszy, wykresów, zleceń, anulować, zmian ceny, zmian wielkości pozycji ...
przepraszam, może dopada mnie przesilenie zimowe ;)

raul07
Dołączył: 2008-10-25
Wpisów: 198
Wysłane: 27 stycznia 2009 22:08:35 przy kursie: 8,75 zł
Jarbas napisał(a):
WatchDog napisał(a):
Spółkę sobie obserwuję, bo jakoś... lubię.

To może pochwal się czy czasem Twój system inwestycyjny nie wygenerował czasem sygnału kupna? ;)
Przeglądam co mogę bo dawno nie zajmowałem się IDM-em pamiętam że kiedyś w okolicach 18 zł dał pare groszy ;)
Fajne porównanie - teraz 18 razy niżej cena i się czaję ;)
Niezłe czasy, ale nie można wszystkiego pilnować i tak codziennie dostaje łzawienia oczu.
Tyle koszy, ekranów, danych, cyferek, arkuszy, wykresów, zleceń, anulować, zmian ceny, zmian wielkości pozycji ...
przepraszam, może dopada mnie przesilenie zimowe ;)

no dopada bo to wątek eurocashu , oj Jarbas Jarbas :blah5:
a tak serio to chyba czas zeby na eurocashu znormalizowaly sie wskazniki c/z i c/wk


WatchDog
WatchDog PREMIUM
Grupa: Bus Driver
Dołączył: 2008-07-25
Wpisów: 8 562
Wysłane: 27 stycznia 2009 22:13:25 przy kursie: 8,75 zł
Tam są w powietrzu duże przejęcia.
Mój system to ostatnio... patrzenie ;) Czasem zapomnę rano włączyć notowań, jak sklerotyk normalnie. Dużo roboty jest przy SW. Obrobie Q4 i wracam troszkę podilować, żeby nie wyjść z wprawy.

WatchDog
WatchDog PREMIUM
Grupa: Bus Driver
Dołączył: 2008-07-25
Wpisów: 8 562
Wysłane: 28 lutego 2009 21:46:19 przy kursie: 8,00 zł
Raport za IV kwartał jest fajny, stabilny wzrost i poprawa struktury finansowej. Jest tam od jesieni nowy CFO, łebski człowiek z dużym doświadczeniem.
Z uśmiechem witam poprawę ratingu, ale jednoznacznie zwracam uwagę na bardzo wysokie poziomy wskaźników cenowych. Dodatkowo, wycena taka jak zwykle robię, wskazuje na 3,64 zł na akcję, a to jest dużo dużo mniej niż kurs rynkowy.


slavo
Dołączył: 2009-04-01
Wpisów: 11
Wysłane: 12 kwietnia 2009 13:46:57 przy kursie: 9,33 zł
Za raportem Millenium z 27.03.2009

Eurocash pokaza³ dobre wyniki za IV kwarta³, które by³y zgodne z naszymi oczekiwaniami na
poziomie zysku netto. Z uwagi na brak zad³u¿enia, stabilne wyniki oraz wyp³atê dywidendy
spó³ka s³usznie notowana jest z premi¹ w stosunku do konkurencji. Jej wysokoœæ w ostatnim
czasie znacznie zmnieszy³a siê i przy obecnym poziomie kursu akcji sk³ania nas to do
podwy¿szenia rekomendacji dla Eurocasha z neutralnie do akumuluj z now¹ cen¹ docelow¹
na poziomie 10.5 PLN.
Wyniki w IV kwartale
Wyniki przedstawione przez spó³kê by³y dobre i zbli¿one do naszych oczekiwañ na poziomie zysku
operacyjnego i zysku netto. Przychody spó³ki wzros³y w IV kw. o 25% r/r do 1595.4 mln PLN. Przychody ze
sprzeda¿y Eurocash&Carry poprawi³y siê o 24.7% r/r (+3.9% like-for-like), ze sprzeda¿y "Delikatesów Centrum"
o 36.2% (+9.2% like-for-like), z KWDT o 0.6%. Konsolidacja McLane powiêkszy³a przychody dodatkowo o
226 mln PLN.
Pomimo konsolidacji McLane rentownoœæ spó³ki jest bardzo dobra. Mar¿a brutto na sprzeda¿y ca³ej Grupy
wzros³a o 0.2 p.p. r/r do 8.60%. Mar¿a EBIT wzros³a o 0.06 p.p. do 2.58%, co prze³o¿y³o siê na wzrost zysku
operacyjnego o 28.1% do 41.2 mln PLN. Wyniki operacyjne IV kwarta³u by³y obci¹¿one m.in. kosztami programów
motywacyjnych w kwocie 1.4 mln PLN (5.7 mln PLN w 2008r.). Spó³ka zanotowa³a wysokie koszty finansowe
(9.1 mln PLN vs. 6.8 mln PLN przed rokiem), na co wp³yw, poza standardowymi kosztami rozliczeñ z
producentami, mia³y dalsze ujemne ró¿nice kursowe na czêœci ceny za McLane (ok. 1.0 mln PLN). Dodatkowo,
spó³ka na udziale w wynikach PayUp zanotowa³a 0.9 mln PLN straty. Pomimo tego, dziêki niskiej efektywnej
stopie podatkowej (13.7% - utworzenia aktywa podatkowego w zwi¹zku ze stratami podatkowymi McLane),
zysk netto wzrós³ a¿ o 39.3% r/r do 27.3 mln PLN. Perspektywy na najbli¿sze kwarta³y
Dynamika przychodów w kolejnych kwarta³ach bêdzie ju¿ zdecydowanie ni¿sza ni¿ w ubieg³ym roku, g³ównie
z uwagi na spowolnienie we wzrostach like-for-like. Spó³ka zak³ada, ¿e rynek FMCG wzroœnie w ca³ym roku
zgodnie z inflacj¹ (ok. 3%), ale jej przychody w starych placówkach maj¹ rosn¹æ szybciej. W przypadku
hurtowni Cash&Carry pozytywnie na ten wzrost wp³ynie dalsza modernizacja placówek (dotyczas ok. 2/3
hurtowni), która pozwoli³a w ubieg³ym roku osi¹gn¹æ w danej placówce nawet dodatkowe 2 p.p. w tempie
poprawy przychodów. Wysokie dynamiki wzrostu, kilka p.p. ponad rynek, powinny ponownie pokazaæ
„Delikatesy Centrum”.Przychody z KDWT, pomimo spadaj¹cych wolumenów, dziêki podwy¿ce akcyzy na papierosy oraz wzrostowi
sprzeda¿y produktów impulsowych, powinny utrzymaæ siê na podobnym poziomie co w roku ubieg³ym.
Spadki mog¹ wyst¹piæ w I po³owie roku, z uwagi na przesuniêcie wp³ywu akcyzy na sprzeda¿ o ok. 5
miesiêcy. Z uwagi na bardzo niskie mar¿e w tym segmencie nie wp³ynie to jednak na osi¹gane zyski.
Poza wzrostem like-for-like, sprzeda¿ bêdzie wspierana przez nowe placówki. Spó³ka zamierza otworzyæ w
2009r. 8 hurtowni Cash&Carry oraz ponad 80 „Delikatesów Centrum”. Pomimo s³abego rynku rentownoœæ
ca³ej Grupy w br. powinna siê poprawiæ. Wp³yw na to bêdzie mia³a poprawa wyników w McLane, ni¿szy
udzia³ w przychodach niskomar¿owego KDWT oraz wzrost sprzeda¿y produktów pod w³asnymi markami.
Choæ ca³y rok dla spó³ki pod wzglêdem poprawy zysków bêdzie bardzo dobry, w I kwartale
dynamiki roczne zysków nie bêd¹ najlepsze. Wynikaæ to bêdzie g³ównie z przesuniêcia Œwi¹t
Wielkanocnych z marca na kwiecieñ oraz ze stosunkowo mroŸnej zimy, co m.in. wp³ywa na
sprzeda¿ w sklepach „abc”. Ponadto, podobnie jak w IV kwartale, na wynik netto w wysokoœci
0.5-1 mln PLN wp³ynie strata spó³ki PayUp.Premia uzasadniona
Premia w wycenie rynkowej Eurocash w stosunku do konkurentów zdecydowanie siê obni¿y³a i jej poziom
wydaje siê uzasadniony. Spó³ka bêdzie pokazywa³a w najbli¿szych kwarta³ach solidne wyniki. Ujemny cykl
konwersji gotówki wraz z wysokim poziomem zysków pozwala w pe³ni na sfinansowanie wszelkich inwestycji
organicznych ze œrodków w³asnych (szacowany capex ok. 50 mln PLN). Zad³u¿enie spó³ki jest niskie i
zamierza ona nadal wyp³acaæ solidn¹ dywidendê. Wed³ug naszych szacunków bêdzie to ok. 40 mln PLN, co
daje ok. 0.3 PLN na akcjê (3.5% dividend yield).

tmsglc
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2009-04-01
Wpisów: 169
Wysłane: 16 kwietnia 2009 21:26:17 przy kursie: 10,29 zł
Ja też przyglądam się spółce od jakieś już czasu, bo mimo wskaźników uważam ją za perspektywiczną na longa. A mnie interesuje tylko long... pytanie tylko kiedy wejśćThink

WatchDog
WatchDog PREMIUM
Grupa: Bus Driver
Dołączył: 2008-07-25
Wpisów: 8 562
Wysłane: 16 maja 2009 21:36:57 przy kursie: 10,99 zł
Widać sensowne działanie nowego CFO: spółka redukuje zadłużenie, lepiej gospodaruje zapasami, poprawia kapitał obrotowy. Dwoma skokami poprawiła rating na B. Przychody rosną powoli, zyski także. Za wolno jak na giełdę, ale chyba jeszcze żaden duży ruch akwizycyjny się nie wydarzył, tylko trwają mniejsze. Rynek na to czeka i kurs wrócił na dziesiątkę. Mi też się podobają wysokie jak na spożywkę marże handlowe.

Vox
Dołączył: 2008-11-23
Wpisów: 6 010
Wysłane: 16 maja 2009 23:14:14 przy kursie: 10,99 zł
spólka fajna, ale IMHO droga w porównaniu z resztą spólek na naszej giełdzie.
Tak to już jest Shame on you

Manat36
Dołączył: 2009-04-19
Wpisów: 68
Wysłane: 19 maja 2009 17:38:01 przy kursie: 10,88 zł
Firma posiada oddzialy w Pinczowie i Komornikach . Bywam w tych oddzialach i widać ze wzrosy zamowienia na wody i napoje od roducentow . Podyktowane jest to okresem letnim ktory się zbliża. Ale smialo można powiedzieć że tak sie dzieje wszędzie jesli mowić o spożywce , wszyscy maja na uwadze sezon letni , analogicznie się dzieje w Makro. NIE POSIADAM TEJ FIRMY I NIE KUPIE TEJ SPOLKI .Pozdrawiamsalute

WatchDog
WatchDog PREMIUM
Grupa: Bus Driver
Dołączył: 2008-07-25
Wpisów: 8 562
Wysłane: 31 sierpnia 2009 12:23:17 przy kursie: 14,49 zł
Mozolny, mozolny wzrost przychodów. Przy 6,5 mld 12-miesięcznych przychodów i marży handlowej 9% trzeba utrzymywać bardzo dobry reżim kosztowy i sprawność operacyjną, żeby wyjść na zysk. I to się od zawsze bardzo ładnie udaje, więc model działania można uznać za sprawdzony. W oczekiwaniu na kolejne duże przejęcie, spółka pomału coraz lepiej zarabia, choć to dopiero początek drogi. Do pokrycia jest 223 mln premii zapłaconych w przejęciach, co przy obecnym tempie zyskowności potrwa jakieś trzy lata - to niewiele, oby ta zyskowność była utrzymana. Trzeba zauważyć, że przy tym wszystkim grupa praktycznie nie finansuje się z kredytów bankowych, za to ochoczo korzysta z zadłużenia u dostawców, na co wskazuje ujemny kapitał obrotowy netto. W II kwartale obniżył się do rekordowo niskich poziomów, zapewne w związku z wypłatą dywidendy - mimo że grupa ma sporo gotówki. Fundamenty ładnie doganiają wycenę rynkową, jednak "wielkie coś" ciągle się nie wydarzyło. Może to i dobrze, bo przez ten czas spółka ma szansę wykazać się operacyjnie i widzimy, że jej plan rozwoju się sprawdza.

amatorgpw
Dołączył: 2009-09-26
Wpisów: 11
Wysłane: 26 września 2009 20:48:41 przy kursie: 14,45 zł
Kurs Eurocashu od samego początku notowań na GPW znajduje się w długoterminowym trendzie wzrostowym. Jednak w lipcu 2008 roku naruszona została bardzo ważna 3 letnia linia tego trendu i ceny akcji poddały się korekcie, która przybrała kształt opadającego prostokąta. W kwietniu tego roku ceny opuściły spadkowy kanał. Tuż po tym kurs skonsolidował się w chorągiewce, a następna fala wzrostowa (1 – minimalny zasięg wybicia z chorągiewki) doprowadziła do powrotu cen akcji ponad historyczną linię trendu wzrostowego oraz ustanowienia nowego szczytu hossy. Tutaj, po krótkiej korekcie, na wykresie zarysowała się kolejna pro wzrostowa formacja – chorągiewka, która została zatwierdzona wczorajszym wybiciem. Tym samym kurs wrócił ponad linię trendu wzrostowego. Zasięg wybicia z chorągiewki (2) wynosi około 16,20 zł. Spadek cen poniżej wcześniejszy szczyt hossy (3) będzie poważnym zagrożeniem dla dalszych wzrostów.

Wykres tygodniowy.

kliknij, aby powiększyć

amatorgpw - Amator na giełdzie (GPW)

lewho
Dołączył: 2009-05-14
Wpisów: 149
Wysłane: 2 listopada 2009 15:04:36 przy kursie: 14,60 zł
jeśli zastosujesz skalę logarytmiczną (moim zdaniem wlaściwszą) to wyjdzie Ci zupelnie co innego

jkramarz
Dołączył: 2008-12-12
Wpisów: 19
Wysłane: 16 listopada 2009 16:08:10 przy kursie: 14,61 zł
witam

pod wrazeniem wyników za III kwartał. Widac, że spółka się rozwija. Raport jak dla mnie przejrzysty. Jestem bardzo zadowolony z tej spółki.

ps
wydaje mi się ze w monitorze spółki cos jest nie tak... WACC, ROE, ROA wydaja się nieprawdopodobne:)

pozdrawiam

WatchDog
WatchDog PREMIUM
Grupa: Bus Driver
Dołączył: 2008-07-25
Wpisów: 8 562
Wysłane: 16 listopada 2009 23:06:23 przy kursie: 14,61 zł
Bug znaleziony. Będzie zabity pewnie nad ranem.
Taki prosty, głupiutki błąd - na szczęście. Dzięki za zwrócenie uwagi wave

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
1 2 3 4 5 6 7

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,568 sek.

AD.bx ad3a
PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +132,30% +26 459,17 zł 46 459,17 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d