pixelg
ENERGOINS - Spółki od A do Z - GPW - Forum StockWatch.pl
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

1 2 3 4 5 6 7

ENERGOINS [ENI]

AKTUALNY KURS: 1,81 zł (-0,55%) 16-06-2021 13:18
Tomasz Nawrocki
3
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2010-04-22
Wpisów: 729
Wysłane: 3 maja 2011 05:23:58 przy kursie: 8,55 zł
Omówienie sprawozdania finansowego GK Energoinstal S.A. za 4 kwartał oraz cały 2010 rok

Głównym rodzajem działalności prowadzonej przez Grupę ENERGOINSTAL S.A.
jest produkcja, montaż i serwis kotłów dla energetyki zawodowej i przemysłowej oraz
wykonawstwo instalacji przemysłowych. Rynek ten jest uzależniony w dużym stopniu od
popytu przedsiębiorstw działających w innych sektorach, a w szczególności sektorze przedsiębiorstw użyteczności publicznej (w tym sektorze energetycznym obejmującym elektrownie i elektrociepłownie), przemyśle hutniczym i petrochemicznym. Warto odnotować, że Grupa posiada możliwości realizacji dużych i skomplikowanych robót, co wyróżnia ją wśród konkurencji. Poprzez swoją Spółkę zależną (INTERBUD-WEST Sp. z o.o.) Grupa realizuje również roboty budowlano-montażowe w Generalnym Wykonawstwie w różnych technologiach i systemach w zakresie budownictwa. W szczególności w tym zakresie Grupa specjalizuje się w wykonawstwie obiektów produkcyjno-magazynowych oraz użyteczności publicznej, choć z uwagi na niskie ostatnio marże prezes ostatnio sygnalizował o możliwości rozpoczęcia również projektów deweloperskich.

Biorąc pod uwagę poszczególne segmenty operacyjne wyróżniane przez GK Energoinstalu w strukturze przychodów względem 2009 roku odnotować należy przede wszystkim zmniejszenie się udziału montażu na rzecz usług budowlanych. Kompletna struktura przychodów wraz ze zmianami względem 2009 roku prezentuje się następująco:
Dostawy wyrobów: 22% wobec 24% przed rokiem
Montaż: 32% wobec 52% przed rokiem
Usługi budowlane: 45% wobec 23% przed rokiem
Pozostałe: 1%

Ponadto warto odnotować również zmianę struktury terytorialnej przychodów na rzecz rynku krajowego – ok. 66% ogółu przychodów wobec 33% przed rokiem. Podstawowym rynkiem zagranicznym pozostaje dla spółki rynek niemiecki.

Zmiany z zakresie sprawozdania z całkowitych dochodów (rachunku zysków i strat) i przepływów pieniężnych
Mimo iż w ujęciu rocznym wyniki finansowe GK Energoinstalu nie zachwycają (pogorszenie sytuacji na wszystkich poziomach rachunku zysków i strat), to w 4 kwartale 2010 roku można dostrzec już wyraźne symptomy ich poprawy.

W obszarze przychodów ze sprzedaży w ujęciu kwartalnym wystąpił wzrost o 144%, co było efektem poprawy we wszystkich segmentach operacyjnych wyróżnianych przez spółkę (dostawy wyrobów +300%, montaż +20%, usługi budowlane +231%, pozostałe przychody +306%). Wraz z poprawą przychodów spółka odnotowała również w 4 kwartale 2010 roku korzystne zmiany w zakresie podstawowych kosztów działalności operacyjnej (rosły one wolniej od przychodów), czego efektem był wzrost wyniku brutto na sprzedaży o 173% (ok. 4 mln zł zysku wobec ponad 5,5 mln zł straty przed rokiem).

Na poziomie wyniku netto na sprzedaży GK Energoinstalu odnotowała w ujęciu kwartalnym stratę, przy czym była ona dużo niższa aniżeli w porównywalnym okresie roku poprzedniego (-1,3 mln zł wobec -10,2 mln zł). Warto w tym miejscu odnotować, że głównym obciążeniem wyniku spółki na tym poziomie rachunku zysków i strat są koszty ogólnego zarządu, które w ujęciu kwartalnym wzrosły o ok. 27% (w skali roku wzrost ten był mniejszy i wyniósł ok. 13%).

Pozostała działalność operacyjna oraz finansowa nie miała znaczącego wpływu na kwartalne wyniki finansowe spółki, aczkolwiek warto odnotować, że zmiany w tych obszarach działalności spółki były dla niej korzystne i przyczyniły się do poprawy wyników na dalszych poziomach rachunku zysków i strat – na poziomie operacyjnym odnotowano w 4 kwartalne 2010 roku ok. 0,5 mln zł straty wobec 10,2 mln zł straty w tym samym okresie 2009 roku, a na poziomie wyniku netto odnotowano ok. 0,7 mln zł zysku wobec ok. 9,8 mln zł straty przed rokiem.

Potwierdzeniem poprawy sytuacji finansowej GK Energoinstalu są również zmiany w zakresie przepływów pieniężnych, gdzie od dwóch kwartałów występują typowo rozwojowe warianty sald (dodatnie przepływy operacyjne pokrywające z nawiązką ujemne przepływy inwestycyjne i finansowe) wobec wskazujących na problemy w analogicznych okresach roku poprzedniego (wszystkie salda ujemne).

Ocena sytuacji finansowej
W skali roku GK Energoinstalu odnotowała wzrost sumy bilansowej o ok. 16%, co było efektem wzrostu aktywów trwałych o 12% i obrotowych o 21% (w 2010 roku GK Energoistalu powiększyła się o dwie spółki remontowe obsługujące sektor energetyczny). W strukturze aktywów niewielką przewagę posiadają składniki obrotowe majątku (ok. 54% aktywów ogółem), wśród których dominują należności i rozliczenia międzyokresowe (nieco ponad 70% aktywów obrotowych). Z kolei w ramach aktywów trwałych dominującą pozycją są składniki rzeczowe, w tym głównie budynki oraz maszyny i urządzenia (ponad 90% aktywów trwałych).

Wzrostowi aktywów odpowiadał po stronie pasywów 68% wzrost zadłużenia (zobowiązania krótkoterminowe +71%, a długoterminowe +59%) oraz 7% spadek wartości kapitałów własnych (strata netto za 2010 rok). W efekcie zmianie uległa również struktura pasywów – zmniejszył się udział kapitałów własnych do 56 z 69% na koniec 2009 roku. W strukturze zobowiązań nie zaszły istotne zmiany i nadal dług krótkoterminowy przeważa zdecydowanie nad długoterminowym (80% do 20%). Warto w tym miejscu odnotować, że tylko 2% zobowiązań GK Energoinstalu stanowią kredyty i pożyczki, co z punktu widzenia potencjalnych kosztów finansowych należy ocenić pozytywnie.

Biorąc pod uwagę analizę wskaźnikową sprawozdania finansowego za 2010 rok sytuację finansową GK Energoinstalu należy ocenić jako poprawną, przy czym można mieć również pewne zastrzeżenia:
- majątek obrotowy spółki na koniec 2010 roku przewyższał zobowiązania bieżące (wskaźniki likwidacyjne płynności – bieżący i szybki – są na poziomach ok. 1,5);
- wskaźnik płynności dochodowej (cash flow operacyjny/zobowiązania krótkoterminowe) poprawił się w relacji do poprzednich dwóch kwartałów i na koniec 2010 roku przyjmuje na powrót wartości dodatnie, choć na razie są one bardzo niskie (ok. 0,02);
- majątek trwały jest w pełni finansowany kapitałami długoterminowymi;
- kapitał obrotowy netto jest dodatni przewyższając nawet dość istotnie potrzeby spółki w tym zakresie (cykl obrotu kapitału obrotowego netto wynosi 80 dni przy cyklu konwersji gotówki, wyznaczającym okres zapotrzebowania na kapitał obrotowy, na poziomie ok. 32 dni); tak duża dysproporcja świadczy o pewnej nieefektywności w zakresie struktury kapitałowo-majątkowej spółki;
- in plus w odniesieniu do analizy kapitału obrotowego i poszczególnych cykli należy odnotować ich skrócenie w 4 kwartale 2010 roku po kilku kwartałach wydłużania się;
- w strukturze pasywów kapitał własny nadal przeważa nad zobowiązaniami, a w strukturze zobowiązań dominują zobowiązania nieoprocentowane, w związku z czym wyniki spółki nie są mocno obciążone kosztami obsługi zadłużenia;
- wskaźnik ogólnego zadłużenia jest na umiarkowanym poziomie 0,44, wskazując na pewne rezerwy finansowe;
- poszczególne wskaźniki rentowności po kilku kwartałach spadku uległy poprawie, przy czym dodatnią rentowność spółka odzyskała jedynie na działalności podstawowej (wynik brutto na sprzedaży/przychody).

Reasumując od strony zadłużenia i płynności GK Energoinstalu prezentuje się całkiem poprawnie. Sporo do poprawy jest natomiast w zakresie rentowności. W ostatnich miesiącach spółka podała szereg komunikatów dotyczących wygranych kontraktów oraz zapełnienia portfela zamówień na 2011 rok. W liście do akcjonariuszy prezes co prawda wskazuje na w dalszym ciągu nie do końca ustabilizowaną po ostatnim kryzysie sytuację na rynku, przy czym dostrzega jednocześnie symptomy jej poprawy. Dodatkowym impulsem do poprawy wyników w jego opinii ma być stworzone przez spółkę Centrum Innowacyjnych Technologii Laserowych. Z oceną tego projektu należy się wstrzymać jednak do wyników półrocznych, gdyż zgodnie z listem do akcjonariuszy jego realizację ukończono 31 marca 2011 roku a więc na wyniki za 1 kwartał jeszcze nie będzie miał on wpływu. Póki co w różnych komentarzach prasowych projekt ten jest przedstawiany jako innowacja na skalę światową, przy czym zasadniczy problem z innowacjami jest taki, że aby można było mówić o ich sukcesie wizja producenta musi pokryć się z wizją rynku. Jak na razie wiemy, że z przeprowadzonych badań opracowane przez spółkę technologie powinny wpłynąć na wzrost jakości wytwarzanych wyrobów. Pytanie tylko czy rynek zaakceptuje wyższą cenę za ten wzrost jakości i jakie będzie zapotrzebowanie na tego typu rozwiązania. Na razie nie pozostaje nic innego jak śledzić na bieżąco informacje płynące ze spółki odnośnie nowych kontraktów i oczekiwać nie tyle raportu za 1 kwartał (w nim biorąc pod uwagę informacje ze spółki raczej spodziewałbym się kontynuacji pozytywnych tendencji z końca 2010 roku), co raportu półrocznego, gdzie widać powinno być pierwsze efekty działalności Centrum Innowacyjnych Technologii Laserowych.

Link do wskaźników finansowych www.stockwatch.pl/gpw/energoin...

Ocena sytuacji rynkowej
Biorąc pod uwagę stosowane w serwisie metody wyceny akcje GK Energoinstalu na pierwszy rzut oka nie wydają się dobrą inwestycją (potencjał zmiany kursu -48%). Należy jednakże zauważyć, że wypadkowa ta wynika głównie z wycen księgowych, gdyż z racji kiepskich wyników finansowych, uzyskanych zwłaszcza w początkowych kwartałach 2010 roku, wyceny metodami dochodowymi i mnożnikowymi z uwzględnieniem zysków nie są możliwe lub dają bardzo niskie wartości. Warto w tym miejscu pamiętać, że w inwestycjach na rynku kapitałowym bardziej liczy się to co będzie aniżeli to co jest, a biorąc pod uwagę pozytywne tendencje z 4 kwartału 2010 roku, podpisywane w ostatnim czasie przez spółkę kontrakty oraz oczekiwaną przez zarząd stabilizację i w dalszej perspektywie poprawę sytuacji na rynku energetycznym (zwłaszcza w Niemczech gdzie spółka swego czasu realizowała sporo projektów) w 2011 roku należy oczekiwać poprawy jej wyników finansowych, co powinno przełożyć się również na wyższą wycenę jej akcji.

