pixelg
GC INVESTMENT (Catalyst) - Notowane instrumenty - Forum StockWatch.pl
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

1 2 3 4 5 6 7

GC INVESTMENT (Catalyst)

Lukasz Konopko
9
Grupa: Bus Driver, SubskrybentP1, Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2011-06-22
Wpisów: 577
Wysłane: 19 kwietnia 2012 12:19:36
Witam
Co sądzicie o obligacja GC Investment? Oprocentowanie to wibor 6m + 7,5 pp, a po ustanowieniu hipoteki +6,5 pp. Spółka notowana na NC i z ratingiem AAA u nas w serwisie. Zwrócił ktoś na nią uwagę?
Edytowany: 16 lipca 2020 12:17

yayurek
0
Dołączył: 2011-04-14
Wpisów: 879
Wysłane: 19 kwietnia 2012 13:18:58
przyznam, że troszku łyknąłem, ale nic mądrego napisać nie potrafię, kierowałem się wyłącznie ratingiem i hipoteką

clever
0
Dołączył: 2009-06-16
Wpisów: 22
Wysłane: 19 kwietnia 2012 14:54:59
Dlaczego utworzono drugi temat odnośnie tej samej spółki i tych samych obligacji? Pierwszy temat już już wcześniej utworzył użytkownik Intelekt. Takie coś bardzo przeszkadza w czytaniu forum. Jeśli to możliwe to bardzo proszę o połączenie obydwu tematów.

>> Ponad 160% zysku od początku 2017 r. – sprawdź ofertę portfela wzorcowego Cztery Fazy Rynku w StockWatch.pl


Lukasz Konopko
9
Grupa: Bus Driver, SubskrybentP1, Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2011-06-22
Wpisów: 577
Wysłane: 19 kwietnia 2012 15:15:23
Mój błąd. Szukałem tematu dotyczącego tych obligacji za pomocą wyszukiwarki, ale wyświetlał mi się tylko ten dotyczący akcji. Temat założony przez Intelekta nie ma opisu [catalyst] tak jak pozostałe w tym wątku i dlatego go nie zauważyłem. Przyłączam się do prośby o połączenie, jeżeli jest możliwość.

Kamil Gemra
0
Dołączył: 2009-12-09
Wpisów: 3 001
Wysłane: 19 kwietnia 2012 16:40:44
clever napisał(a):
Dlaczego utworzono drugi temat odnośnie tej samej spółki i tych samych obligacji? Pierwszy temat już już wcześniej utworzył użytkownik Intelekt. Takie coś bardzo przeszkadza w czytaniu forum. Jeśli to możliwe to bardzo proszę o połączenie obydwu tematów.


Usunąłem tamten wątek na forum ponieważ nie ma możliwości łączenia wątków.

Proszę o czytanie forum a nie zakładanie od razu jak wpadniemy na pomysł nowych wątków bo to burzy ład i porządek!

firemann
0
Dołączył: 2011-05-09
Wpisów: 74
Wysłane: 19 kwietnia 2012 18:22:02
Okres bez odsetkowy się chyba rozpoczął dla tej serii obligacji... Też coś zakupiłem, po cenie 102% wyszło mi jakieś 8,1% netto czy coś takiego, więc całkiem znośnie za obligacje z takim ratingiem.

Kamil Gemra
0
Dołączył: 2009-12-09
Wpisów: 3 001
Wysłane: 19 kwietnia 2012 19:03:57
Zrobimy na początku maja analizę jej sytuacji, proszę ewentualnie sie przypomnieć na forum salute

yayurek
0
Dołączył: 2011-04-14
Wpisów: 879
Wysłane: 20 kwietnia 2012 08:00:12
GC to kolejny przykład ortodoksyjnego trzymania się okresu zakupu bez odsetek, zaraz po debiucie GC "chodziło" po 101 co uwzględniając podatek od odsetek dawało 101,6; podobnie było ostatnio z FERRO, jednym z Kruków i wieloma innymi, których kurs w okresie bezodsetkowym strzelał znacznie bardziej w górę niż GC (tutaj akurat ruch był bardzo umiarkowany)

firemann
0
Dołączył: 2011-05-09
Wpisów: 74
Wysłane: 8 maja 2012 12:42:14
Kamil Gemra napisał(a):
Zrobimy na początku maja analizę jej sytuacji, proszę ewentualnie sie przypomnieć na forum salute


Przypominamy sie bo to już pierwszy tydzień maja za nami :)

Tomasz Nawrocki
3
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2010-04-22
Wpisów: 729
Wysłane: 4 czerwca 2012 13:32:06
GCI0414: Analiza wypłacalności GK GC Investment S.A. na podstawie danych finansowych z raportu za 1kw 2012r oraz informacji ujawnionych w dokumencie informacyjnym

GC Investment S.A. z siedzibą w Katowicach to notowana na rynku New Connect Spółka wiodąca Grupy Kapitałowej, specjalizująca się w kompleksowym przygotowaniu oraz realizacji projektów inwestycyjnych dotyczących nieruchomości. W styczniu b.r. Spółka wprowadziła również na rynek Catalyst swoje obligacje serii W oznaczone symbolem GCI0414, które wyemitowała w lipcu 2011r w ramach emisji prywatnej. Emisja obejmowała 17,5 tys. sztuk obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł każda (tak więc łączna wartość emisji wyniosła 17,5 mln zł). Celem emisji było pozyskanie środków na finansowanie planowanych inwestycji Emitenta. Oprocentowanie obligacji jest zmienne i stanowi sumę stopy bazowej równej stawce WIBOR6M oraz marży ustalonej przez emitenta na poziomie 6,5pp od początku okresu odsetkowego, w którym Emitent ustanowi hipotekę na zabezpieczenie ww obligacji (hipoteka do sumy ok. 24 mln zł na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Bytomiu została ustanowiona na podstawie aktu notarialnego 4 listopada 2011r). Wartość należnych odsetek jest obliczana na podstawie rzeczywistej liczby dni w okresie odsetkowym, przy założeniu 365 dni w roku, i płatna co pół roku – obecnie trwa trzeci okres odsetkowy który rozpoczął się 29 kwietnia i kończy 28 października (datę wykupu obligacji ustalono na 29 kwietnia 2014r). Jeśli chodzi o opcje przedterminowego wykupu, to dotyczą one wyłącznie Obligatariuszy i są szczegółowo wypunktowane w punkcie 5.3 i 5.4 noty informacyjnej dotyczącej omawianych obligacji. Z warunków przymusowego wykupu, które dotyczą wielkości lub wskaźników finansowych, można wskazać na relację długu odsetkowego do kapitału własnego (nie powinna ona w okresie „życia” obligacji przekroczyć poziomu 2,5), relację kapitałów własnych do aktywów GKGCI ( nie powinna ona być mniejsza od 0,15) oraz wynik finansowy netto (powinien on być zawsze dodatni). Obecnie, na podstawie danych z raportu za 1kw 2012r relacja długu ogółem do kapitałów własnych wynosi 2,44 (raporty finansowe Spółki są bardzo ubogie i brak w nich szczegółowego podziału na zobowiązania odsetkowe i handlowe), relacja kapitałów własnych do aktywów 0,29, a wynik finansowy na poziomie netto to ok. 3,2 mln zł.

Jak zauważono już wyżej, sprawozdania kwartalne publikowane przez Spółkę ograniczają się wyłącznie do podstawowych, żeby nie powiedzieć wybiórczych, danych finansowych, stąd też przeprowadzenie kompletnej analizy wypłacalności jest niemożliwe. Aby w ogóle myśleć o policzeniu kilku wskaźników trzeba przyjąć pewne założenia co do struktury aktywów GKGCI, które z racji ograniczonego dostępu do bieżących informacji oparto na raportach rocznych za lata 2008-2010. I tak, przyjęto że aktywa trwałe stanowią ok. 14% sumy bilansowej, zapasy ok. 59% wartości aktywów obrotowych, długoterminowe zobowiązania w całości mają charakter oprocentowany, a krótkoterminowe są oprocentowane w ok. 30%.


kliknij, aby powiększyć

Opracowanie własne na podstawie raportów za 1kw 2012r oraz 4kw 2011r opublikowanych przez Spółkę oraz danych StockWatch.pl.

Biorąc pod uwagę analizę danych finansowych za 1kw 2012 roku, z uwzględnieniem przyjętych założeń, sytuacja finansowa GK GCI jest generalnie dość dobra, choć w kilku obszarach można dopatrzeć się pewnych mankamentów.

Z punktu widzenia płynności finansowej sytuacja Grupy prezentuje się nieco niejednoznacznie, przy czym należy zauważyć, że po pierwsze struktura aktywów opiera się na przyjętych założeniach, a po drugie nie mamy danych o przepływach finansowych, które mogłyby rzucić nieco więcej światła:
- dwa podstawowe likwidacyjne wskaźniki płynności (bieżący i szybki) przyjmują bezpieczne i zarazem korzystne wartości – aktywa obrotowe jako całość w 242% pokrywają zobowiązania krótkoterminowe, a po odcięciu zapasów w 99%;
- niezbyt korzystnie wypada natomiast ocena płynności Spółki w ujęciu strukturalnym – co prawda kapitał obrotowy netto przyjmuje wartości dodatnie jednakże cały czas jest go za mało względem potrzeb Grupy (cykl kapitału obrotowego to 535 dni wobec zapotrzebowania na kapitał obrotowy wyrażony cyklem konwersji gotówki na poziomie blisko 1100 dni).

Także w przypadku oceny poziomu zadłużenia trudno mówić o jednoznacznych wskazaniach:
- struktura finansowania aktywów jest prawidłowa – majątek trwały jest z bezpieczną nadwyżką pokryty kapitałem stałym (w tym głównie kapitałami własnymi);
- natomiast z punktu widzenia najbardziej podstawowych wskaźników informujących o poziomie zadłużenia – wskaźnika ogólnego zadłużenia oraz wskaźnika zadłużenia kapitału własnego – aktywa były zadłużone w 71%, a kapitały własne w 244%, co trudno uznać za poziomy bezpieczne;
- niemniej jednak, biorąc pod uwagę przyjęte założenia co do struktury zadłużenia, należy zauważyć, że relacja długu odsetkowego do kapitału własnego na poziomie poniżej 2,5, którą zobowiązała się utrzymać GK GCI w okresie „życia” obligacji, jest zachowana (1,58); to samo tyczy się relacji kapitałów własnych do aktywów powyżej 0,15 (jak zauważono już na wstępie analizy wynosi ona 0,29).

Z kolei jeśli chodzi o ocenę zdolności do obsługi zadłużenia GK GCI, to z racji braku danych dotyczących przepływów pieniężnych w opublikowanym przez Grupę raporcie za 1kw 2012r, można o niej cokolwiek powiedzieć jedynie na podstawie wskaźnika okresu zadłużenia:
- relacja długu netto oprocentowanego tak do EBIT jak i EBITDA wskazuje na okres krótszy niż 3 lata, z kolei w przypadku długu netto ogółem otrzymujemy w obu wariantach okres bliski 4 lat; z punktu widzenia norm bankowych, jak również zmian względem poprzedniego okresu sprawozdawczego, wyniki te można uznać za korzystne dla GKGCI.

Wskaźnik Altmana (Z''-score) oraz Rating StockWatch.pl
Rating Grupy, bazujący na obliczanym w serwisie wskaźniku Altmana, wychodzi na bardzo korzystnym poziomie AAA, wskazując jednocześnie na jej bardzo bezpieczną sytuację finansową. O tak wysokiej ocenie zdecydowała przede wszystkim dodatnia wartość kapitału obrotowego (którego jak zauważono w omówieniu jednak brakuje, a tego wskaźnik Altmana nie uwzględnia) oraz systematyczne, i co ważne coraz większe, zyski na poziomie operacyjnym. Warto jednakże pamiętać o brakach informacyjnych w zakresie danych finansowych, ze względu na które wartości części wskaźników mają charakter szacowany a niektórych w ogóle nie można było policzyć (relacja zysków z lat ubiegłych do aktywów) – biorąc to pod uwagę, jak również wyniki uzyskane dla innych wskaźników (nieuwzględnionych w modelu Altmana) trzeba jednak wziąć pewną poprawkę in minus na rating Grupy.
Edytowany: 4 czerwca 2012 13:56


firemann
0
Dołączył: 2011-05-09
Wpisów: 74
Wysłane: 4 czerwca 2012 16:46:41
Dziękuję za analizę :)

xlogic
0
Dołączył: 2012-03-13
Wpisów: 121
Wysłane: 4 czerwca 2012 17:44:52
Dzięki za analizę. Chciałbym tylko nadmienić, że w tabelce zamiast "Rating Stockwatch.pl" jest napisane "Rating Srockwatch.pl". Tak tylko mówię, jeśli nie zauważyliście. Oczywiście w niczym to nie przeszkadza :)

Kamil Gemra
0
Dołączył: 2009-12-09
Wpisów: 3 001
Wysłane: 4 czerwca 2012 17:47:12
Dzięki za spostrzegawczość salute

xlogic
0
Dołączył: 2012-03-13
Wpisów: 121
Wysłane: 5 czerwca 2012 12:16:24
Sporo w tym wszystkim niewiadomych. Zainteresowałem się obligacjami bo mają wysokie oprocentowanie i SW dał rating AAA. Dzisiaj przejrzałem sprawozdania finansowe i mam parę pytań. Pierwsze pytanie nowicjusza - na jakie sprawozdania powinno się patrzeć w tym przypadku, jednostkowe czy skonsolidowane?
Na stronie http://www.gcinvest.pl/ nie znalazłem sprawozdania rocznego za 2011 rok, są tylko za lata 2010 i 2009. W raportach rocznych można znaleźć pełne sprawozdanie finansowe, natomiast w raportach kwartalnych za rok 2011 i za I kwartał 2012 są tylko bardzo wybiórcze informację. Nie ma podanych takich wielkości jak suma aktywów czy aktywów obrotowych, tak więc mam pytanie gdzie można znaleźć te dane? Czy są one obliczone na podstawie wskaźnika ROA publikowanego w sprawozdaniu kwartalnym czy z jakiegoś innego źródła?

Pozdrawiam

xlogic
0
Dołączył: 2012-03-13
Wpisów: 121
Wysłane: 5 czerwca 2012 15:40:46
PS: Czy jako zabezpieczenie tych obligacji została już ustanowiona hipoteka, o której mowa w prospekcie?

xlogic
0
Dołączył: 2012-03-13
Wpisów: 121
Wysłane: 5 czerwca 2012 16:41:44
Przepraszam za spamowanie, ale ikona "edytuj" jest aktywna tylko przez jakiś czas. Sam sobie chyba odpowiedziałem na drugie pytanie.
www.stockwatch.pl/komunikaty-s...
Z tego co rozumiem hipoteka została ustanowiona.

robertokot25
0
Dołączył: 2012-04-09
Wpisów: 1 240
Wysłane: 22 czerwca 2012 09:24:15
Witam, jak oceniacie raport finansowy, rentowności całkiem niezła.

Lukasz Konopko
9
Grupa: Bus Driver, SubskrybentP1, Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2011-06-22
Wpisów: 577
Wysłane: 5 lipca 2012 18:50:21
Spółka ostatnio wykupiła bez problemu obligacje za 6 mln zł. Kupiła też nowe nieruchomości. W raporcie pokazała, że przynosi zyski i to jest najważniejsze.

Lukasz Konopko
9
Grupa: Bus Driver, SubskrybentP1, Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2011-06-22
Wpisów: 577
Wysłane: 17 sierpnia 2012 10:24:47
Cena obligacji spadła poniżej nominału. Przyglądał się ktoś dokładniej temu raportowi?

yayurek
0
Dołączył: 2011-04-14
Wpisów: 879
Wysłane: 17 sierpnia 2012 10:41:23
raportowi się nie przyglądałem, wystarczy mi spadek ratingu do śmieciowego CCC+ (podobnie jak w przypadku RODANA), windy ratingowe ostatnio jeżdżą jedynie w jednym kierunku, ostro w dół

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
1 2 3 4 5 6 7

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,903 sek.

PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +168,55% +33 710,63 zł 53 710,63 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło