pixelg
PCGUARD - Spółki od A do Z - GPW - Forum StockWatch.pl
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

1 2 3 4

PCGUARD [PCG]

AKTUALNY KURS: 1,17 zł (-19,31%) 03-10-2017 15:00
hazard
0
Dołączył: 2010-09-20
Wpisów: 86
Wysłane: 22 listopada 2010 22:00:42 przy kursie: 55,67 zł
cena emisji 2,50 zł...

www.gpwinfostrefa.pl/palio/htm...

jakie przewidywania odnośnie kursu? kieruje się do ceny nowej emisji czy jednak wyhamuje?

empel
0
Dołączył: 2008-11-27
Wpisów: 242
Wysłane: 24 stycznia 2011 16:56:02 przy kursie: 59,85 zł
Kolejna spółka "zarażona" przez Patrowicza (po 2.5 zł).

www.parkiet.com/artykul/7,1011...

Tomasz Nawrocki
3
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2010-04-22
Wpisów: 729
Wysłane: 5 marca 2011 09:51:39 przy kursie: 49,40 zł
Omówienie sprawozdania finansowego GK PcGuard S.A. (PcG) za 4 kwartał 2010 roku oraz jej sytuacji finansowej i rynkowej

Na początek kilka słów o działalności spółki
Pc Guard S.A. jest podmiotem dominującym w Grupie Kapitałowej, która koncentruje swoją działalność na wytwarzaniu i dostarczaniu oprogramowania klasy ERP oraz środowiska workflow własnego autorstwa. Dodatkowo poprzez spółki zależne Divicom S.A. oraz MTS Notebook S.A. prowadzi działalność handlową w zakresie sprzętu komputerowego. Należy przy tym zauważyć, że pod koniec 2010 roku PcG wycofał się ze spółki Divicom, a z początkiem 2011 roku przekształcił MTS Notebook w notebooki.pl S.A. oraz podwyższył jej kapitał w drodze emisji akcji.

Zmiany z zakresie sprawozdania z całkowitych dochodów (rachunku zysków i strat) i przepływów pieniężnych
Mimo iż w całym roku 2010 przychody ze sprzedaży GK PcG nieznacznie wzrosły (z 14,8 do 15,1 mln zł), to w okresie 4 kwartału były one niższe o ok. 1,5 mln zł (3,6 wobec 5 mln zł w 4 kw 2009 r). Należy jednakże zauważyć, że zasadniczy wpływ na ten spadek miało zmniejszenie sprzedaży w obszarze sprzętu komputerowego (z 3,1 w 4 kw 2009r do 0,5 mln zł w 4 kw 2010r), co wynikało z wycofania się na początku grudnia ze spółki Divicom odpowiadającej w dużym stopniu za ten segment działalności GK. Jednocześnie segment oprogramowania odnotował wzrost o 57% kw/kw i 53% r/r. Taki rozwój wypadków należy ocenić bardzo pozytywnie, gdyż działalność spółki Divicom, mimo większych przychodów aniżeli działalność spółki dominującej w zakresie oprogramowania, była niedochodowa i tylko obciążała wyniki grupy.

Pod względem zysku brutto na sprzedaży GK PcG, tak w ujęciu kwartalnym jak i rocznym, odnotowała poprawę (wzrost o 5% kw/kw oraz o 56% r/r). Z kolei ze względu na większy wzrost kosztów ogólnego zarządu aniżeli spadek kosztów sprzedaży, na poziomie zysku netto na sprzedaży wynik kwartalny był gorszy niż przed rokiem (spadek o 11%). Dla odmiany w ujęciu rocznym spółka zanotowała poprawę (wzrost z -0,3 do 1,3 mln zł).

Pozostała działalność operacyjna w ujęciu kwartalnym wpłynęła nieco negatywnie na wynik operacyjny GK PcG obniżając go o ok.100 tys. zł do 286 tys. zł, co oznacza spadek o 22% w stosunku do analogicznego okresu roku 2009. Z kolei w ujęciu rocznym wpływ pozostałej działalności operacyjnej był lekko pozytywny i spółka odnotowała poprawę na poziomie operacyjnym (zmiana z -0,8 do 1,4 mln zł).

W zakresie działalności finansowej GK PcG raportuje wyższe przychody aniżeli koszty, co w niewielkim stopniu podnosi wyniki finansowe na poziomie brutto i netto. Nie wpływa to jednak na układ ich zmian w stosunku do 2009 roku – w ujęciu kwartalnym jest pogorszenie a w rocznym poprawa.

Podsumowując zmiany zakresie sprawozdania z całkowitych dochodów należy zauważyć, że jakkolwiek spółka poprawiła się znacząco w ujęciu rocznym, to w okresie ostatniego kwartału korzystne zmiany ograniczają się jedynie do zysku brutto na sprzedaży. Sytuacja ta jest o tyle niepokojąca, że 4 kw dla spółek informatycznych jest statystycznie najlepszym okresem w roku, który znacząco poprawia roczne wyniki a nie je obniża.

W zakresie przepływów operacyjnych spółka zachowuje się bardzo chimerycznie – raz przepływy te są dodatnie, innym razem ujemne. Akurat w 4 kw jak i w całym 2010 roku były one dodatnie, choć w ujęciu kwartalnym sporo niższe niż przed rokiem.

Zmiany w zakresie sprawozdania z sytuacji finansowej (bilansu)
W porównaniu z poprzednim okresem sprawozdawczym w ramach głównych pozycji aktywów i pasywów zaszły niewielkie zmiany w zakresie struktury – w aktywach nadal dominuje majątek obrotowy (60% aktywów ogółem), a w pasywach kapitały własne (91% pasywów ogółem). Istotne zmiany miały natomiast miejsce w odniesieniu do szczegółowych pozycji bilansu, a wiązać je można z wycofaniem się PcG ze spółki Divicom. W zakresie aktywów obrotowych istotnemu zmniejszeniu uległ poziom należności handlowych (z 7,3 do 2,9 mln zł), a zwiększeniu stan inwestycji krótkoterminowych (z 0,3 do 3,3 mln zł). Na uwagę zasługuje fakt, że inwestycje krótkoterminowe oraz środki pieniężne na koniec 2010 roku stanowiły 2/3 majątku obrotowego GK PcG. W zakresie pasywów zmniejszeniu o ponad 3 mln zł uległy kapitały własne (z 17 do 13,7 mln zł), przy czym zmniejszenie to dotyczyło w całości kapitałów mniejszości (kapitały akcjonariuszy jednostki dominującej wzrosły o ok. 400 tys. zł). Zobowiązania również uległy niewielkiemu zmniejszeniu (z 1,5 do 1,3 mln zł) i nadal praktycznie w całości mają charakter krótkoterminowy.

Ocena sytuacji finansowej spółki
Biorąc pod uwagę analizę sprawozdania finansowego za 4 kw 2010 roku sytuację finansową GK PcG S.A. należy ocenić jako bardzo bezpieczną, aczkolwiek mało efektywną:
- spółka posiada ogromną nadpłynność – majątek obrotowy (z lub bez zapasów) kilkukrotnie przewyższa poziom zobowiązań bieżących;
- majątek trwały z dwukrotną przewagą finansowany jest kapitałami długoterminowymi;
- kapitał obrotowy netto przyjmuje spore wartości dodatnie;
- spółka niekorzystnie prezentuje się pod względem cyklu operacyjnego i konwersji gotówki, ale wynika to głównie z bardzo długiego cyklu rotacji należności związanej przede wszystkim z działalnością handlową w zakresie sprzętu komputerowego, którą spółka ograniczyła; w związku z tym prawdopodobnie w kolejnym okresie sprawozdawczym sytuacja w zakresie cykli poprawi się;
- w strukturze pasywów kapitał własny ma zdecydowaną przewagę nad zobowiązaniami;
- zadłużenie aktywów jest na minimalnym poziomie mniejszym od 10% (granica bezpieczeństwa zawiera się w przedziale 57%-63%).

Podsumowując kwestię strategii finansowej spółki należy zwrócić uwagę, że jest ona bardzo konserwatywna. Spółka ma ogromny (proporcjonalnie do swojej wielkości oczywiście) potencjał finansowy, który umożliwia jej aktywne działanie na polu przejęć. Pytanie tylko jak z takim wyzwaniem poradzi sobie zarząd. Na razie jeden słuszny krok, (można powiedzieć, że wreszcie), został wykonany i ograniczono negatywny wpływ działalności handlowej na wyniki spółki (wycofanie się ze spółki Divicom). Należy jednakże pamiętać, że PcG ciągle posiada jeszcze udziały w innej spółce działającej w zakresie handlu sprzętem – notebooki.pl (d. MTS Notebook), która, jak sam zarząd to określa, cechuje się cytuję „brakiem rozwoju”.

Przechodząc z oceną GK PcG do obszaru rentowności należy zauważyć, że jest ona pozytywna. W ostatnich kwartałach poszczególne wskaźniki rentowności (zwłaszcza te dotyczące podstawowej działalności operacyjnej) ulegały poprawie, jak również są na poziomie wyższym aniżeli w branży. W przypadku skoncentrowania działalności spółki na tworzeniu oprogramowania, a nie handlu sprzętem komputerowym, należałoby oczekiwać dalszego wzrostu dochodowości jej biznesu.

Dodatkowo biorąc pod uwagę tempo wzrostu głównych wskaźników ekonomicznych GK PcG (aktywa, przychody, zysk brutto na sprzedaży, zysk na sprzedaży, zysk operacyjny, zysk netto) w skali całego 2010 roku, można stwierdzić, że wykazuje ona oznaki intensywnego rozwoju, gdyż cechuje się zarówno wzrostem produktywności aktywów (tempo wzrostu przychodów jest wyższe aniżeli aktywów), jak i wzrostem rentowności na różnych poziomach (tempa wzrostu kolejnych głównych pozycji SCD są coraz to wyższe). Ten pozytywny obraz jest jednak nieco zaburzony gorszymi wynikami 4kw 2010/4kw 2009. Zobaczymy czy to tylko „wypadek przy pracy” czy coś więcej.

Link do wskaźników finansowych www.stockwatch.pl/gpw/pcguard,...

Ocena sytuacji rynkowej
Poszczególne metody wyceny stosowane w serwisie raczej nie zachęcają na razie do zakupu akcji GK PcG wskazując na ich znaczne przewartościowanie tak pod względem księgowym, jak również dochodowym i porównawczym. Należy jednakże odnotować, że stosowane w serwisie metody dochodowe nie opierają się na prognozach przyszłych zysków, stąd też nie uwzględniają możliwej poprawy wyników finansowych spółki w przyszłości.

Link do wskaźników rynkowych www.stockwatch.pl/gpw/pcguard,... oraz...
wycen www.stockwatch.pl/gpw/pcguard,...

Powyższa treść przez 60 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

>> Ponad 160% zysku od początku 2017 r. – sprawdź ofertę portfela wzorcowego Cztery Fazy Rynku w StockWatch.pl


diR
1
Dołączył: 2009-07-21
Wpisów: 983
Wysłane: 16 marca 2011 10:06:17 przy kursie: 48,64 zł
empel napisał(a):
Kolejna spółka "zarażona" przez Patrowicza (po 2.5 zł).

www.parkiet.com/artykul/7,1011...


to Patro objął te akcje w końcu po 2,5 ? bo kurs schodził wczoraj do 2,2 około - co jest tym bardziej podejrzane.... Sick
Nie nauczysz się pływać - nie wchodząc do wody

empel
0
Dołączył: 2008-11-27
Wpisów: 242
Wysłane: 16 marca 2011 10:30:42 przy kursie: 48,64 zł
Koniec końców Don Patro wycofał się.

sasky
sasky PREMIUM
33
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2011-11-29
Wpisów: 2 662
Wysłane: 28 lutego 2012 07:37:22 przy kursie: 26,98 zł
Odkopałem wątek, ponieważ PCGUARD gości w Wykresie dnia:


kliknij, aby powiększyć


Szczegółowe omówienie sytuacji w serwisie Wiadomości SW:
wiadomosci.stockwatch.pl/proba...
Edytowany: 21 marca 2012 17:01

irozbi
0
Dołączył: 2009-11-12
Wpisów: 158
Wysłane: 26 września 2012 11:12:27 przy kursie: 18,05 zł
Witam,

czy można prosić o analizę raportu za IH 2012?

Dziękuję

Szczepan Łangowski
0
Dołączył: 2010-08-01
Wpisów: 446
Wysłane: 5 października 2012 01:31:32 przy kursie: 17,48 zł
Omówienie sprawozdania finansowego GK PC Guard za pierwsze półrocze 2012

Całkiem udany kwartał w wykonaniu GK PC Guard. Wyniki zdecydowanie lepsze niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Oczywiście trudno było oczekiwać czegoś innego, gdyż pierwsze półrocze 2011 to dopiero początek zmian w grupie. Emisja akcji, wejście Calatrava Capital i zakup Imagis znalazły odzwierciedlenie w wynikach dopiero w kolejnych kwartałach.

Przychody od pewnego czasu rosną dynamicznie. Grupa systematycznie zwiększa sprzedaż w segmencie obrotu sprzętem komputerowym i innymi urządzeniami elektronicznymi. Nazwa trochę myląca, gdyż tak naprawdę tutaj rozliczana jest głównie sprzedaż wszelkiego rodzaju urządzeń GPS (działalność prowadzona przez dwie spółki zależne od Imagis: Smart Elektronik oraz GPS Konsorcjum). W pierwszym i drugim kwartale obroty w tej dywizji przekroczyły zdecydowanie 50 MPLN. Przeciętnie rozwija się za to historycznie najważniejszy segment oprogramowania. Grupa zatrzymała się na poziomie 5 MPLN kwartalnych przychodów.


kliknij, aby powiększyć


Jeżeli chodzi o rentowność to tutaj można zauważyć, iż rosną zyski nominalne ale spada rentowność operacyjna. Jest to wynik zmiany struktury przychodów i skupieniu większej uwagi na segment obrotu sprzętem elektronicznym. Działalność ta charakteryzuje się niskimi marżami, tutaj nie należy oczekiwać skokowej poprawy rentowności. Wynik buduje się wolumenem i tak właśnie robi PC Guard, który dzięki efektowi skali poprawia nominalne wyniki. Trochę inaczej zachowuje się segment oprogramowania, tutaj rentowność umów jest zdecydowanie wyższa. W ostatnim kwartale oscylowała w okolicach 20% (rentowność sprzedaży). Incydentalny wzrost rentowności w niektórych kwartałach może wynikać z rozliczenia bardziej zaawansowanych projektów podpisanych na wyższych marżach.


kliknij, aby powiększyć


Pozostała działalność operacyjna właściwie się znosi nie ma żadnego wpływu na finalny wynik. Co ciekawe na plus można zapisać niskie koszty finansowe, na które składają się głównie odsetki oraz ujemne różnice kursowe. Finalnie mamy ponad 2,5 MPLN zysku netto, czyli zdecydowanie lepiej niż rok temu, jednakże ciągle zwracam uwagę, iż te okresy są właściwie nie porównywalne ze względu na istotne zmiany w strukturze grupy.

W bilansie na pierwszy plan wybija się wysoka wartość WNiP (ponad 40 MPLN). Pozycja ta pojawiła się w momencie zakupu Imagis i przedstawia głównie know-how związane z szeroko pojętym segmentem GPS, w którym operuje ta spółka. Kwota trudna do weryfikacji dla osób spoza spółki. Co ciekawe nawet audytor ma pewne uwagi do tej pozycji, zwracając uwagę, iż wycena opiera się na wielu założeniach, których wystąpienie trudno przewidzieć. Jednym słowem tutaj należy postawić spory znak zapytania, przy pogorszeniu wyników można oczekiwać odpisu aktualizującego tą wartość, co negatywnie wpłynie na wynik i WK.

Oprócz powyższego zastrzeżenia trudno się przyczepić do czegoś w bilansie PC Guard. Systematycznie poprawiają się wskaźniki efektywności, grupa posiada solidny bufor w kapitale obrotowym i poprawną struktura finansowania. Zadłużenie odsetkowe w normie dzięki czemu obsługa długu nie ciąży wynikom grupy. Jak na spółkę właściwie handlową PC Guard posiada niski poziom zapasów, rotacje około 10 dni świadczą, iż spółka prowadzi racjonalną gospodarkę zapasami. To wszystko widzi Altman, który po odbudowie wyniku operacyjnego ponownie wrócił do topowego AAA.

Pewne uwagi można mieć do rachunku przepływu pieniężnych. GK PC Guard w zeszłym roku oraz na początku 2012 wygenerowała ujemne przepływy na działalności operacyjnej. Jednakże w mojej ocenie wynika to z intensyfikacji działań w segmencie obrotu elektroniką, to musiało pociągnąć za sobą zwiększone zapotrzebowanie na kapitał obrotowy m.in. zapasy i należności. Deficyt gotówki wygenerowany na działalności operacyjnej został pokryty głównie przez środki posiadane przez spółkę, co ponownie pokazuje, iż zarząd korzysta z długu odsetkowego w racjonalny sposób.

Na koniec jeszcze dwie informacje, które mogą mieć wpływ na kurs PC Guard. Po pierwsze spółka uchwaliła buy back akcji, planowany jest skup 6 mln akcji, maksymalna kwota przeznaczona na ten cel to 8 MPLN, daje to średnio 1,33 PLN na akcje przy bieżącym kursie 0,92 PLN. Druga sprawa to zmiany właścicielskie. Calatrava Capital to typowy fundusz inwestycyjny, który wszedł w PC Guard rok temu, teraz chce upłynnić tą inwestycję. W ostatnim czasie Calatrava mocno negocjowała z MNI, niestety ostatecznie transakcja nie doszła do skutku. Takie zawieszenie niekorzystnie wpływa na kurs akcji, chęć sprzedaży akcji przez większościowego udziałowca, brak info o potencjalnych kupcach i ich polityki odnośnie całej grupy jest w mojej ocenie na dzień dzisiejszy dyskontowany przez rynek.

Podsumowując, wyniki pierwszego półrocza całkiem udane. Grupa skokowo zwiększyła przychody zwiększając nominalnie zyski na wszystkich poziomach rachunku zysków i strat. GK PC Guard to podmiot zdrowy, co potwierdza topowy rating Altmana. Poniżej link do wycen, które wskazują na potencjał do wzrostu. Do metod majątkowych można mieć pewne zastrzeżenia, szczególnie biorąc pod uwagę komentarz audytora do wyceny know-how. Po korekcie o WNIP metody majątkowe wyglądają już zdecydowanie gorzej. Dochodowo z sporym potencjałem do wzrostu, bieżące wyniki i przedstawione prognozy krążą koło 2 PLN/akcje.

www.stockwatch.pl/gpw/pcguard,...


>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj
Powyższa treść przez 60 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

Szczepan Łangowski
0
Dołączył: 2010-08-01
Wpisów: 446
Wysłane: 27 listopada 2012 19:29:19 przy kursie: 34,39 zł
Omówienie sprawozdania finansowego GK PC Guard za Q3 2012

Kolejny udany kwartał w wykonaniu GK PC Guard. W dalszym ciągu dynamicznie rosną przychody oraz zyski na wszystkich poziomach RZiS. Oczywiście trzeba pamiętać o spadającej rentowności, jednakże jest to trend utrzymujący się od początku bieżącego roku i jest pokłosiem podjętych przez zarząd działań na przełomie 2011/2012.

Tak jak już wspominałem przy ostatnim omówieniu porównywanie bieżących wyników z analogicznym okresem 2011 nie ma właściwie sensu. Po przejęciu w bieżącym roku Imagis grupa zdecydowanie przyspieszyła i zwiększyła skalę działalności. W ostatnim kwartale sprzedaż PC Guard przekroczyła zdecydowanie 100 MPLN. Jeżeli ten trend będzie utrzymany, to grupa jest stanie generować roczne obroty na poziomie 400 – 500 MPLN. Gro sprzedaży generowane jest w segmencie B, czyli obrót sprzętem komputerowym. Zdecydowanie wolniej rozwija się dywizja oprogramowania, tutaj PC Guard w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego wzrósł o 34%.

Od trzech kwartałów systematycznie spada rentowność na poziomie operacyjnym. Ten trend będzie trzymany w kolejnych miesiącach. Jest to wynik zmiany strategii zarządu i wejście w nowy rynek handlu sprzętem IT. Segment ten charakteryzuje się niskimi marżami, a rozwój i budowa wartości dla akcjonariuszy odbywa się poprzez zwiększanie skali działalności. W bieżącym roku finalny wynik w większym stopniu obciąża działalność finansowa, głównie odsetki od zadłużenia. Jest to wynik zwiększonego zapotrzebowania na kapitał obrotowy. Wchodząc w nowy segment grupa musiała się zatowarować, dodatkowo kredyt kupiecki udzielony kontrahentom zassał gotówkę. Aby zbilansować działalność PC Guard po części skorzystał z kredytu obrotowego.

W bilansie zwracam uwagę na wysoki poziom WNIP powstałej w momencie przejęcia Imagis. Tutaj istnienie ryzyko aktualizacji tej wartości, szczególnie iż opiera się ona na wielu niepewnych założeniach wskazywanych już przez audytora. Z drugiej strony widać wyraźnie, iż pozycja ta przyniosła grupie sporą wartość dodaną co potwierdzają rosnące zyski na wszystkich poziomach RZiS.

Pewien problem PC Guard ma z generowaniem gotówki na działalności operacyjnej. Od początku roku mamy sporą dziurę w przepływach generowanych przez core business. Tutaj wytłumaczeniem może być ponownie wejście w nowy segment. Niekorzystne zmiany w kapitale obrotowy, wskazane dwa akapity wyżej, są charakterystyczne dla dynamicznie rozwijających biznesów. Na razie nie widzę tutaj jakiegoś wielkiego problemu, gdyż PC Guard rozwija się dość symetrycznie we wszystkich obszarach.

Podsumowując, dobry rok w wykonaniu GK PC Guard. Przejęcie Imagis pozytywnie wpłynęło na wyniki grupy. Rosną obroty i nominalne zyski. Bilansowo PC Guard to zdrowy podmiot, co potwierdza topowy rating Altmana AAA. Pewnym znakiem zapytania jest ciągle nie jasna struktura właścicielska. Akcje sprzedane przez Calatrava Capital wykazywane są w pozycji pozostali akcjonariusze, choć większość posiadaczy akcji sądziła, iż obejmie je inwestor branżowy lub finansowy. Poniżej link do wycen, które wskazują na brak potencjału do wzrostu. Trzeba jednak pamiętać, iż wyniki za ostatnie 12 mc-y obejmują czwarty kwartał 2011 (bez konsolidacji Imagis) oraz rozruchowe pierwsze trzy miesiące 2012. Wydaje się racjonalne, iż GK PC Guard może generować rocznie 400 MPLN przychodów, przy EBITDA = 12 MPLN i zysk netto 9 - 10 MPLN. Co dałoby nam rentę wieczystą 2,10 PLN, mnożniki oparte na EV/EBITDA 2,12 PLN.

www.stockwatch.pl/gpw/pcguard,...
www.attrader.pl/pl/akcje/PCGUA...>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj

Powyższa treść przez 60 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

sasky
sasky PREMIUM
33
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2011-11-29
Wpisów: 2 662
Wysłane: 17 grudnia 2012 08:21:45 przy kursie: 38,19 zł
Spadająca wydajność systemu - analiza techniczna PC Guard w porannym Wykresie dnia.


kliknij, aby powiększyć


Szczegółowe omówienie sytuacji w serwisie Wiadomości SW:
wiadomosci.stockwatch.pl/spada...


sasky
sasky PREMIUM
33
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2011-11-29
Wpisów: 2 662
Wysłane: 8 kwietnia 2013 08:24:04 przy kursie: 26,41 zł
Wymuszony reset - analiza techniczna PC Guard w porannym Wykresie dnia.


kliknij, aby powiększyć


Szczegółowe omówienie sytuacji w serwisie Wiadomości SW:
wiadomosci.stockwatch.pl/wymus...

robberto
0
Dołączył: 2010-10-15
Wpisów: 60
Wysłane: 8 kwietnia 2013 12:30:58 przy kursie: 28,69 zł
Jakie są wasze subiektywne odczucia odnośnie tego co się teraz będzie działo z kursem ? Czy mając na uwadze to co się działo z nim ostatnio, czy chociażby powyższą AT gdzie czytam: "[...] nurkująca linia wskaźnika AD oraz słupki histogramu MACD połączone z niemal pionowym ruchem cen ostrzegają, że [...]" nie można założyć, że temu spadkowi jak i w/w sygnałom technicznym w tym konkretnym przypadku nie można dowierzać, gdyż nie są wywołane przez wydarzenia związane z działalnością spółki, jej sytuacją fundamentalną, lecz z rykoszetem od CTC ?

Narkiewicz wspominał o czymś co w skrócie mówiąc można nazwać windykacją przez bank jednego z akcjonariuszy CTC. Jedyne powiązanie powyżej 5% jakie widzę między tymi spółkami to Marta Zaleńska, która jest jeszcze powyżej progu obecna w Mewie, która też trochę w tym samym okresie poleciała.

W arkuszu dalej pojawiają się większe zlecenia sprzedaży ale już bez chamstwa blackeye lecz kulturalnie w okolicach bieżącego kursu i popyt to konsekwentnie bierze, z kolei wskaźnikowo i fundamentalnie ciężko znaleźć uzasadnienie obecnie niskiej wyceny.
Edytowany: 8 kwietnia 2013 12:32

robberto
0
Dołączył: 2010-10-15
Wpisów: 60
Wysłane: 16 maja 2013 20:36:58 przy kursie: 29,26 zł
Hmm, przerwę tą gorącą debatę :P
Mógłby się ktoś pokusić o ocenę ostatniego raportu ? Pomijając niedowartościowanie na wszystkich podstawowych wskaźnikach (c/zo, c/p, ev/ebit najniższe w sektorze, pozostałe blisko sektorowych minimów) spółce znacznie skoczył wskaźnik, że tak powiem, Buffetowy, tj ROE z okolic 10% (jeśli dobrze pamiętam) do 17%, wskaźnik zadłużenia niski, automat stockwatcha niemal podwoił (!) wyceny (np. wartość renty wieczystej przed zamieszaniem z Calatravą wynosiła ok. 2 zł, po raporcie bodajże rocznym spadła niżej, teraz 3,7 zł), przychody za Q1 2013 to już jakieś 3/4 przychodów z całego zeszłego roku a Q1 2012 był najsłabszym w tamtym roku więc przy zachowaniu tendencji wynik za cały bieżący rok może być znaczący. Czy tutaj jedyną kulą u nogi są powiązania z Calatravą ?
Edytowany: 16 maja 2013 20:38

mikenzo
0
Dołączył: 2012-10-18
Wpisów: 7
Wysłane: 17 maja 2013 06:52:46 przy kursie: 29,26 zł
akcje tej spolki to jedna wielka przecena, prosze zwrocic uwage na cene akcji z 2007... sto kilkadziesiat zlotych za akcje przy o wiele wiele gorszych wynikach a nawet stratach!!! Obecnie przy tej samej ilosci akcji co w 2007 i przy niesamowicie lepszych wynikach to akcje tej spolki sa jak za darmo... predzej czy pozniej rynek to wyceni:-) tym bardziej ze ostatnio wokol spolki robi sie zamieszanie, Tvn Cnbc, planowane nowe umowy.. 2013 moze byc przelomowy zarowno dla samej spolki jak i dla jej kursu:-)

mikenzo
0
Dołączył: 2012-10-18
Wpisów: 7
Wysłane: 18 maja 2013 12:37:37 przy kursie: 30,59 zł
poprawka, ponad 40 zł za akcję w 2007 gdy spółka przynosiła straty, obecna cena to 1,50-2zł przy znacznie, znacznie lepszych wynikach i bardzo obiecującymi perspektywami :)

Kod:
mod: przedstaw te perspektywy, inaczej wpis będzie uznany za niemerytoryczny i jednostronny
Edytowany: 18 maja 2013 13:19

Szczepan Łangowski
0
Dołączył: 2010-08-01
Wpisów: 446
Wysłane: 19 maja 2013 13:40:20 przy kursie: 30,59 zł
Omówienie sprawozdanie finansowego GK PC Guard za Q1 2013

Bardzo solidy kwartał w wykonaniu PC Guard. Grupa poprawiła wyniki na wszystkich poziomach zysków i strat. Kwartalne przychody zbliżyły się do 400 MPLN, co pokazuje, iż w tym roku PC Guard przekroczy zdecydowane 1 mld sprzedaży.

Przychody GK PC Guard rosną dynamicznie. W porównaniu do pierwszego kwartału 2012 grupa zwiększyła obrót o prawie 600%. Tutaj oczywiście trzeba mieć na uwadze, iż zeszłoroczna baza jest trochę zaniżona ze względu niepełną konsolidację Imagisa. Dopiero drugi kwartał 2012 to pełne uwzględnienie wyników wygenerowanych przez spółkę powiązaną. Oczywiście zdecydowana większość przychodu wykazywana jest w segmencie obrót sprzętem komputerowym i innymi urządzeniami elektronicznymi. Druga dywizja to zdecydowanie mniejsza skala działalności, ale tutaj również PC
Guard zanotował przyrost sprzedaży o prawie 24%.

Co ważne GK PC Guard w pierwszym kwartale 2013 zdecydowanie poprawiła wyniki, szczególnie na poziomie operacyjnym. Główny powód to zdecydowany przyrost skali działalności. Jeżeli popatrzymy na rentowność to spada ona systematycznie od kilku kwartałów, jednakże tak jak wspominałem to już w jednym z omówień wynika to z zmiany profilu działalności. Handel charakteryzuje się zdecydowanie niższymi marżami, niż świadczenie usług np. w zakresie wdrażania systemów ERP. Warto jeszcze zwrócić uwagę, iż segment oprogramowania, pomimo niewielkiej skali działalności dodaje sporo zysku na poziomie operacyjnym. Przychody w tej dywizji wzrosły o 24%, a wyniki na poziomie operacyjnym o 100%. Nominalnie dało to prawie 1 MPLN zysku EBIT.

Bilansowo PC Guard to zdrowy podmiot. Potwierdza to utrzymujący się od kilku kwartałów topowy rating Altmana AAA. Dług utrzymuje się na bezpiecznym poziomie. Jedyną pozycją, która w mojej ocenie niesie za sobą pewne wątpliwości, to pozostałe inwestycje krótkoterminowe. Tutaj grupa księguje pożyczki udzielone spółkom powiązanym nie objętych konsolidacją. Głównym dłużnikiem pozostaje Calatrava Capital S.A (5,8 MPLN) oraz Genesis Energy S.A. (1,8 MPLN). Biorąc pod uwagę sytuację finansową pierwszego podmiotu stawiam spory znak zapytania czy te środki wrócą do PC Guard w najbliższym czasie.

W ostatnim czasie grupa poprawiła się zakresie zarządzania kapitałem obrotowym. Nadwyżka gotówki wygenerowanej na działalności operacyjnej zbliżyła się do EBITDA. W ostatnich kwartałach nie widać problemu zamrożenia środków pieniężnych w kapitale obrotowym. Druga sprawa to powolna odbudowa wartości grupy. Po zeszłorocznych emisjach WK/akcji zdecydowanie się pogorszyła. Po całkiem udanych kilku kwartałach PC Guard mozolnie odbudowuje ten wskaźnik.


kliknij, aby powiększyć


Na koniec warto jeszcze wspomnieć o negocjowanym w ostatnich miesiącach przejęciu spółki Softnet Group. PC Guard podpisał list intencyjny, w którym określono, iż do końca kwietnia powinno dojść do porozumienia w zakresie warunków akwizycji. Niedawno termin ten został wydłużony do końca maja. Softnet świadczy usługi telekomunikacyjne w częstotliwości LTE. Dokładnych planów PC Guard odnośnie przejmowanego podmiotu zarząd jeszcze nie przedstawił. Jednakże trzeba mieć na uwadze, iż działalność prowadzona przez Softnet wymaga sporych wydatków inwestycyjnych, co z drugiej strony będzie wiązało się z koniecznością pozyskania sporych środków pieniężnych, w dużej mierze zwiększając poziom zadłużenia.

Podsumowując, udany początek roku w wykonaniu GK PC Guard. Core business rośnie zarówno pod względem przychód jak i generowanych zysków. Grupa to ciągle zdrowy podmiot z topowy ratingiem Altmana. Pozostaje pytanie jeżeli jest tak dobrze to dlaczego nie widzi tego rynek? Wytłumaczenia trzeba szukać w strukturze akcjonariatu. Kursowi ciąży duch Calatravy, która co prawda nie jest wykazana w strukturze akcjonariatu, jednakże posiadany przez nią pakiet został prawdopodobnie podzielony na mniejsze pakiety poniżej 5%. Mówiąc wprost brakuje tutaj solidnego akcjonariusza, który dałyby pewność i pewną stabilizację, co w mojej ocenie dałoby podwaliny do sporego odbicia kursu na GPW. Druga sprawa to kwestia warrantów do akcji serii G. Cena realizacji to 2 PLN, wielkość emisji 8 250 tys. akcji. Zgodnie z listem intencyjnym w sprawie przejęcia Softnet Group, przejęcie może odbyć się w drodze objęcia powyższych warrantów.

www.stockwatch.pl/gpw/pcguard,...


>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj
Powyższa treść przez 60 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

harbul
5
Dołączył: 2012-12-03
Wpisów: 135
Wysłane: 5 czerwca 2013 12:11:39 przy kursie: 28,50 zł
mikenzo napisał(a):
poprawka, ponad 40 zł za akcję w 2007 gdy spółka przynosiła straty, obecna cena to 1,50-2zł przy znacznie, znacznie lepszych wynikach i bardzo obiecującymi perspektywami :)

Kod:
mod: przedstaw te perspektywy, inaczej wpis będzie uznany za niemerytoryczny i jednostronnyPerspektywy faktycznie są ciekawe, ale nie wiem czy zwróciłeś uwagę, że w 2009 roku był split akcji 1:100.

Co do samej spółki PC Guard, zwróciła moją uwagę poprzez wysoki stosunek wskaźników rentowności ROE/ROA do wskaźników ceny C/WK i C/Z. Na dzień dzisiejszy prezentuje się to mniej więcej w ten sposób:
ROE 17,05%
ROA 13,99%
C/WK 0,62
Kroczące C/Z 4,04
(wskaźniki obliczone przez SW)

Co do dynamiki przychodów, nie będę tego jeszcze raz analizował, bo jest opisane post wyżej, ale warto zauważyć, że
Przychody:
2011Y 33,3 mln
2012Y 519,6 mln
2013Q1 394 mln
Tempo wzrostu nie odzwierciedla się jednak w cenie. Pytanie, dlaczego? Odpowiedź również częściowo podana post wyżej. Struktura akcjonariatu jest niejasna. Ciągłe balansowanie na granicy pakietu 5% przez akcjonariuszy (obowiązek ujawnienia pojawia się właśnie po przekroczeniu tego progu). Do tego nowy zarząd od końca 2012r.
Szczepan Łangowski
0
Dołączył: 2010-08-01
Wpisów: 446
Wysłane: 9 września 2013 20:06:34 przy kursie: 34,77 zł
Omówienie sprawozdania finansowego GK PC Guard za Q2 2013

Kolejny udany kwartał w wykonaniu GK PC Guard. Grupa znacząco poprawiła wyniki na wszystkich poziomach rachunku zysków i strat. Dynamicznie rośnie skala biznesu, głównie dzięki spółkom z grupy Imagis, która w zeszłym miesiącu zadebiutowała na NC. Niestety w beczce miodu jest również łyżka dziegciu. Za PC Guardem ciągną się duchy przeszłości i nie do końca jasna rozliczenia z byłym właścicielem, które mają duży wpływ na wycenę na GPW.

Pod względem przychodów PC Guard nie przestaje zadziwiać. Grupa dynamicznie zwiększa obrót, zbliżając się do 450 MPLN na kwartał. Zdecydowana większość sprzedaży generowana jest w segmencie obrotu sprzętem komputerowym i innymi urządzeniami elektrycznymi. Tutaj księgowane są przychody Imagisu i spółek powiązanych, głównie z tytułu handlu hurtowego nawigacjami, mapami cyfrowymi itp. . Druga noga businessu tj. wdrożenia systemów ERP, to już zdecydowanie mniejsza skala działalności. Od początku roku PC Guard wygenerował w tym segmencie 8,5 MPLN, co stanowi prawie 9% wzrost w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego.


kliknij, aby powiększyć


W obszarze rentowności zostały utrzymane trendy w poprzednich kwartałów. Po przejęciu Imagisu i znacznym zwiększeniu skali działalności rentowność całej GK PC Guard systematycznie spada. Już we wcześniejszych omówieniach sygnalizowałem, iż jest to wynik specyfiki działalności handlowej, która co do zasady charakteryzuje się zdecydowanie niższą zyskownością, niż świadczenie usług. Segment wdrożeń systemów ERP to rentowność na sprzedaży w okolicach 16%, a handel 1,1%.


kliknij, aby powiększyć


W rachunku zysków i strat na pierwszy plan wybijają się systematycznie rosnące koszty finansowe, których wzrost jest wynikiem wyższego poziomu zadłużenia. GK PC Guard przeprowadziła emisje dwóch serii obligacji. Jedna z nich została już wykupiona. W obrocie pozostała seria PCG0145 o wartości 5,02 MPLN. Oprócz emisji obligacji grupa w coraz większym stopniu korzysta z kredytów obrotowych. Jest to wynik zwiększonego zapotrzebowania na „krótki” pieniądz w związku z dynamicznie rosnącą skalą działalności. Przez niekorzystne zmiany na kapitale obrotowym (przyrost należności) PC Guard w pierwszym półroczu 2013 zaraportował ujemne przepływy na działalności operacyjnej. Oczywiście należy wspomnieć, iż poziom zadłużenia nie jest jakimś wielkim problemem. Dług w relacji do kapitałów i EBITDA utrzymuje się na bezpiecznym i stabilnymi poziomie.


kliknij, aby powiększyć


W bilansie należy zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Po pierwsze wysoki udział wartości niematerialnych i prawnych, które powstały w momencie przejęcia Imagisa. Tutaj oprócz wartości firmy powstałej w momencie akwizycji grupa prezentuje know-how związane z segmentem GPS. Do tej pozycji ciągle uwagi ma audytor, który opiniując sprawozdanie za pierwsze półrocze 2013 wskazuje, iż wycena opiera się na prognozach finansowych, których realizacja jest trudna do oceny. Wysoki udział WNiP ma również wpływ na wyceny majątkowe. WK/akcje wynosi 2,67 PLN, a po korekcie już tylko 0,64 PLN, czyli znacznie poniżej bieżące wyceny na GPW.

Druga sprawa to pozycja należności, pożyczki i obligacje od Calatrava Capital. Na koniec czerwca 2013 było tutaj zaksięgowane prawie 6 MPLN. Pozostaje kwestia możliwości odzyskania powyższych środków. Sytuacja finansowa Calatravy jest wszystkim powszechnie znana, pozostaje mieć nadzieję, iż gotówka wróci do spółki a PC Guard nie będzie podmiotem, z którego będzie wysysana gotówka dla ratowania powiązanego podmiotu.

W sprawozdaniu zarządu PC Guard przedstawia wykaz udzielonych pożyczek. Co ciekawe występuje tutaj Softnet Sp. z o.o., spółka o podobnej nazwie do podmiotu (w raportach bieżących była mowa o Softnet Group Sp. z o.o.), który miał być kolejnym obiektem przejętym przez GK PC Guard. W mojej ocenie rezygnacja z akwizycji była korzystna dla akcjonariuszy. Wejście w nowy segment usług szerokopasmowego przesyłu danych, wiązało się z potężnym zapotrzebowaniem na kapitał, co pociągnęłoby za sobą wzrost zadłużenia i zapewne emisje akcji na pokrycie CAPEXu. Projekt dawał szansę grupie na dalszy rozwój, jednakże w mojej ocenie był obarczony bardzo dużym ryzykiem, które mogło ciążyć nad spółką przez kilka ładnych kwartałów. Druga sprawa, iż przejęcie Softnetu też nie było do końca przejrzyste, wyszukując informacje na temat spółki można natknąć się ponownie na Calatrava Capital…..

www.infoveriti.pl/firma-krs/So...

Podsumowując, drugi kwartał jak i całe pierwsze półrocze to dalszy dynamiczny wzrost core businessu. Zyski rosną głównie przez efekt skali. Niestety systematyczna poprawa wyników bez dużego wpływu na kurs akcji. Przyczyna wydaje się być tylko jedna – Calatrava Capital. Niby nie ma jej w akcjonariacie, ale jak na dłoni widać silne powiązania między oboma podmiotami. Udzielane pożyczki, przejęcie Softnetu, silne rozdrobnienie w akcjonariacie, dodatkowo akcjonariusze, którzy wydają się miećrelacje z Calatravą, to czynniki które nie pozostają bez wpływu na kurs. Tutaj nie pomaga nawet duży potencjał do wzrostu, opierający się na metodach dochodowych i mnożnikowych. Rynek boi się niejasności i braku przejrzystości, które zostały zdyskontowane w wycenie na GPW.

www.stockwatch.pl/gpw/pcguard,...
www.stockwatch.pl/obligacje/em...
www.attrader.pl/pl/akcje/PCGUA...>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj
Powyższa treść przez 60 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

sasky
sasky PREMIUM
33
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2011-11-29
Wpisów: 2 662
Wysłane: 11 września 2013 08:33:55 przy kursie: 34,01 zł
Stopniowa reinstalacja systemu - analiza techniczna PC Guard w porannym Wykresie dnia.


kliknij, aby powiększyć


Szczegółowe omówienie sytuacji w serwisie Wiadomości SW:
wiadomosci.stockwatch.pl/stopn...

Analityk Fundamentalny
139
Dołączył: 2011-12-27
Wpisów: 632
Wysłane: 18 listopada 2013 19:04:38 przy kursie: 45,79 zł
jest szansa na analizę wyników 3 kwartału? Spółka wydaje się rozwijać bardzo łądnie, kurs poszedł w Q3 do góry, ale po wynikach raczej nie zachwycił - wynika z tego, że poprawa wyników jest już w cenach. Ale czy na pewno?
Analityk fundamentalny z zawodu, ale przede wszystkim z pasji. Miłośnik GPW - #giełdamojapasja.

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
1 2 3 4

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 1,148 sek.

PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +168,16% +33 632,53 zł 53 632,53 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło