DECORA - Spółki od A do Z - GPW - Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
StockWatch.pl
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

1 2

DECORA [DCR]

AKTUALNY KURS: 10,45 zł (+1,95%) 21-09-2018 16:21
Tomasz Nawrocki
Grupa: Analityk , Engineer, StockWatcher, Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2010-04-22
Wpisów: 692
Wysłane: 24 kwietnia 2017 12:06:03 przy kursie: 11,20 zł
W kratkę do przodu…

OMÓWIENIE WYNIKÓW I SYTUACJI FINANSOWEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA S.A. (GKD) NA PODSTAWIE RAPORTU ROCZNEGO ZA 2016 ROK

Zmiany z zakresie rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych
Mimo znacznych progresji r/r na końcowych poziomach wynikowych (zarówno w 4kw jak i w całych 2016r) należy odnotować, że GK Decora borykała się z pewnymi problemami w obszarze core businessu, jak również trochę zamieszania zrobiły zdarzenia jednorazowe i księgowania podatkowe.

Skupiając się w pierwszej kolejności na ostatnim kwartalnym okresie sprawozdawczym 2016r. można zauważyć, że skonsolidowane przychody Grupy wzrosły r/r o 10%, lecz za sprawą blisko 2x większego wzrostu kosztów własnych na poziomie wyniku brutto na sprzedaży zaraportowano spadek zysku o 5% (marża brutto wyniosła 31,1 wobec 36,3% przed rokiem). Na duży plus dla Grupy należy natomiast zaliczyć wyraźne ograniczenie r/r łącznych kosztów sprzedaży i ogólnego zarządu (-11%), w efekcie czego na poziomie wyniku netto na sprzedaży pokazano r/r wzrost zysku o 45%. Co prawda nie udało się tej poprawy utrzymać na poziomie wyniku operacyjnego (spadek zysku o 13%), lecz jednocześnie należy odnotować, że wynikało to ze zdarzenia jednorazowego (rozwiązanie rezerw na należności), które spowodowało, że wynik na działalności pozostałej był r/r dużo niższy (0,3 wobec 1,5 mln zł). Ostatecznie jednak na końcowych poziomach wynikowych Grupa wykazała r/r wyższe zyski – o 3% na poziomie brutto i o 83% na poziomie netto, co związane było odpowiednio z przychodami wobec kosztów netto na działalności finansowej (0,2 wobec -0,3 mln zł) oraz wyraźnie mniejszymi r/r obciążeniami podatkowymi (zrealizowana stopa podatkowa w badanym okresie wyniosła 26%, a w okresie odniesienia 58%).

W skali całych 12m Grupa odnotowała r/r wzrost przychodów o 5%, zbliżony poziom zysku brutto na sprzedaży, poprawę na poziome zysku netto na sprzedaży o 34% (główny wpływ miał ograniczenie r/r kosztów sprzedaży o 9%), a w przypadku dalszych poziomów wynikowych odpowiednio o 70% w odniesieniu do operacyjnego (+0 wobec -2,6 mln zł na działalności pozostałej), o 135% w odniesieniu do brutto (koszty finansowe netto wyniosły 1 wobec 3,2 mln zł – mniejsze ujemne różnice kursowe i odsetki) oraz o 287% w odniesieniu do netto (zrealizowana stopa podatkowa wyniosła 16,5 wobec 49,3% przed rokiem).

Od strony wartościowej opisane wyżej zmiany w zakresie głównych pozycji wynikowych rachunku zysków i strat zobrazowano na wykresach poniżej (jednostka – tys. zł).


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Z punktu widzenia rachunku segmentowego należy zauważyć, że o przychodach Grupy w analizowanych okresach tradycyjnie w przeważającym stopniu decydował eksport (wykresy poniżej, jednostka – tys. zł), którego wartość i udział w przychodach ogółem uległy zwiększeniu – w skali 4kw poprawa dotyczyła wszystkich wyróżnianych obszarów, a w skali 12m nieznaczny minus odnotowano jedynie na kierunku wschodnim. Jednocześnie na rynku krajowym w 4kw odnotowano wyraźny spadek sprzedaży, podczas gdy w skali całych 12m sprzedaż okazała się r/r nieco wyższa.


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Biorąc z kolei pod uwagę rzeczową strukturę sprzedaży i wyników core businessu GKD (wykresy poniżej, jednostka – tys. zł oraz %) można stwierdzić, że na całościowych wynikach Grupy w odniesieniu do przychodów zaważyła głównie działalność produkcyjna (zdecydowanie większy wzrost r/r aniżeli w przypadku handlu), a w odniesieniu do wyniku brutto na sprzedaży i marży brutto – działalność handlowa (wyraźnie niższe zyski oraz większa skala pogorszenia marży brutto aniżeli w przypadku działalności produkcyjnej).


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Patrząc się z szerszej perspektywy czasowej (wykresy poniżej; jednostki kolejno – tys. zł oraz %) mimo upływu blisko 12m zasadniczo nadal w mocy pozostaje stwierdzenie z poprzedniego omówienia – przedstawione zmiany wyników GKD wskazują na pogorszenie w obszarze core businessu oraz lepsze zachowanie w odniesieniu do końcowych poziomów wynikowych i bazujących na nich rentowności. Niewątpliwie duży wpływ na to mają różne zdarzenia jednorazowe zarówno w obszarze pozostałej działalności operacyjnej, jak i finansowej, choć z drugiej strony warto pamiętać o wyraźnym ograniczeniu przez Grupę kosztów sprzedaży i ogólnego zarządu, co pozwoliło odwrócić negatywną tendencję w zakresie marży brutto na pozytywną w przypadku marży netto na sprzedaży.


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


W sprawozdaniu zarządu tradycyjnie nie wysilono się zbytnio na komentarz do zaraportowanych wyników i perspektyw Grupy. Z jednej strony zasygnalizowano pozytywne oczekiwania w związku z poprawą koniunktury na rynkach Europy Zachodniej i w Polsce, lecz z drugiej zwrócono uwagę na zagrożenie ze strony wzrostu cen głównych składników surowcowych dot. asortymentu sprzedaży Grupy (polistyren, polichlorek winylu, aluminium) oraz presję płacową ze strony pracowników, co nie w pełni będzie można przerzucić na finalnego odbiorcę. Warto tu również pamiętać o rozchwianym ostatnio dość mocno rynku walutowym, co dla podmiotów z dużą ekspozycją na eksport i import jest kłopotliwe i może zaburzyć wyniki. Tak więc sytuacja dot. perspektyw przyszłych wyników Grupy klarowna raczej nie jest i w znacznym stopniu zależna od tego który czynnik przeważy.

Jeśli chodzi o sprawozdanie z przepływów pieniężnych GKD to pod względem ogólnego salda przepływów w ujęciu kwartalnym (wykres poniżej, jednostka – tys. zł) wypadło ono r/r zdecydowanie mniej korzystnie (-5,1 wobec 7,4 mln zł) na co w decydującym stopniu złożyły się wyraźnie mniejsze wpływy z działalności operacyjnej (8,5 wobec 14,6 mln zł; głównie ze względu na mniejsze uwolnienia gotówki z kapitału obrotowego, gdyż pod względem nadwyżki finansowej netto odnotowano pewną poprawę – 3,8 wobec 3,2 mln zł) oraz dużo większe finansowe wydatki netto (-12,3 wobec -5,5 mln zł; głównie ze względu na spłatę zadłużenia finansowego). Jednocześnie w obszarze inwestycyjnym odnotowano nieco mniejsze r/r wydatki netto (-1,3 wobec -1,8 mln zł).

Tym samym w ujęciu narastającym za 12m (wykres poniżej, jednostka – tys. zł), w porównaniu ze stanem na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego, mamy kolejne wyraźne pogorszenie obrazu sytuacji gotówkowej GKD. Z jednej strony Grupa systematycznie zwiększa poziom wypracowanej nadwyżki finansowej netto, lecz wzrost ten nie rekompensuje odpływów gotówki – po długim okresie dodatniego wpływu korekt wyniku finansowego mamy ich przejście (na razie nieznaczne) w obszar negatywny; wydatki inwestycyjne netto utrzymują się na relatywnie niewielkim poziomie, wyraźnie poniżej odpisów amortyzacyjnych; z kolei wydatki finansowe netto przyjmują znaczne wartości (głównie ze względu na wysoką dywidendę wypłaconą w 2016r).


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Ocena sytuacji finansowej
W obszarze bilansu Grupa kontynuowała spadkową tendencję. W relacji do końca poprzedniego okresu sprawozdawczego odnotowano spadek sumy bilansowej o 6%, co po stronie aktywów wiązało się ze spadkiem wartości składników trwałych o 3% (głównie w zakresie środków trwałych i aktywów z tytułu podatku odroczonego) i obrotowych o 9% (głównie w zakresie należności i środków pieniężnych), a po stronie pasywów ze zwiększeniem kapitału własnego o 2% i ograniczeniem zadłużenia ogółem o 19% (zobowiązania krótkoterminowe zmniejszyły się o 40%, a długoterminowe wzrosły o 540%; zadłużenie oprocentowane spadło o 27% i na koniec okresu wynosiło 59% zobowiązań ogółem).

Przedstawione zmiany przełożyły się in plus na i tak dość korzystną strukturę kapitałowo-majątkową GKD, gdzie majątek trwały jest nadwyżkowo finansowany kapitałem stałym, w tym w pełni kapitałem własnym (wykresy poniżej – aktywa po lewej, pasywa po prawej, jednostka – tys. zł). Jedynym istotnym mankamentem jest pewne niedopasowanie struktury kapitału obrotowego, w ramach której widoczny jest utrzymujący się jego deficyt względem bieżących potrzeb.


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Pod względem wskaźnikowym sytuacja finansowa GK Decora, wyłączając wspomnianą wyżej kwestię struktury kapitału obrotowego netto, prezentuje się korzystnie, czego potwierdzeniem jest również serwisowy rating bazujący na modelu Altmana, który dla rozpatrywanego okresu przyjął najwyższy możliwy poziom AAA.

Szczegóły dot. wskaźników finansowych można znaleźć pod linkiem:
http://www.stockwatch.pl/gpw/decora,wykres-swiece,wyniki.aspx

Ocena sytuacji rynkowej
Na dzień analizy serwisowe automaty wskazują na generalnie optymalną wycenę akcji GK Decora na GPW. Co prawda w obszarze mnożnikowym mamy wskazania powyżej ceny rynkowej, lecz metody dochodowe i majątkowe są już na poziomie rynkowym lub nawet poniżej. Emitent z jednej strony kusi dywidendą, lecz z drugiej rośnie niepewność co do tego czy Grupie uda się zneutralizować rosnącą presję kosztową działalności podstawowej.

Link do wskaźników http://www.stockwatch.pl/gpw/decora,wykres-swiece,wskazniki.aspx oraz... wycen http://www.stockwatch.pl/gpw/decora,wykres-swiece,wycena.aspx

>> …więcej analiz najnowszych raportów finansowych innych spółek jest tutaj

Przy okazji, na potrzeby badań naukowych, chciałbym prosić o wypełnienie prostej (mam przy najmniej taką nadzieję) ankiety dotyczącej kryteriów oceny reputacji spółek notowanych na giełdzie – link http://goo.gl/forms/oMFdtU8FmRpYy4zH2. Zróżnicowanie ocen poszczególnych kryteriów mile widziane:). Z góry dziękuję!
Powyższa treść przez 150 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

rapi75
rapi75 PREMIUM
Grupa: StockWatcher
Dołączył: 2008-07-28
Wpisów: 10
Wysłane: 22 stycznia 2018 06:46:12 przy kursie: 10,25 zł
czy może ktoś wie jakie są powody sprzedaży udziałów w spółkach w Rumunii, Chorwacji, na Węgrzech?
Biznes słabo poszedł?

addison
Grupa: StockWatcher
Dołączył: 2009-01-06
Wpisów: 1 448
Wysłane: 29 marca 2018 13:51:48 przy kursie: 9,92 zł
stopa dywidendy za 2017 to blisko 10%, płacą całe 90gr/akcja.


addison
Grupa: StockWatcher
Dołączył: 2009-01-06
Wpisów: 1 448
Wysłane: 9 kwietnia 2018 12:15:22 przy kursie: 10,60 zł
rynek ruszył po 10% dywidendę, podobnie deklaracje na innych spółkach obudziły popyt, seko, odlewnie, stalexport, BAH. pobudka wiosenna.
Edytowany: 9 kwietnia 2018 12:16

Analityk Fundamentalny
Grupa: StockWatcher
Dołączył: 2011-12-27
Wpisów: 123
Wysłane: 17 maja 2018 10:37:09 przy kursie: 9,88 zł
Zyski dekorowane wzrostem cen surowców- omówienie sprawozdania finansowego Decora po 1 kw. 2018r.Ostatnia analiza Decora była dość dawno bo dotyczyła roku 2016. Zobaczmy w takim razie jak spółka poradziła sobie w pierwszym kwartale 2018. Na początek jednak kilka zdań przypomnienia czym zajmuje się, a przede wszystkim na czym zarabia ta firma. GK Decora to producent artykułów wykończenia wnętrz. Oferta spółki obejmuje tzw. Flooring (artykuły wykończenia i dekoracji podłóg czyli np. podkłady, listwy przypodłogowe czy profile aluminiowe) jak i Home Fashion (artykuły wykończenia oraz dekoracji okien, sufitów i ścian czyli rolety, karnisze, rozety, listwy przysufitowe).Produkty te wykorzystywane są w pracach wykończeniowych (nowe budynki) jak i remontowo-dekoracyjnych głównie pomieszczeń mieszkalnych. Spółka na rynku polskim realizuje niecałe 40 proc. swojej sprzedaży, a resztę kieruje przede wszystkim na rynki europejskie. Stąd naturalne jest, że spółka będzie dość istotnie uzależniona od ogólnej sytuacji gospodarczej danego kraju, w szczególności liczby oddawanych do użytku nowo wybudowanych mieszkań jak i kwestii popytu remontowego. Niestety nie mamy konkretnych danych dotyczących importu (towarów jak i surowców), ale możemy zakładać, że pomimo częściowego naturalnego hedgingu, Decora jednak jest eksporterem netto. Oznacza to, że umocnienie polskiej waluty, obserwowane w roku 2017, nie było dla niej korzystne.

Jasno trzeba zakomunikować, że pierwszy kwartał roku 2018 wypadł dla spółki bardzo dobrze.kliknij, aby powiększyć


Sprzedaż wzrosła aż o 18,8 proc., za czym poszła wyższa dynamika zysku brutto na sprzedaży 21,1 proc.. Marża brutto na sprzedaży wzrosła o 0,6 p.p i osiągnęła wartość 20,6 mln zł. Dodając do tego fakt, że koszty sprzedaży i zarządu rosły wolniej niż sprzedaż, bo około 11-12 proc., to zysk operacyjnego wzrósł aż o 42,4 proc., pomimo niekorzystnego salda na pozostałej działalności operacyjnej. Dodatkowo spółka uzyskała aż 2,4 mln zł dodatnich różnic kursowych, czyli aż o 1,7 mln zł więcej niż rok wcześniej. W końcowym efekcie zysk przed opodatkowaniem wzrósł 92,7 proc, a zysk netto o 127, 2 proc. Tak duża różnica w dynamice zysku brutto oraz zysku netto wynika z bardzo niskiego obciążenia podatkiem dochodowy, którego pozycja w rachunku wyników pokazała kwotę tylko 146 tys. zł, czyli prawie o 0,5 mln zł mniej niż rok wcześniej. Z jednej strony powinniśmy zakładać, że tak niskie obciążenie jest związane z wykorzystaniem straty podatkowej, ale w takim wypadku powinno być to widoczne to zmianie w bilansowych pozycjach związanych z podatkiem odroczonym. Wartości netto w porównaniu do końca 2017 roku nie uległy istotnej zmianie. W każdym razie jest to znak zapytania, a brak szczegółowej noty dotyczącej podatku w sprawozdaniu kwartalnym nie pozwala na głębsze zrozumienie tego tematu.

Spójrzmy zatem na zyskowność kwartalną z dalszego ujęcia, tak aby zobaczyć, czy to co się wydarzyło w analizowanym okresie było czymś nadzwyczajnym.kliknij, aby powiększyć


Jak widać na powyższym wykresie, zyskowność spółki, choć lepsza niż rok wcześniej, nie jest czymś ekstremalnym w porównaniu do ostatnich kilkunastu kwartałów. Analizując zyskowność spółki trzeba pamiętać o 3 istotnych czynnikach wpływających na jej końcową wartość:
a) Prawie 2/3 sprzedaży to eksport na rynki europejskie. W takim wypadku umocnienie złotówki negatywnie wpływa na marżę brutto na sprzedaży. I faktycznie w roku 2017, gdzie złotówka umacniała się w stosunku do euro, marża brutto na sprzedaży była niższa niż rok wcześniej. Aby nie było tak prostu należy pamiętać, że ważna jest również struktura sprzedaży między krajową a zagraniczną. O ile w 2017 roku sprzedaż krajowa stanowiła 36,8 proc. całości sprzedaży, o tyle rok wcześniej mniej bo 32,4 proc. Ta zmiana w pewnej części niwelowała negatywny wydźwięk osłabiania się złotówki.
b) Z drugiej strony spółka do produkcji swoich wyrobów używa surowców takich jak polistyren, polichlorek winylu, aluminium. Nie znamy dokładnej struktury kosztowej, ale bazując na układzie rodzajowym kosztów można wywnioskować, że zużycie materiałów i energii stanowiło 81,3 proc i 71,4 proc. całkowitego kosztu wytworzenia produktów sprzedanych w 2017 i 2016 roku. Tak duży wzrost współgra z informacja zarządu o istotnych wzorach cen tych surowców „W 2017 roku nastąpił gwałtowany wzrost cen surowców, przy jednoczesnym ograniczeniu ich dostępności. W 2017 roku w stosunku do roku 2016 średnia cena polistyrenu liczona w walucie rozliczeniowej EUR była wyższa o 15%, średnia cena polichlorku winylu była wyższa o 17%, a średnia cena aluminium liczona w walucie rozliczeniowej USD była wyższa o 14%.” Spółka również informowała, że ze względu na konkurencyjny rynek, możliwości przenoszenia na klientów podwyżek cen związanych z surowcami są dość ograniczone. Oczywiście w takim wypadku wzrost cen surowców w EUR był częściowo neutralizowany przez umocnienie złotówki. Nie znamy niestety struktury zakupowej aby być w stanie oszacować dokładniej wpływ.
c) Spółka podała w swoich notach do sprawozdania za analizowany okres, że sezonowość nie występuje. Analizują jednak dane kwartalne, można nie zgodzić się ze stanowiskiem zarządu .kliknij, aby powiększyć


Jak widać na wykresie, spóła zazwyczaj osiąga niższą sprzedaż w okresie zimowym czyli w czwartym i w pierwszym kwartale roku (przede wszystkim słabszy okres listopad-luty), natomiast zazwyczaj najlepszym sprzedażowo okresem jest trzeci kwartał. Akurat w wypadku analizowanego okresu sprzedaż pierwszego kwartału zbliżała się do wyniku trzeciego kwartału zeszłego roku, ale może to być związane z powiększeniem bazy klientów i wzrostem na wielu rynkach. W każdym razie istotny wzrost sprzedaży w pierwszym kwartale roku wydaje się być dobrym prognostykiem na kolejne kwartały, które z natury rzeczy powinny być mocniejsze. Ostatnie mocne wybicie zysku przed opodatkowaniem jest, jak już wcześniej wspomnieliśmy wcześniej, częściowo związana z różnicami kursowymi.

Spółka niestety nie prezentuje segmentów, wszystko pozostawiając w jednym worku. Tym niemniej można przeanalizować chociaż sprzedaż geograficzna za 3 ostatnie lata.


kliknij, aby powiększyć


Jak widać z powyższego wykresu Spółka dynamicznie rośnie na rynku krajowym, a także sprzedaż wzrasta, choć już nie tak szybko, na pozostałych rynkach. W pierwszym kwartale 2018 roku krajowa sprzedaż wzrosła o 21,7 proc, przy dynamice eksportowej 17,1 proc. W efekcie sprzedaż krajowa stanowiła już 38,6 proc. całości sprzedaży czyli o 0,9 p.p. więcej niż rok wcześniej oraz 1,7 p.p więcej niż w całym 2017 roku. O ile sprzedaż w Europie Środkowej, Południowej oraz Wschodniej również istotnie rośnie, a ich dynamiki w analizowanym okresie były nawet wyższe niż w Polsce, o tyle sprzedaż w Europie Zachodniej nie wygląda już tak pięknie. Jeśli chodzi o ten rynek to sprzedaż wzrosła o 7,6 proc. w pierwszym kwartale, natomiast w całym 2017 roku zanotowała regres w postaci minus 1,3 proc. Pamiętać należy, że jeszcze w 2016 roku sprzedaż do krajów Europy Zachodniej przekraczała o 16 proc. sprzedaż krajową, podczas gdy w obecnym kwartale była o 8 proc. niższa. W ostatnich kwartałach tendencja ta zapewne działała pozytywnie w związku z umocnieniem złotówki a więc tańszymi zakupami surowców, a cenami sprzedaży wyrażanymi w złotówkach. Zarząd nie skomentował tych tendencji, a ponieważ nie mamy danych szczegółowych co do segmentów, trudno wypowiadać się na temat rentowności poszczególnych rynków.

Przeanalizowaliśmy już sprzedaż pod względem geograficznym to spróbujmy zobaczyć czy można jeszcze coś wyciągnąć z danych finansowych. GK Decora nie tylko wytwarza produkty ale również sprzedaje towary.


kliknij, aby powiększyć


Powyższy wykres pokazuje marżowość w ujęciu wartościowym jak i procentowym zarówno dla wyrobów gotowych jak i towarów wraz z materiałami. Na koniec pierwszego kwartału 2018 roku przychody ze sprzedaży wyrobów wynosiły 64,9 proc. całości sprzedaży, w porównaniu do 65,4 proc. rok wcześniej oraz 64,5 proc, w całym 2017 roku. Dodatkowo udział ten w roku 2015 wynosił 58,6 proc. by w kolejnym roku zwiększyć się do 61,6 proc. Patrząc na dane roczne można dostrzec trend spadku marzy na towarach w ujęciu wartościowym, co przede wszystkim związane jest z spadkiem marży procentowej. W wypadku wyrobów gotowych dostrzegamy z kolei taką samą tendencję obniżania marzy procentowej, jednakże ze względu na wzrost sprzedaży wartościowej marże na wyrobach gotowych w ujęciu wartościowym rosną. Biorąc pod uwagę fakt, że marże na produktach są wyższe niż na towarach, tendencja ta wydaje się być słuszna. Jest to zresztą zgodne z informacjami płynącymi z zarządu, który jasno stwierdza, że spółka zamierza skupić się bardziej na produkcji niż na działalności handlowej.

To na co warto na pewno zwrócić uwagę to długookresowy stały spadek kosztów sprzedaży oraz kosztów zarządu w ujęciu procentowym.kliknij, aby powiększyć


Na przestrzeni ostatnich 7 lat koszty sprzedaży spadły z 27,5 proc. do 21,5 proc, a koszty zarządu odpowiednio zmniejszyły się z 4,1 proc do 3,8 proc. Biorąc pod uwagę, że sprzedaż w tym czasie spadła o 19 proc. a część kosztów z natury rzeczy jest stała i niezwiązane bezpośrednio ze sprzedażą jest to wynik godny podziwu.

Na sam koniec analizy rachunku zysków i strat spójrzmy jeszcze na strukturę rodzajową kosztów. Przeanalizujemy ją w ujęciu 3 ostatnich lat, ponieważ spółka nie przedstawia tak szczegółowych danych w raportach kwartalnych.kliknij, aby powiększyć


Jak widać pozycja zużycie materiałów i energii stanowi najbardziej istotną pozycję kosztową, a omówienie zmian było opisane powyżej przy zyskowności kwartalnej. Na koniec zeszłego roku stanowiły one 50 proc. wszystkich kosztów rodzajowych, oraz aż 81 proc kosztu wytworzenia sprzedanych wyrobów. Przy okazji należy pamiętać, że ceny surowców używanych przez spółka są również powiązane w dłuższej perspektywie z cenami ropy. Tak wiec wzrosty cen ropy mogą mieć negatywne przełożenie dla Decora. Spółka, jak wszystkie przedsiębiorstwa w Polsce, odczuwa również presję płacową. Świadczenia pracownicze wzrosły w 2017 roku o 11,2 proc., co jednak była dynamiką niższą o 1,4 p.p. niż dynamika sprzedaży.

Tajemnicze wydatki inwestycyjne w pierwszym kwartale 2018 roku

W przeciągu 3 ostatnich lat spółka nie przeprowadzała istotnych inwestycji, a nakłady były znacznie niższe niż odpisy amortyzacyjne.kliknij, aby powiększyć


Jednakże zmieniło się to w analizowanym kwartale, gdzie wydatki inwestycyjne przewyższyły amortyzację o 1,2 mln zł, czyli jak na spółkę o całkiem istotną kwotę. Niestety zarząd poinformował akcjonariuszy o tym fakcie w dość zwięzły sposób: „Suma poniesionych nakładów na zakup środków trwałych w 3 miesiącach 2018 roku wyniosła 2.837 tys. zł.”. Niewątpliwie przydałoby się trochę więcej informacji w tym temacie, tym bardziej, że w sprawozdaniu kwartalnym nie ma not dotyczących środków trwałych. Z analizy sprawozdań możemy jedynie wywnioskować, że główne zwiększenia dotyczyły spółki-matki oraz jej rzeczowego majątku trwałego.

Praca nad optymalizacją kapitału obrotowego wre

Sprawdźmy czy jak wygląda kwestia zarządzania majątkiem obrotowym. Niech przemówi obraz, który często jest wart więcej niż 1,000 słów.kliknij, aby powiększyć


W zasadzie nie ma nic do dodania. Spółka pracuje nad kapitałem obrotowym oraz cyklem konwersji gotówki. Jak widać, Główna praca dotyczy zapasów i ich rotacja stale spada, co należy odczytywać jednoznacznie pozytywnie. Rotacja należności krótkoterminowych na poziomie 60-65 dni też specjalnie nie może dziwić w tej branży. Choć trzeba dostrzec, że należności handlowe powiększyły się o 10 mln zł przy dynamice która była wyższa niż dynamika sprzedaży (24,8 proc. vs 18,8 proc.). Niestety nie znamy wiekowania należności aby stwierdzić, czy zaczyna się dziać tutaj jakiś problem, czy jest to po prostu efekt mocnej sprzedaży lutowo-marcowej. W każdym razie analiza wiekowania na koniec 2017 roku nie wykazała nic niepokojącego, ponieważ spółka posiadała około 0,7 mln zł należności przeterminowanych powyżej 30 dni, które nie zostały objęte odpisem aktualizującym.

Skoro jesteśmy już przy należnościach to warto wspomnieć, że spółka udzieliła pożyczek podmiotom trzecim. Ich wartość bilansowa na koniec pierwszego kwartały wyniosła 5,2 mln zł i była niższa o 0,1 mln zł niż na koniec 2017 roku oraz o 0,8 mln niższa niż rok wcześniej. Wspominam o tym dlatego, że po pierwsze brakuje trochę bardziej dokładnych informacji na ten temat w sprawozdaniu rocznym, które pokazałyby wiekowanie oraz przewidywane daty spłat a także koncentrację pożyczek według klientów. Dodatkowo analizując odpisy aktualizacyjne, można zauważyć, ze w latach poprzednich musiałby być pewne problemy ze spłatami tych należności. Wydaje się, że sytuacja została unormowana, ponieważ spółka odwróciła odpisy aktualizujące na wartość tych pożyczek w 2017 roku na kwotę netto około 0,67 mln zł a w rachunku przepływów widać spłaty w wartości 0,2 mln w pierwszym kwartale 2018 i prawie 1 mln w całym 2017 roku.

Zadłużenie pod kontrolą

Na koniec analizowanego okresu wskaźnik zadłużenia ogólnego wynosił prawie 1/3. Jak widać na poniższym wykresie kształtował się on na zbliżonych poziomach w ostatnich latach wykazując tendencję malejącą.kliknij, aby powiększyć


Ulubiony wskaźnik analityków bankowych czyli finansowy dług netto/EBITDA od 3 lat nie przekracza wartości 2,0. Oznacza to, że spółka bardzo rozsądnie korzysta z finansowania odsetkowego i istnieje tutaj możliwość jego zwiększenia bez podnoszenia ryzyka.

Ciekawa jest dość analiza rachunku przepływów pieniężnych w ujęciu kwartalnym.kliknij, aby powiększyć


Na pierwszy rzut oka widać dość duże wypływy finansowe związane z bardzo wysoką dywidendą za rok 2015 (2,50 zł na 1 akcję) oraz rok 2016 (0,85 zł na 1 akcję). Za rok 2017 została przegłosowana dywidenda w kwocie 0,90 zł na 1 akcję. Jak widać spółka generalnie nie generuje dodatnich przepływów z działalności operacyjnej w pierwszym kwartale. Jest to dość normalna sytuacja biorąc pod uwagę fakt dość niskie stany należności i zapasów na koniec roku (najsłabszy sezon to okres październik-luty) a także zwiększenie tych wartości na koniec pierwszego kwartału pod rosnącą sprzedaż. Jednakże biorąc pod uwagę wysoki zysk netto za pierwszy kwartał można się było spodziewać pozytywnych przepływów operacyjnych. Zyski zostały jednak skonsumowane przede wszystkich dużym wzrostem należności bo aż o 10 mln zł. Dodając do tego „tajemnicze” wydatki inwestycyjne, okazało się, że spółka musiała lekko zwiększyć zadłużenie na koniec pierwszego kwartału.

Podsumowanie i ocena sytuacji rynkowej

Na dzień dzisiejszy serwisowe automaty, w zasadzie wszystkie, wskazują na niedowartościowanie akcji Decora na GPW i w zasadzie trudno z tym polemizować. Spółka posiada niską wycenę wskaźnikową, do tego dynamicznie zwiększyła sprzedaż i rentowność w pierwszym kwartale, wypłaci dywidendę o atrakcyjnej stopie, a także posiada rozsądne zadłużenie. W ostatnich kwartałach spółka była handlowana na poziomie P/E 6-20. W chwili obecnej P/E sięga minimalnych wartości historycznych (czyli 6), a wycena P/BV wciąż jest poniżej 1,0. Nawet wskaźnik EV/EBTDA na poziomie 6,2 trudno uznać za przewartościowany. Czy to oznacza, że inwestorzy zapomnieli o tej spółce i jest skazana na wzrosty? A może jednak obawa przed dalszymi wzrostami cen surowców (powiązanych również z ceną ropy, która rośnie), problemami z przerzuceniem cen na klienta a także uzależnieniem od sytuacji na rynku mieszkaniowym (każdy boom się kiedyś kończy) powodują dość niską, w mojej opinii, wycenę spółki. Tutaj każdy musi sobie sam odpowiedzieć na to pytanie.


>> Wyceny automatyczne są tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj

Powyższa treść przez 120 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
1 2

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,195 sek.

AD.bx ad3a
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d