pixelg
REDAN - Spółki od A do Z - GPW - Forum StockWatch.pl
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

1 2 3 4 5

REDAN [RDN]

AKTUALNY KURS: 0,57 zł (+4,01%) 10-05-2021 17:00
Asti
0
Dołączył: 2011-10-31
Wpisów: 2
Wysłane: 13 listopada 2011 22:33:29 przy kursie: 3,42 zł
Przed Redanem najlepszy dla branży miesiąc sprzedażowy, czyli grudzień. Dlatego nie widzę powodów, by Redan nie wykonał ostatniej prognozy - uwaza Renata Miś, analityk AmerBrokers

Asti
0
Dołączył: 2011-10-31
Wpisów: 2
Wysłane: 6 grudnia 2011 22:29:17 przy kursie: 3,19 zł
NWZ Redanu zdecyduje 21 grudnia o skupie do 1 mln akcji za maks. 6 mln zł

Kod:
mod: proszę dodawać linki do źrodła
Edytowany: 7 grudnia 2011 07:57

Pinki
0
Dołączył: 2009-09-15
Wpisów: 252
Wysłane: 19 stycznia 2012 15:50:59 przy kursie: 2,54 zł
www.bankier.pl/wiadomosc/Przyc...


Przychody ze sprzedaży grupy Redan wzrosły o 18% w skali roku do 381,8 mln zł w 2011 r. Tym samym spółka zrealizowała prognozę przychodów za ub. rok, poinformował Redan w komunikacie....

fredi
0
Dołączył: 2011-08-17
Wpisów: 2
Wysłane: 1 lutego 2012 10:19:16 przy kursie: 3,10 zł
Teoretycznie spólka która kupuje w euro czy dolarach powinna teraz rosnąć jak te waluty tanieją a stoi jak zaklęta. Wiem pewnie napiszecie ze słabe wyniki ale są spółki duzo gorsze i rosną.

kolega
kolega PREMIUM
4
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2010-10-16
Wpisów: 258
Wysłane: 10 lutego 2012 20:05:51 przy kursie: 3,10 zł
zbycie przez współmałżonka Pana Sylwestra Cacka w dniu 6 lutego 2012 r. 286.400 akcji Redan SA po średniej cenie 2,50 zł za jedną akcję

gpwinfostrefa.pl/palio/html.ru...

Tomasz Nawrocki
3
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2010-04-22
Wpisów: 729
Wysłane: 24 lutego 2012 09:58:05 przy kursie: 2,95 zł
Omówienie sprawozdania finansowego GK Redan (GKR) za 4 kwartał oraz cały 2011 rok

Zmiany z zakresie rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych
Po słabym 3kw przed GKR stało nie lada wyzwanie na ostatnie trzy miesiące ubiegłego roku kalendarzowego aby sprostać, i tak już zweryfikowanej w dół, prognozie całorocznych wyników na 2011r. Niestety, jakkolwiek wyniki uzyskane przez Grupę w 4kw 2011r były lepsze aniżeli we wcześniejszym – jesiennym – okresie sprawozdawczym, to w ujęciu narastającym okazały się niższe od planowanych.:
- najbliżej wykonania prognozy GKR była na poziomie sprzedaży – w ostatnim kwartale 2011r uzyskała ona 16-proc. wzrost przychodów (z ok. 102 do 119 mln zł), co pozwoliło osiągnąć w ujęciu narastającym poziom 380 mln zł (o 17% więcej niż w 2010r), a więc tylko 2 mln zł mniej niż zakładała prognoza.
- na poziomie zysku brutto na sprzedaży, tak w ujęciu kwartalnym jak i rocznym, Grupa odnotowała r/r podobną progresję w wysokości odpowiednio 18% (z ok. 49 do 57 mln zł) i 19% (z ok. 147 do 175 mln zł), co pozwoliło na uzyskanie wzrostu marży procentowej – w ujęciu kwartalnym r/r z 47,9 do 48,3%, a narastająco za 4kw z 45,5 do 46%;
- z uwagi na ciągły rozwój sieci sprzedaży (wzrost powierzchni handlowej o 24% – 26% rynek dyskontowy i 20% modowy) ogólne koszty administracyjne utrzymały tempo wzrostu z poprzednich kwartałów na poziomie ok. 20-21%, co istotnie in minus wpłynęło na tempo zmian na poziomie wyniku netto na sprzedaży – w 4kw 2011r GKR zanotowała wzrost zysku r/r tylko o 8% (z ok. 8 do 8,7 mln zł), a w ujęciu narastającym jego spadek o 6% (z ok. 11,6 do 10,9 mln zł) – oraz procentowej marży netto na sprzedaży – w 4kw u.r. spadła ona r/r z 7,9 do 7,3%, a w ujęciu narastającym z 3,6 do 2,9%.
- pozostała działalność operacyjna, tak w ujęciu kwartalnym jak i rocznym, była per saldo na minusie (głównie za sprawą ujemnego salda niedoborów niezawinionych związanych z przeprowadzaniem inwentaryzacji towarów), przy czym minusy te były nieco mniejsze niż w porównywalnych okresach 2010 roku; w efekcie na poziomie operacyjnym Grupa zaraportowała w 4kw 2011r ok. 8,1 mln zł zysku operacyjnego wobec 7,1 mln zł przed rokiem (wzrost o 15%), a w całym 2011r 9,2 mln zł zysku wobec 9,7 mln zł przed rokiem (spadek o 6%);
- podobnie jak w poprzednim okresie sprawozdawczym niekorzystnie dla dalszych poziomów wyników finansowych GKR okazały się głównie zmiany w zakresie różnic kursowych w ramach działalności finansowej (-2,5 wobec -0,7mln zł w ujęciu kwartalnym oraz -4,6 wobec -1,8 mln zł w ujęciu rocznym) – Grupa importuje praktycznie cały towar dla części modowej (walutą rozliczeniową jest dolar amerykański) oraz dodatkowo w znaczącej większości denominuje w euro czynsze w sieci sklepów segmentu modowego; w rezultacie na poziomie brutto GKR odnotowała kwartalny zysk w wysokości ok. 5,6 mln zł wobec ok. 6,4 mln zł przed rokiem (spadek o 13%), a na poziomie netto ok. 3,7 mln zł wobec ok. 3,8 mln zł przed rokiem (spadek o 1%); w ujęciu narastającym na poziomie brutto było 4,6 wobec 7,9 mln zł zysku rok wcześniej (spadek o 42%), a na poziomie netto 2,6 wobec 5,4 mln zł rok wcześniej (spadek o 52%); dla porównania prognoza zakładała uzyskanie w 2011r na poziomie netto 6,5 mln zł zysku.

Tak więc, jakkolwiek wyniki uzyskane przez GKR w 4kw 2011r wpłynęły kw/kw pozytywnie na rentowność brutto sprzedaży oraz działalności operacyjnej, to w przypadku pozostałych wskaźników rentowności odnotowano dalszy regres (rentowność brutto i netto oraz ROE) lub co najwyżej utrzymanie dotychczasowych niskich poziomów (ROA).

Patrząc na wyniki GKR przez pryzmat dwóch głównych segmentów – dyskontowego i modowego – można stwierdzić m.in., że:
- zarówno kwartalna jak i roczna struktura sprzedaży pozostała mniej więcej na tym samym poziomie co w poprzednich okresach sprawozdawczych – segment dyskontowy 52%, a modowy 48%, przy tempie zmian przychodów w ramach wymienionych segmentów o odpowiednio 17 i 16% w ujęciu kwartalnym oraz 16 i 22% w ujęciu narastającym za 4kw;
- o ile jeszcze w przypadku wyników core biznesu segment dyskontowy zarówno pod względem wysokości marży i kierunku jej zmiany prezentował się lepiej od modowego – wzrost kwartalnej procentowej marży brutto na sprzedaży z 40,1 do 41,6% w segmencie dyskontowym wobec jej spadku z 57,3 do 55,9% w segmencie modowym (w ujęciu narastającym za 4kw marża w segmencie dyskontowym wzrosła z 39 do 39,2%, a w segmencie modowym spadła z 53,9 do 53,8%) – to po uwzględnieniu kosztów administracyjnych sytuacja nie była już tak jednoznaczna – kwartalna procentowa marża na sprzedaży w segmencie dyskontowym spadła z 13,4 do 10,1% (w ujęciu narastającym r/r z 9,6 do 5,7%), a w segmencie modowym uległa poprawie z 4,8 do 5,7% (w ujęciu narastającym r/r z -1,6 do 1,2%).

Zarząd z jednej strony chwali się zdecydowanym wzrostem sprzedaży na rynki zagraniczne oraz przez kanały e-commerce, przy czym warto pamiętać, że póki co nie są to główne kierunki/kanały sprzedaży Grupy. Dla przyszłych wyników GKR kluczowe znaczenie będą miały przede wszystkim działania prosprzedażowe podjęte w celu poprawy rentowności segmentu dyskontowego, które zostały wprowadzone z uwagi na zaobserwowaną zmniejszającą się liczbę transakcji w sklepach ogółem oraz niższy poziom sprzedaży w sklepach nowootwieranych, oraz tendencje w zakresie kursów walutowych, które silnie oddziałują za sprawą różnic kursowych na końcowe wyniki segmentu modowego (mocny złoty przekłada się na poprawę wyników, a słaby na ich pogorszenie).

W przypadku sprawozdania z przepływów pieniężnych GKR, zarówno w ujęciu kwartalnym jak i rocznym, mamy do czynienia z typowo rozwojowym układem sald (+ – – w 4kw oraz + – + w 2011r ), przy czym o ile w ujęciu kwartalnym układ ten poparty jest wysoką jak na Grupę nadwyżką z działalności operacyjnej (+9,7 mln zł) oraz ogólnym dopływem gotówki w wysokości ok. 5,6 mln zł, to w ujęciu rocznym mimo blisko 1,9 mln zł nadwyżki z działalności operacyjnej wystąpił odpływ gotówki rzędu ok. 9 mln zł. Na dodatni przepływ z działalności operacyjnej, tak w ujęciu kwartalnym jak i rocznym, zasadniczy wpływ, poza zyskiem księgowym i odpisem amortyzacyjnym, miał wzrost zobowiązań handlowych, który z nawiązką (4kw) lub w dużym stopniu (2011r) pokrył odpływy gotówkowe związane ze wzrostem zapasów i należności handlowych. Podobnie jak w poprzednich okresach sprawozdawczych spora aktywność GKR koncentrowała się na działalności inwestycyjnej, gdzie w ujęciu kwartalnym odnotowano blisko 2,8 mln zł odpływu gotówki, a w ujęciu rocznym nieco ponad 12 mln zł (wszystko przypadało na rozwój sieci handlowej – nowe sklepy). Warto w tym miejscu odnotować, że zarówno w ujęciu kwartalnym jak i rocznym Grupę cechowała reprodukcja rozszerzona środków trwałych (wydatki inwestycyjne netto na te aktywa były wyższe od ich bieżącej amortyzacji). Działalność finansowa natomiast w ujęciu kwartalnym zamknęła się ujemnym saldem na kwotę -1,3 mln zł, na co wpłynęły spłaty kredytów i pożyczek oraz zobowiązań leasingowych (w ujęciu rocznym saldo z działalności finansowej było dodatnie na kwotę 1,4 mln zł).

Ocena sytuacji finansowej
Biorąc pod uwagę analizę sprawozdania finansowego za 4 kw 2011 roku sytuacja finansowa GKR nie zmieniła się zasadniczo względem poprzedniego okresu sprawozdawczego:
- przewaga kapitałów obcych nad własnymi w finansowaniu aktywów Grupy wzrosła z 57 do 59%, przy czym udział zobowiązań bankowych w zobowiązaniach ogółem zmniejszył się z 30 do 27%.
- struktura finansowania majątku jest prawidłowa – majątek trwały jest w pełni finansowany kapitałami długoterminowymi, w tym w całości własnymi;
- majątek obrotowy spółki na koniec 2011 roku wyraźnie przewyższał zobowiązania bieżące (bieżący likwidacyjny płynności wyniósł 1,51);
- wskaźnik płynności dochodowej, w efekcie wzrostu zobowiązań krótkoterminowych i spadku r/r przepływów operacyjnych, zanotował kolejny spadek; obecny poziom wskaźnika 0,02 oznacza, że roczna gotówka wygenerowana z działalności operacyjnej pozwala spółce na spłatę tylko ok. 2% zadłużenia krótkoterminowego;
- kapitał obrotowy netto jest dodatni ale nie pokrywa w pełni potrzeby spółki w tym zakresie (cykl obrotu kapitału obrotowego netto uległ skróceniu do 45 dni przy cyklu konwersji gotówki, wyznaczającym okres zapotrzebowania na kapitał obrotowy, na poziomie ok. 94 dni);
- potrzeby w zakresie kapitału obrotowego GKR wynikają głównie ze stosunkowo długiego, i dodatkowo wzrastającego z kwartału na kwartał, cyklu rotacji zapasów (obecnie 171 dni); cykl inkasa należności przy tym jest nadal bardzo krótki (ok. 14 dni), a okres spłaty zobowiązań handlowych względnie stabilny w ostatnich kwartałach na poziomie 93-94 dni;

Link do wskaźników finansowych www.stockwatch.pl/gpw/redan,wy...

Jeśli chodzi o zmiany w zakresie bilansu to warto odnotować, że suma bilansowa wzrosła kw/kw o 10%, co po stronie aktywów wynikało z 14% wzrostu majątku obrotowego, a po stronie pasywów złożył się na to 5% wzrost kapitałów własnych i 13% wzrost zobowiązań (w tym o 3% wzrosło zadłużenie z tytułu kredytów, głównie krótkoterminowych).

Reasumując od strony zadłużenia i płynności GKR prezentuje się nadal stosunkowo bezpiecznie, choć wartości niektórych wskaźników zbliżają się do obszarów postrzeganych jako ryzykowne. Wyrazem tego jest utrzymujący się na bardzo przeciętnym poziomie BB- rating Grupy w serwisie.

Ocena sytuacji rynkowej
Automatyczne wyceny w serwisie wskazują co prawda na spore niedowartościowanie akcji Redanu na GPW w Warszawie, należy jednak zauważyć, że jest to zasługa głównie metod porównawczych, gdyż zarówno metody majątkowe jak i dochodowe oraz mieszane już tak optymistyczne nie są.
Link do wskaźników rynkowych www.stockwatch.pl/gpw/redan,wy... oraz...
wycen www.stockwatch.pl/gpw/redan,wy...

Powyższa treść przez 60 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

orestes84
0
Dołączył: 2011-09-15
Wpisów: 360
Wysłane: 2 listopada 2012 16:24:39 przy kursie: 1,75 zł
Widzę, że powiało tutaj optymizmem, jednak moim daniem radość może być przedwczesna bo patrząc na osiągane marże to nie wygląda to tak różowo. Przypuszczam, że obniżki wynikają z chęci pozbycia się towarów z zamykanych sklepów top secret. Ta właśnie sieć przechodzi kolejną w swojej historii restrukturyzacje. Ogólnie mam takie wrażenie, że po odejściu Cacka coś się w spółce zacięło i sprawy przybrały zły obrót. Jednak muszę przyznać, że spółka ma bardzo duży potencjał do wzrostu. Segment sprzedaży internetowej rośnie bardzo dynamicznie zapewniając bardzo dużą rentowność. Segment dyskontowy w dobie kryzysu też ma bardzo duży potencjał. Wydaje mi się, że wcześniej czy póżniej skonsoliduje się tak jak handel spożywczy, a należy pamiętać, że branża odzieżowa też potrzebuje swojej biedronki. Textilmarket jest graczem numer 2 w stosunku do pepco, ale zawsze coś. Główny problem moim zdaniem polega teraz na odpowiednim skalibrowaniu sieci top secret na terenie Polski, spodziewałbym się, że będą więcej zamykać niż otwierać. Pomimo dużej liczby zagrożeń spółka warta zainteresowania, ale dopiero wtedy kiedy trend zacznie się odwracać.

orestes84
0
Dołączył: 2011-09-15
Wpisów: 360
Wysłane: 8 listopada 2012 19:19:20 przy kursie: 1,28 zł
No to dołożyli do piecapuke_l , segment dyskontowy przegrywa całkowicie z pepco, sklepy top secret otwierają w Polsce chyba na chybił, trafił. Jedyny pozytywny aspekt to sprzedaż zagraniczna i internetowa. CCC nie zachwyciło wynikami, niedługo wyniki solara i monnari, ogólnie mam wrażenie jakby sprzedaż detaliczna odzieży zaczynała siadać, chociaż np simple notuje dynamiczne wzrostyThink .

kpisiek
0
Dołączył: 2012-07-02
Wpisów: 1
Wysłane: 18 grudnia 2012 13:05:34 przy kursie: 0,91 zł
10% wzrost niż do zeszłego roku kosztem mniejszej marży a kurs leci w dół... co możecie Panowie powiedzieć więcej?
co za jędza afgańska usuwa moje posty?

santa
0
Dołączył: 2010-01-22
Wpisów: 19
Wysłane: 18 grudnia 2012 18:17:30 przy kursie: 0,91 zł
Bardziej kluczowa wydaję się wcześniejsza informacja o negocjacjach z wierzycielami.


diR
1
Dołączył: 2009-07-21
Wpisów: 979
Wysłane: 5 marca 2013 17:03:07 przy kursie: 1,22 zł
Jest jakiś wynik tych negocjacji, że taka "euforia" ? Whistle
Nie nauczysz się pływać - nie wchodząc do wody

QMX
0
Dołączył: 2012-06-10
Wpisów: 203
Wysłane: 6 marca 2013 15:48:00 przy kursie: 1,40 zł
dzisiaj już 10% na plusie, spółka zamierza pokazać zysk, a przypomnę że zeszły rok to strata 17mln zł, dla porównania ostatni hit czyli monnari miał "tylko" 8 mln straty. Czy szykuje nam się co najmniej drugie monnari czy gdzieś jest haczyk ? Proszę o opinię :)

QMX
0
Dołączył: 2012-06-10
Wpisów: 203
Wysłane: 8 marca 2013 00:11:03 przy kursie: 1,33 zł
szukam jakiś informacji i nadal nie mogę nic znaleźć, czemu zawdzięczamy taki spadek pod sam koniec sesji ? Rano otwarcie na +10% a potem zjazd na -5%. Czytałem raport półroczny i kwartalny za 2012 rok i nie widać tam jakiegoś szczególnego nadrabiania strat. Jak w takim razie spółka chce stać się rentowna w 2013 roku ? Można wierzyć temu co mówią ? Think Think

Czy raport 21 marca może być już tak odmienny od poprzednich ? Jakieś jeszcze haczyki tutaj są ?

QMX
0
Dołączył: 2012-06-10
Wpisów: 203
Wysłane: 10 marca 2013 20:51:06 przy kursie: 1,38 zł
Za 1 półrocze 2012 roku i za 3 kwartał mieliśmy stratę na redanie, w grudniu miała nastąpić poprawa. W styczniu 2013 skokowy wzrost sprzedaży na poziomie 18% wyższym niż w ubiegłym roku

"Szacunkowa wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży zrealizowanych przez Grupę Redan w styczniu 2013 r. wyniosła 31,6 mln zł i była o 18% wyższa w porównaniu do osiągniętych w tym samym okresie roku poprzedniego."

Zamykane są sklepy przynoszące straty, spółka twierdzi że w tym roku stanie się rentowna i zacznie przynosić zyski.

Jakiego należy się spodziewać raportu rocznego za 2012 rok ? W 1-3 kwartale odnotowana była strata, nie wiadomo co z 4kw.

"Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2012 r. zostanie przekazany
dnia 21 marca 2013 r."

Czy po nie udanej pierwszej połowie roku należy się spodziewać paniki i zwałki kursu czy to już jest w cenie ?


Przekazanie skonsolidowanych raportów kwartalnych nastąpi w terminach:
za I kw. 2013 r. – dnia 14 maja 2013 r. (wtorek) - pierwszy kwartał 2013 ma być przełomowy, czy dopiero wtedy można oczekiwać zainteresowania spółką ?

Czy można prosić o jakieś omówienie spółki ? Straszna cisza wszędzie o redanie, w zeszłym tygodniu tylko 2 zdania na tvn CNBC powiedzieli i to na tyle.

Średnia cena za akcję wynosi teraz 1,4 zł - przy niecałych 27 mln akcji wydaję się to być mało jak na potencjał spółki - przypomnę 450 sklepów i sprzedaż internetowa przykładowo kapitalizacja Monnari - 97 mln, Vistula - 190mlnJozefkkk
Jozefkkk PREMIUM
0
Dołączył: 2012-04-14
Wpisów: 151
Wysłane: 10 marca 2013 21:52:30 przy kursie: 1,38 zł
"Czy po nie udanej pierwszej połowie roku należy się spodziewać paniki i zwałki kursu czy to już jest w cenie ?"

Przez cały 2011 i 2012 rok kurs akcji leciał na łeb, na szyję, więc bezpiecznie można zakładać, że to już jest w cenie, ostatni zryw to też poniekąd gra pod raport, gdzie choćby sam brak straty za IV kwartał już będzie pozytywnym akcentem.

Niższa wycena rynkowa Spółki obecnie nie powinna nikogo dziwić - Spółka generuje straty i jest zadłużona pod sufit. Każda pozytywna informacja teraz będzie targać kursem w górę, bo nikt z zakupem nie będzie czekał do momentu aż Spółka faktycznie stanie na nogi.
Edytowany: 10 marca 2013 21:52

QMX
0
Dołączył: 2012-06-10
Wpisów: 203
Wysłane: 10 marca 2013 22:42:22 przy kursie: 1,38 zł
nie mogę znaleźć nigdzie z jaką ilością akcji spółka debiutowała, jedyne co widziałem to że przed bodajże 2008 rokiem było ponad 20 mln akcji, a kurs był w okolicach 18 zł, teraz mamy niecałe 27 mln a kurs oscyluje w okolicach złotówki. Jeśli spółka spełniła by swoje prognozy i rzeczywiście w 2013 roku stanęła na nogi co zapoczątkowane może zostać dobrym wynikiem za 4 kwartał 2012 i pierwszy kwartał 2013 - czyżby szykował się niezły hit, co najmniej Monnari ? Wartość akcji jest teraz śmieciowa, niecałe 27 mln akcji po 1,4 zł - gdyby te 450 sklepów + sprzedaż internetowa zaczęła przynosić choćby wymierne zyski Dancing

Radosław Wiśniewski główny akcjonariusz, posiada 51% akcji, to może być chyba taka karta bezpieczeństwa, nie grozi emisja akcji bo on sam poniósł by najdotkliwsze straty.

Proszę o odpowiedzi i wyrozumiałość, dopiero się uczę :)

Jozefkkk
Jozefkkk PREMIUM
0
Dołączył: 2012-04-14
Wpisów: 151
Wysłane: 10 marca 2013 23:51:42 przy kursie: 1,38 zł
Wszystko jest możliwe.

Technicznie sytuacja wygląda dobrze, a fundamentalnie najgorsze wydaje się być już za nami. Badając fundamenty nie powinniśmy patrzeć wyłącznie w kategoriach dobrze/źle, a bardziej w kategoriach lepiej/gorzej. Bo tu nie tyle o to co jest teraz chodzi, co o kierunek zmian.

Co do wyceny akcji to akurat uważam, że po tych wynikach jakie Spółka raportowała w 2012r. akcjonariusze okazali się i tak nadzwyczaj wyrozumiali. Kiedy Spółka generuje straty, przy założeniu kontynuacji działania, wartość jej akcji - liczona metodą dochodową - wynosi okrągłe 0. A z powodu wysokich zobowiązań Spółki ewentualna likwidacja nie przyniosłaby akcjonariuszom złamanego grosza.

Więcej o tym kierunku zmian, o którym nadmieniłem na początku, powiedzieć będziemy mogli dopiero po publikacji raportów za IV kwartał 2012r. i za I kwartał tego roku. Na razie na Spółce jest gra pod te zmiany i to teraz kiedy jeszcze nic nie jest pewne będzie można najwięcej zarobić. Niestety z tego rodzaju inwestycjami wiąże się największe ryzyko.
Edytowany: 11 marca 2013 00:05

Jozefkkk
Jozefkkk PREMIUM
0
Dołączył: 2012-04-14
Wpisów: 151
Wysłane: 30 sierpnia 2013 17:09:02 przy kursie: 1,45 zł
Omówienie raportu okresowego grupy kapitałowej Redan (2Q 2013r.)

Gdy mieliśmy dynamiczny skok cen akcji Redanu w marcu – to okazał się falstart, ale też od kwietnia inwestorzy systematycznie coraz więcej płacą za akcje Redanu – tak więc po raz kolejny rynek zasygnalizował, że coś jest na rzeczy wcześniej niż mogliśmy przeczytać o tym z raportu. Dopiero bowiem w obecnym raporcie możemy zauważyć jakieś zalążki poprawy sytuacji fundamentalnej grupy Redan.

Przypomnijmy, że grupa Redan w 2012 roku poniosła ogromne straty, które (niemalże o połowę) uszczupliły wartość kapitałów własnych, jednocześnie powodując konieczność zaciągnięcia kolejnych zobowiązań. Redan stanął więc przed koniecznością pewnej reorganizacji, czy też restrukturyzacji grupy. Redan działa na dwóch rynkach: dyskontowym (TextilMarket) i modowym (Top Secret, Troll, Drywash). Kluczowe obszary w jakie ingerowano na rynku modowym, to m.in. sprzedaż niektórych sklepów własnych, co spowodowało, że funkcjonują one obecnie jako sklepy franczyzowe, likwidacja sklepów nierentownych i zmniejszenie zatrudnienia (obsługę sklepów zlecono firmie zewnętrznej). Tak więc taki wniosek jaki się nasuwa, że sklepy pozostają, ale albo są teraz problemem osób trzecich (franczyza), albo zarządzają nimi agenci. Postawiono na rozwój efektywnych kanałów dystrybucji – w ciągu roku działalność franczyzowa wzrosła o 29%, działalność zagraniczna i e-commerce wzrosły o połowę. W części dyskontowej również zmniejszono zatrudnienie, a częścią procesów logistycznych zajmują się obecnie pracownicy najemni. Renegocjowano stawki czynszów w sklepach. Dokonano wyprzedaży asortymentów nierotujących. Swoją drogą takie wyprzedaże tłumaczą dlaczego w czasach kryzysu, kiedy spadają rentowności i odzieżówki generują straty, to ich przychody nadal rosną.

Zobaczmy może, jak prezentują się wyniki finansowe osobno w części dyskontowej i w części modowej. Za część modową odpowiedzialna jest Top Secret Sp. z o. o., a każdy sklep działa pod własną firmą. Tak więc w skład grupy wchodzi wiele spółek zależnych. Redan, jako spółka dominująca, prowadzi logistykę dla części modowej. Częścią dyskontową, a więc prowadzeniem sieci sklepów TextilMarket zajmuje się Adesso Sp. z o. o. Oba segmenty (modowy i dyskontowy) w tym półroczu zwiększyły przychody ze sprzedaży. W porównaniu do pierwszego półrocza minionego roku jest to wzrost odpowiednio – o 4% w części dyskontowej i o 12% w części modowej. Marża brutto utrzymała się na podobnym poziomie, odpowiednio wyższym dla sektora modowego. Poprawę sytuacji widać na niższych szczeblach rachunku wyników – w obu segmentach, pomimo wzrostu przychodów, zmniejszyły się koszty sprzedaży i ogólnego zarządu. Są to efekty prowadzonej restrukturyzacji. Skutkiem tego możemy zaobserwować wzrost rentowności operacyjnej i netto.

Wyniki całej grupy i ich dynamikę przedstawia poniższy wykres.

kliknij, aby powiększyć


Rosnące przychody, wysoka marża brutto na sprzedaży, znacznie niższe marże operacyjne i netto. Schemat jest typowy dla firm z sektora odzieżowego – marża brutto na sprzedaży jest wysoka (ok. 50%), ale marża operacyjna, która w LPP wyniosła 16,3%, w Monnari 12,4%, w Redanie jest na poziomie 2%. W tym kwartale. Bo w 1Q i w całym poprzednim roku rentowności na tym poziomie były ujemne. W dniu publikacji sprawozdania obowiązywała jeszcze umowa z 21 grudnia 2012r. zawarta przez Redan z instytucjami finansującymi działalność grupy, która to zawieszała spłaty rat kapitałowych. Obecnie obowiązuje umowa z 31 lipca 2013r., która reguluje harmonogram spłat i określa warunki dalszego finansowania grupy Redan. W każdym razie, na wykresie widać, że nie ma wielkiej różnicy w zyskach na poziomie operacyjnym czy netto – pomimo sporego zadłużenia grupy Redan, koszty finansowe nie są wysokie. Cały zysk zabierany jest przez koszty sprzedaży i ogólnego zarządu. I to właśnie w tym miejscu można zauważyć w tym kwartale pewne oszczędności. Rosnące przychody i jednocześnie malejące koszty sprzedaży i ogólnego zarządu to rzadki widok. Ale tu działa efekt bazy – tragicznie niskie wyniki roku 2012. Niemniej, aby wyjść z tarapatów grupa musi szukać oszczędności, samo powiększanie przychodów, skali działania nie wystarczy. Odnosząc pewne obszary wyników do wyników konkurencji widać, że Redan nie wykorzystuje potencjału rynku, na którym działa. Może to właśnie dlatego prowadzona restrukturyzacja celuje w franczyzę i outsourcing.

Z racji iż w obecnym kwartale grupa odnotowała zysk netto w wysokości 2,4 mln zł, o tyle też wzrosły kapitały własne. Zobowiązania grupy sukcesywnie maleją, choć jeszcze nie zdołano wrócić do stanu sprzed roku. Obecnie zobowiązania wynoszą 136,8 mln zł, a ich stosunek do kapitałów własnych (48,7 mln zł) to 2,8. Część zobowiązań jest rolowana, np. wykupiono serię obligacji C i D, a w zamian za to emitowano obligacje zamienne na akcje serii E1 i E2 o łącznej wartości 13,8 mln zł. Prawie połowę wszystkich zobowiązań stanowią zobowiązania wobec dostawców (65,4 mln zł). Zobowiązania odsetkowe wynoszą na dzień 30 czerwca 2013r. 58,3 mln zł (kredyty, obligacje, leasing).

Po stronie aktywów możemy zaobserwować niewielki spadek aktywów trwałych i nieco większy aktywów obrotowych. Łącząc to ze zwiększeniem się salda zobowiązań krótkoterminowych, możemy wyciągnąć wniosek, że kapitał obrotowy grupy uległ znacznemu skurczeniu – i ma to też potwierdzenie w słowach zarządu – wyprzedaż nierotującego asortymentu, itp. Aktywa trwałe znajdują w całości pokrycie w kapitale własnym.

Z rachunku przepływów pieniężnych możemy wyczytać, że o ile w całym półroczu działalność operacyjna wygenerowała ujemne przepływy pieniężne, o tyle sam już 2Q 2013r. wygenerował dodatnie przepływy z działalności operacyjnej, co potwierdza zdrowy, gotówkowy charakter kwartalnego zysku. Skala działalności inwestycyjnej jest znikoma, a zarząd zapowiada, że w najbliższej przyszłości można się spodziewać likwidacji kolejnych sklepów własnych (zapowiadają likwidację jeszcze trzech), aniżeli inwestycji i w związku z tym wypływów gotówki z firmy w tym segmencie być nie powinno. Działalność finansowa w tym półroczu to z jednej strony wpływy do firmy z zaciągniętych kredytów i z emisji obligacji, a z drugiej strony to wypływy w postaci spłat kredytów, odsetek i wykupu obligacji. Tak więc saldo wychodzi praktycznie na zero.

Ciężko odgadnąć, czego w tym momencie oczekuje/spodziewa się rynek. Patrząc na kapitalizację (37 mln zł), powtarzalność wyników tego kwartału bardzo uradowałaby inwestorów. Licząc powtarzalny roczny zysk netto w wysokości 8 mln zł, w firmie o zdrowych fundamentach oczekiwalibyśmy kapitalizacji rzędu 80 mln zł. Dodatkowo, przecież osiągnięty w tym kwartale zysk był wypracowany na marży netto w wysokości 2%. Ta marża potencjalnie może być wyższa, pytanie tylko czy widoczne w tym kwartale tendencje zostaną w przyszłości utrzymane. I czy firma poradzi sobie ze swoim zadłużeniem. Obecna umowa z wierzycielami wydłuża harmonogram spłaty do 31 grudnia 2018r., a płatności w opinii zarządu nie powinny być obciążeniem dla firmy.

Obligatariuszy powinna jednak zainteresować analiza płynności firmy – a więc jej zdolności do terminowego regulowania zobowiązań. Wskaźnik płynności finansowej I stopnia (wsk. bieżącej płynności) wynosi 1,13 i jest mniejszy niż przed rokiem. Normalnie wartość tego wskaźnika w tej wysokości nie powinna budzić zastrzeżeń, bo oznacza, że zobowiązania bieżące są pokryte przez aktywa obrotowe z nawiązką, jednak w sektorze handlowym jest nieco inaczej – bowiem większą część aktywów obrotowych stanowią zapasy, które sprzedawane są w toku działalności operacyjnej i nie mogą zostać sobie ot tak spieniężone, tym bardziej, że wśród nich będą zapewne zapasy nierotujące, na które nie istnieją rynki zbytu. Stąd dla spółek tego sektora, większą istotność mają wskaźniki płynności finansowej stopnia II i III. Wskaźnik szybki płynności (II) wynosi 0,26 – a więc aktywa obrotowe z wyłączeniem zapasów pokrywają tylko 1/4 zobowiązań bieżących. A to już może grozić zachwianiem płynności finansowej firmy. Wskaźnik natychmiastowej płynności (III) wynosi 0,05 i oznacza, że środki pieniężne, którymi dysponuje Redan pokrywają tylko 1/20 zobowiązań bieżących. Gdyby natomiast przyjąć powtarzalność wyników wypracowanych w tym kwartale (zysk operacyjny w wys. 2,2 mln zł, amortyzacja 2 mln zł) to wskaźnik dług netto/EBITDA wynosiłby 3,13, co teoretycznie pozwoliłoby Redanowi uregulować wszystkie obecne zobowiązania do końca 2016r., a więc 2 lata przed czasem. Jednak czy ten wynik będzie powtarzalny? A może będzie lepszy/gorszy? Kto to wie.

>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj
Powyższa treść przez 60 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Edytowany: 2 września 2013 10:58

Jozefkkk
Jozefkkk PREMIUM
0
Dołączył: 2012-04-14
Wpisów: 151
Wysłane: 11 grudnia 2013 19:09:17 przy kursie: 2,13 zł
Omówienie raportu okresowego grupy kapitałowej Redan (3Q 2013r.)

Wyniki Redanu za 3 kwartał2013r. są już odzwierciedleniem prowadzonej restrukturyzacji – zauważalne są poprawa sytuacji finansowej Grupy i pozytywne tendencje wynikowe.

Rok 2013 dla Redanu upłynął pod znakiem restrukturyzacji i to zarówno reorganizacji działalności operacyjnej (sprzedaż nierentownych placówek własnych -> franczyza, wyprzedaż nierotującego asortymentu, zmniejszenie zatrudnienia -> outsourcing) i restrukturyzacji zadłużenia. W 2013r. widać znaczną poprawę w wynikach Redanu, a prowadzona restrukturyzacja ma swoje przełożenie także na poprawę sytuacji finansowej. W trzecim kwartale 2013r. weszła w życie zawarta z bankami oraz obligatariuszami umowa restrukturyzacyjna. Zgodnie z ustaleniami Umowy Restrukturyzacyjnej Redan wyemitował obligacje zamienne na akcje serii E1 i E2 (o łącznej wartości nominalnej 13,8 mln zł) oraz dokonał wykupu obligacji serii C oraz D. W trzecim kwartale miała miejsce również emisja akcji – zawarta została umowa o objęciu 7,7 mln akcji serii T o wartości nominalnej 7,7 mln zł (emisja nie została jeszcze ujęta w sprawozdaniu). Już po dniu bilansowym (w listopadzie br.) część obligacji serii E1 uległa konwersji na akcje – w wyniku emisji akcji serii T oraz konwersji obligacji serii E1 na akcje, kapitał zakładowy Redan SA zostanie podwyższony z 27 mln zł do kwoty 35,7 mln zł, a więc ulegnie podwyższeniu o 33% i będzie to już widoczne w sprawozdaniu za 4. kwartał 2013r.

Skutki restrukturyzacji zadłużenia są widoczne w sprawozdaniu za 3. kwartał 2013r. Poprawie uległa struktura zadłużenia. Zmniejszyło się saldo zobowiązań krótkoterminowych i wzrosło saldo zobowiązań długoterminowych. Na pierwszy rzut oka, wzrosła suma zobowiązań (krótkoterminowe + długoterminowe), ale jest to wynikiem zmian w kapitale obrotowym – wzrost salda zobowiązań wobec dostawców. Suma summarum poprawie uległa płynność Grupy i znacznie zmniejszyło się saldo krótkoterminowych zobowiązań odsetkowych. Niewielkiemu zmniejszeniu uległ także dług netto jako suma zobowiązań odsetkowych i środków pieniężnych. W drodze restrukturyzacji zmniejszyły się zobowiązania odsetkowe (część została spłacona a część przesunięta do zobowiązań długoterminowych). Pozytywną informacją jest także wzrost zobowiązań wobec dostawców, bo dzięki temu stan gotówki w kasie jest większy i skróceniu uległ cykl konwersji gotówki.

Mimo jednak pozytywnych zmian sytuacja finansowa i płynność Grupy wciąż pozostawia wiele do życzenia. Na portalu Stockwatch możemy zobaczyć, że Redan otrzymał rating CCC+, a więc w dalszym ciągu znajduje się w strefie zagrożonej. Jest to wynikiem braku pokrycia majątku trwałego kapitałem własnym i wciąż niskich wskaźników płynności. Najbardziej płynny majątek Grupy (aktywa obrotowe – zapasy) pokrywa zaledwie 1/3 zobowiązań bieżących.

Spójrzmy, w jaki sposób mająca miejsce restrukturyzacja wpływa na wyniki finansowe Grupy. Poniższy wykres prezentuje wyniki Grupy w okresie 4q2010-3q2013r.

kliknij, aby powiększyć


Jak dla każdej firmy odzieżowej wyniki cechują się sezonowością – kwartały 1. i 3. to kwartały, w których prowadzone są wyprzedaże, a więc marże są niższe. Taka sezonowość tłumaczy lekkie obsunięcie wyników w trzecim kwartale. Istotne jednak jest, że wyniki na każdym poziomie zdołały utrzymać się na plusie. Dotychczas w 4. kwartale Grupa raportowała największe przychody i nielicząc 4q2012r., także największe zyski. Nie jest pewne czy ta tendencja zostanie utrzymana w tym roku, ponieważ w październiku z przyczyn losowych nastapił 20% spadek sprzedaży w segmencie modowym. Wyniki 2. i 3. kwartału tego roku napawają jednak optymizmem – Grupa zdecydowanie najgorsze ma już za sobą. Jak już wspominałem w omówieniu za 2q2013r. poprawa wyników była możliwa głównie na drodze zmniejszenia kosztów stałych – kosztów sprzedaży i kosztów zarządu. Z informacji dodatkowej możemy przeczytać, że koszty stałe były w tym roku niższe niż w roku ubiegłym, a miało to miejsce przy jednoczesnym wzroście przychodów.

Ponższy wykres ilustruje rentowności Grupy na poszczególnych poziomach rachunku wyników.

kliknij, aby powiększyć


Grupa nie prezentuje zysku/straty brutto na sprzedaży w sprawozdaniu, informację o wynikach brutto na sprzedaży można uzyskać dopiero w informacji dodatkowej jednak w podziale na segmenty. Marża brutto utrzymuje się na poziomie ok. 43% w roku bieżącym. Rentowności działalności operacyjnej, brutto i netto wykazują te same tendencje. W 2q2013r. marża operacyjna wyniosła 2%, w tym kwartale jest bliska zeru i na tle innych spółek z branży wygląda to bardzo słabo, ale sam fakt, że marża w tym kwartale jest dodatnia należy zaliczyć na plus, jako, iż nawet w 2011r. rentowności w 1. i 3. kwartale były ujemne.

Grupa Redan dokonuje podziału prowadzonej działalności na dwa segmenty: dyskontowy i modowy. Poniżej prezentuję wyniki w odniesieniu na segmenty w trzech kwartałach 2013r.

kliknij, aby powiększyć


Segment modowy charakteryzuje się wyższą marżą brutto na sprzedaży, ale i znacznie wyższymi kosztami stałymi, typu projektowanie, marketing, logistyka. Stąd o ile marże na najwyższym poziomie rachunku wyników dla segmentu modowego są wyższe, o tyle finalne zyski przypisane na ten segment są niższe. Interesujący jest fakt, że w tym roku zwiększył się udział przychodów segmentu modowego w przychodach Grupy – jest to konsekwencją zmniejszenia tempa rozwoju sieci sklepów TextilMarket, a z drugiej strony utrzymania dynamiki przyrostu sieci modowej. Utrzymanie obecnej dynamiki przyrostu sieci modowej może być konieczne, aby zadziałały efekty skali, co z kolei mogłoby skutkować zmniejszeniem kosztów jednostkowych.

W wynikach Grupy zauważalne są efekty prowadzonych działań restrukturyzacyjnych – zyski segmentu dyskontowego są wyższe niż w ubiegłym roku, a straty segentu modowego uległy zmniejszeniu.
Istotna jest także informacja, że niewielkie zyski osiągnięte w 3q2013r. mają charakter gotówkowy. I w przepływach z działalności finansowej po raz pierwszy od kilku lat widać odpływ gotówki – widać, że zobowiąznia odsetkowe Grupy faktycznie ulegają zmniejszeniu.

Kapitalizacja Grupy Redan na dzień publikacji omówienia wynosi 57 mln zł (wzrost o 20 mln zł w stosunku do omówienia za poprzedni kwartał). Rynek zdaje się oczekiwać powtarzalnych zysków na poziomie 6 mln zł rocznie. Takie zyski mogłyby się zmaterializować już przy rentowności netto na poziomie 1,3% (w stosunku do obecnych przychodów Grupy). Przykładowo rentowność na tym poziomie dla LPP wynosi ponad 10%. Podobne rentowności osiąga Monnari. Przy tym porównaniu trzeba jednak brać pod uwagę, że Redan ponad połowę przychodów osiąga w segmencie dyskontowym, który cechuje się niższymi marżami. Oczekiwania rynku jednak zdecydowanie nie są wysokie, ale aby urosły, firma musi udowodnić, że potrafi zarabiać na dłuższą metę. I trzeba także uwzględnić, że oczekiwania rynku mogą być obarczone sporym dyskontem ze względu na w dalszym ciągu trudną sytuację finansową Grupy.

>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj
Powyższa treść przez 60 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

norbert80
2
Dołączył: 2014-10-30
Wpisów: 276
Wysłane: 30 października 2014 14:31:17 przy kursie: 2,14 zł
zaplacilem frycowe wiec zapytam raz jeszcze o redan.interesuje mnie fakt sprzedazy pakietu textilmarket prezes powiedzial ze sam pakiet txm daje 3.90 na gpw jest 2.14 wiec dyskonto bardzo duze,dlaczego prezes kilka tygodnii temu mowil ze bardzo szybko dojdziemy do tego poziomu a docelowo go przekroczymy!? jedno z drugim sie wyklucza dlaczego w takim razie prezes mowiac takie slowa sam nie kupowal akcji skoro mozna zarobc prawie +- 100% prosze oodpowiedz czy ta spolka dlugoterminowa jest "grzechu warta"? z gory dziekuje i pozdrawiam.

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
1 2 3 4 5

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 1,618 sek.

PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +173,47% +34 694,69 zł 54 694,69 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło