pixelg
PEP - Spółki od A do Z - GPW - Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

1 2 3 4 5 6 7 8 9

PEP [PEP]

AKTUALNY KURS: 83,30 zł (-3,14%) 13-04-2021 16:49
Jarbas
0
Dołączył: 2008-07-30
Wpisów: 1 169
Wysłane: 2 marca 2009 19:42:13 przy kursie: 19,76 zł
Data sporządzenia: 2009-03-02
Skrócona nazwa emitenta
PEP
Temat
Nabycie akcji Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Polish Energy Partners Spółka Akcyjna ("Spółka") informuje, że w dniu 2 marca 2009 roku Spółka otrzymała zawiadomienie, zgodnie z którym Generali OFE ("Generali") nabyła akcje Spółki, w wyniku czego na dzień 2 marca 2009 roku Generali posiada 2.712.837 akcji Spółki, co stanowi 14,43% ogólnej liczby akcji Spółki oraz 14,43% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Przed nabyciem akcji Spółki skutkującym wzrostem udziału Generali w Spółce o ponad 2% w stosunku do ilość poprzednio notyfikowanej, Generali posiadało 2.677.837 akcji Spółki, co stanowiło 14,25% kapitału zakładowego Spółki i uprawniało do 2.677.837 głosów na walnym zgromadzeniu, stanowiących 14,25% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Zgodnie z przekazaną Spółce informacją, Generali w perspektywie najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza zwiększenia lub zmniejszenia stanu posiadania akcji Spółki w zależności od rozwoju sytuacji rynkowej i ekonomicznej Spółki.
OFE ma kase... ZUS chce czy nie chce przelewać musi a OFE coś z tym robić. W tym przypadku Generali dokupiło... ale w tym przypadku nie musiało a chciało...
Podobają mi się takie informacje bo to też mój Indywidualny Fundusz Emerytalny (IFE) ;)

martinezo
0
Dołączył: 2008-11-23
Wpisów: 498
Wysłane: 5 marca 2009 15:01:52 przy kursie: 19,49 zł
Pokazało się fajne info na temat sprzedaży udziałów w farmach wiatrowych:


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2009
Data sporządzenia: 2009-03-05
Skrócona nazwa emitenta
PEP
Temat
Zawarcie umów sprzedaży udziałów z RWE Renewables Polska Sp. z o.o.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Polish Energy Partners S.A. (“PEP") niniejszym informuje, że w dniu 5 marca 2009 roku, została podpisana w imieniu PEP z RWE Renewables Polska Sp. z o.o. ("RRP"):

1) warunkowa umowa sprzedaży ("Umowa Sprzedaży PWS") 60 udziałów w Park Wiatrowy Suwałki Sp. z o.o. ("PWS");

oraz

2) warunkowa umowa sprzedaży 54 udziałów ("Umowa Sprzedaży PWT") w Park Wiatrowy Tychowo Sp. z o.o. ("PWT"),

stanowiących odpowiednio 30% kapitału zakładowego w każdej ze spółek.

Wejście w życie Umowy Sprzedaży PWS uwarunkowane jest (warunki zawieszające):

- rejestracją przez Sąd Rejestrowy zmiany Umowy Spółki PWS w sposób określony w Umowie Sprzedaży PWS;

- wyrażeniem przez bank finansujący działalności PWS zgody na zbycie udziałów w PWS oraz spłatę przez PWS pożyczek udzielonych przez PEP.

Wejście w życie Umowy Sprzedaży PWT uwarunkowane jest (warunek zawieszający) rejestracją przez Sąd Rejestrowy zmiany Umowy Spółki PWT w sposób określony w Umowie Sprzedaży PWT.

Z tytułu sprzedaży udziałów w PWS RRP zapłaci na rzecz PEP łączną kwotę 6.500 tys. zł, płatną w następujący sposób: 1/3 ceny (2.145 tys. zł) w dniu sprzedaży udziałów, zaś 2/3 ceny (4.355 tys. zł) dniu rozpoczęcia działalności przez farmę wiatrową Suwałki. Za udziały w PWT RRP zapłaci PEP łącznie kwotę 5.500 tys. zł, płatne w ten sposób, że: kwota 27 tys. złotych płatna będzie w dniu sprzedaży udziałów, kwota 1.800 tys. złotych płatna będzie po zmianie pozwolenia na budowę farmy wiatrowej Tychowo oraz zawarciu przez PWS umowy na przyłączenie farmy wiatrowej Tychowo do sieci elektroenergetycznej, zaś kwota 3.673 tys. złotych płatna będzie w dniu rozpoczęcia działalności przez farmę wiatrową Tychowo.

Łączna wartość przychodów PEP z tytułu realizacji Umowy Sprzedaży 30% udziałów w PWS i PWT wyniesie 12.000 tys. złotych, co proporcjonalnie nieznacznie przewyższa kwotę pierwotnej premii zrealizowanej na sprzedaży 70% udziałów w tych spółkach. Transakcja rozpoznana zostanie przez PEP w wynikach kwartału w którym wejdą w życie Umowy Sprzedaży, co przewidywane jest na I kwartał 2009 roku.

Na podstawie każdej z Umów Sprzedaży, PEP zobowiązany do udzielania RRP w procesie budowy, odpowiednio, farmy wiatrowej Suwałki i farmy wiatrowej Tychowo, zaś w przypadku braku takiego wsparcia odpowiedzialny będzie za dodatkowe koszty poniesione przez PWS lub PWT w związkiem z brakiem wsparcia, jednakże nie więcej niż do kwoty 4.355 tys. zł – w przypadku PWS oraz nie więcej niż 3.673 tys. zł – w odniesieniu do PWT.

Transakcja będzie miała następujący wpływ na sprawozdania skonsolidowane PEP:

Przychody ze sprzedaży – 0 mln złotych
EBITDA – 0 mln złotych
Skorygowana EBITDA – 11,8 mln złotych
Przychody Finansowe – 12,0 mln złotych
Koszty Finansowe – 0,2 mln złotych
Zysk netto – 9,5 mln złotych

Ponadto, w związku z realizacją transakcji PEP otrzyma natychmiastowy zwrot pożyczek wspólniczych udzielonych PWS i PWT w łącznej kwocie (bez uwzględnienia odsetek) ok. 32.000 tys. zł. Środki te zostaną przeznaczone na inwestycje w projekty w zakresie energetyki odnawialnej.

Sprzedaż mniejszościowego pakietu w PWS i PWT jest elementem strategii PEP łączącej zachowywanie pełnych udziałów w części developowanych farm wiatrowych z realizowaniem maksymalnej premii na sprzedaży udziałów w wybranych farmach wiatrowych. Zarząd PEP na bieżąco dokonuje analizy sytuacji rynkowej, by :
a. powyższa relacja była jak najbardziej korzystna dla akcjonariuszy zarówno w krótkim jak i długim okresie
b. zasoby finansowe, ludzkie i organizacyjne PEP były angażowane w realizację projektów w sposób jak najbardziej efektywny

W związku z powyższym, decyzja sprzedaży udziałów PWS i PWT została podjęta w celu szybszej realizacji zysków dla akcjonariuszy oraz umożliwienia zwiększenia koncentracji zasobów na realizacji projektów będących 100 % własnością PEP.

Łączna wartość Umowy Sprzedaży PWS oraz Umowy Sprzedaży PWT nie przekracza 10% kapitałów własnych PEP.

Powoli do celu

del20110217
0
Dołączył: 2008-12-29
Wpisów: 211
Wysłane: 12 marca 2009 15:34:43 przy kursie: 19,50 zł
to w tej spółce lubię - realizuje strategie naprawdę, bez ściemy

Polish Energy Partners Spółka Akcyjna („Spółka” lub „PEP”) informuje, iż w dniu 12 marca 2009 Spółka otrzymała podpisany egzemplarz kolejnego aneksu („Aneks”) do "Umowy Współpracy Gospodarczej w Zakresie Przygotowania Projektów Zespołów Turbin Wiatrowych" z 15 marca 2004 roku („Umowa”) z EPA Sp. z o.o. („EPA”). Aneks podwaja sumaryczną wielkość projektów objętych prawem pierwokupu po zdefiniowanej cenie z 300 MW do 600 MW. Zgodnie z Umową, Spółka i EPA wspólnie przygotowują projekty farm wiatrowych oraz ponoszą koszty tego procesu. Spółka posiada prawo pierwokupu wszystkich projektów farm wiatrowych przygotowanych na bazie Umowy. Aneks umożliwia obu partnerom dalsze rozwijanie współpracy i zyskowny wzrost w niezwykle atrakcyjnym sektorze energii odnawialnej. Obaj Partnerzy zamierzają kontynuować pogłębianie współpracy i poszerzanie portfela przygotowywanych projektów wiatrowych. Podpisany aneks jest istotnym krokiem na drodze do osiągnięcia przez PEP deklarowanych celów w zakresie rozwoju energetyki wiatrowej do roku 2014. O zawarciu poprzednich aneksów do Umowy, PEP poinformował raportem bieżącym nr 34/2007 z dnia 23 maja 2007 roku oraz raportem bieżącym nr 13/2006 z dnia 14 marca 2006 roku.

pozdr
Edytowany: 12 marca 2009 15:35


Jarbas
0
Dołączył: 2008-07-30
Wpisów: 1 169
Wysłane: 19 marca 2009 16:07:06 przy kursie: 21,00 zł
Data sporządzenia: 2009-03-18

Nabycie akcji Spółki

Polish Energy Partners Spółka Akcyjna ("Spółka") informuje, że w dniu 18 marca 2009 roku Spółka otrzymała zawiadomienie, zgodnie z którym Nordea Otwarty Fundusz Emerytalny ("Nordea") nabył akcje Spółki, w wyniku czego na dzień 17 marca 2009 roku Nordea posiada 946.139 akcji Spółki, co stanowi 5,03% ogólnej liczby akcji Spółki oraz 5,03% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Przed nabyciem akcji Spółki skutkującym wzrostem udziału Nordea w Spółce do ponad 5% kapitału zakładowego, Nordea posiadała 936.139 akcji Spółki, co stanowiło 4,98% kapitału zakładowego Spółki i uprawniało do 936.139 głosów na walnym zgromadzeniu, stanowiących 4,98% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.


No masz...
Mój indywidualny fundusz emerytalny też zwiększył zaangażowanie ;)

Jarbas
0
Dołączył: 2008-07-30
Wpisów: 1 169
Wysłane: 22 marca 2009 12:15:58 przy kursie: 21,50 zł
Data sporządzenia: 2009-03-20

Zbycie akcji Spółki

Treść raportu:
Polish Energy Partners Spółka Akcyjna ("Spółka") informuje, iż Spółka otrzymała informację, zgodnie z którą Pan Stephen Klein – Przewodniczący Rady Nadzorczej, zbył na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie akcje Spółki, w ten sposób, że w dniu 19 marca 2009 roku zbytych zostało (i) 79 akcji Spółki po 20,45 zł za jedną akcję, (ii) 10 akcji Spółki po 20,30 zł za jedną akcję, (iii) 800 akcji Spółki po 20,25 zł za jedną akcję, (iv) 37.804 akcji Spółki po 20,20 zł za jedną akcję, (v) 1.192 akcji Spółki po 20,40 zł za jedną akcję oraz (vi) 115 akcji Spółki po 20,29 zł za jedną akcję


Zamiast pracować pogrywa sobie... ;)
Pewnikiem zbierał środki na inne okazje ;)

Domi
0
Dołączył: 2008-11-17
Wpisów: 27
Wysłane: 22 marca 2009 17:26:41 przy kursie: 21,50 zł
Ciekawa sprawa bo dopiero co mowili, ze cena nie odzwierciedla wartosci godziwej spolki...

Depcio
0
Dołączył: 2009-02-11
Wpisów: 24
Wysłane: 23 marca 2009 13:52:14 przy kursie: 22,78 zł
Pan Przewodniczący zawsze sprzedawał - jak tylko dostaje nowe akcje z programu opcyjnego to sprzedaje je w pierwszym mozliwym terminie. Taka strategia widac. Sprzedawal rok temu po 35zl - ludzie sie dziwili, sprzedaje teraz - tez sie dziwia. A przeciez grunt to dywersyfikacja!

del20110217
0
Dołączył: 2008-12-29
Wpisów: 211
Wysłane: 5 kwietnia 2009 08:54:46 przy kursie: 23,20 zł
witam,
informacyjnie przsyłam zestawienie ofe i ich stan posiadania PEP na dzień 31.12.2008 - można dorzucić do Akcjonariatu, pozycje, których nie ma
ING 666 758
POLSAT 306 287
POCZTYLION 88 826
NORDEA 897 318
WARTA 141 683
BANKOWY 174 963
GENERALI 2 590 070
AXA 332 440

del20110217
0
Dołączył: 2008-12-29
Wpisów: 211
Wysłane: 15 kwietnia 2009 21:23:02 przy kursie: 22,80 zł
RWE w Polsce chce zainwestować 2,5 mld euro
energetyka.wnp.pl/rwe-w-polsce...

Grupa RWE zamierza zainwestować w Polsce prawie 2,5 miliarda euro - mówi dr Filip Thon, prezes RWE Polska
- Zrealizowane już i planowane inwestycje, m.in. w farmy wiatrowe i elektrownie węglową w Polsce wynoszą 2,5 miliarda euro. RWE staje się tym samym jednym z największych inwestorów w Polsce - mówi dr Filip Thon, prezes RWE Polska.
...
Ponadto, w Polsce RWE inwestuje w farmy wiatrowe o łącznej mocy 730 megawatów i staje się jednym z najważniejszych uczestników rynku energii odnawialnej.

- Dzięki temu moc elektrowni wiatrowych podłączonych do polskiej sieci wzrośnie ponad dwukrotnie w stosunku do stanu z końca 2007 roku - dodaje Filip Thon.

Prezes RWE Polska podkreśla, że budowa elektrowni wiatrowych jest istotna dla polskiego rynku energii odnawialnej. W miarę dostosowywania polskiego prawa do dyrektyw Komisji Europejskiej, zapotrzebowanie na energię odnawialną w Polsce wrośnie dramatycznie - z poziomu 5,8 TWh w 2007 roku do 13,4 TWh przewidywanych w roku 2010 i będzie stanowiło odpowiednio 5,1 proc. i 10,4 proc. całej energii dostarczanej odbiorcom końcowym.

del20110217
0
Dołączył: 2008-12-29
Wpisów: 211
Wysłane: 20 kwietnia 2009 16:24:13 przy kursie: 22,70 zł
RWE zainwestuje ok. 0,5 mld euro w energię wiatrową do 2015 r.

20.4.Warszawa (PAP) - RWE zainwestuje w polską energetykę wiatrową
około 0,5 mld euro do roku 2015. We wrześniu br. odda do użytku
pierwszą farmę wiatrową - powiedział w poniedziałek na konferencji
prasowej Kevin McCullough, członek zarządu RWE Innogy.

"Polska to dla nas jeden z najważniejszych rynków regionu - ma
najlepsze warunki wietrzne w Europie Środkowo-Wschodniej do
instalowania turbin wiatrowych" - powiedział McCullough. "Do roku
2020 Polska potrzebuje 15 proc. energii odnawialnej. Chcemy
odgrywać znaczącą rolę w sektorze energii wiatrowej w Polsce" -
dodał.

Do roku 2015 RWE planuje mieć podłączone lub w budowie 300 MW
energii wiatrowej. ?

W połowie kwietnia ruszyła pierwsza inwestycja RWE Polska?w
energetykę wiatrową - Park Wiatrowy Suwałki.

"Pierwsze turbiny już stoją na terenie gmin Suwałki i Jeleniewo" -
powiedział McCullough.

Dodał, że co tydzień montowane są dwie, trzy nowe. Cała
inwestycja to 18 turbin wiatrowych, każda o mocy 2,3 MW, co
łącznie da 80 mln kWh energii elektrycznej rocznie. "To tyle, ile
zużywa 40 tys. gospodarstw domowych o średnim statystycznym
zużyciu, tj. 2000 kWh" - wyjaśnił McCullough.

Druga farma wiatrowa, jaką zbuduje RWE Polska, powstanie w
Tychowie. Stanie tam 15 turbin o mocy 2,3 MW każda. Planowe
zakończenie inwestycji to rok 2010.

"Kolejne inwestycje planujemy na Mazurach, Pomorzu i w
województwie wielkopolskim" - powiedział McCullough.

RWE należy do piątki największych firm energetycznych w Europie.
Specjalizuje się w wytwarzaniu, przesyle, dystrybucji oraz
sprzedaży prądu i gazu. Zatrudnia 66 tys. osób, zaopatruje 14 mln
klientów w prąd, a 6 mln w gaz.

W 2008 r. przychody RWE wyniosły 49 mld euro. Największymi
firmami z grupy RWE w Polsce są: RWE Polska (sprzedaje energię)
oraz RWE Stoen Operator (zarządza warszawską siecią
elektroenergetyczną). (PAP)


Jarbas
0
Dołączył: 2008-07-30
Wpisów: 1 169
Wysłane: 24 kwietnia 2009 09:55:25 przy kursie: 25,36 zł
Coś drgnęło na funduszu emerytalnym ;)

del20110217
0
Dołączył: 2008-12-29
Wpisów: 211
Wysłane: 24 kwietnia 2009 17:37:19 przy kursie: 25,36 zł
Jarbas napisał(a):
Coś drgnęło na funduszu emerytalnym ;)


w poniedziałek wyniki Dancing

Jarbas
0
Dołączył: 2008-07-30
Wpisów: 1 169
Wysłane: 28 kwietnia 2009 09:07:24 przy kursie: 25,00 zł
W okresie styczeń-marzec spółka osiągnęła 32,7 mln zł przychodów, wobec 23,6 mln zł rok temu

rafsty
rafsty PREMIUM
9
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-02-19
Wpisów: 2 300
Wysłane: 28 kwietnia 2009 11:06:01 przy kursie: 25,00 zł
Ponadto poprawili rentowność już na poziomie gross margin, plus wynik na działalności finansowej (sprzedaż udziałów w projektach wiatrowych). Koszty ogólnego zarządu pod rygorystyczną kontrolą. Słowem - jest bardzo fajnie :)

Jarbas
0
Dołączył: 2008-07-30
Wpisów: 1 169
Wysłane: 29 kwietnia 2009 10:48:40 przy kursie: 27,49 zł
hello1

EDIT: Deczko zredukowałem, obawy mam że po takich wystrzałach przychodzi ochłodzenie ... ;)
Za to samo jest szansa wyjdzie więcej akcji i łącznie IFE spęcznieje ;)
Edytowany: 29 kwietnia 2009 12:35

rafsty
rafsty PREMIUM
9
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-02-19
Wpisów: 2 300
Wysłane: 29 kwietnia 2009 12:30:16 przy kursie: 27,49 zł
Wczoraj małe potknięcie, bo wszyscy gadali o zarazie, że niby przedostała się na parkiet. Ale potem okazało się, że to świńska grypa, a nie ospa wietrzna, więc z wiatrakami to nie ma nic wspólnego... ;) I proszę, jaki wystrzał!

afro87
0
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2009-04-13
Wpisów: 343
Wysłane: 12 maja 2009 16:07:21 przy kursie: 28,60 zł
w czwartek walne. jakieś pomysły ?
Pozdrawiam Kuba

Jarbas
0
Dołączył: 2008-07-30
Wpisów: 1 169
Wysłane: 12 maja 2009 16:21:08 przy kursie: 28,60 zł
Pep tak ma że kiśnie całą sesje a na koniec podskoczy ;)

afro87
0
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2009-04-13
Wpisów: 343
Wysłane: 12 maja 2009 16:25:06 przy kursie: 28,60 zł
właśnie widzę - małe obroty ale niedługo się to zmieni :D
Pozdrawiam Kuba

rafsty
rafsty PREMIUM
9
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-02-19
Wpisów: 2 300
Wysłane: 13 maja 2009 00:28:29 przy kursie: 28,60 zł
Ponieważ?

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,658 sek.

AD.bx ad3a
PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +156,86% +31 371,74 zł 51 371,74 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d