Link do wskaźników rynkowych www.stockwatch.pl/gpw/energoin... oraz...
wycen www.stockwatch.pl/gpw/energoin...

Powyższa treść przez 30 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
249
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 651
Wysłane: 5 czerwca 2011 22:08:51
Omówienie sprawozdania Energoinstal S.A za okres pierwszego kwartału 2011r.

Drugi kwartał z rzędu spółka poprawia przychody w porównaniu do odpowiadającego kwartału roku poprzedniego. Być może mamy do czynienia z trwałym wyjściem z dołka. Historyczny rozkład przychodów nie wykazuje trwałych tendencji,


kliknij, aby powiększyć


natomiast jeśli wziąć pod uwagę ilość realizowanych kontraktów i portfel zamówień to można powiedzieć, że najgorsze jest za spółką. Przychody wzrosły o 78%, czyli mniej niż wynosił wzrost w poprzednim kwartale, ale w spółce występuje pewna sezonowość sprzedaży. Z rachunku segmentowego wynika, że we wzroście sprzedaży partycypowały wszystkie zdefiniowane przez spółkę segmenty.

Rentowność sprzedaży utrzymuje się na poziomie zbliżonym do poprzedniego kwartału, czyli w granicach 12%. Niestety to nadal bardzo daleko do raportowanych w poprzednich okresach 20-25%, co nie do końca pozwala uzyskać pożądanych wynik netto. Średnioterminowa tendencja jest jednak pozytywna:


kliknij, aby powiększyć


Mogą nieco dziwić raportowane ujemne marże handlowe, ale grupa posiada w kosztach własnych stosunkowo wysokie koszty pracownicze. W 2010 roku sprzedaż była mała, spółka nie zdecydowała się na redukcję kadry, co nie pozwoliło się dźwignąć ponad próg rentowności.
Niestety do sprawozdania kwartalnego Energoinstal nie zwykł dołączać rachunku rodzajowego, więc ciężko w tym wypadku o dokładne liczby. Z raportowanego poziomu sprzedaży spółka zaraportowała ciupek ponad 6 milionów zysku brutto.

Wynik na sprzedaży jest mocno obciążany przez koszty zarządu. W tym kwartale zaraportowano 4,3 miliona w porównaniu do 0,58 kosztów sprzedaży. W porównaniu z okresem sprzed roku obserwujemy wzrost o 12%. Jak pokazuje poniższy wykres tendencja wydaje się być trwała:


kliknij, aby powiększyć


Wzrost kosztów zarządu da się jednak wytłumaczyć. Bardzo często obserwuje się sezonowy pik w IV kwartale, kiedy płacone są roczne premie, bonusy itp. Zwiększenie poziomu kosztów zarządu w pozostałych kwartałach może wynikać z przejęć dwóch podmiotów, których dokonano na przełomie I i II kwartału ubiegłego roku, co wpisuje się w przedstawiony wykres.

Pozostała działalność operacyjna miała istotny wpływ na wynik grupy. Saldo było dodatnie na kwotę ponad 200 tyś, głównie za sprawą rozliczenia dotacji, a także odwrócenia odpisów na należności.

Koszty finansowe były obojętne, ale salda wcale nie takie małe, bo są to kwoty w okolicy 0,5 miliona złotych. W omówieniu wyników wspomina się, że ujemny wynik, to wina kosztów obciążeń leasingowych, ale jeśli zerknąć na salda wyceny zawartych forwardów to widać, że te obciążyły wynik kwotą około 400 tys. Pytaniem jest w którym miejscu zaprezentowano ową zmianę. Nie ma znaczenia, czy te forwardy zrealizowano, czy tylko wyceniono, bo spółka nie stosuje rachunkowości zabezpieczeń i wszystko powinno przejść przez wynik, a miejsca są do tego w zasadzie dwa. Najpopularniejszym jest część finansowa, gdzie odnosi się także różnice kursowe, ale część spółek pozwala odnieść zmianę bezpośrednio na przychody. Noty do kosztów finansowych nie posiadamy, ale w sprawozdaniu rocznym nie ma w nich wyceny derywatów, w związku z czym można sądzić iż odnoszone jest w przychody. Z przepływów natomiast można wywnioskować, że zapłacono około 400 tyś odsetek, a różnice kursowe stanowiły 360 tyś przychodu.

Zysk brutto wyniósł 1,3 miliona złotych, ale podatek aż 0,9 MPLN, przez co wynik netto wygląda mało ciekawie.

Przepływy z działalności operacyjnej były niestety ujemne, bo większość gotówki ugrzęzła w rozliczeniach międzyokresowych. Przepływy z działalności inwestycyjnej są ujemne, czego można było się spodziewać, skoro program budowy centrum laserowego się nie zakończył. Przepływy finansowe były bliskie zera. Naliczone odsetki spłacono kredytami.

Pozycja gotówkowa spółki jest bezpieczna, co widać choćby po przyznawanym w serwisie ratingu. Kapitał obrotowy jest dodatni, w kasie znajduje się dużo gotówki, a spółka prawie nie posiada zapasów, co jest dość normalne jako podmiotu w dużej mierze działającego w usługach.

Spółka pomimo nadal raportowanej straty za 12 miesięcy notowana jest z premią wobec wartości księgowej, dzięki czemu automatyczne wyceny:
www.stockwatch.pl/gpw/energoin...

bazujące na metodach majątkowych wskazują na przewartościowanie. Na pierwszy rzut oka w bilansie nie ma się do czego przyczepić, ale warto pamiętać, że część należności pochodzi z kontraktów budowlanych. W tym przypadku raportuje się przychody w oparciu o poniesione koszty w relacji do budżetu takiego projektu. Zdarza się, że takowy jest przekraczany i część należności staje się fikcją. Rynek oczekuje 16 milionów powtarzalnego zysku netto. Takie wartości spółka w przeszłości raportowała, więc wycena nie wydaje się przesadzona.

Sporo się pisze o centrum laserowym i widać w raportach duży optymizm z tym związany. W mojej opinii projekt wcale nie jest jednak tak innowacyjny. Próby ze spawalnictwem laserowym prowadzono z powodzeniem na Politechnice Warszawskiej i WAT dawno temu, także z użyciem laserów włóknowych, choć zaskakująco mało informacji na ten temat można znaleźć w internecie. . To co mogło się zmienić to jedynie ekonomiczny sens inwestycji i moc maksymalna, natomiast pozostaje pytanie jakie są w przypadku takiego spajania przewagi? Optymizm powinien być raczej umiarkowany.

Powyższa treść przez 60 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

lucznik
0
Dołączył: 2009-07-09
Wpisów: 218
Wysłane: 2 kwietnia 2012 10:06:51 przy kursie: 9,20 zł
Witam
Proszę o omówienie sprawozdania Energoinstal SA za 2011 rok
The Dogs of deal.


rafsty
rafsty PREMIUM
10
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-02-19
Wpisów: 2 304
Wysłane: 4 kwietnia 2012 18:00:02 przy kursie: 8,84 zł
Omówienie skonsolidowanych wyników rocznych za 2011 dla GK Energoinstal.

Grupa pokazała bardzo ładny wynik, tłumacząc to efektami „zdecydowanych i dynamicznych działań poprawiających rentowność”. Nie do końca wiadomo, co to konkretnie znaczy, więc spróbujmy narysować bardziej szczegółowy obraz.


Pierwsza rzecz, jaką widać sprawozdaniu to ostry przyrost sprzedaży. Niewątpliwie firma pod tym względem rośnie, choć cykliczność jest ogromna.


kliknij, aby powiększyć


Spójrzmy jeszcze na strukturę popytu (w wartościach nominalnych) i jej ewolucję:
2010: kraj = 125,3m; eksport = 60,7m
2011: kraj = 127,7m; eksport = 119,5m.
Widać, że 96% przyrostu odbyło się zagranicą. Jeśli dalej spojrzymy na klientów, dla których realizowane są kontrakty eksportowe, okaże się, że „zagranica” znaczy „Niemcy”. Tu widzę zagrożenie i szansę. Zagrożenie wynika z faktu, iż gospodarka niemiecka cykliczny szczyt najprawdopodobniej ma już za sobą. Szansa, to otwierające się perspektywy w Polsce. Przy odrobinie szczęścia może gładko zadziałać dywersyfikacja geograficzna, a firma uniknąć kłopotów związanych z przeciążeniem zasobów (overtrading).

Ze wzrostem sprzedaży idzie w parze wzrost jej rentowności brutto. Osiągnięte 13% zbliża firmę do poziomów sprzed inwestycyjnego boomu, które można chyba lokować w okolicach 15%. Tu ważna rzecz, firma stosuje rachunkowść kontraktów długoterminowych, co oznacza, że zarówno wielkość sprzedaży, jak i osiągnięte rentowności po części są efektem szacunków, obmiarów i założeń budżetowych do projektów.

Biorąc pod uwagę wzrost sprzedaży (i to zagranicznej), zaimponowała mi skuteczność w utrzymywaniu w ryzach kosztów organizacji. Koszty sprzedaży i zarządu praktycznie nie drgnęły pozostając na poziomie odpowiednio: 2m i 17m. Linia pozostałych jest lekko dodatnia, a linia finansowa nie stanowi poważnego obciążenia. Trzeba tylko zwrócić uwagę, że duża część kosztów to leasing. Odsyłam również do poprzedniego omówienia w kwestii transakcji terminowych.

Bilans jeszcze zdrowy, ale dźwignia coraz większa. Dość gwałtownie przekroczyła 50%. „Widzi” to również rating Altmana ( www.stockwatch.pl/gpw/energoin... ), oceniając, że biznes wystawiany jest na coraz większe ryzyko.


kliknij, aby powiększyć


Ponadto wyraźny wzrost krótkoterminowych należności i zobowiązań handlowych oraz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych. To efekt zwiększonej skali działalności plus specyfiki związanej z kontraktami długoterminowymi.

Jeszcze lepiej widać to w operacyjnym cash flow. Z pozoru słabiutki. Ledwie +143 tysiące(!) złotych. Pamiętajmy jednak, że ok. -21m ugrzęzło w kapitale obrotowym. Ale wróci wraz z pomyślnym zakończeniem zleceń. Mimo to firma nie cierpi na brak gotówki. Na koniec roku w kasie było około 25m złotych.

Sądząc po wycenach ( www.stockwatch.pl/gpw/energoin... ) nie jest to szczególna okazja. Otwarta jest natomiast kwestia, jak firma zachowa się w przyszłości. To zaś zależy od trendów sektorowych w Niemczech i w Polsce. Pamiętajmy, że cykliczność biznesu jest wyraźna. Czy uda się płynnie przenieść ciężar działalności do Polski? Czy popyt polskiej energetyki nie zawiedzie? Ba! W związku z Atomasusstieg Zarząd podchodzi optymistycznie również do rozwoju popytu w Niemczech. Czy firma poradzi sobie na dwóch (załóżmy, że) intensywnych rynkach na raz?

To, co na pewno można o firmie powiedzieć dobrego, to że nie wchodzi w ten etap z balastem po przygodzie z budową dróg. To zdecydowanie nie ta branża, ale myślę, że prędzej czy później będzie się musiała zmierzyć z takimi konkurentami. Znów: z jednej strony to zaleta, ale z drugiej strony trzeba liczyć się z potencjalnie dużą determinacją głodnych sukcesu adwersarzy.

Powyższa treść przez 60 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

Avocado
Avocado PREMIUM
0
Dołączył: 2013-06-23
Wpisów: 372
Wysłane: 17 sierpnia 2016 17:54:02 przy kursie: 8,07 zł
prosze o analize wynikow spolki.

Tomasz Nawrocki
3
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2010-04-22
Wpisów: 729
Wysłane: 14 września 2016 09:24:01 przy kursie: 6,50 zł
OMÓWIENIE WYNIKÓW I SYTUACJI FINANSOWEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ ENERGOINSTAL S.A. (ENI) NA PODSTAWIE RAPORTU ZA 1 PÓŁROCZE 2016 ROKU

Zmiany z zakresie rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych
Po kiepskich wynikach w okresie styczeń-marzec 2016 r. GK Energoinstal nie popisała się również w 2kw notując pogorszenie w ujęciu r/r na wszystkich poziomach wynikowych rachunku zysków i strat. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży oraz zysk brutto na sprzedaży spadły r/r o 30% (marża utrzymała się na poziomie 6,8%), zysk netto na sprzedaży o 61% (głównie za sprawą kosztów sprzedaży, które wzrosły o 26% i przyczyniły się do wzrostu ogólnych kosztów administracyjnych o 3%), zysk operacyjny o 76% (znacznie większe r/r koszty netto na działalności pozostałej – -1,3 wobec -0,3 mln zł; głównie efekt kar naliczonych z tytułu nieterminowego usuwania usterek, przy czym Emitent kwestionuje ich zasadność i wysokość), zysk brutto o 91% (blisko 2x większe finansowe koszty netto – -1,2 wobec -0,6 mln zł), a po uwzględnieniu obciążeń podatkowych zysk netto o 95% (w tym dla akcjonariuszy o 108%).

W ujęciu narastającym za 6m sytuacja prezentuje się podobnie. I tak, skonsolidowane przychody spadły r/r o 28%, zysk brutto na sprzedaży o 32%, zysk netto na sprzedaży o 76%, zysk operacyjny o 52%, zysku brutto o 85%, a zysk netto o 90% (w tym dla akcjonariuszy o 123%).

Od strony wartościowej sytuację tę zobrazowano na wykresach poniżej (jednostka – tys. zł oraz %).


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Z punktu widzenia rachunku segmentowego (wykresy poniżej, jednostka – tys. zł oraz %) w analizowanym okresie sprawozdawczym (2kw) Grupa odnotowała pogorszenie przychodów w ramach wszystkich głównych segmentów (wyjątek stanowi działalność pozostała). Jednocześnie w podobnym kierunku generalnie podążyły wyniki oraz marże (tu wyjątek stanowi segment obrotu). Co istotne wyraźne spadki przychodów dotknęły dwa główne dotychczas obszary działalności, a więc usługi montażowe oraz obrót energią. Podobną sytuację można dostrzec również w ujęciu narastającym za 6m (wyjątek stanowi tu segment usług budowlanych, który za sprawą udanego 1kw nadal prezentuje się korzystnie).


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


W ujęciu geograficznym Grupa odnotowała za 6m wyraźny spadek sprzedaży r/r na rynek krajowy i rynki zagraniczne – odpowiednio -28% i -40%. Pod względem struktury swoją dominującą pozycję utwierdził rynek krajowy (86% udział w przychodach ogółem).

Patrząc się na tendencje wynikowe i efektywnościowe ENI w szerszej perspektywie czasowej [wykresy poniżej; ujęcie narastające za 12m; jednostka – tys. zł oraz %] widać ostatnio wyraźne pogorszenie w obszarze wynikowym, na które nakłada się postępujący od dłuższego czasu negatywny trend dot. poszczególnych wskaźników rentowności, w tym zwłaszcza w odniesieniu do działalności podstawowej.


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


W kontekście perspektyw wynikowych Grupy na kolejne okresy sprawozdawcze Sprawozdanie Zarządu nie jest zbyt treściwe. Co prawda mamy informację o szeregu realizowanych i pozyskanych kontraktów, ale bez podanych kwot i okresu realizacji trudno ocenić ich potencjalne przełożenie na wyniki ENI. Informacje o istotnych umowach podawane w systemie ESPI dotyczą z kolei głównie umów obrotu energią zawartych przez spółkę zależną ENIQ. W związku z tym kolejne główny wpływ na wyniki Grupy (poza obrotem energią) podobnie jak w poprzednich okresach generował będzie kontrakt EC Zofiówka. Oczywiście pewną szansą dla Grupy jest intensyfikacja prac dot. modernizacji polskiego sektora energetycznego, przy czym póki co w raportach publikowanych przez Emitenta można natknąć się głównie na żale, że jego innowacyjne usługi najczęściej przegrywają w rywalizacji z zagranicznymi kontrahentami.

Jeśli chodzi o sprawozdanie z przepływów pieniężnych ENI to w skali 2kw (wykres poniżej po lewej, jednostka – tys. zł) mamy do czynienia r/r ze znacznie mniejszym ujemnym saldem ogólnym (odpływ rzędu 2,3 wobec 28,6 mln zł). W decydującym stopniu wynikało ze znacznego ograniczenia negatywnego wyniku gotówkowego w obszarze operacyjnym (-1,6 wobec -38,6 mln zł przed rokiem; zaważyły tu dużo mniejsze korekty wyniku netto dot. głównie zapotrzebowania na kapitał obrotowy) oraz wpływy wobec wydatków netto w obszarze inwestycyjnym (0,7 wobec -9,3 mln zł). W obszarze finansowym natomiast Grupa wykazała wydatki netto rzędu 1,5 mln zł wobec wpływ środków przed rokiem na poziomie 19,3 mln zł.

Z perspektywy ujęcia narastającego za 12m zmiany te wpłynęły na wyraźne zmniejszenie negatywnego poziomu salda ogólnego; głównie za sprawą ograniczenia zapotrzebowania na kapitał obrotowy (korekty). Jednocześnie zmniejszeniu uległa dodatnia nadwyżka finansowa netto wydatki inwestycyjne netto oraz finansowe wpływy netto.


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Ocena sytuacji finansowej
Względem końca poprzedniego okresu sprawozdawczego suma bilansowa ENI nie uległa istotnym zmianom (wzrost o 1%), co po stronie aktywów wiązało się ze spadkiem wartości aktywów trwałych o 1% i wzrostem wartości aktywów obrotowych o 3% (wzrost należności i rozliczeń okazał się większy od spadku zapasów i środków pien.), a po stronie pasywów ze zmniejszeniem kapitału własnego o 6% i wzrostem zobowiązań ogółem o 6% (dług krótkoterminowy wzrósł o 9%, a długoterminowy spadł o 1%; dług oprocentowany wzrósł przy tym o 2% i stanowi obecnie 40% zadłużenia ogółem).

Przedstawione zmiany w zakresie głównych pozycji bilansowych wpłynęły nieco in minus na sytuację w zakresie ogólnej struktury kapitałowo-majątkowej Grupy, przy czym nadal pozostaje ona korzystna – nadwyżkowe pokrycie aktywów trwałych kapitałem stałym, w tym w pełni własnym (wykresy poniżej – aktywa po lewej, pasywa po prawej, jednostka – tys. zł). Jednocześnie jednak pogłębiła się negatywna sytuacja w zakresie struktury kapitału obrotowego netto, gdzie zwiększyła się luka między zapotrzebowaniem na kapitał obrotowy a jego bieżącym stanem powodując zwiększenie ujemnego salda płynności..


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Poszczególne relacje finansowe dotyczące płynności finansowej i zadłużenia są w przypadku ENI nadal na generalne bezpiecznych poziomach, aczkolwiek w analizowanym okresie uległy dalszemu pogorszeniu. Nie pozostało to bez wpływu na serwisowy rating bazujący na modelu Altmana, który obecnie wskazuje na poziom BB+.

Link do wskaźników finansowych www.stockwatch.pl/gpw/energoin...

Ocena sytuacji rynkowej
Na dzień prezentowanego omówienia serwisowe automaty wskazują na wyraźne niedowartościowanie akcji Energoinstalu na GPW. Głównie jest to efekt wysokich wycen mnożnikowych; wyceny dochodowe i majątkowe wskazują na mniejszy potencjał wzrostu. Należy w tym miejscu jednak zauważyć, że stosowane w serwisie automaty bazują na danych historycznych, a kurs rynkowy dyskontuje przyszłość. Stąd też niższa wycena rynkowa może być efektem spadkowych ostatnio tendencji wynikowych oraz coraz niższej efektywności działania Grupy. Bez istotnych zmian na tym polu raczej trudno będzie o przełom.

Link do wskaźników www.stockwatch.pl/gpw/energoin... oraz wycen www.stockwatch.pl/gpw/energoin...

>> …więcej analiz najnowszych raportów finansowych innych spółek jest tutaj

Przy okazji, na potrzeby badań naukowych, chciałbym prosić o wypełnienie prostej (mam przy najmniej taką nadzieję) ankiety dotyczącej kryteriów oceny reputacji spółek notowanych na giełdzie – link goo.gl/forms/oMFdtU8FmRpYy4zH2... Zróżnicowanie ocen poszczególnych kryteriów mile widziane:). Z góry dziękuję!
Powyższa treść przez 150 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

underground
0
Dołączył: 2012-04-25
Wpisów: 347
Wysłane: 22 kwietnia 2017 00:01:22 przy kursie: 1,97 zł
Istne szaleństwo - 16 kolejnych czarnych świec. bez jakiejkolwiek korekty zjazd z 4,68 zł. Wykres z stooqa robi wrażenie.
[URL=www.image-share.com/ijpg-3526-...
kliknij, aby powiększyć

Do tego mamy przebite w dniu dzisiejszym historyczne dno, a jeszcze w 2014 roku było ok. 15 zł.
Wg stooqa w akcjonariacie cala paleta TFI i OFE, a free float to już teraz tylko 2,1 mln zł. A dzisiejszy obrot prawie 0,5 mln sł.
Skala spadku porównywalna z latami 2006 - 2007.
Gdzie to się zatrzyma?
Edytowany: 22 kwietnia 2017 00:03

Avocado
Avocado PREMIUM
0
Dołączył: 2013-06-23
Wpisów: 372
Wysłane: 25 kwietnia 2017 20:32:47 przy kursie: 1,77 zł
w mojej opinii nie ma dla nich oczywistego ratunku. biznes przestal dzialac po boomie i nagle wyszlo, ze spolka nie ma na siebie pomyslu. przy tym wyniku i zadluzeniu, to chyba juz nawet nie ma konwenantow, ktorych by nie przekroczyli, wiec oczekiwalbym silnych dzialan ze strony bankow.

chyba ktos zle doradzil wlascicielom z tymi dywidendami, bo juz nie moze sie zrealizowac plan, zeby zjesc ciastko (wziac dywidende) i miec ciastko (sprzedac spolke na szczycie).

sasky
sasky PREMIUM
33
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2011-11-29
Wpisów: 2 661
Wysłane: 25 kwietnia 2017 20:52:02 przy kursie: 1,77 zł
Nie śledzę spółki, ale na wykresie z ATTrader.pl dobrze widać, że źródła pogromu należy szukać w raporcie rocznym (dostępny pod tym linkiem).


kliknij, aby powiększyć

Aven
0
Dołączył: 2017-04-04
Wpisów: 119
Wysłane: 7 czerwca 2017 14:39:41 przy kursie: 1,27 zł
Skąd się wziął ten dzisiejszy wystrzał? Jakas informacja ze spółki? W wiadomościach nic nie widzę Think


krewa
krewa PREMIUM
435
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-05-01
Wpisów: 8 120
Wysłane: 7 czerwca 2017 15:00:50 przy kursie: 1,27 zł
Technicznie walor dojrzał do odreagowania, pisaliśmy o tym w ostatniej dekadzie maja.
Cytat:
Trend spadkowy jest silny, chociaż stopniowo wytraca swój impet. Pojawiły się pierwsze zalążki pozytywnej dywergencji na RSI, co w połączeniu z drastycznym wyprzedaniem może poskutkować próbą odreagowania. [.......] Z uwagi na obowiązujący silny trend spadkowy należy spoglądać jednak w dół wykresu, w poszukiwaniu poziomów, które kupujący mogliby wykorzystać do zainicjowania korekty. Najbliższe poziomy docelowe, jakie da się wyznaczyć za pomocą zewnętrznych zniesień Fibonacciego to 1,07 zł oraz 0,62 zł.

wiadomosci.stockwatch.pl/czter...

Aven
0
Dołączył: 2017-04-04
Wpisów: 119
Wysłane: 7 czerwca 2017 15:07:25 przy kursie: 1,27 zł
Dzięki za odpowiedź. Jest jakiś sensowny sposób do oszacowania potencjalnego zakresu tej korekty?

krewa
krewa PREMIUM
435
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-05-01
Wpisów: 8 120
Wysłane: 7 czerwca 2017 20:44:26 przy kursie: 1,27 zł

kliknij, aby powiększyć


Naniosłem najbliższe strefy oporu na 3-miesięczny wykres. Najpoważniejszy opór plasuje się w najwyższej z zaznaczonych stref.
Spekula rządzi - średnia wartość transakcji to 1570 zł. Dzisiaj przemielili prawie 8% FF i zdechli na najbliższym oporze.

krewa
krewa PREMIUM
435
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-05-01
Wpisów: 8 120
Wysłane: 13 lipca 2017 19:09:32 przy kursie: 1,60 zł
ENERGOINS - analiza techniczna dla abonentów StockWatch.pl


kliknij, aby powiększyć

Sytuacja techniczna wymaga aktualizacji. Spadki stopniowo wytracały swój impet, co nie umknęło uwadze oscylatorów. Kreśleniu lokalnego dołka towarzyszyła pozytywna dywergencja między wykresem cenowy a przebiegiem linii RSI. Kolejny dołek wypadł powyżej poprzedniego, a tym samym pojawiła się szansa na rewersalową formację ORGR. Formację uwiarygadnia rozkład wolumenu - rynek dostrzegł jej potencjał i prawe ramię nakreślił na większym wolumenie.
Podczas dzisiejszej sesji doszło do pełnego ukształtowania formacji - popyt przełamał linię szyi ma sporym wolumenie. Konserwatywny pomiar pozwala zakładać, że wzrosty sięgną poziomu 2,30 zł. Jeżeli uwzględnimy górne i dolne ekstrema, to potencjalny zasięg wybicia wyczerpuje się w okolicy 2,70 zł.
Zanegować tę formację mogłoby jedynie zejście poniżej prawego ramienia, czyli poziomu 1,28 zł
Powyższa treść przez 21 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Edytowany: 13 lipca 2017 19:11

enthusiast
5
Dołączył: 2009-12-08
Wpisów: 167
Wysłane: 8 września 2017 12:17:13 przy kursie: 1,41 zł
Jest szansa na analizę raportu za drugi kwartał? Z odnienieniem do raportu rocznego, w którym spółka wykazała kilkanaście milionów straty.
Edytowany: 8 września 2017 12:18

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
249
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 651
Wysłane: 8 września 2017 12:48:14 przy kursie: 1,41 zł
Jest, ale raczej pod koniec sezonu ze względu na dość umiarkowane zainteresowanie tematem

enthusiast
5
Dołączył: 2009-12-08
Wpisów: 167
Wysłane: 8 września 2017 13:27:57 przy kursie: 1,41 zł
To może na szybko uda sie poruszyć kilka kwestii.

Interesuje mnie w jaki sposób raportowane są kontrakty typu EC Zofiówka, jego wartość to jakieś 500mln, ale ralizacja jest przewidziana na kilka lat. Chodzi mi o ogólny zarys jak w miarę realizacji kontraktu znajduje on odwzorowanie w zapisach w raporcie. Jak rozliczane są przychody i koszty w miarę realizacji kontraktu.

Dodatkowo w II kwartale:

1. Miało miejsce obniżenie warotści kontraktu na wykonanie bloku w Zofiówce z kwoty 507 do 500 mln, i teraz gdzie to jest pokazane w raporcie?

2. Pojawił się odpis na kwotę 7mln (Interbud-West), na poziomie zysku operacyjnego mamy stratę 10mln, starta brutto to 18 mln. Czy ten odpis jest wykazywany w pozostałej działalności operacyjnej?
Edytowany: 8 września 2017 13:28

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
249
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 651
Wysłane: 8 września 2017 15:34:56 przy kursie: 1,41 zł
To może w kolejności odwrotnej.

2. Interbu-West - spółka mówi o tym wprost w sprawozdaniu zarządu:

Cytat:
Ujemny wynik na pozostałej działalności operacyjnej spowodowany był przede wszystkim odpisem na
należności
z tytułu należnej dywidendy od spółki P.B.U. INTERBU-WEST Sp. z o.o. w kwocie 1.261 tys. PLN. Uwzględniając fakt, trudnej sytuacji finansowej spółki P.B.U. INTERBU-WEST Sp. z o.o.
potwierdzonej złożeniem przez ten podmiot wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania
układowego w ramach procesu wszczęcia restrukturyzacji na podstawie ustawy Prawo Restrukturyzacyjne, ENERGOINSTAL SA dokonał także odpisu na całkowitą wartość udziałów w w/w spółce (7.019 tys. PLN), co było głównym powodem straty na działalności finansowej.

I to się zgadza. W nocie 19 (Pozostałe koszty) jest odpis na sprawy sporne i należności w kwocie 2,125, gdzie mieści się 1,261 mln zł. W nocie 21 (koszty finansowe) jest Odpis aktualizujący wartość udziałów na dokładnie wskazaną kwotę.

1.Zofiówka Takie kontrakty, które są dłuższe niż jeden kwartał prezentuje się nieco inaczej niż normalną działalność usługową. W usługach krótkoterminowych wystawiasz fakturę po zakończeniu i pokazujesz przychód, a w międzyczasie ponosisz koszty związane z tą usługą która widać w rachunku wyników. Ale tak jest jak usługi są krótkie i nie zaburza to współmierności przychodów i kosztów.

Gdy kontrakt jest dłuższy to przez kilka kwartałów pokazywałbyś koszty jego realizacji bez przychodów i na koniec wysoką kwotę po wystawieniu faktury - sprzeczne z zasadą współmierności. Dlatego wprowadzono kontrakty długoterminowe (w UOR zwane umową o usługę budowlaną). W takim przypadku spółka zna kwotę przychodów (w końcu wygrała przetarg z kwotą określonej zapłaty). Gorzej jest z kosztami, bo te trzeba oszacować, ale przecież taki szacunek jest robiony już w momencie złożenia oferty w przetargu. A zatem znamy dokładne przychody kontraktu i jego szacunkowe/planowane koszty. W kontraktach długoterminowych nie musisz mieć dowodu sprzedaży żeby pokazać przychód. Sprzedaż rozpoznaje się proporcjonalnie do stopnia zaawansowania realizacji kontraktu, najczęściej mierzonego poniesionym kosztem. Przykład:
Składasz ofertę na 120 mln zł na budowę bloku energetycznego w ciągu roku. Szacujesz koszt na 100 mln i swoją marże na 20 mln zł. W pierwszym kwartale poniosłeś koszty na budowę w kwocie 25 mln zł. Zgodnie z szacowanym zaawansowaniem masz 25 proc. roboty, więc pokazujesz 30 mln zł przychodów (25 proc. wartości kontrkatu). Gdy wszystko idzie zgodnie z planem (budżet kosztowy się zgadza) to nie ma problemu - masz stałą rentowność w czasie.

Problemy rozpoczynają się gdy źle oszacowałeś poziom kosztów. Jeśli są mniejsze niż zakładane w budżecie to na koniec, przy finalnym rozliczeniu rośnie marża, bo koszt wychodzi niższy, a przychód taki jaki planowałeś. To jednak raczej mało spotykana sytuacja :)

Częściej jest tak, że kontrakt jest źle sformatowany po stronie kosztowej. Wtedy zasady rachunkowości nakazują weryfikację budżetu i wychodzą cuda w rentowności. Przykład.
Masz ten sam kontrakt. PO 1 kw. koszty 20 i przychody 30. W drugim kwartale poniosłeś też 25 mln kosztów okazuje się, że jednak wykonanie będzie droższe i w sumie wydasz na realizację nie 100, a 110 mln zł. Trzeba dokonać weryfikacji kontraktu. Dotychczasowy koszt to łącznie 50 mln zł, ale już na 110 mln budżetu. Stopień zaawansowania wychodzi więc na poziomie 45,5 proc. a nie 50 proc. Wobec tego przychody jakie możesz wykazać to 45,5 proc. ze 120 mln zł czyli 54,54 mln zł. W pierwszym kwartale pokazałeś 30, to na drugi kwartał zostaje do wykazania 24,54. Rentowność działalności spadła z 20 proc. w 1 kw. do -1,8 proc. w drugim kwartale. Jeśli dalej wszystko idzie zgodnie z planem, to masz w kolejnym kwartale 25 mln kosztów i rozliczenie wygląda tak:

koszty łącznie -75 mln zł na 110 wszystkich czyli 68 proc. zaawansowania
przychody łącznie - 68 proc. ze 120 mln zł, czyli 81,8 mln zł.

A zatem w 3 kwartale:
koszty kwartału 25 mln zł
przychody kwartału = 81,8 mln zł - 24,54 mln zł - 30 mln zł = 27,27 mln zł
rentowność 3 kwartału: 8,3 proc. czyli taka jak całego kontraktu 10/120

Samo zmniejszenie wartości kontraktu raczej na wyniki mocno nie wpływa. Spółka czegoś nie zrobi, nie dostanie kasy, ale też nie poniesie kosztów. Po prostu będzie ten kontrakt krócej realizować i tyle.

Może wobec tego wyjaśnienia pełne omówienie nie jest potrzebne?
Edytowany: 8 września 2017 15:36

enthusiast
5
Dołączył: 2009-12-08
Wpisów: 167
Wysłane: 10 września 2017 21:08:54 przy kursie: 1,41 zł
Piękne dzięki za wpis. Nie ma potrzeby robienia omówienia.

Avocado
Avocado PREMIUM
0
Dołączył: 2013-06-23
Wpisów: 372
Wysłane: 12 września 2017 10:23:01 przy kursie: 1,37 zł
prosze o przeklasyfikowanie firmy z "PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA I BUDOWLANO-MONTAŻOWA » BUDOWNICTWO" na "ENERGETYKA", poniewaz firma ma 75% przychodow z handlu energia i jest to jedyna czesc dzialalnosci pokazujace dodatnie marze.

sprawa jest dla mnie tym bardziej niewygodna, ze jest to przez spolke corke, w ktorej kontrola nie jest czysta, tylko w porozumieniu ze swoimi wlascicielami, co IMHO moze powodowac dwuznaczne sytuacje.

tym bardziej, ze cala reszta biznesu pokazuje marze ~-25%.

nie do konca rozumiem tez, dlaczego spolka ma placic wlascicielowi, jako osobie fizycznej ~2 mPLN/polrocze - jaka jest natura tych kosztow? a moze to jakies oplaty za WNiP (np. znak firmowy), ktory na dzisiaj przy tak ujemnej marzy ma juz tylko wartosc symboliczna.

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
1 2 3 4 5 6 7

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 1,111 sek.

PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +169,35% +33 870,53 zł 53 870,53 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło