pixelg
NOVAVIS - Spółki od A do Z - NewConnect - Forum StockWatch.pl
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

1 2 3

NOVAVIS [NVV]

AKTUALNY KURS: 7,74 zł (-0,77%) 07-05-2021 17:00
head
0
Dołączył: 2009-09-03
Wpisów: 162
Wysłane: 1 września 2014 16:10:10 przy kursie: 0,56 zł
Branża ciekawa, wskaźniki nie są najgorsze, ale szkoda, że odwołali prognozy finansowe: www.newconnect.pl/?page=1045&a...

Akcje serii D były obejmowane w sierpniu po 1 zł za sztukę: www.newconnect.pl/?page=1045&a... a obecny kurs na rynku wynosi połowę ceny emisyjnej.

Chyba czekają jak wiele spółek z branży na Ustawę o OZE.


OZE_analityk
0
Dołączył: 2014-03-01
Wpisów: 15
Wysłane: 5 września 2014 15:39:45 przy kursie: 0,57 zł
Nowa Ustawa jest bliżej niż dalej [ inzynierpv.pl/09/02/w-polowie-... ]. Wszystko zależy od koalicji rządzącej.
Jeśli chodzi o kurs to dziwne, że emisja i transakcje Prezesa były prawie dwa razy drożej od ceny rynkowej. Czyżby rynek tego nie dostrzegał?

Engineer
0
Dołączył: 2014-04-09
Wpisów: 29
Wysłane: 10 września 2014 19:15:38 przy kursie: 0,55 zł
Zarząd odpowiedział na swojej stronie www na pytania akcjonariuszy - www.relacje.novavis.pl/pytania...

Ich główne plany to rozwój sklepu E-VOOLT i budowa farmy w Dubience. Jeśli rzeczywiście podpiszą umowę z wykonawcą do końca września to rynek powinien zareagować pozytywnie na tą informację. W zanadrzu są też dwa kolejne projekty farm PV (Elgnówko i Stare Dłutowo)


head
0
Dołączył: 2009-09-03
Wpisów: 162
Wysłane: 25 września 2014 15:41:20 przy kursie: 0,62 zł
Umowa na 2 mln zł na realizację części projektowej inwestycji farmy fotowoltaicznej o mocy około 10 MW: www.newconnect.pl/?page=1045&a...

Przychody w przyszłym roku mogą być dzięki temu bardzo wysokie. Kurs jak na razie reaguje optymistycznie na tą umowę.

ucofb
1
Dołączył: 2010-11-12
Wpisów: 1 199
Wysłane: 16 maja 2015 21:46:38 przy kursie: 1,73 zł
Można prosić o analizę raportu?
"Głos opinii publicznej nie jest substytutem myślenia". W.E. Buffett

Tomasz Nawrocki
3
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2010-04-22
Wpisów: 729
Wysłane: 25 maja 2015 15:23:06 przy kursie: 1,62 zł
OMÓWIENIE SYTUACJI FINANSOWEJ ORAZ WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ NOVACIS (GKN) NA PODSTAWIE RAPORTU OKRESOWEGO ZA 1KW 2015R

Zmiany w zakresie rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych
W okresie sprawozdawczym styczeń-marzec GK Novavis istotnie poprawia wyniki finansowe w ujęciu r/r na wszystkich głównych poziomach rachunku zysków i strat. Skonsolidowane przychody wzrosły r/r o 240%, na poziomie wyniku netto na sprzedaży oraz operacyjnego wykazano taki sam poziom zysków wobec strat przed rokiem, a w przypadku końcowych poziomów wynikowych (brutto i netto) skala poprawy zysku w ujęciu procentowym sięgnęła 2.100%, przy czym poprawkę tu trzeba wziąć na bardzo niski poziom odniesienia. Od strony wartościowej sytuację tę zobrazowano na wykresie poniżej [jednostka – tys. zł oraz %].


kliknij, aby powiększyć


Zagłębiając się nieco bardziej w rachunek zysków i strat GKN należy odnotować in plus, że poprawa wyników w analizowanym okresie to nie tylko zasługa znaczącego wzrostu przychodów lecz również wyraźnej obniżki kosztów działalności operacyjnej (spadek z 133 do 86 tys. zł), w tym zwłaszcza kosztów usług obcych i wynagrodzeń. Kolejne okresy pokażą czy ograniczenie ww kosztów to jednorazowy przypadek, czy też coś bardziej trwałego, niewątpliwie jednak przełożyło się to istotnie na poprawę efektywności działalności podstawowej. Z kolei w odniesieniu do końcowych poziomów wynikowych należy zauważyć ich pewne zniekształcenie in plus działalnością finansową (finansowe przychody netto), co do której dopiero raport roczny rzuci nieco więcej światła.

