pixelg
BARLINEK - Spółki od A do Z - GPW - Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

1 2 3 4 5 6 7 8

BARLINEK [BRK]

AKTUALNY KURS: 1,22 zł (-3,17%) 07-01-2014 17:00
pardi
0
Dołączył: 2010-11-25
Wpisów: 63
Wysłane: 28 kwietnia 2011 23:22:36 przy kursie: 4,07 zł
ze się wtrącę chodź rzadko to robię.Znam firmę z praktyki pracuję w firmie która jest dużym partnerem Barlinka ( branża budowlana)być może to nie istotne ale widzę ze Barlinkowi bardzo rośnie konkurencja w sektorze podłóg drewnianych (Classen,Tarkett,Egger)no i Barlinek jest drogi niestety a jakościowo coraz bardziej sprzedawcy narzekają.Nie każdego tez stać na naturalne drewno.Wiadomo nie samą deską Barlinek żyje ale to takie moje 5 groszy.

quake
quake PREMIUM
2
Dołączył: 2009-09-23
Wpisów: 67
Wysłane: 27 lipca 2011 09:17:35 przy kursie: 2,79 zł
czy jakis technik mógłby sie wypowiedziec na temat barlinka?? np jaki mamy zakres spadków?

krewa
krewa PREMIUM
346
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-05-01
Wpisów: 7 847
Wysłane: 27 lipca 2011 09:40:11 przy kursie: 2,79 zł
nie wiem co sądzą spece, ale wg mnie ostatnim bastionem jest(był?) poziom 2,85. potem już długo nic nie stanie na przeszkodzie. z wyjątkiem minimów sprzed prawie 3 lat.

gdy kurs znajdował się powyżej 3,00 zł (61,8% fibo), nadzieja na to, że mamy do czynienia z korektą w trendzie długoterminowym, była wciąż żywa. potem odeszła.

nie umieszczam wykresu, szkoda zachodu.


diR
1
Dołączył: 2009-07-21
Wpisów: 977
Wysłane: 3 listopada 2011 14:50:00 przy kursie: 1,23 zł
Z analizy technicznej wynika, że kurs zaliczył 3-krotnie dołek na tym samym poziomie i należy spodziewać się zmiany kierunku na północ.
Obroty rosną.. jakaś emisja się szykuje ponoć z PP thumbright
Nie nauczysz się pływać - nie wchodząc do wody

Tomasz Nawrocki
3
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2010-04-22
Wpisów: 729
Wysłane: 21 listopada 2011 17:41:00 przy kursie: 1,23 zł
Omówienie sprawozdania finansowego za 3 kwartał 2011 roku Grupy Kapitałowej Barlinek S.A. (GKB)

Zmiany z zakresie rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych
W odróżnieniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego Grupa Kapitałowa Barlinek zanotowała w 3kw 2011r wyraźną poprawę względem analogicznego okresu r.u. w zakresie sprzedaży oraz wyników końcowych rachunku zysków i strat. Jednakże entuzjazm związany z tą progresją praktycznie w całości zanika, gdy weźmie się pod uwagę zmiany w zakresie kosztów działalności Grupy oraz wpływ zdarzeń o charakterze jednorazowym na wyniki zaraportowane w ubiegłym roku. Patrząc się na rachunek zysków i strat GKB w sposób bardziej szczegółowy można stwierdzić, że:
- odnotowała ona r/r wzrost przychodów i zysku brutto na sprzedaży o odpowiednio 12% (ze 159,5 do 179,4 mln zł) i 5%. (z 57,5 do 60,4 mln zł), co wskazuje równocześnie na niewielki spadek realizowanej marży brutto na sprzedaży – w ujęciu kwartalnym r/r obniżyła się ona z 35,14 do 33,68%, a w ujęciu rocznym kw/kw z 36,76 do 36,07%; jak podaje Spółka, zasadnicza przyczyna takiego stanu rzeczy wiąże się ze znacznym wzrostem cen surowca drzewnego, zarówno liściastego jak i iglastego; jednocześnie zwraca ona uwagę że największy wzrost cen odnotowano w lipcu, a w kolejnych miesiącach wystąpiła ich stabilizacja;
- od strony segmentowej największy wpływ na wyniki Grupy miał tradycyjnie segment związany z deskami i materiałami okołopodłogowymi (blisko 85% przychodów), w którym zanotowano r/r wzrost sprzedaży o 13%; z kolei zdecydowana większość z pozostałych 15% przychodów realizowanych przez Grupę dotyczy segmentu „biopaliwo ekologiczne”, który zanotował r/r wzrost sprzedaży o 11%;
- bardzo negatywny wpływ na wynik netto na sprzedaży miały zmiany w zakresie ogólnych kosztów administracyjnych (zwłaszcza kosztów sprzedaży w ramach segmentu desek i materiałów okołopodłogowych) – w relacji do 3kw u.r. koszty te wzrosły o 16%, co spowodowało pogorszenie r/r zysku netto na sprzedaży GKB o 34% (z 13 do 8,6 mln zł);
- wynik netto pozostałej działalności operacyjnej Grupy, podobnie jak przed rokiem, wyniósł ok. -0,6 mln zł, obniżając tym samym kwotę zysku operacyjnego ale nie powodując istotnych zmian w tempie jego zmiany względem wyniku na poziomie netto sprzedaży – r/r zmniejszył się on o 35% (z 12,5 do 8 mln zł);
- istotne zniekształcenie obrazu wyników Grupy w ujęciu r/r wystąpiło w obszarze działalności finansowej, gdzie w 3kw b.r. różnica między przychodami i kosztami wyniosła -3,9 mln zł, podczas gdy przed rokiem, w efekcie zdarzeń o charakterze jednorazowym, było to -34 mln zł; w związku z tym na poziomie wyników brutto i netto Grupa pokazała znaczącą poprawę – w przypadku pierwszego z wymienionych wyników zaraportowano 4,2 mln zł zysku wobec 21,2 mln zł straty przed rokiem, a w przypadku drugiego 3,4 mln zł zysku (3,2 mln zł w przypadku akcjonariuszy) wobec 20,5 mln zł straty przed rokiem.

Wskazane wyżej zmiany w zakresie wyników GKB na poszczególnych poziomach rachunku zysków i strat przełożyły się na wyraźną poprawę wszystkich wskaźników rentowności, poza wspomnianą już wcześniej rentownością brutto sprzedaży. Należy jednak pamiętać, że poprawa ta wyniknęła przede wszystkim z bardzo korzystnego dla Grupy układu, jaki wystąpił w ujęciu r/r w obszarze przychodów i kosztów finansowych. Gdyby nie znaczny ujemny wynik działalności finansowej w 3kw u.r. Grupa nie wykazałaby w analogicznym okresie b.r. istotnej poprawy na poziomie brutto i netto lecz dalsze jej pogorszenie.

Sytuacja w zakresie przepływów pieniężnych GKB w okresie 3kw 2011r prezentuje się generalnie dość dobrze:
- w okresie 3kw 2011r Grupę cechował typowo rozwojowy układ sald (+ – – ), choć przy jednoczesnym odpływie gotówki na poziomie ogólnym w kwocie ok. 1,8 mln zł;
- księgowy zysk ma pokrycie w gotówce,
- działalność inwestycyjną cechuje rozszerzona reprodukcja potencjał wytwórczego (wydatki netto na środki trwałe i wartości niematerialne wyraźnie przewyższały ich bieżącą amortyzację);
- ujemne przepływy finansowe wynikają generalnie ze spłat oraz bieżącej obsługi zadłużenia.
Należy jednak zauważyć, że z 43,3 mln zł przepływów operacyjnych blisko połowa (dokładnie 20,8 mln zł) ujęta jest w pozycji „korekty inne”, co nie wpływa korzystnie na przejrzystość raportowania Spółki.

Generalnie w raporcie można natknąć się na kilka błędów i niejasności (np. zysk brutto w rachunku wyników nie zgadza się z tym podanym w przepływach pieniężnych, a komentarz do wyników przedstawia w kilku miejscach coś innego niż wynika z danych ujętych w sprawozdaniu finansowym).

Ocena sytuacji finansowej
Biorąc pod uwagę analizę sprawozdania finansowego za 3 kw 2011 roku GKB przedstawia się pod względem sytuacji finansowej bardzo bardzo przeciętnie:
- majątek Grupy nadal w przewadze jest finansowany kapitałami obcymi (68-32), przy bardzo wysokim poziomie generujących koszty finansowe zobowiązań bankowych (stanowią one aż 72% zadłużenia ogółem);
- struktura finansowania majątku trwałego balansuje na granicy (co prawda kapitały stałe w pełni pokrywają aktywa trwałe, ale tylko w połowie jest to zasługą kapitałów własnych);
- majątek obrotowy spółki na koniec września 2011 roku minimalnie przekraczał wartość zobowiązań bieżących (bieżący likwidacyjny wskaźnik płynności wynosił 1,01), a po odjęciu zapasów pokrywał je ledwie w połowie (wskaźnik szybki wynosił 0,5);
- wskaźnik płynności dochodowej (cash flow operacyjny/zobowiązania krótkoterminowe), nadal utrzymuje się na stosunkowo niskim poziomie 0,16, co oznacza że roczna gotówka wygenerowana na działalności operacyjnej pozwala na spłatę jedynie 16% zobowiązań krótkoterminowych;
- kapitał obrotowy netto po trzech kwartałach ujemnych wartości ponownie jest na plusie, ale podobnie jak we wcześniejszych okresach sprawozdawczych wskazuje na dość znaczny niedobór GKB w tym zakresie (cykl obrotu kapitału obrotowego netto wynosi -15 dni przy cyklu konwersji gotówki, wyznaczającym okres zapotrzebowania na kapitał obrotowy, na poziomie ok. 182 dni); sytuacja ta wynika przede wszystkim ze struktury kapitału obrotowego, gdzie jego składowa pieniężna jest na wyraźnym minusie (nadwyżka zobowiązań oprocentowanych nad środkami pieniężnymi wynosi nieco ponad 300 mln zł);
- zmiany w zakresie poszczególnych elementów cyklu konwersji gotówki w stosunku do końca poprzedniego kwartału były raczej niewielkie i przyczyniły się do jego kolejnego skrócenia – tym razem o 4 dni;

Link do wskaźników finansowych www.stockwatch.pl/gpw/barlinek...

Jeśli chodzi o zmiany w zakresie pozycji bilansowych to należy odnotować, że względem poprzedniego okresu sprawozdawczego suma bilansowa GKB uległa wzrostowi o 5%, co po stronie aktywów odpowiadało 5-proc. zwyżce wartości zarówno majątku trwałego jak i obrotowego (głównie należności), a po stronie pasywów 9-proc zwyżce wartości kapitału własnego i 4-proc. zwyżce zobowiązań.

Reasumując można powiedzieć, że od strony zadłużenia i płynności GKB prezentuje się dość ryzykowanie, choć za sprawą niewielkiej poprawy poszczególnych wskaźników rating Grupy w serwisie poprawił się nieznacznie z poziomu B- do B.

Ocena sytuacji rynkowej
Automatyczne wyceny stosowane w serwisie w wielu przypadkach (głównie w odniesieniu do metod dochodowych) nie zostały aktywowane w związku z czym nie ma ogólnych wskazań odnośnie niedowartościowania/przewartościowania akcji GKB na GPW w Warszawie. Aktywowane majątkowe i mnożnikowe automaty wskazują generalnie na spore niedowartościowanie akcji Grupy, ale biorąc pod uwagę uzyskiwane przez nią wyniki finansowe oraz niezbyt korzystne prognozy gospodarcze nic nie wskazuje na trwałe odwrócenie tej tendencji w najbliższym czasie. Planowana emisja akcji na pewno wpłynie na poprawę sytuacji w bilansie, ale do poprawy wyników finansowych potrzeba czegoś więcej.
Link do wskaźników www.stockwatch.pl/gpw/barlinek... oraz...
wycen www.stockwatch.pl/gpw/barlinek...

Powyższa treść przez 60 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

maar99
0
Dołączył: 2010-05-16
Wpisów: 37
Wysłane: 8 grudnia 2011 13:37:26 przy kursie: 1,08 zł
Uchwały podjęte przez NWZA Barlinek S.A. w dniu 18 października 2011 r.:

Zarząd Spółki upoważniony jest do podwyższania kapitału zakładowego, w ramach kapitału docelowego, w drodze jednokrotnej lub wielokrotnych emisji akcji, o maksymalną, łączną kwotę nie przekraczającą 108.877.500,00 zł (słownie: sto osiem milionów osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych), w drodze emisji nie więcej niż 108.877.500 (słownie: sto osiem milionów osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji o wartości nominalnej 1 zł każda. Zarząd jest upoważniony do dokonywania podwyższenia kapitału zakładowego w okresie 2 (dwóch)lat od zarejestrowania przez właściwy sąd zmiany Statutu, upoważniającej Zarząd do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego

relacje.barlinek.com.pl/Lad_Ko...

WatchDog
WatchDog PREMIUM
33
Grupa: Bus Driver
Dołączył: 2008-07-25
Wpisów: 8 582
Wysłane: 7 lutego 2012 06:26:13 przy kursie: 1,48 zł
Interesująco się zrobiło na walorach Barlinka, od którego zaczynamy nowy dzień w porannym Wykresie dnia.


kliknij, aby powiększyć


Rozwinięcie i konkluzje w serwisie Wiadomości SW
wiadomosci.stockwatch.pl/barli...

del-20120915b
0
Dołączył: 2009-08-18
Wpisów: 51
Wysłane: 7 lutego 2012 20:05:35 przy kursie: 1,67 zł

Tomasz Nawrocki
3
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2010-04-22
Wpisów: 729
Wysłane: 5 marca 2012 07:37:42 przy kursie: 1,57 zł
Omówienie sprawozdania finansowego za 4 kwartał oraz cały 2011 roku Grupy Kapitałowej Barlinek S.A. (GKB)

Zmiany z zakresie rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych
W okresie 4kw 2011r Grupa Kapitałowa Barlinek odnotowała dalszą poprawę r/r sprzedaży oraz wyników końcowych rachunku zysków i strat, przy czym podobnie jak to miało miejsce w poprzednim okresie sprawozdawczym odbyło się to przy sporym udziale zmian w zakresie pozostałej działalności operacyjnej oraz finansowej. Patrząc się na rachunek zysków i strat GKB w sposób bardziej szczegółowy można stwierdzić m.in., że:
- odnotowała ona r/r wzrost kwartalnych przychodów ze sprzedaży o 8% (ze 149,5 do 161,9 mln zł), lecz za sprawą blisko dwukrotnie wyższego tempa wzrostu kosztów własnych wypracowany zysk brutto na sprzedaży był o 3% niższy niż przed rokiem (54,3 wobec 55,8 mln zł); zmiany te oznaczają zatem obniżenie się r/r procentowej marży brutto na sprzedaży w 4kw z 37,3 do 33,5%;
- od strony segmentowej największy wpływ na wyniki działalności podstawowej Grupy w 4kw miał tradycyjnie segment związany z deskami i materiałami okołopodłogowymi (blisko 82% przychodów), w którym zanotowano r/r wzrost sprzedaży o 8%, przy jednoczesnym spadku procentowej marży brutto z 7 do 5%; z kolei zdecydowana większość z pozostałych przychodów realizowanych przez Grupę dotyczyła segmentu „biopaliwo ekologiczne”, którego sprzedaż wzrosła r/r o 1%, przy wzroście proc. marży brutto na sprzedaży z 18 do 21%;
- mimo iż Grupa ponosi w ujęciu wartościowym spore koszty administracyjne (zwłaszcza w zakresie sprzedaży), które przyczyniają się do istotnej różnicy między wynikiem brutto a netto na sprzedaży, to na plus dla GKB odnotować należy, że w 4kw koszty te r/r udało się ograniczyć o 9%; w efekcie na poziomie wyniku netto na sprzedaży Grupa odnotowała 2,6 mln zł zysku wobec 1,1 mln zł straty przed rokiem;
- na pozostałych poziomach wynikowych rachunku zysków i strat GKB również odnotowała istotną poprawę r/r wyników kwartalnych, przy czym zadecydowały o tym korzystne zmiany w zakresie pozostałej działalności operacyjnej (4,3 mln zl zysku wobec -133 tys. zł straty przed rokiem) oraz działalności finansowej (blisko połowę mniejsza strata – 3,4 wobec 7,5 mln zł przed rokiem); w związku z powyższym na poziomie wyniku operacyjnego Grupa zaraportowała 6,9 mln zł zysku wobec 1,3 mln zł straty przed rokiem, na poziomie wyniku brutto 3,6 mln zł zysku wobec 8,8 mln zł straty przed rokiem, a na poziomie netto 1 wobec 7,9 mln zł straty przed rokiem (dla akcjonariuszy było to 1,8 wobec 11,8 mln zł straty przed rokiem) .

Zupełnie inaczej prezentuje się natomiast obraz Grupy w ujęciu narastającym r/r, gdzie poza core biznesem (wzrost przychodów o 11% a zysku brutto na sprzedaży o 4%) mamy do czynienia z pogorszeniem wyników finansowych. Grupa w skali całego roku nie poradziła sobie również za dobrze z ogólnymi kosztami administracyjnymi (wzrost o 10%) co poskutkowało spadkiem wyniku na poziomie netto sprzedaży o 28%. Dodatni wynik pozostałej działalności operacyjnej względem straty przed rokiem co prawda pozwolił obniżyć tempo spadku zysku na działalności operacyjnej do 13%, ale wyższe o 76% koszty finansowe z nawiązką zneutralizowały to zdarzenie. W efekcie na poziomie brutto Grupa osiągnęła narastająco blisko 14,6 mln zł straty wobec 6,1 mln zł zysku w 2010r (spadek o 338%), a na poziomie netto 20 mln zł straty wobec 5,9 mln zł zysku w 2010r (spadek o 450%), w tym w przypadku akcjonariuszy 21,9 mln zł straty wobec 1,2 mln zł zysku (spadek o 1850%)!.

Biorąc pod uwagę wskazane wyżej zmiany w zakresie kwartalnych oraz narastających wyników GKB nadal nic specjalnie pozytywnego nie można powiedzieć o jej rentowności. Bolączką Grupy od wielu kwartałów są koszty własne sprzedaży, które za sprawą wzrostów cen surowca drzewnego powiększają się w szybszym tempie aniżeli przychody, co w konsekwencji prowadzi do coraz to niższych procentowych marż brutto na sprzedaży. W przypadku pozostałych wskaźników rentowności można co prawda dostrzec pewne pozytywy względem poprzedniego okresu sprawozdawczego, pamiętać jednak należy, że poprawa ta wyniknęła przede wszystkim z bardzo korzystnego dla Grupy układu, jaki wystąpił r/r w 4kw w obszarze pozostałej działalności operacyjnej oraz kosztów finansowych.

Braki dodatnich wyników finansowym w rachunku zysków i strat GKB rekompensuje nieco przepływami pieniężnymi:
- zarówno w okresie 4kw jak i całego 2011r Grupę cechował typowo rozwojowy układ sald (+ – – ) przy jednoczesnym dopływie gotówki na poziomie ogólnym w kwocie odpowiednio ok. 0,5 i 1,8 mln zł;
- amortyzacja, wsparta innymi dodatnimi korektami, pozwoliła z nadwyżką pokryć straty księgowe oraz niekorzystne zmiany w zakresie kapitału obrotowego netto, w związku z czym w 4kw Grupa wygenerowała 24,4 mln zł gotówki z działalności operacyjnej, a w ujęciu narastającym 68,7 mln zł;
- odpływ gotówki w toku działalności inwestycyjnej jakkolwiek informuje nas o rozwojowym kierunku działania Grupy, to nie pozwolił na pełne odtworzenie potencjał wytwórczego (wydatki netto na środki trwałe i wartości niematerialne wyraźnie odstawały od ich amortyzacji w analizowanych okresach);
- spore ujemne przepływy finansowe wiązały się natomiast ze spłatami oraz bieżącą obsługą zadłużenia.

Ocena sytuacji finansowej
Biorąc pod uwagę analizę sprawozdania finansowego za 4 kw 2011 roku GKB przedstawia się pod względem sytuacji finansowej nadal dość słabo, notując dodatkowo pogorszenie w zakresie większości wskaźników płynności i struktury kapitałowo-majątkowej:
- majątek obrotowy po 4-proc. spadku kw/kw nie pokrywa już w pełni zobowiązań bieżących, których wartość wzrosła o 14%;
- płynność dochodowa, za sprawą wygenerowania r/r mniejszej gotówki z działalności operacyjnej, obniżyła się do 0,13 – oznacza, to że roczna gotówka wygenerowana na działalności operacyjnej pozwala na spłatę jedynie 13% zobowiązań krótkoterminowych;
- kapitał obrotowy netto ponownie jest na minusie i podobnie jak we wcześniejszych okresach sprawozdawczych wskazuje na dość znaczny niedobór GKB w tym zakresie; sytuacja ta wynika przede wszystkim ze struktury kapitału obrotowego, gdzie jego składowa pieniężna jest na wyraźnym minusie za sprawą nadwyżki zobowiązań oprocentowanych nad środkami pieniężnymi w wysokości ok. 360 mln zł;
- ogólny poziom zadłużenia Grupy pozostał bez zmian w relacji do poprzednich okresów sprawozdawczych na poziomie ok. 68% aktywów, ale przetasowania w zakresie struktury zadłużenia (spadek długoterminowego przy wzroście krótkoterminowego) spowodowały zachwianie struktury finansowej GKB – aktywa trwałe nie mają już pełnego pokrycia w kapitałach stałych.

Link do wskaźników finansowych www.stockwatch.pl/gpw/barlinek...

Reasumując można powiedzieć, że od strony zadłużenia i płynności GKB prezentuje się jeszcze bardziej ryzykowanie, czego wyrazem jest spadek ratingu Grupy w serwisie z poziomu B do CCC+.

Ocena sytuacji rynkowej
Podobnie jak w poprzednim okresie sprawozdawczym automatyczne wyceny stosowane w serwisie w wielu przypadkach (głównie w odniesieniu do metod dochodowych) nie zostały aktywowane w związku z czym nie ma ogólnych wskazań odnośnie niedowartościowania/przewartościowania akcji GKB na GPW w Warszawie. Aktywowane majątkowe i mnożnikowe automaty wskazują generalnie na spore niedowartościowanie akcji Grupy, ale biorąc pod uwagę uzyskiwane przez nią kiepskie jakościowo wyniki finansowe oraz nadal niepewne prognozy gospodarcze trudno oczekiwać odwrócenia tej tendencji w najbliższym czasie. Z komentarza zarządu do wyników kwartalnych również trudno coś wyczytać, gdyż właściwie go nie ma. Może coś więcej będzie można powiedzieć po publikacji raportu rocznego.
Link do wskaźników www.stockwatch.pl/gpw/barlinek... oraz...
wycen www.stockwatch.pl/gpw/barlinek...

Powyższa treść przez 60 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

WatchDog
WatchDog PREMIUM
33
Grupa: Bus Driver
Dołączył: 2008-07-25
Wpisów: 8 582
Wysłane: 2 maja 2012 10:36:34 przy kursie: 1,19 zł
Zmiany po raporcie rocznym we wcześniej prezentowanych wynikach:

Bilans
- spadek sumy bilansowej o 13 mln zł
- spadek aktywów obrotowych o 18 mln zł, wzrost trwałych o 5 mln zł
- spory wzrost zobowiązań krótkoterminowych z 463 mln do 527 mln zł
- spadek zobowiązań długoterminowych z 287 mln do 205 mln zł
- wzrost kapitałów własnych o 5 mln zł

Rachunek wyników
- spadek przychodów kwartalnych z 179,5 mln do 161,9 mln zł
- spadek marży handlowej z 57,6 mln do 54,3 mln zł
- wzrost EBIT z 4,8 mln do 6,9 mln zł
- wzrost zysku brutto z 1,5 mln do 3,5 mln zł
- spadek zysku netto kwartalnego z 4,7 mln do -1 mln zł
- wzrost straty rocznej z -15,5 mln do -16,5 mln zł


cegielka
3
Dołączył: 2010-12-20
Wpisów: 220
Wysłane: 8 maja 2012 17:04:32 przy kursie: 1,06 zł
Surowce spadają,to i cena drewna powinna zareagować... Ładnie fundy cenę zbiły by obłowić się nową emisją. Co do zadłuzenia to sytuacja podobna do Amici sprzed 3 - 4 lat, gdzie po inwestycjach w kuchenki zadłużenie bardzo wzrosło. Pieniądze w Barlinku nie są przejedzone, poszły na inwestycje.

Grzegorz 7
0
Dołączył: 2010-09-25
Wpisów: 50
Wysłane: 15 maja 2012 19:13:16 przy kursie: 1,02 zł
czy ktoś wie kiedy pp wchodzą do gry?

WatchDog
WatchDog PREMIUM
33
Grupa: Bus Driver
Dołączył: 2008-07-25
Wpisów: 8 582
Wysłane: 15 maja 2012 19:31:09 przy kursie: 1,02 zł

Tomasz Nawrocki
3
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2010-04-22
Wpisów: 729
Wysłane: 19 maja 2012 15:36:03 przy kursie: 0,90 zł
Omówienie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Barlinek S.A. (GKB) za 1 kwartał 2012 roku

Zmiany z zakresie rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych
Mimo wzrostu przychodów ze sprzedaży r/r o 4%, wyniki GK Barlinek w pierwszych trzech miesiącach 2012r należy uznać za słabe (rysunek poniżej).


kliknij, aby powiększyć


Za sprawą wyższych kosztów surowca drzewnego oraz kursu hrywny ukraińskiej do złotówki, koszy własne Grupy wzrosły r/r o 13% przyczyniając się do spadku zysku brutto na sprzedaży o 10%. Ograniczenie kosztów ogólnego zarządu zostało z nawiązką zneutralizowane wzrostem kosztów sprzedaży (głównie za sprawą wzrostu kosztów transportu w następstwie wyższych cen paliw) skutkując jednocześnie obniżeniem r/r wyniku netto na sprzedaży o 69%. Nieco mniejsze niż przed rokiem straty na pozostałej działalności operacyjnej oraz w obszarze działalności finansowej spowodowały dalszy spadek wartościowy wyników na kolejnych poziomach rachunku zysków i strat. Ostatecznie na poziomie operacyjnym Grupa odnotowała obniżenie zysku o 72%, na poziomie brutto wzrost straty o 65%, a na poziomie netto dla akcjonariuszy o 35%.

W rachunku segmentowym sytuacja prezentuje się raczej jednoznacznie. Oba główne segmenty działalności Grupy – deska i materiały okołopodłogowe oraz biopaliwo ekologiczne – odnotowały niewielki wzrost sprzedaży oraz wyraźne pogorszenie wyników brutto z uwzględnieniem kosztów sprzedaży (rysunek poniżej). Poza wskazanymi już wcześniej przyczynami słabych wyników działalności podstawowej, w komentarzu do sprawozdania Zarząd tłumaczy je również koniecznością częściowego wstrzymania produkcji we wszystkich swoich fabrykach w związku z ekstremalnie trudnymi warunkami atmosferycznymi panującymi w lutym (silne mrozy).


kliknij, aby powiększyć


Patrząc na wyniki Grupy z szerszej perspektywy (wykresy poniżej, ujęcie narastające za 12m) można zauważyć, systematyczny powolny wzrost przychodów oraz jednoczesną stabilizację wyniku brutto na sprzedaży oraz stopniowy spadek wyników na pozostałych poziomach rachunku zysków i strat. Zmiany te przekładają się oczywiście również na poszczególne rentowności, które generalnie do dłuższego czasu są w tendencjach spadkowych.


kliknij, aby powiększyćkliknij, aby powiększyć


Od strony przepływów pieniężnych mamy bardzo podobną sytuację jak w poprzednich kwartałach. Za sprawą korekty o odpisy amortyzacyjne GKB pokrywa stratę księgową, a następnie w rezultacie korzystnych z gotówkowego punktu widzenia zmian w zakresie aktywów i pasywów operacyjnych wykazuje na działalności operacyjnej znaczący dopływ gotówki (+20,3 mln zł). Działalność inwestycyjna tradycyjnie jest na minus (-3,2 mln zł), co zasadniczo powinno być odebrane korzystnie, gdyż zazwyczaj świadczy o inwestycjach w środki trwałe i wartości niematerialne. Niestety skala inwestycji okazała się tym razem niewystarczająca i pozwoliła na odtworzenie majątku trwałego jedynie na poziomie ok. 23% jego odpisu amortyzacyjnego. Znacznie większy odpływ gotówki aniżeli na inwestycje wykazano natomiast w obszarze działalności finansowej i wiązał się on zasadniczo ze spłatą części zadłużenia (nieco mniej nowego długu oprocentowanego również zaciągnięto) oraz płatnościami odsetek. Na poziomie ogólnym rachunek przepływów zamknął się ujemnym saldem na poziomie ok. 0,4 mln zł, ale z dłuższej perspektywy (wykres poniżej, ujęcie narastające za 12m) sytuacja w zakresie przepływów gotówkowych GKB jest stosunkowo stabilna – systematycznie generuje ona gotówkę z działalności operacyjnej, która zazwyczaj wystarcza na pokrycie wydatków inwestycyjnych oraz spłatę i obsługę zadłużenia.


kliknij, aby powiększyć


Ocena sytuacji finansowej
Z punktu widzenia zmian bilansowych względem końca 2011r (spadek sumy bilansowej o 3%, kapitału własnego o 10% przy mniej niż 1-proc zmniejszeniu zadłużenia) sytuacja finansowa GKB uległa nieznacznemu pogorszeniu, choć rating w serwisie pozostał bez zmian i nadal jest na poziomie CCC+. Generalnie Grupa cały czas ma problem z wysokim zadłużeniem, brakiem równowagi finansowej (kapitał stały nie pokrywa w pełni aktywów trwałych co wyraża się również ujemnym kapitałem obrotowym netto) oraz płynności (wszystkie wskaźniki są wyraźnie poniżej poziomów uznawanych bezpieczne).

W perspektywie najbliższych miesięcy sytuacja ta jednak zapewne ulegnie poprawie w związku z planowanym podwyższeniem kapitału Spółki matki w drodze emisji akcji na okaziciela serii M z prawem poboru (KNF prospekt zatwierdziła 27 kwietnia br).

Link do wskaźników finansowych www.stockwatch.pl/gpw/barlinek...

Ocena sytuacji rynkowej
Z punktu widzenia automatów wyceny sytuacja Barlinka nie uległa istotnym zmianom wobec czego generalnie w mocy pozostaje komentarz z poprzedniego omówienia. Dopóki GKB nie poprawi wyników ciężko będzie w przypadku jej akcji o jakąś trwalszą tendencję wzrostową.
Link do wskaźników www.stockwatch.pl/gpw/barlinek... oraz...
wycen www.stockwatch.pl/gpw/barlinek...

Powyższa treść przez 60 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

michasiu1986
0
Dołączył: 2009-05-13
Wpisów: 17
Wysłane: 9 czerwca 2012 13:05:27 przy kursie: 0,87 zł
Witam,
Czy wiadomo dlaczego Barlinek opuścił Wig Plus?

Tomasz Nawrocki
3
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2010-04-22
Wpisów: 729
Wysłane: 15 czerwca 2012 09:16:00 przy kursie: 0,88 zł
A skąd masz takie informacje?

michasiu1986
0
Dołączył: 2009-05-13
Wpisów: 17
Wysłane: 15 czerwca 2012 15:42:15 przy kursie: 0,88 zł
Ze strony gpw www.gpw.pl/komunikaty/?ph_tres...
Swoja drogą ciemne chmury zebrały się nad imperium Sołowowa. Drenuje Synthos po to by organizować kolejne emisje Barlinka i Cersanitu. Obie spółki mają bardzo dobry core business ale widać że zadłużenie w takich czasach ciąży coraz bardziej...
Zresztą jeśli wierzyć głównemu akcjonariuszowi, to na Barlinku nie przewiduje w przyszłości kolejnego dodruku, co powinno w średnim terminie ruszyć obecnym kursem. Spółka domknęła emisję, najgorsze wiadomości makro wydają się być zdyskontowane, a teraz kolejne kwartały powinny pokazywać przyzwoitą rentowność przy lepszych ratingach na walorze i niskim wskaźniku c/wk.
Taka jest moja opinia o tej spółce, choć z chęcią posłucham kogoś innego :)

irfy
0
Dołączył: 2009-04-09
Wpisów: 1 143
Wysłane: 15 czerwca 2012 16:06:13 przy kursie: 0,88 zł
Jeśli jedyną dobrą wiadomością jest to, że "raczej nie przewiduje się kolejnego dodruku", to współczuję akcjonariuszom. Nie rozumiem również, dlaczego nagle spółka ma wykazywać się lepszą rentownością, skoro dotychczas szło jej raczej słabo, tymczasem budownictwo wyhamowuje jeszcze bardziej. Spadł i będzie nadal spadał popyt na nowe mieszkania (w stanie surowym), nie sądzę też żeby nabywcy mieszkań na rynku wtórnym uznawali za priorytet akurat wymianę podłóg. Nie znam spółki aż tak dokładnie, nie wiem więc czy, a jeżeli tak, to jaka część produkcji idzie na eksport. Jeśli firma ekzportuje (zakładam że na zachód), to może zyskać nieco na osłabiającej się złotówce, jeśli nie eksportuje, to moim zdaniem będzie tu po prostu cienko. W najlepszym razie lekko spadkowy boczniak, w najgorszym leci dalej w dół wyznaczając nowe minima. Dodatkowo może jej zaciążyć również osoba głównego akcjonariusza który wyprawia ostatnio wesołe zabawy z emisjami na Rovese, dzięki czemu spadek jego wiarygodności wydaje się być wprost proporcjonalny do spadku kursu tej spółki:)
Czmychnąć na czas, by móc jeszcze raz :)
A tu do posłuchania :) www.youtube.com/watch?v=_-clFZ...

michasiu1986
0
Dołączył: 2009-05-13
Wpisów: 17
Wysłane: 15 czerwca 2012 18:31:17 przy kursie: 0,88 zł
Trochę niefortunnie to zabrzmiało... Oczywiście to, że Sołowow nie docelowo Barlinek nie planuje kolejnej emisji nie jest dobrą informacją samą w sobie.. Po prostu dodruk został zrealizowany i znajduje się już obecnie w cenie. W cenach znajdują się również apokaliptyczne wizje końca strefy Euro, które nie twierdze, że w pewnym stopniu mogą zmaterializować się po wyborach w Grecji lub dalszych kłopotach Hiszpanii. Sądzę jednak, że z racji tego że obecnie nie ma komu sprzedawać, a obligacje niemieckie zaczynają być ryzykownym aktywem ( ich rentowność jest tak niska, że inwestorzy boją się kilkumiesięcznej korekty ), strefa Euro jeszcze w obecnym kształcie na razie przetrwa pozwalając na kilkumiesięczny oddech ryzykownym aktywom.
Co do Twojej wypowiedzi Irfy, jak najbardziej się z nią zgadzam. Wielcy akcjonariusze, niczym Bernanke i Draghi zaczynają powoli zamieniać się w drukarzy; niemniej jednak należy odróżnić Wielkiego Drukarza i jego oil a inne brandy które są wspaniałymi podmiotami, tyle że z potężnymi lewarami. Prawda jest taka, że Sołowow zagrał w latach 2006 - 07 va banque, zwiększając maksymalnie dźwignie finansową w swoich podmiotach. I faktycznie jeśli koniunktura utrzymałaby się albo przynajmniej nie pogorszyła, dzisiaj byłyby to podmioty liczone w grubych miliardach. Niestety rzeczywistość okazała się inna i stąd te zawirowania.
Co do samego waloru, to jest on w moim przekonaniu całkiem w porządku. Zarówno cash flow jak i rachunek zysków i strat wykazuje rosnące przychody ze sprzedaży, przepływy z działalności operacyjnej, rosnącą marżę brutto ze sprzedaży. Oczywiście firma płaci dużo za pożyczone środki ,choć z roku na rok coraz mniej. Nie ma wielu zdarzeń incydentalnych, co powoduje że nie ma papierowych, jednorazowych zysków. Eksport ( do ponad 50 krajów ) w całym portfolio Barlinka to aż 75% całej sprzedaży, więc przy słabej złotówce przez cały obecny rok powinno to ładnie przełożyć się już na półroczny raport. Dodatkowo spółka posiada zakłady produkcyjne w rumunii i ukrainie, co również korzystnie wpływa na koszty pracy.
Fakt, spółka nie nadaje się do spekulacji, czy krótkoterminowych inwestycji, ale już w średnim terminie sądzę, że jest warta rozważenia.

michasiu1986
0
Dołączył: 2009-05-13
Wpisów: 17
Wysłane: 7 lipca 2012 15:38:30 przy kursie: 0,85 zł
Czy zna ktoś najnowszą rekomendację DM BZ WBK na temat Barlinka?
Czyżby za ich sprawą ulica w ostatnim czasie dołowała papier? Boo hoo!

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
1 2 3 4 5 6 7 8

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 1,527 sek.

AD.bx ad3a
PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +156,86% +31 371,74 zł 51 371,74 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d