pixelg
HERKULES - Spółki od A do Z - GPW - Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

16 17 18 19 20 21 22 23

HERKULES [HRS]

AKTUALNY KURS: 1,15 zł (-4,56%) 28-09-2020 17:00
tekla
0
Dołączył: 2010-03-26
Wpisów: 47
Wysłane: 29 stycznia 2014 00:21:10 przy kursie: 2,52 zł
Herkules na dzisiejszej sesji zyskał 17,21%, przełamując dużą wzrostową świecą bardzo ważny opór.
Kurs w ubiegłym roku przełamał długoterminową linię trendu spadkowego i od tego czasu kurs porusza się w łagodnej tendencji wzrostowej. Biorąc pod uwagę fakt że analitycy stawiają na ten rok na firmy budowlane a spółka zajmuje się wynajmem profesjonalnego sprzętu wznoszącego. Może to być ciekawa inwestycja, tym bardziej że w swojej historii notowana była nawet powyżej 60zł.

Tomasz Nawrocki
0
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2010-04-22
Wpisów: 721
Wysłane: 7 marca 2014 08:18:53 przy kursie: 2,60 zł
OMÓWIENIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 4 KWARTAŁ 2013 ROKU GRUPY KAPITAŁOWEJ HERKULES S.A. (GKSW)

Zmiany z zakresie rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych
Wyniki uzyskane przez GK Herkules w okresie 4kw 2013 roku po raz pierwszy od dłuższego czasu jednoznacznie wskazują na poprawę w zakresie prowadzonej działalności. W analizowanym okresie Grupa uzyskała r/r wzrost przychodów o 20%, poprawiła szacowany zysk brutto na sprzedaży o 48% (marża brutto wzrosła z 31,8 do 39,2%), wykazała zyski wobec strat na poziomie wyniku netto na sprzedaży oraz operacyjnym, a na poziomie wyniku brutto i netto odnotowała znacząco niższe straty aniżeli w okresie porównywalnym. Od strony wartościowej sytuację tę zobrazowano na wykresie poniżej (jednostka – tys. zł).


kliknij, aby powiększyć


Z punktu widzenia rachunku segmentowego w 4kw u.r. korzystne zmiany dotyczyły wszystkich obszarów działalności GKH (wszystkie segmenty odnotowały w ujęciu r/r poprawę sprzedaży oraz marż), przy czym jedynie w przypadku segmentu dźwigowego i produkcyjnego można mówić o zyskownej działalności (segment telekomunikacyjny i transportowy odnotowały nieduże straty, aczkolwiek przy mniej ujemnych marżach). Z kolei w ujęciu narastającym za 12 miesięcy wyraźną poprawę wyników widać na razie właściwie jedynie w przypadku segmentu transportowego (wzrost przychodów przy wzroście zysku i marż). W przypadku pozostałych segmentów, poprawa sytuacji, jaka wystąpiła w 4kw u.r., okazała się niewystarczająca do zneutralizowania słabszych w ujęciu r/r wyników core biznesu w okresie wcześniejszych 9 miesięcy 2013r. Od strony graficznej opisaną sytuację zaprezentowano na wykresach poniżej (jednostka – tys. zł.)


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Przedstawiona wyżej poprawa wyników GK Herkules w 4kw u.r. nie pozostała bez wpływu na jej tendencje rozwojowe w ujęciu narastającym za 12m (wykresy poniżej, jednostki odpowiednio – tys. zł oraz %). Po długim okresie regresu i stagnacji widać tu pierwszy sygnał poprawy, tak w odniesieniu do głównych pozycji wynikowych rachunku zysków i strat, jak i podstawowych wskaźników rentowności. Jednocześnie jednak należy zauważyć, że skala tej poprawy nie jest duża i o potwierdzeniu jej trwalszego charakteru zdecydują wyniki Grupy w kolejnych okresach sprawozdawczych.


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Poza oczekiwaniami skorzystania na ogólnej poprawie koniunktury w branży budowlanej, kierownictwo GKH liczy również na pozytywny efekt rozwoju obszaru działalności dotyczącego budowy elektrowni wiatrowych (projekt Herkulesa „2 turbiny w 72 godziny” uzyskał dofinansowanie z PARP do kwoty 17,5 mln zł) oraz produkcji prefabrykatów strunobetonowych (finalizacja procesu inwestycyjnego). Ponadto Grupa podjęła działania w zakresie odnowienia parku maszynowego celem poprawy swojego potencjału w zakresie świadczenia usług dźwigowych (w efekcie na początku 2014r pozyskała 3 nowe żurawie kołowe – dwa o udźwigu 200t i jeden 130t).

Jeśli chodzi o sytuację w zakresie sprawozdania z przepływów pieniężnych GKH to w analizowanym okresie sprawozdawczym odnotowano dopływ gotówki na poziomie salda ogólnego rzędu 12,7 wobec ok 1,3 mln zł przed rokiem. Złożyło się na to ok. 8,7 mln zł gotówki uzyskane w toku działalności operacyjnej (głównie za sprawą korekty o amortyzację oraz ściągnięcia należności handlowych) oraz 4,5 mln zł nadwyżki wpływów nad wydatkami w obszarze przepływów finansowych (głównie z uwagi na pozyskaną dotację z PARP), przy jednoczesnych inwestycyjnych wydatkach netto na poziomie ok. 0,6 mln zł.

Z punktu widzenia szerszej perspektywy (ujęcie narastające za 12m) widzimy w analizowanym okresie zdecydowaną poprawę w zakresie ogólnego salda gotówkowego. Biorąc pod uwagę strukturę rachunku przepływów fakt ten należy jednak wiązać bardziej z ograniczoną realizacją procesu inwestycyjnego (wydatki netto na rzeczowy majątek trwały są od jakiegoś czasu ujemne!, czyli GKH realizuje tzw. reprodukcję zawężoną – nie odnawia w pełnym zakresie swojego rzeczowego potencjału usługowo-produkcyjnego) oraz pozyskaną dotacją z PARP, która w wyraźny sposób ograniczyła ujemne saldo przepływów finansowych. Gotówka generowana z działalności operacyjnej utrzymuje się od dłuższego czasu na zbliżonym poziomie rzędu 16-17 mln zł.


kliknij, aby powiększyć


Ocena sytuacji finansowej
W zakresie sytuacji finansowej GK Herkules można powiedzieć, że wszystko jest po staremu. Grupa cechuje się stabilnym ratingiem w serwisie na poziomie BB-/BB, co wskazuje na sytuację niepewną. Płynność finansowa oraz struktura kapitałowo-majątkowa GKH cały czas utrzymują się na krawędzi, a w zakresie kapitału obrotowego netto mamy ciągły niedobór.

Szczegółowe informacje o poszczególnych wskaźnikach płynności, zadłużenia oraz sprawności działania można znaleźć pod linkiem www.stockwatch.pl/gpw/herkules...

W odniesieniu do bilansu Grupy sytuacja również prezentuje się dość stabilnie. Co prawda w ostatnich dwóch okresach sprawozdawczych wystąpił wzrost sumy bilansowej, aczkolwiek był on na tyle mały, że trudno tu mówić o jakiejś tendencji wzrostowej. W strukturze aktywów nadal dominującą rolę odgrywa majątek rzeczowy, choć w ostatnim czasie można dostrzec stopniowy wzrost udziału składników obrotowych. Z kolei w przypadku pasywów utrzymuje się niewielka przewaga kapitału własnego nad obcym, przy udziale zobowiązań oprocentowanych w długu ogółem na poziomie ok. 50-55% (oczywiście tak duże zadłużenie oprocentowane ma swoje konsekwencje finansowe i istotnie obciąża wyniki Grupy). Na uwagę w tym względzie zasługuje również zauważalna w analizowanym okresie niekorzystna zmiana czasowej struktury zadłużenia (z 32-68 do 38-62 na korzyść zadłużenia długoterminowego), która mimo wszystko jednak nie spowodowała zachwiania struktury kapitałowo-majątkowej Grupy. (wykresy poniżej – aktywa po lewej, pasywa po prawej, jednostka – tys. zł).


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Ocena sytuacji rynkowej
Automaty wycen stosowane w serwisie jako wypadkowa wskazują na optymalną cenę akcji GK Herkules na GPW. Na taki obraz sytuacji rzutuje głównie wycena dochodowa na bazie renty wieczystej (pozostałe wyceny dochodowe nie zostały aktywowane), gdyż w zakresie metod majątkowych i mnożnikowych nadal mamy sporo pozytywnych wskazań.
Link do wskaźników rynkowych www.stockwatch.pl/gpw/herkules... oraz...
wycen www.stockwatch.pl/gpw/herkules...

>> …więcej analiz najnowszych raportów finansowych innych spółek jest tutaj
Powyższa treść przez 60 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

aquagen82
0
Dołączył: 2013-04-13
Wpisów: 5
Wysłane: 28 października 2014 05:58:48 przy kursie: 2,57 zł
mozna prosic o omowienie...:)


anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
70
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 277
Wysłane: 28 października 2014 08:28:46 przy kursie: 2,57 zł
Jasne, ale poczekamy już na raport za 3Q, który ma się ukazać 5 listopada

Tomasz Nawrocki
0
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2010-04-22
Wpisów: 721
Wysłane: 7 listopada 2014 12:00:21 przy kursie: 2,58 zł
OMÓWIENIE WYNIKÓW I SYTUACJI FINANSOWEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ HERKULES S.A. (GKH) NA PODSTAWIE RAPORTU OKRESOWEGO ZA 3KW 2014R

Zmiany z zakresie rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych
Okres 3kw 2014 roku, podobnie jak wcześniejsze trzy miesiące, można uznać za całkiem korzystny pod względem tendencji wynikowych w ujęciu r/r. Grupa odnotowała poprawę na poszczególnych poziomach rachunku zysków i strat, choć w odróżnieniu od wcześniejszego okresu sprawozdawczego nie udało się jej utrzymać rosnącej progresji na kolejnych poziomach wynikowych (co byłoby objawem poprawy efektywności działania GKH w ujęciu ogólnym): skonsolidowane przychody wzrosły o 20%, zysk netto na sprzedaży o 50% (marża netto na sprzedaży wyniosła 9,4 wobec 6,1% przed rokiem), zysk operacyjny o 42% (zaważyły na tym mniejsze niż przed rokiem pozostałe przychody operacyjne), a zysk brutto i netto o odpowiednio 52% i 44%. Od strony wartościowej sytuację tę przedstawiono na wykresie poniżej (jednostka – tys. zł)


kliknij, aby powiększyć


W ramach rachunku segmentowego GKH stwierdzić można zdecydowaną poprawę r/r w obszarze dźwigów (największy segment z udziałem w sprzedaży ogółem rzędu 68%), gdzie odnotowano wzrost przychodów o 35% przy poprawie marży brutto ze sprzedaży z uwzględnieniem kosztów sprzedaży o 7pp (z 22,8 do 29,8%). W przypadku pozostałych obszarów działalności (udział w sprzedaży ogółem każdego z nich na poziomie ok 10%) sytuacja prezentowała się już dużo słabiej. W ramach segmentu telekomunikacyjnego odnotowano spadek sprzedaży o 16% przy jednoczesnym zmniejszeniu się marży o 3,9pp (z 11,9 do 8%). W przypadku segmentu produkcyjnego odnotowano co prawda wzrost przychodów o niecałe 3% i poprawę marży o 1pp (z -2,2 do -1,3%), ale nadal działalność ta nie przynosi zysków. Z kolei w odniesieniu do segmentu transportowego wykazano spadek sprzedaży o niecałe 4% przy pogorszeniu marży aż o 25,2pp (z 18,8 do -6,4%) – wykres poniżej, jednostka – tys. zł.


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Kierownictwo GKH dość optymistycznie postrzega obecne otoczenie rynkowe wskazując w komentarzu do sprawozdania finansowego na stopniowo postępujące odbudowywanie aktywności rynku budownictwa, co powinno przełożyć się pozytywnie na wyniki Herkulesa w kolejnych okresach sprawozdawczych.
Dodatkowo należy odnotować, że w ramach segmentu produkcyjnego (związanego ze spółką zależną Gastel Prefabrykacja) sfinalizowano nabycie form do produkcji masztów o znacznych wysokościach, co pozwoli na stopniowe przeprofilowanie produkcji i sprzedaży w kierunku elementów cechujących się wyższą marżowością od produkowanych dotychczas w szerokim zakresie drobniejszych elementów sieci energetycznych.
W kontekście kolejnych raportów okresowych warto również odnotować nabycie z końcem września b.r. udziałów w spółce Viatron S.A. (z uwagi na kwestie rozliczeniowe podmiot ten będzie konsolidowany od kolejnego okresu sprawozdawczego). Podmiot ten specjalizuje się w instalacjach turbin wiatrowych (w 2013r zrealizował on 66 obiektów osiągając przychody ok 10 mln zł), a po włączeniu go do GKH oczekuje się wzmocnienia jej pozycji rynkowej w segmencie usług wykonywanych dla sektora energetyki wiatrowej.

Z punktu widzenia długoterminowych tendencji wynikowych GKH w ujęciu narastającym za 12m można zauważyć powrót do wcześniejszej poprawy po wynikowej wpadce jaka miała miejsce w 1kw br (wykresy poniżej, jednostki odpowiednio – tys. zł oraz %). Co istotne poprawa ta nie dotyczy jedynie wymiaru wartościowego głównych pozycji wynikowych lecz także poszczególnych wskaźników rentowności, co świadczy o coraz lepszej efektywności gospodarowania analizowanego podmiotu. Z drugiej jednak strony należy również zauważyć, że Grupie nadal daleko do poziomów rentowności sprzed kryzysu, co oznacza że pole do poprawy nadal jest tu spore.


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Jeśli chodzi o sytuację w zakresie sprawozdania z przepływów pieniężnych GKH w analizowanym to okresie w ujęciu r/r prezentuje się ona bardzo podobnie. Grupa wygenerowała nieco więcej gotówki na działalności operacyjnej (3,9 wobec 3,2 mln zł, przy nadwyżce finansowej netto równej 7 wobec 5,6 mln zł), jednakże podobnie jak przed rokiem nie wystarczyło jej na pokrycie inwestycyjnych i finansowych wydatków netto. W rezultacie na poziomie salda ogólnego odnotowano odpływ środków rzędu 0,8 mln zł wobec 0,7 mln zł przed rokiem. Mimo końcowego odpływu gotówki sytuację GKH w zakresie przepływów pieniężnych należy ocenić jako stabilną i dość korzystną, co dobrze obrazuje ujęcie narastające za 12m. Widać tu systematyczną zdolność Grupy do generowania gotówki z działalności operacyjnej na poziomie wystarczającym generalnie do pokrycia inwestycyjnych i finansowych wydatków netto. W ostatnim czasie na uwagę zasługują znaczące ujemne przepływy inwestycyjne, które wiążą się z odnowieniem parku maszynowego (dźwigowego).

Poszczególne przepływy GKH wraz z saldem ogólnym w obu opisanych wyżej ujęciach przedstawiono na wykresach poniżej (jednostka – tys. zł).


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Ocena sytuacji finansowej
Z punktu widzenia sytuacji bilansowej GKH można zauważyć, że względem stanu na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego odnotowała ona kolejny niewielki wzrost sumy bilansowej o blisko 2%. Po stronie aktywów wiązało się to ze spadkiem wartości aktywów trwałych o 1% (głównie środki trwałe) oraz wzrostem wartości składników obrotowych o 15% (głównie należności i pozostałe aktywa obrotowe). Z kolei w odniesieniu do pasywów nastąpił wzrost kapitału własnego i zobowiązań ogółem o 2%. W ramach zobowiązań odnotowano wzrost zadłużenia krótkoterminowego o 6% i spadek zadłużenia długoterminowego o 1% (jednocześnie zadłużenia oprocentowane również uległo zmniejszeniu o 1%).

Powyższe zmiany przełożyły się lekko pozytywnie na strukturę bilansu – zmniejszenie przewagi aktywów trwałych nad obrotowymi (z 83-17 do 81-19) przy utrzymaniu dotychczasowej struktury zobowiązań – 54-46 na korzyść kapitału własnego i pogorszeniu czasowej struktury długu (z 39-61 do 41-59 na korzyść zobowiązań długoterminowych). W rezultacie w przypadku kapitału obrotowego netto ponownie pojawiły się wartości dodatnie (choć Grupa nadal wykazuje w tym obszarze spory deficyt), jednocześnie jednak należy zwrócić tu uwagę na kwestię aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży (Gastel-Hotele), które wydatnie poprawiają rzeczywisty obraz struktury kapitałowo-majątkowej Herkulesa [wykresy poniżej – aktywa po lewej, pasywa po prawej; jednostka – tys. zł].

W zakresie sytuacji finansowej GKH właściwie nie ma nic do dodania względem ostatniego omówienia. Mimo sporego upływu czasu Grupa nadal ma rating BB-, co wskazuje na sytuację niepewną. Płynność finansowa oraz struktura kapitałowo-majątkowa GKH cały czas balansują na krawędzi, a w zakresie kapitału obrotowego netto występuje ciągły niedobór.


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Szczegółowe informacje o poszczególnych wskaźnikach płynności, zadłużenia oraz sprawności działania można znaleźć pod linkiem www.stockwatch.pl/gpw/herkules...

Ocena sytuacji rynkowej
Automaty wycen stosowane w serwisie wskazują na optymalną cenę akcji GK Herkules na GPW. Cały czas in minus na wypadkową wycenę oddziałują metody dochodowe i mnożnikowe oparte na wynikach finansowych (aby sytuacja uległa tu zmianie poprawa wyników Grupy musiałaby zdecydowanie przyśpieszyć). Z kolei in plus oddziałują wyceny bazujące na wartości księgowej (majątkowe i mnożnikowe), które wskazują na sporą rozbieżność między oceną bilansową i rynkową Grupy.

Link do wskaźników rynkowych www.stockwatch.pl/gpw/herkules... oraz...
wycen www.stockwatch.pl/gpw/herkules...
Powyższa treść przez 60 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

tekla
0
Dołączył: 2010-03-26
Wpisów: 47
Wysłane: 2 marca 2015 16:09:58 przy kursie: 3,74 zł
Herkules - Wyniki 4Q’14
DM BPS - Biznes
2 Mar 2015, 11:00


W 4Q’14 spółka osiągnęła 45,8 mln PLN przychodów (+74,8% r/r), zysk brutto ze sprzedaży na poziomie 8,1 mln PLN (+171,6% r/r), EBIT w wysokości 6,8 mln PLN (+864,7% r/r) oraz zysk netto dla akcjonariuszy jednostki dominującej w kwocie 4,0 mln PLN. W roku 2014 spółka osiągnęła 124,0 mln PLN przychodów (+24% r/r), zysk brutto ze sprzedaży na poziomie 21,4 mln PLN (+47,9% r/r), EBIT w wysokości 16,6 mln PLN (+180,7% r/r) oraz zysk netto dla akcjonariuszy jednostki dominującej w kwocie 9,4 mln PLN (+156,0% r/r).
KOMENTARZ DM BPS.

Wyniki spółki oceniamy pozytywnie.

- Spółka osiągnęła wysokie przychody w 4Q’14 w wysokości 45,8 mln PLN, które były wyższe od naszych prognoz o 1,5 mln PLN. Za tak dobre obroty odpowiada w głównej mierze segment dźwigowy, do którego zostały zaliczone przychody z konsolidowanego Viatronu. Segment ten wygenerował 26,2 mln PLN sprzedaży (+79,5% r/r). Bardzo dobre przychody były również w działalności produkcyjnej, która uzyskała wysokie obroty (+167,4% r/r) ze względu na kulminację fakturowania na kilku ważniejszych kontraktach.

- W 4Q’14 zysk brutto ze sprzedaży wzrósł o 171,6% r/r do kwoty 8,1 mln PLN, która była mniejsza o 0,6 mln PLN od naszych prognoz. Za poprawę wyników odpowiedzialny jest segment dźwigowy, który dzięki wysokiemu wykorzystaniu parku maszynowego oraz kulminacji kontraktów w Viatronie, wygenerował marżę brutto ze sprzedaży na poziomie 28%, czyli o 6 p.p. wyższą niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Wysoką rentownością (8%) wykazała się również działalność produkcyjna.

- W 4Q’14 Herkules zanotował wzrost kosztów SGA o 0,8 mln PLN r/r, co zostało zrównoważone przez dodatnie saldo pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych. Pozwoliło to na wygenerowanie zysku EBIT w wysokości 6,8 mln PLN, który był zgodny z naszymi przewidywaniami.

- W tym samym okresie spółka utrzymała koszty finansowe na względnie niskim poziomie, co pozwoliło na uzyskaniu 4 mln PLN zysku netto dla akcjonariuszy jednostki dominującej (4,6 mln PLN z działalności kontynuowanej).

- Herkules w znaczny sposób poprawił swoją zdolność do generowania gotówki z działalności operacyjnej i w całym 2014 roku osiągnął przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na poziomie 21,5 mln PLN (+ 4,6 mln PLN r/r).

- W stosunku do ostatniego kwartału poprawiła się sytuacja gotówkowa spółki. Dług netto spadł o 2,7 mln PLN do kwoty 95,2 mln PLN (dług netto/EBITDA’14=2,9x).

Zapłata III raty za spółkę Viatron. Herkules dokonał spłaty III raty za spółkę Viatron w wysokości 1,35 mln PLN. Do zapłaty pozostał 1 mln PLN, który ma być uregulowany 29.05.2015 roku.

KOMENTARZ DM BPS

Informacja pozytywna, która znacząco poprawi backlog spółki na rok 2015 i 2016.

(Marek Straszak - DM BPS)

Tomasz Nawrocki
0
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2010-04-22
Wpisów: 721
Wysłane: 4 września 2015 19:12:55 przy kursie: 4,09 zł
OMÓWIENIE WYNIKÓW I SYTUACJI FINANSOWEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ HERKULES S.A. (GKH) NA PODSTAWIE RAPORTU OKRESOWEGO ZA 1 PÓŁROCZE 2015R

Zmiany z zakresie rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych
W 2kw 2015 roku GK Herkules utrzymała wyraźne tempo poprawy wyników finansowych na poszczególnych poziomach rachunku zysków i strat. Przychody ze sprzedaży wzrosły r/r o 33%, zysk netto na sprzedaży poprawił się o 63% (marża wyniosła 13,1 wobec 10,6% przed rokiem), zysk operacyjny o 40% (nieco mniejsze niż przed rokiem przychody netto na działalności pozostałej), zysk brutto o 56% (nieco mniejsze finansowe koszty netto), a po uwzględnieniu obciążeń podatkowych zysk netto o 60% (w tym o 49% dla akcjonariuszy). Od strony wartościowej sytuację tę przedstawiono na wykresie poniżej (jednostka – tys. zł oraz %)


kliknij, aby powiększyć


Z punktu widzenia rachunku segmentowego GKH o dobrych wynikach ogólnych zdecydował segment dźwigowy oraz produkcyjny, gdzie odnotowano wyraźną progresję przychodów i wyniku (zysk brutto na sprzedaży z uwzględnieniem kosztów sprzedaży). Jednocześnie jednak, z wyłączeniem segmentu produkcyjnego, problem stanowiły marże, które bądź to uległy zmniejszeniu (dźwigi oraz telekomunikacja), bądź też mimo pewnej poprawy pozostały ujemne (transport) – wykres poniżej, jednostka – tys. zł oraz %.


kliknij, aby powiększyć


W związku z powyższym wspomniana wcześniej poprawa w zakresie ogólnej marży netto na sprzedaży musiała wynikać z korzystnych zmian w zakresie kosztów ogólnego zarządu, gdyż na poziomie marży brutto z uwzględnieniem kosztów sprzedaży GKH odnotowała r/r nieznaczny spadek (z 18,1 do 17,9%).

Z punktu widzenia długoterminowych tendencji wynikowych GKH w ujęciu narastającym za 12m (wykresy poniżej, jednostki odpowiednio – tys. zł oraz %) można zauważyć kontynuację rozpoczętej jakiś czas temu dynamicznej poprawy wyników finansowych, którym towarzyszy również poprawa w zakresie rentowności.


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Zarząd GKH po dobrych wynikach w roku ubiegłym oraz pierwszym półroczu roku bieżącego pozytywnie zapatruje się również na przyszłość. Wyniki Grupy są ściśle powiązane z rozwojem wypadków w sektorze budowlanym, a ten powinien być jednym z głównych beneficjentów prac finansowanych w ramach nowej perspektywy unijnej. Dodatkowo Zarząd spodziewa się korzystnego wpływu na przyszłe wyniki przejętego w ubiegłym roku Viatronu, który realizuje prace dla sektora energetyki wiatrowej, oraz spółki Gastel Prefabrykacja (segment produkcyjny), która po jest po restrukturyzacji. Grupa miała również apetyt na przejęcie konkurencyjnego Budopolu, ale na razie trzeba poczekać na ostateczne rozstrzygnięcia gdyż sprawa znalazła się w sądzie.

Jeśli chodzi o sytuację w zakresie sprawozdania z przepływów pieniężnych GKH w analizowanym okresie (wykres poniżej po lewej, jednostka – tys. zł) to na poziomie ogólnego salda gotówkowego mamy wyraźne pogorszenie sytuacji (ponad dwa razy większy odpływ w ujęciu r/r). Jednocześnie jednak należy zauważyć, że decydujący wpływ na taki stan rzeczy miały znaczące finansowe wydatki netto (przed rokiem wpływy netto), gdyż w obszarze przepływów operacyjnych Grupa wykazała poprawę zarówno w ujęciu ogólnym, jak również w odniesieniu do nadwyżki finansowej netto, a wydatków inwestycyjnych netto w analizowanym okresie nie było. Z kolei w ujęciu narastającym za 12m (wykres poniżej po prawej, jednostka – tys. zł), mimo niższego poziomu gotówki na poziomie salda ogólnego, sytuacja prezentuje się korzystnie – struktura przepływów ma prorozwojowy charakter, w oczy rzuca się również systematyczny wzrost zdolności do generowania nadwyżki finansowej netto.


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Ocena sytuacji finansowej
Z punktu widzenia sytuacji bilansowej względem stanu na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego GKH odnotowała niewielki wzrost sumy bilansowej o blisko 2%. Po stronie aktywów wiązało się to ze spadkiem wartości aktywów trwałych o 1% (głównie środki trwałe) oraz wzrostem wartości składników obrotowych o 15% (głównie należności i zapasy). Z kolei w odniesieniu do pasywów nastąpił wzrost kapitału własnego o 1% i zobowiązań ogółem o 3% (zobowiązania krótkoterminowe wzrosły o 16%, a długoterminowe zmniejszyły się o 3%; dług oprocentowany spadł o 2%).

Powyższe zmiany nie miały istotnego znaczenia dla struktury kapitałowo-majątkowej Grupy, gdzie zachowano nieznaczne pokrycie aktywów trwałych kapitałem stałym (wykresy poniżej – aktywa po lewej, pasywa po prawej; jednostka – tys. zł).


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Sytuacja finansowa GKH utrzymuje się ostatnio na stabilnym, generalnie bezpiecznym, poziomie (serwisowy rating waha się od dłuższego czasu między poziomem BB- i BB). Głównym mankamentem Grupy jest utrzymująca się ryzykowna struktura kapitałowo-majątkowa, która przekłada się na bliskie granicznych poziomy kapitału obrotowego netto (którego generalnie jest spory niedobór względem bieżących potrzeb), czy też płynności bieżącej. Jednocześnie jednak Grupa posiada wsparcie płynności finansowej w obszarze cash-flow operacyjnego oraz cechuje się umiarkowanym zadłużeniem i dość dobrą i stabilną zdolnością do obsługi długu.

Szczegółowe informacje o poszczególnych wskaźnikach płynności, zadłużenia oraz sprawności działania można znaleźć pod linkiem www.stockwatch.pl/gpw/herkules...

Ocena sytuacji rynkowej
Automaty wycen stosowane w serwisie wskazują na przewartościowanie akcji GK Herkules na GPW. Grupa jest wyceniana poniżej ceny rynkowej w przypadku zdecydowanej większości metod bazujących na wynikach finansowych, co można postrzegać w kategoriach sporych oczekiwań rynku co do dalszej poprawy wyników finansowych Grupy. Pozytywne wskazania (niedowartościowanie akcji) otrzymujemy jedynie w odniesieniu do metod majątkowych i mnożnikowych bazujących na wartości księgowej.

Link do wskaźników rynkowych www.stockwatch.pl/gpw/herkules... oraz...
wycen www.stockwatch.pl/gpw/herkules...
Powyższa treść przez 60 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

tomasz321
tomasz321 PREMIUM
12
Dołączył: 2013-10-13
Wpisów: 188
Wysłane: 20 listopada 2015 13:02:43 przy kursie: 4,45 zł
Tomasz Nawrocki- można prosić o omówienie raportu za III kw. 2015 ?

Tomasz Nawrocki
0
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2010-04-22
Wpisów: 721
Wysłane: 21 listopada 2015 08:01:44 przy kursie: 4,45 zł
wrzucam do kolejki

Tomasz Nawrocki
0
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2010-04-22
Wpisów: 721
Wysłane: 22 listopada 2015 08:02:57 przy kursie: 4,45 zł
OMÓWIENIE WYNIKÓW I SYTUACJI FINANSOWEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ HERKULES S.A. (GKH) NA PODSTAWIE RAPORTU OKRESOWEGO ZA 3KW 2015R

Zmiany z zakresie rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych
Okres 3kw 2015 roku był kolejnym w którym GK Herkules zaraportowała solidną poprawę w ujęciu r/r na wszystkich poziomach wynikowych rachunku zysków i strat. Skonsolidowane przychody wzrosły o 52%, zysk netto na sprzedaży o 149% (marża netto na sprzedaży wyniosła 24,7 wobec 15,1% przed rokiem), zysk operacyjny o 155% (0,8 wobec 0,2 mln zł przychodów netto na działalności pozostałej), a zysk brutto i netto o odpowiednio 215% i 226% (dla akcjonariuszy 349%). Od strony wartościowej sytuację tę przedstawiono na wykresie poniżej (jednostka – tys. zł)


kliknij, aby powiększyć


Biorąc pod uwagę rachunek segmentowy GKH (wykresy poniżej, jednostka – tys. zł oraz %) w rozpatrywanym okresie 3kw można stwierdzić zdecydowaną poprawę r/r w obszarze dźwigów (największy segment z udziałem w sprzedaży ogółem rzędu 68%), produkcji oraz transportu. We wszystkich trzech segmentach odnotowano wzrost przychodów, wyników i marży brutto ze sprzedaży z uwzględnieniem kosztów sprzedaży, przy czym największe znaczenie dla całościowych wyników Grupy miała poprawa w głównym segmencie działalności, czyli dźwigach. Słabo natomiast wypadł segment telekomunikacyjny, gdzie zarówno przychody, jak i wyniki oraz marża uległy r/r spadkowi. Podobne tendencje można stwierdzić również w ujęciu narastającym za 9m.


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Patrząc się na tendencje wynikowe i efektywnościowe GKH w szerszej perspektywie czasowej (wykresy poniżej; ujęcie narastające za 12m; jednostki odpowiednio – tys. zł oraz %) można stwierdzić systematyczną poprawę zarówno w odniesieniu do poszczególnych wielkości wynikowych jak i podstawowych wskaźników rentowności.


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


W komentarzu do sprawozdania finansowego kierownictwo GKH generalnie optymistycznie zapatruje się również na kolejne okresy sprawozdawcze, sygnalizując ze swej strony ożywienie w sektorze budowlanym przekładające się na wzrost zamówień i cen w obszarze usług dźwigowych. Tego pozytywnego obrazu w opinii kierownictwa nie powinien zakłócić spodziewany w 2016r spadek obrotów w energetyce wiatrowej (w Grupie działalność w tym obszarze prowadzi konsolidowana od 4kw u.r. spółka Viatron). Dodatkowo na wynik 4kw b.r. in plus powinno wpłynąć rozwiązanie odpisu aktualizującego rzędu 1,3 mln zł dotyczącego sporu sądowego ze Strabagiem.

Warto również odnotować, że Grupa stara się również rozwijać poza Polską i na koniec analizowanego okresu wykazała blisko 6% przychodów na Litwie i w Niemczech oraz ok 2 na rynku czeskim i szwedzkim.

W kwestii wzrostu potencjału cały czas w zawieszeniu jest przejęcie przez Herkulesa spółki PGMB Budopol S.A.

Jeśli chodzi o sytuację w zakresie sprawozdania z przepływów pieniężnych GKH w analizowanym okresie to w ujęciu r/r mamy tu potwierdzenie pozytywnego obrazu z rachunku zysków i strat. Grupa wygenerowała ponad 3x więcej gotówki na działalności operacyjnej (13,1 wobec 3,9 mln zł, przy nadwyżce finansowej netto równej 14,3 wobec 7 mln zł), co pozwoliło z nadwyżką pokryć inwestycyjne oraz finansowe wydatki netto i odnotować wpływ gotówki na poziomie salda ogólnego wobec wypływu przed rokiem (4 wobec -0,8 mln zł). W efekcie, w ujęciu narastającym za 12m względem poprzedniego okresu sprawozdawczego odnotowano poprawę na poziomie salda ogólnego, przy utrzymaniu generalnie korzystnej struktury sald. Widać tu systematyczny wzrost nadwyżki finansowej netto, która dominuje w obszarze przepływów operacyjnych. Po okresie odnowienia parku maszynowego i przejęciach, nieco osłabły w ostatnim czasie wydatki inwestycyjne, a zwiększeniu uległy wydatki finansowe dotyczące głównie spłat kredytów oraz płatności leasingowych.

Poszczególne przepływy GKH wraz z saldem ogólnym w obu opisanych wyżej ujęciach przedstawiono na wykresach poniżej (jednostka – tys. zł).


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Ocena sytuacji finansowej
Z punktu widzenia sytuacji bilansowej GKH można zauważyć, że względem stanu na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego odnotowała ona kolejny niewielki wzrost sumy bilansowej o blisko 1%. Po stronie aktywów wiązało się to ze spadkiem wartości aktywów trwałych o 1% (środki trwałe) oraz wzrostem wartości składników obrotowych o 17% (głównie należności i środki pieniężne). Z kolei w odniesieniu do pasywów nastąpił wzrost kapitału własnego o 5% i spadek zobowiązań ogółem o 2% (zadłużenie krótkoterminowe zmniejszyło się o 3%, a długoterminowe 2%; dług oprocentowany zmniejszył się o 4%, przy czym nadal ma spory – ok 55% – udział w zadłużeniu ogółem).

Powyższe zmiany przełożyły się lekko pozytywnie na strukturę bilansu – zmniejszenie przewagi aktywów trwałych nad obrotowymi (z 86-14 do 84-16) przy lekkiej poprawie struktury pasywów – 53-47 na korzyść kapitału własnego oraz utrzymaniu dotychczasowej czasowej struktury długu (66-34 na korzyść zobowiązań długoterminowych). W rezultacie w przypadku kapitału obrotowego netto odnotowano dalszą poprawę, przy czym cały czas postępuje ona w obszarze wartości ujemnych wskazujących na zachwianą równowagę finansową (brak pełnego pokrycia aktywów trwałych kapitałem stałym). Sytuację dodatkowo komplikuje wzrost zapotrzebowania na kapitał obrotowy wynikający z rosnących przychodów Grupy, co przekłada się na permanentne ujemne saldo płynności. Czynnikiem zniekształcającym powyższy obraz sytuacji i decydującym o takim a nie innym stanie rzeczy jest w pewnym sensie martwe aktywo jakie stanowi spółka zależna Gastel Hotele, które od dłuższego czasu jest wykazywane w sprawozdaniach Grupy jako aktywo trwałe przeznaczone do sprzedaży. [wykresy poniżej – aktywa po lewej, pasywa po prawej; jednostka – tys. zł].


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


W zakresie sytuacji finansowej GKH można stwierdzić w ostatnim czasie systematyczną poprawę sytuacji, czemu towarzyszy stopniowy wzrost serwisowego ratingu (obecnie BB; w analizie przyjęto konserwatywne ujęcie aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży zaliczając je do aktywów trwałych a nie obrotowych). Pod względem płynności finansowej specjalnego szału nie ma (aktywa obrotowe blisko w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe, a negatywna sytuacja w obszarze kapitału obrotowego netto równoważona jest w pewnym stopniu bardzo dobrym cash-flow). Z kolei w obszarze zadłużenia sytuacja zasadniczo jest bezpieczna – poziom ogólnego zadłużenia aktywów jest względnie umiarkowany (47%), a zdolność do obsługi długu oprocentowanego pod kontrolą (dług netto/EBIT wynosi nieco ponad 3 lata, a do EBITDA 2 lata).

Szczegółowe informacje o poszczególnych wskaźnikach płynności, zadłużenia oraz sprawności działania można znaleźć pod linkiem www.stockwatch.pl/gpw/herkules...

Ocena sytuacji rynkowej
Automaty wycen stosowane w serwisie wskazują na pewne przewartościowanie akcji GK Herkules na GPW, choć różnice w zakresie poszczególnych metod są dość znaczne. Niewątpliwie nie bez znaczenia jest również fakt, że poprawa wyników Grupy postępuje już od pewnego czasu więc rynek mógł się do tej tendencji przyzwyczaić przestawiając się na dyskontowanie spodziewanych pozytywnych informacji. Stąd raportowane progresje wyników są już niejako w cenach i żeby przebić oczekiwania rynku Grupa musiałaby dalece bardziej się postarać.

Link do wskaźników rynkowych www.stockwatch.pl/gpw/herkules... oraz...
wycen www.stockwatch.pl/gpw/herkules...

Powyższa treść przez 150 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.


tomasz321
tomasz321 PREMIUM
12
Dołączył: 2013-10-13
Wpisów: 188
Wysłane: 23 listopada 2015 08:44:23 przy kursie: 4,45 zł
Dziękuję za omówienie.

Zastanawiam się nad jednym – skoro największe przychody i marże dla spółki generuje segment dźwigowy a on jest wykorzystany w 80-85% i prezes mow, ze bardziej nie będzie bo niektóre dźwigi są rozmontowywane i montowane w nowych miejscach - dlatego to jest wykorzystanie max., bez przejęcia Budopolu tj. nowego potencjału dźwigowego raczej nie będzie dynamiki zysków.

Tomasz Nawrocki
0
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2010-04-22
Wpisów: 721
Wysłane: 23 listopada 2015 19:10:04 przy kursie: 4,37 zł
Biorąc pod uwagę, że usługi dźwigowe świadczone przez Herkules mają charakter czasowy to nawet przy obecnym wysokim wykorzystaniu ich potencjału jest możliwa poprawa marży skoro w następstwie zwiększonego popytu na te usługi rosną ich ceny (tak przy najmniej wynika z komentarza do sprawozdania finansowego za 3kw). Oczywiście kwestią kluczową w takim podejściu jest długość prac w ramach poszczególnych kontraktów. Ale fakt faktem, że bez wzrostu parku maszynowego kontynuacja poprawy wyników Herkulesa w przyszłym roku może być utrudniona (oczywiście przy założeniu że koniunktura nadal będzie sprzyjać).

sasky
sasky PREMIUM
13
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2011-11-29
Wpisów: 2 569
Wysłane: 5 stycznia 2016 08:28:51 przy kursie: 4,13 zł
Siła godna Zeusa – analiza techniczna Herkulesa w porannym Wykresie dnia.kliknij, aby powiększyć


Szczegółowe omówienie sytuacji w serwisie Wiadomości SW:
wiadomosci.stockwatch.pl/sila-...

tomasz321
tomasz321 PREMIUM
12
Dołączył: 2013-10-13
Wpisów: 188
Wysłane: 2 marca 2016 07:10:36 przy kursie: 4,06 zł
Bardzo proszę o omówienie wyników spółki za ostatni kwartał.

Tomasz Nawrocki
0
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2010-04-22
Wpisów: 721
Wysłane: 8 marca 2016 12:13:42 przy kursie: 3,99 zł
OMÓWIENIE WYNIKÓW I SYTUACJI FINANSOWEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ HERKULES S.A. (GKH) NA PODSTAWIE RAPORTU OKRESOWEGO ZA 4KW 2015R

Zmiany w zakresie rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych
4kw 2015 roku był dla GK Herkules pierwszym od dłuższego czasu okresem, w którym Grupa odnotowała r/r spadek skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży (-6%). Jednocześnie jednak w odniesieniu do dalszych poziomów wynikowych rachunku zysków i strat udało się jej utrzymać wzrostową tendencję z poprzednich okresów sprawozdawczych, choć nie obyło się bez pewnego zaburzenia skali zmian wynikającego z rozliczenia nabycia spółki PGMB Budopol (od strony wartościowej sytuację tę przedstawiono na wykresie poniżej – jednostka: tys. zł). Zysk netto na sprzedaży wzrósł r/r o 21% (marża netto na sprzedaży wyniosła 16,2 wobec 12,6% przed rokiem, w czym pomogły z pewnością niższe ceny paliw), zysk operacyjny poprawiono o 161%, brutto o 216%, a netto o 201% (w tym dla właścicieli o 234%). Jednocześnie jednak skala poprawy wyniku operacyjnego i dalszych była w dużym stopniu obciążona sygnalizowanym na wstępie rozliczeniem nabycia spółki PGMB Budopol (ekstra przychody wykazane w działalności pozostałej na kwotę blisko 10 mln zł). Jak podaje sama Spółka w raporcie okresowym, po oczyszczeniu z tego zdarzenia wzrost wyniku operacyjnego wyniósłby 21%, wyniku brutto 40%, a wyniku netto 34%.


kliknij, aby powiększyć


Biorąc pod uwagę rachunek segmentowy GKH (wykresy poniżej, jednostka – tys. zł oraz %) w rozpatrywanym okresie z jednej strony można stwierdzić dalszą poprawę r/r w obszarze dźwigów (największy segment z udziałem w sprzedaży ogółem rzędu 70%), jednakże przy pewnym ograniczeniu marży brutto z uwzględnieniem kosztów sprzedaży. Jedynym segmentem, w którym nastąpiła poprawa we wszystkich wymiarach (włącznie z marżą) był transport, przy czym jest to najmniejszy segment Grupy i nie ma aż tak istotnego przełożenia na całościowe jej wyniki. Słabo w analizowanym okresie wypadły z kolei segmenty telekomunikacyjny i produkcyjny, gdzie odnotowano wyraźne spadki sprzedaży, przy nieznacznych zmianach uzyskiwanej marży.


kliknij, aby powiększyć


Patrząc się na tendencje wynikowe i efektywnościowe GKH w szerszej perspektywie czasowej (wykresy poniżej; ujęcie narastające za 12m; jednostki odpowiednio – tys. zł oraz %), z wyjątkiem wspomnianych wcześniej przychodów, można stwierdzić utrzymanie poprawy zarówno w odniesieniu do poszczególnych wielkości wynikowych jak i podstawowych wskaźników rentowności (choć pamiętać trzeba, że przy uwzględnieniu oczyszczonych danych wyłączających rozliczenie nabycia PGMB Budopol byłyby one nieco niższe).


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


W komentarzu do sprawozdania finansowego kierownictwo GKH zmieniło swoje nastawienie w stosunku do kolejnych okresów sprawozdawczych z dotychczasowego optymistycznego na raczej pesymistyczne. Wpływ na to miało szereg czynników, z których najważniejsze to polityka rządu ukierunkowana na ograniczenie tudzież przyhamowanie rozwoju energetyki wiatrowej (Grupa co prawda stara się wykorzystać swój potencjał w tym obszarze za granicą, ale może tu być problem z uzyskaniem wyników zbliżonych do ubiegłorocznych) oraz obserwowany ostatnio spadek zamówień ze strony budownictwa przemysłowego, będącego jednym z odbiorców usług GKH. Tym samym powtórzenie w bieżącym roku rekordowych dla Grupy wyników roku 2015, mimo powiększenia potencjału dźwigowego (w rezultacie przejęcia PGMB Budopol park maszynowy powiększył się o 72 żurawie, a planowane są zakupy kolejnych maszyn), w opinii Zarządu będzie sporym wyzwaniem.

Jeśli chodzi o sytuację w zakresie sprawozdania z przepływów pieniężnych GKH w analizowanym okresie to w ujęciu r/r mamy tu potwierdzenie pozytywnego obrazu z rachunku zysków i strat. Grupa wygenerowała blisko o 70% więcej gotówki na działalności operacyjnej (17,4 wobec 10,4 mln zł, przy nadwyżce finansowej netto równej 18,5 wobec 9,2 mln zł), co pozwoliło z nadwyżką pokryć inwestycyjne oraz finansowe wydatki netto i odnotować r/r blisko dwukrotnie większy wpływ gotówki na poziomie salda ogólnego (6,4 wobec 3,5 mln zł). W efekcie, w ujęciu narastającym za 12m względem poprzedniego okresu sprawozdawczego odnotowano dalszą poprawę na poziomie salda ogólnego, przy utrzymaniu korzystnej struktury sald. Utrzymuje się systematyczny wzrost nadwyżki finansowej netto, która dominuje w obszarze przepływów operacyjnych.

Poszczególne przepływy GKH wraz z saldem ogólnym w obu opisanych wyżej ujęciach przedstawiono na wykresach poniżej (jednostka – tys. zł).


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Ocena sytuacji finansowej
Z punktu widzenia sytuacji bilansowej GKH można zauważyć, że względem stanu na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego odnotowała ona wzrost sumy bilansowej o blisko 6% (głównie za sprawą ostatecznego przejęcia PGMB Budopol). Po stronie aktywów wiązało się to ze wzrostem wartości aktywów trwałych o 4% (środki trwałe) oraz składników obrotowych o 16% (głównie zapasy i środki pieniężne). Z kolei w odniesieniu do pasywów nastąpił wzrost kapitału własnego o 7% i zobowiązań ogółem o 6% (zadłużenie krótkoterminowe wzrosło o 15%, a długoterminowe o 1%; dług oprocentowany zwiększył się o 1%, przy czym nadal ma spory – ok 53% – udział w zadłużeniu ogółem). Warto tu również odnotować, że wzrost zapasów w analizowanym okresie ma związek ze zmianą zamierzeń dotyczących spółki Gastel Hotele Sp. z o.o. i planami szybkiej finalizacji budowy (stąd reklasyfikacja z pozycji aktywów dostępnych do sprzedaży do zapasów prac remontowo-budowlanych w obiekcie w Krynicy).

Powyższe zmiany przełożyły się na strukturę bilansu w nieznaczny sposób. Udział aktywów trwałych nieznacznie się zmniejszył na rzecz majątku obrotowego (83-17 na korzyść aktywów trwałych). Z kolei w przypadku pasywów ogólna struktura pozostała na poziomie zbliżonym do końca września (53-47 na korzyść kapitału własnego), przy czym w samej strukturze zobowiązań nastąpił nieznaczny wzrost udziału składników krótkoterminowych kosztem długoterminowych (37-63 na korzyść zobowiązań długoterminowych). W rezultacie w przypadku kapitału obrotowego netto odnotowano nieznaczną poprawę, przy czym cały czas postępuje ona w obszarze wartości ujemnych wskazujących na zachwianą równowagę finansową (brak pełnego pokrycia aktywów trwałych kapitałem stałym). Czynnikiem zniekształcającym powyższy obraz sytuacji i decydującym o takim a nie innym stanie rzeczy w dalszym ciągu (mimo znacznego zmniejszenia) jest pozycja aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży. [wykresy poniżej – aktywa po lewej, pasywa po prawej; jednostka – tys. zł].


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


W zakresie sytuacji finansowej GKH można stwierdzić w ostatnim czasie systematyczną poprawę, czemu towarzyszy stopniowy wzrost serwisowego ratingu (obecnie BB; w analizie przyjęto konserwatywne ujęcie aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży zaliczając je do aktywów trwałych a nie obrotowych). Pod względem płynności finansowej nadal specjalnego szału nie ma (aktywa obrotowe blisko w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe, a negatywna sytuacja w obszarze kapitału obrotowego netto równoważona jest w pewnym stopniu bardzo dobrym cash-flow). Z kolei w obszarze zadłużenia sytuacja zasadniczo jest bezpieczna – poziom ogólnego zadłużenia aktywów jest względnie umiarkowany (47%), a zdolność do obsługi długu oprocentowanego pod kontrolą (dług netto/EBIT wynosi poniżej 3, a do EBITDA poniżej 2 lat, choć w analizowanym okresie trzeba wziąć tu poprawkę in plus na rozliczenie przejęcia PGMB Budopol uwzględnione w wyniku operacyjnym).

Szczegółowe informacje o poszczególnych wskaźnikach płynności, zadłużenia oraz sprawności działania można znaleźć pod linkiem www.stockwatch.pl/gpw/herkules...

Ocena sytuacji rynkowej
Automaty wycen stosowane w serwisie wskazują co prawda na pewien potencjał wzrostu akcji GK Herkules na GPW, przy czym należy tu mieć na uwadze dwie kwestie: (1) wyceny bazują na wynikach historycznych, (2) końcowe wyniki Grupy, które w wielu przypadkach są podstawą różnych modeli wyceny, były w analizowanym okresie nieco podrasowane rozliczeniem przejęcia Budopolu. Ponadto sam Zarząd Grupy uzyskane w ubiegłym roku wyniki uznaje za rekordowe i ciężkie do powtórzenia w roku bieżącym, nawet przy zwiększonym potencjale maszynowym, co powinno być swoistym ostrzeżeniem.

Link do wskaźników rynkowych www.stockwatch.pl/gpw/herkules... oraz...
wycen www.stockwatch.pl/gpw/herkules...
Powyższa treść przez 150 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

tomasz321
tomasz321 PREMIUM
12
Dołączył: 2013-10-13
Wpisów: 188
Wysłane: 9 marca 2016 06:23:34 przy kursie: 3,99 zł
Dziękuję za mówienie wyników. Ja zwróciłbym uwagę jeszcze na na cały rok 2015. Zysk z działalności operacyjnej + 131%, zysk brutto + 177%, zysk netto + 176&. Jak opisuje sprawozdanie "Wyłączając rozliczenie połączenia jako nietypowe, wyniki byłyby niższe o wskazane kwoty, a więc wynik brutto na
poziomie 24,8 mln zł, a wynik netto 20 mln zł. Niezależnie od wspomnianej korekty osiągnięte w 2015 r. wartości byłyby wyższe od uzyskanych w 2014 r. o 100%, co jest bardzo dobrym podsumowaniem tego niezwykle korzystnego dla Grupy okresu". Trudno się z tym podsumowaniem nie zgodzić.

Ponadto moim zdaniem zakup Budopolu (chociaż nie był prosty), był znakomitym posunięciem biznesowym Kupili park maszynowy, klientów, ludzi, zaplecze – mogą się dalej rozwijać i generować przychody na dobrym rozwoju budownictwa w obecnym okresie.
Co więcej- zdarzenie jednorazowe jakim było przejęcie Budopolu - nie było to zdarzenie typu "sprzedaż nieruchomości" czyli uzyskanie przychodu który już później w przyszłości nie nastąpi a kupienie czegoś co będzie regularnie przynosiło strumienie przychodów (czy większe , czy mniejsze - jest sprawą dyskusyjną ale niewątpliwie będzie).

Proszę zauwazyć, ze Spółka w tej chwili jest po prostu tania c/zo=4,54, EV/EBIT=6,85 , przy czym ten poziom wycen charakteryzuje zdaje się niewiele spółek z branży budownictwa na GWP. Zważywszy na argumenty powyższe spółka powinna mieć, moim zdaniem potencjał do podwyższenia obecnego kursu.

Tomasz Nawrocki
0
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2010-04-22
Wpisów: 721
Wysłane: 10 marca 2016 09:11:02 przy kursie: 3,96 zł
Ja się ze wszystkimi wskazanymi argumentami zgadzam, przy czym te wyceny i wskaźniki dotyczą wyników historycznych, a rynek dyskontuje przyszłość. Skoro nie ma wzrostów to może to oznaczać, że przyszłość spółki rynek nie rysuje w tak różowych barwach jak układało się to w 2015 roku. Mamy obecnie sporo niepewności co do rozwoju koniunktury gospodarczej w kraju i generalnie na świecie plus niepewność co do kolejnych pomysłów rządowych i kwestię OFE. Zresztą sam Zarząd z pewną rezerwą podchodzi do możliwości poprawy wyników w bieżącym roku, co nie nastraja zbyt optymistycznie (może być to oczywiście pewna zasłona, ale tak czy siak komunikat do pozytywnych trudno zaliczyć).

Marcin71
0
Dołączył: 2009-07-15
Wpisów: 151
Wysłane: 19 maja 2016 12:11:29 przy kursie: 3,44 zł
Jeszcze nie tak dawno prognozy były nie najgorsze (link STOCKWATCH'a poniżej z marca br.).
Firma obiecała dywidendę we wrześniu a rynek budowlany wydaje się być w całkiem dobrej kondycji.
Czyżby to była tylko mocniejsza korekta?

www.stockwatch.pl/przeglad-pra...

Tomasz Nawrocki
0
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2010-04-22
Wpisów: 721
Wysłane: 22 maja 2016 22:02:57 przy kursie: 3,42 zł
OMÓWIENIE WYNIKÓW I SYTUACJI FINANSOWEJ GK HERKULES S.A. (GKH) NA PODSTAWIE RAPORTU OKRESOWEGO ZA 1KW 2016 ROKU

Zmiany w zakresie rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych
W kategorii „wiarygodność komentarza do sprawozdania finansowego” Zarząd Herkulesa powinien być wzorem dla innych podmiotów. Niestety sygnalizowane przez kierownictwo GKH w poprzednim raporcie okresowym pesymistyczne postrzeganie możliwości utrzymania r/r wyników finansowych ziściło się bardzo szybko i w sposób nie pozostawiający złudzeń. W 1kw 2016 roku GK Herkules odnotowała r/r wyraźne pogorszenie na wszystkich poziomach wynikowych rachunku zysków i strat. Skonsolidowane przychody zmniejszyły się o 21%, a na poszczególnych poziomach wynikowych wykazano straty wobec zysków przed rokiem: wynik netto na sprzedaży spadł o 221% (marża netto uległa pogorszeniu z 4,2 do -6,4%), wynik operacyjny o 132% (nieco większe pozostałe przychody netto – 0,8 wobec 0,7 mln zł), wynik brutto o 311% (mimo nieco mniejszych kosztów finansowych netto – 1 wobec 1,2 mln zł), a wynik netto o 259% (podatek odroczony wobec obciążenia przed rokiem), w tym o 189% dla akcjonariuszy. Od strony wartościowe opisaną wyżej sytuację zobrazowano na wykresie poniżej.


kliknij, aby powiększyć


Biorąc pod uwagę rachunek segmentowy GKH w rozpatrywanym okresie widzimy generalne pogorszenie sprzedaży, marży i wyników (wykres poniżej, jednostka – tys. zł oraz %). Przyczyn tej sytuacji można z jednej strony upatrywać w sezonowości (1kw to najczęściej najsłabszy okres w roku w branży budowlanej), lecz wydaje się że głównym powodem było tu ograniczenie, czy wręcz wstrzymanie, inwestycji w obszarze energetyki wiatrowej z uwagi na zmiany legislacyjne, co najbardziej dotknęło jeden z podmiotów zależnych Herkulesa – Viatron. Z pewnością negatywnie oddziaływała również kwestia ogólnego pogorszenia koniunktury w budownictwie w związku z okresem przejściowym między starą i nową perspektywą unijną.


kliknij, aby powiększyć


Patrząc się na tendencje wynikowe i efektywnościowe GKH w szerszej perspektywie czasowej (wykresy poniżej; ujęcie narastające za 12m; jednostki odpowiednio – tys. zł oraz %) można stwierdzić zatrzymanie dotychczas pozytywnego ich przebiegu zarówno w odniesieniu do wielkości wynikowych jak i wskaźników rentowności. Biorąc pod uwagę to co dzieje się obecnie w otoczeniu Grupy istnieją poważne obawy, że na jednym gorszym kwartale może się nie skończyć.


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Grupa podejmuje co prawda działania na rzecz wykorzystania swojego potencjału w segmencie wiatraków poza granicami Polski, lecz wynik tych działań pozostaje niewiadomą przy najmniej do kolejnego okresu sprawozdawczego. Z kolei pewnym wsparciem dla wyników Grupy powinna być przejęta niedawno spółka PGMB Budopol, która po przeprowadzonej restrukturyzacji była w analizowanym okresie najbardziej dochodowym podmiotem w ramach GKH (w zasadzie jedynym w ramach GK, który wypracował zysk – wykres poniżej, jednostka – tys. zł). Nie zmienia to jednak faktu, że Zarząd Grupy utrzymał swoje negatywne nastawienie do wyników w kolejnych okresach sprawozdawczych.


kliknij, aby powiększyć


Jeśli chodzi o sytuację w zakresie sprawozdania z przepływów pieniężnych GKH w analizowanym okresie to w ujęciu r/r mamy tu, mimo pogorszenia wyników księgowych, dość pozytywny rozwój sytuacji. Grupa wygenerowała nieco ponad 2x więcej gotówki na działalności operacyjnej (12,2 wobec 5,5 mln zł, jednakże przy niższym poziomie nadwyżki finansowej netto – 4,4 wobec 5,3 mln zł), co pozwoliło z nadwyżką pokryć inwestycyjne oraz finansowe wydatki netto i odnotować r/r 4,8 mln zł dopływu gotówki na poziomie salda ogólnego wobec 0,2 mln zł odpływu. W efekcie, w ujęciu narastającym za 12m względem poprzedniego okresu sprawozdawczego odnotowano dalszą poprawę na poziomie salda ogólnego, przy utrzymaniu korzystnej struktury sald. Zahamowaniu uległ jednak wzrost nadwyżki finansowej netto, która mimo wszystko nadal dominuje w obszarze przepływów operacyjnych i ogólnie przepływów pieniężnych (warto jednakże pamiętać o negatywnym nastawieniu do wyników w kolejnych okresach co może doprowadzić do pogorszenia również i w tym obszarze).

Poszczególne przepływy GKH wraz z saldem ogólnym w obu opisanych wyżej ujęciach przedstawiono na wykresach poniżej (jednostka – tys. zł).


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Ocena sytuacji finansowej
Z punktu widzenia sytuacji bilansowej GKH można zauważyć, że względem stanu na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego odnotowała ona symboliczny spadek sumy bilansowej o 1%. Po stronie aktywów wiązało się to ze wzrostem wartości aktywów trwałych o 2% (środki trwałe) oraz zmniejszeniem wartości składników obrotowych o 12% (głównie należności handlowe). Z kolei w odniesieniu do pasywów nastąpił spadek o mniej niż 1% kapitału własnego oraz symboliczny spadek zobowiązań ogółem o 1% (zadłużenie krótkoterminowe spadło o 4%, głównie w odniesieniu do części nieoprocentowanej, a długoterminowe wzrosło o 1%; dług oprocentowany zwiększył się o 7% do poziomu 57% zadłużenia ogółem).

Powyższe zmiany przełożyły się nieco in minus na strukturę bilansu, w rezultacie czego minimalnie bo minimalnie ale naruszono równowagę kapitałowo-majątkową [wykresy poniżej – aktywa po lewej, pasywa po prawej; jednostka – tys. zł].


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Pogorszeniu uległa również płynność finansowa w ujęciu statycznym (brak pełnego pokrycia zobowiązań krótkoterminowych aktywami obrotowymi) oraz strukturalnym (ujemny kapitał obrotowy netto oraz zwiększenie deficytu w tym zakresie); cały czas natomiast bardzo dobrze prezentuje się płynność w ujęciu dochodowym (pokrycie zobowiązań krótkoterminowych przepływami operacyjnymi systematycznie rośnie i obecnie przekracza 60%), co ratuje całościowy obraz sytuacji. Poziom zadłużenia ogółem jest na poziomie umiarkowanym (46% aktywów), a zdolność do jego obsługi, mimo zaraportowania gorszych wyników, nadal wysoka. Serwisowy rating GKH nie uległ zmianie i nadal trzyma się na poziomie BB+.

Szczegółowe informacje o poszczególnych wskaźnikach płynności, zadłużenia oraz sprawności działania można znaleźć pod linkiem www.stockwatch.pl/gpw/herkules...

Ocena sytuacji rynkowej
W ocenie potencjału wzrostowego akcji Herkulesa na GPW w mocy pozostają generalnie wnioski z poprzedniego omówienia. Stąd też do obecnie sygnalizowanego ich niedowartościowania podchodziłbym z rezerwą do czasu aż GKH pokaże, że jest w stanie poprawiać wyniki w obecnych trudniejszych uwarunkowaniach rynkowych. Na osłodę akcjonariusze mogą liczyć na dywidendę w wysokości 16gr na akcję, co może nie daje powalającej stopy dywidendy, ale lepsze to niż nic.

Link do wskaźników rynkowych www.stockwatch.pl/gpw/herkules... oraz...
wycen www.stockwatch.pl/gpw/herkules...

Przy okazji, na potrzeby badań naukowych, chciałbym prosić o wypełnienie prostej (mam przy najmniej taką nadzieję) ankiety dotyczącej kryteriów oceny reputacji spółek notowanych na giełdzie – link goo.gl/forms/oMFdtU8FmRpYy4zH2... Zróżnicowanie ocen poszczególnych kryteriów mile widziane:). Z góry dziękuję!
Powyższa treść przez 150 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

Marcin71
0
Dołączył: 2009-07-15
Wpisów: 151
Wysłane: 1 sierpnia 2016 09:47:02 przy kursie: 3,38 zł
HRS ma zgodę zarządu na skup akcji po min 5zł za sztukę. Czy mógłby mi ktoś napisać jak to się odbywa czy normalny szary akcjonariusz może z tego skorzystać? czy muszą być jakieś wcześniejsze zapowiedzi jeżeli tak to ile wcześniej itp.? Think

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
16 17 18 19 20 21 22 23

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,525 sek.

AD.bx ad3a
PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +135,73% +27 146,38 zł 47 146,38 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d