Z racji tego, że analizowany okres w przypadku omawianego podmiotu jest pierwszym, gdzie można mówić o porównywalnych danych skonsolidowanych (wcześniej jako odniesienie występowały wielkości ze sprawozdania jednostkowego), trudno tu o jakąś ocenę tendencji wynikowych w szerszej perspektywie czasowej. Niemniej jednak biorąc pod uwagę ujęcie narastające za 12m, w zestawieniu z sytuacją jaka był na koniec grudnia 2014r, można obecnie stwierdzić wyraźną poprawę pod względem przychodów ze sprzedaży, ograniczenie strat na poziomie sprzedaży netto i operacyjnym oraz wzrost zysku na poziomie wyniku netto, przy jednoczesnej poprawie podstawowych wskaźników rentowności.

Mimo generalnie małej dotychczasowej skali działalności, Grupa GKN informuje w części opisowej raportu za 1kw o szeregu działach podejmowanych na rzecz jej zdecydowanego rozrostu, w tym w szczególności należy zwrócić uwagę na:
- aktywną politykę w zakresie rozwoju sieci dystrybucji dla oferowanych przez siebie rozwiązań poprzez podpisywanie kolejnych umów partnerskich
- intensyfikację aktywności w zakresie pozyskiwania zleceń w zakresie OZE finansowanych z programu „Prosument”;
- inwestycje w zakresie farm fotowoltaicznych (Dubienka), w tym również negocjacje z przedstawicielami NCPE (North China Power Engineering Co. Ltd.), które powinny się zakończyć na przełomie 2 i 3kw b.r.

Jeśli chodzi o sprawozdanie z przepływów pieniężnych GKN to w analizowanym okresie wypadło ono znacznie lepiej aniżeli w 1kw 2014r – Grupa wykazała co prawda odpływ środków na poziomie salda ogólnego, ale było on znacznie mniejsze w porównaniu z okresem odniesienia (-5 wobec -74 tys. zł), a dodatkowo zdecydowanej poprawie uległa struktura przepływów. Końcowy wynik przepływów w analizowanym kwartale to efekt znaczących inwestycyjnych wydatków netto (powiększenie grupy kapitałowej), które były istotnie wyższe niż przed rokiem (2,8 wobec 0,4 mln zł). Na działalności operacyjnej wygenerowano ok 311 tys. zł gotówki wobec odpływu 51 tys. zł przed rokiem, przy jednoczesnej poprawie pod względem nadwyżki finansowej netto (88 wobec 4 tys. zł). Z kolei w obszarze finansowym pozyskano 2,5 wobec 0,4 mln zł.

Ocena sytuacji finansowej
Z punktu widzenia serwisowego ratingu bazującego na modelu Altmana, sytuację GK Novavis można uznać za bardzo bezpieczną (rating AAA). Jednocześnie jednak biorąc pod uwagę poszczególne wskaźniki finansowe do tak wysokiego poziomu oceny można mieć pewne zastrzeżenia. Przede wszystkim GKN wykazuje od dłuższego czasu nierównowagę w zakresie struktury kapitału obrotowego netto (poziom mniejszy od zapotrzebowania zarówno w ujęciu statycznym – bilansowym – jak i dynamicznym (cykl rotacji kapitału obrotowego krótszy od cyklu konwersji gotówki). Biorąc pod uwagę cały czas ujemne w ujęciu narastającym za 12m przepływy operacyjne, jedynym pozytywnym (i to bardzo) aspektem płynności finansowej jest to najmniej istotne, czyli statyczne (pokrycie zobowiązań krótkoterminowych różnymi kategoriami aktywów obrotowych). Również w obszarze zadłużenia sytuacja nie wygląda jakoś specjalnie różowo. Co prawda za sprawą przeprowadzonej niedawno emisji akcji poziom ogólnego zadłużenia aktywów zmniejszył się z 72 do 51%, przy czym z racji cały czas ujemnych wyników ebit w ujęciu narastającym za 12m ocena zdolności GKN do jego obsługi nie prezentuje się za dobrze.

Szczegóły dotyczące poszczególnych wskaźników znajdują się pod linkiem: www.stockwatch.pl/gpw/novavis,...

Z punktu widzenia bilansu Grupy w ostatnim okresie sprawozdawczym nastąpił wzrost sumy bilansowej o 38%, który po stronie aktywów wiązał się ze skokowym wzrostem wartości składników trwałych o 740% (aktywa finansowe) i obrotowych o 5% (głównie należności), a po stronie pasywów ze wzrostem kapitału własnego o 139% (emisja akcji) i zmniejszeniem zobowiązań ogółem o 2%, w tym głównie zobowiązań krótkoterminowych. Jednocześnie struktura kapitałowo-majątkowa GKN prezentuje się nadal bardzo bezpiecznie, wskazując na kilkukrotne pokrycie aktywów trwałych kapitałami stałymi, w tym w pełni kapitałem własnym (wykresy poniżej – po lewej aktywa, po prawej pasywa; jednostka – tys. zł).


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Ocena sytuacji rynkowej
Automatyczne wyceny stosowane w serwisie wskazują na dzień analizy na znaczące przewartościowanie akcji Novavisu na GPW – negatywne wnioski płyną ze wszystkich grup metod. Rynek jednakże bardziej skupia się na antycypacji poprawy przyszłych wyników finansowych GKN, a te biorąc, pod uwagę dające się w jej przypadku ostatnio zauważyć tendencje rozwojowe oraz generalnie korzystne uwarunkowania biznesowe, można przyjąć jako bardzo prawdopodobne. Niewiadomą pozostaje jedynie ich skala oraz to ile z tej poprawy jest już w cenie akcji Novavisu. Warto przy tym pamiętać, że nie jest on jedynym podmiotem próbującym swoich sił na rynku rozwiązań OZE.

Link do wskaźników www.stockwatch.pl/gpw/novavis,... oraz...
wycen www.stockwatch.pl/gpw/novavis,...

>> …więcej analiz najnowszych raportów finansowych innych spółek jest tutaj
Powyższa treść przez 60 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Edytowany: 25 maja 2015 15:24

ucofb
1
Dołączył: 2010-11-12
Wpisów: 1 199
Wysłane: 25 maja 2015 19:48:23 przy kursie: 1,62 zł
Dziękuję za poświęcony czas i analizę.
"Głos opinii publicznej nie jest substytutem myślenia". W.E. Buffett

rafsty
rafsty PREMIUM
9
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-02-19
Wpisów: 2 301
Wysłane: 5 czerwca 2015 16:41:50 przy kursie: 1,70 zł
Jeśli firmy z Oil & Gas zaczynają głośno mówić takie rzeczy, to robi się ciekawie... Eh?

Cytat:
According to Norway’s Statoil ASA (ADR) (NYSE:STO), the world‘s economy stands to benefit greatly if strong measures are taken to reduce carbon-dioxide emissions over the coming 25 years.


Źródło: www.bidnessetc.com/44577-stato...

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
225
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 600
Wysłane: 5 czerwca 2015 21:34:17 przy kursie: 1,70 zł
Do powyższego omówienia chciałem dorzucić parę kwestii biznesowych, a nie czysto finansowych. Mam nadzieję, że poniższy tekst będzie dobry uzupełnieniem do analizy.

Nowa ustawa o OZE wprowadzona z poprawką posła Brambory została entuzjastycznie przyjęta przez rynek i fanów zielonej energii. Faktycznie, wsparcie oferowane wraz z programem Prosument dla wytwórców energii w mikroinstalacjach jest naprawdę atrakcyjne. Przyszły prosument (czyli konsument, który może odsprzedać nadwyżkę wytworzonej energii do sieci) może otrzymać finansowanie nawet na 100 proc. kosztów instalacji, z czego 40 proc. będzie stanowić dotacja, a resztę kredyt oprocentowany na 1 proc. w skali roku. Poprawka Brambory dodatkowo wprowadza dla mikroinstalacji gwarantowane ceny sprzedaż energii (FIT – ang. feed In tariff). W podpisanej już przez prezydenta ustawie cena sprzedaży energii elektrycznej dla mikroinstalacji wynosi 75 groszy za kWh, w porównaniu do ceny na poziomie około 30 groszy płaconych przez konsumentów spółkom sprzedaży. O ile pierwotne warunki wyglądają bardzo korzystnie, z rynku słychać o dużym zainteresowaniu przyszłych prosumentów, to widać, że posłowie już pracują nad nowelizacją ustawy. Nowelizacja zakłada między innymi zmniejszenie ceny minimalnej dla fotowoltaiki do 64 gr. z możliwością przyszłego zwiększenia do 75 gr. Już widać, że jeśli system będzie zbyt ekonomicznie opłacalny to regulator może zmienić skalę dofinansowania. Tak stało się miedzy innymi w Czechach, gdzie prowadzono dodatkowy podatek. Zmiany prawne będą sterować popytem na nowe instalacje, ale tak czy owak rozwój wydaje się nieunikniony ze względu na zapisane w ustawie planowaną zainstalowaną moc w mikroinstalacjach.

Na zmianach w ustawie o OZE skorzystają z pewnością firmy takie jak Novavis, które oferują projekty, urządzenia i wykonanie instalacji fotowoltaicznych. Pewnym ryzykiem jest preferowany rodzaj odnawialnej energii. Wydaje się, że rozwój powinien być zrównoważony pomiędzy Biogaz, Słońce, Wodę i Wiatr, tak aby jak najbardziej wywłaszczyć w czasie krzywą produkcji, co znów powinno pozwolić na zmniejszenie operacyjnych rezerw brudnej energii. Oczywiście Novavis nie jest i nie będzie jedyną spółką działającą w tej branży. Konkurować trzeba będzie może nie tyle ceną, co czasem realizacji zlecenia, długością gwarancji itd. Skracanie czasu być może będzie wymagać inwestycji środków w zapasy, których spółka obecnie nie ma. Być może współpraca z dostawcami pozwoli na kredyt kupiecki, ale czy jego czas wystarczy na realizację zlecenia to nie do końca wiemy. Warto założyć, że potrzebny będzie kapitał na inwestycje w kapitał obrotowy, a jego ewentualny brak może skutecznie utrudniać rozwój spółki.

To jednak nie jedyna i wydaje się, że nie podstawowa działalność spółki – przynajmniej na razie. Novavis buduje dwie farmy fotowoltaiczne o łącznej mocy około 1MW. W bilansie spółki jedna jest konsolidowana metodą pełną, natomiast druga pokazywana jako inwestycja. Duże instalacje w które spółka się angażuje na własne ryzyko mają nieco inny charakter dotowania od mikroinstalacji. Nie ma tutaj FITów, ale występują aukcje na cenę dostarczonej energii lub dla instalacji zbudowanych przed wejściem w życie ustawy są wynagradzane za produkcję energii w postaci certyfikatów. Co ciekawe, z raportu rocznego za 2014r. opublikowanego na w ostatnich dniach wynika, że spółka podaje jako ryzyko także ceny certyfikatów, pomimo braku tej formy wsparcia po wejściu w życie ustawy. Wydaje się, że farmy będą już w nowym systemie, a w związku z tym, powinny wygrać aukcję przed budową, a ta się już rozpoczęła i nie ma pewności, że budowane farmy będą mogły wziąć udział w aukcjach. Może się zdarzyć, że spółka będzie tylko i wyłącznie sprzedawać energię na rynku bez FITów, co nie jest opłacalne ekonomicznie. Nie bez kozery do tej pory fotowoltaika nie zaistniała w Polsce. Bilansowa wartość projektów to prawie 3,5 mln, a więc prawie tyle co wynosi kapitał własny.

Z czysto finansowego punktu widzenia warto dodać, że audytor miał zastrzeżenia do kwoty prawie 200 tys. należności bilansowych.


Powyższa treść przez 120 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Edytowany: 5 czerwca 2015 21:34

ucofb
1
Dołączył: 2010-11-12
Wpisów: 1 199
Wysłane: 5 czerwca 2015 21:46:35 przy kursie: 1,70 zł
anty_teresa dziękuję za te kilka ważnych zdań.

Napiszę tylko, że każda nowa technologia jest droższa od tej, z której korzystamy i która jest mocno rozwinięta. Może będzie to zbytnie uproszczenie, ale kiedyś do przelewania myśli na papier służyły maszyny do pisania, które były tańsze i mniej zawodne niż komputery. Komputery jednak je później wyparły. Jednak koszty poniesione w rozwój komputerów zwróciły się dosyć szybko.

Kluczowy tu jest rozwój/zwiększenie wydajności paneli oraz spadek ceny ich produkcji. Osobiście uważam, że to kwestia czasu. Patrzę na to w co inwestują wielcy tego świata np. Musk, który stworzył Teslę, PowerWalla czy SolarCity. Jeżeli on widzi w tym przyszłość bo inwestuje w te firmy to jest to na pewno sprawa do przeanalizowania.A wracając do polskiego grajdoła smutne jest to z jaką ścianą zderzyła się Olga Malinkiewicz, założyciela firmy Saule Technologies.

www.tvn24.pl/inny-punkt-widzen...

Widząc w jaki sposób ona o tym opowiada to widać, że oddała by temu projektowi dużo, oj dużo.
"Głos opinii publicznej nie jest substytutem myślenia". W.E. Buffett
Edytowany: 5 czerwca 2015 22:06


ucofb
1
Dołączył: 2010-11-12
Wpisów: 1 199
Wysłane: 5 czerwca 2015 22:24:38 przy kursie: 1,70 zł
yyy przepraszam za błędy...
"Głos opinii publicznej nie jest substytutem myślenia". W.E. Buffett

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
225
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 600
Wysłane: 5 czerwca 2015 22:33:32 przy kursie: 1,70 zł
Cytat:
Kluczowy tu jest rozwój/zwiększenie wydajności paneli oraz spadek ceny ich produkcji.

O ile zwiększenie wydajności jest pewnie możliwe, to już istotny spadek cen produkcji raczej wątpliwy. Technologia ma już dynamiczny rozwój raczej za sobą, bo na skutek szybkiego spadku cen w poprzednich latach paru producentów zmuszonych zostało do zamknięcia biznesu - nie wytrzymali konkurencji. Przecie ogniwa PV to wynalazek skutecznie skomercjalizowany już w XX wieku. Owszem technologia da się poprawiać, ale na istotny spadek bym nie liczył.

rafsty
rafsty PREMIUM
9
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-02-19
Wpisów: 2 301
Wysłane: 6 czerwca 2015 01:01:45 przy kursie: 1,70 zł
Cytat:
zapisaną w ustawie planowaną zainstalowaną moc


Ja bym akurat nie wierzył w to, co jest zapisane w polskich ustawach. W tym kraju ustawy są pisane do przestrzegania przez obywateli, a nie instytucje państwowe. Rząd zapisał sobie w ustawie termin aukcji i chyba się deko spóźnił: energetyka.wnp.pl/rzad-z-posli...
Sorry, taki mamy standard. Przecież nikt z tego strzelał nie będzie.

Cytat:
Technologia ma już dynamiczny rozwój raczej za sobą (...)


No nie wiem, nie wiem... Komputery też skomercjalizowali już w latach 70-tych XXw. A potem przyszło Apple, a potem przyszedł internet, a potem broadband, a potem cloud computing. A jeszcze parę rzeczy jest w drodze. Memrystory i nie wiadomo co jeszcze. Pomijam, że na początku kompy były lampowe, a potem wynaleziono tranzystor.
Parę rzeczy może nas w tej branży (fotowoltaice) jeszcze zdziwić.


Dla mnie kłopotliwa sprawa jest z koncepcją prosumpcji (czy też prosumentyzmem).
Jesteśmy narodem o zerowej umiejętności współpracy, a pojęcie "inicjatywa (pro)społeczna", to tu chińszczyzna. Dlatego indywidualne instalacje nakierowane są głównie na zaspokajanie własnych potrzeb, a nie generację prądu do sieci. To zmniejszałoby wpływ takich instalacji dla krajowej sieci energetycznej. Biorąc pod uwagę, że rynek magazynowania energii zaczyna już pączkować, możliwość posiadania własnej baterii będzie taką indywidualistyczną postawę nawet wzmacniać. W tym przypadku to akurat dobrze, bo może łagodzić opór ze strony operatora sieci.

Co do wypłaszczania krzywej dostaw prądu: bardzo trafna uwaga. Jak zawsze ze strony AntyT. Tylko, że wiatraki potencjalnie czeka podobno technologiczny skok off-shore. Ale takie poważne, bardzo off-shore. Nie wiem czy Polska da radę uczestniczyć w tym wyścigu. Nam się przecież nic nie opłaca. Poza tym to jest trudne. Inżynieria wodna.

Woda? Elektrownie pompowo-szczytowe to nie jest żadne eko. Ale mogłyby stanowić rezerwę mocy; tak jak teraz. Inne, prawdziwe eko-elektrownie wodne? Inżynieria wodna!

Pozostaje bio-gaz, jako realna dywersyfikacja na poziomie sieci energetycznej.
Ale w kwestii indywidualnych instalacji panele słoneczne mogą tu mieć szansę na rynku. A zatem i Novavis. Firma jest warta co najmniej obserwacji.

EDIT: Obejrzałem wideo pod linkiem... Tragedia. Swoją drogą naiwna kobieta, że chciała to zrobić w PL. Proponuję Nasdaq. I sprzedawać to Szwajcarom. I to szybko, bo zaraz ktoś to skomercjalizuje i znowu obejdzie się smakiem. Już jest firma, która eksperymentuje z fotowoltaiczną farbą. A my tu sobie będziemy spokojnie stemplować papiery. I stękać farmazony, że nam Niemcy stocznie pozamykali. I temu podobne bzdety.
Edytowany: 6 czerwca 2015 01:20

ucofb
1
Dołączył: 2010-11-12
Wpisów: 1 199
Wysłane: 6 czerwca 2015 14:30:30 przy kursie: 1,70 zł
Macie pewnie rację, że o ile koszty być może nie spadną to technologia z dużym prawdopodobieństwem znacząco się rozwinie. W filmie jest o perowskitach, inni myślą o farbach, strach pomyśleć co będzie za 10 czy 20 lat.

Zmienia się w Polsce nastawienie operatów sieci energetycznych:

www.fotowoltaikainfo.pl/inwest...

Zwróciłbym także na dynamikę przyłączenie nowych mocy, cały 2014 -> 15,7 MW, a od stycznia do końca kwietnia 2015 -> 12,7 MW. Wziąć również należy pod uwagę, że od 24 kwietnia ruszył program Prosument, a same firmy prognozują, niech będzie optymistycznie, że w 2015 r. sprzedadzą paneli o mocy 100 MW.

Według prognoz energia słoneczna ma największy potencjał rozwoju.

www.bloomberg.com/news/article...

Wszystko wskazuje na to, że tort pod tytułem "prąd ze słońca" będzie się powiększał i to znacząco, pytania są takie: jakie zmiany będą w tej branży zachodziły, kto się do nich najszybciej dostosuje, kto zostanie jej liderem? I pytania z punktu widzenia gościa inwestującego na naszym grajdole:

1. Kto zagospodaruje polski rynek?
2. Czy takiej spółce jak Novavis uda się coś z tego tortu dla siebie wziąć?

Ostatnio pojawiła się informacja, że nasz miedziowy gigant KGHM planuje budować fabrykę paneli:

innpoland.pl/117603,kghm-wspol...

@rafsty

Dziewczyna nie jest naiwna, nie znała zwyczajnie polskiego podejścia, po sposobie wypowiedzi i gestykulacji wnioskuję, że ta dziewczyna to wizjoner, lider, marzyciel. Takie właśnie osoby zmieniają świat swoimi wynalazkami, a nie menegerowie, którzy z tyłu głowy zawsze mają cyferki. Jak powiedział Walkiewicz: "Aby zapalać innych, samemu trzeba płonąć." I ona wg mnie to robi.

A odnośnie jej i nasdaqa wiadomości z końca maja bieżącego roku:
sauletech.com/pl/aktualnosci/s...
www.wprost.pl/ar/508356/Saule-...

Zapadła mi w głowie wypowiedź z wywiadu, który kiedyś oglądałem na yt, człowieka z zarządu mercedesa: Na pytanie co sądzi o rozwoju tesli i czy mercedes chce rywalizować z teslą krótko odpowiedział:

"Wie Pan ciężko jest rywalizować z kimś (w domyśle Musk), kto niekoniecznie chce zarabiać na sprzedaży swoich samochodów...".
"Głos opinii publicznej nie jest substytutem myślenia". W.E. Buffett
Edytowany: 6 czerwca 2015 14:50

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
225
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 600
Wysłane: 6 czerwca 2015 15:13:08 przy kursie: 1,70 zł
Cytat:
No nie wiem, nie wiem... Komputery też skomercjalizowali

Raf, chyba źle się wyraziłem. Chodziło mi o to, że producenci dostarczają już ogniwa na masową skalę, musieli już zejść z marży, a część nie wytrzymała konkurencji i upadła, albo została przejęta. W obecnej technologii półprzewodnikowej nie widzę miejsca na istotne spadki kosztów ogniw. Owszem nowe technologie mogą poprawić sprawność w krótkim terminie, a ceny dopiero w długim, gdy przejdą ten sam cykl co obecnie wykorzystywane.

ucofb
1
Dołączył: 2010-11-12
Wpisów: 1 199
Wysłane: 6 czerwca 2015 15:24:43 przy kursie: 1,70 zł
To chyba akurat jest dobra informacja, że niektóre firmy poupadały. Oznacza to tak na chłopski rozum, że z rynku młodego na którym początkowo popyt przewyższał podaż i nawet najsłabsi producenci sobie radzili ewoluuje się do rynku dojrzałego, w którym nie wystarczy już tylko produkować, a trzeba robić to dobrze.

Podczas rozwoju każdej stosunkowo młodej technologii (a wg mnie fotowoltaika to nadal młoda technologia) występuje taki etap, w którym najgorsi lub najgorzej zarządzani odpadają z wyścigu. I o ile dla tych firm to niezbyt miła wiadomość to dla końcowego klienta wiadomość jak najbardziej dobra.

Mnie zastanawia to, że stosunkowo często słyszy się o producentach, to mało lub w ogóle nie słyszy się o projektantach instalacji i ich deweloperach. A to dalej tak idąc na chłopski rozum oznacza, że w Polsce ten rynek jest strasznie rozdrobniony i pewnie czeka nas prędzej czy później jego konsolidacja.
"Głos opinii publicznej nie jest substytutem myślenia". W.E. Buffett

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
225
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 600
Wysłane: 6 czerwca 2015 18:38:09 przy kursie: 1,70 zł
Tak, to dobra informacja dla globy i klienta końcowego. Jednocześnie pokazuje, że okres spadku cen jest raczej za nami, bo tworzą się wręcz oligopole, czyli mamy rynek bardzo dojrzały -rynek producentów ogniw.

Fotowoltaika to nie jest młoda technologia. Już w latach 60 stosowano baterie słoneczne do zasilania satelitów. Instalacje do zasilania domów powstały z tego co pamiętam na początku lat 80tych., a pierwsze elektrownie pod ich koniec. Przecież zegarki, czy kalkulatory były powszechnie dostępne w nawet w Polsce już w latach 90. Fotowoltaika może wydawać Ci się młoda, bo nie jest popularna w naszej szerokości geograficznej, właśnie ze względu na niską światłość. Zasada działania zegarka i elektrowni jest taka sama - efekt fotowoltaiczny.

Właśnie ze względu na niskie nasłonecznienie w Polce i brak efektywności ekonomicznej instalacja elektrowni bez dotowania jest nieopłacalna, a w związku z tym nie ma także odpowiedniego rynku. Ten w Polsce dopiero powstaje w związku z wejściem w życie ustawy o OZE, także jeśli chodzi o instalowanie. Z tym, że wcale ten rynek nie musi się konsolidować... Czy rynek prac budowlanych się konsoliduje? Nie, ekip które postawią dom jest bardzo dużo. Podobnie projektantów/architektów jest cała masa. Za to dystrybutorów pewnie będzie już ograniczona liczba. Czy rynek deweloperów mieszkaniowych się konsoliduje? Nie...


rafsty
rafsty PREMIUM
9
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-02-19
Wpisów: 2 301
Wysłane: 11 czerwca 2015 13:46:33 przy kursie: 1,39 zł
@Anty: Lubię Twoje zimne, analityczne podejście, ale tym razem nie zgadzam się z paroma tezami.

Nie uważam, aby konsolidacja branży miała zahamować spadek cen. Przeciwnie: wzmacnia to ekonomię skali oraz krzywą doświadczenia. W pierwszej kwestii wiadomo, o co chodzi. Lepsze warunki handlowe itd. Co do drugiego zjawiska, w uproszczeniu: jeśli proces usprawnia się co np. 10 tys. sztuk i na rynku są dwie firmy robiące 10 tys. sztuk rocznie, to postęp następuje w rytmie rocznym. Jeśli firmy się połączą, to będzie jedna robiąca 20 tys. sztuk rocznie, a postęp będzie następował co pół roku. Branża przyspieszy. W uproszczeniu oczywiście, bo nic nie działa w tak liniowy sposób.

To, o czym piszesz, czyli blokowanie rynku przez znajdujących się tam graczy oczywiście może mieć miejsce, ale to działa tylko w przypadku monopoli naturalnych. Wszędzie indziej, gdzie nie ma takiej fosy, to jest żałosna strategia, która prędzej czy później upada. Zwyczajnie: pięć sił Portera.

Nie zgadzam się też, że każda nowa technologia przechodzi tę samą ścieżkę. To, że tak nie jest, wynika właśnie z krzywej doświadczenia. Firmy zdobywają doświadczenie nie tylko co do technologii produkcji, ale też organizacji produkcji, organizacji badań i wyboru ich kierunków, organizacji wdrożeń efektów tych badań itp. Z każdym kolejnym wdrożeniem nowszej technologii przychodzi to coraz łatwiej. Trening czyni mistrza po prostu.

Przykładem może być tu produkcja telewizorów. Najpierw przez dziesięciolecia rozwijała się telewizja lampowa. Technologia doszła do absolutnych szczytów. Maska w kineskopie to było coś na miarę statku kosmicznego. Jednak przejście na telewizory płaskie odbyło się w zaledwie kilka lat. A jednocześnie nowa technologia ewoluowała w biegu! Od plasmy poprzez LCD do LEDów i zagiętych ekranów. Trwało to wprawdzie 10+ lat, ale kluczowy zwrot odbył się w przeciągu jakichś 4-5 lat. Przez te dosłownie kilka lat świat zapomniał, co to jest CRT, czyli lampa kineskopowa.
Kluczem był tu przełom technologiczny, który pozwolił budować większe ekrany LCD. Wcześniej był z tym problem. Z drugiej strony ekrany plasmowe nie mogły być mniejsze i żarły dużo prądu. To dawało technologii CRT fosę. Gdy fosa znikła, świat zmienił się błyskawicznie.

W fotowoltaice też ciągle trwa postęp i być może właśnie perowskity są takim przełomem, jak opisany powyżej dla telewizji. Jeśli tak, to nie będziemy tu powtarzać całej drogi wdrożenia "starych" baterii słonecznych.

rafsty
rafsty PREMIUM
9
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-02-19
Wpisów: 2 301
Wysłane: 11 czerwca 2015 14:16:31 przy kursie: 1,39 zł
@ucofb: Ona jest naiwna w taki sympatyczny sposób jak moi znajomi, którzy długo już są zagranicą i pytają czasem, czy warto wracać. No bo słyszeli, że to taka zielona wyspa. I na pewno są tu takie nieskończone perspektywy. Albo zamawiają coś w Polsce, żeby wesprzeć z daleka bądź co bądź swój kraj. Zamówili, a potem polskie 'byznesmeny' ich oszukały. Kasa poszła, towar nie przyszedł. Taki sam naiwny patriotyzm lokalny wykazałem kiedyś wobec swojego miasta. Też mnie oszukali. I teraz już nie zamawiam nic w Łodzi, a oni nic w Polsce. Tylko ja jeszcze takich zamówień (ale już w Wa-wie) złożyłem więcej i tę nową firmę poleciłem dwóm innym osobom. Tak się robi biznes po polsku. Połaszczyć się chciwie na parę groszy i stracić markę i klientów. I tak bida łódzka zostanie bidą. W skali kraju to niestety również działa podobnie. Trzymajmy się starego i przyoszczędźmy parę groszy. A bida polska też pozostanie bidą.

Zauważ, że program Miecugowa jest z lutego albo marca, a oni na ten Nasdaq pojechali w końcu maja. Czyli przez te dwa / trzy miesiące nie znalazł się w Polsce nikt sensowny, z kim można by współpracować? Dwa / trzy miesiące w plecy przez sentymenty. Pytanie: gdzie są te wszystkie nasze VIPy z okładek Forbes'a??? Dla każdego z nich ta kasa, która jest tu potrzebna, to drobne. Ale lepiej iść na gotowe. "Budować" grupę taką czy śmaką, czyli odkupić jakąś fabrykę od Skarbu Państwa.

Mam nadzieję, że Saule Tech. pojawi się na Nasdaq, to bym sobie kupił te akcje. I może ta technologia zamorduje kiedyś sektor Oil & Gas razem z takim Serinusem :)

Zła wiadomość: przedwczoraj w RTL Nachtjournal pokazywali coś podobnego do wspomnianej technologii. Nazwa perowskity nie padła, ale nie oglądałem od początku i piąte przez dziesiąte. Ludzie z Politechniki w Chemnitz drukują coś na przezroczystej folii, co działa jak bateria słoneczna.
Dobra wiadomość jest taka, że na razie żywotność tego jest bardzo krótka.

WatchDog
WatchDog PREMIUM
35
Grupa: Bus Driver
Dołączył: 2008-07-25
Wpisów: 8 584
Wysłane: 11 czerwca 2015 22:56:36 przy kursie: 1,39 zł
Cytat:
gdzie są te wszystkie nasze VIPy z okładek Forbes'a?

W państwie, które istnieje tylko teoretycznie, VIPy są z łapanki, a ich majątki z dykty. Jak to ktoś kiedyś powiedział na jakiejś konferencji, polska gospodarka oparta jest na niewiedzy. A polskie firmy albo na uwłaszczeniu, albo na układach. Trochę generalizuję, ale nie tak znowu bardzo.

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
1 2 3

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 1,064 sek.

PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +169,37% +33 874,13 zł 53 874,13 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło