DECORA - Spółki od A do Z - GPW - Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
StockWatch.pl
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

1 2

DECORA [DCR]

AKTUALNY KURS: 9,48 zł (-0,21%) 24-05-2018 09:00
Tomasz Nawrocki
Stopień: Krasomówca
Grupa: Analityk , Engineer, StockWatcher, Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2010-04-22
Wpisów: 682
Wysłane: 24 kwietnia 2017 12:06:03 przy kursie: 11,20 zł
W kratkę do przodu…

OMÓWIENIE WYNIKÓW I SYTUACJI FINANSOWEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA S.A. (GKD) NA PODSTAWIE RAPORTU ROCZNEGO ZA 2016 ROK

Zmiany z zakresie rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych
Mimo znacznych progresji r/r na końcowych poziomach wynikowych (zarówno w 4kw jak i w całych 2016r) należy odnotować, że GK Decora borykała się z pewnymi problemami w obszarze core businessu, jak również trochę zamieszania zrobiły zdarzenia jednorazowe i księgowania podatkowe.

Skupiając się w pierwszej kolejności na ostatnim kwartalnym okresie sprawozdawczym 2016r. można zauważyć, że skonsolidowane przychody Grupy wzrosły r/r o 10%, lecz za sprawą blisko 2x większego wzrostu kosztów własnych na poziomie wyniku brutto na sprzedaży zaraportowano spadek zysku o 5% (marża brutto wyniosła 31,1 wobec 36,3% przed rokiem). Na duży plus dla Grupy należy natomiast zaliczyć wyraźne ograniczenie r/r łącznych kosztów sprzedaży i ogólnego zarządu (-11%), w efekcie czego na poziomie wyniku netto na sprzedaży pokazano r/r wzrost zysku o 45%. Co prawda nie udało się tej poprawy utrzymać na poziomie wyniku operacyjnego (spadek zysku o 13%), lecz jednocześnie należy odnotować, że wynikało to ze zdarzenia jednorazowego (rozwiązanie rezerw na należności), które spowodowało, że wynik na działalności pozostałej był r/r dużo niższy (0,3 wobec 1,5 mln zł). Ostatecznie jednak na końcowych poziomach wynikowych Grupa wykazała r/r wyższe zyski – o 3% na poziomie brutto i o 83% na poziomie netto, co związane było odpowiednio z przychodami wobec kosztów netto na działalności finansowej (0,2 wobec -0,3 mln zł) oraz wyraźnie mniejszymi r/r obciążeniami podatkowymi (zrealizowana stopa podatkowa w badanym okresie wyniosła 26%, a w okresie odniesienia 58%).

W skali całych 12m Grupa odnotowała r/r wzrost przychodów o 5%, zbliżony poziom zysku brutto na sprzedaży, poprawę na poziome zysku netto na sprzedaży o 34% (główny wpływ miał ograniczenie r/r kosztów sprzedaży o 9%), a w przypadku dalszych poziomów wynikowych odpowiednio o 70% w odniesieniu do operacyjnego (+0 wobec -2,6 mln zł na działalności pozostałej), o 135% w odniesieniu do brutto (koszty finansowe netto wyniosły 1 wobec 3,2 mln zł – mniejsze ujemne różnice kursowe i odsetki) oraz o 287% w odniesieniu do netto (zrealizowana stopa podatkowa wyniosła 16,5 wobec 49,3% przed rokiem).

Od strony wartościowej opisane wyżej zmiany w zakresie głównych pozycji wynikowych rachunku zysków i strat zobrazowano na wykresach poniżej (jednostka – tys. zł).Z punktu widzenia rachunku segmentowego należy zauważyć, że o przychodach Grupy w analizowanych okresach tradycyjnie w przeważającym stopniu decydował eksport (wykresy poniżej, jednostka – tys. zł), którego wartość i udział w przychodach ogółem uległy zwiększeniu – w skali 4kw poprawa dotyczyła wszystkich wyróżnianych obszarów, a w skali 12m nieznaczny minus odnotowano jedynie na kierunku wschodnim. Jednocześnie na rynku krajowym w 4kw odnotowano wyraźny spadek sprzedaży, podczas gdy w skali całych 12m sprzedaż okazała się r/r nieco wyższa.Biorąc z kolei pod uwagę rzeczową strukturę sprzedaży i wyników core businessu GKD (wykresy poniżej, jednostka – tys. zł oraz %) można stwierdzić, że na całościowych wynikach Grupy w odniesieniu do przychodów zaważyła głównie działalność produkcyjna (zdecydowanie większy wzrost r/r aniżeli w przypadku handlu), a w odniesieniu do wyniku brutto na sprzedaży i marży brutto – działalność handlowa (wyraźnie niższe zyski oraz większa skala pogorszenia marży brutto aniżeli w przypadku działalności produkcyjnej).Patrząc się z szerszej perspektywy czasowej (wykresy poniżej; jednostki kolejno – tys. zł oraz %) mimo upływu blisko 12m zasadniczo nadal w mocy pozostaje stwierdzenie z poprzedniego omówienia – przedstawione zmiany wyników GKD wskazują na pogorszenie w obszarze core businessu oraz lepsze zachowanie w odniesieniu do końcowych poziomów wynikowych i bazujących na nich rentowności. Niewątpliwie duży wpływ na to mają różne zdarzenia jednorazowe zarówno w obszarze pozostałej działalności operacyjnej, jak i finansowej, choć z drugiej strony warto pamiętać o wyraźnym ograniczeniu przez Grupę kosztów sprzedaży i ogólnego zarządu, co pozwoliło odwrócić negatywną tendencję w zakresie marży brutto na pozytywną w przypadku marży netto na sprzedaży.W sprawozdaniu zarządu tradycyjnie nie wysilono się zbytnio na komentarz do zaraportowanych wyników i perspektyw Grupy. Z jednej strony zasygnalizowano pozytywne oczekiwania w związku z poprawą koniunktury na rynkach Europy Zachodniej i w Polsce, lecz z drugiej zwrócono uwagę na zagrożenie ze strony wzrostu cen głównych składników surowcowych dot. asortymentu sprzedaży Grupy (polistyren, polichlorek winylu, aluminium) oraz presję płacową ze strony pracowników, co nie w pełni będzie można przerzucić na finalnego odbiorcę. Warto tu również pamiętać o rozchwianym ostatnio dość mocno rynku walutowym, co dla podmiotów z dużą ekspozycją na eksport i import jest kłopotliwe i może zaburzyć wyniki. Tak więc sytuacja dot. perspektyw przyszłych wyników Grupy klarowna raczej nie jest i w znacznym stopniu zależna od tego który czynnik przeważy.

Jeśli chodzi o sprawozdanie z przepływów pieniężnych GKD to pod względem ogólnego salda przepływów w ujęciu kwartalnym (wykres poniżej, jednostka – tys. zł) wypadło ono r/r zdecydowanie mniej korzystnie (-5,1 wobec 7,4 mln zł) na co w decydującym stopniu złożyły się wyraźnie mniejsze wpływy z działalności operacyjnej (8,5 wobec 14,6 mln zł; głównie ze względu na mniejsze uwolnienia gotówki z kapitału obrotowego, gdyż pod względem nadwyżki finansowej netto odnotowano pewną poprawę – 3,8 wobec 3,2 mln zł) oraz dużo większe finansowe wydatki netto (-12,3 wobec -5,5 mln zł; głównie ze względu na spłatę zadłużenia finansowego). Jednocześnie w obszarze inwestycyjnym odnotowano nieco mniejsze r/r wydatki netto (-1,3 wobec -1,8 mln zł).

Tym samym w ujęciu narastającym za 12m (wykres poniżej, jednostka – tys. zł), w porównaniu ze stanem na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego, mamy kolejne wyraźne pogorszenie obrazu sytuacji gotówkowej GKD. Z jednej strony Grupa systematycznie zwiększa poziom wypracowanej nadwyżki finansowej netto, lecz wzrost ten nie rekompensuje odpływów gotówki – po długim okresie dodatniego wpływu korekt wyniku finansowego mamy ich przejście (na razie nieznaczne) w obszar negatywny; wydatki inwestycyjne netto utrzymują się na relatywnie niewielkim poziomie, wyraźnie poniżej odpisów amortyzacyjnych; z kolei wydatki finansowe netto przyjmują znaczne wartości (głównie ze względu na wysoką dywidendę wypłaconą w 2016r).Ocena sytuacji finansowej
W obszarze bilansu Grupa kontynuowała spadkową tendencję. W relacji do końca poprzedniego okresu sprawozdawczego odnotowano spadek sumy bilansowej o 6%, co po stronie aktywów wiązało się ze spadkiem wartości składników trwałych o 3% (głównie w zakresie środków trwałych i aktywów z tytułu podatku odroczonego) i obrotowych o 9% (głównie w zakresie należności i środków pieniężnych), a po stronie pasywów ze zwiększeniem kapitału własnego o 2% i ograniczeniem zadłużenia ogółem o 19% (zobowiązania krótkoterminowe zmniejszyły się o 40%, a długoterminowe wzrosły o 540%; zadłużenie oprocentowane spadło o 27% i na koniec okresu wynosiło 59% zobowiązań ogółem).

Przedstawione zmiany przełożyły się in plus na i tak dość korzystną strukturę kapitałowo-majątkową GKD, gdzie majątek trwały jest nadwyżkowo finansowany kapitałem stałym, w tym w pełni kapitałem własnym (wykresy poniżej – aktywa po lewej, pasywa po prawej, jednostka – tys. zł). Jedynym istotnym mankamentem jest pewne niedopasowanie struktury kapitału obrotowego, w ramach której widoczny jest utrzymujący się jego deficyt względem bieżących potrzeb.Pod względem wskaźnikowym sytuacja finansowa GK Decora, wyłączając wspomnianą wyżej kwestię struktury kapitału obrotowego netto, prezentuje się korzystnie, czego potwierdzeniem jest również serwisowy rating bazujący na modelu Altmana, który dla rozpatrywanego okresu przyjął najwyższy możliwy poziom AAA.

Szczegóły dot. wskaźników finansowych można znaleźć pod linkiem:
http://www.stockwatch.pl/gpw/decora,wykres-swiece,wyniki.aspx

Ocena sytuacji rynkowej
Na dzień analizy serwisowe automaty wskazują na generalnie optymalną wycenę akcji GK Decora na GPW. Co prawda w obszarze mnożnikowym mamy wskazania powyżej ceny rynkowej, lecz metody dochodowe i majątkowe są już na poziomie rynkowym lub nawet poniżej. Emitent z jednej strony kusi dywidendą, lecz z drugiej rośnie niepewność co do tego czy Grupie uda się zneutralizować rosnącą presję kosztową działalności podstawowej.

Link do wskaźników http://www.stockwatch.pl/gpw/decora,wykres-swiece,wskazniki.aspx oraz... wycen http://www.stockwatch.pl/gpw/decora,wykres-swiece,wycena.aspx

>> …więcej analiz najnowszych raportów finansowych innych spółek jest tutaj

Przy okazji, na potrzeby badań naukowych, chciałbym prosić o wypełnienie prostej (mam przy najmniej taką nadzieję) ankiety dotyczącej kryteriów oceny reputacji spółek notowanych na giełdzie – link http://goo.gl/forms/oMFdtU8FmRpYy4zH2. Zróżnicowanie ocen poszczególnych kryteriów mile widziane:). Z góry dziękuję!
Powyższa treść przez 150 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

rapi75
rapi75 PREMIUM
Stopień: Ostrożny
Grupa: StockWatcher
Dołączył: 2008-07-28
Wpisów: 9
Wysłane: 22 stycznia 2018 06:46:12 przy kursie: 10,25 zł
czy może ktoś wie jakie są powody sprzedaży udziałów w spółkach w Rumunii, Chorwacji, na Węgrzech?
Biznes słabo poszedł?

addison
Stopień: Wykładowca
Grupa: StockWatcher
Dołączył: 2009-01-06
Wpisów: 1 291
Wysłane: 29 marca 2018 13:51:48 przy kursie: 9,92 zł
stopa dywidendy za 2017 to blisko 10%, płacą całe 90gr/akcja.


addison
Stopień: Wykładowca
Grupa: StockWatcher
Dołączył: 2009-01-06
Wpisów: 1 291
Wysłane: 9 kwietnia 2018 12:15:22 przy kursie: 10,60 zł
rynek ruszył po 10% dywidendę, podobnie deklaracje na innych spółkach obudziły popyt, seko, odlewnie, stalexport, BAH. pobudka wiosenna.
Edytowany: 9 kwietnia 2018 12:16

Analityk Fundamentalny
Stopień: Obeznany
Grupa: StockWatcher
Dołączył: 2011-12-27
Wpisów: 79
Wysłane: 17 maja 2018 10:37:09 przy kursie: 9,88 zł
Zyski dekorowane wzrostem cen surowców- omówienie sprawozdania finansowego Decora po 1 kw. 2018r.

Uwaga! Pełna treść wpisu zarezerwowana jest dla osób posiadających abonament i stanie się ogólnodostępna dnia 14-09-2018 10:37:9.

Zamiast czekać, zamów abonament, a uzyskasz natychmiastowy dostęp do wszystkich treści i narzędzi serwisu.

(Liczba znaków: 17621)


>> Wyceny automatyczne są tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
1 2

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,209 sek.

Wiadomości z ostatniej chwili

    Więcej w serwisie wiadomosci.stockwatch.pl